Page 1

Òë Ãû »á ·¨ ¡¡ ½ç ´Ô Ô¼ ¬ ºº Êõ Éç ¡² ´Ä ÊÀ Öø Æõ ¡³ ѧ Êé ÂÛ ¡¡


ººÒëÊÀ½çѧÊõÃûÖø´ÔÊé

Éç »á Æõ Ô¼ ÂÛ Ò»Ãû£º ÕþÖÎȨÀûµÄÔ-Àí ¡²·¨¡³ ¬¡¡Ëó Öø ºÎ Õ× Îä Òë


Òë Õß Ç° ÑÔ Â¬Ëó £¨£Ê£®£Ê£®£Ò£ï £· £± £²¡ª£± £· £· £¸£© ÊÇÊ®°ËÊÀ¼ÍÆôÃÉÔ˶¯×î׿ £õ£ó £ó £å £á £õ£¬£± Ô½ µÄ´ú±íÈËÎïÖ®Ò»£¬ ÊÇ·¨¹ú´ó¸ï Ãü µÄ ˼ Ïë ÏÈ Çý Õß¡£ Ëû µÄ ¡¶Éç »á Æõ Ô¼ ÂÛ¡·Ò»ÊéΪʮ°ËÊÀ¼ÍÄ©·¨¹ú×ʲú½×¼¶ÃñÖ÷¸ïÃüºÍÃÀ¹ú×ʲú½×¼¶ÃñÖ÷¸ï ÃüÌṩÁËÀíÂÛ¸ÙÁì¡£ ±¾ÊéµÄÖÐÐÄ˼ÏëÊÇ£ºÈËÊÇÉú¶ø×ÔÓÉÓëƽµÈµÄ£¬¹ú¼ÒÖ»ÄÜÊÇ×ÔÓÉµÄ ÈËÃñ×ÔÓÉÐ-ÒéµÄ²úÎÈç¹û×ÔÓɱ»Ç¿Á¦Ëù°þ¶á£¬Ôò±»°þ¶áÁË×ÔÓɵÄÈË ÃñÓиïÃüµÄȨÀû£¬¿ÉÒÔÓÃÇ¿Á¦¶á»Ø×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ£»¹ú¼ÒµÄÖ÷ȨÔÚÈËÃñ£¬¶ø ×îºÃµÄÕþÌåÓ¦¸ÃÊÇÃñÖ÷¹²ºÍ¹ú¡£±¾ÊéÁ¢Â۵Ĺ۵ãËäÈ»»ù±¾ÉÏÊÇΨÐÄÖ÷ ÒåµÄ£¬µ«ÔÚÊ®°ËÊÀ¼ÍÏ°ëÒ¶×ʲú½×¼¶ÃñÖ÷¸ïÃüµÄÇ°Ò¹Ìá³ö£¬ÖÕ¾¿Æð¹ý ½ø²½µÄÀúÊ·×÷Óá£Éç»áÆõÔ¼µÄÀíÂÛ¼¯Öеط´Ó³ÁË×ʲú½×¼¶ÉÏÉýʱÆÚµÄ ÃñÖ÷ÀíÏ룺Õë¶Ô·â½¨ÖƶȺ͵ȼ¶ÌØȨ£¬Ìá³öÁËÕùÈ¡×ÔÓɺÍƽµÈµÄÕ½¶· ¿ÚºÅ£¬²¢ÒªÇó½¨Á¢×ʲú½×¼¶µÄÃñÖ÷¹²ºÍ¹ú¡£ÃÀ¹ú¸ïÃüµÄ ¡¶¶ÀÁ¢ÐûÑÔ¡·¡¢ ·¨¹ú¸ïÃüµÄ ¡¶ÈËȨÐûÑÔ¡· ÒÔ¼°Á½¹úµÄÏÜ·¨£¬Ôںܴó³Ì¶ÈÉ϶¼Ö±½Ó¼Ì³Ð ºÍÌåÏÖÁˬËóµÄÀíÂÛ¾«ÉñºÍÕþÖÎÀíÏë¡£ ±¾ÊéÒѾ-³ÉΪÊÀ½ç˼ÏëÊ·ÉϵÄÖØÒª¹ÅµäÎÄÏ×Ö®Ò»£»´¦ÔÚ¸ïÃüʱ´ú µÄ¸÷¹ú×ʲú½×¼¶Ôø¾-°Ñ¬ËóµÄÕâ±¾ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· µ±×÷¸£Òô¡£ÒÔ¬Ëó Ϊ´ú±íµÄÌ츳ÈËȨ˼ÏëÔÚ±¾ÊÀ¼ÍµÄ³õÆÚ´«µ½ÎÒ¹ú£¬ÔÚÎÒ¹ú¾ÉÃñÖ÷Ö÷Òå ¸ïÃü½×¶ÎÔø¾-²úÉú¹ýÒ»¶¨µÄ˼ÏëÓ°Ïì¡£ ͬʱҲҪ¿´µ½£¬ ¬Ëó²¢Ã»ÓÐÄܳ¬³öËû×Ô¼ºÊ±´úµÄºÍ½×¼¶µÄ¾ÖÏÞ¡£ ËûÀíÏëÖеÄÓÀºãÕýÒåºÍÀíÐÔÍõ¹ú£¬¹é¸ù½áµ×£¬Ö»ÊÇ×ʲú½×¼¶ÃñÖ÷¸ïÃü ʱÆÚ´ú±íС×ʲú½×¼¶ £¨Ð¡Ë½ÓÐÕߣ© µÄÀûÒæºÍÒªÇóµÄºôÉù£¬¶øÌ츳ÈËȨ µÄѧ˵ʵÖÊÉÏÒ²Ö»ÊÇÄǸö½×¼¶ËùÓÐÖƵÄÀíÏ뻯ÓëÀíÂÛ»¯¶øÒÑ¡£ËùÒÔ±¾


Òë Õß Ç° ÑÔ

£²

ÊéËäÈ»ÓÐ×ÅÐí¶à¹â»ÔµÄÃñÖ÷˼ÏëºÍ±çÖ¤·¨ÒòËØ£¬µ«Í¬Ê±Ò²°üÀ¨ÁË´óÁ¿ ¿ÕÏëµÄ¡¢ ·´¿ÆѧµÄ¹ÛµãºÍ·½·¨¡£ ÕâÊÇÎÒÃÇÓ¦¸Ã×¢Òâ¼ÓÒÔ·ÖÎöµÄ¡£ ±¾Êé¸ù¾Ý°Â±È°ª £¨£Á£õ£â £é £å £ò£© °æ£¬Ä¦¡¤¹þ²®Íß˹ £¨£Í £®£È£á £ì £â£÷£á £ã £è£ó£© ×¢Êͱ¾Òë³ö£¬·-Òë¹ý³ÌÖжÔÕÕÁË £± £¸ £² £·Äê·Æ¶ûÄù £¨£Æ£õ £ò £î£å£© °æ ¡¶Â¬ËóÈ« ¼¯¡·±¾ºÍ±È½ÏͨÐеÄÁíÍ⼸ÖÖ°æ±¾¡£·²Óö¸÷±¾ÔÚÎÄ×ÖÉÏÓгöÈëµÄµØ·½£¬ ¾ùÔÚ½Å×¢ÖÐ×¢Ã÷¡£ Òë±¾ÔøÓÚ£± £¹ £µ £¸ÄêÒÔ¡¶ÃñÔ¼ÂÛ¡·ÊéÃûÓÉ·¨Âɳö°æÉç³ö°æ£¬ÏÖÔÚ¸üÃû Ϊ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· Òƽ»ÉÌÎñÓ¡Êé¹ÝÖØ°æ¡£³ËÕâ´ÎÖØ°æµÄ»ú»á£¬ÎÒ¶ÔÈ« ÊéÒëÎÄ×öÁ˽ϴóµÄÐÞ¶©£»µ«ÓÉÓÚ×Ô¼ºË®Æ½ËùÏÞ£¬ÒëÎĺÍ×¢ÊÍÖдíÎó»ò ²»µ±Ö®´¦ÔÚËùÄÑÃ⣬ Ï£ÍûÄܵõ½×¨Òµ¹¤×÷ÕߺͶÁÕßÃǵÄÖ¸Õý¡£ £± £¹ £¶ £³Äê £± £±Ô ´Ë´ÎÔٰ棬ÓÖ¸ù¾Ý·üºº£¨£Ã£® £¹ £¶ £²£¬ £Å£® £Ö£á £õ£ç£è£á £î£©±¾£¨½£ÇÅÁ½¾í±¾£¬£± ¼° ÁúÃÅÒ»¾í±¾£¬£± £¹ £± £´£©ºÍ²¨À-ÎÌ £¨£Ç £®£Â£å £á £õ £ì £á £ö£ï £î£©±¾ £¨¸ñÀ-ÈüÒ»¾í±¾£¬ £± £¹ £² £°£©È«²¿ÖØУ¹ý¡£×¢ÊÍÒàÓнϴóµÄÔöɾ£¬´ó¶à²É×Ô¹þ²®Íß˹£¬·üºº¡¢ ²¨À-Î̸÷¼ÒÒÔ¼°ÆäËûͨÐи÷±¾£¬¸ö±ðµØ·½Òà¼äϼºÒ⣬ÒÔÆÚÓÐÖúÓÚÀí ½âÔ-ÎÄ¡£ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷µÚ¶þÕÂÓйعú¼ÒÆðÔ´µÄÀíÂÛ£¬Óë±¾ÊéÖÐһЩ»ù ±¾Â۵㣬ÆĶà¿ÉÒÔ»¥Ïà²ÎÖ¤Ö®´¦£¬ÎªÀúÀ´µÄÑо¿ÕßËùÖØÊÓ£¬´Ë´ÎÒàÒ» ²¢Òë³ö£¬ ×÷Ϊ¸½Â¼£¬ ¹©¶ÁÕ߲ο¼¡£ £± £¹ £· £¹Äê £³ÔÂ


Ä¿¡¡¡¡Â¼ Ç°¡¡ÑÔ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £´ µÚ Ò» ¾í¢Ù ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¶ µÚÒ»Õ¡¡µÚÒ»¾íµÄÌâÖ¼ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £· µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÔ-ʼÉç»á ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¸ µÚÈýÕ¡¡ÂÛ×îÇ¿ÕßµÄȨÀû ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £² µÚËÄÕ¡¡ÂÛÅ«Á¥ÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £´ µÚÎåÕ¡¡ÂÛ×ÜÐè×·Ëݵ½Ò»¸ö×î³õµÄÔ¼¶¨ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £² £± µÚÁùÕ¡¡ÂÛÉç»á¹«Ô¼ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £² £³ µÚÆßÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨÕß ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £² £¸ µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÉç»á״̬ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £³ £± µÚ¾ÅÕ¡¡Â۲ƲúȨ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £³ £³

µÚ ¶þ ¾í¢Ú ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £³£¸ µÚÒ»Õ¡¡ÂÛÖ÷ȨÊDz»¿ÉתÈÃµÄ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £³ £¸ µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨÊDz»¿É·Ö¸îµÄ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £´ £° µÚÈýÕ¡¡¹«ÒâÊÇ·ñ¿ÉÄÜ´íÎó ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £´ £³ µÚËÄÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨȨÁ¦µÄ½çÏÞ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £´ £µ µÚÎåÕ¡¡ÂÛÉúËÀȨ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £µ £° µÚÁùÕ¡¡ÂÛ·¨ÂÉ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £µ £³

¢Ù

´Ë´¦·üºº±¾ÉÐÓÐÈçϱêÌ⣺¡°±¾¾í̽ÌÖÈËÀàÊÇÔõÑùÓÉ×ÔȻ״̬¹ý¶Éµ½Õþ

ÖÎ״̬µÄ£¬ ÒÔ¼°¹«Ô¼µÄ¸ù±¾Ìõ¼þÊÇʲô¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

´Ë´¦·üºº±¾ÉÐÓÐÈçϱêÌ⣺¡°±¾¾íÌÖÂÛÁ¢·¨¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


Ä¿¡¡Â¼

£²

µÚÆßÕ¡¡ÂÛÁ¢·¨Õß ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £µ £¹ µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÈËÃñ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¶ £¶ µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£© ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £· £° µÚʮա¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£© ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £· £³ µÚʮһÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÁ¢·¨Ìåϵ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £· £· µÚÊ®¶þÕ¡¡·¨ÂɵķÖÀà ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¸ £±

µÚ Èý ¾í¢Ù ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¸£´ µÚÒ»Õ¡¡Õþ¸®×ÜÂÛ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¸ £´ µÚ¶þÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬Õþ¸®ÐÎʽµÄ½¨ÖÆÔ-Ôò ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¹ £² µÚÈýÕ¡¡Õþ¸®µÄ·ÖÀà ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¹ £¶ µÚËÄÕ¡¡ÂÛÃñÖ÷ÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £¹ £¸ µÚÎåÕ¡¡ÂÛ¹ó×åÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £° £± £° £´ µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± µÚÆßÕ¡¡ÂÛ»ìºÏÕþ¸® ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £± £´ µÚ°ËÕ¡¡ÂÛûÓÐÒ»ÖÖÕþ¸®ÐÎʽÊÊÒËÓÚÒ»Çйú¼Ò ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £± £¶ µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÒ»¸öºÃÕþ¸®µÄ±êÖ¾ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £² £³ µÚʮա¡ÂÛÕþ¸®µÄÀÄÓÃְȨ¼°ÆäÍÉ»¯µÄÇãÏò ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £² £¶ µÚʮһÕ¡¡ÂÛÕþÖÎÌåµÄËÀÍö ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £³ £± £³ £³ µÚÊ®¶þÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± µÚÊ®ÈýÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ £¨Ðø£© ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £³ £´ µÚÊ®ËÄÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ £¨Ðø£© ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £³ £· µÚÊ®ÎåÕ¡¡ÂÛÒéÔ±»ò´ú±í ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £³ £¹ µÚÊ®ÁùÕ¡¡ÂÛÕþ¸®µÄ´´Öƾø²»ÊÇÒ»ÏîÆõÔ¼ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £´ £´ µÚÊ®ÆßÕ¡¡ÂÛÕþ¸®µÄ´´ÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £´ £¶ £´ £¸ µÚÊ®°ËÕ¡¡·ÀÖ¹Õþ¸®´ÛȨµÄ·½·¨ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £±

¢Ù

×¢

´Ë ´¦·üºº±¾ÉÐÓÐÈçϱêÌ⣺¡°±¾¾íÌÖÂÛÕþÖ稣¬¼´Õþ¸®µÄÐÎʽ¡£ ¡±¡ª¡ª Òë


Ä¿¡¡Â¼

£³

µÚ ËÄ ¾í¢Ù ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £±£µ£² µÚÒ»Õ¡¡ÂÛ¹«ÒâÊDz»¿É´Ý»ÙµÄ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £µ £² µÚ¶þÕ¡¡ÂÛͶƱ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £µ £µ µÚÈýÕ¡¡ÂÛÑ¡¾Ù ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £µ £¹ µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £¶ £³ µÚÎåÕ¡¡ÂÛ±£Ãñ¹ÙÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £¸ £° £¸ £´ µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¶À²ÃÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± µÚÆßÕ¡¡ÂÛ¼à²ì¹ÙÖÆ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £¸ £¹ µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £± £¹ £² µÚ¾ÅÕ¡¡½áÂÛ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £² £± £²

£± £´ ¸½Â¼¡¡ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 µÚ¶þÕ ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £² ÒëÃû¶ÔÕÕ±í ¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡-¡- £² £² £µ

¢Ù

´Ë´¦·üºº±¾ÉÐÓÐÈçϱêÌ⣺ ¡°±¾¾íÓÚ¼ÌÐøÌÖÂÛÕþÖη¨Ê±£¬½«²ûÃ÷¹®¹Ì¹ú¼Ò

ÌåÖƵķ½·¨¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


Ç°¡¡¡¡ÑÔ Õâƪ¼ò¶ÌµÄÂÛÎÄ£¬ ÊÇÎÒÒÔÇ°²»×ÔÁ¿Á¦´ÓʶøºóÀ´ÓÖ¾ÃÒÑ ·ÅÆúÁ˵ÄÒ»²¿³¤ÆªÖø×÷¢ÙµÄ´éÒª¡£ ¾ÍÒѾ-д³ÉµÄ¸÷²¿·ÖÖÐ¿É ¹©²ÉÔñµÄ¸÷¶Î¶øÑÔ£¬ ±¾ÎÄ×îΪÖØÒª£¬ ¶øÇÒ×ÔÒÔΪ»¹²»ÊDz»Öµ

¢Ù

´Ë ´¦ ¡°Ò»²¿³¤ÆªÖø×÷¡±£¬ÏµÖ¸×÷ÕßÔ-À´¼Æ»®ÒªÐ´µÄ ¡¶ÕþÖÎÖƶÈÂÛ¡· Ò»Êé¡£

¬ Ëó¡¶âã»Ú¼¡·µÚ £²¾í£¬µÚ £¹Õ£¬£± £· £µ £¶Ä꣺ ¡°ÔÚÎÒ×¼±¸´Óʵĸ÷ÖÖÖø×÷ÖУ¬ÎÒ˼Ë÷ µÃ ×î¾ÃµÄ¡¢ÎÒËù×î¸ÐÐËȤµÄ¡¢ÎÒÔ¸ÒâÖÕÉú´ÓʶøÇÒÎÒÒÔΪ»áʹÎÒÏíÓÐÊ¢ÃûµÄ£¬¾Í ¡± ÊÇÎÒµÄ ¡¶ÕþÖÎÖƶÈÂÛ¡· Ò»Êé¡£ ¬ËóÓÚ £± £· £¶ £±ÄêÍê³É¡¶Ð°§Âåäô˼¡·Ò»Êéºó£¬ÓÖÖØп¼ÂÇËûÒѾ-¸éÖÃÁ˵ġ¶Õþ ÖÎÖƶÈÂÛ¡·£¬µ«¸Ðµ½ÕⲿÊéµÄд×÷ËùÐèʱ¼äÌ«³¤£¬¡°ÓÚÊÇÎҾ;ö¶¨·ÅÆúÕⲿÊ飬°Ñ Æä ÖпÉÒÔ¶ÀÁ¢µÄ²¿·Ö³é³öÀ´£¬ÆäÓàµÄÔòÈ«²¿¸¶Ö®Ò»¾æ¡£ÎÒÈȳϵؽøÐÐÕâÏ×÷£¬Í¬ ʱ ²¢Î´ÖÐÖ¹¡¶°®ÃÖ¶ù¡·Ò»ÊéµÄд×÷¡£Á½ÄêÖ®ÄÚÎÒÖÕÓÚÍê³ÉÁË¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·¡£ ¡±£¨Í¬ ÉÏÊ飬 µÚ £²¾í£¬ µÚ £± £°Õ£¬£± £· £µ £¹Ä꣩ ¾Ý¡¶âã»Ú¼¡·µÄ×ÔÊö£¬Â¬ËóÓÚ £± £· £´ £³ÄêÓÎÍþÄá˹ʱ¼´ÒÑ¿ªÊ¼¿¼ÂÇÕþÖÎÎÊÌ⣻ºó À´ ¡°£¨Îҵģ©¹Ûµã³öÓÚ¶ÔµÀµÂ·çÉнøÐÐÀúÊ·Ñо¿¶ø´óΪ¿ªÀ©¡±£¬¡°ÎÒ¿´³öÒ»ÇÐÎÊÌâ ÔÚ¸ù±¾É϶¼È¡¾öÓÚÕþÖΣ¬¶øÇÒÎÞÂÛÈËÃDzÉȡʲô·½Ê½£¬ÈκÎÃñ×åÓÀÔ¶¶¼²»ÍâÊÇËü µÄÕþ¸®µÄÐÔÖÊËùʹËü³ÉΪµÄÄÇÖÖÑù×Ó£»Òò´ËÎÒ¾õµÃʲôÊÇ¿ÉÄÜ×îºÃµÄÕþ¸®Õâ¸ö´ó ÎÊÌ⣬¾Íת»¯ÎªÈçϵÄÎÊÌ⣺ʲôÊÇÊʺÏÓÚÐγÉÒ»¸ö×îÓе¡¢×Ã÷¡¢×îî£ÖDz¢ ÇÒ´Ó¶øÊÇ×îÃÀºÃµÄÃñ×åµÄÄÇÖÖÕþ¸®µÄÐÔÖÊ¡±¡££¨Í¬ÉÏ£© ±¾ÊéϵÓÚ £± £· £µ £³ÄêÄêµ×¿ªÊ¼²ÝÄâ¡£ÔÚ¡¶ÂÛÈËÀ಻ƽµÈµÄÆðÔ´Óë»ù´¡¡·Ò»ÊéµÄÏ× ´Ê £¨£± £· £µ £´Äê £¸Ô£© ºÍ Ϊ ¡¶°Ù ¿Æ È« Êé¡· Ëù д µÄ ¡¶Õþ ÖÎ ¾- ¼Ã ѧ¡· Ìõ Ä¿ ÖУ¬ ¾ù ÒÑ Éæ ¼° ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· ÖеÄijЩ¼û½â¡£¡ª¡ª Òë×¢


Ä¿¡¡Â¼

£µ ¢Ù

µÃ¹©Ï×ÓÚ¹«ÖÚ֮ǰ¡£ ÆäÓಿ·ÖÔòÒѲ»¸´´æÔÚÁË ¡£

¢Ù

¡¶ÕþÖÎÖƶÈÂÛ¡·Ò»Ê飬´ó¸ÅÒѾ-д³ÉÈô¸É²¿·Ö£»µ«Â¬ËóÔÚÍê³ÉÁË¡¶Éç»áÆõ

Ô¼ ÂÛ¡·ÒԺ󣬾ͰÑÆäÓàµÄ²¿·ÖÉÕµôÁË¡£ÓÐÈËÈÏΪºóÀ´Á÷´«µÄ¡¶Õ½Õù״̬¡·Ò»ÎÄ£¬¾Í ÊÇ ¡¶ÕþÖÎÖƶÈÂÛ¡· Ò»ÎĵIJд沿·Ö¡£ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· ÏȺóÓÐÁ½Öָ屾¡£Ò»ÖÖÊÇ £± £· £¶ £²Äê £¨°¢Ä·Ë¹Ìص¤£¬À×ÒÁ£© ³ö°æ µÄ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· ±¾£¬¼´ºóÀ´Í¨ÐÐµÄ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· Õý±¾¡£ÁíÓÐÊÖ¸åÒ»·Ý£¬´óÔ¼ д ³É ÓÚ £± £· £µ £´Ä꣬ δ ³ö °æ£¬ ÏÖ ´æ ÈÕ ÄÚ Íß Í¼ Êé ¹Ý ÖУ¬ ¼´ ͨ ³Æ µÄ ¡¶ÈÕ ÄÚ Íß ÊÖ ¸å¡· ±¾¡£ ¡²´ËÍâÉÐÓнϲÐȱµÄÒ»·ÝÊָ壬ͨ³Æ ¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷±¾¡£ ¡³Á½Öָ屾ÄÚÈÝ´óÖÂÏà ͬ£¬µ«ÎÄ×ÖÉÏÓÐÈô¸É³öÈë¡£ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷±¾ÖеÚÒ»¾íµÄµÚ¶þÕº͵ÚÎåÕÂÊÇÕý±¾ÖÐ ËùûÓеġ£ ±¾ÊéÊéÃû£¬Â¬Ëó×î³õд×÷ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·£¬ºó¸ÄΪ ¡¶ÂÛÕþÖÎÉç»á¡·£¬×îºó£¬ÔÙ ¸ÄΪ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·¡£±¾ÊéÊéÃûµÄ¸±±êÌ⣬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ±¾Ôø×÷¹ý¶à´ÎÐ޸ģ¬×î ³õ ÊÇ¡¶ÂÛ¹ú¼ÒµÄÌåÖÆ¡·£¬ºó¸ÄΪ¡¶ÂÛÕþÖεÄÐγɡ·£¬ÔÙ¸ÄΪ¡¶ÂÛ¹²ºÍ¹úµÄÐÎʽ¡·£¬×î ºóÕý±¾È·¶¨Îª ¡¶ÕþÖÎȨÀûÔ-Àí¡·¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ Ò» ¾í ÎÒҪ̽ÌÖÔÚÉç»áÖÈÐòÖ®ÖУ¬ ´ÓÈËÀàµÄʵ¼ÊÇé¿öÓë·¨ÂÉµÄ ¿ÉÄÜÇé¿ö×ÅÑÛ£¬Äܲ»ÄÜÓÐijÖֺϷ¨µÄ¶øÓÖÈ·ÇеĢÙÕþȨ¹æÔò¡£ ÔÚÕâÒ»Ñо¿ÖУ¬ ÎÒ½«Å¬Á¦°ÑȨÀûËùÐí¿ÉµÄºÍÀûÒæËùÒªÇóµÄ¢Ú ½áºÏÔÚÒ»Æ𣬠ÒÔ±ãʹÕýÒåÓ빦Àû¶þÕß²»ÖÂÓÐËù·ÖÆç¡£ ÎÒ²¢Î´Ö¤Ã÷ÎÒµÄÌâÖ¼µÄÖØÒªÐÔ£¬ ¾Í×ÅÊÖ̽ÌÖ±¾Ìâ¡£ ÈËÃÇ »òÐíÒªÎÊ£¬ ÎÒÊDz»ÊÇһλ¾ýÖ÷»òһλÁ¢·¨Õߣ¬ ËùÒÔÒªÀ´ÂÛÊö ÕþÖÎÄØ£¿Îһشð˵£¬ ²»ÊÇ£» ¶øÇÒÕýÒòΪÈç´Ë£¬ ÎÒ²ÅÒªÂÛÊöÕþ ÖΡ£ ¼ÙÈçÎÒÊǸö¾ýÖ÷»òÕßÁ¢·¨Õߣ¬ ÎҾͲ»»áÀË·Ñ×Ô¼ºµÄʱ¼ä À´¿Õ̸Ӧ¸Ã×öʲôÊÂÁË£» ÎÒ»áÈ¥×öÄÇЩÊÂÇéµÄ£¬ ·ñÔò£¬ ÎÒ¾Í »á±£³Ö³ÁĬ¡£

¢Ù

´Ë ´¦ ¡°ºÏ·¨µÄ¡± Ö¸ºÏÓÚÕýÒåµÄ£»¡°È·Çеġ± Ö¸ÇÐʵ¿ÉÐеġ£Â¬Ë󣬡¶°®ÃÖ

¶ù¡·µÚ £µ¾í£º ¡°ÄÇЩÏë°ÑÕþÖÎÓëµÀµÂ·Ö¿ªÂÛÊöµÄÈË£¬ÓÚÁ½ÕßÖеÄÈκÎÒ»ÖÖ£¬¶¼½«Ò» ÎÞËù»ñ¡£ ¡± ÓÖ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 µÚ £±¾í£¬µÚ £µÕ£º¡°ÎÒÊÇ̽ÌÖȨÀûÓëÀíÐÔ£¬¶ø²»ÊÇÕù ÂÛÊÂʵ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°È¨ÀûËùÐí¿ÉµÄ¡±¼´ÉÏÎÄ¡°·¨ÂɵĿÉÄÜ¡±£»¡°ÀûÒæËùÒªÇóµÄ¡±¼´ÉÏÎÄ¡°ÈËÀà

µÄʵ¼Ê¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÒ»Õ¡¡µÚÒ»¾íµÄÌâÖ¼ ¢Ù

£· ¢Ú

¡¡¡¡ÉúΪһ¸ö×ÔÓɹú¼ÒµÄ¹«Ãñ ²¢ÇÒÊÇÖ÷ȨÕß µÄÒ»¸ö³ÉÔ±£¬ ²»¹ÜÎҵĺôÉùÔÚ¹«¹²ÊÂÎñÖеÄÓ°ÏìÊǶàô΢Èõ£¬ µ«ÊǶԹ«¹² ÊÂÎñµÄͶƱȨ¾Í×ãÒÔʹÎÒÓÐÒåÎñÈ¥Ñо¿ËüÃÇ¡£ ÎÒÿ´Î¶Ô¸÷ÖÖ Õþ¸®½øÐÐ˼Ë÷ʱ£¬ ×Ü»áÊ®·ÖÐÀÐÒµØÔÚÎÒµÄ̽ÌÖÖ®Öз¢ÏÖÓÐРµÄÀíÓÉÀ´ÈÈ°®ÎÒ¹úµÄÕþ¸®£¡

µÚÒ»Õ¡¡µÚÒ»¾íµÄÌâÖ¼ ÈËÊÇÉú¶ø×ÔÓɵĢۣ¬µ«È´ÎÞÍù²»ÔÚ¼ÏËøÖ®ÖС£×ÔÒÔΪÊÇÆä ËûÒ»ÇеÄÖ÷È˵ÄÈË£¬·´¶ø±ÈÆäËûÒ»ÇиüÊÇÅ«Á¥¡£¢ÜÕâÖֱ仯ÊÇ ¢Ù

¡°×ÔÓɹú¼Ò¡±Ö¸ÈÕÄÚÍß¡£Ê®ÁùÊÀ¼Í¼Ó¶ûÎÄ £¨£Ê£®£Ã£á £µ £° £¹¡ª£± £µ £¶ £´£©×Ú½Ì £ì £ö £é £î£¬£±

¸Ä¸ïºó£¬ÈÕÄÚÍß¾ÓÃñ¼´·ÖΪÎå¸öµÈ¼¶£¨¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬µÚ £³ÕÂ×¢£©¡£×î¸ßÒ»¼¶Îª¹« £· £± £²ÄêÉúÓÚÈÕÄÚÍߣ¬ÎªÈÕÄÚÍßµÄ Ãñ£¬ËûÃÇÔÚÈÕÄÚÍßÏíÓÐÍêÈ«µÄÕþÖÎȨÀû¡£Â¬ËóÓÚ £± ¹«Ãñ¡£Â¬ËóÔÚ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·µÚÒ»°æ¾íÊ×µÄÊðÃûÊÇ¡°Â¬Ëó£¬ÈÕÄÚÍߵĹ«Ãñ¡±£¬ÊéÄÚ Ò²ÔÞÑïÁËÈÕÄÚÍßµÄÕþÖÎÖƶȡ££± £· £¶ £²Ä꡶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·³ö°æÖ®ºó£¬ÔâÈÕÄÚÍßµ±¾Ö·Ù »Ù£¬ ´ÎÄê¬Ëó·ÅÆúÁË×Ô¼ºµÄ¹«ÃñȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°Ö÷ȨÕß¡±Ö¸ÈÕÄÚÍß¹²ºÍ¹úµÄÈ«Ìå»áÒé £¨£ã £ï £î£ó £å £é £ì£ç¨¦ £î¨¦ £ò£á £ì£©£¬¼´È«Ì幫Ãñ´ó

»á£¬ ¬ËóÓÚ £± £· £µ £´ÄêÔø²Î¼Ó¹ý¸Ã»áµÄÒ»´Î»áÒé¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°ÈËÊÇÉú¶ø×ÔÓɵġ±ÕâÒ»ÃüÌâϵÕë¶ÔÍõȨרÖÆÂÛÕß¡°ÈËÊÇÉú¶ø²»×ÔÓɵġ±

ÃüÌâ¶ø·¢¡£ ¡°·Ñ¶ûÂ꣨Ӣ¹úÍõȨרÖÆÂÛ´ú±íÈË¡ª¡ª ÒëÕߣ©µÄÌåϵËù¸ù¾ÝµÄÀíÓÉÔòÊÇ£º û ÓÐÈËÊÇÉú¶ø×ÔÓɵġ±¡££¨Âå¿Ë¡¶Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £±¾í£¬µÚ £±Õ£¬µÚ £²½Ú£©¡°·Ñ¶ûÂêµÄ¸ù ±¾ Á¢³¡ÊÇ¡®ÈËÊÇÉú¶ø²»×ÔÓɵġ¯£¬Õâ¾ÍÊÇËûµÄ¾ø¶Ô¾ýÖ÷ÖÆËùÀµÒÔ½¨Á¢µÄ»ù´¡¡±¡£ £¨Í¬ ÉÏ£¬ µÚ £¶½Ú£© ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¬Ëó ¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £±Õ£º¡°ÎÞÂÛºÎÎֻҪ³öÓÚ×ÔÈ»µÄ´´Ô죬¶¼ÊǺõģ¬

Ò» ¾-ÈËÊ־ͱ仵ÁË¡±£»ÓÖ£º¡°ÎÒÃÇËùÓеÄÖǻۣ¬¶¼ÍѲ»ÁËÅ«Á¥µÄÆ«¼û¡£ÎÒÃÇËùÓÐµÄ Ï° ¹ß ¶¼ ÔÚ Å« ÒÛ ÎÒ ÃÇ£¬ Êø ¸¿ ÎÒ ÃÇ£¬ ѹ ÖÆ ÎÒ ÃÇ¡£ ÎÄ Ã÷ ÈË ´Ó Éú µ½ ËÀ ¶¼ ÍÑ ²» ÁË Å« Á¥ µÄ î¿ °í¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£¸

ÔõÑùÐγɵģ¿ÎÒ²»Çå³þ¡£ÊÇʲô²ÅʹÕâÖֱ仯³ÉΪºÏ·¨µÄ£¿ÎÒ ×ÔÐÅÄܹ»½â´ðÕâ¸öÎÊÌâ¡£ Èç¹ûÎÒ½ö½ö¿¼ÂÇÇ¿Á¦¢ÙÒÔ¼°ÓÉÇ¿Á¦ËùµÃ³öµÄЧ¹û£¬ ÎÒ¾Í ÒªËµ£º¡°µ±ÈËÃñ±»ÆÈ·þ´Ó¶ø·þ´Óʱ£¬ËûÃÇ×öµÃ¶Ô£»µ«ÊÇ£¬Ò»µ© ÈËÃñ¿ÉÒÔ´òÆÆ×Ô¼ºÉíÉϵÄèäèô¶ø´òÆÆËüʱ£¬ËûÃǾÍ×öµÃ¸ü¶Ô¡£ ÒòΪÈËÃñÕýÊǸù¾Ý±ðÈË°þ¶áËûÃǵÄ×ÔÓÉʱËù¸ù¾ÝµÄÄÇÖÖͬÑù µÄȨÀû£¬ À´»Ö¸´×Ô¼ºµÄ×ÔÓɵģ¬ ËùÒÔÈËÃñ¾ÍÓÐÀíÓÉÖØлñµÃ ×ÔÓÉ£»·ñÔò±ðÈ˵±³õ¶áÈ¥ËûÃǵÄ×ÔÓɾÍÊǺÁÎÞÀíÓɵÄÁË¡£ ¡±Éç »áÖÈÐòÄËÊÇΪÆäËûÒ»ÇÐȨÀûÌṩÁË»ù´¡µÄÒ»ÏîÉñʥȨÀû¡£ È» ¶øÕâÏîȨÀû¾ö²»ÊdzöÓÚ×ÔÈ»£¬¶øÊǽ¨Á¢ÔÚÔ¼¶¨Ö®ÉϵĢڡ£ÎÊÌâ ÔÚÓÚ¶®µÃÕâЩԼ¶¨ÊÇʲô¡£ µ«ÊÇÔÚ̸µ½ÕâÒ»µã֮ǰ£¬ ÎÒÓ¦¸Ã ÏÈÈ·¶¨ÎÒËùÒªÌá³öµÄ¶«Î÷¡£

µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÔ-ʼÉç»á

¢Û

Ò»ÇÐÉç»áÖ®ÖÐ×î¹ÅÀϵĶøÓÖΨһ×ÔÈ»µÄÉç»á£¬¾ÍÊǼÒÍ¥¡£ È»¶øº¢×ÓÒ²Ö»ÓÐÔÚÐèÒª¸¸Ç×ÑøÓýµÄʱºò£¬ ²ÅÒÀ¸½ÓÚ¸¸Çס£ Õâ ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¹Ø ÓÚ¬ËóÒÔÇ°Éç»áÆõÔ¼µÄÀíÂÛ£¬¿É²Î¿´»ô²¼Ë¹¡¶Àûά̹¡·µÚ£²²¿£¬µÚ£± £³¡ª

£± £´Õ£»Âå¿Ë ¡¶Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £²¾í£¬µÚ £²¡¢µÚ £¸Õ¡£Â¬Ëó ¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·µÚ £¶Ê飺¡°ÓÈÆä Âå¿Ë£¬ÊÇÒÔÍêÈ«ºÍÎÒÒ»ÑùµÄÔ-Ôò´¦ÀíÁ˺ÍÎÒÒ»ÑùµÄÌâ²Ä¡£ ¡±±¾ÊéµÚ £´¾í£¬µÚ £¸Õ£º ¡°»ô²¼Ë¹Ö®ÎªÈËÔ÷¶ñ£¬µ¹²»ÔÚÓÚËûÕþÖÎÀíÂÛÖеĿÉŵĺʹíÎóµÄ¶«Î÷£¬·´¶øÔÚÓÚÆä ÖеÄÕýÈ·µÄÓëÕæʵµÄ¶«Î÷¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷µÄµÚ¶þÕÂΪ¡°ÂÛÆÕ±éµÄÈËÀàÉç»á¡±£¬Õý±¾É¾È¥ÁËÕâÒ»Õ¡£¿É

²Î¼û±¾Ê鸽¼¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÔ-ʼÉç»á

£¹

ÖÖÐèÒªÒ»µ©Í£Ö¹£¬ ×ÔÈ»µÄÁªÏµÒ²¾Í½âÌå¡£ º¢×Ó½â³ýÁËËûÃÇ¶Ô ÓÚ¸¸Ç×Ó¦Óеķþ´Ó£¬ ¸¸Ç×½â³ýÁËËûÃǶÔÓÚº¢×ÓÓ¦ÓеÄÕÕ¹ËÒÔ ºó£¬ Ë«·½¾Í¶¼Í¬µÈµØ»Ö¸´Á˶ÀÁ¢×´Ì¬¡£ Èç¹ûËûÃǼÌÐø½áºÏÔÚ Ò»Æ𣬠ÄǾͲ»ÔÙÊÇ×ÔÈ»µÄ£¬ ¶øÊÇÖ¾Ô¸µÄÁË£» Õâʱ£¬ ¼ÒÍ¥±¾Éí ¾ÍÖ»ÄÜ¿¿Ô¼¶¨À´Î¬Ïµ¡£¢Ù ÕâÖÖÈËËù¹²ÓеÄ×ÔÓÉ£¬ ÄËÊÇÈËÐԵIJúÎï¡£ ÈËÐÔµÄÊ×Òª·¨ Ôò£¬ ÊÇҪά»¤×ÔÉíµÄÉú´æ£¬ ÈËÐÔµÄÊ×Òª¹Ø»³£¬ ÊǶÔÓÚÆä×ÔÉí ËùÓ¦ÓеĹػ³£» ¶øÇÒ£¬ Ò»¸öÈËÒ»µ©´ïµ½ÓÐÀíÖǵÄÄêÁ䣬 ¿ÉÒÔ ×ÔÐÐÅжÏά»¤×Ô¼ºÉú´æµÄÊʵ±·½·¨Ê±£¬ Ëû¾Í´ÓÕâʱºòÆð³ÉΪ ×Ô¼ºµÄÖ÷ÈË¡£ Òò¶ø£¬ ÎÒÃDz»·ÁÈÏΪ¼ÒÍ¥ÊÇÕþÖÎÉç»áµÄÔ-ʼģÐÍ£º Ê×Áì ¾ÍÊǸ¸Ç×µÄÓ°×Ó£¬ ÈËÃñ¾ÍÊǺ¢×ÓµÄÓ°×Ó£» ²¢ÇÒ£¬ ÿ¸öÈ˶¼Éú ¶ø×ÔÓÉ¡¢ ƽµÈ£¬ ËûÖ»ÊÇΪÁË×Ô¼ºµÄÀûÒ棬 ²Å»áתÈÃ×Ô¼ºµÄ×Ô ÓÉ¡£ È«²¿µÄÇø±ð¾ÍÔÚÓÚ£º ÔÚ¼ÒÍ¥À ¸¸×ÓÖ®°®¾Í×ãÒÔ±¨³¥¸¸ Ç׶Ժ¢×ӵĹػ³ÁË£» µ«ÊÇÔÚ¹ú¼ÒÖ®ÖУ¬ Ê×Áì¶ÔÓÚËûµÄÈËÃñ¼È ûÓÐÕâÖÖ°®£¬ ÓÚÊÇ·¢ºÅÊ©ÁîµÄÀÖȤ¾ÍÈ¡¶ø´úÖ®¢Ú¡£ ¸ñÀÏÐã˹¢Û·ñÈÏÈËÀàÒ»ÇÐȨÁ¦¶¼Ó¦¸ÃÊÇΪÁËÓÐÀûÓÚ±»Í³ ÖÎÕ߶ø½¨Á¢µÄ¡£ËûÒýÁËÅ«Á¥ÖÆΪÀý¡£Ëû×î³£ÓõÄÍÆÂÛ·½Ê½£¬Ò» ¢Ù

´Ë´¦³õ¸åÉÐÓÐÈçϵĻ°£º ¡°Òò¶ø³Ç°îµÄÉç»áŦ´ø¾Íȷʵ¼È²»¿ÉÄÜ¡¢Ò²²»Ó¦

¸ÃÊÇÓɼÒÍ¥µÄŦ´øÀ©´ó¶øÐγɵģ¬ Ò²²»ÊǸù¾ÝͬÑùµÄÄ£ÐÍ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°¸¸Ç×µÄÒåÎñÊÇÊÜËûµÄÌìÈ»¸ÐÇéËùÖ§ÅäµÄ£¬²¢ÇÒ²ÉÈ¡µÄÊÇ

Ëû²»´óÄܲ»·þ´ÓµÄ·½Ê½¡£Ê×ÁìÔò¸ù±¾¾ÍûÓÐÕâÑùµÄ¹æÂÉ¡£Ê×Áì¶ÔÓÚ¸÷¸öÈËԶԶû ÓÐʲôÌìÈ»µÄÐËȤ£»µ«ËûÒªÔÚ¸÷¸öÈ˵ı¯²Ò´¦¾³ÀïÃæȥѰÇó×Ô¼ºµÄÀûÒ棬ȴ²»ÊÇ ºÜ ÉÙ¼ûµÄÊ¡£¡-¡-Òª×öµÃÇ¡µ½ºÃ´¦£¬¸¸Ç×Ö»ÐèÎÊÎÊ×Ô¼ºµÄÄÚÐÄ¡£Ê×ÁìÒªÊÇÇãÌý×Ô ¼ºµÄÄÚÐÄ£¬ ÄÇËû¾Í»á±ä³ÉÅѹúÔôÁË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

£µ £¸ £³¡ª£± £¶ £´ £µÄ꣩ ºÉÀ¼·¨Ñ§¼Ò£¬´Ë´¦ËùÖ¸£¬¼û¸ñ ¸ñÀÏÐã˹ £¨£È£®£Ç£ò£ï £ô £é £õ£ó£¬£±

