Page 1

1


2


XO BOATS ESIPUHE Hyvä suomalaisen XO -veneen omistaja! Kiitämme teitä XO:n valinnasta ja toivotamme teille monia hauskoja hetkiä vesillä liikkuessanne. Tämän käsikirja tarkoituksena on auttaa Teitä käyttämään venettänne turvallisesti ja miellyttävästi. Käsikirja sisältää veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen varusteiden ja järjestelmien yksityiskohdat sekä tietoa veneen käytöstä ja hoidosta. Kehotamme teitä lukemaan käsikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne ennen sen käyttöönottoa. Omistajan käsikirja ei luonnolliestikaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden lähde. Jos XO on ensimmäinen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota ette vielä tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siitä, että hankitte käsittelyja käyttökokemusta ennen kuin otatte veneen päällikkyyden vastuullenne. Veneen myyjä, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai purjehtijaliitot antavat mielellään tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat päteviä opettajia. Varmistakaa, että odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat veneenne suun nit telukategoriaa, ja että te ja miehistönne pystytte hallitsemaan venettänne kyseisissä olosuhteissa. Suunnittelukategoriaa C vastaavat tuuli- ja aallokko-olot yltävät myrskystä kovaan tuuleen, joissa on poikkeuksellisten aaltojen

ja puuskien vaara. Ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttävästi operoida vain pystyvä ja hyväkuntoinen miehistö, joka käyttää hyvin ylläpidettyä venettä. Tämä omistajan käsikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintäopas. Ongelma ta pauk sissa ottakaa yhteyttä XO jälleenmyyjään. Käyttäkää korjauksiin vain XO -jälleenmyyjän suosittelemia yrityksiä. SÄILYTTÄKÄÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE EDELLEEN SEURAAVALLE OMISTAJALLE LUOPUESSANNE VENEESTÄ.

3


4


Sisältö 1 Yleistä

12

2 Takuu

12

3 Ennen käyttöönottoa

12

4.1 Rekisteröinti 4.2 Vakuutukset 4.3 Koulutus

12 12 12

5 Veneen ominaisuudet ja käyttö 5.1 Yleistä 5.2 Veneen perustiedot 5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä 5.4 Kuormitus 5.5 Moottori ja potkuri 5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 5.6.1 Rungon ja kannen aukot 5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys 5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus 5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen 5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät 5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy 5.8 Sähköjärjestelmä 5.9 Ohjailuominaisuudet 5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen 5.9.2 Hätäkatkaisin 5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta 5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet

13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 16 17 18 22 22 23 23 24

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen 24 5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen 24 5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen 24 5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus 26 5.10.5 Trailerikuljetus 28 5.10.6 Navigointi 28

6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys

29

7 Lisävarusteet

30

30 30 30 30 30

7.1 Yleistä 7.2. Lisävarusteiden asennus 7.2.1 Lämmitin 7.2.2 Jääkaappi 7.2.3 Radio/CD-soitin

Liite 1 Tekniset erittelyt

32

Liite 2 XO 240 RS Yleisjärjestelykuva

34

Liite 3 Yleiset vaatimukset

35

Liite 4 Sähkökytkentäkaavio

37

5


6


VENEMALLI: XO 240 RS RUNGON TUNNISTENUMERO - CIN: MOOTTORIN MERKKI JA MALLI: MOOTTORIN VALMISTUSNUMERO:

I Omistaja

IV Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

II Omistaja

V Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

III Omistaja

VI Omistaja

Etunimi:

Etunimi:

Sukunimi:

Sukunimi:

Kotikunta:

Kotikunta:

Hankintavuosi:

Hankintavuosi:

7


8


Ennen kuin lähdet... Tutustu tähän omistajan käsikirjaan. Tarkista aina ennen vesille lähtöä ainakin seuraavat seikat:

Säätila ja ennuste Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja näkyvyys. Ovatko veneenne suunnitteluluokka, koko ja varustus sekä päällikön ja miehistön taidot riittäviä sille vesialueelle, jolle olette lähdössä?

tarkistustoimet. Tarkistakaa veneen merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana jne. Tarkistakaa, että pilssiveden määrä on minimissä.

Kuormitus

Tuuletus

Älkää ylikuormittako venettä, jakakaa kuorma oikein. Älkää sijoittako painavia esineitä liian ylös, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vähentämiseksi.

Matkustajat

Tarkistakaa, että kaikki tavarat on asetettu niin, että ne pysyvät paikoillaan myös merenkäynnissä ja kovassa tuulessa.

Tavaroiden kiinnitys Varmistukaa, että kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin henkilön tarvittavat tehtävät matkan aikana ennen lähtöä.

Polttoaine Tarkistakaa, että polttoainetta on riittävästi; myös reserviä huonon sään tms. varalle. Polttoainetta tulisi olla vähintään noin 20 % yli tarpeen odottamattomien tilanteiden varalle

Merikartat Ellette kulje täysin tuttua reittä, onko mukana merikarttoja riittävän laajalta alueelta?

Lähtömanööverit

Moottori ja varusteet

Sopikaa miehistön kanssa, kuka irrottaa minkäkin köyden jne. Tarkistakaa etteivät kiinnitys- tai muut köydet pääse potkuriin lähdön tai saapumisen aikana.

Tarkistakaa ohjauksen, sähkölaitteiden ja akun toiminta sekä kunto ja tehkää moottorin ohjekirjan mukaiset päivittäiset

Moottoria koskevia lisäohjeita saatte sen omasta, erillisestä ohjekirjasta.

9


10


1 Yleistä Omistajan käsikirja auttaa Teitä tuntemaan uuden veneenne ominaisuuksia. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti täydentää käsikirjaa myöhemmin hankittujen laitteiden ohjekirjoille. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa käsikirjan lopussa.

Käsikirjassa on käytetty SI-järjestelmän mukaisia yksikköjä. Joissain tapauksissa muita yksikköjä on lisätty sulkuihin. Poikkeuksena tästä on tuulen nopeus, joka huvivenedirektiivissä esitetään boforeina.

Tässä käsikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset määritellään seuraavasti:

VAARA! Merkitsee, että on olemassa vakava vaaratekijä, joka johtaa suurella todennäköisyydellä kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä.

VAROITUS! Merkitsee, että on olemassa vaaratekijä, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdytä.

HUOM! Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittää huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

11


3 Takuu Veneellä ja siihen veistämöllä asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin, trimmitasojen, kompassin, mahdollisten navigointilaitteiden ja muiden jälkiasennettujen laitteiden takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat. Näiden laitteiden erilliset takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteenä. Muissa takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kansilehdessä mainittuun XO –jälleenmyyjääsi.

4 Ennen käyttöönottoa 4.1 Rekisteröinti Monissa valtioissa jo pienenkin moottoriveneen rekisteröinti on pakollista. Ottakaa selvää paikallisilta viranomaisilta asuinvaltionne rekisteröintimääräyksistä. Rekisteröidyn veneen kuljettamiseen vaaditaan myös tavallisesti vähimmäisikä ja mahdollisesti erillinen veneilyajokortti.

4.2 Vakuutukset Venevakuutus voi korvata vesillä tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venettä nostettaessa. Vakuutuksella on myös välillinen vaikutus turvallisuuteen vesillä: vakavan haverin sattuessa voit keskittyä ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiöt. 12

4.3 Koulutus Veneilyä käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, minkä lisäksi veneilykerhoilta ja navigointikursseilta saa paljon hyödyllistä ja käytännöllistä veneilytietoutta. Nämä antavat hyvän pohjan taidoillenne, mutta käytännön varmuus veneen käsittelyssä, navigoinnissa, kiinnittämisessä ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkän käytännön harjoittelun jälkeen.


5 Veneen ominaisuudet ja käyttö 5.1 Yleistä

Päämitat ja kapasiteetti:

Omistajan käsikirjan tarkoituksena ei ole olla täydellinen huoltoopas tai korjauskirja, vaan opastaa käyttäjää tuntemaan uuden veneensä ominaisuudet ja käyttämään venettään asianmukaisella tavalla.

Veneen pituus, leveys, syväys, kokonaispaino, jne. sekä tankkikapasiteetit on esitetty liitteessä 1. Tekniset erittelyt.

5.2 Veneen perustiedot XO 240 RS:n perustiedot ovat seuraavat: Venetyyppi: XO 240 RS Suunnittelukategoria: C (rannikko) Suurin suositeltu kuormitus: 915 kg Katso myös kohta 5.4 ”Kuormitus”

Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa: Kategoria C: Vene on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa tuulen voimakkuus on enintään 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen mukainen (merkitsevä aallonkorkeus enintään 2 m, satunnaiset suurimmat aallot 4 m korkuisia). Tällaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla järvillä, jokisuistoissa, ja rannikkovesillä kohtuullisissa sääoloissa.

HUOM! Merkitsevä aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen keskiarvokorkeus, mikä suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa aallonkorkeutta. Jotkut yksittäiset aallot ovat kaksi kertaa tätä korkeampia.

Valmistajan kilpi: Veneeseen ohjauspaikan lähistölle kiinnitetyssä valmistajan kilvessä on annettu osa em. tiedoista. Täydentävät selvitykset on annettu tämän käsikirjan asianomaisissa kohdissa. Huomatkaa, että esimerkiksi valmistajan kilvessä mainittuun suurimpaan kuormitukseen ei sisälly polttoaine, toisin kuin valmistajan suosittelemaan suurimpaan kuormitukseen.

5.3 Suurin suositeltu henkilömäärä Veneen suurin suositeltava henkilömäärä on 8. Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1 mukaisissa paikoissa.

