Page 1

1


www.xoboats.fi 2


XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnollisestikkaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittely- ja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneenne suun nit telukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä

kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelma ta pauksissa ottakaa yhteyttä XO -jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jälleenmyyjän suosittelemia yrityksiä. SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

3


4


Sisältö 1 Yleistä 2 Takuu 3 Ennen käyttöönottoa 4.1 Rekisteröinti 4.2 Vakuutukset 4.3 Koulutus 5 Veneen ominaisuudet ja käyttö 5.1 Yleistä 5.2 Veneen perustiedot 5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä 5.4 Kuormitus 5.5 Moottori ja potkuri 5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 5.6.1 Rungon ja kannen aukot 5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys 5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus 5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen 5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät 5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy 5.8 Sähköjärjestelmä 5.9 Ohjailuominaisuudet 5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen 5.9.2 Hätäkatkaisin 5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta

12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 16 17 18 22 22 23 23

5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet 24 5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 24 5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen 24 5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen 24 5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus 26 5.10.5 Trailerikuljetus 28 5.10.6 Navigointi 28 6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys

29

7 Lisävarusteet 7.1 Yleistä

30

7.2. Lisävarusteiden asennus 7.2.1 Lämmitin 7.2.2 Jääkaappi 7.2.3 Radio/CD-soitin

30 30 30 30 30

Liite 1 Tekniset erittelyt Liite 2 XO 220 S Yleisjärjestelykuva Liite 3 Yleiset vaatimukset Liite 4 Sähkökytkentäkaavio

32 34 35 37

5


6


VENEMALLI: XO 220 S RUNGON TUNNISTENUMERO - CIN: MOOTTORIN MERKKI JA MALLI: MOOTTORIN VALMISTUSNUMERO:

I Omistaja

IV Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

II Omistaja

V Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

III Omistaja

VI Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

7


8


Ennen kuin lähdet... Tutustu tähän omistajan käsikirjaan.

Moottori ja varusteet

Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset tarkistustoimet. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä.

Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön taidot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä?

Tuuletus Kuormitus Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoittako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi. Matkustajat Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä. Polttoaine Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 20 % yli tarpeen odottamattomien tilanteiden varalle

Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähentämiseksi. Tavaroiden kiinnitys Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät paikoillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa. Merikartat Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittävän laajalta alueelta? Lähtömanööverit Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tarkistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön tai saapumisen aikana. Moottoria koskevia lisäohjeita saatte sen omasta, erillisestä ohjekirjasta.

9


10


1 Yleistä Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne ominaisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa.

Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään boforeina.

Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti: VAARA! Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. VAROITUS! Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä. HUOM! Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen. 11


3 Takuu Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja muiden jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun XO –jälleenmyyjääsi.

4 Ennen käyttöönottoa 4.1 Rekisteröinti Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvaltionne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljettamiseen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti erillinen veneilyajokortti. 4.2 Vakuutukset Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten 12

pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt.

4.3 Koulutus Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännön harjoittelun jälkeen.


5 Veneen ominaisuudet ja käyttö 5.1 Yleistä

Päämitat ja kapasiteetti:

Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huolto-opas tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.

Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkikapasiteetit on esitetty liitteessä 1. Tekniset erittelyt. Valmistajan kilpi:

XO 220 S:n perustiedot ovat seuraavat: Venetyyppi: XO 220 S Suunnittelukategoria: C (rannikko) Suurin suositeltu kuormitus: 680 kg Katso myös kohta 5.4 ”Kuormitus”

Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kilvessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa, että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuormitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittelemaan suurimpaan kuormitukseen.

Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa:

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä

Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 m, satunnaiset suurimmat aallot 4 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä, jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa.

Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 6. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa.

5.2 Veneen perustiedot

HUOM! Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia.

VAROITUS! Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suositeltua kuormitusta (katso kohta 5.4 Kuormitus). Käyttäkää aina veneessä olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 6 henkilön istuimilla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paikoilla.

13


5.4 Kuormitus XO 220 S suurin suositeltu kuormitus on 690 kg. Aikuisen henkilön painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 37,5 kg. Suurin suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 450kg. Edellä mainitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi katsotaan, että venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla: perusvarusteet 30 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulutettava polttoainemäärä 150 kg. Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä mainitut painokomponentit. VAROITUS: Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle. 5.5 Moottori ja potkuri XO 220 S suurin suositeltu koneteho perämoottorilla on 129 kW . Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle korkeudelle, että moottorissa potkurin yläpuolella oleva kavitaatiolevy on samalla korkeudella kuin veneen kölilinja. Noudattakaa moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Lukekaa myös moottorin käsikirja huolellisesti. Moottorin käynnistyksen yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysveden virtaus sekä varmistaa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moottori käynnistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon. 14

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 5.6.1 Rungon ja kannen aukot XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä kts XO 220 S yleisjärjestelykuva (Liite 2). XO 220 S on sadeveden tyhjentävästä avotilasta kaksi tyhjennysaukkoa. Aukot on tarkoitettu paitsi sadeveden, myös roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon . Kaikissa tilanteissa tyhjennysaukkojen tulee olla avoimena ja puhdistaa säännöllisesti niihin kertyneet roskat tukkeentumisen välttämiseksi. Veneessä on peräpeilin alakulmassa kiinniruuvattava perätulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentää telakoituna tai trailerilla. HUOM! Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesimäärän, roiskeiden ja murtuvien aaltojen kautta kannelle päätyvän veden poistoon avotilasta. Osa sadevedestä sekä pilssiin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VENETTÄ VARTIOIMATTA VESILLE PITKÄKSI AIKAA. TARKKAILE VENEEN KELLUNTA-ASENTOA JA TYHJENNÄ PILSSI TARVITTAESSA. Veneen jättäminen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa saattaa johtaa mahdollisiin vaurioihin.