ÀÏÐã˹£º¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·£¬£¨£± £¶ £² £µ£© µÚ £±¾í£¬ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£± £°

¢Ù

¹á¶¼ÊÇƾÊÂʵÀ´È·¶¨È¨Àû ¡£ ÈËÃÇ»¹¿ÉÒÔ²ÉÈ¡ÁíÒ»ÖÖ¸üÄÜ×Ô Ô²Æä˵µÄ·½·¨£¬ µ«Ò²²»¼ûµÃ¶ÔÓÚ±©¾ý¸üΪÓÐÀû¡£ °´¸ñÀÏÐã˹µÄ˵·¨¢Ú£¬¾¿¾¹È«ÈËÀàÊÇÊôÓÚijһ°Ù¸öÈ˵ģ¬ ÒÖ»òÄÇÒ»°Ù¸öÈËÊÇÊôÓÚÈ«ÈËÀàµÄ£¬ ÈÔÈ»ÊǸöÒÉÎÊ£» ¶øÇÒËûÔÚ Ëû µÄ È« Êé Àï ËÆ ºõ ÊÇ Çã Ïò ÓÚ Ç° Ò» ÖÖ ¼û ½â µÄ£» ¶ø Õâ Ò² Õý ÊÇ »ô ²¼ ˹¢ÛµÄ¿´·¨¡£ÕâÑù£¬ÈËÀà±ã±»·Ö³ÉһȺȺµÄÅ£Ñò£¬Ã¿Ò»Èº¶¼ÓÐ Ëü×Ô¼ºµÄÊ×Áì¢Ü£¬ Ê×Áì±£»¤ËûÃǾÍÊÇΪÁËÒª³ÔµôËûÃÇ¡£ ÕýÓÌÈçÄÁÑòÈ˵ÄÆ·Öʸ߳öÓÚÑòȺµÄÆ·ÖÊ£¬ ×÷ΪÈËÃñÊ×Áì µÄÈËÀàÄÁÈË£¬ÆäÆ·ÖÊÒ²¾ÍͬÑùµØ¸ß³öÓÚÈËÃñµÄÆ·ÖÊ¡£¾Ý·ÑÁú¢Ý µÄ¼ÇÔØ£¬¿¨Àï¹ÅÀ-»ÊµÛ¢Þ±ãÊÇÕâÑùÍÆÀíµÄ£¬Ëû´ÓÕâÖÖÀà±È¾¹È» ¢Ù

¡°¶Ô¹«·¨µÄѧÊõÑо¿ÍùÍùÎÞ·ÇÊǹÅÈËÃÇÀÄÓÃȨÁ¦µÄÀúÊ·°ÕÁË£» ¹ý·Ö·ÑÁ¦

µØ´ÓÊÂÕâЩÑо¿£¬Í½È»»áʹÈËÍ·ÄÔ·¢»è¡£ ¡±£¨¼û°¢È½ËÉ £Û£Ä¡¯£Á£î£ç£å £· £´ £´¡ª £î£ó £ï £î£¬ÓÚ £± ¡¶ÂÛ·¨¹úÓëÆäÁÚ¹ú¹ØϵµÄÀûÒæ¡·£¬°¢Ä· £´ £·Äê¼äÈη¨¹úÍâ½»´ó³¼¡ª¡ª ÒëÕߣݺî¾ôÖø£º ˹Ìص¤£¬ À×ÒÁ°æ£© ¸ñÀÏÐã˹Ëù×öµÄ£¬ È´ÕýÊÇÈç´Ë¡£ ¢Ú

¸ñÀÏÐã˹¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·µÚ £±¾í£¬µÚ £³Õ£º ¡°Ò»¸öÃñ×åÍêÈ«·ÅÆú×Ô¼ºµÄ

Ö÷ Ȩ²¢°ÑËü½»¸øijһ¸öÈË£¬ÊÇÓÐן÷ÖÖÀíÓɵģºÀýÈ磬µ±¿´µ½×Ô¼ºÊÜ×ÅËÀÍöµÄÍþ в¶øÓÖÕÒ²»µ½ÈκÎÈËÄÜÔÚ±ðµÄÌõ¼þ֮ϱ£ÎÀËûÃǵÄʱºò£¬»òÕßÊÇÊÜ×ÅȱØѵÄѹÆÈ ¶øֻʣÏÂÒ»µãÄÑÒÔ×Ô´æµÄÎï×ʵÄʱºò¡£ ¡±ÓÖ£º ¡°ÓÐЩÕþ¸®¿ÉÒÔÊÇΪÁ˹úÍõµÄÀûÒæ¶ø ½¨Á¢µÄ£¬ÀýÈçÄÇЩ×÷ΪÊÇʤÀûµÄ³É¹ûµÄÕþ¸®£¬¡-¡-ÓÐЩÕþ¸®¿ÉÒÔ¼ÈÊÇΪÁËͳÖÎÕß µÄÀûÒ棬ÓÖÊÇΪÁ˱»Í³ÖÎÕßµÄÀûÒæ¶ø½¨Á¢µÄ£¬ÀýÈçµ±Ò»¸öÎÞÁ¦×Ô±£µÄÃñ×åÓµ´÷Ò» ¸öÇ¿¶øÓÐÁ¦µÄ¹úÍõµÄʱºò¡£Òò´Ë£¬ÎÒ²»·ñÈÏÔÚ´ó¶àÊýµÄÕþ¸®Ö®ÏÂÊÇÒªÖ±½Ó¿¼ÂDZ» ͳÖÎÕßµÄÀûÒæµÄ£» µ«ÊDz¢²»ÄÜÓɴ˾ÍÍÆÂÛ˵£¬ ÈËÃñ¸ßÓÚ¹úÍõ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

£µ £¸ £¸¡ª£± £¶ £· £¹Ä꣩ Ó¢¹úÕÜѧ¼Ò£¬Éç»áÆõÔ¼ÂÛµÄÔçÆÚ »ô²¼Ë¹ £¨£Ô £®£È£ï £â£â£å £ó£¬£±

´ú±íÈËÖ®Ò»¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

°´£¬ °ØÀ-ͼÔÚ ¡¶ÕþÖÎƪ¡· ÖÐÔø°Ñ¹úÍõ±È×öÄÁÈË¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

·ÑÁú£¨£Ð£è £é £ì £ï £î£¬¼´£Ð£è £é £ì £ï£©£¬¹«ÔªÒ»ÊÀ¼ÍʱÑÇÁ¦É½´ó³ÇµÄÓÌÌ«ÕÜѧ¼Ò£»¹«Ôª

£³ £¹¡ª£´ £°ÄêÔø³öʹÂÞÂí¼û¹ý¿¨Àï¹ÅÀ-¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Þ

£·¡ª£´ £±ÄêÂÞÂí»ÊµÛ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¿¨Àï¹ÅÀ- £¨£Ã£á £ì £é £ç£õ £ì £á£©£¬ ¹«Ôª £³


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÔ-ʼÉç»á

£± £± ¢Ù

×ö³ö½áÂÛ˵£º ¾ýÍõ¶¼ÊÇÉñÃ÷£¬ »òÕß˵£¬ ÈËÃñ¶¼ÊÇÐóÉü ¡£ Õâλ¿¨Àï¹ÅÀ-µÄÍÆÂÛÓÖ¸´»î³ÉΪ»ô²¼Ë¹ºÍ¸ñÀÏÐã˹Á½ÈË µÄÍÆÂÛ¡£ÑÇÀïÊ¿¶àµÂÔçÔÚËûÃÇ֮ǰҲÔø˵¹ý¢Ú£¬È˸ù±¾²»ÊÇÌì ȻƽµÈµÄ£¬¶øÊÇÓÐЩÈËÌìÉúÊÇ×÷Å«Á¥µÄ£¬ÁíһЩÈËÌìÉúÊÇÀ´Í³ Öεġ£ ÑÇÀïÊ¿¶àµÂÊǶԵģ¬È»¶øËûÈ´µ¹¹ûΪÒòÁË¡£·²ÊÇÉúÓÚÅ«Á¥ ÖƶÈ֮ϵÄÈË£¬¶¼ÊÇÉúÀ´×÷Å«Á¥µÄ£»ÕâÊÇÔÙÈ·Ôä²»¹ýµÄÁË¡£ Å« Á¥ÃÇÔÚ¼ÏËøÖ®ÏÂɥʧÁËÒ»ÇУ¬ÉõÖÁɥʧÁË°ÚÍѼÏËøµÄÔ¸Íû£»Ëû ÃÇ °® Ëû ÃÇ ×Ô ¼º µÄ Å« ÒÛ ×´ ̬£¬ÓÐ Èç ÓÅ Àï Èü ˹¢ÛµÄ ͬ °é ÃÇ °® Ëû ÃÇ ×Ô¼ºµÄÐóÉü״̬һÑù¢Ü¡£Òò¶ø¼ÙÈçÕæÓÐʲôÌìÈ»µÄÅ«Á¥µÄ»°£¬ ÄÇÖ»ÊÇÒòΪÒѾ-ÏÈÓÐÎ¥·´ÁËÌìÈ»µÄÅ«Á¥¡£ Ç¿Á¦Ôì³öÁË×î³õµÄ Å«Á¥£¬ËûÃǵÄÇÓųÔòʹËûÃÇÓÀÔ¶µ±Å«Á¥¡£ ÎÒ Íê È« û ÓР̸ µ½ ÑÇ µ± Íõ¢Ý»ò Õß Å² ÑÇ »Ê£¬Ò² ¾Í ÊÇ ÄÇ »® ·Ö ÁË

¢Ù

ÔÚ¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷ÖУ¬´Ë´¦ÉÐÓÐÈçϵĻ°£º¡°¿¨Àï¹ÅÀ-˵£¬ÒòΪÁìµ¼Ñò

ȺµÄÈ˲¢²»ÊÇÐóÉü¶øÊÇÈË£¬ËùÒÔͳÖÎÈËÃñµÄÈ˾ͱض¨²»ÊǼòµ¥µÄÈ˶øÊÇÉñ¡£ËùÒÔ ÐóÉü¾ÍÖ»ÄÜäĿµØʹ×Ô¼ºµÄÒâÖ¾Çü´ÓÓÚÒ»¸öÈ˵ÄÒâÖ¾¡£¼û·ÑÁú£¬³öʹ¼Ç¡£ ¡±¡ª¡ª Òë ×¢ ¢Ú

¼ûÑÇÀïÊ¿¶àµÂ ¡¶ÕþÖÎÂÛ¡· µÚ £±¾í£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÓÅ Àï Èü ˹£¨£Õ£ì £¨£Ï£ä£ù £ù £ó £ó £å£¬¼´ £Õ£ì £ù £ó £ó £å £ó£©Îª Ï£ À° Ê· Ê«¡¶°Â µÂ Èü¡· £ó £ó¨¦ £å£¬¼´

£Ï£ä£ù £ó £ó £å £õ£ó£©ÖеÄÓ¢ÐÛ£¬ËûµÄͬ°éÃÇÔÚ¹é;ÖÐÓöÏÕ£¬±»±äΪÖí¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¼ûÆÕ³Ëþ¿Ë¢ÙµÄһƪ¶ÌÂÛ£¬ÌâÃûΪ¡¶¼ÙÈ綯ÎïÔËÓÃÀíÐÔ¡·¡£ £µ £°¡ª£± £³ £¹£©£¬Ï£À°ÀúÊ·¼Ò¡£Â¬Ëó ¢ÙÆÕ³Ëþ¿Ë£¨£Ð£ì £õ £ô £á £ò£ñ £õ£å£¬¼´ £Ð£ì £õ £ô £á £ò£ã £è£õ£ó£¬ ×ÔÓ×¼´Ï²¶ÁÆÕ³Ëþ¿Ë¡¶Ó¢ÐÛ´«¡·£¬ËûµÄÖø×÷ÖÐËùÒýÓõĹŴúʷʵ´ó²¿·ÖÈ¡ ²ÄÓÚÆÕ³Ëþ¿ËºÍÂí»ùÑŸ¥À£Í£á £± £´ £¶ £¹¡ª£± £µ £² £·£©Á½ÈË¡£¡ª¡ª Òë×¢ £ã £è £é £á £ö£å £ì £ì £é£¬

¢Ý

°´ Ê¥ ¾-¡¶¾É Ô¼¡· ¡¶´´ ÊÀ ¼Ç¡·¼Ç ÔØ£¬ÑÇ µ± ÊÇ ÉÏ µÛ Ëù ´´ Ôì µÄ ÊÀ ½ç ÉÏ ×î Ôç µÄ

ÈË¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£± £²

¢Ù

È« ÊÀ ½ç µÄ Èý ´ó ¾ý Íõ µÄ ¸¸ Ç× £¬Ëä È» ÓÐ ÈË ÈÏ Îª ÔÚ Ëû ÃÇ µÄ Éí ÉÏ Ò² ¿ÉÒÔ¿´µ½ÏñÈøÍÁÁֵĶù×Ó¢ÚÒ»ÑùµÄÐÐΪ¡£ ÎÒÏ£ÍûÈËÃÇ»á¸Ðл ÎÒµÄÕâÖÖÇ«Ñ·£»ÒòΪ£¬×÷ΪÕâЩ¾ýÖ÷Ö®Ò»µÄÒ»¸öֱϵÃçÒᣬ»ò Ðí»¹Êdz¤·¿µÄºó´ú£¬ºÎÒÔÖªµÀ¿¼¶©Æð×åÆ×À´£¬ÎҾͲ»»á±»·¢ÏÖ ÊÇÈ«ÈËÀàºÏ·¨µÄ¹úÍõÄØ£¿ ÎÞÂÛÈçºÎ£¬ÈËÃǾö²»»á²»Í¬ÒâÑǵ±Ôø ÊÇ È« ÊÀ ½ç µÄ Ö÷ Ȩ Õߣ¬Õý Èç ³ ±õ Ñ·¢ÛÖ» Òª ÊÇ Ëû ÄÇ »Ä µº ÉÏ µÄ Ψ Ò» ¾ÓÃñ£¬±ãÊǵºÉϵÄÖ÷ȨÕßÒ»Ñù¡£²¢ÇÒÕâÖÖµÛ¹ú»¹ÓÐ×ÅÕâÑùµÄºÃ ´¦£¬¼´¹ú¾ý¿ÉÒÔ°²ÏíÍõ룬ÎÞÐ뺦ÅÂÅÑÂÒ¡¢Õ½Õù»òÕßı´Û¢Ü¡£

µÚÈýÕ¡¡ÂÛ×îÇ¿ÕßµÄȨÀû ¡¡¡¡¼´Ê¹ÊÇ×îÇ¿ÕßÒ²¾ö²»»áÇ¿µÃ×ãÒÔÓÀÔ¶×öÖ÷ÈË£¬ ³ý·ÇËû°Ñ ×Ô¼ºµÄÇ¿Á¦×ª»¯ÎªÈ¨Àû£¬ °Ñ·þ´Óת»¯ÎªÒåÎñ¡£ Óɴ˾ͳöÏÖÁË ¢Ù

°´ Ê¥ ¾-¡¶¾É Ô¼¡· ¡¶´´ ÊÀ ¼Ç¡·¼Ç ÔØ£¬ºé Ë® ·º ÀÄ Ê±£¬Ö» ÓРŲ ÑÇ Ò» ¼Ò ÔÚ ·½ ÖÛ Àï ¶ã ±Ü

Á˺éË®¡£ ¡°Å²ÑÇÈý¸ö¶ù×ÓµÄ×Ú×壬¸÷ËæËûÃǵÄÖ§ÅÉÁ¢¹ú£¬ºéË®ÒÔºó£¬ËûÃÇÔÚµØÉÏ·ÖΪ °î¹ú¡£ ¡± £¨ ¡¶´´ÊÀ¼Ç¡·µÚ £± £°Õ£¬µÚ £³ £²½Ú£©¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

°´´«Ëµ£¬ÈøÍÁÁÖÔøÓëµÙµ«¶©Ô¼£¬Éú×ÓÖ®ºó£¬ÒªÇ××Ô³Ôµô×Ô¼ºµÄ¶ù×Ó¡£ºóÀ´£¬

ËûµÄ¶ù×ÓÖܱ˵ôÛÁËËûµÄ룬²¢ÇÒ°ÑËûÇýÖð³öÌìÌᣡª¡ª Òë×¢ ¢Û

³ ±õ Ñ·£¨£Ò£ï £± £¶ £µ £¹¡ª£± £· £³ £±Ä꣩Ëù Öø С ˵ £â £é £î£ó £ï £î£©Îª Ó¢ ¹ú С ˵ ¼Ò µÑ ¸££¨£Ä£å £æ £ï £å£¬

¡¶Â³±õѷƯÁ÷¼Ç¡·ÖеÄÖ÷½Ç¡£Â³±õÑ·¸²ÖÛÖ®ºó£¬Æ¯Á÷µ½Ò»¸ö»ÄµºÉ϶À×ÔÉú»î¡£¹ØÓÚ¬ Ëó¶ÔÕâ±¾ÊéµÄÆÀ¼Û£¬¼û¡¶°®ÃÖ¶ù¡·µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

£± £¶ £µ £³ ËÀ£©ÓÚ ÒÔÉÏ Ïµ Õë ¶Ô Ó¢ ¹ú ¾ý Ȩ Éñ ÊÚ Ëµ µÄ ´ú ±í ÈË ·Ñ ¶û Â꣨£Ò£® £Æ£é £ì£í£å £ò£¬

£± £¶ £¸ £°Äê³ö°æµÄ¡¶¸¸È¨ÕþÖΣ¬Ò»Ãû¹ú¾ýµÄ×ÔȻȨÀû¡·Ò»ÊéÖеÄÂ۵㡣 Âå¿Ë¡¶Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £±¾í£¬µÚ £±Õ£¬µÚ £µ½Ú£º ¡°£¨·Ñ¶ûÂê˵£©È˲»ÊÇÉú¶ø×Ô ÓÉ µÄ£¬Ëù ÒÔ ¾Í ÓÀ Ô¶ ²» ÄÜ ÓÐ Ñ¡ Ôñ ͳ ÖÎÕß »ò ͳ ÖÎ ÐΠʽ µÄ ×Ô ÓÉ£»¾ý Ö÷ ÃÇ ¾ß ÓÐ ¾ø ¶Ô µÄ Ȩ Á¦ ¶ø ÇÒ ÊÇ Éñ ÊÚ µÄ Ȩ Àû£¬Òò Ϊ Å« Á¥ ÃÇ ÓÀÔ¶ Ò² ²» ÄÜ ÓÐ ¶© Ô¼ »ò ͬ Òâ µÄ È¨ Àû£»ÑÇ µ± ÊÇ ¾ø ¶Ô µÄ ¹ú ¾ý£¬´Ó ´Ë Ö® ºó µÄ Ò» ÇÐ ¾ý Ö÷ ¶¼ ÊÇ Èç´Ë¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢


µÚÈýÕ¡¡ÂÛ×îÇ¿ÕßµÄȨÀû

£± £³

×îÇ¿ÕßµÄȨÀû¡£ ÕâÖÖȨÀû±íÃæÉÏ¿´À´ÏñÊǼ¥·í£¬ µ«Êµ¼ÊÉÏÒÑ ¾-±»È·¶¨ÎªÒ»ÖÖÔ-ÔòÁË¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ÄѵÀÈËÃǾͲ»ÄÜΪÎÒÃǽâÊÍ Ò»ÏÂÕâ¸öÃû´ÊÂð£¿Ç¿Á¦ÊÇÒ»ÖÖÎïÀíµÄÁ¦Á¿£¬ ÎÒ¿´²»³öÇ¿Á¦µÄ ×÷ÓÿÉÒÔ²úÉúʲôµÀµÂ¡£ÏòÇ¿Á¦Çü·þ£¬Ö»ÊÇÒ»ÖÖ±ØÒªµÄÐÐΪ£¬ ¶ø²»ÊÇÒ»ÖÖÒâÖ¾µÄÐÐΪ£» Ëü×î¶àÒ²²»¹ýÊÇÒ»ÖÖÃ÷ÖǵÄÐÐΪ¶ø ÒÑ¡£ ÔÚÄÄÖÖÒâÒåÉÏ£¬ Ëü²Å¿ÉÄÜÊÇÒ»ÖÖÒåÎñÄØ£¿ ¹ÃÇÒ¼ÙÉèÓÐÕâÖÖËùνµÄȨÀû¡£ ÎÒÈÏΪÆä½á¹ûÒ²²»ÍâºõÊÇ ²úÉúÒ»ÖÖÎÞ·¨×ÔÔ²µÄºú˵¡£ ÒòΪֻҪÐγÉȨÀûµÄÊÇÇ¿Á¦£¬ ½á ¹û¾ÍËæÔ-Òò¶ø¸Ä±ä£» ÓÚÊÇ£¬ ·²ÊÇÁè¼ÝÓÚÇ°Ò»ÖÖÇ¿Á¦Ö®ÉϵÄÇ¿ Á¦£¬Ò²¾Í½ÓÌæÁËËüµÄȨÀû¡£Ö»ÒªÈËÃDz»·þ´Ó¶øÄܲ»Êܳͷ££¬ÈË ÃǾͿÉÒԺϷ¨µØ²»ÔÙ·þ´Ó£»¶øÇÒ£¬¼ÈÈ»×îÇ¿Õß×ÜÊÇÓÐÀíµÄ£¬Ëù ÒÔÎÊÌâ¾ÍÖ»ÔÚÓÚÔõÑù×ö²ÅÄÜʹ×Ô¼º³ÉΪ×îÇ¿Õß¡£ È»¶øÕâÖÖËæ Ç¿Á¦µÄÖÕÖ¹±ã¸æÏûÃðµÄȨÀû£¬ ÓÖËãÊÇʲôһÖÖȨÀûÄØ£¿Èç¹û ±ØÐëÒªÓÃÇ¿Á¦Ê¹ÈË·þ´Ó£¬ ÈËÃǾÍÎÞÐë¸ù¾ÝÒåÎñ¶ø·þ´ÓÁË£» Òò ¶ø£¬ Ö»ÒªÈËÃDz»ÔÙÊDZ»ÆÈ·þ´Óʱ£¬ ËûÃÇÒ²¾Í²»ÔÙÓзþ´ÓµÄÒå Îñ¡£ ¿É¼ûȨÀûÒ»´Ê£¬ ²¢Ã»ÓиøÇ¿Á¦ÔöÌíÈκÎж«Î÷£» ËüÔÚÕâ ÀïÍêȫûÓÐÈκÎÒâÒå¡£ ÄãÓ¦¸Ã·þ´ÓȨÁ¦¡£ Èç¹ûÕâ¾ÍÊÇ˵£¬ Ó¦¸ÃÏòÇ¿Á¦Çü·þ£¬ ÄÇ Ã´ÕâÌõ½ëÃüËäÈ»ºÜºÃ£¬ È´ÊǶàÓàµÄ£» ÎÒ¿ÉÒÔµ£±£ËüÓÀÔ¶¶¼²» »á±»ÈËÆÆ»µµÄ¡£ Ò»ÇÐȨÁ¦¶¼À´×ÔÉϵۣ¬ ÕâÒ»µãÎÒ³ÐÈÏ£» ¿ÉÊÇ Ò»Çм²²¡Ò²¶¼À´×ÔÉϵۡ£ ÄѵÀÕâ¾ÍÊÇ˵£¬ Ó¦¸Ã½ûÖ¹ÈËÈ¥ÇëÒ½ ÉúÂ𣿼ÙÈçÇ¿µÁÔÚÉ-ÁֵĽÇÂäÀïץסÁËÎÒ£» ²»½öÊÇÓÉÓÚÇ¿Á¦ ÎÒ±ØÐëµÃ°ÑÇ®°ü½»³öÀ´£¬ ¶øÇÒÈç¹ûÎÒÄܲØÆðÇ®°üÀ´£¬ ÎÒÔÚÁ¼ ÐÄÉϲ»ÊÇÒ²Òª²»µÃ²»°ÑËü½»³öÀ´Âð£¿ÒòΪ±Ï¾¹Ç¿µÁÄÃ×ŵÄÊÖ Ç¹Ò²ÊÇÒ»ÖÖȨÁ¦°¡¡£


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£± £´

ÄÇÄ©£¬ ¾ÍÈÃÎÒÃdzÐÈÏ£º Ç¿Á¦²¢²»¹¹³ÉȨÀû£¬ ¶øÈËÃÇÖ»ÊÇ ¶ÔºÏ·¨µÄȨÁ¦²ÅÓзþ´ÓµÄÒåÎñ¡£ ÕâÑù£¬ ¾Í×ܹéÒª»Øµ½ÎÒµÄÔʼµÄÎÊÌâÉÏÃæÀ´¡£

µÚËÄÕ¡¡ÂÛÅ«Á¥ÖÆ ¼ÈÈ»ÈκÎÈ˶ÔÓÚ×Ô¼ºµÄͬÀ඼ûÓÐÈκÎÌìÈ»µÄȨÍþ£¬ ¼È È» Ç¿ Á¦ ²¢ ²» ÄÜ ²ú Éú ÈÎ ºÎ Ȩ Àû¢Ù£¬ÓÚ ÊÇ ±ã Ö» Ê£ Ï À´ Ô¼ ¶¨ ²Å ¿É ÒÔ ³ÉΪÈ˼äÒ»ÇкϷ¨È¨ÍþµÄ»ù´¡¡£ ¸ñÀÏÐã˹˵¢Ú£¬Èç¹ûÒ»¸ö¸öÈË¿ÉÒÔתÈÃ×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ£¬Ê¹×Ô ¼º³ÉΪij¸öÖ÷È˵ÄÅ«Á¥£»ÎªÊ²Ã´È«ÌåÈËÃñ¾Í²»ÄÜתÈÃËûÃÇµÄ ÕâÀïÓв»ÉÙº¬ºý²»ÇåµÄ ×ÔÓÉ£¬Ê¹×Ô¼º³ÉΪij¸ö¹úÍõµÄ³¼ÃñÄØ£¿ ×ÖÑùÊÇÐèÒª½â˵µÄ¡£ ÈÃÎÒÃǾ;ÙתÈÃÒ»´ÊΪÀý¡£ תÈþÍÊÇ·î ¡¤¡¤ ËÍ»òÕß³öÂô¡£ µ«Ò»¸öʹ×Ô¼º×÷ÁíÒ»¸öÈ˵ÄÅ«Á¥µÄÈ˲¢²»ÊÇ·î ËÍ×Ô¼º£¬ËûÊdzöÂô×Ô¼º£¬ÖÁÉÙÒ²ÊÇΪ×Å×Ô¼ºµÄÉú»î¡£ ¿ÉÊÇÈ«Ìå ÈËÃñΪʲôҪ³öÂô×Ô¼ºÄØ£¿ ¹úÍõÔ¶²»Äܹ©ÑøËûµÄ³¼Ãñ£¬·´¶øÖ» ÄÜ ÊÇ ´Ó ³¼ Ãñ ÄÇ Àï È¡ µÃ Ëû ×Ô Éí µÄ Éú »î ¹© Ñø£»Óà À- ²® À×¢ÛµÄ »° À´ ˵£¬¹úÍõÒ»ÎÞËùÓÐÒ²Êǻ³ÉµÄ¡£ÄѵÀ³¼ÃñÔÚ·îËÍ×Ô¼ºÈËÉíµÄ ͬʱ£¬ÓÖÒÔ¹úÍõÒ²¾ðÈ¡ËûÃǵIJƲúΪÌõ¼þÂ𣿠ÎÒ¿´²»³öËûÃÇ»¹ ¢Ù

£± £· £µ £°Äê £±Ô£³ £°ÈÕ£¬Â¬Ëó¡¶Ö·ü¶ûÌ©Êé¡·£º ¡°ÎÒ³ç°Ý×ÔÓÉ¡£ÎÒ¶ÔÓÚͳÖκÍÅ«

ÒÛÊÇͬÑùµØÔ÷¶ñ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û¸ñÀÏÐã˹¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·µÚ £±¾í£¬µÚ £³Õ£»µÚ £³¾í£¬µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

£´ £¹ £´¡ª£± £µ £µ £³Ä꣩·¨ ¹ú ×÷ ¼Ò£¬ ¡¶¾Þ ÈË Óë ¾Þ ÈË Ö® ×Ó¡·µÄ ×÷ À- ²® À×£¨£Ò£á £â£å £ì £á £é £óÔ¼ £±

Õß¡£ ´Ë´¦ËùÒý£¬¼û¸ÃÊéµÚ £²¾í£¬µÚ £² £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÅ«Á¥ÖÆ

£± £µ

Ê£ÏÂÓÐʲô¶«Î÷¿É±£´æµÄÁË¡£ ÓÐÈË˵£¬×¨ÖÆÖ÷¿ÉÒÔΪËûµÄ³¼ÃñÈ·±£¹úÄÚ̫ƽ¡£¾ÍËãÊÇÕâ Ñù£»µ«Èç¹ûרÖÆÖ÷µÄÒ°ÐÄËùÒýÆðµÄÕ½Õù£¬Èç¹ûרÖÆÖ÷ÎÞ÷еÄÌ° Çó£¬Èç¹û¹ÙÀôµÄɧÈÅ£¬ÕâÒ»ÇÐ֮Ϊº¦ÈËÃñ¸üÓÐÉõÓÚÈËÃñÖ®¼äµÄ ¾À·×µÄ»°£¬ÄÇÄ©ÈËÃñ´ÓÕâÀïÃæËùµÃµÄÊÇʲôÄØ£¿ Èç¹ûÕâÖÖ̫ƽ µÄ±¾Éí¾ÍÊÇÈËÃñµÄÒ»ÖÖÔÖÄÑ£¬ÄÇÄ©ÈËÃñ´ÓÕâÀïÃæÓÖÄܵõ½Ê² ôÄØ£¿ ¼àÓüÀïµÄÉú»îÒ²ºÜ̫ƽ£¬ÄѵÀÕâ¾Í×ãÒÔÖ¤Ã÷¼àÓüÀïÃæÒ² ºÜ²»´íÂ𣿱»Çô½ûÔÚÎ÷¿ËÂåÆ֢ٵĶ´Ñ¨ÖеÄÏ£À°ÈË£¬ÔÚÄÇÀïÃæ Éú»îµÃÒ²ºÜ̫ƽ£¬¿ÉÊÇËûÃÇÖ»ÊÇÔڵȴý×ÅÂÖµ½×Ô¼º±»Í̵ô¡£¢Ú ˵һ¸öÈËÎÞ³¥µØ·îËÍ×Ô¼º£¬ÕâÊÇ»ÄÃýµÄºÍ²»¿É˼ÒéµÄ¡£Õâ ÑùÒ»ÖÖÐÐΪÊDz»ºÏ·¨µÄ¡¢ÎÞЧµÄ£¬¾ÍÖ»ÒòΪÕâÑù×öµÄÈËÒѾ-É¥ ʧÁË×Ô¼º½¡È«µÄÀíÖÇ¢Û¡£ËµÈ«¹úÈËÃñÒ²¶¼ÕâÑù×ö£¬ÄǾÍÊǼÙÉè ¾Ù¹ú½Ô¿ñÁË£»¶ø·è¿ñÊDz»ÄÜÐγÉȨÀûµÄ¡£

¢Ù

Î÷¿ËÂåÆÖ£¨£Ã£ù £ã £ì £ï £ð£å£¬¼´ £Ã£ù £ã £ì £ï £ð£å £õ£ó£©£¬Ï£À°Éñ»°ÖеľÞÈË×å¡£¡°Ï£À°ÈË¡±Ö¸ÓÅ

ÀïÈü˹µÄͬ°éÃÇ£¬ËûÃÇÔÚ¹é;ÖÐΪÎ÷¿ËÂåÆÖËùÇô½û¡£ ʼû¡¶°ÂµÂÈü¡·µÚ £¹Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

£¸Õ£º ¡°´ó Óë С Ö® ¼ä¡¢Ç¿ Óë Èõ Ö® ¼ä Ëù ÄÜ ÓÐ µÄ ºÍ Âå ¿Ë¡¶Õþ ¸® ÂÛ¡·£¬µÚ £²¾í£¬µÚ £±

ƽ£¬¾Í Ïñ ÊÇ ÈË ÃÇ Ëù Ïë Ïñ µÄ ÀÇ ºÍ Ñò Ö® ¼ä µÄ ºÍ ƽ£¬Ñò Ö» ÓÐ ºÍ ƽ µØ Èà ×Ô ¼º ±» ÀÇ Ëº Ëé ÍÌ µô¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶ÈÕ ÄÚ Íß ÊÖ ¸å¡·£º ¡°ÓÐ ÈË Ëµ£¬¸ù ±¾ ²» ´æ ÔÚ µÄ ¶« Î÷ ¾Í û ÓÐ ÈÎ ºÎ Æ· ÖÊ£¬Ëù ÒÔ Ð Éú

µÄÓ¤¶ùÒ²¾ÍûÓÐÈκÎȨÀû£»´Ó¶øËûÃǵĸ¸Ä¸±ã¿ÉÒÔΪËûÃÇÒÔ¼°Îª¸¸Ä¸×ÔÉí¶ø·ÅÆú ȨÀû£¬ËûÃDz¢²»ÄÜÓÐʲôÓÈÔ¹¡£ÎªÁ˲µ³âÈç´ËÖ®Ó¹Ë׵Ĺî±ç£¬ÎÒÃÇÖ»ÐëÇø±ð¶ù×ÓËù Ö»ÄÜ µÃ Ö® ÓÚ ¸¸ Ç× µÄ Ȩ Àû£¬Àý Èç ²Æ ²ú Ëù ÓРȨ£¬ÒÔ ¼° ¶ù ×Ó Ëù Ö» ÄÜ µÃ Ö® ÓÚ ×Ô È» µÄ ²¢ µÃ Ö® ÓÚ×Ô¼º×÷È˵ÄÆ·ÖʵÄȨÀû£¬ÀýÈç×ÔÓÉ£¬¾Í¹»ÁË¡£ ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬¸ù¾ÝÀíÐԵķ¨Ôò¸¸Ç×¿É ÒÔתÈÃÇ°Ò»ÖÖȨÀû£¬¸¸Ç×ÊÇÕâÖÖȨÀûΨһµÄËùÓÐÕß²¢ÇÒ¿ÉÒÔ°þ¶áÓÚËûµÄº¢×Ó¡£ È» ¶øÁí Ò» ÖÖ È¨ Àû È´ ²» ÄÜ Í¬ Ñù Èç ´Ë£¬ÄÇ ÖÖ È¨ Àû ÄË ÊÇ ´ó ×Ô È» µÄ Ö± ½Ó Ôù Àñ£¬Òò ´Ë û ÓÐ ÈÎ ºÎ ÈË¿ÉÒÔ¶á×ß¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢


£± £¶

µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í ¢Ù

×Ýʹÿ¸öÈË¿ÉÒÔתÈÃÆä×ÔÉí £¬ ËûÒ²²»ÄÜתÈÃ×Ô¼ºµÄº¢ ×Ó¡£ º¢×ÓÃÇÉúÀ´¾ÍÊÇÈË£¬ ²¢ÇÒÊÇ×ÔÓɵģ» ËûÃǵÄ×ÔÓÉÊôÓÚËû ÃÇ×Ô¼º£¬ ³ýÁËËûÃÇ×Ô¼º¶øÍ⣬ ÈκαðÈ˶¼ÎÞȨ¼ÓÒÔ´¦Öᣠº¢ ×ÓÔÚ´ïµ½ÓÐÀíÖǵÄÄêÁäÒÔÇ°£¬ ¸¸Ç׿ÉÒÔΪÁËËûÃǵÄÉú´æ¡¢ Ϊ ÁËËûÃǵÄÐÒ¸££¬ Óú¢×ÓµÄÃûÒ嶩Á¢Ä³Ð©Ìõ¼þ£» µ«ÊÇÈ´²»ÄÜÎÞ ¿É¸ü¸ÄµØ¶øÇÒºÁÎÞÌõ¼þµØ°ÑËûÃÇ·îË͸øÈË£¬ ÒòΪÕâÑùÒ»ÖÖ·î ËÍÎ¥·´ÁË×ÔÈ»µÄÄ¿µÄ£¬ ²¢ÇÒ³¬³öÁË×÷¸¸Ç×µÄȨÀû¡£ Òò´Ë£¬ Òª ʹһ¸öרÖƵÄÕþ¸®³ÉΪºÏ·¨£¬ ¾Í±ØÐëÈÃÿһ¸öÊÀ´úµÄÈËÃñ¶¼ ÄÜ×÷Ö÷À´¾ö¶¨¾¿¾¹ÊdzÐÈÏËü»¹ÊÇ·ñÈÏËü£»µ«ÊÇ£¬ÄÇÑùÒ»À´£¬Õâ ¸öÕþ¸®Ò²¾Í²»ÔÙ³ÉÆäΪרÖƵÄÁË¡£ ·ÅÆú×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ£¬ ¾ÍÊÇ·ÅÆú×Ô¼º×öÈ˵Ä×ʸñ£¬ ¾ÍÊÇ·ÅÆú ÈËÀàµÄȨÀû£¬ ÉõÖÁ¾ÍÊÇ·ÅÆú×Ô¼ºµÄÒåÎñ¡£ ¶ÔÓÚÒ»¸ö·ÅÆúÁËÒ» ÇеÄÈË£¬ ÊÇÎÞ·¨¼ÓÒÔÈκβ¹³¥µÄ¡£ ÕâÑùÒ»ÖÖÆúȨÊDz»ºÏÈËÐÔ µÄ£» ¶øÇÒÈ¡ÏûÁË×Ô¼ºÒâÖ¾µÄÒ»ÇÐ×ÔÓÉ£¬ Ò²¾ÍÊÇÈ¡ÏûÁË×Ô¼ºÐРΪµÄÒ»ÇеÀµÂÐÔ¡£ ×îºó£¬ ¹æ¶¨Ò»·½ÊǾø¶ÔµÄȨÍþ£¬ ÁíÒ»·½ÊÇ ÎÞÏ޵ķþ´Ó£¬Õâ±¾Éí¾ÍÊÇÒ»ÏîÎÞЧµÄ¶øÇÒ×ÔÏàì¶ÜµÄÔ¼¶¨¢Ú¡£ ¶ÔÓÚÒ»¸öÎÒÃÇÓÐȨÏòËûÒªÇóÒ»ÇеÄÈË£¬ ÎÒÃǾͲ¢²»³Ðµ£ÈκΠÒåÎñ£» ÕâÄѵÀ²»ÊÇÇå³þÃ÷°×µÄÊÂÂð£¿ÄѵÀÕâÖּȲ»µÈ¼ÛÓÖÎÞ ½»»»µÄΨһÌõ¼þ£¬Æä±¾Éí²»¾Í°üº¬×ÅÕâÖÖÐÐΪµÄÎÞЧÐÔÂ𣿠Òò Ϊ£¬ ÎÞÂÛÎÒµÄÅ«Á¥¿ÉÒÔÓÐʲôÑùµÄȨÀû·´¶ÔÎÒ£¬ ¼ÈÈ»ËûµÄÒ» ¢Ù

¼ûÂå¿Ë ¡¶Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

£¶ £¸ £¹¡ª£± £· £µ £µÄ꣩¡¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·µÚ £± £µ¾í£¬µÚ £² ÃϵÂ˹剷¨£í£ï £î £ô £å £ó £ñ £õ £é £å £õ£¬£±

Õ£º ¡°³öÂô×Ô¼ºµÄ¹«Ãñ×ʸñÊÇÈç´Ë»ÄÃýµÄÒ»ÖÖÐÐΪ£¬ÎÒÃDz»ÄÜÉèÏëÒ»¸öÈË»á×ö³öÕâ ÖÖÊÂÇéÀ´¡£Èç¹û×ÔÓɶÔÂòÕßÊÇ¿ÉÒÔ¹À¼ÛµÄ»°£¬Ëü¶ÔÓÚÂôÕßÈ´ÊÇÎ޿ɹÀ¼ÛµÄ¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÅ«Á¥ÖÆ

£± £·

Çж¼ÊôÓÚÎÒËùÓУ¬ ¶øÇÒËûµÄȨÀûÒ²¾ÍÊÇÎÒµÄȨÀû£» ÄÇÄ©£¬ Õâ ÖÖ ÎÒ ×Ô ¼º ·´ ¶Ô ×Ô ¼º µÄ Ȩ Àû£¬ Æñ ²» ÊÇ Ò» ¾ä ºÁ ÎÞ Òâ Òå µÄ ¿Õ »° ÁË Â𣿢٠¸ñÀÏÐã˹ºÍÆäËûһЩÈË£¬ ´ÓÕ½ÕùÀïô¦Òý³öÀ´ÁËÕâÖÖËùν Å«ÒÛȨµÄÁíÒ»¸öÆðÔ´¢Ú¡£ÕÕËûÃÇ˵£¬Õ÷·þÕßÓÐɱËÀ±»Õ÷·þÕßµÄ È¨Àû¢Û£¬ µ«±»Õ÷·þÕß¿ÉÒÔÒÔ×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉΪ´ú¼ÛÀ´ÊêÈ¡×Ô¼ºµÄ ÉúÃü£» ¾Ý˵£¬ ÕâÖÖÔ¼¶¨ËƺõÒª¸üºÏ·¨µÃ¶à£¬ ÒòΪËü¶ÔË«·½¶¼ ÓÐÀû¡£ µ«ÊǺÜÏÔÈ»£¬ ÕâÖÖËùνɱËÀ±»Õ÷·þÕßµÄȨÀû£¬ ÎÞÂÛÔõÑù ¶¼¾ø²»»áÊÇÕ½Õù״̬µÄ½á¹û¡£ ΨÆäÒòΪÈËÀàÉú´æÓÚÔ-ʼ¶ÀÁ¢ ״̬µÄʱºò£¬ ±Ë´ËÖ®¼ä¾ø²»´æÔÚÈκξ-³£ÐԵĹØϵ×ãÒÔ¹¹³É ºÍƽ״̬»òÕßÕ½Õù״̬¢Ü£» ËùÒÔËûÃǾÍÌìÈ»µØ¾ø²»»á±Ë´ËÊÇ ³ðµÐ¡£ ¹¹³ÉÕ½ÕùµÄ£¬ ÄËÊÇÎïµÄ¹Øϵ¶ø²»ÊÇÈ˵ĹØϵ¡£ ¼ÈȻս

¢Ù

Õâ Àï Ëù Ö¸ Ôð µÄ ÊÇ »ô ²¼ ˹ µÄ ¼û ½â£¬ ¼û »ô ²¼ ˹ ¡¶Àû ά ̹¡· µÚ £²²¿£¬ µÚ £² £±

Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û¸ñÀÏÐã˹ ¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·£¬ µÚ £³¾í£¬ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÃÏ µÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £± £°¾í£¬µÚ £³Õ£º¡°ÎÒÃǵĹ«·¨Ñ§Õß×ÜÊǼÙÉè