VAROITUS! Älkää ylittäkö suurinta suositeltua henkilömäärää. Veneessä olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta henkilöiden ja varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittää suurinta suositeltua kuormitusta (katso kohta 5.4 Kuormitus). Käyttäkää aina veneessä olevia istuimia. Mikäli venettänne ei ole varustettu 7 henkilön istuimilla, on heidän istuttava veneen lattialla kuvien mukaisilla paikoilla. 13


5.4 Kuormitus XO 240 RS:n suurin suositeltu kuormitus on 915 kg. Aikuisen henkilön painoksi katsotaan 75 kg ja lapsen painoksi 37,5 kg. Suurin suositeltu henkilöiden yhteispaino on yhteensä 600kg. Edellä mainitun suurimman suositellun henkilöpainon lisäksi katsotaan, että venettä voidaan kuormittaa seuraavilla painoilla: perusvarusteet 25 kg ja kiinteässä polttoainesäiliössä oleva kulutettava polttoainemäärä 175 kg. Suositeltu kuormitus sisältää vain edellä mainitut painokomponentit.

VAROITUS: Kuormatessanne venettä älkää koskaan ylittäkö suurinta suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, että suunnitteluvesilinja säilyy (suunnilleen tasaköli). Välttäkää sijoittamasta suuria painoja korkealle.

5.5 Moottori ja potkuri XO 240 RS:n suurin suositeltu koneteho perämoottorilla on 221 kW (300 hv) ja sisäperämoottorilla 140kW (190hv). Perämoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi sellaiselle korkeudelle, että moottorissa potkurin yläpuolella oleva kavitaatiolevy on samalla korkeudella kuin veneen kölilinja. Noudattakaa moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan ohjeita. Lukekaa myös moottorin käsikirja huolellisesti. Moottorin käynnistyksen yhteydessä on syytä tarkistaa jäähdytysveden virtaus sekä varmistaa, että vaihde on vapaalla. Mikäli moottori käynnistyy vaihde päällä, ottakaa yhteyttä huoltoon.

14

5.6 Veden sisäänpääsyn estäminen ja vakavuus 5.6.1 Rungon ja kannen aukot XO veneessä ei ole avotilan tyhjennyksen tarkoitettua tulppaa vaan kannen tyhjennys on ratkaistu tyhjennysputkien sulkuventtiilillä kts kuva 2. XO 240 RS:ssä on sadeveden tyhjentävästä avotilasta kaksi tyhjennysaukkoa. Kaikissa tilanteissa tyhjennysaukkojen tulee olla avoimena ja puhdistaa säännöllisesti niihin kertyneet roskat tukkeentumisen välttämiseksi. Veneessä on peräpeilin alakulmassa kiinniruuvattava perätulppa, jonka kautta vene voidaan tyhjentää telakoituna tai trailerilla.

HUOM! Itsetyhjentyvä avotila on tarkoitettu suurimman sadevesimäärän johtamiseen pois avotilasta. Osa sadevedestä sekä pilssiin kondensoituva vesi saattaa kuitenkin joutua pilssiin. ÄLÄ JÄTÄ VENETTÄ VARTIOIMATTA VESILLE PITKÄKSI AIKAA. TARKKAILE VENEEN KELLUNTA-ASENTOA JA TYHJENNÄ PILSSI TARVITTAESSA. Veneen jättäminen vartioimatta vesille pitkäksi aikaa saattaa johtaa mahdollisiin vaurioihin.

5.6.2 Pilssipumput ja tyhjennys Tyhjennyslaitteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Pilssipumput ovat sijoitettu niin lähelle pohjalevyä kuin on käytännössä mahdollista. Tästä huolimatta on luonnollista että pilssissä on pieni määrä vettä, jota pilssipumppu ei kykene poistamaan. XO 240 RS:ään on asennettu sähköinen automaattipilssipumppu.


Kuormitus ja istumisjärjestely (Kuva 1)

Pilssipumput ja tyhjennyt

1. Sähköinen pilssipumppu (Sisäperämoottorimalli) 2. Sähköinen pilssipumppu (Perämoottorimalli) 3. Käsikäyttöinen pilssipumppu Pilssipumpunimupiste ja -letku Pilssipumpun poistoletku

(Kuva 2)

3 2

1

15


Se tyhjentää pilssiin kertyneen veden, kun pinta-anturi havaitsee pilssissä vettä. Automaattipumppu on aina valmiustilassa päävirtakytkimen asennosta riippumatta, kun akku on kiinnikytkettynä. Pilssipumppu käynnistyy kun anturi on ollut täysin upoksissa 5 sekuntia ja sammuu kun anturi on kuivilla. Pumppua voi käyttää myös pakolla kytkinpanelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä. Sähköisen pilssipumpun imupää tulee tarkastaa ja mahdollisesti puhdistaa roskista säännöllisesti. Pumppuun pääsee käsiksi moottorikaivossa olevan huoltoluukun kautta.

5.6.3 Vakavuus ja kelluvuus XO -veneen vakavuus on erinomainen runkomuodon ja painon sijoittumisen ansiosta. Muistakaa kuitenkin, että suuret murtuvat aallot ovat aina suuri vaara vakavuudelle. Huomatkaa, että veneenne vakavuus heikkenee minkä tahansa korkealle lisätyn painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn. Ottakaa yhteyttä veneen valmistajaan, jos suunnittelette tällaisia muutoksia. Pilssissä olevan veden määrä tulee pitää minimissä, koska veneessä oleva vapaasti liikkuva vesi heikentää aina vakavuutta. Ottakaa huomioon, että vakavuus voi heiketä hinauksessa tai hinattaessa.

VAROITUS! Pilssipumppujärjestelmää ei ole suunniteltu karilleajosta tai muusta vauriosta aiheutuvan vuodon hallintaan.

5.7 Tulipalon tai räjähdysvaaran ehkäiseminen

HUOM!

5.7.1 Moottorit ja polttoainejärjestelmät

Tarkastakaa pilssiveden määrä tyhjentämällä pilssi manuaalisesti kytkinpaneelissa olevasta jousikuormitetusta kytkimestä ennen veneen jokaista käyttökertaa. Käyttäjän vastuulla on pitää mukanaan vähintään yhtä ämpäriä tai äyskäriä.

XO 24O RS:ssä on kiinteä polttoainesäiliö joka on asennettu veneen pilssitilan keskiosaan. Ennen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moottori sekä savukkeet ja muu avotuli. Älkää käyttäkö mitään sähkölaitteita. Polttoaineen täyttöaukot sijaitsevat veneen molemmin puolin kannen tyhjennysaukkojen yläpuolella. Varasäiliö tulee nostaa pois veneestä täytön ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi pilssiin mahdollisen ylitäytön yhteydessä. Kun tankkaatte huoltoasemalla, älkää käyttäkö muovisuppiloa, joka estää täyttöpistoolin ja täyttöhelan välisen staattisen jännitteen purkautumisen. Tankin täytön jälkeen (ks. säiliön tilavuus liitteestä 1. Tekniset tiedot) tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai moottoritilaan ja

HUOM! Tarkastakaa pilssipumpun toimivuus säännöllisin väliajoin. Mikäli havaitsette pilssipumpun toimivan virheellisesti, puhdistakaa pumpun imuaukko roskista ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä XO –jälleenmyyjään.

16


puhdistakaa polttoaineroiskeet välittömästi. Älkää pitäkö varakanistereita tuulettamattomissa tiloissa tai irrallaan, tai mitään bensiiniä sisältäviä varusteita tiloissa, joita ei ole siihen tarkoitettu. Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole kulumia.

on varma merkki polttoainevuodosta. Mikäli veneenne on varustettu lämmittimellä, lukekaa sen varo-ohjeet lämmittimen valmistajan ohjeesta.

HUOM! 5.7.2 Palontorjunta ja ennaltaehkäisy

Älkää koskaan

XO 24O RS on sitä käytettäessä varustettava vähintään 8A 68B tehoisilla samuttimilla. Yksittäisen sammuttimen teho ei saa alittaa 5A 34B. Käsikäyttöinen sammutin on sijoitettu vasemman puoleisen istuinkonsolin etuosaan säilytystilaan vasemmalle sivulle kuvan 3 mukaisesti. Valtion lainsäädännöstä riippuen käsisammuttimet tulee tarkastuttaa säännöllisesti määrätyin väliajoin. Ottakaa selvää paikallisilta paloviranomaisilta asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä. Mikäli olette epävarma asuinvaltionne tarkastuskäytännöstä, tarkastuttakaa käsisammuttimet vuoden välein. Käsisammuttimen valmistuspäivänmäärä ilmoitetaan sammuttimeen liimatussa tarrassa. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei hyväksytä ilman uutta paineastian koeponnistusta. Kun käsisammuttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltään vähintään saman tehoiset laitteet. Veneen omistajan/käyttäjän on huolehdittava siitä, että veneessä on ainakin yksi helposti luoksepäästävään paikkaan sijoitettu palosanko, johon on kiinnitetty köysi. Varmistukaa siitä, että palonsammutusvälineet ovat helposti luokse päästäviä myös silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille miehistön jäsenille palontorjuntavälineiden sijainti ja toiminta. Pitäkää pilssi puhtaana polttoaineesta ja tarkastakaa mahdolliset polttoainevuodot säännöllisesti. Bensiinin tuoksu

• tukkiko pääsyä turvalaitteisiin, sammuttimelle, polttoaineventtileille tai sähköjärjestelmän päävirtakatkaisimelle. • tukkiko mitään veneeseen tehtyjä tuuletusaukkoja, koska nämä ovat tarkoitettu polttoainehöyryjen tuulettamiseen.