Kuormitus ja istumisjärjestely

Istumapaikka

(Kuva 1) Vaihtoehtoinen istumapaikka

Pilssipumput ja tyhjennyt

1. Sähköinen pilssipumppu (Perämoottorimalli) 2. Käsikäyttöinen pilssipumppu Pilssipumpunimupiste ja -letku Pilssipumpun poistoletku

(Kuva 2)

1

2

15


HUOM! 5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Pilssipumput ovat sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdollista. Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä, jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 220 S:ssä on asennettu sähköinen automaattipilssipumppu. Se tyhjentää pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee pilssissä vettä. Automaattipumppu on aina valmiustilassa päävirtakytkimen asennosta riippumatta, kun akku on kiinnikytkettynä. Pilssipumppu käynnistyy kun anturi on ollut täysin upoksissa 5 sekuntia ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pumppua voi käyttää myös pakolla kytkinpanelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun imupää tulee tarkastaa ja mahdollisesti puhdistaa roskista säännöllisesti. Pumppuun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta. VAROITUS! Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan.

Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO –jälleenmyyjään. 5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoittumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtuvat aallot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että veneenne vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn. Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinauksessa tai hinattaessa.

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen

HUOM! Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi manuaalisesti kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä ennen veneen jokaista käyttökertaa. Käyttäjän suositellaan pidettävän mukanaan vähintään yhtä ämpäriä tai äyskäriä. 16

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät XO 220 S:ssä on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu veneen pilssitilan keskiosaan. Ennen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyttäkö mitään sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat veneen molemmin puolin kannen


tyhjennysaukkojen yläpuolella. Varasäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun tankkaatte huoltoasemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Tankin täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä 1. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja puhdistakaa polttoaineroiskeet välittömästi. Älkää pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan, tai mitään bensiiniä sisältäviä varusteita tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole kulumia. 5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy XO 220 S on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8A 68B tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alittaa 5A 34B. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu vasemman puoleisen istuinkonsolin etuosaan säilytystilaan vasemmalle sivulle kuvan 3 mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa selvää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä, tarkastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen liimatussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun käsisammuttimia

vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/ käyttäjän suositellaan huolehdittavan siitä, että veneessä on ainakin yksi helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Bensiinin tuoksu on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen valmistajan ohjeesta. Sammuttimien sijoitus (Kuva 3)

1

1. Sammutin

17


ERIKOISVAROITUKSET Älkää koskaan • tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoaineventtileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle. • tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen. Älkää myöskään koskaan • muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai salliko asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen järjestelmään. • täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta moottorin käydessä • tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta. • säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on varapolttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen paikalla säiliön tilalla. • jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä 5.8 Sähköjärjestelmä Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 3. Päävirtakytkin sijaitsee ohjauspisteen takana veneen oikealla puolella. Automaattinen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa akun ollessa kytkettynä. Virta-

18

piirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta. Kulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva 5). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Molemmin puolin venettä on tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilanteen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä (kts kuva 5). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa, on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä. Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille; asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiuttimelle. Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan 5 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva 4). XO –veneissä käytetään ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapahduttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla ylös ponnahtanut nuppi takaisin alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi ylimääräistä sulakkeilla varustettua virtapiiriä (Extra 1 (10A) ja Extra 2 (10A)) (sähkökaavion kohdat F13-F14 ja F17-F19), joihin voi liittää jälkiasennettavia lisävarusteita. Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako sulakkeita


Sähkölaitteet (Kuva 3)

5 9 3

4a

1

4b 6 2

7 8

9

5

Sähkölaitteiden sijainti: 1) Akkukotelo 2) Päävirtakytkin 3) Pilssipumppu

4a) Mastovalo valkoinen 360° 7) Virtapistoke, 12V, max. 10A 4b) Mastovalo valkoinen 360° jos targa 8) Sulakerasia (ks. kuva 6.) 5) Kulkuvalot , punainen ja vihreä 9) Tuulilasinpyyhin 6) Kytkinpaneli

19


5 2 1

6 4 3

7 8

20


Hallintalaitteet (Kuva 5) Kytkinpaneli: 1) Pilssipumpun käyttökytkin 2) Kulkuvalojen kytkin 3) Tuulilasinpyyhin vasen 4) Tuulilasinpyyhin oikea 5) Äänitorvi 6) Lisävaruste kytkin 7) Trimmilevyn kytkin oikea 8) Trimmilevyn kytkin vasen

21


suuremmille virroille, älkääkä asentako sähköjärjestelmään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy. Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää Extra 1 tai Extra 2 virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus johtimiin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä. Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa koskettamasta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja tai veneen alumiiniosia. Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa akkutilan tuuletuksesta. Akun latauksessa vapautuva vety saattaa räjähtää, mikäli tuuletus estyy. Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käydessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muutokset ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon tehtäväksi.

valmistajan kilpeen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla: • nostettaessa vene liukuun ”keula alas” –asento • kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keulaa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida. • vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vastaaallokossa keulaa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi. • älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallistella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.Rikikulman säätämiseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet.