ÓÐÒ»ÖÖ¡ª¡ª ÎÒ²»ÖªµÀÊÇÄÄÒ»ÖÖ¡ª¡ª ɱËÀ·ý²µÄȨÀû¡£¡-¡-ÏÔÈ»µÄÊÇ£¬µ±Õ÷·þÍê³É Ö®ºó£¬Õ÷·þÕ߾Ͳ»ÔÙÓÐɱÈ˵ÄȨÀû£¬ÒòΪËûÒѲ»ÔÙÊÇ´¦ÓÚ×ÔÈ»·ÀÓù»ò×Ô´æ×Ô±£µÄ Çé¿öÖ®ÏÂÁË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

»ô ²¼Ë¹¡¶Àûά̹¡·£¬µÚ £± £³Õ£º ¡°ÔÚÈËÐÔÖ®ÖУ¬ÎÒÃÇ·¢ÏÖÓÐÈýÖÖÖ÷ÒªµÄÕùÖ´

Ô-Òò¡£ Ò»ÊǾºÕù£¬¶þÊDzÂÒÉ£¬ÈýÊǹâÈÙ¡£¡-¡-Òò´Ë£¬ÏÔÈ»µÄÊÇ£¬µ±ÈËÃÇûÓÐÒ»¸ö ¹²Í¬µÄȨÍþʹËûÃÇ´ó¼Ò¶¼Î·¾åµÄʱºò£¬ ËûÃǾÍÒª´¦ÓÚÄÇÖÖ±»³ÆΪսÕùµÄ״̬ÁË£¬ ¶øÇÒÕâÑùµÄÒ»ÖÖÕ½ÕùÊÇÿ¸öÈ˶Ôÿ¸öÈ˵ÄÕ½Õù¡£ ¡± Âå¿Ë ¡¶Õþ¸®ÂÛ¡·£¬ µÚ £²¾í£¬ µÚ £² Õ£º ¡°×ÔȻ״̬¡-¡-¼ÈÈ»´ó¼Ò¶¼ÊÇƽµÈµÄ¡¢¶ÀÁ¢µÄ£¬ËùÒÔ¾ÍûÓÐÒ»¸öÈËÓ¦¸ÃÉ˺¦±ð È˵ÄÉúÃü¡¢ ½¡¿µ¡¢ ×ÔÓɺͲƲú¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£± £¸

Õù״̬²¢²»ÄܲúÉúÓÚµ¥´¿µÄÈËÓëÈ˵ĹØϵ£¬ ¶øÖ»ÄܲúÉúÓÚʵ ÎïµÄ¹Øϵ£»ËùÒÔ˽ÈËÕ½Õù£¬»òÕß˵¸öÈËÓë¸öÈËÖ®¼äµÄÕ½Õù£¬¾Í ¼È²»ÄÜ´æÔÚÓÚ»¹¸ù±¾Ã»ÓгöÏ̶ֹ¨²Æ²úȨµÄ×ÔȻ״̬֮ÖУ¬ Ò²²»ÄÜ´æÔÚÓÚÒ»Çж¼´¦ÓÚ·¨ÂÉȨÍþ֮ϵÄÉç»á״̬֮ÖС£ ¸öÈËÖ®¼äµÄŹ¶·¡¢ ¾ö¶·»òÕß³åÍ»£¬ ÕâЩÐÐΪ¸ù±¾²»Äܹ¹ ³É Ò» ÖÖ ×´ ̬¢Ù¡£ ÖÁ ÓÚ ±» ·¨ À¼ Î÷ ¹ú Íõ · Ò× µÚ ¾Å¢ÚµÄ ë· Áî Ëù ÈÏ ¿É µÄ¡¢ µ«±» ¡°Éϵ۵ĺÍƽ¡±¢ÛÐüΪ½ûÁîµÄ˽ÈËÕ½Õù£¬ÄÇÖ»ÊǷ⽨ Õþ¸®µÄÀÄÓÃְȨ£¬ ËüÈç¹ûÔø¾-ÊÇÒ»ÖÖÖƶȵĻ°£¬ Ò²ÊÇÒ»ÖÖÎ¥ ·´×ÔȻȨÀûÔ-Àí²¢Î¥·´Ò»ÇÐÁ¼ºÃÕþÌåµÄ»ÄÃýµÄÖƶȡ£ ¡¤¡¤ Òò´Ë£¬ Õ½Õù¾ø²»ÊÇÈËÓëÈ˵ÄÒ»ÖÖ¹Øϵ£¬ ¶øÊǹúÓë¹úµÄÒ» ÖÖ¹Øϵ£» ÔÚÕ½ÕùÖ®ÖУ¬ ¸öÈËÓë¸öÈ˾ø²»ÊÇÒÔÈ˵Ä×ʸñ£¬ ÉõÖÁ ÓÚÒ²²»ÊÇÒÔ¹«ÃñµÄ×ʸñ¢Ü£¬¶øÖ»ÊÇÒÔ±øÊ¿µÄ×ʸñ£¬²ÅżȻ³ÉΪ ³ðµÐµÄ£» ËûÃǾø²»ÊÇ×÷Ϊ¹ú¼ÒµÄ³ÉÔ±£¬ ¶øÖ»ÊÇ×÷Ϊ¹ú¼ÒµÄ±£ ¢Ù

¡°×´Ì¬¡± Ö¸Õ½Õù״̬¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

·¨¹ú¹úÍõ·Ò׵ھţ¨£± £² £² £¶¡ª£± £² £· £°ÄêÔÚ룩£¬¼´·¨¹úÀúÊ·ÉϵÄʥ·Òס£¡ª¡ª

¢Û

£± £° £³ £µÄê½Ì»á¹æ¶¨Ã¿ÐÇÆÚËÄÖÁÏÂÐÇÆÚÒ»³¿²»µÃ½øÐÐÕ½Õù£¬³ÆΪ¡°Éϵ۵ĺÍ

Òë×¢ ƽ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

ÂÞÂíÈ˱ÈÊÀ½çÉÏÈκÎÃñ×嶼¸üÁ˽ⲢÇÒ¸ü×ñÖØÕ½ÕùµÄȨÀû£» ÔÚÕâ·½Ã棬

ËûÃÇÊÇÈç´ËÖ®É÷ÖØ£¬ÒÔÖÂÒ»¸ö¹«ÃñδÔøÕýʽ±íʾ·´¿¹µÐÈ˲¢ÇÒÖ¸ÃûÒª·´¿¹Ä³¸öµÐ ÈË Ö®Ç°£¬¾Í²»Ðí×÷Ϊ־Ը¾ü¶ø·þ±øÒÛ¡£Ð¡¿¨Í¼Æð³õÔø²Î¼Ó²¨±ÈÀïÎÚ˹µÄ¾üÍÅ£¬ºó À´¸Ã¾üÍŸı࣬ÀÏ¿¨Í¼¢Ù¾ÍдПø²¨±ÈÀïÎÚ˹˵£¬Èç¹ûËûÈÔȻҪËûµÄ¶ù×Ó¼ÌÐøÔÚ ÊÖ Ï·þÒ۵Ļ°£¬¾Í±ØÐëÈÃËûÖØнøÐÐÒ»´ÎÕ½ÕùÐûÊÄ£»ÒòΪ¾ÉÊÄÒѾ-ʧЧ£¬ËùÒÔËû ²»ÄÜÔÙÏòµÐÈËÄÃÆðÎäÆ÷À´¡£Õâ¸öÀÏ¿¨Í¼ÓÖдПøËûµÄ¶ù×ÓÒªËûµ±ÐÄ£¬²»ÒªÔÚδ½ø ÐÐÕâÖÖеÄÐûÊÄ֮ǰ¾Í²Î¼ÓÕ½¶·¡£ÎÒÖªµÀÓÐÈË»áÒԿ˳ÐÞÄ·¢Ú֮Χ»òÆäËüһЩ¸ö ±ð µÄÊÂÀýÀ´·´²µÎÒ£»µ«ÎÒËùÒýÖ¤µÄÊÇ·¨ÂÉ£¬ÊǹßÀý¡£ÂÞÂíÈËÊÇ×Υ·´×Ô¼º·¨ÂÉ µÄÈË£» ²¢ÇÒÒ²Ö»ÓÐËûÃDzÅÓйýÕâÑùºÃµÄ·¨ÂÉ¡£ ¢Û


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÅ«Á¥ÖÆ

£± £¹

ÎÀÕߢ١£×îºó£¬Ö»ÒªÎÒÃÇÔÚÐÔÖʲ»Í¬µÄÊÂÎïÖ®¼ä²»¿ÉÄÜÈ·¶¨ÈÎ ºÎÕæÕý¹ØϵµÄ»°£¬ Ò»¸ö¹ú¼Ò¾ÍÖ»ÄÜÒÔ±ðµÄ¹ú¼ÒΪµÐ£¬ ¶ø²»ÄÜ ÒÔÈËΪµÐ¡£ ÕâÏîÔ-ÔòÒ²·ûºÏÒ»ÇÐʱ´úËùÈ·Á¢µÄ×¼Ôò£¬ ÒÔ¼°Ò»ÇÐÎÄÃ÷ Ãñ×åµÄ¾-³£Êµ¼ù¡£ ÐûÕ½²»Ö»ÊÇÏò¹ú¼ÒÏÂͨ¸æ£¬ ¶øÇÒÓÈÆäÊÇÏò ËüÃǵij¼ÃñÏÂͨ¸æ¡£ Íâ¹úÈË£¬ ÎÞÂÛÊǹúÍõ¡¢ ÊǸöÈË»òÕßÊÇÕû ¸öÃñ×壬²»Ïò¾ýÖ÷ÐûÕ½¾Í½øÐÐÂӶᡢɱº¦»òÕßÇÀ½Ù³¼ÃñµÄ£¬ÄÇ ¾Í²¢²»ÊǵÐÈË£¬ ¶øÖ»ÊÇÇ¿µÁ¡£ ¼´Ê¹ÊÇÔÚÕýʽµÄÕ½ÕùÖУ¬ Ò»¸ö ¹«ÕýµÄ¾ýÖ÷¾¡¿ÉÒÔÕ¼ÓеÐÈ˹úÍÁÉÏÈ«²¿µÄ¹«¹²ËùÓÐÎ µ«ÊÇ Ëû×ðÖظöÈ˵ÄÈËÉíºÍ²Æ¸»£» Ëû×ðÖØΪËû×Ô¼ºµÄȨÀûËùÒÀ¾ÝµÄ ÄÇÖÖȨÀû¡£ Õ½ÕùµÄÄ¿µÄ¼ÈÊǴݻٵйú£¬ ÈËÃǾÍÓÐȨɱËÀ¶Ô·½ µÄ±£ÎÀÕߣ¬ Ö»ÒªËûÃÇÊÖÀïÓÐÎäÆ÷£» ¿ÉÊÇÒ»µ©ËûÃÇ·ÅÏÂÎäÆ÷Ͷ ½µ£¬ ²»ÔÙÊǵÐÈË»òÕßµÐÈ˵Ť¾ßʱ£¬ ËûÃǾÍÓÖ³ÉΪµ¥´¿µÄ¸ö ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¢ÙÀÏ¿¨Í¼ £¨£Ã£á £³ £µ¡ª£± £´ £¹Ä꣩£¬ÂÞÂí £ò£å£¬¼´£Ã£á £ô £ï£í£á £ê £ï £ò£¬¹«ÔªÇ° £² £ô £ï £î£¬£Ì£å£Ð¨¦ Õþ Öλ¼Ò¡¢ÑÝ˵¼Ò¼°×÷¼Ò¡£´Ë´¦ËùÊö£¬Ê¼ûÎ÷ÈûÂÞ¡¶µÀµÂÂÛ¡·£¬µÚ £±¾í£¬µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¼ûÀîά £¨£Ô£é £-£Ì£é £¹¡ª ¹«Ôªºó £± £·Ä꣩¡¶ÂÞ £ô £å £ö£å£¬¼´£Ô£é £ô £õ£ó£Ì£é £ö £é £õ£ó£¬¹«ÔªÇ° £µ ÂíÊ·¡·£¬ µÚ £µ¾í£¬ µÚ £³ £µ¡ª£³ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û ÕâÒ»ÌõÔ-עϵ£± £· £¸ £²Äê°æ²É×Ô¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£¬£± £· £¶ £²ÄêÕý±¾ÖÐûÓÐÕâ Ìõ×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ù ¡¡ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º¡°ÈËÌìÉúÊǺÍƽµÄ¡¢ÇÓųµÄ£¬ÃæÁÙ×îСµÄΣÏÕʱËûµÄ¾Ù ¶¯ ¾ÍÊÇÌÓÅÜ£»Ö»ÊÇÓÉÓÚÏ°¹ßºÍ¾-Ñ飬Ëû²ÅÖð½¥Êܵ½±©Á¦µÄ¶ÍÁ¶¡£ÈÙÓþ¡¢ÀûÒ桢ƫ ¼û¡¢¸´³ð£¬ÕâÒ»ÇÐ×ãÒÔʹËû¸ÒÓÚ²»¹ËΣÏÕ¡¢²»¹ËËÀÍöµÄÇé¸Ð£¬ÔÚ×ÔȻ״̬֮Öж¼ Óë ËûÎÞÔµ¡£Ö»ÓÐÔںͱðÈ˽á³ÉÉç»áÒÔºó£¬Ëû²Å¿ÉÄܾö¶¨½ø¹¥±ðÈË£»Ö»ÓгÉΪ¹«Ãñ ÒÔ ºó£¬Ëû²Å±ä³É±øÊ¿¡£¡-¡-ÈËÓëÈËÖ®¼äµÄÆÕ±éÕ½ÕùÊǸù±¾²»´æÔڵģ¬ÈËÀàµÄÐÎ³É ²¢²»Ö»ÊÇΪÁËÒª»¥Ïà»ÙÃð¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£² £°

ÈË£¬ ¶ø±ðÈ˶ÔËûÃÇÒ²¾Í²»ÔÙÓÐÉúɱ֮Ȩ¡£ ÓÐʱºò£¬ ²»É±º¦¶Ô ·½µÄÈκÎÒ»¸ö³ÉÔ±Ò²¿ÉÒÔÏûÃðÒ»¸ö¹ú¼Ò¡£ Õ½Õù¾ö²»ÄܲúÉú²» ÊÇ Õ½ Õù µÄ Ä¿ µÄ Ëù ±Ø Ðè µÄ ÈÎ ºÎ Ȩ Àû¡£ Õâ Щ Ô- Ôò ²¢ ²» ÊÇ ¸ñ ÀÏ Ðã ˹¢ÙµÄÔ-Ôò¡£ÕâЩÔ-Ôò²»ÊÇÒÔÊ«È˵ÄȨÍþΪ»ù´¡¢Ú£¬¶øÊǵÃ×Ô ÊÂÎïµÄ±¾ÐÔ£¬ ²¢ÇÒÊÇÒÔÀíÐÔΪ»ù´¡µÄ¡£ ÖÁÓÚÕ÷·þȨ£¬ ÔòËü³ýÁË×îÇ¿Õߵķ¨Ôò¶øÍ⣬ ¾ÍûÓÐÈκΠ±ðµÄ»ù´¡¡£ Èç¹ûÕ½Õù¸ù±¾¾ÍûÓи³ÓèÕ÷·þÕßÒÔÍÀɱ±»Õ÷·þµÄ ÈËÃñµÄȨÀû£» ÄÇÄ©£¬ ÕâÖÖËûËù²¢²»¾ßÓеÄȨÀû£¬ ¾Í²»Äܹ¹³É ËûÅ«ÒÛ±»Õ÷·þÕßµÄȨÀûµÄ»ù´¡¡£ ΨÓÐÔÚ²»ÄÜʹµÐÈ˳ÉΪūÁ¥ µÄʱºò£¬ ÈËÃDzÅÓÐɱËÀµÐÈ˵ÄȨÀû£» Òò´Ë£¬ °ÑµÐÈËת»¯ÎªÅ« Á¥µÄȨÀû£¬ ¾Í¾ø²»Êdzö×ÔɱËÀµÐÈ˵ÄȨÀû¡£ ´Ó¶ø£¬ ʹÈËÒÔ×Ô ¼ºµÄ×ÔÓÉΪ´ú¼ÛÀ´ÊêÈ¡±ðÈ˶ÔÖ®²¢Ã»ÓÐÈκÎȨÀûµÄÉúÃü£¬ ÄÇ ¾ÍÊÇÒ»³¡²»¹«Æ½µÄ½»Ò×ÁË¡£ ¸ù¾ÝÅ«ÒÛȨÀ´È·¶¨ÉúɱȨ£¬ ÓÖ¸ù ¾ÝÉúɱȨÀ´È·¶¨Å«ÒÛȨ£¬ ÕâÆñ²»ÊÇÏÔÈ»ÏÝÈëÒ»³¡¶ñÐÔÑ-»·ÁË Â𣿠×Ýʹ¼Ù¶¨ÓÐÕâÖÖ¿ÉÒÔɱËÀÒ»ÇÐÈ˵ĿÉŵÄȨÀû£¬ ÎÒÒ²ÈÏ ÎªÒ»¸öÓÉÕ½ÕùËùÔì³ÉµÄÅ«Á¥»òÕßÒ»×å±»Õ÷·þµÄÈËÃñ£¬ ³ýÁËÖ» ºÃÊDZ»ÆÈ·þ´Ó¶øÍ⣬ ¶ÔÓÚÆäÖ÷ÈËÒ²ÍêȫûÓÐÈκÎÒåÎñ¡£ Õ÷·þ Õß¼ÈÈ»¾ðÈ¡ÁËËûµÄÉúÃüµÄµÈ¼ÛÎ ËùÒÔ¶ÔËû¸ù±¾¾ÍûÓÐʲô ¶÷µÂ£» Õ÷·þÕßÊÇÒÔ¶Ô×Ô¼ºÓÐÀû¿ÉͼµÄɱÈËÀ´´úÌæÁ˺ÁÎÞËùµÃ µÄɱÈË¡£Òò´Ë£¬Õ÷·þÕßԶԶûÓÐÔÚÇ¿Á¦Ö®Íâ»ñµÃÈκÎȨÍþ£¬Õ½ ¢Ù ¢Ú

¼û¸ñÀÏÐã˹ ¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·£¬ µÚ £³¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°ÒÔÊ«È˵ÄȨÍþΪ»ù´¡¡±Ö¸¸ñÀÏÐã˹£¬¸ñÀÏÐã˹µÄÖø×÷ÖÐÔø´óÁ¿ÒýÕ÷¹Å´ú

Ï£À°¡¢ ÂÞÂíµÄÊ«ÎÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÎåÕ¡¡ÂÛ×ÜÐè×·Ëݵ½Ò»¸ö×î³õµÄÔ¼¶¨

£² £±

Õù״̬ÔÚËûÃÇÖ®¼äÒÀ¾É¼ÌÐø´æÔÚ×Å£» ËûÃÇÖ®¼äµÄ¹Øϵ£¬ Æä±¾ Éí¾ÍÊÇÕ½ÕùµÄ½á¹û£¬ ¶øÕ½ÕùȨµÄÐÐʹÔòÊǼÙÉè²¢²»´æÔÚÈκΠºÍƽÌõÔ¼µÄ¡£ËûÃÇÖ®¼äÒ²ÔøÓйýÒ»ÏîÔ¼¶¨£»µ«ÊǼ´Ê¹Óйý£¬Õâ Ò»Ô¼¶¨Ò²Ô¶·ÇÏûÃðÕ½Õù״̬£¬¶øÖ»ÊǼٶ¨Õ½Õù״̬µÄ¼ÌÐø¢Ù¡£ ÓÚÊÇ£¬ ÎÞÂÛÎÒÃÇ´ÓÄÄÖÖÒâÒåÀ´¿¼²ìÊÂÎ Å«ÒÛȨ¶¼ÊDz» ´æÔڵģ» ²»½öÒòΪËüÊÇ·Ç·¨µÄ£¬ ¶øÇÒÒòΪËüÊÇ»ÄÃýµÄ£¬ ûÓÐ ÈκÎÒâÒåµÄ¢Ú¡£Å«Á¥ÖÆ¢ÛºÍȨÀû£¬ÕâÁ½¸öÃû´ÊÊÇ»¥Ïàì¶ÜµÄ£¬Ëü ¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ÃÇÊÇ»¥ÏàÅųâµÄ¡£ ÎÞÂÛÊÇÒ»¸öÈ˶ÔÒ»¸öÈË£¬ »òÕßÊÇÒ»¸öÈË¶Ô È«ÌåÈËÃñ£¬ÏÂÁеÄ˵·¨¶¼ÊÇͬÑùºÁÎÞÒâÒ壺 ¡°ÎÒºÍÄ㶩Á¢Ò»¸ö ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ µ£¸ºÍêÈ«¹éÄã¶øÀûÒæÍêÈ«¹éÎÒµÄÔ¼¶¨£» Ö»ÒªÎÒ¸ßÐ˵Ļ°£¬ ÎÒ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ¡¤ ¾ÍÊØÔ¼£» ¶øÇÒÖ»ÒªÎÒ¸ßÐ˵Ļ°£» ÄãÒ²µÃÊØÔ¼¡£ ¡± ¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤

µÚÎåÕ¡¡ÂÛ×ÜÐè×·Ëݵ½Ò»¸ö ×î³õµÄÔ¼¶¨ ÄÄÅÂÊÇÎÒ½ÓÊÜÁËÒÔÉÏÎÒËùÔø·´²µ¹ýµÄÒ»ÇÐÂ۵㣬 רÖÆÖ÷ ÒåµÄÓµ»¤ÕßÃÇÒ²»¹ÊÇÎÞ·¨Ç°½øÒ»²½µÄ¡£ ÕòѹһȺÈËÓëÖÎÀíÒ» ¸öÉç»á£¬ ÕâÁ½ÕßÖ®¼äÓÀÔ¶ÓÐמ޴óµÄÇø±ð¡£ ¼´Ê¹·ÖÉ¢×ŵÄÈË ¢Ù

¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£º ¡°ÓÉÓÚÖ÷È˶ÔÅ«Á¥µÄ¹ØϵµÄ´æÔÚ£¬ËûÃDZã×ÜÊǼÌÐø²»¶Ï

µØ´¦ÓÚÕ½Õù״̬֮ÖУ¬ ²»¹ÜËûÃÇ×Ô¼ºÊÇÔõÑùÏë·¨¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÃÏ µÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £± £°¾í£¬µÚ £³Õ£º¡°Õ÷·þµÄÄ¿µÄÊÇ×Դ棻ūÒÛ

ÓÀÔ¶²»ÄܳÉΪÕ÷·þµÄÄ¿µÄ£¬µ«ÓÐʱËü¿ÉÄÜÊÇÇó×Ô´æËù±ØÐèµÄÒ»ÖÖÊֶΡ£ÔÚÕâÖÖÇé ÐÎÏ£¬ ҪʹÕâÖÖÅ«ÒÛ³ÉΪÓÀ¾ÃÐԵģ¬ ±ãÊÇÎ¥·´ÊÂÎïµÄ±¾ÐÔÁË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°Å«Á¥ÖÆ¡± Óеİ汾×÷ ¡°Å«Á¥¡±£¬ ´Ë´¦¾ÝÕý±¾¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£² £²

ÃÇÒ»Ò»Ïà¼ÌµØ±»Ä³¸ö¸öÈËËùÅ«ÒÛ£¬ ÎÞÂÛËûÃǵÄÈËÊý¿ÉÄÜÓжà ÉÙ£¬ ÎÒÔÚÕâÀï¾ÍÖ»¿´µ½Ò»¸öÖ÷È˺ÍһȺūÁ¥£¬ ÎÒ¸ù±¾Ã»Óп´ µ½ÈËÃñºÍËûÃǵÄÊ×Áì¢Ù£»ÄÇÖ»ÊÇÒ»ÖÖ¾Û¼¯£¬Èç¹ûÈËÃÇÔ¸ÒâÕâÑù ³ÆºôµÄ»°£¬ ¶ø²»ÊÇÒ»ÖÖ½áºÏ£» Õâ¶ù¼ÈûÓй«¹²ÐÒ¸££¬ ҲûÓÐ ÕþÖι²Í¬Ìå¡£ Õâ¸öÈË£¬ ÄÇÅÂËûÅ«ÒÛÁË°ë¸öÊÀ½ç£¬ Ò²ÓÀÔ¶Ö»ÊÇ Ò»¸ö¸öÈË£» ËûµÄÀûÒæÍÑÀëÁ˱ðÈ˵ÄÀûÒ棬 ¾ÍÓÀÔ¶Ö»ÊÇ˽È赀 ÀûÒæ¡£Èç¹ûÕâ¸öÈ˹éÓÚÃðÍö£¬ËûµÄµÛ¹úÒ²¾ÍËæÖ®·Ö±ÀÀëÎö£¬¾Í ÏñÒ»¿ÃÏðÊ÷±»»ð·ÙÉÕÖ®ºó¾ÍÏû½â¶ø»¯ÎªÒ»¶Ñ»Ò½ýÒ»Ñù¡£ ¸ñÀÏÐã˹¢Ú˵£¬ÈËÃñ¿ÉÒÔ°Ñ×Ô¼º·îË͸øһλ¹úÍõ¡£È»Ôò£¬ °´ÕÕ¸ñÀÏÐã˹µÄ˵·¨£¬ ÔÚ°Ñ×Ô¼º·îË͸ø¹úÍõ֮ǰ£¬ ÈËÃñ¾ÍÒÑ ¾-ÊÇÈËÃñÁË¡£ ÕâÒ»·îËÍÐÐΪµÄ±¾Éí¾ÍÊÇÒ»ÖÖÕþÖÎÐÐΪ£¬ Ëü¼Ù ÉèÓÐÒ»ÖÖ¹«¹²µÄÒâÔ¸¡£ Òò´Ë£¬ ÔÚ¿¼²ìÈËÃñÑ¡³öһλ¹úÍõÕâÒ» ÐÐΪÒÔÇ°£¬ ×îºÃ»¹ÊÇÏÈ¿¼²ìÒ»ÏÂÈËÃñÊÇͨ¹ýʲôÐÐΪ¶ø³ÉΪ ÈËÃñµÄ¡£ ÒòΪºóÒ»ÐÐΪ±ØÈ»ÏÈÓÚÇ°Ò»ÐÐΪ£¬ ËùÒÔËüÊÇÉç»áµÄ ÕæÕý»ù´¡¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ ¼ÙÈç¸ù±¾¾ÍûÓÐÊÂÏȵÄÔ¼¶¨µÄ»°£¬ ³ý·ÇÑ¡¾ÙÕæ ÊÇÈ«ÌåÒ»Öµģ¬ ²»È»£¬ ÉÙÊýÈË·þ´Ó¶àÊýÈ˵ľñÔñÕâÒ»ÒåÎñÓÖ ´ÓºÎ¶øÀ´ÄØ£¿Í¬Òâijһ¸öÖ÷È˵ÄÒ»°Ù¸öÈË£¬ ÓÖºÎÒÔÓÐȨΪ¸ù ±¾²»Í¬ÒâÕâ¸öÖ÷È˵ÄÁíÍâÊ®¸öÈ˽øÐÐͶƱÄØ£¿¶àÊý±í¾öµÄ¹æ Ôò£¬ Æä±¾Éí¾ÍÊÇÒ»ÖÖÔ¼¶¨µÄÈ·Á¢£¬ ²¢ÇÒ¼Ù¶¨ÖÁÉÙÊÇÓйýÒ»´Î

¢Ù

Õâ ÀïËùÖ¸ÔðµÄÊÇ»ô²¼Ë¹µÄÀíÂÛ£¬¿É²Î¿´»ô²¼Ë¹¡¶Àûά̹¡·µÚ £²²¿£¬µÚ £± £¸

Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û¸ñÀÏÐã˹ ¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡· µÚ £³¾í£¬ µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛÉç»á¹«Ô¼

£² £³

¢Ù

È«ÌåÒ»ÖµÄͬÒâ ¡£

µÚÁùÕ¡¡ÂÛÉç»á¹«Ô¼ ÎÒÉèÏë¢Ú£¬ÈËÀàÔø´ïµ½¹ýÕâÑùÒ»ÖÖ¾³µØ£¬µ±Ê±×ÔȻ״̬ÖÐ ²»ÀûÓÚÈËÀàÉú´æµÄÖÖÖÖÕÏ°-£¬ ÔÚ×èÁ¦ÉÏÒѳ¬¹ýÁËÿ¸ö¸öÈËÔÚ ÄÇÖÖ״̬ÖÐΪÁË×Ô´æËùÄÜÔËÓõÄÁ¦Á¿¡£ ÓÚÊÇ£¬ ÄÇÖÖÔ-ʼ״̬ ±ã²»ÄܼÌÐøά³Ö£»²¢ÇÒÈËÀàÈç¹û²»¸Ä±äÆäÉú´æ·½Ê½¢Û£¬¾Í»áÏû Ãð¡£ È»¶ø£¬ ÈËÀà¼È²»ÄܲúÉúеÄÁ¦Á¿£¬ ¶øÖ»ÄÜÊǽáºÏ²¢ÔËÓà ÒÑÓеÄÁ¦Á¿£» ËùÒÔÈËÀà±ãûÓбðµÄ°ì·¨¿ÉÒÔ×Դ棬 ³ý·ÇÊǼ¯ ºÏÆðÀ´ÐγÉÒ»ÖÖÁ¦Á¿µÄ×ܺͲÅÄܹ»¿Ë·þÕâÖÖ×èÁ¦£¬ ÓÉÒ»¸öΨ Ò»µÄ¶¯Á¦°ÑËüÃÇ·¢¶¯ÆðÀ´£¬ ²¢Ê¹ËüÃǹ²Í¬Ð-×÷¡£¢Ü ÕâÖÖÁ¦Á¿µÄ×ܺͣ¬Ö»ÓÐÓÉÐí¶àÈ˵ĻãºÏ²ÅÄܲúÉú£»µ«ÊÇ£¬

¢Ù

£± £· £¶ £² Äê °æ ×÷ ¡°²» ¸Ä ±ä Æä Éú ´æ ·½ ʽ¡±£¬£± £· £¸ £² Äê °æ ×÷ ¡°²» ¸Ä ±ä Éú ´æ ·½

ʽ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

±¾ÊéµÚ £´¾í£¬µÚ £²Õ£º ¡°Î¨ÓÐÒ»ÖÖ·¨ÂÉ£¬¾ÍÆäÐÔÖʶøÑÔ£¬±ØÐëÒªÓÐÈ«ÌåÒ»

ÖµÄͬÒâ¡£ÄǾÍÊÇÉç»áµÄ¹«Ô¼¡£ ¡± ¬Ëó ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £¹Õ£º¡°¸ù¾ÝÉç»áµÄ×ÔÈ» ȨÀû£¬ ÕþÖÎÌåµÄÐγɱØÐèÈ«ÌåÒ»Ö¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º¡°È·Êµ£¬ ÈËÀྫÉñËùÌṩµÄÖ»²»ÍâÊÇÒ»ÖÖ´¿´âµÄ¼¯Ìå¹Û

Ä ÕâÖÖ¹ÛÄî²¢²»ÒÔ¹¹³ÉÈËÀà¸÷¸öÈËÖ®¼äµÄÈκÎʵ¼ÊµÄ½áºÏΪǰÌá¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¬ Ëó¡¶ÂÛÈËÀ಻ƽµÈµÄÆðÔ´Óë»ù´¡¡·µÚ £±²¿£º ¡°ËæÈËÀàµÄ·¢Õ¹£¬À§ÄÑÒ²¾Í

ÓëÖ®¾ãÔö£¬¡-¡-ÈËÓÚÊDZãÓë±ðÈ˽áºÏ³ÉȺ£»¡-¡-Õâ¾ÍÊÇÈËÃÇÖ®ËùÒÔÄܲ»×Ô¾õµØ»ñ µÃijÖÖ´Ö²ÚµÄÏ໥¶©Ô¼µÄ¹ÛÄîµÄÓÉÀ´¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£² £´

¼ÈȻÿ¸öÈ˵ÄÁ¦Á¿ºÍ×ÔÓÉÊÇËûÉú´æµÄÖ÷ÒªÊֶΣ¬ ËûÓÖÈçºÎÄÜ ÖÂÉíÓÚÁ¦Á¿µÄ×ܺͣ¬ ¶øͬʱ¼È²»Ö·Áº¦×Ô¼º£¬ ÓÖ²»ÖºöÂÔ¶Ô ÓÚ×Ô¼ºËùÓ¦ÓеĹػ³ÄØ£¿ÕâÒ»À§ÄÑ£¬ ¾ÍÎÒµÄÖ÷Ìâ¶øÑÔ£¬ ¿ÉÒÔ ±íÊöΪÏÂÁеĴʾ䣺 ¡°ÒªÑ°ÕÒ³öÒ»ÖÖ½áºÏµÄÐÎʽ£¬Ê¹ËüÄÜÒÔÈ«²¿¹²Í¬µÄÁ¦Á¿À´ ÎÀ»¤ºÍ±£ÕÏÿ¸ö½áºÏÕßµÄÈËÉíºÍ²Æ¸»£¬ ²¢ÇÒÓÉÓÚÕâÒ»½áºÏ¶ø ʹÿһ¸öÓëÈ«ÌåÏàÁªºÏµÄ¸öÈËÓÖÖ»²»¹ýÊÇÔÚ·þ´Ó×Ô¼º±¾ÈË£¬ ²¢ÇÒÈÔÈ»ÏñÒÔÍùÒ»ÑùµØ×ÔÓÉ¡£ ¡±Õâ¾ÍÊÇÉç»áÆõÔ¼¢ÙËùÒª½â¾öµÄ ¸ù±¾ÎÊÌâ¡£ ÕâÒ»ÆõÔ¼µÄÌõ¿îÄËÊÇÕâÑùµØ±»¶©Ô¼µÄÐÔÖÊËù¾ö¶¨£¬ ÒÔÖ ÓÚ¾ÍÁ¬×î΢СµÄÒ»µãÐÞ¸ÄÒ²»áʹËüÃDZä³É¿Õ¶´ÎÞЧµÄ£»´Ó¶ø£¬ ¾¡¹ÜÕâЩÌõ¿îÒ²Ðí´ÓÀ´¾Í²»ÔøÕýʽ±»ÈËÐû¸æ¹ý£¬ È»¶øËüÃÇÔÚ ÆÕÌì֮϶¼ÊÇͬÑùµÄ£¬ ÔÚÆÕÌì֮϶¼ÊÇΪÈËËùĬÈÏ»òÕß¹«ÈÏ µÄ¡£ Õâ¸öÉç»á¹«Ô¼Ò»µ©Ôâµ½ÆÆ»µ£¬ ÿ¸öÈ˾ÍÁ¢¿Ì»Ö¸´ÁËËûÔÀ´µÄȨÀû¢Ú£¬²¢ÔÚɥʧԼ¶¨µÄ×ÔÓÉ¢Ûʱ£¬¾ÍÓÖÖØлñµÃÁËËûΪ

¢Ù

´Ë ´¦ ¡°Éç»áÆõÔ¼¡±³õ¸åÖÐ×÷ ¡°¹ú¼ÒµÄ´´ÖÆ¡±£»°¢É¹µÂ £¨£È£á £ã £è£å £ô £ô £å£©°æÓÃб

Ìå×Ö´óд£¬ ×÷ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· ½â£¬ ÊÇ´íÎóµÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£º ¡°¹é¸ùµ½µ×£¬ÕþÖÎÌå¼ÈȻֻ²»¹ýÊÇÒ»¸öµÀµÂÈ˸ñ£¬ËùÒÔ

¾ÍÖ»²»¹ýÊÇÒ»¸ö˼άÖеĴæÔÚ¡£Ö»Òª³éµôÁ˹«¹²Ô¼¶¨£¬¹ú¼Ò¾Í»áÏûÃð¶øÒ»µãÒ²²» ÐèÒª¸Ä±äËüµÄÈ«²¿ÄÚÈÝ¡£¡-¡-ʲôÊÇÏòÖ÷ȨÕßÐûÕ½£¿ÄǾÍÊǹ¥»÷¹«¹²Ô¼¶¨ÒÔ¼°ÓÉ ËüËùµÃ³öµÄÒ»ÇУ» ÒòΪ¹ú¼ÒµÄ±¾Öʾͽö½öÔÚÓÚÕâÒ»µã¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¬ Ëó¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·µÚ £¸Ê飺 ¡°×ÔÓɲ»½öÔÚÓÚʵÏÖ×Ô¼ºµÄÒâÖ¾£¬¶øÓÈÆäÔÚÓÚ

²»Çü·þÓÚ±ðÈ˵ÄÒâÖ¾¡£×ÔÓÉ»¹ÔÚÓÚ²»Ê¹±ðÈ˵ÄÒâÖ¾Çü·þÓÚÎÒÃǵÄÒâÖ¾£»Èç¹ûÇü·þ ÁË£¬ ÄǾͲ»ÊÇ·þ´Ó¹«Ô¼µÄ·¨ÂÉÁË¡£ ×öÁËÖ÷È˵ÄÈË£¬ ¾Í²»¿ÉÄÜ×ÔÓÉ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛÉç»á¹«Ô¼

£² £µ ¢Ù

ÁËÔ¼¶¨µÄ×ÔÓɶø·ÅÆúµÄ×Ô¼ºµÄÌìÈ»µÄ×ÔÓÉ¡£ ÕâЩÌõ¿îÎÞÒɵØÒ²¿ÉÒÔÈ«²¿¹é½áΪһ¾ä»°£¬ ÄǾÍÊÇ£º ÿ ¸ö ½á ºÏ Õß ¼° Æä ×Ô Éí µÄ Ò» ÇРȨ Àû È« ²¿ ¶¼ ת Èà ¸ø Õû ¸ö µÄ ¼¯ Ìå¢Ú¡£ ÒòΪ£¬ Ê×ÏÈ£¬ ÿ¸öÈ˶¼°Ñ×Ô¼ºÈ«²¿µØ·îÏ׳öÀ´£¬ ËùÒÔ¶ÔÓÚËù ÓеÄÈËÌõ¼þ±ã¶¼ÊÇͬµÈµÄ£¬ ¶øÌõ¼þ¶ÔÓÚËùÓеÄÈ˼ȶ¼ÊÇͬµÈ µÄ£¬ ±ãûÓÐÈËÏëҪʹËü³ÉΪ±ðÈ˵ĸºµ£ÁË¡£ Æä´Î£¬ תÈüÈÊǺÁÎÞ±£ÁôµÄ£¬ ËùÒÔÁªºÏÌåÒ²¾Í»á¾¡¿ÉÄÜ µØÍêÃÀ£¬ ¶øÿ¸ö½áºÏÕßÒ²¾Í²»»áÔÙÓÐʲôҪÇóÁË¡£ ÒòΪ£¬ ¼Ù Èç¸öÈ˱£ÁôÁËijЩȨÀûµÄ»°£¬ ¼ÈÈ»¸öÈËÓ빫ÖÚÖ®¼ä²»Äܹ»ÔÙ ÓÐÈκι²Í¬µÄÉϼ¶À´²Ã¾ö£¬ ¶øÿ¸öÈËÔÚijЩÊÂÇéÉÏÓÖÊÇ×Ô¼º µÄ²ÃÅÐÕߣ¬ ÄÇôËûºÜ¿ì¾Í»áÒªÇóÊÂʶ¼Èç´Ë£» ÓÚÊÇ×ÔȻ״̬ ±ã»á¼ÌÐøÏÂÈ¥¢Û£¬ ¶ø½áºÏ¾Í±ØÈ»µØ»á±äΪ±©Õþ»òÕßÊÇ¿Õ»°¡£ ×îºó£¬ ÿ¸öÈ˼ÈÈ»ÊÇÏòÈ«Ìå·îÏ׳ö×Ô¼º£¬ Ëû¾Í²¢Ã»ÓÐÏò

¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°Ê¹ÈËÃǾۼ¯µÄ·½·¨¿ÉÒÔÓÐǧ°ÙÖÖ£¬µ«ÊÇʹÈËÃǽáºÏµÄ·½

·¨È´Ö»ÓÐÒ»ÖÖ¡£ Òò´Ë£¬ ÎÒÔÚÕâÀïÖ»ÐðÊöÈçºÎ×éÖ¯ÕþÖÎÉç»áµÄ·½·¨¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

±¾ ÊéµÚ£²¾í£¬µÚ£´Õ£º ¡°ÎÒÃdzÐÈÏ£¬Ã¿Ò»¸öÈËÒòÉç»á¹«Ô¼¶øתÈóöÀ´µÄÒ»

ÇÐ ×Ô¼ºµÄȨÁ¦¡¢²Æ¸»¡¢×ÔÓÉ£¬½ö½öÊÇÔÚÈ«²¿Ö®ÖÐÆäÓÃ;Ó뼯ÌåÓÐÖØÒª¹ØϵµÄÄDz¿ ·Ö¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶°®ÃÖ¶ù¡·µÚ £±¾í£º¡°ÔÚÕþÖÎÖÈÐòÖ®ÖжøÏë±£´æ×ÔÈ»µÄÇé¸ÐÓÚÊ×λµÄÄÇЩ

ÈË£¬²¢²»¶®µÃËûÃÇÏëÒªµÄÊÇʲô¡£ËûÃÇʼÖÕÊÇÔÚ×ÔÏàì¶Ü£¬ËûÃǽ«¼È²»ÊÇÈËÒ²²» Êǹ«Ãñ¡£ ¡±¡°×îÉÆÓÚʹÈË·Ç×ÔÈ»»¯µÄ¡¢×îÄܳé³ýÈ˵ľø¶ÔÉú´æ²¢°Ñ×ÔÎÒתÒƵ½¹²Í¬ ÌåÖ®ÖеÄÉç»áÖƶȣ¬ ²ÅÊÇ×îºÃµÄÉç»áÖƶȡ£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£² £¶ ¢Ù