Sammuttimien sijoitus (Kuva 3)

2 1

1. Sammutin 2. Sisäperämoottorimallin moottoritilassa automaattisammutin

17


HUOM! Älkää myöskään koskaan • muuttako veneen sähkö- tai polttoainejärjestelmää tai salliko asiantuntemattoman henkilön tehdä muutoksia mihinkään veneen järjestelmään. • täyttäkö polttoainesäiliötä tai käsittele polttoainetta moottorin käydessä • tupakoiko tai käsitelkö avotulta käsitellessänne polttoainetta. - säilytä bensiiniä tiloissa, joita siihen ei ole siihen tarkoitukseen suunniteltu. Mikäli veneeseen ei ole asennettu lämmitintä, on varapolttoainesäiliötä mahdollista säilyttää lämmittimen paikalla säiliön tilalla. Käytännössä pilssi/tankkitila on ainoa paikka, missä XO veneessä saa säilyttää bensiiniä. • Säilytä mitään palavaa ainetta konetilassa (sisäperämoottorimalli) ja jos ei-palavia aineita varastoidaan moottoritilaan, ne on varmistettava niin, etteivät ne pääse putoamaan koneistoihin eivätkä ne saa aiheuttaa minkäänlaista estettä tilaan pääsemiselle. • jätä venettä valvomatta kun keitin tai lämmityslaite on käytössä

5.8 Sähköjärjestelmä Veneen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty liitteessä 3. Päävirtakytkin sijaitsee ohjauspisteen takana veneen oikealle puolella. Automaattinen pilssipumppu on kuitenkin aina toiminnassa akun ollessa kytkettynä. Virtapiirin ollessa kytkettynä käyttölaitteita voidaan operoida kytkinpanelilta kuljettajan paikalta.

18

Kulkuvalot kytketään toimintaan kulkuvalo kytkimestä (kts kuva 5). Muista asentaa irrotettava mastovalo paikalleen. Molemmin puolin venettä on tuulilasinpyyhin, jota käytetään sen kytkimestä. Pilssiveden tilanteen voi tarkastaa painamalla pumppu toimintaan sen kytkimestä (kts kuva 5). Mikäli veneen sivulta perästä ei kuulu veden lorinaa, on automaatti pitänyt huolen veden tyhjennyksestä. Sähköjärjestelmässä on laajat asennusvalmiudet lisävarusteille; asennusvalmiudet on valmiiksi radiosoittimelle ja kahdelle kaiuttimelle. Veneessä on rajoitettu asennusvalmius myös polttoainekäyttöisellelämmityslaitteelle. Hallintalaitteet ja sähkölaitteet on järjestetty kuvan 5 mukaisesti. Virtapiirien sulakkeet on sijoitettu erilliseen sulakerasiaan ohjauskonsolin sisäpuolelle (kts kuva 4). XO –veneissä käytetään ns. automaattisulakkeita, jotka voidaan ylikuormituksen tapahduttua kytkeä uudelleen toimintaan painamalla ylös ponnahtanut nuppi takaisin alas. Sähköjärjestelmässä on kaksi ylimääräistä sulakkeilla varustettua virtapiiriä (Extra 1 (10A) ja Extra 2 (10A)) (sähkökaavion kohdat F13-F14 ja F17-F19), joihin voi liittää jälkiasennettavia lisävarusteita. Näiden virtapiirien johtimet löytyvät kytkinpanelista. Älkää vaihtako sulakkeita suuremmille virroille, älkääkä asentako sähköjärjestelmään komponentteja, joilla virtapiirin nimellisampeeriluku ylittyy.


Sähkölaitteet (perämoottori malli) (Kuva 3)

5 9 3

4

1 4 6 2

7 8

9

5

Sähkölaitteet (sisäperämoottori malli) (Kuva 4)

5 9 4

3

1 4 6 2

7 8

9

5

Sähkölaitteiden sijainti: 1) Akkukotelo 2) Päävirtakytkin 3) Pilssipumppu

4) Mastovalo valkoinen 360° 5) Kulkuvalot , punainen ja vihreä 6) Kytkinpaneli

7) Virtapistoke, 12V, max. 10A 8) Sulakerasia (ks. kuva 6.) 9) Tuulilasinpyyhin

19


5 2 1

6 4 3

7 8

20


Hallintalaitteet (Kuva 5) Kytkinpaneli: 1) Pilssipumpun käyttökytkin 2) Kulkuvalojen kytkin 3) Tuulilasinpyyhin vasen 4) Tuulilasinpyyhin oikea 5) Äänitorvi 6) Moottoritilantuuletus kytkin (sisäperämoottorimalli) 7) Trimmilevyn kytkin oikea 8) Trimmilevyn kytkin vasen

21


HUOM! • Jälkiasentaessasi lisävarusteita veneeseen, käyttäkää Extra 1 tai Extra 2 virtapiiriä. Kytke laite sekä virransyöttö-, että miinus johtimiin. Veneen runkoa ei saa käyttää maadoituspiirinä. • Lähtiessänne veneestä pidemmäksi aikaa katkaiskaa virta pääkytkimestä. Irrota akku järjestelmästä sähköasennuksia tehtäessä. Kun irrotatte tai kiinnitätte akkuja, varokaa koskettamasta metalliavaimella samanaikaisesti akun molempia napoja tai veneen alumiiniosia. • Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian suurella virralla aiheuttaa akun räjähdysvaaran. Huolehtikaa akkutilan tuuletuksesta. Akun latauksessa vapautuva vety saattaa räjähtää, mikäli tuuletus estyy. • Älkää koskaan katkaisko virtaa pääkytkimestä moottorin käydessä, koska tämä voi voi vaurioittaa moottorin. Älkää muuttako veneen sähköjärjestelmää tai siihen liittyviä piirustuksia; muutokset ja huollot tulee jättää asiantuntevan venesähköteknikon tehtäväksi.

valmistajan kilpeen merkitty teho. Käytä moottorin sähköhydraulista rikikulman säätöä (Power Trim) seuraavalla tavalla: • nostettaessa vene liukuun ”keula alas” –asento • kun vene on liu’ussa ja mikäli aallokko on pieni, nostetaan keulaa kunnes vene alkaa laukata, potkuri menettää otteensa tai kone saapuu normaalin säätöalueen ylärajalle. Lasketaan keulaa tästä hieman niin, että ajo tuntuu stabiililta. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida. • vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspäin, jolloin kulku pehmenee. Myötäaallokossa ja erittäin korkeassa vasta-aallokossa keulaa nostetaan hiukan ylöspäin, jottei se sukeltaisi. • älä aja venettä suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa negatiivisella kulmalla eli keula alhaalla, koska vene saattaa kallistella ja ohjailussa saattaa esiintyä epästabiiliutta.Rikikulman säätämiseksi lue myös moottorin valmistajan antamat ohjeet.

VAROITUS! Säätäkää rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se muuttaa veneen käytöstä rajusti. Älkää ajako keula liian alhaalla, vene voi kääntyä yllättäen.

VAROITUS! 5.9 Ohjailuominaisuudet 5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen Veneen suurin suositeltu koneteho on 221 kW (300 hv) Älkää käyttäkö venettä, mikäli siinä on suurempi koneteho kuin

22

Ohjailtavuus yli 30 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Nopeat käännökset voivat johtaa hallinnan menettämiseen. Hidastakaa nopeutta ennen jyrkkiä käännöksiä kumpaan suuntaan tahansa. Välttäkää nopeita liikkeitä nopean ajon aikana. Älkää ajako täydellä nopeudella ruuhkaisilla väylillä, tai kun näkyvyys on rajoitettu.


VAROITUS!

5.9.2 Hätäkatkaisin

Aallot heikentävät veneen ohjailtavuutta ja kallistavat venettä. Ottakaa tämä huomioon vähentämällä nopeutta aallokon kasvaessa. Opetelkaa meriteiden säännöt ja seuratkaa niiden antamia ohjeita sekä COLREG:n (kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä) vaatimuksia, joiden noudattaminen on välttämätöntä. Sääntöjen mukaan riittävää tähystystä tulee ylläpitää jatkuvasti ja kulkuoikeuksia tulee noudattaa. Navigoikaa huolellisesti ja käyttäkää uusia tai päivitettyjä merikortteja. Sovittakaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympäristöön. Ottakaa huomioon: • aallokko (kysykää myös matkustajien mielipidettä mukavasta nopeudesta) • omat peräaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpiä uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudattakaa aallokonaiheuttamiskieltoja. Vähentäkää nopeutta ja peräaaltoja kohteliaisuudesta, sekä turvallisuussyistä itseänne ja muita kohtaan. • näkyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko) • reitin tuntemus (navigointiin tarvittava aika) • reitin ahtaus (muut vesilläliikkujat, melu ja peräaallot rannoilla) • pysähtymiseen ja väistöliikkeisiin tarvittava tila.

Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru itseenne heti, kun olette irrottaneet kiinnitysköydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin käsikirjasta. Varsinkin yksin ajettaessa on erittäin tärkeää, että vene pysähtyy, jos jostain syystä putoatte veteen tai horjahdatte veneessä. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kädestänne juuri ennen rantautumismanöövereja moottorin tahattoman sammuttamisen välttämiseksi.

VAARA! Pyörivä potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai uimarille. Käyttäkää hätäkatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun uimari tai vesihiihtäjä nousee veneeseen.