5.9 Ohjailuominaisuudet

VAROITUS!

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen Veneen suurin suositeltu koneteho on 129 kW. Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin

22

Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muuttaa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene voi kääntyä yllättäen.

Ohjailtavuus yli 30 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa. Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täydellä nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu.


Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä. Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kasvaessa. Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia ohjeita sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattaminen on välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee ylläpitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovittakaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön. Ottakaa huomioon: • aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta nopeudesta) • omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudattakaa aallokonaiheuttamiskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta, sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan. • näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko) • reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika) • reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla) • pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila. 5.9.2 Hätäkatkaisin Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrottaneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä puto-

atte veteen tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammuttamisen välttämiseksi. VAARA! Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen. 5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyksen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä näkyvyys: • sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu • älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu haittaa näkyvyyttä • säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mahdollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu haittaa näkyvyyttä • erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (sumu, kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja.

23


5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet 5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. Ennen kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa. Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen peräosaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin. 5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana. 5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia.

24

Välttäkää siis: - polttoaine- tai öljyvuotoja - roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle - pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen - kovaa melua sekä vesillä että satamissa - peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä. Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista.


Tyรถkannet ja uimaportaat (Kuva 6) 1) Uimaportaat Tyรถkannet

1

25


5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittämiseen, hinaamiseen tai ankkurointiin. Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäisemiseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tarkoitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim. laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspisteiden lujuudet on myös esitetty kuvassa 7. On omistajan/ käyttäjän vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus- ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tarkoitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolujuus ei ylitä 80 % vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja solmujen aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon. Huomatkaa hinattaessa että etuknaapien lujuudet ovat eri kuin perä- ja keskiknaapien. Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa, että veden syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄVÄN KAUAS RANNASTA. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on 4-5 kertaa veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito paranee mitä enemmän köyttä on ulkona. Ankkurin pito paranee myös merkittävästi, jos ensimmäiset 3-5 metriä ankkuriköydestä on painoköyttä tai kettinkiä. VAROITUS! Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako kättänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti. 26

Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntyminen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette hinattavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä. Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykäyksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköyden ajautumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte pientä jollaa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsastaa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi. Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen varalta. Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta roiskevesi ei täyttäisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan, kiinnittäkää hinausköysi kuvan 8 mukaisiin kiinnityspisteisiin. Kiinnitysköysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitettavissa kuormitettuna. Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna.


HUOM!

VAROITUS!

Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen lujuutta Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna Kun hinaat tai olet hinattavana, käytä aina pientä nopeutta. Jos kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älä koskaan ylitä hinauksessa runkonopeutta.

Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa..

Hinaus ja kiinnitys (Kuva 7)

1

1

1

2

Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille hinauksessa ja ankkuroinnissa on 22 kN.

1

Eteenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etu- ja keskiknaapeille on 18,1 kN ja peräknaapeille 15,4 kN.

1

1 1 1

1

1) Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa 2) Trailerilenkki

27


5.10.5 Trailerikuljetus Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että traileri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentämiseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille, varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoaineelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuksiin koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle yhdistelmälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet kantavat suurimman osan veneen painosta ja että sivutuet ainoastaan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille ainoastaan keulavantaassa olevasta silmukasta – muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä laitta malla kiinnitysvöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmusteita. Tarkistakaa moottorin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle. Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä veneessä. Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajoviimassa heiluva kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pintavauriota 28

veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana. HUOM! Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihinkään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille. Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jolloin runko voi vaurioitua. VAROITUS! Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen. Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moottorin, polttoaineen ja varustuksen painoille. VAROITUS! Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle.


5.10.6 Navigointi Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaikkakin navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS on navigaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigointivälineenä. Aluksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavigointitaidot.

6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys

Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauksista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumiinin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälleenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varusteiden vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toimittajien puoleen. HUOM! Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita.

29


7 Lisävarusteet 7.1 Yleistä HUOM! Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asennatte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metalliseoksia. HUOM! Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita, käyttäkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta) alla sähköä johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä. 7.2. Lisävarusteiden asennus XO 220 S:ään on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarusteiden ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista.

30

7.2.1 Lämmitin Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan diesel- tai valopetrolikäyttöisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen on tarkoitettu asennettavaksi kuljettajan pulpetin sisäpuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmistajan asennusohjeesta sekä XO 220 S:n lämmittimen asennusohjeesta. 7.2.3 Radio/CD-soitin Veneeseen on lisävarusteena saatavana johtosarja autotyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi vasempaan pulpettiin liukukannen alle. Johtosarjassa on Euro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään.