ÈκÎÈË·îÏ׳ö×Ô¼º £»¶øÇÒ¼ÈÈ»´ÓÈκÎÒ»¸ö½áºÏÕßÄÇÀÈËÃÇ ¶¼¿ÉÒÔ»ñµÃ×Ô¼º±¾ÉíËù¶ÉÈøøËûµÄͬÑùµÄȨÀû£¬ ËùÒÔÈËÃÇ¾Í µÃµ½ÁË×Ô¼ºËùɥʧµÄÒ»Çж«Î÷µÄµÈ¼ÛÎïÒÔ¼°¸ü´óµÄÁ¦Á¿À´±£ È«×Ô¼ºµÄËùÓС£ Òò¶ø£¬ Èç¹ûÎÒÃÇƲ¿ªÉç»á¹«Ô¼ÖÐÒ»ÇзDZ¾ÖʵĶ«Î÷£¬ ÎÒ ÃǾͻᷢÏÖÉç»á¹«Ô¼¿ÉÒÔ¼ò»¯ÎªÈçϵĴʾ䣺 ÎÒÃÇÿ¸öÈ˶¼ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ÒÔÆä×ÔÉí¼°ÆäÈ«²¿µÄÁ¦Á¿¹²Í¬ÖÃÓÚ¹«ÒâµÄ×î¸ßÖ¸µ¼Ö®Ï£¬ ²¢ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ¡¤ ÇÒÎÒÃÇÔÚ¹²Í¬ÌåÖнÓÄÉÿһ¸ö³ÉÔ±×÷ΪȫÌåÖ®²»¿É·Ö¸îµÄ¢Ú ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ Ò»²¿·Ö¡£ ¡¤¡¤¡¤ Ö»ÊÇһ˲¼ä£¬ ÕâÒ»½áºÏÐÐΪ¾Í²úÉúÁËÒ»¸öµÀµÂµÄÓ뼯Ìå µÄ¹²Í¬Ìå¢Û£¬ÒÔ´úÌæÿ¸ö¶©Ô¼ÕߵĸöÈˢܣ»×é³É¹²Í¬ÌåµÄ³ÉÔ± ÊýÄ¿¾ÍµÈÓÚ´ó»áÖÐËùÓеÄƱÊý£¬ ¶ø¹²Í¬Ìå¾ÍÒÔÕâͬһ¸öÐÐΪ »ñµÃÁËËüµÄͳһÐÔ¡¢ËüµÄ¹«¹²µÄ´óÎÒ¡¢ËüµÄÉúÃüºÍËüµÄÒâÖ¾¡£ ¡¤¡¤

¢Ù

¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£º ¡°ÈËÊÇ×ÔÓɵģ¬¾¡¹ÜÊÇÇü·þÓÚ·¨ÂÉ֮ϡ£Õâ²¢²»ÊÇÖ¸·þ

´Óij¸ö¸öÈË£¬ÒòΪÔÚÄÇÖÖÇé¿öÏÂÎÒËù·þ´ÓµÄ¾ÍÊÇÁíÒ»¸öÈ˵ÄÒâÖ¾ÁË£¬¶øÊÇÖ¸·þ´Ó ·¨ÂÉ£¬ÒòΪÕâʱºòÎÒËù·þ´ÓµÄ¾ÍÖ»²»¹ýÊǼÈÊôÓÚÎÒ×Ô¼ºËùÓС¢Ò²ÊôÓÚÈκαðÈËËù ÓÐ µÄ¹«¹²ÒâÖ¾¡£Ò»¸öÖ÷ÈË¿ÉÒÔÔÊÐíÕâÒ»¸öÈ˶ø¾Ü¾øÁíÒ»¸öÈË£»·´Ö®£¬·¨ÂÉÔò²»Óè ÒÔ ÈÎ ºÎ ¿¼ ÂÇ£¬ ·¨ ÂÉ µÄ Ìõ ¼þ ¶Ô ÈË ÈË ¶¼ ÊÇ Í¬ µÈ µÄ£¬ Òò ´Ë ¾Í ¼È û ÓÐ Ö÷ ÈË£¬ Ò² û ÓÐ Å« Á¥¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û ¢Ü

¡°²»¿É·Ö¸îµÄ¡±£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷ ¡°²»¿ÉתÈõġ±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £±¾í£º¡°×ÔÈ»È˱¾Éí×Ô³ÉÒ»¸öµ¥Î»£¬ËûÊÇÕûÊý£¬ÊǾø¶ÔµÄÕû

Ì壬ËûÖ»¶ÔËû×Ô¼º»òËûµÄͬÀà²Å¾ßÓбÈÀý¹Øϵ¡£ÕþÖÎÈËÔòÖ»²»¹ýÊÇÒ»¸ö·ÖÊý£¬Ëû ÓÐÀµÓÚ·Öĸ£»ËûµÄ¼ÛÖµ¾ÍÔÚÓÚËû¶ÔÈ«Ìå¡¢Ò²¾ÍÊǶÔÉç»áÌåµÄ±ÈÀý¹Øϵ¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛÉç»á¹«Ô¼

£² £·

¢Ù Õâ Ò» ÓÉ È« Ìå ¸ö ÈË µÄ ½á ºÏ Ëù ÐÎ ³É µÄ ¹« ¹² ÈË ¸ñ £¬ ÒÔ Ç° ³Æ Ϊ ³Ç ¡¤ °î¢Ú£¬ÏÖÔÚÔò³ÆΪ¹²ºÍ¹ú»òÕþÖÎÌ壻µ±ËüÊDZ»¶¯Ê±£¬ËüµÄ³ÉÔ± ¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ¡¤ ¾Í³ÆËüΪ¹ú¼Ò£» µ±ËüÊÇÖ÷¶¯Ê±£¬ ¾Í³ÆËüΪÖ÷ȨÕߣ» ¶øÒÔÖ®ºÍ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ËüµÄͬÀàÏà±È½Ïʱ£¬ Ôò³ÆËüΪÕþȨ¡£ ÖÁÓÚ½áºÏÕߣ¬ ËûÃǼ¯Ìå ¡¤¡¤ µØ¾Í³ÆΪÈËÃñ£» ¸ö±ðµØ£¬ ×÷ΪÖ÷ȨȨÍþµÄ²ÎÓëÕߣ¬ ¾Í½Ð×ö¹« ¡¤¡¤ ¡¤

¢Ù

¡°Ê²Ã´Êǹ«¹²È˸ñ£¿Îһشð˵£¬Ëü¾ÍÊÇÈËÃÇËù³Æ֮ΪÖ÷ ¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£º

Ȩ Õß µÄ¡¢ ÓÉ Éç »á ¹« Ô¼ ¸³ Ö® ÒÔ Éú Ãü ¶ø Æä È« ²¿ µÄ Òâ Ö¾ ¾Í ½Ð ×÷ ·¨ ÂÉ µÄ ÄÇ ¸ö µÀ µÂ ÈË ¸ñ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Õâ¸öÃû´ÊµÄÕæÕýÒâÒ壬ÔÚ½ü´úÈËÖм伸ºõÍêÈ«ÏûʧÁË£º´ó¶àÊýÈ˶¼°Ñ³Ç

ÊÐ ÈÏΪÊdzǰ°ÑÊÐÃñÈÏΪÊǹ«Ãñ¡£ËûÃDz»ÖªµÀ¹¹³É³ÇÊеÄÊǼÒÍ¥£¬¶ø¹¹³É³Ç°î µÄÊǹ«Ãñ¡£ÕýÊÇÕâÖÖ´íÎóÎôÈÕÔøʹµÃåÈÌ«»ùÈË¢Ù¸¶³ö¹ý²ÒÖصĴú¼Û¡£ÎÒ´Ó²»Ôø¿´ µ½¹ý £ã £é £ö£å £ó£¨¹«Ãñ£©Õâ¸ö³ÆºÅÊÇ¿ÉÒÔ¸³ÓèÈκξýÖ÷֮ϵij¼ÃñµÄ£¬¼´Ê¹¶Ô¹Å´úµÄÂí Æä¶ÙÈË»òÕß½ñÌìµÄÓ¢¹úÈË Ò² ÊÇ ²» ¿É ÒÔ µÄ£¬ ¾¡ ¹Ü Ëû ÃÇ ±È Æä Ëû Ò» ÇÐ ÈË ¶¼ ¸ü ½Ó ½ü ÓÚ ×Ô ÓÉ¡£Ö»Óз¨¹úÈ˵½´¦ÀÄÓù«ÃñÕâ¸öÃû×Ö£¬ÒòΪËûÃǶÔÕâ¸öÃû×Ö²¢Ã»ÓÐÈκÎÕæÕýµÄ ¹Û ÄÕâ´ÓËûÃǵÄ×ÖµäÀï¾Í¿ÉÒÔ¿´µÃ³öÀ´£¬²»È»µÄ»°£¬ËûÃǾÍÒª·¸´óÄæ²»µÀµÄı ´Û ×ïÁË¡£Õâ¸öÃû´ÊÔÚ·¨¹úÈ˽ö±íʾһÖÖµÂÐУ¬¶ø²»ÊÇÒ»ÖÖȨÀû¡£µ±±«µ¤¢ÚÏëÒªÂÛ Êö ÎÒÃǵĹ«ÃñÓëÊÐÃñµÄʱºò£¬ËûÈ´Îó´ËΪ±Ë£¬Òò¶øÔì³ÉÁË´ó´í¡£´ïÀʱ´¢ÛÏÈÉúû ÓÐÏÝÈëÕâÖÖ´íÎ󣬲¢ÇÒÔÚËûµÄ ¡¶ÈÕÄÚÍß¡·Ò»ÌõÀºÜºÃµØÇø±ðÁËÎÒÃdzÇÊÐÖ®ÖÐËù ÓеÄËĵÈÈË£¨»òÕßÎåµÈÈˢܣ¬Èç¹ûËãÉÏ´¿´âµÄÒì°îÈ˵Ļ°£©£¬¶øÆäÖÐ×é³É¹²ºÍ¹úµÄ ÔòÖ»ÓÐÁ½µÈÈË¡£¾ÍÎÒËùÖª£¬Ã»ÓбðµÄ·¨¹ú×÷¼ÒÊÇÁ˽⹫ÃñÕâ¸öÃû´ÊµÄÕæÕýÒâÒåµÄ¡£ ¢ÙÕâÀï¿ÉÄÜÊÇÖ¸åÈÌ«»ùÈ˲ÉÓÃÁ˹ÍÓ¶±øÖÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ±« µ¤ £¨£Ê£®£Â£ï £µ £³ £°¡ª£± £µ £¹ £¶Ä꣩ ·¨ ¹ú ×÷ ¼Ò£¬ Öø ÓÐ ¡¶¹² ºÍ ¹ú ÂÛ¡· £¨£± £µ £· £¶ £ä £é £î£¬£± Ä꣩¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û´ïÀʱ´ £¨£Ä¡¯£Á£ì £· £± £·¡ª£± £· £¸ £³Ä꣩ ·¨¹úÊýѧ¼Ò¡¢Ë¼Ïë¼Ò£¬ÓëµÒµÂÂÞ £å£í£â£å £ò £ô£¬£± ¹²Í¬Ö÷³Ö¡¶°Ù¿ÆÈ«Êé¡·µÄ±à×빤×÷¡£¡¶ÈÕÄÚÍß¡·Îª´ïÀʱ´Îª¡¶°Ù¿ÆÈ«Êé¡·ËùдµÄÒ» Ìõ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü ÔÚ ¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· ÐòÑ﵀ ¡°ÈÕÄÚÍßÏÜ·¨±í¡± ÖУ¬¡°ÎåµÈ¡± ×÷ ¡°ÁùµÈ¡±¡£¿É²Î¿´ ±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£² £¸

µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

Ãñ£¬ ×÷Ϊ¹ú¼Ò·¨Âɵķþ´ÓÕߣ¬ ¾Í½Ð×ö³¼Ãñ¡£ µ«ÊÇÕâЩÃû´ÊÍù ¡¤ ¡¤¡¤ Íù»¥Ïà»ìÏý£¬ ±Ë´ËͨÓã» Ö»ÒªÎÒÃÇÔÚÒÔÆäÍêÈ«µÄ¾«È·ÐÔʹÓà ËüÃÇʱ£¬ ÖªµÀ¼ÓÒÔÇø±ð¾Í¹»ÁË¡£

µÚÆßÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨÕß ´ÓÉÏÊö¹«Ê½¢Ù¿ÉÒÔ¿´³ö£¬½áºÏµÄÐÐΪ¢Ú°üº¬×ÅÒ»ÏÖÚÓë ¸öÈËÖ®¼äµÄÏ໥¹æÔ¼£»Ã¿¸ö¸öÈËÔÚ¿ÉÒÔ˵ÊÇÓë×Ô¼ºµÞԼʱ£¬¶¼ ±»Á½ÖعØϵËùÖÆÔ¼×Å£º ¼´¶ÔÓÚ¸öÈË£¬ Ëû¾ÍÊÇÖ÷ȨÕßµÄÒ»¸ö³É Ô±£» ¶ø¶ÔÓÚÖ÷ȨÕߣ¬ Ëû¾ÍÊǹú¼ÒµÄÒ»¸ö³ÉÔ±¡£ µ«ÊÇÔÚÕâÀïÈ´ ²»ÊÊÓÃÃñ·¨ÉϵÄÄÇÌõ×¼Ôò£¬ ¼´ÈκÎÈ˶¼ÎÞÐè×ñÊر¾È˶Ô×Ô¼º Ëù¶©µÄ¹æÔ¼£» ÒòΪ×Ô¼º¶Ô×Ô¼º¶©Ô¼£¬ ºÍ×Ô¼º¶Ô×Ô¼ºÖ»¹¹³ÉÆä ÖÐÒ»²¿·ÖµÄÈ«Ì嶩Լ£¬ ÕâÁ½ÕßÖ®¼äÊÇ´óÓÐÇø±ðµÄ¡£ »¹±ØÐëÖ¸³ö£º ÓÉÓÚ¶Ôÿ¸öÈ˶¼Ðë¾ÍÁ½Öز»Í¬µÄ¹Øϵ¼ÓÒÔ ¿¼ÂǵÄÔµ¹Ê£¬ËùÒÔ¹«Öڵľö¶¨¿ÉÒÔÔð³ÉÈ«Ìå³¼Ãñ·þ´ÓÖ÷ȨÕߣ¬ È»¶øÈ´²»ÄÜÒÔÏà·´µÄÀíÓÉÔð³ÉÖ÷ȨÕßÔ¼ÊøÆä×ÔÉí£» Òò´Ë£¬ Ö÷ ȨÕßÈôÊÇÒÔÒ»ÖÖΪËû×Ô¼ºËù²»µÃÎ¥±³µÄ·¨ÂÉÀ´Ô¼Êø×Ô¼º£¬ ÄÇ ±ãÊÇÎ¥·´ÕþÖι²Í¬ÌåµÄ±¾ÐÔÁË¡£ ¼ÈȻֻÄܾÍΨһµÄͬһÖÖ¹Ø ÏµÀ´¿¼ÂÇ×Ô¼º£¬ËùÒÔ¾Íÿ¸ö¸öÈ˶øÂÛÒ²¾ÍÊÇÔÚÓë×ÔÉí¶©Ô¼£»ÓÉ ´Ë¿É¼û£¬ ²¢Ã»ÓжøÇÒÒ²²»¿ÉÄÜÓÐÈκÎÒ»ÖÖ¸ù±¾·¨ÂÉÊÇ¿ÉÒÔÔ¼

¢Ù ¢Ú

Ö¸ÉÏÒ»ÕÂÖÐÉç»á¹«Ô¼µÄ¹«Ê½¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°½áºÏµÄÐÐΪ¡±£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷ ¡°Ô-ʼÁªÃ˵ÄÐÐΪ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


£² £¹ ¢Ù

¢Ú

ÊøÈËÃñ¹²Í¬ÌåµÄ £¬ÄÄÅÂÊÇÉç»áÆõÔ¼±¾Éí ¡£Õâ²¢²»ÊÇ˵£¬Õâ Ò»¹²Í¬ÌåÔÚ¾ø²»Ëðº¦ÕâÒ»ÆõÔ¼µÄÌõ¼þÖ®ÏÂÒ²²»ÄÜÓëÍâÈ˶©Ô¼ ÁË£» ÒòΪ¾ÍÆä¶ÔÍâ¶øÂÛ£¬ ËüÈÔÊÇÒ»¸öµ¥Ò»Ì壬 ÊÇÒ»¸ö¸öÌå¡£ µ«ÊÇÕþÖι²Í¬Ìå»òÖ÷ȨÕߣ¬ Æä´æÔÚ¼ÈÖ»ÊdzöÓÚÆõÔ¼µÄÉñ Ê¥ÐÔ£¬ ËùÒԾ;ø²»ÄÜʹ×Ô¼º¸ºÓÐÈκοÉÒÔËðº¦ÕâÒ»Ô-ʼÐÐΪ µÄÒåÎñ£¬ ×ÝʹÊǶÔÓÚÍâÈËÒ²²»ÄÜ£» ±ÈÈç˵£¬ תÈÃ×Ô¼ºµÄijһ ²¿·Ö£¬ »òÕßÊÇʹ×Ô¼ºÁ¥ÊôÓÚÁíÒ»¸öÖ÷ȨÕß¡£ ÆÆ»µÁËÄÇÖÖËü×Ô ¼ºËùÀµÒÔ´æÔÚµÄÐÐΪ£¬ Ò²¾ÍÊÇÏûÃðÁË×Ô¼º£¬ ¶ø²¢²»´æÔڵĶ« Î÷ÊDz»ÄܲúÉú³öÈκζ«Î÷À´µÄ¡£ Ò»µ©ÈËȺÕâÑùµØ½á³ÉÁËÒ»¸ö¹²Í¬ÌåÖ®ºó£¬ ÇÖ·¸ÆäÖеÄÈÎ ºÎÒ»¸ö³ÉÔ±¾Í²»Äܲ»ÊÇÔÚ¹¥»÷Õû¸öµÄ¹²Í¬Ì壻 ¶øÇÖ·¸¹²Í¬Ìå ¾Í¸ü²»Äܲ»Ê¹ËüµÄ³ÉԱͬ³ðµÐâé¢Û¡£ÕâÑù£¬ÒåÎñºÍÀûº¦¹Øϵ¾Í ÆÈʹµÞÔ¼ÕßË«·½Í¬ÑùµØÒª±Ë´Ë»¥Öú£¬ ¶øͬÊÇÕâЩÈËÒ²¾ÍÓ¦¸Ã Á¦ÇóÔÚÕâÖÖË«ÖعØϵ¢Ü֮ϰÑÒ»ÇÐÓÐϵÓڴ˵ÄÀûÒ涼½áºÏÔÚ Ò»Æð¡£ ÔÙÕߣ¬Ö÷ȨÕß¼ÈȻֻÄÜÓÉ×é³ÉÖ÷ȨÕߵĸ÷¸öÈËËù¹¹³É£¬Ëù ¢Ù

¡¶ÂÛÈËÀ಻ƽµÈµÄÆðÔ´Óë»ù´¡¡· µÚ £²²¿£º¡°ÓÉÓÚÆõÔ¼µÄÐÔÖÊ£¬ÎÒÃDZã¿ÉÒÔ

¿´ ³ö£¬Ëü²»»áÊDz»¿É¸ü¸ÄµÄ£»ÒòΪÈç¹ûûÓиü¸ßµÄȨÁ¦¿ÉÒÔ±£Ö¤µÞÔ¼ÕßµÄÖҳϣ¬¿É ÒÔÆÈʹËûÃÇÂÄÐÐÏ໥¼äµÄÔÊŵµÄ»°£¬ÄÇÄ©Ë«·½×Ô¼º±ãÊÇ×Ô¼º°¸¼þµÄ²ÃÅÐÕߣ¬¡ª¡ª ÈκÎÒ»·½×ÜÊÇÓÐȨ³·ÏúÆõÔ¼µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÄÄÅÂÊÇÉç»áÆõÔ¼±¾Éí¡±£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ÖÐûÓÐÕ⼸¸ö×Ö¡£¿É²Î¿´±¾Ê飬

µÚ £²¾í£¬ µÚ £´Õ£¬ ÓÖ£¬¡¶ÈËÀ಻ƽµÈµÄÆðÔ´Óë»ù´¡¡· µÚ £²²¿¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷´ËÏÂÉÐÓУº¡°ÒòΪ³ýÁËËûÃÇËù²ÎÓëµÄ¹²Í¬ÉúÃü¶øÍ⣬ÿ¸ö

ÈË×Ô¼ºÔÚÖ÷ȨÕßʵ¼ÊÉÏËù²¢Î´¼ÓÒÔ°²ÅŵÄÄÇЩ²¿·Ö¾Í¶¼Ã°ÓÐΣÏÕ£¬²¢ÇÒ³ý·ÇÊÇÊÜ ¹«¹²µÄ±£»¤¾Í²»»áÏíÓа²È«¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡°Ë«ÖعØϵ¡± Ö¸ÒåÎñÓëÀûº¦¹Øϵ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£³ £°

µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

ÒÔÖ÷ȨÕß¾ÍûÓС¢ ¶øÇÒÒ²²»ÄÜÓÐÓëËûÃǵÄÀûÒæÏà·´µÄÈκÎÀû Ò棻 Òò´Ë£¬ Ö÷ȨȨÁ¦¾ÍÎÞÐè¶ÔÓÚ³¼ÃñÌṩÈκα£Ö¤£¬ ÒòΪ¹² ͬÌå²»¿ÉÄÜÏëÒªËðº¦ËüµÄÈ«Ìå³ÉÔ±¢Ù£»¶øÇÒÎÒÃÇÒÔºó¢Ú»¹¿ÉÒÔ ¿´µ½£¬ ¹²Í¬ÌåÒ²²»¿ÉÄÜËðº¦Èκθö±ðµÄÈË¡£ Ö÷ȨÕßÕýÓÉÓÚËû ÊÇÖ÷ȨÕߣ¬ ±ãÓÀÔ¶¶¼ÊÇËûËùµ±È»µÄÄÇÑù¡£ µ«ÊÇ£¬ ³¼Ãñ¶ÔÓÚÖ÷ȨÕߵĹØϵȴ²»ÊÇÕâÑùµÄ£¬ ¾¡¹ÜÓÐ×Å ¹²Í¬µÄÀûÒ棬 µ«ÊÇÈç¹ûÖ÷ȨÕßûÓа취ȷ±£³¼ÃñµÄÖҳϣ¬ ÄÇ Ä©¾ÍûÓÐÈκζ«Î÷¿ÉÒÔ±£Ö¤³¼ÃñÂÄÐйæÔ¼¡£ ÊÂʵÉÏ£¬Ã¿¸ö¸öÈË×÷ΪÈËÀ´Ëµ£¬¿ÉÒÔ¾ßÓиö±ðµÄÒâÖ¾£¬¶ø ÓëËû×÷Ϊ¹«ÃñËù¾ßÓеĹ«ÒâÏà·´»òÕß²»Í¬¢Û¡£ ËûµÄ¸öÈËÀûÒæ ¶ÔËûËù˵µÄ»°£¬¿ÉÒÔÍêÈ«Î¥±³¹«¹²ÀûÒ棻ËûÄǾø¶ÔµÄ¢Ü¡¢ÌìÈ» ¶ÀÁ¢µÄÉú´æ£¬ ¿ÉÒÔʹËû°Ñ×Ô¼º¶ÔÓÚ¹«¹²ÊÂÒµËù¸ºµÄÒåÎñ¿´×÷ ÊÇÒ»ÖÖÎÞ³¥µÄ¹±Ï×£¬ ¶øÅ×ÆúÒåÎñ֮Ϊº¦ÓÚ±ðÈË»áԶԶСÓÚÒò ÂÄÐÐÒåÎñËù¼Ó¸ø×Ô¼ºµÄ¸ºµ£¡£ ¶øÇÒËû¶ÔÓÚ¹¹³É¹ú¼ÒµÄÄÇÖÖµÀ µÂÈ˸ñ£¬ Ò²ÒòΪËü²»ÊÇÒ»¸ö¸öÈË£¬ ¾ÍÈÏΪËüÖ»²»¹ýÊÇÒ»¸öÀí ÐԵĴæÔÚ£» ÓÚÊÇËû¾ÍÖ»ÏíÊܹ«ÃñµÄȨÀû£¬ ¶ø²»Ô¸Ò⾡³¼ÃñµÄ ÒåÎñÁË¡£ ÕâÖÖ·ÇÕýÒ峤´ËÒÔÍù£¬ ½«»áÔì³ÉÕþÖι²Í¬ÌåµÄ»ÙÃð µÄ¡£

¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¹ØÓÚ×÷ÕßËù˵µÄËÄÖÖÒâÖ¾£¬¼´¸ö±ðÒâÖ¾£¨ £ö£ï £ì £ï £î £ô¨¦£ð£á £ò £ô £é £ã £õ £ì £é¨¨ £ò£å£©¡¢ÍÅÌ壨¹²

ͬ Ì壩 Òâ Ö¾ £¨£ö£ï £ì £ï £î £ô¨¦£ä£å£ã £ï £ò£ð£ó£©¡¢ ÖÚ Òâ £¨£ö£ï £ì £ï £î £ô¨¦£ä£å£ô £ï £õ£ó£© ºÍ ¹« Òâ £¨£ö£ï £ì £ï £î £ô¨¦ £µÕ¡£¡ª¡ª £³Õ£»µÚ£³¾í£¬µÚ£± £ç¨¦ £î¨¦ £ò£á £ì £å£©£¬¿É²Î¿´±¾Ê飬µÚ£±¾í£¬µÚ£¶Õ£»µÚ£²¾í£¬µÚ£±¡¢ Òë×¢ ¢Ü

¡°¾ø¶Ô¡± Ö¸×ÔȻ״̬ÖеÄ×ÔÓÉ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÉç»á״̬

£³ £± ¢Ù

Òò¶ø£¬ÎªÁËʹÉç»á¹«Ô¼²»ÖÂÓÚ³ÉΪһֽ¿ÕÎÄ £¬Ëü¾ÍĬÆõ µØ°üº¬×ÅÕâÑùÒ»Öֹ涨£¬¡ª¡ª ΨÓÐÕâÒ»¹æ¶¨²ÅÄÜʹÆäËû¹æ¶¨ ¾ßÓÐÁ¦Á¿£¬¡ª¡ª ¼´ÈκÎÈ˾ܲ»·þ´Ó¹«ÒâµÄ£¬ È«Ìå¾ÍÒªÆÈʹËû ·þ´Ó¹«Òâ¡£ ÕâÇ¡ºÃ¾ÍÊÇ˵£¬ ÈËÃÇÒªÆÈʹËû×ÔÓÉ£» ÒòΪÕâ¾ÍÊÇ Ê¹ ÿ Ò» ¸ö ¹« Ãñ ¶¼ ÓÐ ×æ ¹ú ´Ó ¶ø ±£ Ö¤ Ëû Ãâ ÓÚ Ò» ÇÐ ÈË Éí ÒÀ ¸½ µÄ Ìõ ¼þ£¬ Õâ¾ÍÊÇÔì³ÉÕþÖλúÆ÷Áé»îÔËתµÄÌõ¼þ£¬ ²¢ÇÒҲΨÓÐËü²Å ÊÇʹÉç»á¹æÔ¼³ÉÆäΪºÏ·¨µÄÌõ¼þ£» ûÓÐÕâÒ»Ìõ¼þ£» Éç»á¹æÔ¼ ±ã»áÊÇ»ÄÃýµÄ¡¢ ±©ÕþµÄ£¬ ²¢ÇÒ»áÔâµ½×îÑÏÖصÄÀÄÓá£

µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÉç»á״̬ ÓÉ×ÔȻ״̬½øÈëÉç»á״̬£¬ ÈËÀà±ã²úÉúÁËÒ»³¡×עĿ µÄ±ä»¯£» ÔÚËûÃǵÄÐÐΪÖÐÕýÒå¾Í´úÌæÁ˱¾ÄÜ£¬ ¶øËûÃǵÄÐж¯ Ò²¾Í±»¸³ÓèÁËÇ°´ËËùδÓеĵÀµÂÐÔ¢Ú¡£ ΨÓе±ÒåÎñµÄºôÉù´ú ÌæÁËÉúÀíµÄ³å¶¯£¬ ȨÀû´úÌæÁËÊÈÓûµÄʱºò£¬ ´ËÇ°Ö»ÖªµÀ¹Ø»³ Ò»¼ºµÄÈËÀà²Å·¢ÏÖ×Ô¼º²»µÃ²»°´ÕÕÁíÍâµÄÔ-ÔòÐÐÊ£¬ ²¢ÇÒÔÚ

¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷´Ë´¦×÷£º ¡°Òò¶ø£¬ÎªÁËʹÉç»á¹«Ô¼²»ÖÂÓÚ³ÉΪһֽ¿ÕÎÄ£¬¾Í

±ØÐëʹÖ÷ȨÕßÔÚÿ¸öÈ˵ÄͬÒâ¶øÍ⣬ »¹µÃ¾ßÓÐËûÃǶԹ«¹²ÊÂҵЧÖÒµÄijЩ±£Ö¤¡£ ÕâЩ±£Ö¤µÄµÚÒ»²½£¬Í¨³£¾ÍÊÇÐûÊÄ¡£È»¶øÓÉÓÚËüÊÇ´ÓÈ«È»²»Í¬µÄÁíÒ»ÖÖÖÈÐòµÃ³ö À´µÄ£¬ ²¢ÇÒÿ¸öÈËÓÖ¿ÉÒÔ°´ÕÕ ×Ô ¼º ÄÚ ÐÄ µÄ ×¼ Ôò Ëæ ÐÄ Ëù Óû µØ ÐÞ ¸Ä ×Ô ¼º Ëù ¸º µ£ µÄ Òå Îñ£»ËùÒÔÈËÃÇÔÚÕþÖÎÌåÖÆÖоͺÜÉÙÒÀÀµÓÚÕâÒ»µã£¬¶øÊǸüÓÐÀíÓÉÒªÖØÊÓ´ÓÊÂÎï±¾ ÉíÖ®ÖÐËùµÃ³öÀ´µÄÄÇЩ¸üΪÏÖʵµÄ°²È«±£Ö¤¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿É²Î¿´ ¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £´¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢


£³ £²

µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í ¢Ù

Ìý´Ó×Ô¼ºµÄÓûÍû֮ǰ£¬ÏÈÒªÇë½Ì×Ô¼ºµÄÀíÐÔ ¡£ËäÈ»ÔÚÕâÖÖ×´ ̬ÖУ¬ Ëû±»°þ¶áÁËËûËùµÃÖ®ÓÚ×ÔÈ»µÄÐí¶à±ãÀû£¬ È»¶øËûÈ´´Ó ÕâÀïÃæÖØеõ½ÁËÈç´ËÖ®¾Þ´óµÄÊÕ»ñ£» ËûµÄÄÜÁ¦µÃµ½Á˶ÍÁ¶ ºÍ·¢Õ¹£¬ ËûµÄ˼Ï뿪À«ÁË£¬ ËûµÄ¸ÐÇé¸ßÉÐÁË£¬ ËûµÄÁé»êÕû¸ö Ìá¸ßµ½ÕâÑùµÄµØ²½£¬ ÒÔÖÂÓÚ¡ª¡ª Èô²»ÊǶÔд¦¾³µÄÀÄÓÃʹËû ÍùÍù¶éÂäµÃ±ÈÔ-À´µÄ³ö·¢µã¸üÔãµÄ»°¡ª¡ª ¶ÔÓÚ´Ó´ËʹµÃËûÓÀ Ô¶ÍÑÀë×ÔȻ״̬£¬ ʹËû´ÓÒ»¸öÓÞÃÁµÄ¡¢ ¾ÖÏ޵Ķ¯ÎïÒ»±ä¶øΪ Ò»¸öÓÐÖǻ۵ÄÉúÎ Ò»±ä¶øΪһ¸öÈ˵ÄÄǸöÐÒ¸£µÄʱ¿Ì£¬ Ëû Ò»¶¨»áÊǸж÷²»¾¡µÄ¢Ú¡£ ÏÖÔÚÈÃÎÒÃÇ°ÑÕû¸öÕâÕÅÊÕ֧ƽºâ±í¼ò»¯ÎªÒ×ÓڱȽϵÄÏî Ä¿°É£º ÈËÀàÓÉÓÚÉç»áÆõÔ¼¶øɥʧµÄ£¬ ÄËÊÇËûµÄÌìÈ»µÄ×ÔÓÉÒÔ ¼°¶ÔÓÚËûËùÆóͼµÄºÍËùÄܵõ½µÄÒ»Çж«Î÷µÄÄÇÖÖÎÞÏÞȨÀû£» ¶øËûËù»ñµÃµÄ£¬ ÄËÊÇÉç»áµÄ×ÔÓÉÒÔ¼°¶ÔÓÚËûËùÏíÓеÄÒ»Çж« Î÷µÄËùÓÐȨ¡£ ΪÁËȨºâµÃʧʱ²»Ö·¢Éú´íÎó£¬ ÎÒÃDZØÐëºÜºÃ µØÇø±ð½ö½öÒÔ¸öÈ˵ÄÁ¦Á¿ÎªÆä½çÏÞµÄ×ÔÈ»µÄ×ÔÓÉ£¬ Óë±»¹«Òâ ËùÔ¼Êø×ŵÄÉç»áµÄ×ÔÓÉ£» ²¢Çø±ð½ö½öÊÇÓÉÓÚÇ¿Á¦µÄ½á¹û»òÕß ÊÇ×îÏÈÕ¼ÓÐȨ¶øÐγɵÄÏíÓÐȨ£¬ ÓëÖ»ÄÜÊǸù¾ÝÕýʽµÄȨÀû¶ø µì¶¨µÄËùÓÐȨ¡£ ³ýÉÏÊöÒÔÍ⣬ ÎÒÃÇ»¹Ó¦¸ÃÔÚÉç»á״̬µÄÊÕÒæÀ¸ÄÚÔÙ¼ÓÉÏ

¢Ù

¿É²Î¿´±¾Ê飺 µÚ £²¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

£¶ £¹ £´¡ª£± £· £´ £¸£©¡¶ÕþÖÎȨÀûÔ-Àí¡·£¨£± £· £µ £±£©£º¡°Õþ ²¼ À-ÂêÆæ £¨£Ê£®£Â£õ £ò £ì £á£í£á £ñ £õ £é£¬£±

ÖÎ µÄ×ÔÓÉÒªÔ¶Ô¶ÓÅÔ½ÓÚ×ÔÈ»µÄ×ÔÓÉ£»Òò´Ë£¬²úÉúÁËÕþÖÎ×ÔÓɵÄÕþÖÎ״̬£¬ÄËÊÇÈË ÀàÒ»ÇÐ״̬ÖÐ×îÍêÃÀµÄ״̬£¬¶øÇÒÈ·ÇеØ˵£¬»¹ÊÇÈËÀà×î×ÔÈ»µÄ״̬¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¾ÅÕ¡¡Â۲ƲúȨ

£³ £³

¢Ù

µÀµÂµÄ×ÔÓÉ £¬ ΨÓеÀµÂµÄ×ÔÓɲÅʹÈËÀàÕæÕý³ÉΪ×Ô¼ºµÄÖ÷ ÈË£» ÒòΪ½öÖ»ÓÐÊÈÓûµÄ³å¶¯±ãÊÇÅ«Á¥×´Ì¬£¬ ¶øΨÓзþ´ÓÈËÃÇ ×Ô¼ºÎª×Ô¼ºËù¹æ¶¨µÄ·¨ÂÉ£¬ ²ÅÊÇ×ÔÓÉ¡£ È»¶ø¹ØÓÚÕâÒ»µã£¬ ÎÒ ÒѾ-̸ÂÛµÃÌ«¶àÁË£¬ ¶øÇÒ×ÔÓÉÒ»´ÊµÄÕÜѧÒâÒ壬 ÔÚÕâÀïÒ²²» ¡¤¡¤ ÊôÓÚÎÒµÄÖ÷ÌâÖ®ÄÚ¡£

µÚ¾ÅÕ¡¡Â۲ƲúȨ

¢Ú

¼¯ÌåµÄÿ¸ö³ÉÔ±£¬ ÔÚ¼¯ÌåÐγɵÄÄÇһ˲¼ä£¬ ±ã°Ñµ±Ê±Êµ ¼ÊÇé¿öÏÂËù´æÔÚµÄ×Ô¼º¡ª¡ª Ëû±¾ÉíºÍËûµÄÈ«²¿Á¦Á¿£¬ ¶øËûËù ÏíÓеIJƸ»Ò²¹¹³ÉÆäÖеÄÒ»²¿·Ö¡ª¡ª Ï׸øÁ˼¯Ìå¡£ Õâ²¢²»ÊÇ Ëµ£¬ ÓÉÓÚÕâÒ»ÐÐΪ£¬ ÏíÓÐȨ±ãÔÚתÊÖÖ®¼Ê»á¸Ä±äÐÔÖʶø³ÉΪ Ö÷ȨÕßÊÖÖеÄËùÓÐȨ£» È»¶ø³Ç°îµÄÁ¦Á¿¼ÈÊÇÎ޿ɱÈÄâµØÒª´ó ¹ý ÓÚ ¸ö ÈË µÄ Á¦ Á¿£¬ Ëù ÒÔ ¹« ¹² µÄ Ïí ÓÐ Ëä È» û ÓÐ ¸ü ´ó µÄ ºÏ ·¨ ÐÔ£¬¡ª¡ª ÖÁÉÙ¶ÔÓÚÍâ°îÈËÊÇÈç´Ë£¬¡ª¡ª µ«ÔÚÊÂʵÉÏÈ´¸üΪǿ ¶øÓÐÁ¦ºÍ¸üΪ²»¿É±ä¸ü¡£ ÒòΪ¾Í¹ú¼Ò¶ÔËüµÄ³ÉÔ±¶øÑÔ£¬ ¹ú¼Ò ÓÉÓÚÓй¹³É¹ú¼ÒÖÐÒ»ÇÐȨÀûµÄ»ù´¡µÄÉç»áÆõÔ¼£¬ ±ã³ÉΪËûÃÇ ¢Ù

¡¶ÂÛÈËÀ಻ƽµÈµÄÆðÔ´Óë»ù´¡¡·£¬µÚ£±²¿£º ¡°ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ˵ҰÂùÈ˲¢²»ÊÇа¶ñ

µÄ£¬ÕýÒòΪËûÃDz»ÖªµÀʲôÊÇÉÆ£»ÒòΪ·ÀÖ¹ËûÃÇ×÷¶ñµÄ¼È²»ÊÇ֪ʶµÄ·¢´ï£¬Ò²²» ÊÇ·¨ÂɵÄÏÞÖÆ£¬¶øÖ»ÊǸÐÇéµÄƽ¾²Óë¶Ô×ï¶ñµÄÎÞÖª¡£ ¡±ÓÖ¬Ëó¡¶Ë®Ïɼ¯ÐòÑÔ¡·£º ¡°µÂ ÐÐÓëа¶ñÁ½¸öÃû´ÊÄËÊÇÒÔ¼¯ÌåΪ¶ÔÏóµÄ¸ÅÄÊÇÖ»ÓÐͨ¹ýÈËÃǵÄƵ·±½Ó´¥²ÅÄܲú ÉúµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¬ Ëó ¡¶ÕþÖξ-¼Ãѧ¡·£º¡°²Æ²úÊÇÕþÖÎÉç»áµÄÕæÕý»ù´¡£¬Êǹ«Ãñ¶©Ô¼µÄÕæÕý

±£ÕÏ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


£³ £´

µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

È«²¿²Æ¸»µÄÖ÷ÈË£» µ«¾Í¹ú¼Ò¶ÔÆäËû¹ú¼Ò¶øÑÔ£¬ Ôò¹ú¼ÒÖ»ÊÇÓÉ ÓÚËü´Ó¸öÈËÄÇÀïËùµÃÀ´µÄ×îÏÈÕ¼ÓÐÕßµÄȨÀû£¬ ²Å³ÉΪ²Æ¸»µÄ Ö÷È˵ġ£ ×î³õÕ¼ÓÐÕßµÄȨÀû£¬ËäȻҪ±È×îÇ¿ÕßµÄȨÀû¸üÕæʵЩ£¬µ« ҲΨÓÐÔڲƲúȨȷÁ¢Ö®ºó£¬ ²ÅÄܳÉΪһÖÖÕæÕýµÄȨÀû¡£ ÿ¸ö È˶¼ÌìÈ»ÓÐȨȡµÃΪ×Ô¼ºËù±ØÐèµÄÒ»ÇУ» µ«ÊÇʹËû³ÉΪijÏî ²Æ¸»µÄËùÓÐÕßÕâÒ»»ý¼«ÐÐΪ£¬ ±ãÅųýÁËËû¶ÔÆäÓàÒ»ÇвƸ»µÄ ËùÓÐȨ¡£ ËûµÄÄÇ·ÝÒ»¾-È·¶¨£¬ Ëû¾ÍÓ¦¸ÃÒÔ´ËΪÏÞ£¬ ²¢ÇÒ¶Ô¼¯ Ìå²»ÄÜÔÙÓÐÈκθü¶àµÄȨÀû¡£ Õâ¾ÍÊǺÎÒÔÔ-À´ÔÚ×ÔȻ״̬ÖÐ ÊÇÄÇÑù´àÈõµÄ×î³õÕ¼ÓÐÕßµÄȨÀû£¬ È´»á±¸ÊÜÒ»ÇÐÉç»áÈË×ð¾´ µÄÔµ¹ÊÁË¡£ ÈËÃÇ×ðÖØÕâÖÖȨÀûµÄ£¬ ¸ü¶àµØµ¹ÊDz¢²»ÊôÓÚ×Ô¼º ËùÓеĶ«Î÷£¬ ¶ø²»ÊÇÊôÓÚ±ðÈËËùÓеĶ«Î÷¡£ Ò»°ã˵À´£¬ÒªÈϿɶÔÓÚij¿éÍÁµØµÄ×î³õÕ¼ÓÐÕßµÄȨÀû£¬¾Í ±ØÐë¾ß±¸ÏÂÁеÄÌõ¼þ£º Ê×ÏÈ£¬ Õâ¿éÍÁµØ»¹²»ÔøÓÐÈ˾Óס£» Æä ´Î£¬ÈËÃÇÖ»ÄÜÕ¼ÓÐΪά³Ö×Ô¼ºµÄÉú´æËù±ØÐèµÄÊýÁ¿£»µÚÈý£¬ÈË ÃÇÖ®Õ¼ÓÐÕâ¿éÍÁµØ²»ÄÜƾһÖÖ¿Õ¶´µÄÒÇʽ£¬ ¶øÊÇҪƾÀͶ¯Óë ¸ûÔÅ£¬ ÕâÊÇÔÚȱ·¦·¨Àí¸ù¾Ýʱ£¬ ËùÓÐȨÄÜÊܵ½±ðÈË×ðÖصÄΨ Ò»±êÖ¾¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ ÊÚÓèÐèÒªÓëÀͶ¯ÒÔ×î³õÕ¼ÓÐÕßµÄȨÀû£¬ ²»¾ÍÒÑ ¾-°ÑÕâÖÖȨÀûÀ©Õ¹µ½×î´ó¿ÉÄܵÄÏÞ¶ÈÁËÂð£¿ÄѵÀ¶ÔÓÚÕâһȨ Àû¿ÉÒÔ²»¼ÓÏÞÖÆÂð£¿ÄѵÀ²å×ãÓÚÒ»¿é¹«¹²µÄÍÁµØÖ®ÉÏ£¬ ¾Í×ã ÒÔÁ¢¿Ì×Ô·âΪÕâ¿éÍÁµØµÄÖ÷ÈËÁËÂð£¿ÄѵÀÓÉÓÚÓÐÁ¦Á¿°Ñ±ðÈË ´ÓÕâ¿éÍÁµØÉÏÔÝʱ¸Ï×ߣ¬ ¾Í×ãÒÔÓÀÔ¶°þ¶á±ðÈËÖØлØÀ´µÄȨ Àû ÁË Âð£¿Ò» ¸ö ÈË »ò Õß Ò» ¸ö Ãñ ×å Èô ²» ÊÇ Óà ¸Ã ÊÜ ³Í ·£ µÄ ´Û ¶á ÊÖ ¶Î£¬¡ª¡ª ÒòΪËûÃǶÔÆäËûµÄÈ˶áÈ¥ÁË´ó×ÔÈ»Ëù¹²Í¬¸³¸ø´ó¼Ò