5.9.3 Näkyvyys ohjauspaikalta Kauniilla ja tyynellä säällä ajaminen on helppoa, kunhan järjestätte riittävän myös COLREG:n sääntöjen edellyttämän, tähystyksen. Huolehtikaa aina siitä, että ohjauspaikalta on mahdollisimman hyvä näkyvyys: • sijoittakaa matkustajat niin ettei kuljettajan näkökenttä supistu • älkää ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolla keulan nousu haittaa näkyvyyttä • säätäkää veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) ja mahdollisia trimmitasoja hyväksi käyttäen niin, ettei keulan nousu haittaa näkyvyyttä • erityisesti laivaväylillä muistakaa katsoa laivojen varalta myös taaksepäin. Käyttäkää pimeän tullen ja rajoitetun näkyvyyden (sumu, kova sade) vallitessa asianmukaisia kulkuvaloja. 23


5.10 Oikea käyttö – muut suositukset ja ohjeet 5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen Veneen työkannet on merkitty kuvaan 6. Älkää istuko, seiskö tai oleskelko veneen muissa osissa veneen ollessa kulussa. Ennen kuin lähdet liikkeelle, varmistu että takakaiteet on lukitussa tilassa. Veteen pudonneen henkilön on helpointa nousta veneeseen peräosaan sijoitettujen uimatikkaiden avulla. Tikkaat saa käännettyä alas myös vedestä käsin.

Välttäkää siis: - polttoaine- tai öljyvuotoja - roskien tai jätteiden tyhjentämistä vesistöön tai jättämistä rannalle - pesuaineiden tai liuottimien päästämistä veteen - kovaa melua sekä vesillä että satamissa

5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittäminen Kiinnittäkää kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen liikkeellelähtöä. Ilmavirta sieppaa herkästi myös kevyet tavarat, mikä pitää huomioida. Pitäkää kaikki veneessä olevat luukut kiinni ajon aikana.

5.10.3 Ympäristön huomioonottaminen Saaristo ja järvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon säilyttäminen on veneilijänkin kunnia-asia.

24

- peräaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissä. Ottakaa huomioon paikalliset ympäristölait ja ohjesäännöt. Tutustukaa kansainvälisiin sääntöihin merten saastumisen ehkäisemiseksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niitä niin paljon kuin mahdollista.


Tyรถkannet ja uimaportaat (Kuva 6) 1) Uimaportaat Tyรถkannet

1

25


5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

HUOM!

Kiinnittäkää veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Kiinnitysköysien tulisi olla varustetut joustimilla nykäysten vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 7. Älä käytä muita veneen osia kiinnittämiseen, hinaamiseen tai ankkurointiin. Käyttäkää riittävän suuria lepuuttimia hankautumien ehkäisemiseksi. Keulavantaassa oleva lenkki on tarkoitettu liukutelakkaa tai traileria varten, eikä ole tarkoitettu esim. laiturikiinnityksen sivuttain suuntautuvaan vetoon. Kiinnityspisteiden lujuudet on myös esitetty kuvassa 7. On omistajan/käyttäjän vastuulla varmistaa, että kiinnitys-, hinaus- ja ankkuriköydet, ankkuriketjut ja ankkurit ovat sopivia veneen tarkoitetulle käytölle ja että köysien ja ketjujen murtolujuus ei ylitä 80 % vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Köysien kuluminen ja solmujen aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon. Huomatkaa hinattaessa että etuknaapien lujuudet ovat eri kuin perä- ja keskiknaapien. Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa, että veden syvyys on riittävä ja LASKEKAA ANKKURI RIITTÄVÄN KAUAS RANNASTA. Kohtuullinen pito saavutetaan, kun köyttä on 4-5 kertaa veden syvyys ankkurin laskupaikalla, ja pito paranee mitä enemmän köyttä on ulkona. Ankkurin pito paranee myös merkittävästi, jos ensimmäiset 3-5 metriä ankkuriköydestä on painoköyttä tai kettinkiä.

Kiinnittäessänne venettänne ottakaa huomioon tuulen kääntyminen, vedenpinnan nousu tai lasku, peräaallot jne. Lisäohjeita saatte mm. vakuutusyhtiöiltä. Kun hinaatte toista venettä tai olette hinattavana, käyttäkää aina pientä nopeutta sekä riittävän vahvaa, kelluvaa hinausköyttä. Aloittakaa hinaus varovaisesti, välttäkää nykäyksiä, älkää ylikuormittako konetta. Varokaa hinausköyden ajautumista potkuriin. Mikäli kyse on uppoumarunkoisesta veneestä, älkää koskaan ylittäkö sen runkonopeutta. Jos hinaatte pientä jollaa, sovittakaa hinausköyden pituus sellaiseksi, että jolla ratsastaa peräaallon myötämäessä. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetäkää jolla kuitenkin lähelle peräpeiliä, jotta kiemurtelu vähenisi. Kiinnittäkää jollassa olevat varusteet hyvin sen kaatumisen varalta. Avointen vesien aallokossa peittäkää jolla, jotta roiskevesi ei täyttäisi sitä. Kun hinaatte tai jos venettänne joudutaan hinaamaan, kiinnittäkää hinausköysi kuvan 8 mukaisiin kiinnityspisteisiin. Kiinnitysköysi tulee kiinnittää niin, että se on irroitettavissa kuormitettuna.

VAROITUS! Älkää yrittäkö pysäyttää venettä käsivoimin älkääkä laittako kättänne tai jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen väliin. Harjoitelkaa rantautumista hyvissä olosuhteissa, käyttäkää konevoimaa hillitysti mutta määrätietoisesti. 26

Köysien tai ketjujen murtolujuus ei yleensä saa ylittää kyseisen kiinnityspisteen murtolujuutta. Hinausköysi tulee aina kiinnittää niin, että se on irrotettavissa kuormitettuna.


VAROITUS! Hinausköysi on suuren jännityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa katkenneella päällä olla hengenvaarallinen nopeus. Käyttäkää aina riittävän paksua köyttä älkääkä oleskelko köyden linjassa..

Kiinnityspisteiden lujuus etuknaapille hinauksessa ja ankkuroinnissa on 22,1 kN. Eteenpäin suuntautuva kiinnitysvoima etu- ja keskiknaapeille on 18,1 kN ja peräknaapeille 15,4 kN.

Hinaus ja kiinnitys (Kuva 7)

1

1

1

1

2

1 1 1

1

1

1) Kiinnityspisteet (knaapit) hinauksessa, laiturikiinnityksessä ja ankkuroinnissa 2) Trailerilenkki (22,1 kN).

27


5.10.5 Trailerikuljetus Nostaessanne XO -veneen trailerille varmistukaa siitä, että traileri sopii veneellenne: tukia on riittävästi pistekuormien pienentämiseksi, kantavuus ja mitat ovat riittävä veneelle, sen moottorille, varusteille, akulle, veneilyvarusteille ja mukana olevalle polttoaineelle. Tutustukaa perusteellisesti kansallisiin tieliikenneasetuksiin koskien yhdistelmäkuljetuksia ja niiden ajokorttivaatimuksia. Tarkistakaa myös että autonne vetokyky on riittävä kyseiselle yhdistelmälle. Poistakaa veneestä ylimääräinen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista. Säätäkää trailerin sivutuet niin, että kölituet kantavat suurimman osan veneen painosta ja että sivutuet ainoastaan tukevat venettä. Nostakaa vene trailerille ainoastaan keulavantaassa olevasta silmukasta – muut kiinnityskohdat eivät kestä veneen painoa noston aikana. Sitokaa vene ennen varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin. Suojatkaa venettä laitta malla kiinnitysvöiden ja veneen väliin tarvittaessa pehmusteita. Tarkistakaa moottorin käsikirjasta, mitä ohjeita siinä annetaan trailerikuljetukselle. Huomioikaa myös veneen lisävarusteet trailerikuljetuksen aikana. Huolehtikaa irtonaisten tavaroiden kiinnittämisestä veneessä. Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle. Trailerikuljetuksen aikana ajoviimassa heiluva kuomu tai muu peite saattaa myös aiheuttaa pintavauriota veneeseen. Säilyttäkää veneen kuomu sille varatussa säilytystilassa trailerikuljetuksen 28

aikana tai irrottakaa kuomu tarvittaessa kokonaan trailerikuljetuksen ajaksi. Huomatkaa myös että veneen ovi on kunnolla kiinni trailerikuljetuksen aikana.

HUOM! Trailerin tulee olla lievästi aisapainoinen. Varmistu, että vene on kiinnitetty riittävän tiukasti traileriin eikä pääse liikkumaan mihinkään suuntaan, ja että veneen paino jakautuu tasaisesti sivutuille. Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittäistä tukea vasten, jolloin runko voi vaurioitua.

VAROITUS! Kantavuudeltaan riittämätön tai huonosti ylläpidetty venetraileri voi rikkoontua ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteen. Varmistu että trailerin kantavuus riittää veneen lisäksi myös moottorin, polttoaineen ja varustuksen painoille.

VAROITUS! Älkää pitäkö kuomua, satamakuomua tai muuta peitettä veneen päällä trailerikuljetuksen aikana. Suurissa maantienopeuksissa kuomu tai peite saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa tai vaurioita veneelle ja muulle tieliikenteelle.

5.10.6 Navigointi Veneessä tulee aina olla kompassi ja ajantasainen kartta, vaikkakin navigointi tapahtuisi esim. GPS karttaplotterin avulla. GPS on navigaation tuki ja sitä ei tulisi käyttää ensisijaisena navigointivälineenä. Aluksen päällikön tulee hallita vähintään perusnavigointitaidot.


