Page 1


วิชา Basic EngineeringTraining หน่ วยที่ 1 แนะนำ าสถานศึกษาและบทนำ าเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5-9 พฤศจิกายน 2550

โดย อ. กวิพงษ์ นิ สสัยพันธุ ์


คะแนนเต็ม = 100 %

แบ่ งเป็ น ทฤษฏี 30% ปฏิบตั ิ 70%

ทฤษฎี 30 % แบ่ งเป็ น

สอบกลางภาค 15% สอบปลายภาค15%

ปฎิบัติ 70% แบ่ งเป็ น

ชิ้นงาน 50% เวลาเรียน 10% พฤติกรรม10%

ไม่ ส่งชิ้นงาน = F


ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย เป็ นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่งความสำาเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทัว่ สารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็ นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็ น สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำาองค์พระมหากษัตริยข์ องรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่าน ได้เป็ นผูพ้ ระราชทานนามว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลมมี พระมหาพิชยั มงกุฎครอบและมีเลข ๙ บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่าง ของตราวงกลมทำาเป็ นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" คัน่ ปิ ดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พมิ พ์ประจำายามทัง้ สองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยี อันเป็ นมงคลแห่งพระราชา


นับเป็ นโอกาสดีท่สี ถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมาย การศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สง่ ผลให้มี การรวมการ จัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ และให้สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ สำานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษารวมทัง้ การกระจายอำานาจสูส่ ถานศึกษา ให้มีการบริหารจัดการ ที่เป็ นอิสระคล่องตัวในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษา ในกำากับรัฐ ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ดาำ เนิ นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการ ศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 เป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2548


ประติมากรรมสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประติมากรรมสัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็ นเครื่องหมาย แห่งความคิด ความรูส้ กึ ร่วมในอันทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาการ ศึกษาด้านวิชาชีพ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชัน้ เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ โปร่งเบา มีกลีบบัว 8 เส้น เส้นทัง้ 8 หมายถึง มรรค 8 ประการ ส่วนยอดแหลม แทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผูจ้ ะพบความสำาเร็จได้จะต้องใช้ ความพยายามอย่างสูงสุด ในการผ่านแต่ละขัน้ ตอนการเรียนรู ้


มรรค 8 หมายถึง

1. สั มมาทิฏฐิ คอื ความเข้ าใจถูกต้ อง 2. สั มมาสั งกัปปะ คือ ความใฝ่ ใจถูกต้ อง 3. สั มมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้ อง 4. สั มมากัมมันตะ คือ การกระทำาถูกต้ อง 5. สั มมาอาชีวะ คือ การดำารงชีพถูกต้ อง 6. สั มมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูก อง กประจำาใจถูก 7. สั มมาสติ คือต้การระลึ 8. สั มมาสมาธิต้ อคืงอ การตั้งใจมั่นถูก ต้ อง มรรค 8 คือ ศีล - สมาธิ


ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต้นบัวสวรรค์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์

Gustavia gracillima Miers

ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE เป็ นไม้ทรงพุม่ สูง 1.5-7 เมตร ใบออกสลับ รูปใบหอกปลายเรียวแหลม ขอบหยัก โคนสอบเป็ นครีบ ดอกสีชมพูออกตามซอกใบใกล้ ปลายกิ่ง กลีบดอก 8-9 กลีบ กลีบค่อนข้างหนา ผลรูปเหมือนลูกข่าง ก้านผลยาว นักศึกษาสามารถ สัมผัสกับความสวยงามได้ท่ี บริเวณลานอนันต์รงั สรรค์ ด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย บัวสวรรค์จะออกดอก ในช่วงฤดูหนาว


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภมู ิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ ุ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิ นแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษา ระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตำาบลคลองหก อำาเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ปัจจุบนั คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถน ุ ายน 2531 นับเป็ นสิรสิ วัสดิ์พพิ ฒั นมงคลยังความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้ ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์ ณ บริเวณลานประติมากรรมสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สดุ มิได้ แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยสำานึ กในพระมหากรุณาธิคณ ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กาำ หนดให้ตน้ บัวสวรรค์ เป็ นต้นไม้มงคล ประจำามหาวิทยาลัย


Vision

วิสยั ทัศน์ราชมงคลธัญบุรี


วิสยั ทัศน์ราชมงคล ( Vision ) University of Professional Science and Technology towards International Recognition