µÚ¾ÅÕ¡¡Â۲ƲúȨ

£³ £µ

µÄ¾ÓסµØºÍÉú»îÆ·£¬¡ª¡ª ÓÖÔõôÄܹ»¾ðÈ¡²¢°þ¶áÈ«ÈËÀàµÄ¹ã ´óÍÁµØÄØ£¿µ±Å¬Äù×È¡¤°Í¶û²¨¢ÙÔÚº£±ßÉÏÒÔ¿¨Ë¹ÌáÍõÃáµÄÃû ÒåÐû²¼Õ¼ÁìÄÏ̫ƽÑóºÍÕû¸öÄÏÃÀÖÞµÄʱºò£¬ ÄѵÀÕâ¾Í×ãÒÔ°þ ¶áÄÇÀïÈ«Ìå¾ÓÃñµÄÍÁµØ²¢°ÑÈ«ÊÀ½çµÄ¾ýÖ÷¶¼ÅųâÔÚÍâÁËÂ𣿠Ȼ¶ø¾ÍÔÚÕâ¸öÁ¢×ãµãÉÏ£¬ ÕâÖÖÒÇʽȴÍ÷È»ÎÞÒæµØÒ»ÔÙΪÈËÃÇ ËùЧò-£» ¶øÄÇλÌìÖ÷½ÌµÄ¹úÍõ¢ÚÔÚËûµÄů¸óÀïÖ»ÏûÒ»¾Ù¾ÍÕ¼ ÓÐÁËÈ«ÊÀ½ç£¬ Ö»ÒªËæºó°Ñ±ðµÄ¾ýÖ÷ÒѾ-Õ¼Óеĵط½»®ÈëËû×Ô ¼ºµÄµÛ¹ú°æͼ¾ÍÐÐÁË¡£ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÏëÏó£¬ ¸÷¸öÈËÅþÁڵĺÍÏàÁªµÄÍÁµØÊÇÔõÑù±ä³É ¹«¹²µÄÍÁµØµÄ£¬ ÒÔ¼°Ö÷ȨȨÀû´Ó³¼Ãñ±¾ÉíÀ©´óµ½³¼ÃñËùÕ¼ÓÐ µÄÍÁµØʱ£¬ ÓÖÔõÑù±ä³ÉΪ¼ÈÊǶÔÓÚʵÎïµÄ¶øͬʱÓÖÊǶÔÓÚÈË ÉíµÄȨÀû£» Õâ¾ÍʹµÃÍÁµØÕ¼ÓÐÕßÃÇÏÝÓÚ¸ü´óµÄÒÀ¸½µØ룬 ²¢ ÇÒ°ÑËûÃÇÁ¦Á¿µÄ±¾Éíת»¯ÎªÊ¹ËûÃÇЧÖҵı£Ö¤¡£ ÕâÖÖ±ãÒËËÆ ºõ¹Å´úµÄ¹ú¾ýÃDz¢²»ÔøºÜºÃµØ¸Ð¾õµ½£¬ ËûÃǽöÖ»³ÆΪ²¨Ë¹ÈË µÄÍõ¡¢ÈûÖÖÈË¢ÛµÄÍõ»òÊÇÂíÆä¶ÙÈ˵ÄÍõ£¬ºÃÏñËûÃÇÖ»²»¹ý×ÔÈÏ ÎªÊÇÈËÃñµÄÊ×Áì¶ø²»ÊǹúÍÁµÄÖ÷ÈË¡£ ½ñÌìµÄ¹úÍõÃǾʹÏÃ÷µÃ ¶àµØ×Ô³ÆΪ·¨À¼Î÷Íõ¡¢Î÷°àÑÀÍõ¡¢Ó¢¸ñÀ¼Íõ£¬µÈµÈ£»ÕâÑù£¬Ëû ÃǾͼÈÁìÓÐÍÁµØ£¬ ͬʱÓÖȷʵÁìÓÐÍÁµØÉϵľÓÃñ¡£ ÕâÖÖתÈÃËù¾ßÓеÄΨһÌصã¾ÍÊÇ£º ¼¯ÌåÔÚ½ÓÊܸöÈ˲Ƹ» ¢Ù

°Í ¶û²¨ £¨£Î£õ£î£å £´ £· £µ¡ª£± £µ £± £·Ä꣩Î÷°àÑÀº½º£¼Ò£¬ÓÚ £± £µ £± £³Äê·¢ÏÖ £ú£Â£á £ì £â£á £ï£¬£±

£´ £· £´¡ª£± £µ £± £¶Ä꣩ µÄ Ãû Òå Ðû ²¼ Õ¼ ÄÏ ÃÀ ÖÞ ¼° Ì« ƽ Ñó£¬ ²¢ ÒÔ ¿¨ ˹ Ìá Íõ ì³ µÏ ÄÏ µÚ Îå £¨£± ÓС£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Ö¸¿¨Ë¹ÌáÍõì³µÏÄϵÚÎå¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÈûÖÖÈË»òÒëÎ÷ÐìÑÇÈË£¬ Ϊ¹Å´úÅ·ÑDzÝÔ-ÉϵÄÓÎÄÁ²¿×å¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ Ò» ¡¡¾í

£³ £¶

ʱԶ²»ÊÇ°þ¶á¸öÈ˵IJƸ»£¬ ¶øÖ»ÊDZ£Ö¤ËûÃÇ×Ô¼º¶Ô²Æ¸»µÄºÏ ·¨ÏíÓУ¬Ê¹¾ÝÓТٱä³ÉΪһÖÖÕæÕýµÄȨÀû£¬Ê¹ÏíÓñä³ÉΪËùÓРȨ¡£ ÓÚÊÇÏíÓÐÕß±ãÓÉÓÚÒ»ÖּȶԹ«ÖÚÓÐÀû¡¢ µ«¸ü¶Ô×ÔÉíÓÐÀû µÄ¸îÈÃÐÐΪ¶ø±»ÈËÈÏΪÊǹ«¹²²Æ¸»µÄ±£¹ÜÕߣ¬ ËûÃǵÄȨÀûÊÜ µ½¹ú¼ÒÈ«Ìå³ÉÔ±µÄ×ðÖØ£¬ ²¢Êܵ½¹ú¼ÒµÄÈ«Á¦±£»¤ÒÔ·ÀÓùÍâ°î ÈË£» ËùÒÔ¿ÉÒÔ˵£¬ ËûÃÇÊÇ»ñµÃÁËËûÃÇËùÏ׳öµÄÒ»ÇС£ Ö»ÒªÇø ±ðÁËÖ÷ȨÕßÓëËùÓÐÕ߶Ôͬһ¿éµØ²úËù¾ßÓеIJ»Í¬È¨Àû£¬ Õâ¸ö ¶þÄÑÍÆÂÛÊDz»ÄѽâÊ͵ģ¬ ÕâÒ»µãÎÒÃÇÔÚºóÃæ¢Ú¾Í¿ÉÒÔ¿´µ½¡£ Ò²¿ÉÄÜÓÐÕâÖÖÇéÐΣº ÈËÃÇÔÚÉÐδÏíÓÐÈκÎÍÁµØ֮ǰ£¬ ¾Í ÒÑ¿ªÊ¼Ïà½áºÏÁË£¬È»ºóÔÙÈ¥Õ¼¾ÝÒ»¿é×ã·óÈ«ÌåÖ®ÓõÄÍÁµØ£»Ëû ÃÇ»òÊǹ²Í¬ÏíÓÃÕâ¿éÍÁµØ£¬ »òÊDZ˴Ëƽ·Ö»ò°´Ö÷ȨÕßËù¹æ¶¨ µÄ±ÈÀýÀ´¼ÓÒÔ»®·Ö¡£ ÎÞÂÛÓÃʲô·½Ê½½øÐÐÕâÖÖÕ¼Á죬 ¸÷¸öÈË ¶ÔÓÚËû×Ô¼ºÄÇ¿éµØ²úËù¾ßÓеÄȨÀû£¬ ¶¼ÓÀÔ¶Òª´ÓÊôÓÚ¼¯Ìå¶Ô ÓÚËùÓеÄÈËËù¾ßÓеÄȨÀû£» ûÓÐÕâÒ»µã£¬ Éç»áµÄÁªÏµ¾Í²»ÄÜ ¹®¹Ì£¬ ¶øÖ÷ȨµÄÐÐʹҲ¾ÍûÓÐʵ¼ÊµÄÁ¦Á¿¡£ ÎÒÏÖÔÚ¾ÍÒªÖ¸³ö¹¹³ÉÈ«²¿Éç»áÌåϵµÄ»ù´¡£¬ ÒÔ±ã½áÊø±¾ ÕÂÓë±¾¾í£º ÄǾÍÊÇ£¬ »ù±¾¹«Ô¼²¢Ã»ÓдݻÙ×ÔÈ»µÄƽµÈ£¬ ·´¶ø ÊÇÒÔµÀµÂµÄÓë·¨ÂɵÄƽµÈÀ´´úÌæ×ÔÈ»ËùÔì³ÉµÄÈËÓëÈËÖ®¼äµÄ

¢Ù

¡°¾ÝÓС±Ô-ÎÄΪ£õ£ó £õ £ò£ð£á £ô £é £ï £î£¬Í¨³£×÷´Û¶á½â¡£´Ë×ÖÔ´³öÀ-¶¡ÎÄ£õ£ó £õ £ò£ð£á £ò£å£¬Ö¸

ÒòʹÓûòÕ¼ÓжøÔÚÊÂʵÉϾÝÓÐijÎï¡£ÕâÀïÊÇÔÚ×ÖÔ´µÄÒâÒåÉÏʹÓÃÕâ¸ö×ֵġ£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¾ÅÕ¡¡Â۲ƲúȨ

£³ £·

¢Ù

ÉíÌåÉϵIJ»Æ½µÈ £»´Ó¶ø£¬ÈËÃǾ¡¿ÉÒÔÔÚÁ¦Á¿ÉϺͲÅÖÇÉϲ»Æ½ µÈ£¬ µ«ÊÇÓÉÓÚÔ¼¶¨²¢ÇÒ¸ù¾ÝȨÀû£¬ ËûÃÇÈ´ÊÇÈËÈËƽµÈµÄ¢Ú¡£

¢Ù

¡¶ÂÛÈËÀ಻ƽµÈµÄÆðÔ´Óë»ù´¡¡· ¡°Ç°ÑÔ¡±£º ¡°ÎÒÈÏΪÈËÀàÖмäÓÐÁ½ÖÖ²»Æ½µÈ£º

Ò» ÖÖÎÒ³Æ֮Ϊ×ÔÈ»µÄ»òÉíÌåÉϵIJ»Æ½µÈ£¬ÒòΪËüÊDZ»×ÔÈ»ËùÈ·¶¨µÄ£¬°üÀ¨ÄêÁä¡¢½¡ ¿µ¡¢ÌåÁ¦Ó뾫Éñ»òÐÄÁéµÄÆ·ÖÊÖ®²»Í¬£»ÁíÒ»ÖÖ¿ÉÒÔ³Æ֮ΪµÀµÂµÄ»òÕþÖÎÉϵIJ»Æ½ µÈ£¬ÒòΪËü±ØÐëÓÐÀµÓÚijÖÖÔ¼¶¨£¬¶øÇÒÊÇÓÉÓÚÈËÃǵÄͬÒâ¶øÈ·¶¨ÏÂÀ´µÄ£¬»òÕßÖÁ ÉÙÊDZ»ÈËÃǵÄͬÒâËùÅú×¼µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÔÚ»µÕþ¸®µÄÏÂÃ棬ÕâÖÖƽµÈÖ»ÊÇÐéÓÐÆä±í£»ËüÖ»Äܱ£³ÖÇîÈË´¦ÓÚƶÀ§£¬±£

³Ö ¸»ÈË´¦ÓÚ¾ÝÓС£ÊÂʵÉÏ£¬·¨ÂÉ×ÜÊÇÓÐÀûÓÚÏíÓвƸ»µÄÈË£¬¶øÓк¦ÓÚÒ»ÎÞËùÓÐµÄ ÈË£»Óɴ˿ɼû£¬Î©Óе±ÈËÈ˶¼ÓÐһЩ¶«Î÷¶øÓÖûÓÐÈËÄÜÓйý¶àµÄ¶«Î÷µÄʱºò£¬Éç »á״̬²Å»á¶ÔÈËÀàÓÐÒæ¡£


µÚ ¶þ ¾í µÚÒ»Õ¡¡ÂÛÖ÷ȨÊDz»¿ÉתÈÃµÄ ÒÔÉÏËùÈ·Á¢µÄÔ-ÔòÖ®Ê×ÏȵĶøÓÖ×îÖØÒªµÄ½á¹û£¬ ±ãÊÇΨ Óй«Òâ²ÅÄܹ»°´ÕÕ¹ú¼Ò´´ÖƵÄÄ¿µÄ£¬ ¼´¹«¹²ÐÒ¸££¬ À´Ö¸µ¼¹ú ¼ÒµÄ¸÷ÖÖÁ¦Á¿£» ÒòΪ£¬ Èç¹û˵¸ö±ðÀûÒæµÄ¶ÔÁ¢Ê¹µÃÉç»áµÄ½¨ Á¢³ÉΪ±ØÒª£¬ ÄÇÄ©£¬ ¾ÍÕýÊÇÕâЩ¸ö±ðÀûÒæµÄÒ»Ö²ÅʹµÃÉç»á µÄ½¨Á¢³ÉΪ¿ÉÄÜ¡£ ÕýÊÇÕâЩ²»Í¬ÀûÒæµÄ¹²Í¬Ö®µã£¬ ²ÅÐγÉÁË Éç»áµÄÁªÏµ£» Èç¹ûËùÓÐÕâЩÀûÒæ±Ë´Ë²¢²»¾ßÓÐijЩһÖÂÖ®µã µÄ»°£¬ ÄÇÄ©¾ÍûÓÐÈκÎÉç»á¿ÉÒÔ´æÔÚÁË¡£ Òò´Ë£¬ ÖÎÀíÉç»á¾Í Ó¦µ±ÍêÈ«¸ù¾ÝÕâÖÖ¹²Í¬µÄÀûÒæ¡£ Òò´ËÎÒҪ˵£º Ö÷Ȩ¼ÈÈ»²»ÍâÊǹ«ÒâµÄÔËÓ㬠ËùÒÔ¾ÍÓÀÔ¶ ²»ÄÜתÈã» ²¢ÇÒÖ÷ȨÕß¼ÈȻֻ²»¹ýÊÇÒ»¸ö¼¯ÌåµÄÉúÃü£¬ ËùÒÔ ¾ÍÖ»ÄÜÓÉËû×Ô¼ºÀ´´ú±í×Ô¼º£» ȨÁ¦¿ÉÒÔתÒÆ£¬ µ«ÊÇÒâ־ȴ²» ¿ÉÒÔתÒÆ¢Ù ÊÂʵÉÏ£¬×Ýʹ¸ö±ðÒâÖ¾Ó빫ÒâÔÚijЩµãÉÏ»¥ÏàÒ» ¢Ù ¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £¶Ê飺 ¡°ÊÇʲôʹµÃ¹ú¼Ò³ÉΪͳһÌåµÄ£¿ÄǾÍÊÇËüµÄ³ÉÔ± µÄ ½áºÏ¡£ËüµÄ³ÉÔ±µÄ½áºÏÓִӺζøÀ´£¿ÄǾÍÀ´×Ô°ÑËûÃÇÁªÏµÔÚÒ»ÆðµÄÒåÎñ¡£¶øʲ ôÊÇÕâÖÖÒåÎñµÄ»ù´¡ÄØ£¿ÔÚÕâÒ»µãÉÏ£¬×÷ÕßÃǾÍÒâ¼û·ÖÆçÁË¡£ÓÐÈËÈÏΪÊÇÇ¿Á¦£¬ÓÖ ÓÐÈËÈÏΪÊǸ¸È¨£¬»¹ÓÐÈËÈÏΪÊÇÌìÒ⡣ÿ¸öÈ˶¼Ê÷Á¢ÁË×Ô¼ºµÄÔ-Ôò²¢¹¥»÷±ðÈ赀 Ô-Ôò¡£ ÎÒ×Ô¼ºÒ²²»ÀýÍâ¡£ ÎÒÌá³ö£¬ ¹ú¼Ò³ÉÔ±Ö®¼äµÄÔ¼¶¨ÄËÊÇÕþÖι²Í¬ÌåµÄ»ù´¡¡£ ¡-¡-ÒòΪÈËÓëÈËÖ®¼äµÄÒåÎñ£¬»¹ÄÜÓÐʲô»ù´¡±ÈËûÃÇÏ໥֮¼äµÄ×ÔÓɵÞÔ¼¸üΪȷ

Çв»ÒƵÄÄØ£¿¿ÉÊÇÕâÒ»Ô¼¶¨µÄÐÔÖÊÓÖÊÇÔõÑùµÄÄØ£¿ ¡±


µÚÒ»Õ¡¡ÂÛÖ÷ȨÊDz»¿ÉתÈõÄ

£³ £¹

Ö²¢²»ÊDz»¿ÉÄܵģ¬ È»¶øÖÁÉÙÕâÖÖÒ»ÖÂÈôÒª¾-³£¶ø³Ö¾ÃÈ´ÊÇ ²»¿ÉÄܵģ»ÒòΪ¸ö±ðÒâÖ¾ÓÉÓÚËüµÄ±¾ÐÔ¾Í×ÜÊÇÇãÏòÓÚƫ˽£¬¶ø ¹«ÒâÔò×ÜÊÇÇãÏòÓÚƽµÈ¡£ ÈËÃÇÒªÏë±£Ö¤ÕâÖÖÒ»Ö£¬ ÄǾ͸ü¼Ó ²»¿ÉÄÜÁË£¬¼´Ê¹Ëü×ܸÃÊÇ´æÔÚ×ŵģ»ÄDz»»áÊÇÈËΪµÄ½á¹û£¬¶ø Ö»ÄÜÊÇ»úÓöµÄ½á¹û¡£Ö÷ȨÕߺܿÉÒÔ˵£¬ ¡°ÎÒµÄÒâͼµÄÈ·¾ÍÊÇij ijÈ˵ÄÒâͼ£¬»òÕßÖÁÉÙÒ²ÊÇËû×Ô³ÆËûËùÒâͼµÄ¶«Î÷¡±£»µ«ÊÇÖ÷ ȨÕßÈ´²»ÄÜ˵£¬ ¡°Õâ¸öÈËÃ÷ÌìËù½«ÒâͼµÄÈÔ½«ÊÇÎÒµÄÒâͼ¡±£¬Òò ΪÒâ־ʹ×ÔÉíÊÜδÀ´ËùÊø¸¿£¬ Õâ±¾À´ÊÇ»ÄÃýµÄ£¬ ͬʱҲÒòΪ ²¢²»ÄÜÓÉÈκαðµÄÒâÖ¾À´ÐíŵÈκÎÎ¥·´Ô-ÒâͼÕß×ÔÉíÐÒ¸£µÄ ÊÂÇé¡£ Òò´Ë£¬ Èç¹ûÈËÃñµ¥´¿ÊÇŵŵµØ·þ´Ó£¬ ÄÇÄ©£¬ ÈËÃñ±¾Éí ¾Í»áÓÉÓÚÕâÒ»ÐÐΪ¶ø½âÌ壬 ¾Í»áɥʧÆäÈËÃñµÄÆ·ÖÊ£» Ö»ÒªÒ» µ©³öÏÖÒ»¸öÖ÷ÈË£¬ ¾ÍÁ¢¿Ì²»ÔÙÓÐÖ÷ȨÕßÁË£¬ ²¢ÇÒÕþÖÎÌåÒ²´Ó ´Ë¾Í¸æ»ÙÃð¢Ù Õâ¾ø²»ÊÇ˵£¬ Ê×ÁìµÄºÅÁ ÔÚÖ÷ȨÕßÓз´¶ÔËüµÄ×ÔÓɶø ¡°Éç»áÆõÔ¼µÄ³ÉÁ¢ÄËÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄ¹«Ô¼£¬ ÓÉÓÚÕâÒ»¹«Ô¼Ã¿¸ö¸öÈ˾ͺÍËùÓеÄÈ˶© ÁË Ô¼£¬ÓÉ´ËÒ²¾Í²úÉúÁËËùÓеÄÈ˶Ôÿ¸öÈ˵ķ´Ô¼£»Õâ¾ÍÊǽáºÏµÄÖ±½ÓÄ¿µÄ¡£ÎÒËù νÕâÒ»¶©Ô¼ÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄ¶©Ô¼£¬¾ÍÔÚÓÚËüÊǾø¶ÔµÄ¡¢ÎÞÌõ¼þµÄ¡¢ÎÞ±£ÁôµÄ£¬ËüÓÀ Ô¶²»¿ÉÄÜÊDz»ÕýÒåµÄ»òÕßΪÈËËùÀÄÓã¬ÒòΪ¹²Í¬Ìå²»¿ÉÄÜÏëÒªÉ˺¦Ëü×Ô¼º£¬¶øÈ« ÌåÒ²Ö»ÄÜÊÇΪ×ÅÈ«Ìå¡£ËüÖ®ËùÒÔÊÇÒ»ÖÖÌØÊâµÄ¶©Ô¼£¬»¹ÔÚÓÚËü°Ñ¶©Ô¼ÕßÁªÏµÔÚÒ» Æð£¬Ê¹ËûÃDz»ÊÜÒÛÓÚÈκÎÈË£¬¶øÇÒÔÚÒÔËûÃǵÄΨһÒâ־ΪÂÉÁîµÄʱºò£¬Ëü»¹Ê¹Ëû ÃÇ ÈÔȻһÈç¼ÈÍùÄÇÑùµØ×ÔÓÉ¡£´Ó¶ø£¬´ó¼ÒµÄÒâÖ¾¾ÍÊÇÖÁ¸ßÎÞÉϵÄÖÈÐòÓëÂÉÁ¶ø ÕâÒ»ÆÕ±éµÄ¡¢È˸ñ»¯Á˵ÄÂÉÁ¾ÍÊÇÎÒËù³ÆΪµÄÖ÷ȨÕß¡£Óɴ˿ɼû£¬Ö÷ȨÊDz»¿É ·Ö¸îµÄ¡¢²»¿ÉתÈõģ¬¶øÇÒËüÔÚ±¾ÖÊÉϾʹæÔÚÓÚ¹²Í¬ÌåµÄÈ«Ìå³ÉÔ±Ö®ÖС£ ¡±¡ª¡ª Òë ×¢¡£ ¢Ù¡¡¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢¡£


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£´ £°

²¢Ã»ÓÐÕâÑù×öµÄʱºò£¬Ò²²»ÄÜËãÊǹ«ÒâÁË¡£ÔÚÕâÑùµÄÇé¿öÏ£¬ ÆÕ±éµÄ¼êĬ¾Í¿ÉÒÔÈÏΪÊÇÈËÃñµÄͬÒâ¡£ÕâÒ»µã£¬ÏÂÃæ¢Ù»¹ÒªÏê ¼Ó½â˵¡£

µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨÊDz»¿É·Ö¸îµÄ ÓÉÓÚÖ÷ȨÊDz»¿ÉתÈõģ¬ ͬÑùÀíÓÉ£¬ Ö÷ȨҲÊDz»¿É·Ö¸î µÄ¡£ÒòΪÒâ־ҪĩÊǹ«Òâ¢Ú£¬ÒªÄ©²»ÊÇ£»ËüҪĩÊÇÈËÃñ¹²Í¬Ìå µÄÒâÖ¾£¬ Ҫĩ¾ÍÖ»ÊÇÒ»²¿·ÖÈ˵ġ£ ÔÚÇ°Ò»ÖÖÇéÐÎÏ£¬ ÕâÖÖÒâ Ö¾Ò»¾-Ðûʾ¾Í³ÉΪһÖÖÖ÷ȨÐÐΪ£¬ ²¢ÇÒ¹¹³É·¨ÂÉ¡£ ÔÚµÚ¶þÖÖ ÇéÐÎÏ£¬ Ëü±ãÖ»ÊÇÒ»ÖÖ¸ö±ðÒâÖ¾»òÕßÊÇÒ»ÖÖÐÐÕþÐÐΪ£¬ ÖÁ¶à Ò²²»¹ýÊÇÒ»µÀÃüÁî¶øÒÑ¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ÎÒÃǵÄÕþÂÛ¼ÒÃǼȲ»ÄÜ´ÓÔ-ÔòÉÏÇø·ÖÖ÷Ȩ£¬ ÓÚÊÇ ±ã´Ó¶ÔÏóÉÏÇø·ÖÖ÷Ȩ¢Û£ºËûÃÇ°ÑÖ÷Ȩ·ÖΪǿÁ¦ÓëÒâÖ¾£¬·ÖΪÁ¢ ·¨È¨Á¦ÓëÐÐÕþȨÁ¦£¬ ·ÖΪ˰ÊÕȨ¡¢ ˾·¨È¨ÓëÕ½ÕùȨ£¬ ·ÖΪÄÚ ÕþȨÓëÍ⽻Ȩ¢Ü¡£ËûÃÇʱ¶ø°ÑÕâЩ²¿·Ö»ìΪһ̸£¬Ê±¶øÓÖ°ÑËü ¢Ù

¼û ±¾ÊéµÚ £³¾í¡£ÓÖ£¬¿É²Î¿´Âå¿Ë¡¶Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £²¾í£¬µÚ £± £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

ÒâÖ¾Òª³ÉΪ¹«Ò⣬²¢²»ÓÀÔ¶ÐèÒªËüÊÇÈ«ÌåÒ»Öµģ¬µ«±ØÐë°ÑÈ«²¿Æ±Êý¶¼

¼ÆËãÔÚÄÚ£» ÈκÎÐÎʽµÄÀýÍⶼ»áÆÆ»µËüµÄ¹«¹²ÐÔ¡£ ¢Û ¢Ü

¼ûÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £± £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·µÚ £·Ê飺 ¡°¸ù¾ÝÉç»áÆõÔ¼Ëùµì¶¨µÄÔ-Ôò£¬ÎÒÃǾͿÉÒÔ¿´³ö£ººÍ

ͨ ³£µÄ¼û½âÕýºÃÏà·´£¬¹úÓë¹úÖ®¼äµÄÁªÃË¡¢ÐûÕ½ÓëæźͶ¼²»ÊÇÖ÷ȨµÄÐÐΪ£¬¶øÊÇ Õþ ¸® µÄ ÐРΪ£¬ ²¢ ÇÒ Õâ ÖÖ Ë¼ Ïë ÊÇ ·û ºÏ ×î ÄÜ Àí ½â Õþ ÖΠȨ Àû Ô- Àí µÄ ÄÇ Ð© Ãñ ×å µÄ Ï° ¹ß µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨÊDz»¿É·Ö¸îµÄ

£´ £±

ÃDz𿪡£ËûÃÇ°ÑÖ÷ȨÕßŪ³ÉÊÇÒ»¸öÖ§ÀëÆÆËéÆ´´ÕÆðÀ´µÄ¹ÖÎ ºÃÏñËûÃÇÊÇÓü¸¸öÈ˵ÄÖ«ÌåÀ´´Õ³ÉÒ»¸öÈ˵ÄÑù×Ó£¬ ÆäÖÐÒ»¸ö ÓÐÑÛ£¬ÁíÒ»¸öÓбۣ¬ÁíÒ»¸öÓÖÓнţ¬¶¼ÔÙûÓбðµÄ²¿·ÖÁË¡£¾Ý ˵ÈÕ±¾µÄ»ÃÊõ¼ÒÄܵ±ÖÚ°ÑÒ»¸öº¢×ÓÖ«½â£¬ °ÑËûµÄÖ«ÌåÒ»Ò»Å× ÉÏÌì¿ÕÈ¥£¬È»ºó¾ÍÄÜÔÙµôÏÂÒ»¸öÍêÕûÎÞȱµÄ»îÉúÉúµÄº¢×ÓÀ´¡£ Õâµ¹ÓеãÏñÎÒÃÇÕþÂÛ¼ÒÃÇËùÍæµÄ°ÑÏ·ÁË£¬ ËûÃÇÓõIJ»À¢ÊÇÒ» ÖÖ½-ºþ»ÃÊõ£¬ °ÑÉç»á¹²Í¬Ìå¼ÓÒÔÖ«½â£¬ Ëæºó²»ÖªÔõô»ØÊÂÓÖ ¾ÓÈ»°Ñ¸÷¸öƬ¶ÏÖØдպÏÔÚÒ»Æð¡£ ÕâÒ»´íÎó³ö×ÔûÓÐÄÜÐγÉÖ÷ȨȨÍþµÄÕýÈ·¸ÅÄ ³ö×Ô°Ñ ½ö ½ö ÊÇ Ö÷ Ȩ Ȩ Íþ Ëù ÅÉ Éú µÄ ¶« Î÷ Îó ÒÔ Îª ÊÇ Ö÷ Ȩ Ȩ Íþ µÄ ¹¹ ³É ²¿ ·Ö¡£ ÀýÈ磬 ÈËÃǾÍÕâÑù°ÑÐûÕ½Óëæź͵ÄÐÐΪÈÏΪÊÇÖ÷ȨµÄÐРΪ£» Æäʵ²¢²»Èç´Ë£¬ ÒòΪÕâЩÐÐΪ¶¼²»ÊÇ·¨ÂɶøÖ»ÊÇ·¨ÂÉµÄ Ó¦Ó㬠ÊǾö¶¨·¨ÂÉÇé¿öµÄÒ»ÖÖ¸ö±ðÐÐΪ¡£ Ö»ÒªÎÒÃÇ°Ñ·¨ÂÉÒ» ¡¤¡¤ ´ÊËù¸½ÓеĹÛÄîÈ·¶¨ÏÂÀ´£¬ ¾Í»áºÜÃ÷ÏԵؿ´³öÕâÒ»µã¡£ ÔÚͬÑù¿¼²ìÆäËû·ÖÀàʱ£¬ ÎÒÃǾͻᷢÏÖ£¬ ÿµ±ÈËÃÇ×ÔÒÔ Îª¿´³öÁËÖ÷ȨÊÇ·ÖÁ¢µÄ£¬ ËûÃǾÍÒª·¸´íÎó£» ¶ø±»ÈËÈÏΪÊÇÖ÷ Ȩ¸÷¸ö²¿·ÖµÄÄÇЩȨÀû¶¼Ö»ÊÇ´ÓÊôÓÚÖ÷ȨµÄ£¬ ²¢ÇÒÓÀÔ¶ÒªÒÔ ÖÁ¸ßÎÞÉϵÄÒâ־ΪǰÌᣬ ÄÇЩȨÀû¶¼Ö»²»¹ýÊÇÖ´ÐÐ×î¸ßÒâÖ¾ ¶øÒÑ¡£ µ±Ñо¿ÕþÖÎȨÀûµÄ×÷¼ÒÃÇ£¬ ÏëÒª¸ù¾ÝËûÃÇÒѾ-È·¶¨µÄÔÔòÀ´ÅжϹúÍõÓëÈËÃñµÄÏàӦȨÀûʱ£¬ ÎÒÃǼòÖ±ÎÞ·¨Êö˵ÕâÖÖ È± ·¦ È· ÇÐ ÐÔ µÄ ½á ¹û ¸ø Ëû ÃÇ µÄ ÖÖ ÖÖ ÂÛ ¶Ï Ͷ Ï ÁË Ôõ Ñù µÄ º¬ »ì ²» Ç塣ÿ¸öÈ˶¼¿ÉÒÔ¿´³öÔÚ¸ñÀÏÐã˹µÄÖø×÷µÄµÚÒ»¾í£¬µÚÈý¡¢µÚ


£´ £²

µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í ¢Ù

ËÄÁ½ÕÂÖУ¬ ÕâλԨ²©µÄѧÕßÒÔ¼°¸ÃÊéµÄÒëÕ߰ͱ´À-¿Ë ÊÇÔõ ÑùµØ¾À²øÓÚ²¢ÃÔʧÔÚ×Ô¼ºµÄ¹î±çÖ®Öеģ» ËûÃÇΨ¿Ö°Ñ×Ô¼ºµÄ ¼û½â˵µÃÌ«¶à»òÕßÌ«ÉÙ£¬ ²¢Î¨¿Öð·¸ÁËËûÃÇËùÒª¼ÓÒÔµ÷ºÍµÄ ¸÷ÖÖÀûÒæ¢Ú¡£¸ñÀÏÐã˹²»ÂúÒâ×Ô¼ºµÄ×æ¹ú£¬ÌÓÍöµ½·¨¹ú£»ËûÓÐ ÒâÌֺ÷Ò×Ê®Èý¢Û£¬ËûµÄÊé¾ÍÊÇÏ׸ø·Ò×Ê®ÈýµÄ£¬ËùÒÔËû²»ÒÅ ÓàÁ¦µØÒª°þ¶áÈËÃñµÄÒ»ÇÐȨÀû£¬ ²¢ÇÒÏ뾡ÖÖÖÖ°ì·¨Òª°ÑËüÃÇ ·îÏ׸ø¹úÍõ¡£ ÕâÒ»¶¨Ò²Í¶ºÏÁ˰ͱ´À-¿ËµÄθ¿Ú£¬ °Í±´À-¿ËÊÇ °Ñ×Ô¼ºµÄÒëÊéÏ׸øÓ¢ÍõÇÇÖεÚÒ»¢ÜµÄ¡£È»¶ø²»ÐÒÑŸ÷µÚ¶þ¢ÝµÄ ±»Ö𡪡ª ËûÊdzÆ֮ΪѷλµÄ¡ª¡ª ʹËû²»µÃ²»Ð¡ÐĽ÷É÷£¬ »Ø±Ü Òªº¦£¬º¬ºýÆä´Ê£¬ÒÔÃâ°ÑÍþÁ®¢ÞŪ³ÉÊǸö´ÛλÕß¡£¼ÙÈçÕâÁ½Î» ×÷¼ÒÄܲÉÈ¡ÕæÕýµÄÔ-ÔòµÄ»°£¬Ò»ÇÐÄÑÌâ¾Í¶¼¿ÉÒÔÓ-Èжø½â£¬¶ø ËûÃÇÒ²¾Í¿ÉÒÔʼÖÕÒ»¹áÁË¡£ËûÃDZ¾¸ÃÊÇÈÌʹ˵³öÕæÀíÀ´µÄ£¬Ëû ÃDZ¾¸ÃÊÇÖ»ÇóÌÖºÃÈËÃñµÄ¡£ È»¶ø£¬ ÕæÀíÈ´±Ï¾¹²»»áʹËûÃǽ» ÔË£¬ ¶øÈËÃñÒ²²»»á¸øËûÃÇÒÔ´óʹͷÏλò½ÌÊÚ½²Ï¯»ò¸ßнºñÙº µÄ¡£

¢Ù

¡°¸ñÀÏÐã˹µÄÖø×÷¡±Ö¸¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·¡£´ËÊéµÄ·¨ÎÄÒë±¾ÓÚ£±£· £´ £¶Äê³ö°æ£¬

ÒëÕßÊǰͱ´À-¿Ë £¨£Ê£®£Â£á £¶ £· £´¡ª£± £· £´ £´£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ £ò£â£å £ù £ò£á £ã£¬£± ¢Ú

´Ë´¦Ö¸¸ñÀÏÐã˹ ¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

·Ò×Ê®Èý £¨£± £¶ £± £°¡ª£± £¶ £´ £³ÄêÔÚ룩£¬ ·¨¹ú¹úÍõ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

ÇÇÖεÚÒ» £¨£± £· £± £´¡ª£± £· £² £·ÄêÔÚ룩£¬ Ó¢¹ú¹úÍõ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

¼´Õ²Ä·Ë¹µÚ¶þ £¨£± £¶ £¸ £µ¡ª£± £¶ £¸ £¸ÄêÔÚ룩£¬Ó¢¹ú¹úÍõ¡££± £¶ £¸ £¸Äê ¡°¹âÈÙ¸ïÃü¡±£¬

¹ú»áÓµ»¤°ÂÀ¼ÖΡ¤ÍþÁ®È¡´úղķ˹µÚ¶þΪӢ¹ú¹úÍõ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Þ

¼´ÍþÁ®µÚÈý £¨£± £¶ £¸ £¸¡ª£± £· £° £²ÄêÔÚ룩£¬ Ó¢¹ú¹úÍõ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÈýÕ¡¡¹«ÒâÊÇ·ñ¿ÉÄÜ´íÎó

£´ £³

µÚÈýÕ¡¡¹«ÒâÊÇ·ñ¿ÉÄÜ´íÎó ÓÉÒÔÉÏËùÊö£¬ ¿É¼û¹«ÒâÓÀÔ¶Êǹ«ÕýµÄ£¬ ¶øÇÒÓÀÔ¶ÒÔ¹«¹² ÀûÒæΪÒÀ¹é£» µ«ÊDz¢²»ÄÜÓÉ´ËÍÆÂÛ˵£¬ ÈËÃñµÄ¿¼ÂÇÒ²ÓÀÔ¶ÓÐ ×ÅͬÑùµÄÕýÈ·ÐÔ¡£ ÈËÃÇ×ÜÊÇÔ¸Òâ×Ô¼ºÐÒ¸££¬ µ«ÈËÃDz¢²»×ÜÊÇ ÄÜ¿´Çå³þÐÒ¸£¡£ ÈËÃñÊǾö²»»á±»¸¯Ê´µÄ£¬ µ«ÈËÃñÈ´ÍùÍù»áÊÜ ÆÛÆ-£¬¶øÇÒΨÓÐÔÚÕâʱºò£¬ÈËÃñ²ÅºÃÏñ»áÔ¸ÒâÒª²»ºÃµÄ¶«Î÷¡£ ÖÚÒâÓ빫ÒâÖ®¼ä¾-³£×ÜÓкܴóµÄ²î±ð¢Ù£» ¹«ÒâÖ»×ÅÑÛÓÚ ¹«¹²µÄÀûÒ棬 ¶øÖÚÒâÔò×ÅÑÛÓÚ˽È˵ÄÀûÒ棬 ÖÚÒâÖ»ÊǸö±ðÒâ Ö¾µÄ×ܺ͡£µ«ÊÇ£¬³ýµôÕâЩ¸ö±ðÒâÖ¾¼äÕý¸ºÏàµÖÏûµÄ²¿·Ö¢Ú¶ø Í⣬ ÔòʣϵÄ×ܺÍÈÔÈ»Êǹ«Òâ¡£ Èç¹ûµ±ÈËÃñÄܹ»³ä·ÖÁ˽âÇé¿ö²¢½øÐÐÌÖÂÛʱ£¬ ¹«Ãñ±Ë´Ë Ö®¼äûÓÐÈκι´½á£»ÄÇÄ©´Ó´óÁ¿µÄС·ÖÆçÖÐ×Ü¿ÉÒÔ²úÉú¹«Ò⣬ ¶øÇÒÌÖÂ۵Ľá¹û×Ü»áÊǺõġ£ µ«Êǵ±ÐγÉÁËÅɱðµÄʱºò£¬ ÐÎ ¢Ù

Õ⠾仰×÷Õß×î³õд×÷£º¡°¹«ÒâÒ²¾ÍÊÇÖÚÒ⣬ÕâÊǼ«Æ亱¼ûµÄÊ¡£ ¡±¡ª¡ª Òë

¢Ú

°¢È½Ëɺî¾ô˵£º ¡°Ã¿ÖÖÀûÒ涼¾ßÓв»Í¬µÄÔ-Ôò¡£Á½ÖÖ¸ö±ðÀûÒæµÄÒ»ÖÂÊÇÓÉ

×¢ ÓÚÓëµÚÈýÖÖÀûÒæÏà¶ÔÁ¢¶øÐγɵġ£ ¡±¢ÙËû»¹¿ÉÒÔ²¹³ä˵£¬È«ÌåµÄÀûÒæÒ»ÖÂÊÇÓÉÓÚÓë ÿ ¸öÈ˵ÄÀûÒæÏà¶ÔÁ¢¶øÐγɵġ£Èç¹ûÍêȫûÓв»Í¬µÄÀûÒ棬ÄÇÄ©£¬ÄÇÖÖÓÀÔ¶¶¼Åö ²» µ½ÕÏ°-µÄ¹²Í¬ÀûÒ棬Ҳ¾ÍºÜÄѱ»È˸оõµ½£»Ò»Çж¼½«×ÔÐÐÔËת£¬ÕþÖÎÒ²¾Í²»³É ÆäΪһÖÖÒÕÊõÁË¡£ ¢Ù ´Ë ´¦ Òý ÎÄ ¼û °¢ Ƚ ËÉ ¡¶·¨ ¹ú ¹Å ´ú Óë ½ü ´ú Õþ ¸® ÂÛ¡· µÚ £²Õ£» Òý ÎÄ ÖÐ µÄ ¡°Ïà ¶Ô Á¢¡± Ô-ÎÄ×÷ ¡°Ïà·´µÄÀíÓÉ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£´ £´