6 Huolto, korjaukset ja talvisäilytys Tietoja veneen ylläpidosta, talvisäilytyksestä, huollosta ja korjauksista löydät lähimmältä XO jälleenmyyjältäsi. Suuremmat alumiinin tai pintakäsittelyn vauriot tulisi korjauttaa valtuutetun XO jälleenmyyjän toimesta. Moottorin tai jälkiasennettavien varusteiden vioittuessa kääntykää ensisijaisesti kyseisten laitteiden toimittajien puoleen.

HUOM! Varmistukaa, että käyttämänne puhdistus-, pintakäsittely- ja suoja-aineet soveltuvat alumiinille ja muille käsittelemillenne pinnoille. Noudattakaa kemikaalin valmistajan antamia ohjeita.

29


7 Lisävarusteet 7.1 Yleistä HUOM! Monet jälkiasennukset ja muutostyöt voivat väärin tehtyinä aiheuttaa vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ottakaa yhteys valmistajaan, ennen kuin teette tai teetätte esim. uusia maadoituksia, luukkuja, kiinnitätte varusteita tai asennatte veneeseen varusteita tai yhdistätte alumiiniin muita metalliseoksia.

HUOM! Mikäli asennatte tai asennutatte veneeseen lisävarusteita, käyttäkää pintakäsiteltyyn alumiinipintaan kosketuksessa olevan pinnan (joko lisävarusteen asennuspinta tai ruuvin kanta) alla sähköä johtamatonta ainetta olevia eristealuslevyjä.

7.2. Lisävarusteiden asennus XO 240 RS:ään on saatavana paljon sähkökäyttöisiä lisävarusteita, joille kaikille on sähköpiirit ja -johdot valmiiksi tehty ja vedetty oikeisiin paikkoihin. Seuraavana on lueteltu mahdollisten lisävarusteiden ja niiden johtojen sijainnit, katso niiden tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet varusteiden valmistajien omista ohjeista.

30

7.2.1 Lämmitin Veneen tilankäytössä on varauduttu jälkiasennettavan diesel- tai valopetrolikäyttöisen lämmittimen asennukseen. Itse lämmitin järjestelmineen on tarkoitettu asennettavaksi kuljettajan pulpetin sisäpuolelle. Katso lisäohjeita lämmittimen valmistajan asennusohjeesta sekä XO 24O RS lämmittimen asennusohjeesta.

7.2.2 Jääkaappi Veneen vasemman pulpetin alainen tila on tarkoitettu kylmäarkun tai venejääkaapin säilytystilaksi. Pulpetin kaapin sisäpuolella on 12V virtapistoke, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jääkaapin käyttöä varten.

7.2.3 Radio/CD-soitin Veneeseen on asennettu valmiiksi johtosarja autoradio -tyyppisen soittimen asennukseen. Soitin on tarkoitettu asennettavaksi vasempaan pulpettiin liukukannen alle. Johtosarjassa on Euro-liitin, johon on kytketty päävirtakytkimen ohittava radion muistivirta ja päävirtakytkimen kautta kulkeva varsinainen virta, sekä johtimet kahdelle kaiuttimelle. Kaiuttimien johtojen päät tulevat kummallekin pulpetille ja kaiuttimet asennetaan jalkatilan seinämään.


31


LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT

Painoerittely (perämoottori malli)

Veneellä on juokseva sarjanumero, CIN-koodi (CIN=Craft Identifi cation Number=Aluksen tunnistenumero). CIN-koodi on merkitty aluksen runkoon perässä oikealle puolelle / peräpeilin ulkopintaan reunalistan viereen. Voitte merkitä CIN-koodin alla olevaan taulukkoon. Asioidessanne veistämön tai jälleenmyyjien kanssa, ilmoittakaa CIN-koodi sekä veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen helpottuu.

Kuormaamaton veneen paino 1740 kg Veneen paino täydellä kuormalla on 2655 kg Veneen massa trailerilla 1980 kg Suurin suositeltu kuorma on 915 kg, Veneen massa trailerilla 1980 kg

Tyyppimerkintä: XO 24O RS CIN-koodi: Moottorin merkki ja malli: Moottorin sarjanumero: Veneen runkomateriaali: Merialumiini AlMg4,5/ 5083

XO 240 RS

Painoerittely (sisäperämoottori malli) Kuormaamaton veneen paino 1705 kg Veneen paino täydellä kuormalla on 2640 kg Suurin suositeltu kuorma on 935 kg, Kiinteän polttoäinesäiliön tilavuus molemmissa malleissa 230 l HUOMAUTUS: Tankin ilmoitettu täyttömäärä ei välttämättä ole kokonaisuudessaan käytettävissä johtuen trimmistä ja kuormituksesta. Tankissa tulisi pitää aina yllä vähintään 20 % täyttöastetta.

PÄÄMITAT Kokonaispituus, 7,52 m Vesilinjan pituus, 5,70 m Suurin leveys, 2,28 m Korkeus vesilinjasta 1,60 m Targakaaren vakio varusteiden korkeus vesilinjasta 2,40 m

CE Kategoria C

Syväys 0,90 m

Suurin suositeltu perämoottorin koneteho, kW (hv) 221(300) Suurin suositeltu sisäperämoottorin koneteho, kW (hv) 140(190) Suorituskyky suurimmalla teholla, solmua 48

(veneen tarkka alituskorkeus tulee kuitenkin tarkistaa erikseen)

32

KANTAVUUS Suurin suositeltu henkilömäärä 8

SUORITUSKYKY


Pilssipumput

ILMOITETTU LAITOS

Sähkökäyttöinen pilssipumppu 28 l/min Käsikäyttöinen pilssipumppu 25 l/min kun 45 iskua/min

Nimi: VTT Expert Services Oy Tunnusnumero: 0537 Osoite: PL 1001, Postinumero: 02044 VTT SUOMI

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Jännite 12 V DC Suositeltu akkukapasiteetti, Ah 100

HALLINTAKAAPELIT Hydrauliohjausletkut, m (jalkaa) 4,50 (15) Kaukohallintalaitteen kaapelit, m (jalkaa) 4,50 (15)

OSAKUORMA Perusvarusteet, kg 25 Kiinteiden säiliöiden sisältö, kg 175 - 195 (sisäperäm.) Pelastuslautta, kg 40 Muu lasti tai varuste 75 kg Tuotantoteknisistä syistä johtuen saattaa päämitoissa ja tilavuuksissa olla pieniä eroja. Huomatkaa, että tankkien täyttä kapasiteettia ei aina voida käyttää veneen trimmi- tai kallistuskulmasta riippuen.

VALMISTAJA Valmistajan nimi: XO Boats Oy Osoite: Hiidenhaudantie 3 Postinumero: FIN-18100 Paikka: Heinola Maa (kirjoitettuna): Suomi Käytetty moduuli: B (EY-tyyppitarkastus)

HUVIVENEEN TIEDOT Veneen merkki ja malli: XO 240 RS Suunnittelukategoria: C - rannikko Tyyppitarkastustodistus no: Venetyyppi: Avoin, yksirunkoinen sisäperä-/ perämoottorivene Rakennusmateriaali: Alumiiniseokset, lujitemuovi, PE-HD Suurin koneteho, kW: 224 Pituus/leveys/syväys, m: 7,52/2,28/0,90 Viittaukset käytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sekä määräyksiin esitetään seuraavalla sivulla. Vakuutan, että yllä mainittu huvivene täyttää kaikki soveltuvat olennaiset turvallisuusvaatimukset kääntöpuolella olevan erittelyn ja EYtyyppitarkastustodistuksen mukaisesti. Ilkka Heimola, johtaja Päiväys (pp/kk/vv): 01.01.2010

33


XO 240 RS YLEISJÄRJESTELYKUVA (Liite 2)

1

Veneen yleisjärjestelykuvat eivät ole mittakaavassa. Veneiden jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja ei vastaa mahdollisista poikkeavuuksista.

9

3

5

6

11 12 10

7

13

4 7a 2a

7b 13

2b 10 11

2c

1) Mastovalo; ympärinäyttävä valkoinen, teho 10W 2) a) Akkukotelo, b) sulakerasia ja c) päävirtakytkin 3) Kulkuvalot; 112,5° punainen ja 112,5° vihreä, teho 10W ) Polttoaineen täyttöletku 4) Jauhesammutin, 2 kg; teho 8A68B

34

8

5) Polttoainesäiliö 6) Perätulppa 7) Pilssipumppu a)sisäperämoottori b)perämoottori 8) Polttoainesäiliön huoltoluukku 9) Polttoainesäiliön huohotin

10) Avotilan tyhjennyskaivo 11) Polttoaineen täyttöhela 12) Polttoainesuodatin/-vedenerotin 13) Avotilan tyhjennyksien sulkuventtiilit


Yleiset vaatimukset perämoottori malli Perustiedot EN ISO 8666:2002 2.1 Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000 2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2 2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004

Järjestely ja varusteet 2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003 3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines 3.8 Varauloskäynti 3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003 5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG 5.8 Päästöjen torjunta -

Asennukset 5.1 Koneet ja moottoritilat 5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001, EN ISO 11105:1997 5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000, ISO 8846:1990 5.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000 5.5 Kaasulaitteet 5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003

Hydrostatiikka 3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002 3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002 3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 90931:1997, EN ISO 12216:2002 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849

Ohjailuominaisuudet 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001 2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO 11591:2000 Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty

Mitoitus 3.1 Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008, ISO 122156:2008

35


Yleiset vaatimukset sisäperämoottori malli Perustiedot EN ISO 8666:2002 2.1 Rungon merkintä ISO 10087:1996 / A1:2000 2.2 Valmistajan kilpi RCD annex I, 2.2 2.5 Omistajan käsikirja EN ISO 10240:2004

Järjestely ja varusteet 2.3 Laidan yli putoamisen ehkäiseminen EN ISO 15085:2003 3.7 Pelastuslautan säilytys RSG Guidelines 3.8 Varauloskäynti 3.9 Ankkurointi ja hinaaminen EN ISO 15084:2003 5.7 Kulkuvalot 1972 COLREG 5.8 Päästöjen torjunta -

Asennukset 5.1 Koneet ja moottoritilat EN ISO 11105:1997 5.2 Polttoainejärjestelmä EN ISO 10088:2001 5.3 Sähköjärjestelmä EN ISO 10133:2000 5.4 Ohjausjärjestelmä EN ISO 10592:1994/A1:2000 5.6 Paloturvallisuus EN ISO 9094-1:2003

Mitoitus 3.1 Rakenne ISO 12215-3:2002, ISO 12215-5:2008, ISO 122156:2008 3.6 Suurin sallittu kuormitus EN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 90931:1997, EN ISO 12216:2002 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849 36

Hydrostatiikka 3.2 Vakavuus ja varalaita EN ISO 12217:2002 3.3 Kelluvuus EN ISO 12217:2002 3.6 Suurin sallittu kuormitus EEN ISO 14946:2001/AC 2005 3.4 Rungon, kannen ja kansirakenteen aukot EN ISO 90931:1997, EN ISO 12216:2002 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 15083:2003, ISO 8849

Ohjailuominaisuudet 3.5 Vedellä täyttyminen EN ISO 11812:2001, EN ISO 4 Ohjailuominaisuudet EN ISO 11592:2001 2.4 Näkyvyys ohjauspaikalta RSG Guidelines, EN ISO Moottorin merkintäjärjestelmä Moottori CE-merkitty Melupäästöjen tason Moottori CE-merkitty


SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO Liite 3

F2

1/1

X20

1/1 1/1

3/8

X202

6 RED

X37

1/1 6 RED

2/8

6 RED

2/8 6 RED

X247 1

INPUT_+

X.224

1.5 LIGHT� RED

3

S5

/2.A1

1.5 LIGHT� RED

7/8

X224

1/1

2

X248

7/8

3/8 2.5 BLUE 1/1 2.5 BLUE

1.5 GREY� /� RED

3/8

2.5 GREY RADIO_MEM X230:7

F16

+

2.5 RED

1/1

M2

2/8

1/1

X34

1/1

2

X204

FIRE� EXT.

2.5 RED

X269

2/8

Man.

1/1 70/10

M

70 BLACK

AFT

GND

6 BLACK

X222:2

GND

/3.C1

1/1

X245

1/1

/3.C1

X214

1/1

1/20

6 BLACK 1/1

X215

1/1

1/1

X222:1

1/20

6 BLACK

2.5 BLACK

1/1

1.5 BLACK

BILGE� P.

X246

1/20

1/1

X244

X33

P1

X4

1/1

FIRE� EXT.� LED

1 F16 2

X224

+

2

10A 2

X15

X30

1/1

6 RED 15A

P2

Auto.

70/10

F14

X.224

X24

X243 1

2

M

70/10

70/10 70 BLACK

1/1

1/1

X14 7A

/2.A5

1/1

M1 START

IGN.

F15

1

2

1.5 BLUE� /� RED

70 RED

START� BAT

70/10 +

1/1

1/1

15A

X112

1/1

1/1

F6

1

1/1

2

X13

70/10

X2

1/1

10A

70/10

1/1

F5

1/1

SERV.

1

1/1 1.5 GREY� /� BROWN

F4

2

1/1

1

0 I

X23

1/1

S2

X36

3x 2.5 RED

1

25A

X38

1/1

X29

6 RED 1/8

X202

70/10

F3

2

1/8

1/1

1

25A 2

X202

1

25A

70 RED

3/8

F1

1/1

1/1

X21

X22

3x 6 RED

1/20

6 BLACK 1/1

GND

/2.F1

37


/1.F8

38 GND 1.5 GREY

X230

+

X71 X230

X204 D2 D3

SPEAKER� BB SPEAKER� SB

6/8

1.5 WHITE� /� GREEN

6/8

1.5 GREY

4/8

1.5 GREY� /� BLACK

5/8

X114 X114

P14 PLOTTER

+

RADIO ENG/MAP_L_SUP X221:3

X.27 7/36

X.27 3/36

X.28 3/36

P15 COMP.