31


LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT

Painoerittely

Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN=Craft Identifi cation Number=Aluksen tunnistenumero). CINkoodi on merkitty aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopintaan reunalistan viereen. Voitte merkitä CIN-koodin alla olevaan taulukkoon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoittakaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen helpottuu.

Kuormaamaton veneen paino 1310 kg (sisältää koneen, akun, runkopituuden mukaiset perusvarusteet.)(Suurimman sallitun koneen paino on 280kg) Veneen paino täydellä kuormalla on 2000 kg Veneen massa trailerilla 1550 kg (täyskuormapainosta poistettu henkilöpainot) Suurin suositeltu kuorma on 690 kg,

Tyyppimerkintä: XO 220 S CIN-koodi: Moottorin merkki ja malli: Moottorin sarjanumero: Veneen runkomateriaali: Merialumiini AlMg4,5/ 5083 XO 220 S PÄÄMITAT Kokonaispituus, 6,75 m Suurin leveys, 2,28 m Targakaaren vakio varusteiden korkeus vesilinjasta 2,40 m (veneen tarkka alituskorkeus tulee kuitenkin tarkistaa erikseen)

Syväys 0,90 m

Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus molemmissa malleissa 200 l HUOMAUTUS: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole kokonaisuudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta. Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 20 % täyttöastetta. CE Kategoria C KANTAVUUS Suurin suositeltu henkilömäärä 6 SUORITUSKYKY Suurin suositeltu perämoottorin koneteho, kW 129 Suorituskyky suurimmalla teholla, solmua 42 Pilssipumput Sähkökäyttöinen pilssipumppu 28 l/min Käsikäyttöinen pilssipumppu 25 l/min kun 45 iskua/min SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

32

Jännite 12 V DC Suositeltu akkukapasiteetti, Ah 100


HALLINTAKAAPELIT

ILMOITETTU LAITOS

Hydrauliohjausletkut, m (jalkaa) 4,50 (15) Kaukohallintalaitteen kaapelit, m (jalkaa) 4,50 (15)

VTT Expert Services Oy Tunnusnumero: 0537 PL 1001, 02044 VTT Suomi

OSAKUORMA Perusvarusteet, kg 30 Kiinteiden säiliöiden sisältö, kg 170 Pelastuslautta, kg 30 Muu lasti tai varuste 75 kg Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja tilavuuksissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmitai kallistuskulmasta riippuen.

HUVIVENEEN TIEDOT Veneen merkki ja malli: XO 220 S Suunnittelukategoria: C - rannikko

VALMISTAJA

Tyyppitarkastustodistus no: Venetyyppi: Avoin perämoottorivene Rakennusmateriaali: Alumiiniseokset, lujitemuovi, PE-HD Suurin koneteho, kW: 130 Pituus/leveys/syväys, m: 6,75/2,28/0,90 Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla.

XO Boats Oy Rantalinna, Rantakatu 65100 VAASA Suomi Käytetty moduuli: B (EY-tyyppitarkastus)

Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja EYtyyppitarkastustodistuksen mukaisesti. XO Boats Oy

Ilkka Heimola, Johtaja Päiväys: 01.01.2011 33


XO 220 S YLEISJÄRJESTELYKUVA (Liite 2) Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista.

3

1

5 6 9 11 10

13 12 7

4

2a 8 7a 13

2b 10 2c 11

1) Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 10W 2) a) Akkukotelo, b) sulakerasia ja c) päävirtakytkin 3) Kulkuvalot; 112,5° punainen ja 112,5° vihreä, teho 10W ) Polttoaineen täyttöletku 4) Jauhesammutin, 2 kg; teho 13A89BC

34

5) Polttoainesäiliö 6) Perätulppa 7) Pilssipumppu 7a) Käsikäyttöinen pilssipumppu 8) Polttoainesäiliön huoltoluukku 9) Polttoainesäiliön huohotin

10) Avotilan tyhjennyskaivo 11) Polttoaineen täyttöhela 12) Polttoainesuodatin/-vedenerotin 13) Avotilan tyhjennyksien sulkuventtiilit


Yleiset vaatimukset perämoottori malli

Hydrostatiikka

Perustiedot EN ISO 8666:2002 2.1 Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000 2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2 2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004

3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002 + A1:2009 3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002 3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 90931:1997, EN ISO 12216:2002 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849

Järjestely ja varusteet 2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003 3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines 3.8 Varauloskäynti 3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003 5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG 5.8 Päästöjen torjunta Asennukset

Ohjailuominaisuudet 4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001, EN ISO 8665:2006 2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO 11591:2000 Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty

5.1 Koneet ja moottoritilat 5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 5.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000 5.5 Kaasulaitteet 5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003 Mitoitus 3.1 Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008, ISO 12215-6:2008