³ÉÁËÒÔÎþÉü´ó¼¯ÌåΪ´ú¼ÛµÄС¼¯ÍŵÄʱºò£¬ ÿһ¸öÕâÖÖ¼¯ÍÅ µÄÒâÖ¾¶ÔËüµÄ³ÉÔ±À´Ëµ¾Í³ÉΪ¹«Ò⣬ ¶ø¶Ô¹ú¼ÒÀ´ËµÔò³ÉΪ¸ö ±ðÒâÖ¾£» ÕâʱºòÎÒÃÇ¿ÉÒÔ˵£¬ ͶƱÕßµÄÊýÄ¿ÒѾ-²»ÔÙÓëÈËÊý ÏàµÈ£¬¶øÖ»Ó뼯ÍŵÄÊýÄ¿ÏàµÈÁË¡£·ÖÆçÔÚÊýÁ¿ÉÏÊǼõÉÙÁË£¬¶ø ËùµÃµÄ½á¹ûÈ´¸üȱ·¦¹«Òâ¡£ ×îºó£¬ µ±ÕâЩ¼¯ÍÅÖÐÓÐÒ»¸öÊÇÈç ´ËÖ®´ó£¬ ÒÔÖÂÓÚ³¬¹ýÁËÆäËûÒ»Çм¯ÍŵÄʱºò£¬ ÄÇô½á¹ûÄã¾Í ²»ÔÙÓÐÐí¶àСµÄ·ÖÆçµÄ×ܺͣ¬¶øÖ»ÓÐÒ»¸öΨһµÄ·ÖÆ磻Õâʱ£¬ ¾Í²»ÔÙÓй«Ò⣬¶øÕ¼ÓÅÊƵÄÒâ¼û±ãÖ»²»¹ýÊÇÒ»¸ö¸ö±ðµÄÒâ¼û¡£ Òò´Ë£¬ ΪÁ˺ܺõرí´ï¹«Ò⣬ ×îÖØÒªµÄÊǹú¼ÒÖ®ÄÚ²»ÄÜ ÓÐÅÉϵ´æÔÚ£¬²¢ÇÒÿ¸ö¹«ÃñÖ»ÄÜÊDZíʾ×Ô¼ºµÄÒâ¼û¢Ù¡£Î°´óµÄ À³¸ñ¹ÅÊ¿¢ÚµÄ¶ÀÌضø¸ßÃ÷µÄÖƶȱãÊÇÈç´Ë¡£ µ«Èç¹ûÓÐÁËÅÉϵ ´æÔڵĻ°£¬ ÄÇÄ©¾Í±ØÐëÔöÖ³ËüÃǵÄÊýÄ¿²¢·ÀÖ¹ËüÃÇÖ®¼äµÄ²»

¢Ù

Âí»ùÑŸ¥Àï˵£º¡°£Ö£å ££ò£á£ã £ï £ó £á¨¦£ã £è£å£á £ì £ã £õ£î £é£ä £é £ö £é £ó £é £ï £î £é£î£õ£ï £ã £ï £î£ï£á £ì £ì £å£ò£å £ð£õ£â £ì £é

A A

£ã £è£å£å£á £ì £ã £õ£î£å£ç £é £ï £ö£á £î£ï£º £ñ £õ£å £ì £ì £å£î£õ£ï £ã £ï £î£ï£ã £è£å£ó £ï £î£ï£ä£á £ì £ì £å£ó £å £ô £ô £å£å£ä£á£ð£á £ò £ô £é £ç £é £á £î £é£á £ã £ã £ï£í£ð£á £ç £ó £å £î£ú £á£ð£á £ò £ô £é £ç £é £á £î £é£ó £é£í£á £î £ô £å £î£ç£ï£-£î£ï£® £Î£ï £î£ð£ï £ô £å £î £î£á £ô £å£º£ñ £õ£å £ì £ì £å£ç £é £ï £ö£á £î£ï£ã £è£å£ó £å £î£ú £á£ó £å £ô £ô £å£¬

£ä£ï£á £ä£õ£î£ñ £õ£å£ð £ò£ï £ö£å £ä£å £ò£å£õ£î£æ £ï £î£ä£á £ô £ï £ò£å£ä¡¯£õ£î£á£ò£å £ð£õ£â£â £ì£ã £á£ã £è£å£î£ï £î£ó £é £á £î£ï£î £é£í£é £ú £é £ã £é £å£é £î £-£ô ¡±¡²¡°ÊÂʵÉÏ£¬ÓÐЩ»®·ÖÊÇ £ñ £õ£å £ì £ì £á£¬£è£á£ä£á£ð £ò£ï £ö£å £ä£å £ò£á £ì£í£å £î£ï£ã £è£å£î£ï £î£ö £é£ó £é £á £î£ï£ó £å £ô £å£® ÓÐ º¦ÓÚÒ»¸ö¹²ºÍ¹úµÄ£¬ÓÐЩÔòÊÇÓÐÒæµÄ£»ÄÇЩ»á¼¤Æð×ÚÅÉÓëµ³ÕùµÄÊÇÓк¦µÄ£¬¶ø ÄÇЩ²»»áÒýÆð×ÚÅÉÓëµ³ÕùµÄÔòÊÇÓÐÒæµÄ¡£¼ÈȻһ¸ö¹ú¼ÒµÄ´´ÒµÕßÎÞ·¨½ûÖ¹µÐ¶ÔÕß µÄ´æÔÚ£¬ ÖÁÉÙËûÒ²Ó¦¸Ã·ÀÖ¹ËûÃdzÉΪ×ÚÅÉ¡£ ¡± ¡³£¨¡¶·ðÂÞÂ×˹ʷ¡·£¬ µÚ £·¾í¡£ £© ¢Ú

À³ ¸ñ¹ÅÊ¿£¨£Ì£ù £ã £õ £ò£ç£õ£å£¬¼´£Ì£ù £ã £õ £ò£ç£õ£ó£©£¬Îª´«ËµÖмÍԪǰ°ËÊÀ¼Í˹°Í´ïµÄ¹ú

Íõ£¬ÖøÃûµÄÁ¢·¨Õß¡£Ëû²ÉÈ¡¾ù·ÖÍÁµØµÄ·½·¨ÒÔÏû³ýµÈ¼¶Óëµ³ÅɵĶÔÁ¢¡£Ê¼ûÆÕ³ Ëþ¿Ë ¡¶Ó¢ÐÛ´«¡· µÚ £±¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨȨÁ¦µÄ½çÏÞ ¢Ù

¢Ú

£´ £µ

¢Û

ƽµÈ£¬¾ÍÏñËóÂ× ¡¢Å¬Âê ºÍÈû¶ûάÎÚ˹ Ëù×öµÄÄÇÑù¡£ÕâÖÖ·À ·¶·½·¨ÊÇʹ¹«Òâ¿ÉÒÔÓÀÔ¶·¢Ñï¹â´ó¶øÇÒÈËÃñÒ²¾ö²»»á·¸´íÎó µÄΨһºÃ·½·¨¡£

µÚËÄÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨȨÁ¦µÄ½çÏÞ Èç¹û¹ú¼Ò£¬ »òÕß˵³Ç°î£¬ Ö»²»ÍâÊÇÒ»¸öµÀµÂÈ˸ñ£¬ ÆäÉú ÃüÈ«ÔÚÓÚËüµÄ³ÉÔ±µÄ½áºÏ£¬ ²¢ÇÒÈç¹ûËü×îÖ÷ÒªµÄ¹Ø»³¾ÍÊÇÒª ±£´æËü×ÔÉí£» ÄÇÄ©Ëü¾Í±ØÐëÓÐÒ»ÖÖÆÕ±éµÄÇ¿ÖÆÐÔµÄÁ¦Á¿£¬ ÒÔ ±ã°´ÕÕ×îÓÐÀûÓÚÈ«ÌåµÄ·½Ê½À´Íƶ¯²¢°²ÅŸ÷¸ö²¿·Ö¡£ ÕýÈç×Ô È»¸³ÓèÁËÿ¸öÈËÒÔÖ§Åä×Ô¼º¸÷²¿·ÖÖ«ÌåµÄ¾ø¶ÔȨÁ¦Ò»Ñù£¬ Éç »á¹«Ô¼Ò²¸³ÓèÁËÕþÖÎÌåÒÔÖ§ÅäËüµÄ¸÷¸ö³ÉÔ±µÄ¾ø¶ÔȨÁ¦¡£ Õý ÊÇÕâÖÖȨÁ¦£¬µ±ÆäÊܹ«ÒâËùÖ¸µ¼Ê±£¬ÈçÉÏËùÊö¢Ü£¬¾Í»ñµÃÁËÖ÷ ȨÕâ¸öÃû³Æ¢Ý¡£

¢Ù

ËóÂ× £¨£Ó£ï £¹ £´ÄêÈÎÑŵäÊ× Ï¯ Ö´ Õþ ¹Ù¡£ ¼û ±¾ Êé µÚ £´¾í£¬ µÚ £´ £ì £ï £î£©£¬ ¹«ÔªÇ° £µ

Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ŬÂ꣨£Î£õ£í£á£¬¼´£Î£õ£í£á£Ð£ï£í£ð £é £ì £é £õ£ó£©£¬´«ËµÖÐÂÞÂíÍõÕþʱÆڵĵڶþ¸ö¹úÍõ¡£

¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

Èû¶ûάÎÚ˹ £¨£Ó£å £ò £ö £é £õ£ó£¬¼´£Ó£å £ò £ö £é £õ£ó£Ô£õ £ì £ì £é £õ£ó£©£¬´«ËµÖÐÂÞÂíÍõÕþʱÆڵĵÚÁù

¸ö¹úÍõ¡£ ¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü ¢Ý

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¶¡¢ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷´ËÏÂÉÐÓУº¡°ÕýÏñÔÚÈ˵Ĺ¹³É·½Ã棬Áé»ê¶ÔÓÚÉíÌåµÄ×÷ÓÃ

ÎÊÌâÄËÊÇÕÜѧµÄ¼â¶Ë£»Í¬ÑùÔÚ¹ú¼ÒµÄ¹¹³É·½Ã棬¹«Òâ¶ÔÓÚ¹«¹²Á¦Á¿µÄ×÷ÓÃÎÊÌâÔò ÊÇÕþÖÎѧµÄ¼â¶Ë¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£´ £¶

¿ÉÊÇ£¬ ³ýÁËÕâ¸ö¹«¹²È˸ñ¶øÍ⣬ ÎÒÃÇ»¹µÃ¿¼Âǹ¹³É¹«¹² È˸ñµÄÄÇЩ˽ÈË£¬ ËûÃǵÄÉúÃüºÍ×ÔÓÉÊÇÌìÈ»µØ¶ÀÁ¢ÓÚ¹«¹²ÈË ¸ñÖ®ÍâµÄ¡£ Òò´Ë£¬ ÎÊÌâ¾ÍÔÚÓںܺõØÇø±ðÓ빫ÃñÏàÓ¦µÄȨÀû ºÍÓëÖ÷ȨÕßÏàÓ¦µÄȨÀû¢Ù£¬ ²¢Çø±ðÇ°ÕßÒÔ³¼ÃñµÄ×ʸñËùÓ¦¾¡ µÄÒåÎñºÍËûÃÇÒÔÈ˵Ä×ʸñËùÓ¦ÏíµÄ×ÔȻȨÀû¡£ ÎÒÃdzÐÈÏ£¬ ÿ¸öÈËÓÉÓÚÉç»á¹«Ô¼¶øתÈóöÀ´¢ÚµÄ×Ô¼ºÒ» ÇеÄȨÁ¦¡¢ ²Æ¸»¡¢ ×ÔÓÉ£¬ ½ö½öÊÇÈ«²¿Ö®ÖÐÆäÓÃ;¶ÔÓÚ¼¯ÌåÓÐ ÖØÒª¹ØϵµÄÄDz¿·Ö¢Û£»µ«ÊÇÒ²±ØÐë³ÐÈÏ£¬Î¨ÓÐÖ÷ȨÕß²ÅÊÇÕâÖÖ ÖØÒªÐԵIJÃÅÐÈË¡£ ·²ÊÇÒ»¸ö¹«ÃñÄÜΪ¹ú¼ÒËù×öµÄÈκηþÎñ£¬ Ò»¾-Ö÷ȨÕßÒª Çó£¬ ¾ÍÓ¦¸ÃÁ¢¼´È¥×ö£» ¿ÉÊÇÖ÷ȨÕßÕâ·½Ã棬 È´¾ö²»Äܸø³¼Ãñ ¼ÓÒÔÈκÎÒ»ÖÖ¶ÔÓÚ¼¯ÌåÊǺÁÎÞÓô¦µÄÔ¼Êø£» ËûÉõÖÁÓÚ²»¿ÉÒÔ ÓÐÕâÖÖÒâͼ£¬ ÒòΪÔÚÀíÐԵķ¨Ôò֮ϣ¬ Ç¡ÈçÔÚ×ÔÈ»µÄ·¨ÔòÖ® ÏÂÒ»Ñù£¬ ÈκÎÊÂÇé¾ø²»ÄÜÊǺÁÎÞÀíÓɵġ£ °ÑÎÒÃǺÍÉç»áÌåÁª½áÔÚÒ»ÆðµÄÔ¼¶¨Ö®ËùÒÔ³ÉΪÒåÎñ£¬ ¾Í Ö»ÒòΪËüÃÇÊÇÏ໥µÄ£» ²¢ÇÒËüÃǵÄÐÔÖÊÊÇÕâÑùµÄ£¬ ¼´ÔÚÂÄÐÐ ÕâЩԼ¶¨Ê±£¬ ÈËÃDz»¿ÉÄÜÖ»ÊÇΪ±ðÈËЧÀͶø²»ÊÇͬʱҲÔÚΪ ¢Ù

ϸÐĵĶÁÕßÃÇ£¬ÎÒÇëÇóÄãÃDz»Òª¼±ÓÚÔð±¸ÎÒÔÚÕâÀï×ÔÏàì¶Ü¡£ÓÉÓÚÓïÑÔ

µÄƶ·¦£¬ ËùÒÔÎÒÔÚÓÃÓïÉÏδÄܱÜÃâÕâÖÖì¶Ü£¬ ÇëÄãÃÇÉÙ´ý°É¡£ ¢Ù ¢Ù¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬µÚ £¶Õ¡£ÔÚ¸ÃÕÂÖÐ×÷ÕßÈÏΪ¹«ÃñÓëÖ÷ȨÕßÁ½¸öÃû×ÖÊÇ¿ÉÒÔ »¥ÏàͨÓõģ¬µ«ÔÚ´Ë´¦ÓÖÇ¿µ÷¶þÕßµÄÇø±ð£»ÔÚ¸ÃÕÂÖÐ×÷ÕßÈÏΪ¸öÈËÓÉÓÚÉç»á¹«Ô¼ ÒÑתÈóö×Ô¼ºÈ«²¿µÄ×ÔȻȨÀû£¬µ«´Ë´¦ÓÖÇ¿µ÷¸öÈË¡°ÒÔÈ˵Ä×ʸñËùÓ¦ÏíµÄ×ÔȻȨ Àû¡±£»ËùÒÔÕâÀïÒÔ¡°ÓïÑÔµÄƶ·¦¡±×Խ⣬²¢¡°ÇëÇóÄãÃDz»Òª¼±ÓÚÔð±¸ÎÒÔÚÕâÀï×ÔÏà ì¶Ü¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨȨÁ¦µÄ½çÏÞ

£´ £·

×Ô¼ºÐ§ÀÍ¡£ Èç¹û²»ÊÇÒòΪûÓÐÒ»¸öÈ˲»ÊÇ°Ñÿ¸öÈËÕâ¸ö´Ê¶¼ ¡¤¡¤¡¤ µ±³ÉËû×Ô¼º£¬ ²¢ÇÒÔÚΪȫÌåͶƱʱËùÏëµ½µÄÖ»ÊÇ×Ô¼º±¾È赀 »°£» ¹«ÒâÓÖºÎÒÔÄÜ×ÜÊǹ«ÕýµÄ£¬ ¶øËùÓеÄÈËÓÖºÎÒÔÄÜ×ÜÊÇÏ£ ÍûËûÃÇÖ®ÖеÄÿ¸öÈ˶¼ÐÒ¸£ÄØ£¿ÕâÒ»µã¾ÍÖ¤Ã÷ÁË£¬ ȨÀûƽµÈ ¼°ÆäËù²úÉúµÄÕýÒå¸ÅÄîÄËÊdzö×Ôÿ¸öÈ˶Ô×Ô¼ºµÄƫ˽£¬ Òò¶ø Ò²¾ÍÊdzö×ÔÈ˵ÄÌìÐÔ¡£ ÕâÒ»µãÒ²¾ÍÖ¤Ã÷Á˹«ÒâÈôÒªÕæÕý³ÉΪ ¹«Ò⣬ ¾ÍÓ¦¸ÃÔÚËüµÄÄ¿µÄÉÏÒÔ¼°ÔÚËüµÄ±¾ÖÊÉ϶¼Í¬ÑùµØÊǹ« Òâ¡£Õâ¾ÍÖ¤Ã÷Á˹«Òâ±ØÐë´ÓÈ«Ìå³ö·¢£¬²ÅÄܶÔÈ«Ì嶼ÊÊÓ㻲¢ ÇÒ£¬ µ±ËüÇãÏòÓÚijÖÖ¸ö±ðµÄ¡¢ Ìض¨µÄÄ¿±êʱ£¬ Ëü¾Í»áɥʧËü µÄÌìÈ»µÄ¹«ÕýÐÔ£¬ ÒòΪÕâʱÎÒÃÇÅжϵıãÊǶÔÎÒÃÇÄ°ÉúµÄ¶« Î÷£¬ ÓÚÊDZ㲻ÄÜÓÐÈκÎÕæÕý¹«Æ½µÄÔ-ÔòÔÚÖ¸µ¼ÎÒÃÇÁË¢Ù¡£ ʵ¼ÊÉÏ£¬ Ò»Ïî¸ö±ðµÄÊÂʵ»òȨÀûÖ»ÒªÓÐÈκÎÒ»µãδΪÊ ÏȵĹ«Ô¼Ëù¹æ¶¨µÄ»°£¬ ÊÂÇé¾Í»á·¢ÉúÕùÒé¡£ ÔÚÕâÑùµÄÒ»³¡Õù ËÏÀ ÓйصĸöÈËÊÇÒ»Ô죬 ¶ø¹«ÖÚÔòÊÇÁíÒ»Ô죻 È»¶øÔÚÕâÀï ÎҼȿ´²»µ½ÓбØÐë×ñÑ-µÄ·¨ÂÉ£¬ Ò²¿´²»µ½ÓÐÄܹ»×ö³öÅоöµÄ ÉóÅй١£ Õâʱ£¬ ÒªÏë°ÑËüËßÖ®ÓÚ¹«ÒâµÄ±í¾ö£¬ ¾Í»áÊÇ»ÄÌÆ¿É Ð¦µÄÁË£» ¹«ÒâÔÚÕâÀïÖ»ÄÜÊÇÒ»ÔìµÄ½áÂÛ£¬ Òò¶ø¶ÔÓÚÁíÒ»Ôì¾Í Ö»²»¹ýÊÇÒ»¸öÍⲿµÄ¡¢ ¸ö±ðµÄÒâÖ¾£¬ ËüÔÚÕâÖÖ³¡ºÏÖ®ÏÂ¾Í»á ´øÀ´²»¹«µÀ¶øÇÒÈÝÒ×·¸´íÎó¡£ ÓÚÊÇ£¬ ÕýÈç¸ö±ðÒâÖ¾²»ÄÜ´ú±í ¹«ÒâÒ»Ñù£¬ ¹«Òâµ±Æä¾ßÓиö±ðµÄÄ¿±êʱ£¬ Ò²¾ÍÂÖµ½Ëü×Ô¼º±ä ÁËÖÊ£¬Ò²¾Í²»ÄÜÔÙ×÷Ϊ¹«ÒâÀ´¶Ôij¸öÈË»òij¼þÊÂ×÷³öÅоöÁË¡£ ¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°Êµ¼ÊÉÏ£¬ÓÉÉç»á¹«Ô¼¶øµÃ³öµÄµÚÒ»Ìõ·¨ÂÉ£¬Ò²ÊÇΨһÕæ

Õý¸ù±¾µÄ·¨ÂÉ£¬¾ÍÊÇÿ¸öÈËÔÚÒ»ÇÐÊÂÎïÉ϶¼Ó¦¸ÃÒÔÈ«ÌåµÄ×î´óÐÒ¸£ÎªÒÀ¹é¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£´ £¸

ÀýÈ磬 µ±ÑŵäÈËÃñÈÎÃü»ò°ÕÃâËûÃǵÄÊ×Á죬 ¶ÔijÈËÊÚÑ«»ò¶Ô ÁíÍâijÈËÅÐÐÌ£¬ ²¢ÇÒ²»¼ÓÇø±ðµØÒÔ´óÁ¿µÄ¸ö±ð·¨ÁîÀ´Ö´ÐÐÕþ ¸®µÄÈ«²¿ÐÐΪʱ£¬ ÕâʱºòÈËÃñ¾ÍÒѾ-²»ÔÙÓÐÃû¸±ÆäʵµÄ¹«Òâ ÁË£» ËûÃǵÄÐж¯ÒѾ-²»ÔÙÊÇÖ÷ȨÕߣ¬ ¶øÊÇÐÐÕþ¹ÙÁË¡£ ÕâºÃÏñ ÊÇÓëͨ³£µÄ¹ÛÄîÕýºÃÏà·´£¬ µ«ÊÇÇëÈÝÐíÎÒÓÐʱ¼äÀ´²ûÊöÎÒµÄ ÀíÓÉ°É¢Ù¡£ ÎÒÃÇÓÉ´ËÓ¦µ±Àí½â£º ʹÒâÖ¾µÃÒÔ¹«Ò⻯µÄÓëÆä˵ÊÇͶƱ µÄÊýÄ¿£¬ µ¹²»Èç˵ÊÇ°ÑÈËÃǽáºÏÔÚÒ»ÆðµÄ¹²Í¬ÀûÒ棻 ÒòΪÔÚ ÕâÒ»ÖƶÈÖУ¬Ã¿¸öÈ˶¼±ØÈ»µØÒª·þ´ÓËûËù¼ÓÖ®ÓÚ±ðÈ˵ÄÌõ¼þ¡£ ÕâÖÖÀûÒæÓëÕýÒå¶þÕßÖ®¼ä¿ÉÔÞÃÀµÄÒ»ÖÂÐÔ£¬ ±ã¸³ÓèÁ˹«¹²ÌÖ ÂÛÒÔÒ»ÖÖ¹«ÕýÐÔ£» µ«ÔÚÌÖÂÛÈκθö±ðʼþµÄʱºò£¬ ¼ÈûÓÐÒ» ÖÖ¹²Í¬µÄÀûÒæÄÜ°ÑÉóÅйٵÄ×¼ÔòºÍµ±ÊÂÈ˵Ä×¼Ôò½áºÏ²¢Í³Ò» ÆðÀ´£¬ ËùÒÔÕâÖÖ¹«ÕýÐÔÒ²¾Í»áÏûʧ¡£ ÎÞÂÛ´ÓÄÄ·½ÃæÀ´ËµÃ÷Õâ¸öÔ-Ôò£¬ ÎÒÃÇ×Ü»áµÃµ½Í¬ÑùµÄ½á ÂÛ£» ¼´£¬ Éç»á¹«Ô¼ÔÚ¹«ÃñÖ®¼äÈ·Á¢ÁËÕâÑùµÄÒ»ÖÖƽµÈ£¬ ÒÔÖ Ëû ÃÇ ´ó ¼Ò È« ¶¼ ×ñ ÊØ Í¬ Ñù µÄ Ìõ ¼þ ²¢ ÇÒ È« ¶¼ Ó¦ ¸Ã Ïí ÓРͬ Ñù µÄ Ȩ Àû¡£ÓÚÊÇ£¬ÓÉÓÚ¹«Ô¼µÄÐÔÖÊ£¬Ö÷ȨµÄÒ»ÇÐÐÐΪ¡ª¡ª Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ Ò»ÇÐÕæÕýÊôÓÚ¹«ÒâµÄÐÐΪ¢Ú¡ª¡ª ¾Í¶¼Í¬µÈµØÔ¼Êø×Å»òÕÕ¹Ë×Å È«Ì幫Ãñ£» Òò¶øÖ÷ȨÕß¾ÍÖ»Èϵùú¼ÒÕâ¸ö¹²Í¬Ì壬 ¶ø²¢²»Çø ±ð¶Ô´ý¹¹³É¹ú¼ÒµÄÈκθöÈË¡£ ¿ÉÊÇÈ·ÇÐ˵À´£¬ Ö÷ȨµÄÐÐΪÓÖ ÊÇʲôÄØ£¿Ëü²¢²»ÊÇÉϼ¶Óëϼ¶Ö®¼äµÄÒ»ÖÖÔ¼¶¨£¬ ¶øÊǹ²Í¬ ÌåºÍËüµÄ¸÷¸ö³ÉÔ±Ö®¼äµÄÒ»ÖÖÔ¼¶¨¡£ ËüÊǺϷ¨µÄÔ¼¶¨£¬ ÒòΪ ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £·Õ£» µÚ £´¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÖ÷ȨȨÁ¦µÄ½çÏÞ

£´ £¹

ËüÊÇÒÔÉç»áÆõԼΪ»ù´¡µÄ£» ËüÊǹ«Æ½µÄÔ¼¶¨£¬ ÒòΪËü¶ÔÒ»ÇÐ È˶¼Êǹ²Í¬µÄ£» ËüÊÇÓÐÒæµÄÔ¼¶¨£¬ ÒòΪËü³ýÁ˹«¹²µÄÐÒ¸£¶ø Íâ¾Í²»ÄÜÔÙÓÐÈκαðµÄÄ¿µÄ£» ËüÊÇÎȹ̵ÄÔ¼¶¨£¬ ÒòΪËüÓÐ×Å ¹«¹²µÄÁ¦Á¿ºÍ×î¸ßȨÁ¦×÷Ϊ±£ÕÏ¡£ Ö»Òª³¼Ãñ×ñÊصÄÊÇÕâÑùµÄ Ô¼¶¨£¬ ËûÃǾͲ»ÊÇÔÚ·þ´ÓÈκαðÈË£¬ ¶øÖ»ÊÇÔÚ·þ´ÓËûÃÇ×Ô¼º µÄÒâÖ¾¡£ ÒªÎÊÖ÷ȨÕßÓ빫ÃñÕâÁ½ÕßÏàÓ¦µÄȨÀû¾¿¾¹µ½´ïʲô Ï޶ȣ¬ ÄǾ͵ÈÓÚÊÇÎʹ«Ãñ¶ÔÓÚ×Ô¼º±¾Éí¡ª¡ª ÿ¸öÈ˶ÔÓÚÈ«Ìå ÒÔ¼°È«Ìå¶ÔÓÚÿ¸ö¸öÈË¡ª¡ª Äܹ涨µ½Ê²Ã´µØ²½¡£ Óɴ˿ɼû£¬Ö÷ȨȨÁ¦ËäÈ»ÊÇÍêÈ«¾ø¶ÔµÄ¡¢ÍêÈ«ÉñÊ¥µÄ¡¢Íê È«²»¿ÉÇÖ·¸µÄ£¬È´²»»á³¬³ö¡¢Ò²²»Äܳ¬³ö¹«¹²Ô¼¶¨µÄ½çÏÞ£»²¢ ÇÒÈËÈ˶¼¿ÉÒÔÈÎÒâ´¦ÖÃÕâÖÖÔ¼¶¨ËùÁô¸ø×Ô¼ºµÄ²Æ¸»ºÍ×ÔÓÉ¡£ Òò¶øÖ÷ȨÕß±ãÓÀÔ¶²»ÄÜÓÐȨ¶Ôijһ¸ö³¼ÃñÒªÇóµÃ±È¶ÔÁíÒ»¸ö ³¼Ãñ¸ü¶à£» ÒòΪÄÇÑùµÄ»°£¬ ÊÂÇé¾Í±ä³ÉÁ˸ö±ðµÄ£¬ ËûµÄȨÁ¦ Ò²¾Í²»ÔÙÓÐЧÁË¡£ Ò»µ©³ÐÈÏÕâÖÖÇø±ðÒÔºó£¬ ÄÇÄ©ÔÚÉç»áÆõÔ¼Ö®ÖиöÈË·½Ãæ »á×ö³öÈκÎÕæÕýÎþÉüÀ´µÄÕâÖÖ˵·¨±ãÊDz»ÕæʵµÄÁË¡£ ÓÉÓÚÆõ Ô¼µÄ½á¹û£¬ ËûÃǵĴ¦¾³È·Êµ±ÈÆðËûÃÇÒÔÇ°µÄÇé¿ö¸ü¼Ó¿ÉÈ¡µÃ ¶à£»ËûÃÇËù×öµÄ²¢²»ÊÇÒ»Ïî¸îÈöøÊÇÒ»¼þÓÐÀûµÄ½»Ò×¢Ù£¬Ò²¾Í ÊÇÒÔÒ»ÖÖ¸üÃÀºÃµÄ¡¢ ¸üÎȶ¨µÄÉú»î·½Ê½´úÌæÁ˲»¿É¿¿µÄ¡¢ ²» °²¶¨µÄÉú»î·½Ê½£¬ ÒÔ×ÔÓÉ´úÌæÁËÌìÈ»µÄ¶ÀÁ¢£¬ ÒÔ×ÔÉíµÄ°²È« ´úÌæÁË×Ô¼ºÇÖº¦±ðÈ˵ÄȨÁ¦£¬ ÒÔÒ»ÖÖÓÉÉç»áµÄ½áºÏ±£ÕÏÆä²» ¿ÉսʤµÄȨÀû´úÌæÁË×Ô¼ºÓпÉÄܱ»±ðÈËËùÖÆʤµÄÇ¿Á¦¡£ ËûÃÇ ËùÏ׸ø¹ú¼ÒµÄ¸öÈËÉúÃüÒ²²»¶ÏµØÔÚÊÜ׏ú¼ÒµÄ±£»¤£» ²¢ÇÒµ± ¢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£µ £°

µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

ËûÃÇðÉúÃüÖ®ÏÕÈ¥º´ÎÀ¹ú¼ÒµÄʱºò£¬ ÕâʱËûÃÇËù×öµÄʲ»Ò² ¾ÍÊÇ°Ñ×Ô¼ºµÃÖ®ÓÚ¹ú¼ÒµÄ¶«Î÷ÖØиø¹ú¼ÒÂð£¿ËûÃÇÏÖÔÚËù×ö µÄÊ£¬ ÄѵÀ²»¾ÍÊÇËûÃÇÔÚ×ÔȻ״̬À µ±Éú»îÓÚ²»¿É±ÜÃâµÄ ²«¶·Ö®ÖбØÐëð×ÅÉúÃüµÄΣÏÕÒÔ±£ÎÀ×Ô¼ºµÄÉú´æËùÐèʱ£¬ Ëû ÃǸñÍâƵ·±µØ¡¢ ¸ñÍâΣÏÕµØËù±ØÐëÒª×öµÄÊÂÇéÂ𣿳ÏÈ»£¬ ÔÚ ±ØҪʱ£¬ ÈËÈ˶¼ÒªÎª×æ¹ú¶øÕ½¶·£» È»¶øÕâÑùÒ²¾ÍÔÙûÓÐÒ»¸ö ÈËҪΪ×Ô¼º¶øÕ½¶·ÁË¡£ ΪÁ˱£ÕÏÎÒÃǵݲȫ£¬ Ö»Ðèȥðһµ© É¥ ʧ Õâ ÖÖ °² È« ʱ ÎÒ ÃÇ ×Ô Éí Ëù ±Ø Ðë È¥ ð µÄ ÖÖ ÖÖ Î£ ÏÕ ÖÐ µÄ Ò» ²¿ ·Ö£¬ ÕâÄѵÀ»¹²»ÊÇÊÕÒæÂð£¿

µÚÎåÕ¡¡ÂÛÉúËÀȨ ÓÐÈË¢ÙÎÊ£º¸öÈ˼ÈÈ»¾ø¶ÔûÓд¦ÖÃ×ÔÉíÉúÃüµÄȨÀû¢Ú£¬ÓÖ ºÎÒÔÄÜ°ÑÕâÖÖËû×ÔÉíËù²¢²»¾ßÓеÄȨÀûת½»¸øÖ÷ȨÕßÄØ£¿Õâ ¸öÎÊÌâÖ®ÏÔµÃÄÑÓÚ½â´ð£¬ Ö»ÊÇÒòΪËüµÄÌá·¨²»¶Ô¡£ ÿ¸öÈ˶¼ ÓÐȨð×Ô¼ºÉúÃüµÄΣÏÕ£¬ ÒÔÇó±£È«×Ô¼ºµÄÉúÃü¡£ ÄѵÀÓÐÈË»á ˵£¬ Ò»¸öΪÁËÌӱܻðÔÖ¶øÌøÂ¥µÄÈËÊÇ·¸ÁË×Ôɱ×ïÂð£¿ÄѵÀÓÐ ÈË»á×·¾¿£¬ Ò»¸öÔÚ·çÀËÀï±»ÑÍËÀµÄÈËÊÇÔÚÉÏ´¬Ê±·¸Á˲»¹ËΣ

Òë×¢

¢Ù

Ö¸Âå¿Ë¡£ ¼ûÂå¿Ë ¡¶Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £¹Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

×÷ÕßÈÏΪ×Ôɱ²¢²»ÊÇ×ÔȻȨÀû£¬¼û¡¶Ð°§Âåäô˼¡·µÚ£³²¿£¬µÚ£² £²Êé¡£¡ª¡ª


µÚÎåÕ¡¡ÂÛÉúËÀȨ

£µ £±

¢Ù

ÏÕµÄ×ïÂ𠣿 Éç»áÌõÔ¼ÒÔ±£È«µÞÔ¼ÕßΪĿµÄ¡£ Ë-Òª´ïµ½Ä¿µÄÒ²¾ÍÒªÓµ ÓÐÊֶΣ¬ ¶øÊÖ¶ÎÔòÊǺÍijЩðÏÕ¡¢ ÉõÖÁÓÚÊǺÍijЩÎþÉü·Ö²» ¿ªµÄ¡£ Ë-ÒªÒÀ¿¿±ðÈËÀ´±£È«×Ô¼ºµÄÉúÃü£¬ ÔÚ±ØҪʱ¾ÍÓ¦µ±Ò² Ϊ±ðÈËÏ׳ö×Ô¼ºµÄÉúÃü¡£ ¶øÇÒ¹«ÃñÒ²²»Ó¦µ±×Ô¼ºÅжϷ¨ÂÉËù ÒªÇóËûȥðµÄÊÇÄÄÖÖΣÏÕ£»µ±¾ýÖ÷¢Ú¶ÔËû˵£º¡°ÎªÁ˹ú¼ÒµÄÔµ ¹Ê£¬ÐèÒªÄãȥЧËÀ¡±£¬Ëû¾ÍÓ¦¸ÃȥЧËÀ£»ÒòΪÕýÊÇÓÉÓÚÕâ¸öÌõ ¼þËû²ÅÒ»Ö±¶¼ÔÚÏíÊÜ×Å°²È«£¬ ²¢ÇÒËûµÄÉúÃüÒ²²Å²»ÔÙµ¥´¿µØ Ö»ÊÇÒ»ÖÖ×ÔÈ»µÄ¶÷´Í£¬ ¶øÊǹú¼ÒµÄÒ»ÖÖÓÐÌõ¼þµÄÔùÀñ¡£ ¶Ô×ï·¸´¦ÒÔËÀÐÌ£¬ Ò²¿ÉÒÔÓôóÖÂͬÑùµÄ¹ÛµãÀ´¹Û²ì£º Õý ÊÇΪÁ˲»ÖÁÓÚ³ÉΪÐ×ÊÖµÄÎþÉüÆ·£¬ ËùÒÔÈËÃDzÅͬÒ⣬ ¼ÙÈç×Ô ¼º×öÁËÐ×ÊֵĻ°£¬ ×Ô¼ºÒ²µÃËÀ¡£ ÔÚÕâÒ»Éç»áÌõÔ¼À ÈËÃÇËù ÏëµÄÖ»ÊÇÒª±£ÕÏ×Ô¼ºµÄÉúÃü£¬¶øÔ¶²»ÊÇÒªÁ˽á×Ô¼ºµÄÉúÃü£»¾ö ²»ÄÜÉèÏëµÞÔ¼ÕßµÄÈκÎÒ»¸öÈË£¬ µ±³õ¾ÍÔ¤Ïë×Å×Ô¼ºÒª±»½ÊËÀ µÄ¡£ ¶øÇÒ£¬Ò»¸öΪ·Ç×÷¶ñµÄÈË£¬¼ÈÈ»ËûÊÇÔÚ¹¥»÷Éç»áȨÀû£¬ÓÚ ÊDZãÓÉÓÚËûµÄ×ïÐжø³ÉΪ×æ¹úµÄÅÑÄ棻ËûÆÆ»µÁË×æ¹úµÄ·¨ÂÉ£¬ ËùÒԾͲ»ÔÙÊǹú¼ÒµÄ³ÉÔ±£¬ ËûÉõÖÁÓÚÊÇÔÚÏò¹ú¼Ò¿ªÕ½¡£ Õâʱ ±£È«¹ú¼Ò¾ÍºÍ±£È«Ëû×ÔÉí²»ÄÜÏàÈÝ£¬ Á½ÕßÖ®ÖоÍÓÐÒ»¸ö±ØÐë »ÙÃð¡£ ¶Ô×ï·¸´¦ÒÔËÀÐÌ£¬ ÕâÓëÆä˵ÊÇ°ÑËûµ±×÷¹«Ãñ£¬ ²»Èç˵

¢Ù

¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷´Ë´¦Ô-ÓÐÈçϵĻ°£º¡°ÖÁÓÚðÏÕ£¬ÄÇÊÇÎÒÃÇ×ÔÔ¸µØ²¢ÇÒ

´ø×ÅijÖÖ¿ÉÄܱÜÃâËüµÄÏ£Íû¶øȥðµÄÒ»ÖÖΣÏÕ£¬ÆäÓõÄÊÇÒª»ñµÃ¶ÔÎÒÃǵÄÎüÒýÁ¦ ¸üÉõÓÚΣÏÕ֮ʹÎÒÃǸе½¿Ö¾åµÄÄÇÖÖ¶«Î÷¡£ ¡± ºó¾-×÷Õßɾȥ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£µ £²

ÊÇ°ÑËûµ±×÷µÐÈË¡£ ÆðËߺÍÅоö¾ÍÊÇËûÒѾ-ÆÆ»µÁËÉç»áÌõÔ¼µÄ Ö¤Ã÷ºÍÐû¸æ£¬ Òò´ËËû¾Í²»ÔÙÊǹú¼ÒµÄ³ÉÔ±ÁË¡£ ¶øÇÒ¼ÈÈ»ËûÖÁ ÉÙÒ²ÔøÒòΪËûµÄ¾ÓÁô¢Ù¶ø×ÔÈÏΪÊǹú¼ÒµÄ³ÉÔ±£¬ ËùÒÔ¾ÍÓ¦¸Ã °ÑËûµ±×÷¹«Ô¼µÄÆÆ»µÕ߶øÁ÷·Å³ö¾³£¬ »òÕßÊǵ±×÷Ò»¸ö¹«¹²µÐ È˶ø´¦ÒÔËÀÐÌ¡£ ÒòΪÕâÑùµÄÒ»¸öµÐÈ˲¢²»ÊÇÒ»¸öµÀµÂÈË£¬ ¶ø Ö»ÊÇÒ»¸ö¸öÈË¢Ú°ÕÁË£»²¢ÇÒΨÓÐÕâʱºò£¬Õ½ÕùµÄȨÀû²ÅÄÜÊÇɱ ËÀ±»Õ÷·þÕߢۡ£ È»¶øÈËÃÇÒ²Ðí»á˵£¬³Í·£Ò»¸ö×ï·¸ÄËÊÇÒ»¼þ¸ö±ðµÄÐÐΪ¡£ ÎÒ³ÐÈÏÈç´Ë£¬ ¿ÉÊÇÕâÖֳͷ£È´²»ÊôÓÚÖ÷ȨÕߣ» ÕâÊÇÖ÷ȨÕßÖ» ÄÜίÈαðÈ˶ø²»ÄÜÓÉ×Ô¼º±¾Éí¼ÓÒÔÖ´ÐеÄȨÀû¡£ ÎÒµÄÈ«²¿¹Û ÄîÊÇÇ°ºóÒ»¹áµÄ£¬ ²»¹ýÎÒÈ´ÎÞ·¨Ò»ÏÂ×ÓÈ«²¿¶¼²ûÊöÇå³þ¡£ ´ËÍ⣬ ÐÌ·£Æµ·±×ÜÊÇÕþ¸®Ë¥Èõ»òÕßÎÞÄܵÄÒ»ÖÖ±êÖ¾¡£ ¾ö ²»»áÓÐÈκÎÒ»¸ö¶ñÈË£¬ ÊÇÎÒÃÇÔÚÈκÎÊÂÇéÉ϶¼ÎÞ·¨Ê¹Ö®ÎªÉÆ µÄ¡£ ÎÒÃÇûÓÐȨÀû°ÑÈË´¦ËÀ£¬ ÄÄŽö½öÊÇÒÔ¾¯Ð§ÓÈ£¬ ³ý·Ç¶Ô ÓÚÄÇЩÈç¹û±£´æÏÂÀ´±ã²»ÄÜûÓÐΣÏÕµÄÈË¡£ ÖÁÓÚ¶ÔÒ»¸öÒÑÊÜ·¨ÂÉ´¦·Ö²¢¾-·¨¹ÙÐûÅеÄ×ﷸʵÐÐÉâÃâ »ò¼õÐ̵ÄȨÀû£¬ÄÇÖ»ÄÜÊÇÊôÓÚÄǸö³¬ºõ·¨ÂÉÓë·¨¹ÙÖ®ÉϵÄÈË£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ Ö»ÄÜÊÇÊôÓÚÖ÷ȨÕߣ» È»¶ø¾ÍÔÚÕâÒ»µãÉÏ£¬ ËûµÄȨ ÀûÒ²»¹ÊDz»ºÜÃ÷È·µÄ£¬ ¶øÇÒʹÓÃÕâÖÖȨÀûµÄ³¡ºÏÒ²ÊǷdz£Ö® º±¼ûµÄ¡£ ÔÚÒ»¸öÖμ¨Á¼ºÃµÄ¹ú¼ÒÀ ÐÌ·£ÊǺÜÉÙ¼ûµÄ£¬ Õâµ¹

¢Ù

±¾ ÊéµÚ £´¾í£¬µÚ £²Õ£º¡°¾ÓסÔÚÁìÍÁÖ®ÄÚÒ²¾ÍÊÇ·þ´ÓÖ÷Ȩ¡±£»Óֿɲο´¸Ã

ÕÂ×÷ÕßÔ-×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¡°Ò»¸ö¸öÈË¡± Ö¸Ò»¸ö×ÔÈ»ÈË»òÉúÎïÈË¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ·¨ÂÉ

