Page 1

Ins Manuel de Montsuar  ÀREA DE MÚSICA 

2n Cicle d’ESO

Matèria Optativa  MÚSICA 4  Història de la música occidental - conceptes inicials -

ƒ

Períodes en la història de la música

ƒ

Com identificar l’estil i l’època d’una música


Història de la música occidental – conceptes inicials 

PERÍODES EN LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA A través dels segles la humanitat ha sofert una gran quantitat de canvis que han quedat reflectits en les diferents arts figuratives (pintura, escultura, arquitectura). Gràcies a aquestes manifestacions artístiques sabem, avui dia, que la gent ha vestit de maneres diferents, s’ha expressat amb llenguatges diferents i ha variat els seus gustos estètics. La música, així com la cultura en general i la societat, també ha anat evolucionant en el decurs dels segles. Per a un millor estudi de l’evolució de la música al llarg de la història, s’han establert tradicionalment unes èpoques històriques on es poden agrupar una sèrie de característiques, més o menys comunes, que responen a les necessitats d’un moment determinat de la societat. Aquests períodes coincideixen bàsicament amb els establerts en les altres arts i cap d’ells té una durada fixa i regular. Els diferents períodes en què s’acostuma a classificar la història de la música occidental són: 1. EDAT MITJANA (Època Medieval): (del segle V al segle XV) 2. RENAIXEMENT (segles XV i XVI) 3. BARROC (segles XVII – meitat s. XVIII) 4. CLASSICISME (meitat s. XVIII – començaments s. XIX) 5. ROMANTICISME (segle XIX) 6. MÚSICA CONTEMPORÀNIA (Segle XX- actualitat)

Ins Manuel de Montsuar – Departament de música ‐ 

2


Història de la música occidental – conceptes inicials 

COM IDENTIFICAR L’ESTIL I L’ÈPOCA D’UNA MÚSICA Cada època o estil musical es caracteritza per unes peculiaritats que es poden descobrir en les seves músiques, observant, escoltant i analitzant atentament els seus elements constitutius: •

Ritme

Melodia

Harmonia

Timbre – Instrumentació

Forma Musical

Gènere

Textura 1. RITME

Per analitzar el ritme d’una música ens basarem: a) en la pulsació, regular o irregular b) en el compàs. Si és binari, ternari ... o si presenta un compàs irregular. c) Si presenta polirítmies, és a dir, ritmes diferents en les diferents veus. d) Si presenta alguna línia purament rítmica, o sigui per a instruments que no tenen una altura o afinació definida.Fixa’t en aquestes melodies i comenta les particularitats de tipus rítmic que hi trobes.

Ins Manuel de Montsuar – Departament de música ‐ 

3


Història de la música occidental – conceptes inicials 

2. MELODIA Per analitzar la melodia d’una música ens basarem en: a) la seva línia melòdica principal b) L’àmbit o distància entre la nota més greu i la més aguda de la melodia principal. Por ser un àmbit reduït o ample. c) L’existència de més d’una línia melòdica. d) El tipus d’escala en què està composta (normalment escales majors o menors) e) L’estructura de la melodia (usant fragments repetits, variacions, etc.)Fixa’t en aquestes melodies i comenta les particularitats de tipus melòdic que hi trobes.

3. HARMONIA (combinació de tots els sons que es produeixen a la vegada) Per analitzar l’harmonia d’una música ens basarem: a) En la construcció dels acords. A mida que avancem en la història de la música l’harmonia es torna cada vegada més complexa. b) En la construcció horitzontal o vertical de les línies melòdiques. La construcció horitzontal es coneix com a contrapuntística i en ella totes les veus tenen importància La construcció vertical és l’harmònica, i es basa sobretot en els acords.

Ins Manuel de Montsuar – Departament de música ‐ 

4


Història de la música occidental – conceptes inicials Fixa’t en aquestes melodies i comenta les particularitats de tipus melòdic que hi trobes.

4. TIMBRE – INSTRUMENTACIÓ Cal identificar els diferents instruments. Si sabem quan van ser inventats serà més fàcil identificar una música pel seu timbre.

5. FORMA MUSICAL (estructura de la composició) Cada època de la història ha anat descobrint i elaborant noves formes musicals. Coneixent-ne les més bàsiques, podrem situar ràpidament on pertany una música només pel seu títol, que normalment inclou el tipus de forma en què va ser composta.

Ins Manuel de Montsuar – Departament de música ‐ 

5


Història de la música occidental – conceptes inicials 

6. GÈNERE Cada obra musical es classifica en un gènere determinat segons el contingut, la intenció del compositor o la utilitat que se li vulgui donar.

GÈNERE MUSICAL pot ser

SACRE

com

PROFÀ

com

VOCAL

INSTRUMENTAL

com

com

- Ritual

- Amor

- Monodia

- Religios

- Guerra

- Polifonies

- Màgic

NO ESCÈNIC O NO VISUAL com

- Pura o Abstracta - Descriptiva i Programàtica

Amb/sense - Instruments

- Concert - Cercavila

ESCÈNIC O AUDIOVISUAL com

- Teatre - Dansa - Òpera - Cinema

amb - Instruments acústics amb

- Audiovisuals

- Instruments electroacústics

- distintes formacions

7. TEXTURA (combinació de les diferents línies melòdiques) a) Monofònica o monòdica: una sola línia melòdica sense cap suport

harmònic.

b) Polifònica: dues o més línies melòdiques que sonen a la vegada.

Ins Manuel de Montsuar – Departament de música ‐ 

6


Història de la música occidental – conceptes inicials 

c) Homofònica: una melodia amb un acompanyament basat en acords (harmònic) en què totes les parts segueixen el mateix ritme de la melodia.

Ins Manuel de Montsuar – Departament de música ‐ 

7

Història de la música occidendtal - conceptes inicials.  

. Períodes en la història de la música. . Com identificar l'estil i l'època d'una música.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you