35


Yleiset vaatimukset sisäperämoottori malli Perustiedot EN ISO 8666:2002 2.1 Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000 2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2 2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004 Järjestely ja varusteet 2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003 3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines 3.8 Varauloskäynti 3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003 5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG 5.8 Päästöjen torjunta Asennukset 5.1 Koneet ja moottoritilat EN ISO 11105:1997 5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001 5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000 5.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000 5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003 Mitoitus 3.1 Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008, ISO 12215-6:2008 3.6 Suurin sallittu kuormitus EN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 90931:1997, EN ISO 12216:2002 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849 36

Hydrostatiikka 3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002 3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002 3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 90931:1997, EN ISO 12216:2002 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849 Ohjailuominaisuudet 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001 2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty


A7 FUEL�TANK

FUEL_G

MEMORY

RED

2

M_F.4

A10 INPUT-

1

BLACK

2 10A BILGE�P.�AUTO

B1

M_F.3

B.1

FUEL_G

MAIN

1

M_F:4

25A

/20 4102

M RED

1.5 BLUE/RED MEMORY MEMORY

2

M_F:3

MAIN

M_F.2

/2.B6

BILGE_P_AUTO

2.5 RED BILGE_P_AUTO

M_F:2

1

/3.E6

INPUT+ 4 RED INPUT+

M_F:1

25A

/3.A2

INPUT+

BATTERY

4 RED

M_F.1

INPUT-

M7 1/1

M_S1e 50/10

INPUT+

INPUT+

INPUT+

INPUT+

4 RED

/2.A1

1/1 50 RED 50/8

B2a

1 2

4 RED

BLACK

B2

0 I

BATTERY+

MAIN�SWITCH

/1.F3

M_S1

RED 50

4487 275A/1250A

1/1

G1a

M_S1c

50/8 /1.E3

G1

DIRECT+

B2b B2

G1d

1/1

204

G1b

M_S1a

B1

INPUT-

4 BLACK

1/1

INPUT-

4 BLACK

INPUTDIRECT+

2.5 RED

/20

B1

50 BLACK 2.5 RED

B.1

/20 /20

B.1

SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

Liite 3

10A

1

2

+

FUEL�GAUGE

INPUT-

37

/2.F1


/1.F8

38 INPUT-

/20

INPUT-

/3.F1

LS1

HORN

H4

LS.1

8/8

X25b SPKR_PORT-

1.5 GREEN/BLACK

5/8

SPKR_STB-

1.5 PURPLE/BLACK

SPKR_STB+

1.5 PURPLE

X25b

1/8

MEMORY

1.5 BLUE/RED

X25b

6/8

RADIO

LS2

MEMORY

8/8

X2a

/1.E5

1.5 RED

X.2a 8/8

RADIO

OUTLET

2

LS2

2

LS1

4/8

X25b SPKR_PORT+

1.5 RED

2

1.5 GREEN/BLACK 2

X.2a 7/8

HORN_IN

1.5 BROWN

X.2a 6/8

RADIO

X25a

4/8

X25a

7/8

X2a

6/8

X2a HORN_IN

1.5 BROWN

INPUT+

1.5 GREY/GREEN

3

8/8

X25a

TRIM

F.5

INPUT-

A.2

OUTLET

1.5 GREEN/BLACK

5/8

X6a

2

2

1.5 BLACK

5/8

X.6a HORN_IN

1.5 BROWN

TRIM

OUTLET

B1

2

1

B.1

A2 +

2/6

6 RED

X.2a 5/8

10A

/20 4102

A2

S.3

F.4

INPUT-

V25AS00B-00000

1.5 BLACK

6

HORN_OUT

1.5 BROWN 3/6

X.6a 6/8

5/8

X2a TRIM

2

B1

H5

1

/20

COMPASS� L. 6/8

X6a

S.2

HORN

HORN_OUT

4 RED

10A

B.1

RED 1.5 BROWN

VEBAS00C-00000

F.3

INPUT-

A1 4/8

X6a

2

1.5 BLACK

4/8

X.6a

1

B1

5 TRIM

25A

/20

4 RED

2

TRIM

INPUT-

RED

4 BLACK

X.6c

6/8

NAV/ANC_L_IN

RED

2

6/8

X.2a

4/8

F.2

B.1

NAV/COMP_L_OUT

X6c

4/8

X2a NAV/ANC_L_IN

RED

1

INPUT-

H3 6 RED

4 BLACK

NAV.� LT

1/8

B1

5/6

1/8

X6a

1/8

B.1

6/6

1/8

X.6a NAV/ANC_L_IN

RED

X2a

/20 4102

H2

BLACK

NAV.� LT

B1

RED

B.1

RED NAV/COMP_L_OUT

X.6a

3/8

2/6

4 RED

/20 4102

3/8

4

BLACK

H1 X6a

3/6 2

/20

ANCH.� LT RED

RED

INPUT+

INPUT-

X.6a

2/8 3

BLACK

2/8

X6a ANC_L_OUT

RED 1

B1

INPUT-

BLACK

10A NAV./ANCH.� LT

/20

B1

F.1

B.1

B.1

/1.E3

X.2a INPUT+

/3.A1

10A

1

LS.2

+

12V� DC

A3


/2.F6 /20

1.5 PURPLE

1.5 WHITE/BROWN

3

2.5 RED

X10

X10

INPUT-

1/3

2.5 GREY

2/3

2.5 BLACK

X10 3/3

1/3

X.10

2/3

3/3

2.5 RED

X.10

2.5 GREY

BILGE� P.