£µ £³

²»ÊÇÒòΪÉâÃâºÜ¶à£¬ ¶øÊÇÒòΪ·¸×ïµÄÈ˺ÜÉÙ¡£ ΨÓе±¹ú¼ÒË¥ ΢ʱ´óÁ¿·¸×ïµÄ³öÏÖ£¬ ²Å±£ÕÏÁË×ï·¸²»Êܵ½³Í·£¡£ ÔÚÂÞÂí¹² ºÍ¹ú֮ϣ¬ ÎÞÂÛÊÇÔªÀÏÔº»òÊÇÖ´Õþ¹Ù¶¼´ÓÀ´Ã»ÓÐÏëÒªÐÐʹÉâ Ã⣻ ¾ÍÁ¬ÈËÃñÒ²²»ÔøÕâÑù×ö¹ý£¬ ¾¡¹ÜÈËÃñÓÐʱºò»á³·Ïú×Ô¼º µÄÅоö¡£Æµ·±µÄÉâÃâ¾Í˵Ã÷²»¾Ã×ï·¸¾Í»á²»ÔÙÐèÒªÉâÃâÁË£¬´ó ¼Ò¶¼¿´µÃ³öÀ´ÄÇ»áÒýÏòÄÄÀïÈ¥µÄ¡£ µ«ÊÇÎÒ¾õµÃÎÒ×Ô¼ºÂúÇ»ÓÄ Ô¹£¬ Ëü×èÖÍÁËÎҵıʣ» ÈÃÄÇЩ´Óδ·¸¹ý´íÎó¶øÇÒÒ²ÓÀÔ¶²»Ðè ÒªÉâÃâµÄÕýÖ±ÈËÊ¿È¥ÌÖÂÛÕâЩÎÊÌâ°É¡£

µÚÁùÕ¡¡ÂÛ·¨ÂÉ ÓÉÓÚÉç»á¹«Ô¼£¬ ÎÒÃǾ͸³ÓèÁËÕþÖÎÌåÒÔÉú´æºÍÉúÃü£» ÏÖ ÔÚ¾ÍÐèÒªÓÉÁ¢·¨À´¸³ÓèËüÒÔÐж¯ºÍÒâÖ¾ÁË¡£ ÒòΪʹÕþÖÎÌåµÃ ÒÔÐγÉÓë½áºÏµÄÕâÒ»Ô-ʼÐÐΪ£¬ ²¢²»¾ÍÄܾö¶¨ËüΪÁ˱£´æ×Ô ¼º»¹Ó¦¸Ã×öЩʲôÊÂÇé¢Ù¡£ ÊÂÎïÖ®ËùÒÔÃÀºÃ²¢·ûºÏÓÚÖÈÐò£¬ ÄËÊÇÓÉÓÚÊÂÎïµÄ±¾ÐÔËù ʹȻ¶øÓëÈËÀàµÄÔ¼¶¨Î޹ء£ Ò»ÇÐÕýÒ嶼À´×ÔÉϵۣ¬ ΨÓÐÉÏµÛ ²ÅÊÇÕýÒåµÄ¸ùÔ´£» µ«ÊÇÈç¹ûÎÒÃǵ±ÕæÄÜ´ÓÕâÖָ߶ÈÀ´½ÓÊÜÕý ÒåµÄ»°£¬ÎÒÃǾͼȲ»ÐèÒªÕþ¸®£¬Ò²²»ÐèÒª·¨ÂÉÁË¡£ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬ ¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°·¨ÂÉÊÇÕþÖÎÌåµÄΨһ¶¯Á¦£¬ÕþÖÎÌåÖ»ÄÜÊÇÓÉÓÚ·¨ÂɶøÐÐ

¶¯ ²¢ÎªÈËËù¸Ðµ½£»Ã»Óз¨ÂÉ£¬ÒѾ-ÐγɵĹú¼Ò¾ÍÖ»²»¹ýÊÇÒ»¸öûÓÐÁé»êµÄÇû¿Ç£¬Ëü ËäÈ»´æÔÚµ«²»ÄÜÐж¯¡£ÒòΪÿ¸öÈ˶¼Ë³´Ó¹«Ò⣬Õ⻹²»¹»£»ÎªÁË×ñ¶Ý¹«Ò⣬¾Í±Ø ÐëÈÏʶ¹«Òâ¡£ ÓÚÊǾͳöÏÖÁË·¨ÂɵıØÒªÐÔ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£µ £´

´æÔÚ×ÅÒ»ÖÖÍêÈ«³ö×ÔÀíÐÔµÄÆÕ±éÕýÒ壻 µ«ÊÇҪʹÕâÖÖÕýÒåÄÜ Îª ÎÒ ÃÇ Ëù ¹« ÈÏ£¬ Ëü ¾Í ±Ø Ðë ÊÇ Ïà »¥ µÄ¡£ È» ¶ø ´Ó ÈË ÊÀ À´ ¿¼ ²ì Ê Îï¢Ù£¬ÔòȱÉÙÁË×ÔÈ»µÄÖƲã¬ÕýÒåµÄ·¨ÔòÔÚÈ˼ä¾ÍÊÇÐé»ÃµÄ£» µ±ÕýÖ±µÄÈ˶ÔÒ»ÇÐÈ˶¼×ñÊØÕýÒåµÄ·¨Ôò£¬ ȴûÓÐÈ˶ÔËû×ñÊØ Ê±£¬ ÕýÒåµÄ·¨Ôò¾ÍÖ»²»¹ýÔì³ÉÁË»µÈ˵ÄÐÒ¸£ºÍÕýÖ±µÄÈ˵IJ» ÐÒ°ÕÁË¡£ Òò´Ë£¬ ¾ÍÐèÒªÓÐÔ¼¶¨ºÍ·¨ÂÉÀ´°ÑȨÀûÓëÒåÎñ½áºÏÔÚ Ò»Æ𣬲¢Ê¹ÕýÒåÄÜ·ûºÏÓÚËüµÄÄ¿µÄ¢Ú¡£ÔÚ×ÔȻ״̬ÖУ¬Ò»Çж¼ Êǹ«¹²µÄ£¬ Èç¹ûÎÒ²»Ôø¶ÔÒ»¸öÈË×÷¹ýÈκÎÔÊŵ£¬ ÎÒ¶ÔËû¾Íû ÓÐÈκÎÒåÎñ£» ÎÒÈÏΪÊÇÊôÓÚ±ðÈ˵ģ¬ Ö»ÊÇÄÇЩ¶ÔÎÒûÓÐÓô¦ µÄ¶«Î÷¡£µ«ÊÇÔÚÉç»á״̬ÖУ¬Ò»ÇÐȨÀû¶¼±»·¨Âɹ̶¨ÏÂÀ´£¬Çé ÐξͲ»ÊÇÕâÑùµÄÁË¡£ È»Ôò£¬·¨Âɾ¿¾¹ÊÇʲôÄØ¢Û£¿Ö»ÒªÈËÃǽö½öÂú×ãÓÚ°ÑÐζø ÉÏѧµÄ¹ÛÄî¢Ü¸½×ÅÔÚÕâ¸öÃû´ÊÖ®ÉϵÄʱºò£¬ ÈËÃǾͻáʼÖÕÊÇ °Ù˼²»µÃÆä½â£» ¶øÇÒ£¬ ×ÝʹÈËÃÇÄÜ˵³ö×ÔÈ»·¨ÊÇʲô£¬ ÈËÃÇ

¢Ù

¡°´ÓÈËÊÀÀ´¿¼²ìÊÂÎָ´ÓÕþÖλòÉç»áÆõÔ¼À´¿¼²ìÊÂÎϵÓëÉÏÎÄ´ÓÉϵÛ

ºÍÀíÐÔÀ´¿¼²ìÊÂÎïÏà¶Ô¶øÑÔ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°Ê¹ÕýÒåÄÜ·ûºÏÓÚËüµÄÄ¿µÄ¡±Ö¸Ê¹ÕýÒåÄÜÓ¦ÓÃÓÚÉç»áÏÖʵ£¬¶ø²»Ö»ÊÇÍ£Áô

ÔÚ¸ÅÄîÉÏ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶°®ÃÖ¶ù¡·µÚ £µ¾í£º ¡°ÕâÃÅѧ¿ÆÊÇոеģ¬·¨ÂɵĽç˵»¹Óдý¹æ¶¨¡£ ¡±¡ª¡ª

¢Ü

¡°ÐζøÉÏѧµÄ¹ÛÄָÃϵÂ˹ð¯¶ÔÓÚ·¨µÄ¶¨Òå¡£ÃϵÂ˹ð¯ÈÏΪ·¨ÊÇ¡°ÊÂÎï

Òë×¢ ±¾ÐÔËù²úÉúµÄ±ØÈ»µÄ¹Øϵ¡±£¨¡¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬ µÚ £±¾í£¬ µÚ £±Õ£©¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ·¨ÂÉ

£µ £µ

¢Ù

Ò²²¢²»»áÒò´Ë±ãÄܸüºÃµØÁ˽â¹ú¼Ò·¨ ÊÇʲô¡£ ÎÒÒѾ-˵¹ý¢Ú£¬¶ÔÓÚÒ»¸ö¸ö±ðµÄ¶ÔÏóÊǾø²»»áÓй«ÒâµÄ¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ÕâÖÖ¸ö±ðµÄ¶ÔÏó²»ÊÇÔÚ¹ú¼ÒÖ®ÄÚ£¬¾ÍÊÇÔÚ¹ú¼ÒÖ®Íâ¡£ Èç¹ûËüÊÇÔÚ¹ú¼ÒÖ®Í⣬ ÄÇÄ©ÕâÒ»ÍâÔÚµÄÒâÖ¾¾ÍÆä¶Ô¹ú¼ÒµÄ¹Ø ϵ¶øÑÔ£¬¾Í¾ø²»ÄÜÊǹ«Ò⣻Èç¹ûÕâÒ»¸ö±ð¶ÔÏóÊÇÔÚ¹ú¼ÒÖ®ÄÚ£¬ ÔòËü±ãÊǹú¼ÒµÄÒ»²¿·Ö£º Õâʱ£¬ È«ÌåºÍËüµÄÕâÒ»²¿·ÖÖ®¼ä±ã ÒÔÁ½¸ö·Ö±ðµÄ´æÔÚ¶øÐγÉÁËÒ»ÖֶԱȹØϵ£¬ ÆäÖеÄÒ»¸ö¾ÍÊÇ ÕâÒ»²¿·Ö£¬ ¶øÁíÒ»¸öÔòÊǼõµôÕâÒ»²¿·ÖÖ®ºóµÄÈ«Ìå¡£ µ«ÊÇÈ« Ìå¼õµôÒ»²¿·ÖÖ®ºó£¬ ¾Í¾ø²»ÊÇÈ«Ì壻 ÓÚÊÇÖ»ÒªÕâÖÖ¹Øϵ¼ÌÐø ´æÔڵĻ°£¬ Ò²¾Í²»ÔÙÓÐÈ«Ìå¶øÖ»Óв»ÏàµÈµÄÁ½¸ö²¿·Ö£» ÓÉ´Ë ¿É¼û£¬ÆäÖеÄÒ»·½µÄÒâÖ¾±ÈÆðÁíÒ»·½À´£¬¾Í¾ø²»»á¸üÊǹ«Òâ¡£ µ«Êǵ±È«ÌåÈËÃñ¶ÔÈ«ÌåÈËÃñ×÷³ö¹æ¶¨Ê±£¬ ËûÃDZãÖ»ÊÇ¿¼ ÂÇ×ÅËûÃÇ×Ô¼ºÁË£» Èç¹ûÕâʱÐγÉÁËijÖֶԱȹØϵµÄ»°£¬ ÄÇÒ² Ö»ÊÇijÖÖ¹Ûµã֮ϵÄÕû¸ö¶ÔÏó¶ÔÓÚÁíÒ»ÖÖ¹Ûµã֮ϵÄÕû¸ö¶Ô ÏóÖ®¼äµÄ¹Øϵ¢Û£¬¶øÈ«ÌåȴûÓÐÈκηÖÁÑ¡£ÕâʱÈËÃÇËù¹æ¶¨µÄ ÊÂÇé¾ÍÊǹ«¹²µÄ£¬ ÕýÈç×÷³ö¹æ¶¨µÄÒâÖ¾Êǹ«ÒâÒ»Ñù¡£ ÕýÊÇÕâ ÖÖÐÐΪ£¬ ÎҾͳÆ֮Ϊ·¨ÂÉ¡£ ¢Ù

¡°×ÔÈ»·¨¡±¡°¹ú¼Ò·¨¡±¡£¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £²¾í£º¡°¼ÙÈç¹ú¼Ò·¨Ò²Ïñ×ÔÈ»·¨Ò»Ñù£¬

¿ÉÒÔ¾ßÓÐÒ»ÖÖÓÀÔ¶²»¿ÉÄÜΪÈκÎÈ˼äÁ¦Á¿Ëù´Ý»ÙµÄ¼á¹ÌÐԵĻ°£¬ÕâʱÈ˵ÄÒÀ´æÐÔ ¾ÍÖØÐÐת»¯ÎªÎïµÄÒÀ´æÐÔ£»ÓÚÊÇÔÚ¹²ºÍ¹úÀÎÒÃǾͿÉÒÔÖØаÑ×ÔȻ״̬µÄºÃ´¦ ½áºÏµ½ÕþÖÎ״̬µÄºÃ´¦ÉÏÃæÈ¥ÁË¡£ ¡± ×÷ÕßÈÏΪÃϵÂ˹ð¯µÄ´íÎóÔÚÓÚ°Ñ×ÔÈ»·¨ºÍ¹ú ¼Ò·¨»ìΪһ̸£¬ ËùÒÔ´Ë´¦¼¥Ö®Îª ¡°ÐζøÉÏѧ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¼û±¾Ê飬 µÚ £²¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°Ä³ ÖÖ ¹Û µã Ö® Ï µÄ Õû ¸ö ¶Ô Ïó¡± Ö¸ ×÷ Ϊ Ö÷ Ȩ Õß £¨ÖÆ ¶© ·¨ ÂÉ£© µÄ È« Ìå ÈË Ãñ£¬

¡°ÁíÒ»ÖÖ¹Ûµã֮ϵÄÕû¸ö¶ÔÏó¡± Ö¸×÷Ϊ³¼Ãñ £¨·þ´Ó·¨ÂÉ£© µÄÈ«ÌåÈËÃñ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£µ £¶

ÎÒ˵·¨ÂɵĶÔÏóÓÀÔ¶ÊÇÆÕ±éÐԵģ¬ ÎÒµÄÒâ˼ÊÇÖ¸·¨ÂÉÖ» ¿¼Âdz¼ÃñµÄ¹²Í¬ÌåÒÔ¼°³éÏóµÄÐÐΪ£¬ ¶ø¾ø²»¿¼ÂǸö±ðµÄÈËÒÔ ¼°¸ö±ðµÄÐÐΪ¡£Òò´Ë£¬·¨ÂɺܿÉÒԹ涨¢ÙÓи÷ÖÖÌØȨ£¬µ«ÊÇËü È´¾ø²»ÄÜÖ¸Ãû°ÑÌØȨ¸³Óèijһ¸öÈË£» ·¨ÂÉ¿ÉÒ԰ѹ«Ãñ»®·ÖΪ Èô¸ÉµÈ¼¶£¬ ÉõÖÁÓڹ涨ȡµÃ¸÷¸ÃµÈ¼¶µÄȨÀûµÄÖÖÖÖ×ʸñ£¬ µ« ÊÇËüÈ´²»ÄÜÖ¸Ãû°ÑijijÈËÁÐÈëij¸öµÈ¼¶Ö®ÖУ» Ëü¿ÉÒÔÈ·Á¢Ò» ÖÖÍõ³¯Õþ¸®ºÍÒ»ÖÖÊÀÏ®µÄ¼Ì³ÐÖÆ£¬ µ«ÊÇËüÈ´²»ÄÜÑ¡¶¨Ò»¸ö¹ú Íõ£¬ Ò²²»ÄÜÖ¸¶¨Ò»¼ÒÍõÊÒ£º ×ÜÖ®£¬ Ò»ÇÐÓйظö±ð¶ÔÏóµÄÖ°ÄÜ ¶¼Ë¿ºÁ²»ÊôÓÚÁ¢·¨È¨Á¦¡£ ¸ù¾ÝÕâÒ»¹ÛÄ ÎÒÃÇÁ¢¿Ì¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ ÎÒÃÇÎÞÐëÔÙÎÊÓ¦¸Ã ÓÉË-À´Öƶ©·¨ÂÉ£¬ ÒòΪ·¨ÂÉÄËÊǹ«ÒâµÄÐÐΪ£» ÎÒÃǼÈÎÞÐëÎÊ ¾ýÖ÷¢ÚÊÇ·ñ³¬ºõ·¨ÂÉÖ®ÉÏ£¬ÒòΪ¾ýÖ÷Ò²Êǹú¼ÒµÄ³ÉÔ±¢Û£»Ò²ÎÞ ÐëÎÊ·¨ÂÉÊÇ·ñ»á²»¹«Õý£¬ÒòΪûÓÐÈË»á¶Ô×Ô¼º±¾È˲»¹«Õý¢Ü£» ¢Ù

¿É²Î¿´±¾Ê飬 µÚ £³¾í£¬ µÚ £± £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

±¾ ÊéʹÓà ¡°¾ýÖ÷¡± Ò»´Ê´ó¶àÊýÇé¿öÊÇÖ¸Ö÷ȨÕߣ¬µ«ÊÇÕâÀïµÄ ¡°¾ýÖ÷¡± Ò»

´ÊÔòÖ¸Ö´ÕþÕߣ¬ ¼´Í¨³£ÒâÒåµÄÕþ¸®¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £³Ê飺¡°¸ù±¾¾Í²»´æÔÚûÓз¨ÂɵÄ×ÔÓÉ£¬Ò²²»´æÔÚÈκÎÈË

ÊǸßÓÚ·¨ÂÉÖ®Éϵġ£Ò»¸ö×ÔÓɵÄÈËÃñ£¬·þ´Óµ«²»ÊÜÅ«ÒÛ£»ÓÐÊ×Á쵫ûÓÐÖ÷ÈË£»·þ ´Ó·¨Âɵ«½ö½öÊÇ·þ´Ó·¨ÂÉ¡£¹²ºÍ¹úÀï¶ÔÓÚÐÐÕþ¹ÙËùÉèϵÄÈ«²¿ÕÏ°-£¬¶¼ÊÇΪ×ű£ ÕÏ·¨ÂɵÄÉñÊ¥±¤Àݵݲȫ¶ø½¨Á¢µÄ¡£ËûÃÇÊÇÖ´ÐÐÕ߶ø²»ÊÇÖÙ²ÃÕߣ»ËûÃÇÓ¦¸Ã±£ÎÀ ·¨Âɶø²»ÊÇÇÖ·¸·¨ÂÉ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £¹Ê飺¡°Ê×ÏȵĶøÇÒ×î´óµÄ¹«¹²ÀûÒ棬ÓÀÔ¶ÊÇÕýÒå¡£´ó¼Ò

¶¼ÒªÇóÌõ¼þÓ¦¸ÃÈËÈËƽµÈ£¬¶øÕýÒåÒ²¾Í²»ÍâÊÇÕâÖÖƽµÈ¡£¹«ÃñÒªÇóµÄÖ»ÊÇ·¨ÂÉºÍ ×ñ ÊØ·¨ÂÉ¡£ÈËÃñÖ®ÖеÄÿ¸öÈ˶¼ºÜÇå³þ£¬Èç¹ûÓÐÁËÀýÍ⣬ÄǾͻá¶ÔËû²»Àû¡£Òò´Ë£¬ ´ó ¼Ò¶¼ÅÂÓÐÀýÍ⣻¶øÅÂÓÐÀýÍâµÄÈ˾ͻáÈÈ°®·¨ÂÉ¡£¿ÉÊǶÔÓÚÊ×ÁìÀ´Ëµ£¬ÊÂÇéÈ´Íê È« ÊÇ Áí Ò» ¸ö Ñù£» Ëû ÃÇ µÄ ×´ ̬ ±¾ Éí ¾Í ÊÇ Ò» ÖÖ ÓÅ Ô½ ×´ ̬£¬ Ëù ÒÔ Ëû ÃÇ ¾Í ´¦ ´¦ ×· Çó ÓÅ Ô½¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ·¨ÂÉ

£µ £·

¸üÎÞÐëÎʺÎÒÔÈËÃǼÈÊÇ×ÔÓɵĶøÓÖÒª·þ´Ó·¨ÂÉ£¬ ÒòΪ·¨ÂÉÖ» ²»¹ýÊÇÎÒÃÇ×Ô¼ºÒâÖ¾µÄ¼Ç¼¡£ ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ ·¨ÂɼÈÈ»½áºÏÁËÒâÖ¾µÄÆÕ±éÐÔÓë¶ÔÏó µÄÆÕ±éÐÔ£¬ ËùÒÔÒ»¸öÈË£¬ ²»ÂÛËûÊÇË-£¬ ÉÃ×Ô·¢ºÅÊ©Áî¾Í¾ø²» ÄܳÉΪ·¨ÂÉ£»¼´Ê¹ÊÇÖ÷ȨÕ߶ÔÓÚij¸ö¸ö±ð¶ÔÏóËù·¢³öµÄºÅÁ Ò²¾ø²»ÄܳÉΪһÌõ·¨ÂÉ£¬ ¶øÖ»ÄÜÊÇÒ»µÀÃüÁ ÄDz»ÊÇÖ÷ȨµÄ ÐÐΪ£¬ ¶øÖ»ÊÇÐÐÕþ¢ÙµÄÐÐΪ¡£ Òò´Ë£¬ ·²ÊÇʵÐз¨ÖεĹú¼Ò¡ª¡ª ÎÞÂÛËüµÄÐÐÕþÐÎʽÈçºÎ ¡ª¡ª ÎҾͳÆ֮Ϊ¹²ºÍ¹ú£» ÒòΪΨÓÐÔÚÕâÀï²ÅÊǹ«¹²ÀûÒæÔÚͳ ÖÎ ×Å£¬ ¹«¹²ÊÂÎï¢Ú²ÅÊÇ×÷ÊýµÄ¡£ Ò»ÇкϷ¨µÄÕþ¸®¶¼Êǹ²ºÍÖÆ µÄ¢Û£» ÎÒËæºó¢Ü¾Í½«²ûÃ÷Õþ¸®ÊÇʲô¡£ È·ÇÐ˵À´£¬ ·¨ÂÉÖ»²»¹ýÊÇÉç»á½áºÏµÄÌõ¼þ¡£ ·þ´Ó·¨ÂÉµÄ ÈËÃñ¾ÍÓ¦µ±ÊÇ·¨ÂɵĴ´×÷Õߣ» ¹æ¶¨Éç»áÌõ¼þµÄ£¬ Ö»ÄÜÊÇÄÇЩ ×é³ÉÉç»áµÄÈËÃÇ¡£È»¶øÕâЩÈ˸ÃÔõÑùÀ´¹æ¶¨Éç»áµÄÌõ¼þÄØ£¿ ÊÇ ÓÉÓÚͻȻÁé»úÒ»¶¯¶ø´ï³É¹²Í¬Ò»ÖµÄÂð£¿ÕþÖÎÌå¾ß±¸Ò»¸ö¿É ÒÔ±í´ï×Ô¼ºÒâÖ¾µÄ»ú¹¹Âð£¿Ë-¸øÕþÖÎÌåÒÔ±ØÒªµÄÔ¤¼ûÁ¦À´Ê ÏÈÏë³öÕâЩÐÐΪ²¢¼ÓÒÔ¹«²¼ÄØ£¿»òÕߣ¬ ÔÚ±ØҪʱÓÖÊÇÔõÑùÀ´

¢Ù

´Ë´¦ ¡°ÐÐÕþ¡± Ö¸Õþ¸®¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

´Ë ´¦ ¡°¹«¹²ÊÂÎΪ˫¹ØÓï¡£¡°¹²ºÍ¹ú¡±Ô-ÎÄΪ£ò¨¦ £ð£õ£â £ì £é £ñ £õ£å£¬Ô´³öÀ-¶¡ÎÄ

£-£ð£õ£â £ò£å £ì £é £ã £á£¨¹«¹²ÊÂÎ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

ÎÒÀí½âÕâÒ»Ãû´Ê²»½öÊÇÖ¸Ò»ÖÖ¹ó×åÖÆ»òÕßÒ»ÖÖÃñÖ÷ÖÆ£¬¶øÇÒÊÇÒ»°ãµØÖ¸

Ò» Çб»¹«Òâ¡¢Ò²¾ÍÊDZ»·¨ÂÉËùÖ¸µ¼µÄÕþ¸®¡£Õþ¸®Òª³ÉÆäΪºÏ·¨µÄ£¬¾Í¾ø²»ÄÜÓëÖ÷ ȨÕß»ìΪһ̸£¬¶øÖ»ÄÜÊÇÖ÷ȨÕßµÄÖ´ÐÐÈË£»ÕâÑù£¬¾ýÖ÷ÖƱ¾ÉíÒ²»¹Êǹ²ºÍÖÆ¡£Õâ Ò»µã½«ÔÚÏÂÒ»¾íÖмÓÒÔ˵Ã÷¡£ ¢Ü

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£µ £¸

Ðû¸æÕâЩÐÐΪµÄÄØ£¿³£³£ÊDz¢²»ÖªµÀ×Ô¼ºÓ¦¸ÃҪЩʲô¶«Î÷ µÄäĿµÄȺÖÚ£¬¡ª¡ª ÒòΪʲô¶«Î÷¶ÔÓÚ×Ô¼ººÃ£¬ ËûÃÇÖªµÀµÃ Ì«ÉÙÁË£¬¡ª¡ª ÓÖÔõôÄÜÇ××ÔÀ´Ö´ÐÐÏñÁ¢·¨ÌåϵÕâÑùÒ»×®¼ÈÖØ ´ó¶øÓÖÀ§ÄѵÄÊÂÒµÄØ£¿ÈËÃñÓÀÔ¶ÊÇÔ¸Íû×Ô¼ºÐÒ¸£µÄ£¬ µ«ÊÇÈË Ãñ×Ô¼ºÈ´²¢²»ÄÜÓÀÔ¶¶¼¿´µÃ³öʲôÊÇÐÒ¸£¡£ ¹«ÒâÓÀÔ¶ÊÇÕýÈ· µÄ£¬µ«ÊÇÄÇÖ¸µ¼×Ź«ÒâµÄÅжÏÈ´²¢²»ÓÀÔ¶¶¼ÊÇÃ÷ÖǵĢ١£ËùÒÔ ¾Í±ØÐëʹËüÄÜ¿´µ½¶ÔÏóµÄÕæÏ࣬ ÓÐʱ»¹µÃ¿´µ½¶ÔÏóËùÓ¦¸Ã³Ê ÏֵļÙÏó£» ±ØÐëΪËüÖ¸³öÒ»ÌõËüËùÑ°ÇóµÄÃÀºÃµÀ·£¬ ±£ÕÏËü ²»ÖÁÓÚÊܸö±ðÒâÖ¾µÄÓÕ»ó£¬ Ê¹ËüÄÜ¿´Çåʱ¼äÓëµØµã£¬ ²¢ÄÜÒÔ Ò£Ô¶µÄÒþ»¼À´Æ½ºâµ±Ç°ÇÐÉíÀûÒæµÄÒýÓÕ¡£ ¸öÈË¿´µÃµ½ÐÒ¸£È´ ÓÖ²»ÒªËü£» ¹«ÖÚÔÚÔ¸Íû×ÅÐÒ¸£È´ÓÖ¿´²»¼ûËü¡£ Á½Õ߶¼Í¬µÈµØ ÐèÒªÖ¸µ¼¢Ú¡£ ËùÒԾͱØÐëʹǰÕßÄÜÒÔ×Ô¼ºµÄÒâ־˳´Ó×Ô¼ºµÄ ÀíÐÔ£» ÓÖ±ØÐëʹºóÕßѧ»áÈÏʶ×Ô¼ºËùÔ¸ÍûµÄÊÂÎï¡£ Õâʱ£¬ ¹« ¹²Öǻ۵Ľá¹û±ãÐγÉÀíÖÇÓëÒâÖ¾ÔÚÉç»áÌåÖеĽáºÏ£¬ Óɴ˲ŠÓи÷¸ö²¿·ÖµÄÃÜÇкÏ×÷£¬ ÒÔ¼°×îºó²ÅÓÐÈ«ÌåµÄ×î´óÁ¦Á¿¡£ Õý ÊÇÒò´Ë£¬ ²Å±ØÐëÒªÓÐÒ»¸öÁ¢·¨Õß¡£

¢Ù

Õâ¾ä»°³õ¸å×÷£º¡°¹«ÒâÓÀÔ¶ÊÇÕýÈ·µÄ£¬¸ù±¾²»·¢ÉúÐèÒª¼ÓÒÔ¾ÀÕýµÄÎÊÌ⣬

µ«È´±ØÐëÉÆÓÚ¼°Ê±¼ÓÒÔÉó²é¡£ ¡± ÓÖ£¬ ¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°Á½Õ߶¼Í¬µÈµØÐèÒªÖ¸µ¼¡±£¬Ö¸¸öÈËÐèÒªµÀµÂµÄÖ¸µ¼£¬¹«ÖÚÐèÒª¾-ÑéÓëÖª

ʶµÄÖ¸µ¼¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÆßÕ¡¡ÂÛÁ¢·¨Õß

£µ £¹

µÚÆßÕ¡¡ÂÛÁ¢·¨Õß ÎªÁË·¢ÏÖÄÜÊʺÏÓÚ¸÷¸öÃñ×åµÄ×îºÃµÄÉç»á¹æÔò£¬ ¾ÍÐèÒª ÓÐÒ»ÖÖÄܹ»¶´²ìÈËÀàµÄÈ«²¿¸ÐÇé¶øÓÖ²»ÊÜÈκθÐÇé¢ÙËùÖ§Åä µÄ×î¸ßµÄÖǻۣ» ËüÓëÎÒÃÇÈËÐÔûÓÐÈκιØϵ£¬ µ«ÓÖÄÜÈÏʶÈË ÐÔµÄÉî´¦¢Ú£»Ëü×ÔÉíµÄÐÒ¸£ËäÓëÎÒÃÇÎ޹أ¬È»¶øËüÓÖºÜÔ¸Òâ¹Ø »³ÎÒÃǵÄÐÒ¸££» ×îºó£¬ ÔÚʱÊÀµÄÍÆÒÆÀ ËüÕչ˵½³¤Ô¶µÄ¹â ÈÙ£¬ÄÜÔÚÕâ¸öÊÀ¼ÍÀ﹤×÷£¬¶øÔÚϸöÊÀ¼ÍÀïÏíÊÜ¢Û¡£ÒªÎªÈËÀà Öƶ©·¨ÂÉ£¬ ¼òÖ±ÊÇÐèÒªÉñÃ÷¢Ü¡£ ¿¨Àï¹ÅÀ-¸ù¾ÝÊÂʵËù×öµÄÍÆÂۢݣ¬ °ØÀ-ͼÔò¸ù¾ÝȨÀû¶ø ÔÚËûµÄ¡¶ÕþÖÎƪ¡·¢ÞÖÐÒÔͬÑùµÄÍÆÂÛ¶ÔËûËù̽ÇóµÄÕþÖÎÈËÎï»ò Õß×÷È˾ýµÄÈËÎï×ö³öÁ˹涨¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹û˵һ¸öΰ´óµÄ¹ú¾ý

¢Ù ¢Ú

Õâ¾ä»°ÀïµÄÁ½¸ö ¡°¸ÐÇ顱£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ¾ù×÷ ¡°ÐèÒª¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°µ«ÓÖÄÜÈÏʶÈËÐÔµÄÉî´¦¡±£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷£º¡°µ«ÓÖÄÜ¿´³öÊʺÏÈËÐÔËù

ÐèµÄÒ»ÇС±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

Ò»¸öÃñ×壬³ý·Çµ±ËüµÄÁ¢·¨¿ªÊ¼Ë¥ÍǵÄʱºò£¬ÊDz»»á³öÃûµÄ¡£ÈËÃÇÍùÍù

ºöÂÔÁËÀ³¸ñ¹ÅÊ¿µÄÖƶÈÔÚÊܵ½Ï£À°ÆäËû¸÷¹ú×¢Òâ֮ǰ£¬ÔçÒѾ-¸ø˹°Í´ïÈËÔì¾ÍÁË ¶àÉÙÊÀ¼ÍµÄÐÒ¸£ÁË¡£ ¢Ü

Õâ¾ä»°¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷×÷£º¡°×ÜÖ®£¬¼òÖ±ÊÇÐèҪһλÉñÃ÷£¬²ÅÄÜΪÈËÀàÖÆ

¶©Á¼ºÃµÄ·¨ÂÉ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¼û ±¾Ê飬µÚ £±¾í£¬µÚ £²Õ¡£¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷ÔÚÕâ¾ä»°ÏÂÃ滹ÓС°¾ÍÏñÊÇÒ»

¸öÄÁÈ˶ÔËûµÄÑòȺ¾ßÓÐÓÅÔ½ÐÔÄÇÑù¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Þ

¼û°ØÀ-ͼ ¡¶ÕþÖÎƪ¡·£¬ µÚ £± £°¡ª£± £³Õ£¬ µÚ £² £¹¡ª£³ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£¶ £°

¢Ù

ÕæÊÇÒ»¸öº±¼ûµÄÈËÎÄÇÄ©Ò»¸öΰ´óµÄÁ¢·¨ÕßÓÖ¸ÃÔõÑùÄØ £¿ Ç°ÕßÖ»²»¹ýÊÇ×ñÑ-ןóÕßËù¹æ»®µÄÄ£ÐͶøÒÑ¡£ Ò»¸öÊÇ·¢Ã÷»ú Æ÷µÄ¹¤³Ìʦ£¬ÁíÒ»¸öÔòÖ»²»¹ýÊÇ°²×°»úÆ÷ºÍ¿ª¶¯»úÆ÷µÄ¹¤½³¡£ ÃϵÂ˹ð¯Ëµ¹ý£º ¡°Éç»áµ®ÉúʱÊǹ²ºÍ¹úµÄÊ×ÁìÔÚ´´ÉèÖƶȣ¬´Ë ºó±ãÊÇÓÉÖƶÈÀ´ËÜÔì¹²ºÍ¹úµÄÊ×ÁìÁË¡£ ¡±¢Ú ¸ÒÓÚΪһ¹úÈËÃñ½øÐд´ÖƵÄÈË£¬¡ª¡ª ¿ÉÒÔÕâÑù˵¡ª¡ª ±Ø Ðë×Ô¼º¾õµÃÓаÑÎÕÄܹ»¸Ä±äÈËÐÔ£¬ Äܹ»°Ñÿ¸ö×ÔÉí¶¼ÊÇÒ»¸ö ÍêÕû¶ø¹ÂÁ¢µÄÕûÌåµÄ¸öÈËת»¯ÎªÒ»¸ö¸ü´óµÄÕûÌåµÄÒ»²¿·Ö£¬ Õâ¸ö¸öÈ˾ÍÒÔÒ»¶¨µÄ·½Ê½´ÓÕûÌåÀï»ñµÃ×Ô¼ºµÄÉúÃüÓë´æÔÚ£» Äܹ»¸Ä±ä¢ÛÈ˵ÄËØÖÊ£¬Ê¹Ö®µÃµ½¼ÓÇ¿£»Äܹ»ÒÔ×÷ΪȫÌåÒ»²¿·Ö µÄÓеÀµÂµÄÉúÃüÀ´´úÌæÎÒÃÇÈËÈ˵ÃÖ®ÓÚ×ÔÈ»½çµÄÉúÀíÉϵĶÀ Á¢µÄÉúÃü¢Ü¡£×ÜÖ®£¬±ØÐë³éµôÈËÀà±¾Éí¹ÌÓеÄÁ¦Á¿£¬²ÅÄܸ³Óè ËûÃÇÒÔËûÃDZ¾ÉíÖ®ÍâµÄ¡¢ ¶øÇÒ·Ç¿¿±ðÈË°ïÖú±ãÎÞ·¨ÔËÓõÄÁ¦

¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°Ê²Ã´ÊÇÁ¢·¨ÕâÃÅ¿ÆѧÄØ£¿ÄÄÀïÈ¥ÕÒÕÆÎÕÁËÕâÃÅ¿ÆѧµÄÌì

²Å ÄØ£¿¸ÒÓÚÔËÓÃÕâÃÅ¿ÆѧµÄÈ˱ØÐë¾ß±¸Ê²Ã´Æ·µÂÄØ£¿Õâһ̽ÌÖÊǼè¾ÞµÄ£»¶ÔÓÚÒ» ¸öÒÔÁ˽âÔõÑù²ÅÄܲúÉúÒ» ¸ö Ìå ÖÆ Á¼ ºÃ µÄ ¹ú ¼Ò ¶ø ×Ô Ðí µÄ ÈË£¬ Õâ Éõ ÖÁ ÓÚ »á Áî ÈË Æø ÄÙ µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÒýÎļûÃϵÂ˹汎¡¶ÂÞÂíʢ˥Ô-ÒòÂÛ¡·£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¡°¸Ä±ä¡±¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷ ¡°³éµô¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡¶°®ÃÖ¶ù¡·£¬µÚ £±¾í£º ¡°×ÔÈ»ÈËÍêȫΪ×Ô¼º¶øÉú´æ£¬¡-¡-¹«ÃñÔòÊÇÕûÌåµÄÒ»

²¿ ·Ö£¬¡-¡-Á¼ºÃµÄÉç»áÖƶÈÊÇ×îÉÆÓڸıäÈËÐÔµÄÖƶȣ¬Ëü°þ¶áÈ˵ľø¶ÔÉúÃü£¬¸³ ÓèËûÒÔÏà¶Ô¹ØϵµÄÉúÃü£¬°ÑËùν ¡®ÎÒ¡¯ÒÆÖ²ÔÚ¹²Í¬µÄµ¥Ò»ÌåÖУ¬Ò²¾ÍÊÇ˵ÒÆÖ²ÔÚ Éç »áµÄ¡®ÎÒ¡¯Ö®ÖУ»ÕâÑù£¬Ëû¾Í²»ÔÙÒÔΪ×Ô¼ºÊÇÒ»¸öµ¥Ò»Ì壬¶øÊÇÕûÌåµÄÒ»²¿·Ö£¬ Ö»ÓÐÔÚ¹²Í¬ÌåÖ®ÖвŸоõµ½×Ô¼ºµÄ´æÔÚ¡£¡-¡-ÔÚÉç»áÖÈÐòÖУ¬Ò»¸öÈËÈç¹û»¹Òª±£ ´æËûµÄ×ÔÈ»¸ÐÇéµÄÓÅÔ½µØ룬²»ÖªµÀ×Ô¼ºÏëÒª¸Éʲô£¬ÓÀÔ¶¸ú×Ô¼ºÏàì¶Ü£»ÄÇÄ©£¬ Ëû¾ÍÓÀÔ¶¼È²»ÊÇÈË£¬ Ò²²»Êǹ«Ãñ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÆßÕ¡¡ÂÛÁ¢·¨Õß

£¶ £±

Á¿¡£ÕâЩÌìÈ»µÄÁ¦Á¿ÏûÃðµÃÔ½¶à£¬ÔòËù»ñµÃµÄÁ¦Á¿Ò²¾ÍÔ½´ó¡¢ Ô½³Ö¾Ã£¬ ÖƶÈÒ²¾ÍÔ½¹®¹Ì¡¢ Ô½ÍêÃÀ¡£ ´Ó¶øÿ¸ö¹«ÃñÈô²»¿¿Æä ÓàËùÓеÄÈË£¬ ¾Í»áµÈÓÚÎÞÎ ¾Í»áÒ»ÊÂÎ޳ɣ» Èç¹ûÕûÌåËù»ñ µÃµÄÁ¦Á¿µÈÓÚ»òÕßÓÅÓÚÈ«Ìå¸öÈ˵ÄÌìÈ»Á¦Á¿µÄ×ܺͣ¬ ÄÇôÎÒ ÃǾͿÉÒÔ˵£¬ Á¢·¨ÒѾ-´ïµ½ÁËËü¿ÉÄÜ´ïµ½µÄ×î¸ßµÄÍêÃÀ³Ì¶È ÁË¢Ù¡£ Á¢·¨ÕßÔÚÒ»Çз½Ã涼Êǹú¼ÒÖеÄÒ»¸ö·Ç·²ÈËÎï¢Ú¡£ Èç¹û ˵ÓÉÓÚËûµÄÌì²Å¢Û¶øÓ¦¸ÃÈç´ËµÄ»°£¬ ÄÇÄ©ÓÉÓÚËûµÄÖ°ÎñËûÒ² ͬÑùÓ¦¸ÃÈç´Ë¡£ ÕâÒ»Ö°Îñ¾ö²»ÊÇÐÐÕþ£¬ Ò²¾ö²»ÊÇÖ÷Ȩ¡£ ÕâÒ» Ö°ÎñµÞÔìÁ˹²ºÍ¹ú£¬ µ«ÓÖ¾ö²»ÔÚ¹²ºÍ¹úµÄ×éÖ¯Ö®ÄÚ£» ËüÊÇÒ» ÖÖ¶ÀÌصġ¢ ³¬È»µÄÖ°ÄÜ£¬ ÓëÈ˼äÊÀ½çºÁÎÞ¹²Í¬Ö®´¦£» ÒòΪºÅ ÁîÈ˵ÄÈËÈç¹û²»Ó¦¸ÃºÅÁî·¨ÂɵĻ°£¬ ÄÇÄ©ºÅÁî·¨ÂɵÄÈËÒ²¾Í ¸ü²»Ó¦¸ÃºÅÁîÈˢܣ»·ñÔò£¬ËûµÄ·¨ÂÉ¢ÝÊܵ½ËûµÄ¸ÐÇéËùÖ§Å䣬±ã Ö»Äܾ-³£µØ¹á³¹Ëû×Ô¼ºµÄ²»¹«Õý£¬ ¶øËû¸öÈ˵ÄÒâ¼ûÖ®Ëðº¦Ëû ×Ô¼ºµÄÊÂÒµµÄÉñÊ¥ÐÔ£¬Ò²¾ÍÖ»ÄÜÊÇÓÀÔ¶²»¿É±ÜÃâ¢Þ¡£À³¸ñ¹ÅÊ¿

¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¬Ëó±¾È˼´ÔøÆóͼ×÷ÕâÑùÒ»¸öÁ¢·¨Õߣ¬²¢ÓÚ£± £· £¶ £µÄêд³É¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâ

Òé¡·£¬£± £· £· £³Äêд³É ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°Ìì²Å¡±¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷ ¡°²ÅÄÜ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡°ºÅÁîÈ˵ÄÈË¡± ¼´ÐÐÕþ¹Ù£¬¡°ºÅÁî·¨ÂɵÄÈË¡± ¼´Á¢·¨Õß¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

´Ë ´¦Õý±¾×÷ ¡°ËûµÄ·¨ÂÉ¡±£¨£ó £å £ó£ì £ï £é £ó£©£¬ åÈÄá°ª £¨£Ç£á £ò£î £é £å £ò£© °æ×÷ ¡°ÕâЩ·¨

ÂÉ¡±£¨£ã £å £ó£ì £ï £é £ó£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Þ

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°Èç¹ûÓÐÈË˵£ºÈ«ÌåÈËÃñ¼ÈÈ»Ôø¾-Ò»¶È×ÔÔ¸µØ¡¢×¯Ñϵضø