+

P16

5/8

6/8

X202 7/8

1/1

1/1

X116

F10

7/8 1.5 WHITE� /� YELLOW 1/1

5/8 1.5 WHITE� /� BLUE

6/8 1.5 WHITE� /� BLUE

1.5 BLUE� /� RED +V06XXX-X112 RADIO_MEM

1.5 BROWN

15A 2

VHF

+ 1.5 WHITE� /� YELLOW

1.5 WHITE� /� GREEN

1.5 WHITE� /� GREEN

1.5 WHITE� /� GREEN

1.5 WHITE� /� RED

7/8

3/8 1.5 BLUE� /� RED 7/8 1.5 BLUE� /� RED

4/8

/1.D5

F7

/3.C1

4/8

7/8

3/8

X114

5/8

X.27 6/36

X202

1.5 BLACK

X230 X230 1.5 GREY� /� BLACK

X114 6/8

X113

1

1/1

X72

F10

1.5 BLACK

OUTLET� 12V

1.5 WHITE

X113

1/1

AS212 12V� DC 4/8

X.27 2/36

4/8

X202

1.5 BLACK

+ 4/8

X113 2/8

X230

1.5 WHITE

1.5 WHITE� /� BLACK

1/8 1.5 BROWN

X59 1/8

5/8 1.5 BROWN

1.5 GREY� /� BROWN 1/1

6/8 1.5 GREEN� /� BLACK 1/1

X203

1/20

X220

F6

1/1

Horn

F5

X111

1/20

P7

2

1.5 BLACK

+

10A

1/1

2 3/8

X.28 5/36

6/8

1/1

2

3/8

1/36

2

X70

1.5 WHITE� /� BLACK

X204 1/8

S8

1.5 BLACK

3 1.5 GREEN� /� BLACK

5/8

1.5 RED� /� BLACK

1/1

10A

1

1/20

X220

X203

1/1

+

X58

F6

1/20

X220 1/1

4/8

1.5 BLUE� /� RED

2

4102

X220

1

BL_FORE

GND

1/1

X204

5/8

1/1 1.5 GREY� /� BROWN

4/8

3/8

10A

1.5 BLACK

1

1/8

SEARCH� LIGHT 1/1

X54

F5

1/8

P6 X60

X55

8/8 1.5 BROWN

1/1 1.5 RED� /� BLACK

3/8

X203

8/8

S21

4/8 1.5 BROWN

1/1

BLUE� /� RED

2

4/8

7/8

VEBAS00C-00000

1.5 BROWN

3/8

1/1

X53

1.5 BLACK

1.5 RED

1/1

1.5 BLUE� /� RED

15A

1

1.5 BLACK

COMP� LIGHT

5/8

ANC.LIGHT

1/1

NAV� LIGHT� BB

F4

5/8

+

1/20

X220 P17

1

1.5 BLACK

P5 3/8 1.5 YELLOW� /� BLACK 7/8 1.5 YELLOW� /� BLACK 1.5 YELLOW� /� BLACK

X204

1/1

X220 X255

1/20

P4

1.5 BLACK

+

6/8

+ 2631010

1/1

2

6/8

X220 6/8

5/8 1.5 BLUE 3

X221

X204

6/8

5/8

X257 X203

1.5 BLACK

RED

X40

1/1

X220 1/8 1.5 BLUE

1/1

X258 2631010 4

F3

1/20

1.5 BLACK 2

1.5 ORANGE

1/8

6/8 1.5 RED

10A

/3.F1

P3 5

1.5 BLACK

+ 1

GND

1/1

1/20

1.5 RED 1.5 BLUE

6/8

6

8/8 1.5 BLACK

2/8 1.5 RED

X44

8/8

2/8

F2

1.5 BLACK

7/8

1/1

1/1

X81

1/1

X115

1/1

X110

1/1

X69

1/1

X57

1/1

X52

X39

INPUT_+

B2

1/1

1/20

7/8

1.5 BLACK

1.5 BLACK

1/1

NAV� LIGHT� SB

1/20

/1.C8 INPUT_+

1

+

/3.A1

10A

X82 F7

2

X203

X230

X204

P12 +

ENG.LIGHT


BL_FORE:1

1/1

1/1

1/20

1/20

1/1

1/1 1/20

P10

+

FLOOR� LIGHTS

+

P11

4 3

III II I

6/8

X.224

1.5 GREY� /� RED

X203

VEBAS00C-00000 2 6 RED

1/1

6/8

1/8 1.5 GREY� /� 1/1BROWN

X76 F12

6 RED 1/1

10A

2

1

F1

2

X203

Butted splice

1

M4

DEFROSTER

X242

39

1.5 GREY

5

X78

1/8

F13

7/8

1.5 GREY� /� GREEN 1/1

1.5 GREY� /� RED

1

X.221

2/8

6

2/8

S11

1.5 GREY� /� GREEN

X64 1/1

2

X79

X106 2 X77

F11

X221

X80

X63

7/8

+ 1.5 GREY� /� BROWN 1/1

8/8 1.5 YELLOW�1/1/� RED

10A

1.5 GREY

P9 1/8

8/8

2/8 1.5 WHITE�1/1/� RED

F12

B2

+

X221

X66

1/8

S24

1.5 GREY� /� BROWN

1.5 YELLOW� /� BLACK

VEBAS00C-00000

1.5 YELLOW� /� BLACK

5/8

X221

1/1 1.5 YELLOW� /� RED

1/1

2/8

X.224

1.5 WHITE� /� RED

10A

1.5 BLACK

P8 5/8

1.5 YELLOW� /� BLACK 1/1

1

1.5 YELLOW� /� BLACK

1.5 YELLOW� /� BLACK

4/8

X221

1.5 RED

1/1

1/1

1/8 1.5 WHITE�1/1/� BLACK

X224 X246

+V02900

F11

B2

C

1/20

M

X107

S25

4/8

1/1

3

X223

X104

4 1.5 LIGHT� RED X103

VEBAS00C-00000

1.5 BLACK

II

1/1

1/1

X105

1.5 WHITE� /� YELLOW

1.5 YELLOW� /� BLACK

6

7/8

7/8

6/8

5

1.5 YELLOW� /� BLACK

1.5 LIGHT� RED

5/8

X223

X223

2631010

1/1

1/8

X.224

1.5 YELLOW� /� BLACK

X264

1/1

X263

X224

1.5 BLACK

I

2

1.5 BLACK

M8

F9

1/1

WIPER� SB

6/8

5/8

1.5 RED

1/1

1/1

X266

1

1

B2

C 1.5 WHITE� /� YELLOW

1.5 PURPLE

X268

1/1

X265

/2.D8

/1.F3

/1.F3

X94

X93

1/20

II

X.223

GND

X246

2

1

1.5 BLACK

M 3

3/8

3/8

X267

1.5 WHITE� /� BLUE 1/1

X223

2/8

GND

X245

1.5 WHITE� /� YELLOW ENG/MAP_L_SUP

1.5 WHITE� /� GREEN

X223

1/8

X223

3/8

X221

4

1.5 YELLOW� /� BLACK

1.5 PURPLE

2/8

X.223

1/8

3/8

6 BLACK

6 BLACK

5

B2

MAP� LIGHT 1.5 BLACK

I

7A

1/1

M10 1.5 WHITE� /� BLUE

1.5 WHITE� /� GREEN

1.5 WHITE� /� YELLOW

1/2

2/2

X222

6

F9

1/20

WIPER� BB

2

1/1

+

1

B2

P13

1.5 BLACK

1.5 BLACK

1.5 BLACK

1/2

2/2

7A

B2

B2

B2

6 BLACK

6 BLACK

F8

1/20

1/1

1/20

B2

1/1

/2.F3

1/20

GND

1/1

X241

1/1

1/1

X74

1/1

X62

1/1

X89

1/1

X90

/2.A8 INPUT_+

25A

1

X242

2

X224

1

1 TRIMM� SUPLY

X240

1 1

Butted splice Butted splice

1 1

M

X221

Butted splice

1

1


40 EXTRA_DEV EXTRA_DEV

5 6

X.202#1

(8N� BACK� VIEW) FLOOR_L_SUP

8

F13-F14,� F17-F19� SPARE� 10A

X203#1 X224#1

(8U� BACK� VIEW) (8U� BACK� VIEW) EXTRA

TRIM_SUP

+V02900-X248:1

+V02900-X242:1

X244:1

900� mm 900� mm 900� mm

100� m m

FUSES� F1� 25 F2� 10 F3� 15 F4� 10 F5� 10 F6� 10 F7� 10 F8� 7 F9� 7 F10� 10 F11� 10 F12� 10 F13� 10 F14� 10 F15� 15 F16� 10 F17� 10 F18� 10 F19� 10

BILGE_AFT_SUP

X224:3

X224:7

INPUT_+

EXTRA

X248#1 X247#1

F15

900� mm

INPUT_+

X244#1 X243#1

X76#1 X74#1

X63#1 X62#1

X116#1 X115#1

F12

INPUT_+

DEFR_SUP

X203:1

INPUT_+

FLOOR_L_SUP

INPUT_+

EXTRA_DEV

X93#1 X89#1

F11

X.202:3

X203:8

X.202:6,� -X.202:5

WIPER_SB_SUP

X224:2

X246#1 X90#1

F10

8

7

6

COMP_L_SUP

BILGE_AFT_SUP

900� mm

5

INPUT_+

INPUT_+

WIPER_BB_SUP X224:1 X.202:2

X82#1 X81#1

X111#1 X110#1

F9

4

3

X93:1

100� mm

+V02900-X246:1

900� mm

WIPER_SB_SUP

X63:1

900� mm

X82:1

X70:1

X58:1

INPUT_+

ENG/MAP_L_SUP

INPUT_+

RADIO_SUP

X70#1 X69#1

F8

WIPER_BB_SUP

ENG/MAP_L_SUP

7

X203:7

X.202:4

OUTLET INPUT_+

X58#1 X57#1

X53#1 X52#1

F7

2

HORN_SUP OUTLET

6

X53:1

X40:1

m 100� m

5

SEARC_L_SUP

4

X76:1

900� mm

NAV/ANC_SUP

HORN_SUP X203:5

X203:6

INPUT_+

F6

3

2

+V02900-X116:1

+V02900-X116:1

900� mm

8

X74:1

X90:1

900� mm

X111:1

SEARC_L_SUP

X203:4 X.202:1

X40#1 X39#1

F5

DEFR_SUP

RADIO_SUP

INPUT_+

INPUT_+

NAV/ANC_SUP

X203:3 +V02900-X241#1

X242#1 X241#1

F4

7

INPUT_+

900� mm

INPUT_+

900� mm

4

900� mm

F3

3

X52:1

INPUT_+

X39#1

F2

2

INPUT_+

TRIM_SUP

X224:6

F1 F16

900� mm

F1�� F2�� F3�� F

F6�� F7�� F8�� F

F10� F11� F12� F13� 1

F15� F16� F17� F18� F


8

X204#1

GND

B1:1

BILGE_AFT_M

M2:Man.

4

ENG/MAP_L_SUP

P12:+

5

ANC_LIGHT

X220:1

6

NAV/COMP_LIGHT

X220:2

7

SEARC_LIGHT

X220:3

8

HORN

X220:4

2

SPEAK_BB_NEG

SPEAK_BB_POS

GND

GND

GND

GND

GND

ENG/MAP_L_SUP

X230:4

B1:1

B1:1

X222:2

X222:1

B1:1

X204:4

+

P12#1

X230:3

ANC_LIGHT X204:5

ENG.LIGHT

+

D2#1

+

NAV/COMP_LIGHT X204:6

SPEAK_SB_NEG

2

SEARC_LIGHT X204:7

SPEAK_SB_POS

3

HORN X204:8

X230:6

4

GND B1:1

X230:5

5

GND

6

GND

B1:1

7

GND

B1:1

8

SPEAKER� BB

D3#1

B1:1

FIRE_EXT_SUP + FIRE� EXTINGUISHER� LED

100� mm

+V06XXX-X15:1

+

+

FIRE_EXT

+V06XXX-X112:1

EXTRA_DEV

RADIO_MEM

P1:+

7

X202:6

D3:+

GND

SPEAK_SB_POS

EXTRA_DEV

D3:-

6

B1:1

D2:+

SPEAK_SB_NEG

X202:5

SPEAK_BB_POS

5

GND

D2:-

4

B1:1

SPEAK_BB_NEG

GND

(8U� BACK� VIEW)

X202:4

GND

3

EXTRA_DEV

RADIO_SUP

2

B1:1

X230#1

X202:5

+

VHF/EXTRA COMP. PLOTTER

SPEAKER� SB

X220#1

P15#1 P14#1 P2#1

X214#1 X215#1 X245#1 X246#1

(8U� BACK� VIEW)

P16#1

3 (8U� BACK� VIEW)

16

X37:1

4

RADIO_SUP

X230:1

5

EXTRA_DEV

P16:+,� -P15:+

6

EXTRA_DEV

P14:+

2100� mm

100� mm

2100� TAM22

00

20

1000� mm

1000� mm

mm 0�

200

1500� TAM16

16

X38:1

INPUT_+

M TA

M

+V06XXX-X29:1

INPUT_+

3

A � T

INPUT_+

2

1500� mm

500� mm 1000� mm

00

(8U� BACK� VIEW)

100� mm

1000� mm1000� mm1000� mm1000� mm

10

X202#1

100� mm

1500� mm

1000� mm

7 8

GND

200� mm

1000� mm

1000� mm

M2:-

X15#1

P2:-

B1:1

+

GND

B1:1 GND

FIRE_EXT

+V06XXX-X24:1 BILGE_AFT_A Auto.

P2:+ FIRE_EXT_SUP

X204:2

X230:7 RADIO_MEM

X112#1

BILGE_AFT_M

M2:Auto. BILGE_AFT_A

Man.