2/6

2/8

X.6c BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

2/8

4/8

X2b BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

X6c

BILGE_P_M_IN

2.5 GREY

X.2b 4/8

2

INPUT+

M3

2

/1.E5

S.6

F.10

BILGE_P_AUTO

3/6

V15AS00C-00000

BILGE� P.

BILGE_P_M_OUT

2 2

2.5 GREY

X.6c 3/8

AUX_IN

1.5 PURPLE

X.2b 3/8

1

3/8

3/8

X2b AUX_IN

1.5 PURPLE

X6c

WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN 2

X.2b 2/8

INPUT+

M

1.5 WHITE/RED

X6c

VEBAS00C-00000

1/8

X2b WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN2/8

7A

BILGE_P_M_OUT

X.6c

5/8

X6b

F.9

AUX_IN

1.5 PURPLE

1/8

X.6b

WIPER_BB_IN

1.5 WHITE/BROWN5/8

AUX

B1

2/6

5/6

2

1

/20

6 WIPER_JUMP

1.5 RED

6/6

4/6 4

M2

1.5 WHITE/RED

1.5 PURPLE

1.5 WHITE/BROWN

S.4

WIPER� PORT

2/8 3/8 4/8

3

2

M

2/8 3/8

2

WIPER_BB_II4/8

2/6

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE

X.2b 1/8

F.8

B.1

1.5 WHITE/BLUE 1

WIPER_BB_I

5

WIPER_BB_C

X.6b

X2b WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE 1/8

7A WIPER� PORT

INPUT-

1.5 LIGHT� RED

1/6

1/8

X6b

2

3/6

X.6b

WIPER_SB_IN

1.5 WHITE/BLUE 1/8

1

1.5 BLACK

1.5 WHITE/GREEN

X6b

6 6 RED

/20

INPUT-

S.5

2/8

B1

1.5 BLACK

M1

4

2/8

WIPER� STB

VEBAS00C-00000

M

2

WIPER_JUMP

5/6

F.7

1.5 RED

6/6

4/6

10A WIPER� STB

1.5 WHITE/GREEN

3

1.5 LIGHT� RED

1

1.5 WHITE/BLUE

X2a

B.1

B1

6/8 7/8 8/8

2

4 RED

B.1

INPUT1

6/8 7/8

10A

INPUT+

WIPER_SB_II8/8

2/6

F.6

WIPER_SB_I

X.6b

SPARE

WIPER_SB_C

X6b

1/6

/2.A6

3/6

/1.E4

X.2a INPUT+

/4.A1

10A

1

2

5

V25AS00B-00000 2

S.1 3

X.10 2.5 BLACK

/4.F1

39


/3.F6

40 /20

B1

A.9 2/2

A9

1/2

A9

4/8

X.6c

4/8

PLOTTER

1.5 BLUE

X6c

7/8

X2b

PLOTTER

1.5 BLUE

X.2b 7/8

2

PLOTTER

PLOTTER

1.5 BLUE

F.12

INPUT-

2

1.5 BLACK

X.6c 5/8

1

5/8

X6c

10A EXTRA�(ENG.BL.)

INPUT-

1.5 BLACK

2

F.11

B.1

INPUT1.5 WHITE

X.2b 5/8

/3.A8 INPUT+

10A

1

2

PLOTTER

F.13 10A

SPARE

1

2


M_S1 M_F1

M_F3 M_F4

2

M_S1#1

4 RED

AES-1211-28A

M_S1b

M_S1c

4 RED

M_F.4#1

4 RED

M_F2:1

2

98-25-A1B13-A00 MAIN M_F2#1 INPUT+ 1

M_F.2#1

2

98-25-A1B13-A00 MAIN M_F1#1 INPUT+ 1

M_F.1#1

M_F1:1

88-10-A1B14-A00 MEMORY M_F4#1 DIRECT+ 1

10 INPUT+ 10 INPUT+

M_S1c

M_S1c#1

2

4 RED

MAIN�SWITCH

2.5 RED

2.5 RED

M_F4:1

M_S1b#1

88-10-A1B14-A00 BILGE�P.�AUTO M_F3#1 M_S1b DIRECT+ 1

2.5 RED

DIRECT+ 10 DIRECT+ 10

260�mm

M_F3:1

M_F.3#1

2.5 RED

260�mm

M_F2

WAITING�FOR�PANEL

41


S.2#1

6

5

4

3

X.6a:6 1.5 BROWN

50� mm

S.6#1 S2:2

RED

S2:3

RED

6

5

4

3

2

6

5

4

RED

(2U� BACK� VIEW)

2

1.5 BLACK

500� mm

2635210

A1#1

TRIM INPUT-

X.6a:4

4 RED

X.6c:6

4 BLACK

AUX_IN

1.5 BROWN

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT S2:6 NAV/COMP_L_OUT A1 TRIM S3:2 HORN_IN S3:3 HORN_OUT