มหาวิทยาลัยชัน้ นำา ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล


พันธกิจราชมงคล ( Mission ) · จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่มี ีคณ ุ ภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสูอ่ าชีพ · สร้างงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูก่ ารผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ประเทศ · ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพือ่ การมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูก่ ารแข่งขัน · ทำานุ บาำ รุงศาสนา อนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่ แวดล้อม ให้มีคณ ุ ค่าต่อประเทศชาติ · เป็ นศูนย์กลางองค์ความรูท้ างการศึกษา บริหารจัดการด้วย ธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ


เป้ าหมายหลัก · การผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั บิ นพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี · เป็ นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพเทคโนโลยีเชิงบูรณาการทีม่ ี ความเข้มแข็งด้านวิชาการ · เป็ นแหล่งสร้างองค์ความรู ้ สร้างมูลค่าเพิม่ และผลตอบแทนในระยะยาว ให้กบั มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน และประเทศ · เป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชนในทุกพื้นทีใ่ ห้สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ รวมทัง้ เป็ นผูน้ าำ ในการสร้างสังคมแห่งภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู ้


กลยุทธ์ จะประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในโอกาสที่เหมาะสม พร้อมศักยภาพที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่ องและกลมกลืน โดยมีเป้ าหมายหลักอยู่ท่กี ารผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ บนพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสร้างคนสูง่ านเชี่ยวชาญเทคโนโลยี


= Reputation เป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ ีชื่อเสี ยงในทุกด้ านๆ = Modern เป็ นมหาวิทยาลัยทีท่ นั สมัย

= Uniqueness เป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะทาง

เป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันนำา = Trustworthy เป็น มหาวิท ยาลัย ที่ม ีค วามน่า เชือ ่

= Technology


หัวใจหลักของการพัฒนานโยบายทัง้ 10 ด้าน · · · · · · · · · ·

Competence การจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ Creativity การพัฒนางานวิจยั ที่สร้างสรรค์ Community การให้บริการกับสังคมและชุมชน Culture การธำารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม Customer นักศึกษาคือลูกค้าคนสำาคัญ Care การดูแล เอาใจใส่บคุ ลากร Commitment บริหารและการจัดการตามสัญญาที่ให้ไว้ Computeracy สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยี Communication การติดต่อสือ่ สารด้วยภาษาต่างประเทศ Collaboration ความร่วมมือระหว่างประเทศ


วิสยั ทัศน์

“ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นักปฏิบตั ิการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีค ุณภาพ และ ค ุณธรรมและมุ่งพัฒนาสูค่ วามเป็นมาตรฐานสากล ”


นโยบายค ุณภาพ

“ เรามุง่ มัน่ จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่มีค ุณภาพ ตอบสนองความพอใจของผูร้ บั บริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”


พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ี มีคณ ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2. สร้างผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ ที่มีคณ ุ ภาพได้มาตรฐานและเป็ น ประโยชน์ 3. มุ่งจัดการศึกษาและดำาเนิ นงานสูค่ วามเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ 4. เป็ นศูนย์บริการความรูท้ างวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก อุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม ทัง้ ในและต่างประเทศ 5. ทำานุ บาำ รุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิง่ แวดล้อม


เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำานวนไม่นอ้ ยกว่า 1200 คนต่อปี โดยมุ่งเน้นให้ บัณฑิตมีความรูแ้ ละทักษะ ในวิชาชีพวิศวกรรมตามสาขาที่สาำ เร็จตามเกณฑ์ท่หี ลักสูตรกำาหนด 2. ผลิตบัณฑิตให้มีคณ ุ ลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ผูใ้ ช้บณ ั ฑิต และมีงานทำาอย่างน้อย ร้อยละ 60 3. สร้างผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม ที่มีคณ ุ ภาพอย่างน้อย 15 เรื่องต่อปี 4. มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 5. ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่สงั คมอย่างน้อย 10 โครงการ และหรือ 300 คนต่อป 6. ให้มีกจิ กรรมด้านศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิง่ แวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 7 โครงการต่อปี


กลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ปรับสัดส่วนการรับนักศึกษา และผลิตบัณฑิต (เป้ าหมายที่ 1) 2. ปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผูเ้ รียนและตลาดแรงงาน รวมทัง้ ให้มีคณ ุ ภาพตาม มาตรฐานสากล(เป้ าหมายที่ 12) 3. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้มีการสร้างงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ี สามารถนำ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ( เป้ าหมายที่ 3) 4. พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ (เป้ าหมายที่ 1 2 3 4 5 6 ) 5. พัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านเทคโนโลยี และวิชาชีพไปสูค่ วามเป็ นเลิศ


กลย ุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

6. จัดทำาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ(เป้ าหมายที่ 4) 7. สร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ แก่สงั คม (เป้ าหมายที่ 1 2 3 4 5 ) 8. จัดกิจกรรมให้บคุ ลากรของคณะฯ มีสว่ นร่วมในการทำานุ บาำ รุง ศาสนา อนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ การรักษาสิง่ แวดล้อม และพลังงาน (เป้ าหมายที่ 6 )


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2518 นามเดิม วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา

ของกรมอาชีวศึกษา แล้วถูกโอนมาเป็ น วิทยาเขตเทเวศร์ เป็ น 1 ใน 31 วิทยาเขต ที่สงั กัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีเนื้ อที่ทง้ั หมด 9 ไร่ 48 ตารางวา ณ สถานที่น้ ี เคยเป็ น วังรพีพฒ ั น์ ของพระเจ้าบรมวงศ์ เธอกรมหลวงราชบุรดี ิเรกฤทธิ์ซ่ึงเป็ น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2496 กรมอาชีวศึกษาขอซื้อต่อจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตัง้ โรงเรียน ฝึ กหัดครูอาชีวศึกษาขึ้น พ.ศ.2499 ได้โอนไปสังกัดกรมการฝึ กหัดครูเปิ ดสอน หลักสูตร ปกศ. อาชีวศึกษา พ.ศ.2504 ได้โอนกลับมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา อีกครัง้ หนึ่ ง พร้อมทัง้ ได้ยกฐานะ เป็ นวิทยาลัยครู อาชีวศึกษา ประกอบด้วย แผนกช่างวิทยุ และ โทรคมนาคม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่นและ แผนกช่างยนต์ทาำ การผลิตนักศึกษา หลักสูตร 2 ปี ระดับ ประกาศนี ยบัตรฝึ กหัดครูอาชีวศึกษา


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์

.2509 ได้ขยายหลักสูตร 2 ปี เป็ น 3 ปี และได้ยุบแผนกช่างไม้ครุภณั ฑ์ คงเหลือ 6 แผนก .2510 บริเวณส่วนที่เป็ นวังรพีพฒั น์ได้ถกู รื้อ เป็ นหอประชุมหรืออาคาร เอนกประสงค์ในปัจจุบนั .2518 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษาจึงได้เปลี่ยนเป็ นวิทยาเขตเทเวศร์ เป็ น 1 ใน 31 วิทยาเขต ที่สงั กัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปิ ดสอน หลักสูตรระดับ ปวส. และ ปม. และได้จดั ตัง้ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ณ สถานที่แห่งนี้ ด้วยซึ่งเป็ นคณะที่เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี สาขาช่าง อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2524 วิทยาเขตเทเวศร์ได้งดการผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ไว้เป็ นการชัว่ คราวทัง้ นี้ เพือ่ เร่งรัดผลิตนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขา คุรุศาสตร์อตุ สาหกรรม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ เป็ น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY)


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2530 ได้มีนโยบายและจัดทำาโครงการ การย้ายคณะต่างๆ ไป ยัง ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีพ้ ืนที่ทง้ั หมด ประมาณ 740 ไร่ พ.ศ.2532 คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีได้ลดการผลิตนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์อตุ สาหกรรมลงและ เพิม่ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ตามความต้องการของตลาด แรงงานในปัจจุบนั


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2533

อาคารและสิง่ ก่อสร้างของคณะฯ ส่วนใหญ่ได้กอ่ สร้างเสร็จ รวม 15 หลัง ณ ศูนย์กลางสถาบันฯ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ศ. 2533-35 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และอาคารพร้อมจัดตัง้ ห้อง ปฏิบตั กิ ารของภาควิชาต่างๆ และทำาการย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภณั ฑ์ จากวิทยาเขตเทเวศร์ ไปติดตัง้ ที่ศูนย์กลางสถาบันฯ จนกระทัง่ สามารถย้ายการเรียน การสอนบางส่วนไปดำาเนิ นการได้เมื่อปี การศึกษา 2536