X202:1 INPUT_+

P16:-

X24#1

GND

X29#1

P15:-

X202:3

P14:-

GND

INPUT_+

X228:1

GND

100� mm

X37#1

P12:-

GND

X202:2

GND

INPUT_+

X204:1

X38#1

X220:5

GND

X227:1

X220:6

GND

CHARGE_R

X220:7

GND

2

X220:8

GND

B1:1

X215:1

GND

GND

X214:1

GND

CHARGE_R

P1:-

GND

BHS-1,25

GND

X228:2

GND

X227#2

B1#1

200� mm

1000� mm

200� mm

100� mm 200� mm

X245:1

200� mm

X246:1

GND

200� mm

GND

X228#1

2

200� mm

X222#1 (2U� BACK� VIEW)

M2#1 Bilge� Pump

P1#1 FIRE� EXTINGUISHER

AFT

41


(8UR-CONNECTOR� BLACK)

(8UR-CONNECTOR� BROWN)

X113#1

X114#1

FLOOR� LIGHT 2100915

2100917

P8:+,� -P9:+

5

FLOOR_LIGHT

P10:+,� -P11:+

6

NAV/COMP_LIGHT

P17:+

7

FUEL_G

X241:1

100� mm 2000� mm

4500� mm

1200� mm

2000� mm

2500� mm

00

19

1500� mm 16

M

A � T

00

14

16

M

TA

34

00

8

2400� TAM10

FLOOR_LIGHT

16

P13:+

4

M

M4:I

ENG/MAP_L_SUP

TA

(8N� BACK� VIEW)

M4:II

DEFR_I

3

1900� TAM10

DEFR_II

2

GND

B2:1

GND

B2:1

1400� TAM22

100� mm

1400� TAM16

1500� mm 1900� TAM10

X.222#1 (2N� BACK� VIEW) 2

190

X.230#1

RADIO_SUP

(8N� BACK� VIEW)

1000� mm

X113:5

2

GND

3

SPEAK_BB_NEG

X114:2

4

SPEAK_BB_POS

X114:6

5

SPEAK_SB_NEG

X114:3

6

SPEAK_SB_POS

X114:7

7

RADIO_MEM

X113:3

0� T AM

16

2000� mm

200� mm

1500� mm

2000� mm 100� mm

42

III

GND

B2:1

X.221:1 DEFR_II II

X.221:2

GND

FUEL

M4#1

P11#1

FLOOR� LIGHT FLOOR� LIGHT

Defroster

P10#1

DEFR_I

X.221:5

B2:1

FLOOR_LIGHT

B2:1

P13#1

MAP� LIGHT

I

X113:1

B2:1

GND

X.221:7

X243:1

FUEL_G

P17:-

GND

GND

X.222:2

GND

X241#1 X243#1

GND

100� mm

+

X.222:1

X.221:5

P13:-

GND

B2:1

GND

GND

M10:-

FLOOR_LIGHT

M8:-

GND

+

P9:-,� -P8:-

GND

GND

P10:-,� -P11:-

GND

ENG/MAP_L_SUP

M4:-

GND

+

GND

X.221:3

8

B2#1

2

3

4

SPEAK_BB_NEG X.230:3

8

X.221#1

5

SPEAK_SB_NEG X.230:5

8

6 SPEAK_BB_POS X.230:4

7 SPEAK_SB_POS X.230:6

2

3

GND B2:1

4

5

RADIO_MEM X.230:7

6

7

RADIO_SUP X.230:1

8

+ GND

FLOOR_LIGHT

B2:1

C

WIPER_SB_I X.223:5

M8:C

GND

WIPER_SB_C

WIPER_SB_II

7

WIPER_SB_C

M8:II

B2:1

M8:I

WIPER_SB_II

X.223:6

WIPER_SB_I

6

X.223:7

+ GND

NAV/COMP_LIGHT

B2:1

WIPER_BB_I X.223:1

X.221:6

WIPER_BB_II

5

WIPER� SB

I

C GND

WIPER_BB_C

B2:1

X.223:2

100� mm

4 (8N� BACK� VIEW)

X.223:3

+ M10:C

GND

M10:II

WIPER_BB_C

FLOOR_LIGHT

M10:I

WIPER_BB_II

3

B2:1

WIPER_BB_I

2

X.221:4

X.223#1

COMP� LIGHT

P9#1

X.221:4

WIPER� BB

M8#1 I

FLOOR� LIGHT

P17#1

II

M10#1 II

P8#1


X.220#1 1

ANC_LIGHT

P5:+

2

NAV/COMP_LIGHT

P3:+,�-P4:+

3

SEARC_LIGHT

P6:+

4

HORN

P7:+

5

GND

P7:-

6

GND

P6:-

7

GND

P3:-,�-P4:-

8

GND

P5:-

1000�mm

900�TAM16

1400�TAM16

1500�mm

2400�TAM10

2500�mm

1500�mm 3500�mm

1000�mm

1000�mm

X.220:2

X.220:7

NAV/COMP_LIGHT

GND

X.220:5 GND

P7#1 HORN

+

X.220:4 HORN

X.220:6 GND

P6#1 SEARCH�LIGHT

+

X.220:3 SEARC_LIGHT

X.220:8 GND

P5#1 ANC.�LIGHT

+

X.220:1 ANC_LIGHT

X.220:7

P3#1 NAV�LIGHT�SB

+

X.220:2

GND

+

NAV/COMP_LIGHT

(8N�BACK�VIEW)

P4#1 NAV�LIGHT�B

43


BT+ 70/10 DIRECT

RED

1700�mm

1600�TAM�22

70/10

DIRECT

70

70/10 GND GND

BT-

70/10

70/10

BATT+

44

BLACK 500�mm 70

400�TAM�22

BLACK 4000�mm 70

3900�TAM�22

RED 70

3000�mm

2900�TAM�22

70/10 70/10

70/10

GND

GND

BATT+


BILGE_AFT_SUP

3

X.224#1

(8N� BACK� VIEW)

X.204#1

(8N� BACK� VIEW) HORN

8

X.203#1 X266:1

X223#1

(8U� BACK� VIEW)

ENG/MAP_L_SUP FLOOR_LIGHT FLOOR_LIGHT NAV/COMP_LIGHT FUEL_G

5 6 7

WIPER_SB_I WIPER_SB_C

DEFR_SUP DEFR_SUP DEFR_II DEFR_I

TRIM_SUP

FUEL_G

X223:5 X223:7

X.203:1 X.203:1 X221:1 X221:2

X.224:6

500� mm 500� mm

X221:7

NO SWITCH

500� mm

FUEL

X242#1

TRIMM� SUPPLY

X240#1

X77#1 X78#1 X80#1 X79#1

X94#1 X106#1 X105#1 X104#1 X103#1 X107#1

2-3

X242:1

X66:1

X66:1

X.204:4

X79:1

WIPER_SB_II X106:1

WIPER_SB_SUP

WIPER_SB_JUMP

X223:6

WIPER_SB_JUMP

WIPER_BB_I

X104:1

WIPER_BB_II X223:1

X.224:2

WIPER_BB_JUMP

X264:1 X223:2

WIPER� SB

8

DEFR_I 4

100� mm

3

X80:1

500� mm

2

DEFR_II

X107:1

WIPER_SB_C 7 8

X105:1

WIPER_SB_II

6

500� mm

WIPER_SB_I

X263#1 X264#1 X266#1 X265#1 X267#1 X268#1

2-3

X103:1

X267:1

WIPER_BB_C

WIPER_BB_C

WIPER� BB

5

WIPER_BB_SUP

EXTRA X.224:7

WIPER_BB_JUMP

HORN

X.204:8

X265:1

HORN_SUP X.203:5

X223:3

X269#1

FLOOR_LIGHT

X.224:1

X59#1 X60#1

FLOOR_L_SUP X.203:8 X221:4,� -X221:5

X64#1 X66#1

X255#1 X44#1 X257#1 X258#1

HORN

-(1)

4

WIPER_BB_II

X64:1

FLOOR_L_SUP

8

3

X.204:4

7

100� mm

2

X71:1

ENG/MAP_L_SUP

6

100� mm

X268:1

X59:1

OUTLET

5

500� mm

WIPER_BB_I

X54:1

HORN_SUP

4

X44:1

NAV/ANC_SUP SEARC_L_SUP

3

2

X60:1

SEARC_LIGHT

7

100� mm

X78:1,� -X77:1

X55:1

NAV/COMP_LIGHT

6

500� mm

DEFR_SUP

X221:3,� -X.203:7 X257:1

ANC_LIGHT

5

X34:1

ENG/MAP_L_SUP

500� mm

4

X72:1

BILGE_AFT_M

ANC_LIGHT

X33#1 X34#1

X71#1 X72#1

2-3

3

NAV/ANC_SUP NAV/COMP_LIGHT

NAV/ANC_SUP

X.204:2

X44:1

BILGE_AFT_M

X.224:3

X.204:5

BILGE_AFT_SUP

X.204:1

X.203:3,� -X255:1

GND

X.203:6

X55#1 X54#1

NAV/ANC.� L.

-1

2

X269:1

X240:1

OUTLET

X.203:4

BILGE� AFT

GND

EXTRA

7

500� mm

8

TRIM_SUP

6

5

X33:1

X94:1

4

X263:1

WIPER_SB_SUP

500� mm

WIPER_BB_SUP

500� mm

2

SEARC_LIGHT SEARC_L_SUP

X.204:7

OUTLET DEFROSTER 2-3

500� mm

100� mm

X221#1

(8N� BACK� VIEW) (8U� BACK� VIEW)

45


9015

F1���F2���F3 BATTERY�I FUSES� F1=25A F2=25A F3=25A F4=10A F5=10A F6=7A

F4���F5���F6

46


47


Address Hiidenhaudantie 3, 18100 Heinola, Finland

E-Mail info@xoboats.fi

Address Hiidenhaudantie 3, 18100 Heinola, Finland E-Mail info@xoboats.fi

Phone +358 400 810 112

48

240rsusermanual  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you