2 3 4 5 6

(8N� BACK� VIEW)

7 8 X.6c:1

2634810

50� mm

1.5 PURPLE

X.6b:8 1.5 WHITE/GREEN

S5:2

X.6b:7

X.6b:1 1.5 WHITE/BLUE

1.5 RED

1.5 LIGHT� RED

S5:4

WIPER_SB_C WIPER_JUMP WIPER_SB_I WIPER_JUMP WIPER_SB_IN WIPER_SB_II 1.5 BLUE

X.6c:5

1.5 RED

X.6b:6

X.6c:4

1.5 WHITE/BLUE

X.6b:4

X.6b:5

1.5 WHITE/RED

1.5 WHITE/BROWN

X.6b:3

S4:2 1.5 RED

1.5 PURPLE

S4:4

PLOTTER PLOTTER INPUT-

1.5 BROWN

X.6b#1

1.5 WHITE/BLUE

S5:5

1.5 WHITE/BROWN

S4:1

1.5 PURPLE

S4:3

1.5 WHITE/RED

S4:6

1.5 WHITE/BROWN

S4:5

1.5 WHITE/BLUE

S5:1

1.5 LIGHT� RED

S5:3

1.5 WHITE/GREEN

S5:6

WIPER_SB_IN WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

2 3 4 5 6

(8N� BACK� VIEW)

7 8

2634810

500� mm

A9#1

1.5 RED

1.5 WHITE/BROWN

X.6b:2

WIPER_BB_C WIPER_JUMP WIPER_BB_I WIPER_JUMP WIPER_BB_IN WIPER_BB_II

4 RED

50� mm

X.6a#1

V15AS00C-00000

3

S5#1

6

5

4

3

2

2

S3#1

HORN_IN HORN_OUT

RED

S2:2

S.5#1 VEBAS00C-00000

S6#1

S.4#1

50� mm

X.6a:5

6

5

4

NAV/ANC_L_IN X.6a:3 NAV/COMP_L_OUT RED

3

X.6a:2 RED

2

S2#1

NAV/ANC_L_IN ANC_L_OUT X.6a:1,� -S2:5 RED

6

5

4

3

50� mm

VEBAS00C-00000

S4#1

V25AS00B-00000

2

S6 2.5 GREY

S5

2

S1#1 S4

BILGE_P_M_IN X.6c:3 BILGE_P_M_OUT

S3

X.6c:2

S2

2.5 GREY

S1

S.3#1

VEBAS00C-00000

1.5 BROWN

S.1#1 V25AS00B-00000

500� mm 100� mm

X.6c#1

1.5 PURPLE

S6:2

2.5 GREY

S1:2

2.5 GREY

S1:3

1.5 BLUE

A9:1

1.5 BLACK

A9:2

4 BLACK

A1

AUX_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUTINPUT-

2 3 4 5 6

(8N� BACK� VIEW)

7 8

2634810

42


X.10#1 2 (3NT� BACK� VIEW) 3

2.5 RED

BILGE_P_AUTO M3 BILGE_P_M_OUT M3 M3 INPUT-

2.5 GREY

2.5 RED

1800� mm

2.5 BLACK

2.5 GREY 2.5 BLACK

1700� mmTAM� 16

M2#1

1100� mm 1.5 WHITE/BROWN

M3#1 BILGE_P_AUTO X.10:2 BILGE_P_M_OUT X.10:3 INPUTX.10:1

X6b:3

1.5 WHITE/RED

X6b:4

1.5 BLACK

B1:-

50� m mTAM �

3

2

+

3 (8U� BACK� VIEW)

4 5 6

6 7

X2a:7

1.5 GREEN/BLACK

B1:-

1.5 BLACK

X6a#1 2

5

BLACK

8

800� mm

2

NAV/ANC_L_IN X2a:4 RED H1 ANC_L_OUT RED NAV/COMP_L_OUTH2,� -H3,� -H5 4 RED X2a:5 TRIM 1.5 BROWN X2a:6 HORN_IN 1.5 BROWN H4 HORN_OUT

3 4

6 7 8

6 7

(8U� BACK� VIEW)

4 5 6

WIPER_SB_IN WIPER_BB_IN AUX_IN BILGE_P_M_IN

X6b:1

1.5 WHITE/BLUE

X6b:5

1.5 WHITE/BROWN

X6c:1

1.5 PURPLE

X6c:2

2.5 GREY

PLOTTER

X6c:4

1.5 BLUE

400� mm WIPER_SB_IN WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II WIPER_BB_IN WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II