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2537 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ คอื 1. สำานักงานเลขานุ การคณะฯ 2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า 4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6. ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ 7. ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม 8. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 10. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ


ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบนั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีภาควิชาต่างๆ รวม 9 ภาควิชา มีพ้ นื ที่ใช้งาน ทัง้ หมด 43,462 ตารางเมตร มีอาคารเรียน และอาคารปฎิบตั กิ าร 22 หลัง นอกจากนี้ คณะวิศกวรรมศาสตร์มีศูนย์ต่างๆ ทัง้ หมด 3 แห่ง คือ 1. ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2. ศูนย์วจ ิ ยั เทคโนโลยีเสื้อผ้าและสิง่ ทอ 3. ศูนย์วจ ิ ยั เทคโนโลยีพลาสติก


รายนามผูเ้ คยดำารงตำาแหน่งคณบดี และคณบดีปัจจ ุบัน

1. ดร.ส ุรเชษฐ์ สิทธิชยั เกษม 1 ต ุลาคม 2520 - 7 กันยายน 2521 2. รศ.ศรีเครือ โพวาทอง 15 มกราคม 2522 - 15 มกราคม 2530 3. รศ.สมศักดิ์ อิทธิรตั นส ุนทร 15 มกราคม 2530 - 15 กรกฎาคม 2532 4. ผศ.ดร.ชาญชัย ศิรวิ ฒ ั น์ 15 กรกฎาคม 2532 - 15 ต ุลาคม 2534 5. รศ.ดร.ศักดิ์ กองส ุวรรณ 16 ต ุลาคม 2534 - 31 พฤษภาคม 2538 6. ผศ.ดร.นำาย ุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์ 1 มิถ ุนายน 2538 - 2 มกราคม 2540 7. ผศ.เฉลิม มัติโก 2 มกราคม 2540 - 31 ธันวาคม 2543 8. อ.ประทวน กลิน่ จำาปา 2 มกราคม 2544 - 8 พฤษภาคม 2544 9. ผศ.เฉลิม มัติโก 9 พฤษภาคม 2544 - 30 ต ุลาคม 2545

10. ผศ.ดร.สมชัย หิรญ ั วโรดม

1 พฤศจิกายน 2545 ถึงปัจจุบน ั


วิชา การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม บทนำาเบื้องต้น คำาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบตั ิงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครือ่ งมือวัด เครือ่ งมือกลพื้นฐาน ตลอดจนเครือ่ งมืออ ุปกรณ์ต่างๆ


จุดประสงค์รายวิชา 1.เพือ่ ให้มีความรูแ้ ละความเข้าใจในการใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกลเบื้องต้น 2.เพือ่ ให้มีความรูแ้ ละเข้าใจ ในการบำารุงรักษาเครื่องมือและความปลอดภัยในการใช้งาน 3.เพือ่ ให้มีทกั ษะในการเลือกใช้เครื่องมือและสามารถปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้อง 4.เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาในการทำางานและประยุกต์ใช้ทกั ษะในวิชาชีพ 5.เพือ่ ให้เกิดจิตพิสยั ที่ดีในการทำางานและมีความสามารถทำางานร่วมทีมได้ 6.เพือ่ ให้เกิดความขยัน ความอดทน ความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 7.เพือ่ ฝึ กให้นกั ศึกษามีจติ สำานึ ก ในการเป็ นวิศวกรที่มีคณ ุ ภาพและประสิทธิภาพ


สภาวิศวกร

เป็ นหน่ วยงานที่ทาำ หน้าที่ในการส่งเสริม ควบคุมดูแล และกำากับการดำาเนิ นกิจกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมทัง้ การผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ของสถานศึกษาภายใน ประเทศทุกสถาบันการศึกษาและทุกประเภทของหลักสูตรทาง วิศวกรรมศาสตร์ โดยสภาวิศวกรกำาหนดให้สถานศึกษาที่ทาำ การ เปิ ดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องจัดการเรียนการสอนในวิชา การฝึ กพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่นกั เรียนที่สาำ เร็จ การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6และนักเรียนที่สาำ เร็จ การศึกษาในระดับ ป.ว.ช. โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้