X2b:1

1.5 WHITE/BLUE

M2

1.5 WHITE/BROWN

M2

1.5 PURPLE

M2

1.5 WHITE/RED

X2b:2

1.5 WHITE/BROWN

M1

1.5 WHITE/BLUE

M1

1.5 LIGHT� RED

M1

1.5 WHITE/GREEN

X6c#1

3

150� mm

8

AUX_IN BILGE_P_M_IN BILGE_P_M_OUT PLOTTER INPUTINPUT-

X2b:3

1.5 PURPLE

X2b:4

2.5 GREY

X10:2

2.5 GREY

X2b:7

1.5 BLUE

B1:-

1.5 BLACK

B1:-

4 BLACK

4425.02

M_F:2#1

8

2635810

4425.02

M_F:3#1 FUEL_G INPUT-

A7

RED

B1:-

BLACK

SPKR_STB+ SPKR_STB-

X25b:1

1.5 PURPLE

X25b:5

1.5 PURPLE/BLACK

LS2#1

SPKR_STB+

1.5 GREY/GREEN

LS1

1.5 PURPLE/BLACK

LS2

SPKR_PORT+ SPKR_STB-

1.5 GREEN/BLACK

LS1

SPKR_PORT-

H3#1

RED

1200� mm 600� mm

4422.02

M_F:4#1

MAIN INPUT+

X2a:2

4 RED

BILGE� P.� AUTO BILGE_P_AUTO X10:1 MEMORY MEMORY

X25a:6

400� mm

1100� mm

2.5 RED 2.5 GREY 2.5 BLACK

1.5 BLUE/RED

3 4

(8UR-CONNECTOR BROWN)

5

1600� mm 1500� mmTAM� 16

1600� mm

1900� mmTAM� 16

8

X6b:6

1.5 LIGHT� RED

X6b:7

1.5 WHITE/BLUE

X6b:8

1.5 BLACK

B1:-

1.5 BROWN

X6a:6

1.5 BLACK

B1:-

WIPER_SB_C WIPER_SB_I WIPER_SB_II INPUT-

H4#1 HORN_OUT INPUT-

H5#1

RED

X6a:3 NAV/COMP_L_OUT

INPUT-

B1:-

X10#1 M_F:3:1

BILGE_P_AUTO

X6c:3 BILGE_P_M_OUT

2

INPUT-

B1:-

3

RED

A10

BLACK

B1:-

RED

2000� mm

7

M1#1

1.5 WHITE/GREEN

2635310

1500� mmTAM� 10 2.5 RED

8

INPUT-

B1:-

400� mmTAM� 22

300� mm

4 RED

7

2100917

X6a:3 NAV/COMP_L_OUT

BLACK

800� mm

X2a:1

6

X25b#1 LS2

1600� mmTAM� 26 (SPLITTED)

7

A10#1

1000� mm

500� mm

1700� mm

(8UR-CONNECTOR BLACK)

5

6

BLACK

MAIN INPUT+

INPUT-

4

2100915

500� mm

V4120

M_F:1#1

B1:-

1.5 BLACK

300� mm

200� mm

MEMORY

3

2

300� mmTAM� 26

2635810

2

1.5 GREEN/BLACK

B1#1

5

1.5 BROWN

5

8

4

4 RED

X6a:5

1.5 RED

M_F:4:1

1.5 PURPLE

X6a:4

X25a:4

100� mm

RADIO

800� mmTAM� 22

2635810

X6b#1

(8U� BACK� VIEW)

900� mm

RED

A2:+

X2b#1

RED

2635810

3

X6a:1

2635810

7

2

4 RED

NAV/ANC_L_IN TRIM HORN_IN OUTLET RADIO

X2a:8

mm

OUTLET OUTLET INPUT-

4

4 RED

M_F:2:1

0� � 1090 TAM

A2#1

600� mm

RED

NAV/COMP_L_OUTX6a:3 B1:INPUT-

(8U� BACK� VIEW)

M_F:1:1

2800� mmTAM� 22

H2#1

INPUT+ INPUT+

X25b:8

X25a#1

1.5 BLUE/RED

2900� mm

2

SPKR_PORT+ SPKR_PORT-

X25b:4

1.5 GREEN/BLACK

1.5 RED

X2a#1

LS1#1

1300� mm 1.5 GREY/GREEN

16

2634310

WIPER_BB_C WIPER_BB_I WIPER_BB_II INPUT-

X6b:2

1.5 PURPLE

(3UT� BACK� VIEW)

A7#1

FUEL_G INPUT-

H1#1 X6a:2

BLACK

B1:-

4 BLACK

B1:-

4 BLACK

B1:-

ANC_L_OUT INPUT-

INPUT- 10 INPUT- 10

G1b#1

4422.02

43


10 BATTERY+

2000�mm

G1a:1

G1a#1

50 RED

50/10

M_S1a:1

BATTERY+ 203

P

1900�mmTAM�22

P

M_S1a#1

10 INPUT+

2000�mm

B2a:1

50 RED

50/10

B2b#1

M_S1e:1

INPUT+ 10

50/8

1900�mmTAM�22

10 INPUT-

700�mm

G1d:1

50/8

B2a#1

G1d#1

50 BLACK

B2b:1

204

N

2900�mmTAM�22

INPUTN

M_S1e#1

INCLUDED

B2#1 V4100

44


45


XO Boats Oy Yhteystiedot Sähköposti info@xoboats.fi Osoite Hiidenhaudantie 3, 18100 Heinola, Finland Puhelin +358 400 810 112

46

Xo220susermanual  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you