วัตถ ุประสงค์ ของการฝึก ว่าที่วิศวกร

1.เพือ่ ให้นกั ศึกษารูจ้ กั หลักการในการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางช่าง 2.เพือ่ ฝึ กจิตพิสยั ที่ดีสาำ หรับวิศวกรที่จะประกอบวิชาชีพทาง วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจิตพิสยั ที่ดี ได้แก่

2.1 การเป็ นคนตรงต่อเวลา 2.2 การปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบ ของหน่ วยงาน 2.3 การเลือกใช้เครื่องมือถูกต้องตรงตามมาตรฐานการใช้งาน 2.4 มีความรักในเครื่องมือและสามารถใช้เครื่องมือด้วยความปลอดภัย 2.5 รูจ้ กั วิธกี ารบำารุงรักษาเครื่องมือที่ถกู ต้อง 2.6 มีความตัง้ ใจ ความขยัน ความอดทน ในการปฏิบตั งิ าน 2.7 สามารถทำางานเป็ นทีมและความมีน้าำ ใจต่อเพือ่ นร่วมงาน


ึ ษาในการเรียน ด ้วย กฎ 10 ประการ การเตรียมตัวของนักศก 1..ปฏิบตั ติ ามคำาแนะนำ าของอาจารย์ผูส้ อนอย่างเคร่งครัด 2. เป็ นผูม้ ีความกตัญญู ระลึกและทดแทนบุญคุณต่อพ่อ-แม่ ครู-อาจารย์หรือผูม้ ีพระคุณ 3. มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำางาน ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง 4. ตรงต่อเวลา ตรงต่อวาจา ตรงต่อจิตใจ 5. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูร้ ่วมเรียน ต่อสังคม 6. มีไหวพริบในการทำางาน ช่างสังเกต ชอบเรียนรู ้ หมัน่ ซักถาม 7. ปฏิบตั ติ ามกฎของสถาบัน คณะ ภาควิชาและกฎของโรงฝึ กงาน 8. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคี มีความอดทนและมีความตัง้ ใจจริง อยู่เสมอ 9. มีกริยาวาจาและการปฏิบตั ติ น ที่เป็ นสุภาพชน พร้อมที่จะเป็ นวิศวกรที่ดีในอนาคต 10. มีความสามารถในการทำางานร่วมทีม เคารพในสังคมประชาธิปไตยและ ปฏิบตั ติ นอยู่บนเหตุและผล


กฎ กติกา ระเบียบ วินยั ข้อตกลง สามัญสำานึก

จิตสำานึก ที่ดี ในวิชาชีพ


จรรยาบรรณวิศวกร ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จรรยาบรรณข้อที่ 1 วิศวกรต้องรับผิดชอบและให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก ต่อสวัสดิภาพส ุขภาพความปลอดภัยของสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณข้อที่ 2 วิศวกรต้องให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้ แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง จรรยาบรรณข้อที่ 3 วิศวกรต้องดำารงและส่งเสริมความซื่อสัตย์ส ุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณข้อที่ 4 วิศวกรต้องปฏิบตั ิงานเฉพาะที่ตนมีความรค้ ู วามสามารถเท่านัน้


จรรยาบรรณวิศวกร ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรราชูปถัมภ์ จรรยาบรรณข้อที่ 5 วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากค ุณค่าของงาน และต้องไม่แข่งขันกันอย่างไม่ย ุติธรรม จรรยาบรรณข้อที่ 6 วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน จรรยาบรรณข้อที่ 7 วิศวกรต้องใช้ความรแ้ ู ละความชำานาญในงานวิชาชีพ อย่างซื่อตรงเพื่อผลประโยชน์ของผูว้ ่าจ้างหรือล ูกค้า ซึ่งตนปฏิบตั ิงานให้ เสมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือ เป็นผูท้ ี่ได้รบั ความไว้วางใจ จรรยาบรรณข้อที่ 8 วิศวกรพึงพัฒนาและเผยแพร่ความรท้ ู างวิชาชีพของตน ตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และต้องให้ความ สำาคัญในการช่วยเหลือ ส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความร ้ ู และ ประสบการณ์ให้แก่วิศวกรในความด ูแล ของตนอย่างจริงจัง


วิชา Basic EngineeringTraining ผลงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2548

หนึ่ งเดียวในโลก


บทที่ 1  

basic_engineer