ÓÖºÁÎÞÊø¸¿µØ·þ´ÓÓÚÒ»¸öÈË£¨Ö¸Á¢·¨Õß¡ª¡ª ÒëÕߣ©£»ËùÒÔÕâ¸öÈ˵ÄÒâÖ¾¾ÍÓ¦¸Ã±»¿´ ³É µÈÓÚ¹«ÒâµÄÐÐΪ¡£ÄÇÄ©£¬¶ÔËûËù˵µÄÕâÖÖ¹î±ç£¬ÎÒÒѾ-´ð¸´¹ýÁË¡£ÎÒÒª²¹³ä˵£¬


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£¶ £²

¢Ø

ΪËûµÄ¹ú¼ÒÖƶ©·¨ÂÉʱ£¬ ÊÇÏÈѷλȻºó²Å×ÅÊֵĢ١£ ´ó¶àÊýÏ£À°³Ç°îµÄÏ°¹ß¶¼ÊÇ Î¯ÍÐÒì°îÈËÀ´Öƶ©±¾¹úµÄ·¨ÂÉ¡£ ½ü´úÒâ´óÀûµÄ¹²ºÍ¹úÿÿ·Â ЧÕâÖÖ×ö·¨£»ÈÕÄÚÍß¹²ºÍ¹úÒ²ÊÇÈç´Ë£¬¶øÇÒ½á¹ûºÜºÃ¢Ú¡£ÔÚÂÞ Âí×î»Ô»ÍµÄʱÆÚ£¬ ¾Í¿ÉÒÔ¿´³ö±©ÕþµÄÖÖÖÖ×ï¶ñÒѾ-ÔÚËüµÄÄÚ ²¿¸´»î£¬ Ò²¿ÉÒÔ¿´³öËüÒѾ-¿ìÒªÃðÍö£¬ ÒòΪÁ¢·¨È¨ÍþÓëÖ÷Ȩ

¢Ø

Éè ÏëÖеÄÈËÃñ×ÔÔ¸µÄ·þ´Ó£¬ ÓÀÔ¶ ÊÇ ÓÐ Ìõ ¼þ µÄ£» Ëü µÄ ³ö ÏÖ ¾ø ²» ÊÇ Îª ÁË ¾ý Ö÷

£¨Ö¸Á¢·¨Õß¡ª¡ª ÒëÕߣ©µÄÀûÒ棬¶øÊÇΪÁËÈËÃñµÄÀûÒæ¡£¼ÙÈçÈκθöÈË´ðÓ¦ÎÞ±£ÁôµØ ·þ ´Ó£¬ÄÇÖ»ÊÇΪÁËÈ«ÌåµÄÐÒ¸££»¾ýÖ÷ÔÚÕâÀàÇéÐÎÏÂÒ²¶©Á¢ÁËÈËÃñËù¶©µÄÔ¼¶¨£¬¶ø ÇÒ¼ÈʹÔÚ×îÇ¿±©µÄרÖÆÖƶÈ֮ϣ¬ËûÒ²²»ÄÜÆÆ»µ×Ô¼ºµÄÊÄÑÔ¶øÓÖ²»Í¬Ê±Á¢¼´È¡Ïû ÁËËûµÄ³¼ÃñµÄÊÄÑÔ¡£ ¡±¡°Òò´Ë¾ÍÐèÒª¾-³£ÅªÇå³þ£¬ÕâЩÌõ¼þÊÇ·ñÂÄÐÐÁË£¬´Ó¶ø¾ýÖ÷ µÄ ÒâÖ¾ÊÇ·ñȷʵÊǹ«Ò⣻¶øÈËÃñÔòÊÇÕâ¸öÎÊÌâµÄΨһ²ÃÅÐÕß¡£·¨ÂɾÍÏñ´¿½ð£¬Ëü ÊDz»¿ÉÄÜÓÃÈκΰ취¸Ä±äÆäÐÔÖʵģ»µÚһϵĿ¼Ñé¾ÍÁ¢¿ÌʹËü»Ö¸´ÁËËüµÄ×ÔÈ»ÐΠ̬¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ù

°´ÆÕ³Ëþ¿Ë ¡¶Ó¢ÐÛ´«¡·Öв¢ÎÞ´ËÏî¼ÇÔØ£¬½öÌáµ½À³¸ñ¹ÅÊ¿ÊÇËûµÄ¹úÍõÖ¶

×ӵļ໤ÈË£¬ ÔÚΪ˹°Í´ï±ä·¨Ö®Ç°£¬ ÔøÖ»ÉíÔ¶Óκ£Íâ¸÷µØ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Ö»°Ñ¼Ó¶ûÎÄ¢Ùµ±×÷ÊÇÒ»¸öÉñѧ¼ÒµÄÈËÃÇ£¬²¢Ã»ÓкܺõØÈÏʶµ½¼Ó¶ûÎÄÌì

²ÅµÄ²©´ó¡£Ëû¶ÔÎÒÃÇ¢ÚÏÍÃ÷µÄ·¨Áî»ã±àµÄ¹¤×÷ÊÇÆðÁ˺ܴó×÷Óõģ¬Õâ¸øËûÔì³ÉµÄ ÈÙ Óþ²¢²»ÑÇÓÚËûµÄ¡¶ÌåÖÆ¡·Ò»Êé¡£ÎÞÂÛʱ¼ä¿ÉÄܸøÎÒÃǵÄ×Ú½ÌÐÅÑö´øÀ´ÔõÑùµÄ¸ï Ãü£¬µ«ÊÇÖ»ÒªÎÒÃǶÔ×æ¹úºÍ¶Ô×ÔÓɵÄÈÈ°®²¢²»Ï¨Ãð£¬ÄÇÄ©£¬¶ÔÓÚÕâλΰ´óµÄÈËÎï µÄ»³Äî¾Í»áÓÀÔ¶±£ÁôÔÚÈËÃǵĸж÷Ö®ÖТۡ£ ¢Ù ¼Ó¶ûÎÄ£¨¼û±¾ÊéµÚ£±¾íÒë×¢£©ÎªÊ®ÁùÊÀ¼Í×ڽ̸ĸïʱ¼Ó¶ûÎĽÌÅɵĴ´Ê¼ÈË£¬ ºó³ÉΪÈÕÄÚÍßµÄͳÖÎÕß¡£¡¶ÌåÖÆ¡· Ö¸¼Ó¶ûÎÄ ¡¶ÂÛ»ù¶½½ÌµÄÌåÖÆ¡· Ò»Êé¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¡°ÎÒÃÇ¡± Ö¸ÈÕÄÚÍß¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°¼Ó¶ûÎÄÎÞÒÉÊǸöΰÈË£»È»¶øËûÈ´ÖÕ¾¿ÊÇÒ»¸öÈË£¬²¢ ¢Û¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·µÚ £²Ê飺 ÇÒ ¸üÔãµÄÊÇ£¬ËûÊÇÒ»¸öÉñѧ¼Ò£»ºÎ¿öËû»¹¾ßÓÐ×ÅÒ»¸ö×ÔÃüÓÅÔ½¡¢Ò»ÓëÈËÕùÂÛ¾ÍÒª ð»ðµÄÌì²ÅµÄÈ«²¿½¾°ÁÄØ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÆßÕ¡¡ÂÛÁ¢·¨Õß

£¶ £³ ¢Ù

ȨÁ¦ÒѾ-¶¼½áºÏÔÚͬÑùÄÇЩÈ˵ÄÉíÉÏÁË ¡£ È»¶øÊ®ÈË»áÒé±¾ÉíÈ´´ÓÀ´Ã»ÓÐÒªÇó¹ý½öƾËûÃÇ×ÔÉíµÄȨ Íþ£¬±ãÓÐͨ¹ýÈκη¨ÂɵÄȨÀû¡£ËûÃÇÏòÈËÃñ˵£º ¡°ÎÒÃÇÏòÄãÃÇ ½¨ÒéµÄÈκÎÊÂÇ飬 ²»µÃÄãÃǵÄͬÒâ¾Í¾ö²»ÄܳÉΪ·¨ÂÉ¡£ ÂÞÂí ÈË°¡£¬ ÇëÄãÃÇ×Ô¼ºÖƶ©»á¸øÄãÃÇÔ츣µÄ·¨ÂÉ°É£¡ ¡± Òò´Ë£¬ ±à¶©·¨ÂɵÄÈ˱ãûÓС¢ ¶øÇÒÒ²²»Ó¦¸ÃÓÐÈκεÄÁ¢ ·¨È¨Àû£¬ ¶øÈËÃñ±¾Éí¼´Ê¹ÊÇÔ¸Ò⣬ Ò²¾ø²»ÄÜ°þ¶á×Ô¼ºµÄÕâÖÖ ²»¿ÉתÒƵÄȨÀû£» ÒòΪ°´ÕÕ¸ù±¾¹«Ô¼£¬ ΨÓй«Òâ²ÅÄÜÔ¼Êø¸ö ÈË£¬ ¶øÎÒÃÇÓÖÎÞ·¨È·¶¨¸ö±ðÒâÖ¾ÊÇ·ûºÏ¹«ÒâµÄ£¬ ³ý·ÇÊÇÒѾ¾ÙÐйýÁËÈËÃñµÄ×ÔÓÉͶƱ¡£ÕâÒ»µãÎÒÒѾ-̸¹ýÁË¢Ú£¬µ«Öظ´Ò» ±é²¢²»ÊÇûÓÐÓõġ£ ÕâÑù£¬ ÈËÃǾÍÔÚÁ¢·¨¹¤×÷Öз¢ÏÖͬʱËƺõÓÐÁ½ÖÖ²»ÏàÈÝ µÄ¶«Î÷£ºËü¼ÈÊÇÒ»×®³¬ºõÈËÁ¦Ö®ÉϵÄÊÂÒµ£¬¶ø¾ÍÆäÖ´ÐÐÀ´Ëµ£¬ È´ÓÖÊÇÒ»ÖÖÐÎͬÎÞÎïµÄȨÍþ¡£ ÕâÀﻹÓÐÁíÒ»¸öÖµµÃ×¢ÒâµÄÀ§ÄÑ¡£ ÖÇÕßÃÇÈôÏëÓÃ×Ô¼ºµÄ ÓïÑÔ¶ø²»ÓÃË×È˵ÄÓïÑÔÀ´ÏòË×ÈË˵·¨£¬ ÄǾͲ»»áΪËûÃÇËùÀí ½â¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ÓÐǧ°ÙÖÖ¹ÛÄîÊDz»¿ÉÄÜ·-Òë³ÉͨË×ÓïÑԵġ£ Ì«¸Å À¨µÄ¹ÛÄîÓëÌ«Ò£Ô¶µÄÄ¿±ê£¬ ¶¼Í¬ÑùµØÊdz¬ºõÈËÃǵÄÄÜÁ¦Ö®Í⠵ģ» ÿһ¸ö¸öÈËËùϲ»¶µÄÕþ¸®¼Æ»®£¬ ²»ÍâÊÇÓëËû×Ô¼ºµÄ¸ö±ð ÀûÒæÓйصļƻ®£¬ ËûÃǺÜÄÑÈÏʶµ½×Ô¼º¿ÉÒÔ´ÓÁ¼ºÃµÄ·¨ÂÉÒª ÇóËûÃÇËù×÷µÄ²»¶ÏÎþÉüÖ®Öеõ½ÔõÑùµÄºÃ´¦¡£ ΪÁËʹһ¸öРÉúµÄÃñ×åÄܹ»°®ºÃ½¡È«µÄÕþÖÎ×¼Ôò²¢×ñÑ-¹ú¼ÒÀûÒæµÄ¸ù±¾¹æ ¢Ù

Ö¸ÂÞÂíÊ®ÈË»áÒé £¨£Ä¨¦ £ã £å£í£ö £é £ò£©¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £±¡¢ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£¶ £´

µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

ÂÉ£¬ ±ã±ØÐëµ¹¹ûΪÒò£¬ ʹ±¾À´Ó¦¸ÃÊÇÖƶȵIJúÎïµÄÉç»á¾«Éñ ת¶øÁè¼ÝÓÚÖƶȱ¾ÉíÖ®ÉÏ£¬ ²¢ÇÒʹÈËÃÇÔÚ·¨ÂɳöÏÖ֮ǰ£¬ ±ã ¿ÉÒÔ³ÉΪ±¾À´Ó¦¸ÃÊÇÓÉÓÚ·¨ÂɲÅÄÜÐγɵÄÄÇÖÖÑù×Ó¡£ÕâÑù£¬Á¢ ·¨Õß±ã¼È²»ÄÜʹÓÃÇ¿Á¦£¬ Ò²²»ÄÜʹÓÃ˵Àí£» Òò´Ë¾ÍÓбØÒªÇó Ö®ÓÚÁíÍâÒ»ÖÖ²»ÒÔ±©Á¦¶øÄÜÔ¼ÊøÈË¡¢ ²»ÒÔÂÛÖ¤¶øÄÜ˵·þÈËµÄ È¨Íþ¢ÙÁË¡£ Õâ¾ÍÊÇÔÚÒ»ÇÐʱ´úÀïÆÈʹµÃ¸÷Ãñ×åµÄ¸¸ÀÏÃǶ¼È¥ÇóÖúÓÚ ÉÏÌìµÄ¸ÉÔ¤£¬ ²¢ÒÔËûÃǹÌÓеÄÖÇ»ÛÀ´¾´ÑöÉñÃ÷µÄÔµ¹ÊÁË£¬ Ϊ µÄ¾ÍÊÇҪʹÈËÃñ×ñÊعú¼Ò·¨Ò²Ïñ×ñÊØ×ÔÈ»·¨Ò»Ñù£¬ ²¢ÇÒÔÚÈÏ Ê¶µ½È˵ÄÐγɺͳǰîµÄÐγÉÊÇÓÉÓÚͬһ¸öȨÁ¦µÄʱºò£¬ ʹÈË ÃñÄܹ»×ÔÓɵطþ´Ó²¢Äܹ»Ñ±Ë³µØ³Ðµ£Æ𹫹²¸£ìíµÄî¿éî¡£ ÕâÖÖ³¬ºõË×ÈËÃǵÄÄÜÁ¦Ö®ÍâµÄ³ç¸ßµÄµÀÀí£¬ Ò²¾ÍÊÇÁ¢·¨ ÕßËùÒÔÒª°Ñ×Ô¼ºµÄ¾ö¶¨ÍÐÖ®ÓÚÉñµÀÉè½ÌµÄµÀÀí£¬ ΪµÄÊǺÃÈà ÉñÊ¥µÄȨÍþÀ´Ô¼Êø¢ÚÄÇЩΪÈËÀàµÄÉî˼ÊìÂÇËùÎÞ·¨¸Ð¶¯µÄÈË ÃÇ¢Û¡£µ«ÊDz¢²»ÊÇÈËÈ˶¼¿ÉÒÔ´úÉñÃ÷Á¢ÑÔ£¬Ò²²»Êǵ±Ëû×Ô³ÆÊÇ ÉñÃ÷µÄ´úÑÔÈËʱ£¬ Ëû±ãÄÜΪÈËÃÇËùÏàÐÅ¡£ ΨÓÐÁ¢·¨ÕßµÄΰ´ó ¢Ù

¡°Ò»ÖÖ²»ÒÔ±©Á¦¶øÄÜÔ¼ÊøÈË¡¢²»ÒÔÂÛÖ¤¶øÄÜ˵·þÈ˵ÄȨÍþ¡±Ö¸×ڽ̡£¿É²Î

¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £¸Õ£» µÚ £´¾í£¬ µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¡°Ô¼Êø¡±£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷ ¡°¿ËÖÆ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ Âí »ù ÑÅ ¸¥ Àï ˵£º ¡°£Å£ö£å £ò£á£í£å £î £ô £å £í£á £é£î£ï £î£æ¨´£á £ì £ã £ï £î£ï£ï £ò£ä £é £î£á £ô £ï £ò£å£ä£å£ì £å £ç£ç

A

£ó £ô £ò£á £ï £ò£ä £é £î£á £ò £é £å£é £î£õ£î£ð£ï £ð£ï £ì £ï£¬£ã £è£å£î£ï £î£ò £é £ã £ï £ò£å £ó £ó £å£á£Ä£é £ï£¬£ð£å £ò£ã £è¨¨£á £ì £ô £ò £é£í£å £î £ô £é£î£ï £î £é£ó £á £ò£å £â

£-£ì £ò£õ£ä£å £î £ô £å£¬£é£ñ £õ£á £é£î£ï £î £â£å £ò£ï£á £ã £ã £å £ô £ô £á £ô £å£»£ð£å £ò£ã £è¨¨£ó £ï £î£ï£í£ï £ì £ô £é£â£å £î £é£ã £ï £î£ï £ó £ã £é £õ £ô £å£ä£á£õ£î£ï£ð ¡±£Û¡°ÊÂʵÉÏ£¬ÔÚÈÎ £è£á £î£î£ï£é £î£ó £å£ò£á £ç£ç £é £ï £î £é£å £ö £é £ä£å £î £ô £é£ä£á£ð£ï £ô £å £ò£ç £ì £é£ð£å £ò£ó £õ£á £ä£å £ò£å£á £ä£á £ì £ô £ò£õ £é£® ºÎÃñ×åÖÐҲûÓйýÈκδӲ»ÇóÖúÓÚÉϵ۵ÄÌØÊâÁ¢·¨Õߣ»·ñÔòµÄ»°£¬·¨Âɱ㲻»áΪ ÈËÃÇËù½ÓÊÜ£»ÒòΪ¾¡¹ÜÓÐÐí¶àÁ¼ºÃµÄ·¨ÂÉÄܱ»ÖÇÕßËùÈÏʶ£¬µ«ÊÇÆäµÀÀíÈ´²»×ãÒÔ Ëµ·þ±ðÈË¡£ ¡± £Ý£¨¡¶ÀîάÂÛ¡·£¬ µÚ £±¾í£¬ µÚ £± £±Õ¡£ £©


µÚÆßÕ¡¡ÂÛÁ¢·¨Õß

£¶ £µ

µÄÁé»ê£¬ ²ÅÊÇ×ãÒÔÖ¤Ã÷×Ô¼ºÊ¹ÃüµÄÕæÕýÆæ¼£¡£ ÈËÈ˶¼¿ÉÒÔ¿Ì Ê¯Á¢±®£¬ »òÕß»ßÂòÉñÚÍ£¬ »òÕß¼ÙÍÐͨÁ飬 »òÕßѵÁ·Ò»Ö»Ð¡Äñ ÏòÈ˶ú±ß¿ÚÍÂÉñÑÔ£¬»òÕßÑ°ÇóÆäËüµÄ±°±ÉÊÖ¶ÎÀ´ÆÛÆ-ÈËÃñ¡£Ö» »á¸ãÕâÒ»Ì×µÄÈË£¬ ÉõÖÁÓÚҲż¶ûÄܾÀ¼¯Ò»ÈºÓÞÃñ£» µ«ÊÇËûÈ´ ¾ö²»»á½¨Á¢ÆðÒ»¸öµÛ¹ú£¬ ¶øËûÄÇÖÖ»ÄÌƵİÑÏ·ºÜ¿ìµØÒ²¾Í»á ËæËû±¾ÈËÒ»ÆðÆÆÃðµÄ¡£ Ðé¼ÙµÄÍþÍûÖ»ÄÜÐγÉÒ»ÖÖ¹ýÑÛÑÌÔÆµÄ ÁªÏµ£¬ ΨÓÐÖǻ۲ÅÄܹ»Ê¹Ö®³Ö¾Ã²»Ä¥¡£ ÄÇЩÆù½ñ´æÔÚ×ŵÄÓÌ Ì«·¨ÂÉ£¬ ÄÇЩʮ¸öÊÀ¼ÍÒÔÀ´Í³ÖÎ×Å°ë¸öÊÀ½çµÄÒÁ˹ÃÀ×ÓËïÃÇ µÄ·¨ÂÉ¢Ù£¬ Ö±µ½½ñÌ컹ÔÚÏÔʾ×Ŷ©Á¢ÁËÄÇЩ·¨ÂɵÄÈËÃǵÄΰ ´ó£» ¶øÇÒµ±Ðé½¾µÄÕÜѧÓëäĿµÄ×ÚÅɾ«ÉñÖ»°ÑÕâЩÈË¿´³ÉÊÇ ½ÄÐÒµÄÆ-×Óʱ¢Ú£¬ ÕæÕýµÄÕþÖÎѧ¼ÒÔò»áÔÞÃÀËûÃÇÖƶÈÖÐÔÚÖ÷ µ¼×ų־õĹ¦ÒµµÄÄÇÖÖΰ´ó¶øÓÐÁ¦µÄÌì²Å¡£ ¾ø ²» ¿É ÒÔ ´Ó Õâ Ò» ÇÐ Àï ±ã ×ö ³ö ¸ú »ª ²® µÇ¢ÛÒ» Ñù µÄ ½á ÂÛ Ëµ£¬ ÕþÖκÍ×Ú½ÌÔÚÈ˼äÓÐ׏²Í¬µÄÄ¿µÄ£» ¶øÊÇÓ¦¸Ã˵£¬ ÔÚ¸÷¸ö¹ú ¼ÒµÄÆðԴʱ£¬ ×Ú½ÌÊÇÓÃÀ´×÷ΪÕþÖεŤ¾ßµÄ¡£

¢Ù

¢Ú

B

ÒÁ ˹ ÃÀ £¨£É £ó£í£á£ì£© Ϊ ÑÇ ²® À- º± Óë °¢ ¼Ó ¶û Ö® ×Ó£¬ ´« ˵ Ϊ °¢ À- ²® ÈË µÄ ×æ

ÏÈ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¡°Ðé½¾µÄÕÜѧ¡± Ö¸ ·ü ¶û Ì© £¨£Ö£ï £¶ £¹ £´¡ª£± £· £· £¸£©¡£ ·ü ¶û Ì© ÔÚ ¡¶Ä º± Ĭ £ì £ô £á £é £ò£å£¬£±

µÂ¡· ÖÐÔø³Æĺ±Ä¬µÂΪÆ-×Ó¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

£¶ £¹ £¸¡ª£± £· £· £°£©£¬ Ó¢ ¹ú Éñ ѧ ¼Ò¡£ ´Ë ´¦ Ëù ˵ ¼û »ª ²® µÇ »ª ²® µÇ £¨£×£á £ò£â£õ £ò £ô £ï £î£¬£±

¡¶½Ì»áÓë¹ú¼ÒµÄÁªÃË¡·£¨£± £· £³ £¶£© µÚ £± £´Æª¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£¶ £¶

µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÈËÃñ

¢Ù

ÕýÈ罨Öþ¼ÒÔÚ½¨Á¢Ò»×ù´óÏÃ֮ǰ£¬ÏÈÒª¼ì²éºÍ¿±²âÍÁÈÀ£¬ ¿´ËüÊÇ·ñÄܵ£¸º½¨ÖþÎïµÄÖØÁ¿Ò»Ñù£» Ã÷ÖǵĴ´ÖÆÕßÒ²²¢²»´Ó Öƶ©Á¼ºÃµÄ·¨Âɱ¾Éí×ÅÊÖ£¬ ¶øÊÇÊÂÏÈÒª¿¼²ìһϣ¬ ËûҪΪ֮ ¶øÁ¢·¨µÄÄÇЩÈËÃñÊÇ·ñÊÊÒËÓÚ½ÓÊÜÄÇЩ·¨ÂÉ¢Ú¡£ÕýÊÇÒò´Ë£¬Ëù ÒÔ°ØÀ-ͼ²Å¾Ü¾øΪ°¢¼ÓµÒÑÇÈË¢ÛºÍÎôÀ¼ÄáÈË¢ÜÖƶ©·¨ÂÉ£¬ËûÖª µÀÕâÁ½¸öÃñ×åÊǸ»Óеģ¬ ²»Äܹ»ÈÌÊÜƽµÈ¡£ ÕýÊÇÒò´Ë£¬ ÎÒÃÇ ²Å¿´µ½ÔÚ¿ËÀïÌØÓк÷¨ÂɶøÓлµÈËÃñ£¬ ÒòΪÃ×ŵÍõ¢ÝËùÖÎÀí µÄÄËÊÇÒ»¸öа¶ñ¶à¶ËµÄÃñ×å¡£ ÓРǧ °Ù ¸ö ´Ó ²» ÄÜ ÈÌ ÊÜ Á¼ ºÃ ·¨ ÂÉ µÄ Ãñ ×å ¶¼ Ôø ÔÚ ÊÀ ÉÏ ìÓ ºÕ ¹ý£» ¶øÇÒ×ÝÈ»ÄÇЩÄܹ»ÈÌÊÜÁ¼ºÃ·¨ÂɵÄÃñ×壬 Ò²Ö»ÊÇÔÚËûÃÇ È«²¿ËêÔÂÀïµÄÒ»¸ö¼«Îª¶ÌÔݵÄʱÆÚÄÚ×öµ½ÁËÕâÒ»µã¡£ ´ó¶àÊý

¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ÖУ¬ ±¾ÕÂÌâÃûΪ ¡°ÂÛ´´ÖƵÄÈËÃñ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷±¾Õ¿ªÊ¼µÄ»°ÊÇ£º¡°¾¡¹ÜÎÒÕâÀïµÄÖ÷Ìâ²»ÊÇÌÖÂÛȨÒËÊÖ¶Î

¶øÊÇÌÖÂÛȨÀû£»È»¶øÎÒÈÔÈ»Ãâ²»ÁËÒª¶ÔȨÒËÊֶεÄÐèҪ˳±ãÂÔ¼Ó¼ì²é¡£ËüÊÇÒ»ÇÐ ½¡È«µÄÕþÖÎÌåÖƶ¼±ØÐë·þ´ÓµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

°¢ ¼ÓµÒÑÇ £¨£Á£ò£ã £á £ä £é £å£¬¼´£Á£ò£ã £á £ä £é £á£©£¬¹ÅÏ£À°µÄÒ»°î£¬Î»ÓÚ²®Àï±¼ÄáËհ뵺

ÉÏ¡£ ´« ˵ °¢ ¼Ó µÒ ÑÇ µÄ ÷ ¼Ó À- £¨£Í ¨¦ £ç£á £ò£å£¬ ¼´ £Í£å £ç£á £ò£á£© ³Ç Ôø Çë Çó °Ø À- ͼ Ϊ ¸Ã ³Ç Á¢ ·¨¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

Îô À¼Äᣨ£Ã£ù £ò¨¦ £î£å£¬¼´£Ã£ù £ò£å £î£å£©£¬·ÇÖÞ±±°¶µÄ¹ÅÏ£À°Ö³ÃñµØ¡£°ØÀ-ͼÔø¾Ü¾ø

ΪÎôÀ¼ÄáÈËÁ¢·¨£¬ ʼûÆÕ³Ëþ¿Ë ¡¶Ó¢ÐÛ´«¡·¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

Ã×ŵÍõ £¨£Í£é £î£ï £ó£©£¬ ´«ËµÖйŴú¿ËÀïÌØÖ®Íõ£¬ ÒÔÖÇ»ÛÖø³Æ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÈËÃñ

£¶ £·

¢Ù

Ãñ×å £¬ÓÌÈç¸öÈËÒ»Ñù£¬Ö»ÓÐÔÚÇഺʱ´ú²ÅÊÇѱ˳µÄ£»ËûÃÇÄê ¼Í´óÁË£¬ ¾Í±ä³ÉÎÞ·¨½ÃÕýµÄÁË¡£ µ±·çË×Ò»µ©È·Á¢£¬ Æ«¼ûÒ»µ© Éú¸ù£¬ÔÙÏë¼ÓÒÔ¸ÄÔì¢Ú¾ÍÊÇÒ»¼þΣÏÕ¶øͽÀ͵ÄÊÂÇéÁË£»ÈËÃñÉõ ÖÁ ÓÚ ²» ÄÜ ÈÝ ÈÌ ±ð ÈË Îª ÁË Òª Ïû Ãð ȱ µã ¶ø Åö Ò» Åö ×Ô ¼º µÄ ȱ µã¢Û£¬ ÕýÏñÊÇÓÞ´À¶øµ¨Ð¡µÄ²¡ÈËÒ»¼ûµ½Ò½Éú¾ÍÒª·¢¶¶Ò»Ñù¡£ ÕýÈçijЩ¼²²¡ÄÜÕñµ´ÈËÃǵÄÉñ¾-²¢Ê¹ËûÃÇʧȥ¶ÔÓÚ¹ýÈ¥ µÄ¼ÇÒäÄÇÑù£¬ ÔÚ¹ú¼ÒµÄ¾-ÀúÉÏ£¬ ÓÐʱºòÒ²²¢²»ÊDz»ÄܳöÏÖij Щ¼¤µ´µÄʱÆÚ£» Õâʱ£¬ ¸ïÃü¸øÈËÃñÔì³ÉÁËijЩÖØÖ¢¸ø¸öÈËËù Ôì³ÉµÄͬÑùÇéÐΣ¬ ÕâʱÊǶԹýÈ¥µÄ¿Ö¾åÖ¢´úÌæÁËÒÅÍüÖ¢£» Õâ ʱ£¬ ±»ÄÚÕ½ËùȼÉÕ×ŵĹú¼Ò¡ª¡ª ¿ÉÒÔÕâÑù˵¡ª¡ª ÓÖ´ÓËÀ»ÒÖÐ ¸´»î£¬ ²¢ÇÒÍÑÀëÁËËÀÍöµÄ»³±§¶øÖØлñµÃÇà´ºµÄ»îÁ¦¡£ À³¸ñ ¹Åʿʱ´úµÄ˹°Í´ï±ãÊÇÈç´Ë£» Ëþ¶û¸É¢ÜÍõ³¯ÒÔºóµÄÂÞÂí±ãÊÇ Èç ´Ë£» ÎÒ ÃÇ µ± ´ú Çý Öð ÁË ±© ¾ý Ö® ºó µÄ ºÉ À¼ ºÍ Èð Ê¿ Ò² Ôø ¾- ÊÇ Èç ´Ë¢Ý¡£ È»¶øÕâÖÖÊÂÇéÊǷdz£º±¼ûµÄ£¬ ËüÃÇÖ»ÊÇÀýÍ⣻ ¶øÆä³ÉΪ ÀýÍâµÄÔµ¹Ê£¬ ÓÖ×ÜÊÇ¿ÉÒÔ´ÓÕâÖÖÀýÍâ¹ú¼ÒµÄÌØÊâÌåÖÆÀïÕÒµ½ ¢Ù

¡°´ó¶àÊýÃñ×塱£± £· £¶ £²°æ³õ×÷¡°Ãñ×塱£¬ºó¾-×÷Õ߸ÄΪ¡°´ó¶àÊýÃñ×塱¡£¡ª¡ª

¢Ú

¡°¼ÓÒÔ¸ÄÔ족¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷ ¡°ÒªÈ¥´¥¶¯¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢

Òë×¢ ¢Û

Õâ ¾ä »° ¡¶ÈÕ ÄÚ Íß ÊÖ ¸å¡· ×÷ ¡°Ëû ÃÇ Éõ ÖÁ ÓÚ ²» ÄÜ ÈÌ ÊÜ ÈË ÃÇ Ì¸ ÂÛ Òª ʹ Ëû ÃÇ ÐÒ

¸£¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

Ëþ¶û¸É £¨£Ô£á £ò£ñ £õ £é £î£¬¼´£Ô£á £ò£ñ £õ £é £î £é £õ£ó£©¹«ÔªÇ°ÆßÖÁÁùÊÀ¼ÍµÄÂÞÂíÍõ³¯¡£¡ª¡ª

¢Ý

ºÉÀ¼Ô-ΪÎ÷°àÑÀÊôµØ£¬ÈðÊ¿Ô-ΪÉñÊ¥ÂÞÂíµÛ¹úÊôµØ¡£ºÉÀ¼ÓÚÊ®ÁùÊÀ¼ÍÄ©

Òë×¢ Ê®ÆßÊÀ¼Í³õÇýÖðÎ÷°àÑÀÈË»ñµÃ¶ÀÁ¢£»ÈðÊ¿ÔÚÊ®ËÄÊÀ¼ÍÄ©£¬Öð½¥ÍÑÀëÉñÊ¥ÂÞÂíµÛ¹ú£¬ »ñµÃ¶ÀÁ¢¡£ Á½¹úµÄ¶ÀÁ¢ÔÚ £± £¶ £´ £¸ÄêÍþ˹ÌØ·¨ÀïÑÇÌõÔ¼Öеõ½³ÐÈÏ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£¶ £¸

µÄ¡£ ÕâÖÖÀýÍâÔÚͬһ¸öÃñ×åÉõÖÁ²»»á³öÏÖÁ½´Î£» ÒòΪֻÓÐÔÚ Ò»¸öÃñ×åÊÇÒ°ÂùµÄʱºò£¬ Ëü²ÅÄÜʹ×Ô¼º×ÔÓÉ£¬ ¿ÉÊǵ±ÕþÖξ« Á¦Ë¥½ßʱ£¬Ëü¾Í²»ÔÙÄÜÈç´ËÁË¡£¢ÙÄÇʱºò£¬ÓÇ»¼¿ÉÒÔ»ÙÃðËü£¬¶ø ¸ïÃüÈ´²»Äָܻ´Ëü£» ¶øÇÒÒ»µ©ËüµÄ¼ÏËø±»´òËéÖ®ºó£¬ Ëü¾Í»á ·Ö±ÀÀëÎö¶ø²»¸´´æÔÚ¡£ ×Դ˶øºó£¬ Ëü¾ÍÖ»ÐèÒªÒ»¸öÖ÷È˶ø²» ÊÇ ÐèÒªÒ»¸ö½â·ÅÕßÁË¢Ú¡£ ×ÔÓɵÄÈËÃñ°¡£¬ ÇëÄãÃǼÇסÕâÌõ¶¨ Àí£º¡°ÈËÃÇ¿ÉÒÔÕùÈ¡×ÔÓÉ£¬ µ«È´ÓÀÔ¶²»Äָܻ´×ÔÓÉ¡£ ¡±¢Û

¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷´ËÏÂÉÐÓУº¡°Ò»°ã˵À´£¬Ò»¸ö±»³¤ÆÚµÄÅ«ÒÛ¼°ÆäËù°éËæµÄ

×ï¶ñ¶øÏûºÄµÃ¾«Æ£Á¦¾¡µÄÃñ×壬»áͬʱɥʧËûÃǶÔ×æ¹úµÄÈÈ°®ÒÔ¼°ËûÃǶÔÐÒ¸£µÄ Çé²ÙµÄ£»ËûÃÇÖ»ÊÇÏëÏñ×Å´¦¾³²»¿ÉÄܸüºÃ¶øÁÄÒÔ×Ôο£»ËûÃÇÉú»îÔÚÒ»Æð¶øûÓÐÈÎ ºÎÕæÕýµÄÁªºÏ£¬¾ÍºÃÏóÈËÃǾ۾ÓÔÚͬһ¿éÍÁµØÉ϶ø±»¶ÏÑÂÇͱڷָô¿ªÀ´ÄÇÑù¡£Ëû ÃǵIJ»ÐÒÒ»µãÒ²´¥¶¯²»ÁËËûÃÇ£¬ÒòΪҰÐÄÃɱÎסÁËËûÃÇ£¬ÒòΪ³ýÁË×Ô¼ºËù×êÓªµÄ ÄǸöµØλ¶øÍ⣬ûÓÐÈËÄÜ¿´Çå³þ×Ô¼ºµÄµØλ¡£Ò»¸öÃñ×å´¦ÓÚÕâÖÖ״̬֮ÏÂÊDz»¿É ÄÜÔÙÓÐÒ»¸ö½¡È«µÄÖƶȵģ¬ÒòΪËûÃǵÄÒâÖ¾ºÍËûÃǵÄÌåÖÆÒѾ-ͬÑùµØ¸¯»¯ÁË¡£Ëû ÃÇ ÔÙûÓÐʲô¿ÉɥʧµÄ£¬ËûÃÇÒ²ÔÙûÓÐʲôÄÜ»ñµÃµÄ£»ÓÉÓÚÊÜÁËÅ«Á¥ÖƵÄÃɱΣ¬Ëù ÒÔËûÃÇ¿´²»ÆðΪËûÃÇËù²»ÄÜÈÏʶµÄÄÇЩ²Æ¸»¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¬ Ëó ¡¶´ð²¨À¼¹úÍõÊé¡·£º¡°´Ó֪ʶµ½ÓÞÃÁ½öÖ»ÊÇÒ»²½£¬¶ø¸÷¸ö¹ú¼Ò³£³£Òª

ÔÚÕâÁ½ÕßÖ®ÖÐÔñÈ¡ÆäÒ»£»²»¹ýÎÒÃÇÈ´´ÓÀ´Ã»Óп´¼û¹ýÒ»¸öÃñ×åÒ»³¯¸¯»¯Ö®ºó¶øÓÖ ÄÜ »Ö¸´µÂÐеġ£ÄãÃÇÍ÷È»Á¦Í¼É¨³ý»µÊµĸùÔ´£¬ÄãÃÇÍ÷ȻҪÏû³ýÐéÈÙ¡¢ÀÁ¶èºÍÉÝ ³ÞµÄ¹©Ó¦Æ·£¬ÄãÃÇÉõÖÁÓÚÍ÷ȻҪ°ÑÈËÀ-»Øµ½Çå°×ÎÞ¹¼µÄÊØ»¤Å®ÉñÓëÒ»ÇеÂÐеĸù Ô´ µÄÄÇÖÖÔ-ʼƽµÈ״̬£»µ«ËûÃǵÄÐÄÒ»µ©ÍÉ»¯Ö®ºó£¬¾ÍÓÀÔ¶»áÊÇÄÇÑùµÄÁË¡£³ýÁË Ä³ÖÖ´ó¸ïÃüÖ®Í⣬ÔÙҲûÓбðµÄ²¹¾È°ì·¨ÁË£»¶øÄÇÓÖºÍËüËùÄÜÖÎÁƵļ²²¡²î²»¶à ÊÇͬÑùµÄ¿ÉÅ£¬Ô¸ÍûËü¼ÈÊÇÓ¦µ±Êܵ½Ç´ÔðµÄ£¬¶øÔ¤¼ûµ½ËüÈ´ÓÖÊDz»¿ÉÄܵġ£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

Âí »ùÑŸ¥ÀÀîάÂÛ¡·£¬µÚ £±¾í£¬µÚ £± £¶Õ£º ¡°Ò»¸öÏ°¹ßÓÚÔÚ¾ýÖ÷֮Ϲý»î

µÄ Ãñ×壬Èç¹ûÒâÍâµØ±äµÃ×ÔÓÉ£¬ËûÃǾͺÜÄÑÓÚ±£³Ö×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ¡£ ¡±ÓÖ£¬Í¬Ê飬µÚ£± £· Õ£º ¡°Ò»¸ö¸¯»¯Á˵ÄÃñ×壬ÔÚ»Ö¸´ÁËËûÃǵÄ×ÔÓÉÖ®ºó¶øÒª±£³Ö×ÔÓÉ£¬¾Í»áÓöµ½ÊÀÉÏ µÄÒ»ÇÐÀ§ÄÑ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛÈËÃñ

£¶ £¹

¢Ù

Çà´º²»ÊÇÓ×Äê ¡£Ã¿¸öÃñ×åÕýÏñ¸öÈËÒ»Ñù£¬ÊÇÓÐ×ÅÒ»¸öÇà ´ºÊ±Æڵģ¬ »òÕßÒ²¿ÉÒÔ˵ÊÇÓÐ×ÅÒ»¸ö³ÉÊìʱÆڵģ¬ ±ØÐëµÈµ½ Õâ¸öʱÆÚ²ÅÄÜʹËûÃÇ·þ´Ó·¨ÂÉ£» È»¶øÒ»¸öÃñ×åµÄ³ÉÊìÍùÍù²» ÈÝÒ×ʶ±ð£¬ ¶øÇÒÈËÃÇÈôÊÇÌáÔçÕâ¸öʱÆڵĻ°£¬ ÕâÏ×÷¾ÍÒª ʧ°ÜµÄ¡£ ÓÐЩÃñ×åÉúÀ´¾ÍÊÇÄÜÊܼÍÂÉÔ¼ÊøµÄ£¬ ÁíÓÐЩÃñ×åµÈ ÉÏһǧÄêÖ®¾ÃÒ²»¹ÊDz»ÄÜ¡£¶íÂÞ˹ÈËÓÀÔ¶Ò²²»»áÕæÕý¿ª»¯µÄ£¬ ÒòΪËûÃÇ¿ª»¯µÃÌ«ÔçÁË¡£±ËµÃ¢ÚÓÐÄ£·ÂµÄÌì²Å£»µ«Ëû²¢Ã»ÓÐÕæ ÕýµÄÌì²Å£¬ ûÓÐÄÇÖÖ´´ÔìÐԵġ¢ °×ÊÖÆð¼ÒµÄÌì²Å¡£ Ëû×öµÄÊ ÓÐЩÊǺõģ¬ µ«´ó²¿·ÖÈ´ÊDz»ºÏʱÒ˵ġ£ Ëû¿´µ½ÁËËûµÄÈËÃñ ÊÇÒ°ÂùµÄ£¬ µ«ËûÒ»µãҲûÓп´µ½ËûÃÇ»¹Ã»ÓгÉÊìµ½¿ÉÒÔ¿ª»¯ µÄµØ²½£» ËûÏëҪʹËûÃÇÎÄÃ÷£¬ ¶øµ±Ê±ËùÐèÒªµÄÈ´Ö»ÊǶÍÁ¶Ëû ÃÇ¡£ ±ËµÃÊ×ÏÈÊÇÏëÔì¾Í³öÀ´µÂ¹úÈË»òÕßÓ¢¹úÈË£¬ ¶øµ±Ê±È´Ó¦ ¸ÃÊÇÏÈ×ÅÊÖÔì¾Í¶í¹úÈË¢Û£» ÓÉÓÚ˵·þËûµÄ³¼ÃñÃÇÏàÐÅËûÃÇ×Ô ¼ºÄËÊÇËûÃDZ¾À´²¢²»ÊǵÄÄÇÖÖÑù×Ó£¬ ´Ó¶ø±ËµÃÒ²¾ÍÓÀÔ¶·Á°ÁËËûµÄ³¼ÃñÃDZä³ÉΪËûÃÇ¿ÉÄܱä³ÉµÄÄÇÖÖÑù×Ó¡£ ÓÐһλ·¨¹ú ½ÌʦҲÊÇÕâ¸öÑù×ÓÅàÑøËûµÄѧÉú£¬ ҪʹѧÉúÔÚÓ×Äêʱºò¾ÍÏÔ ÐÕÑïÃû£¬È»¶øµ½ºóÀ´È´Ê¼ÖÕÒ»ÊÂÎ޳ɢܡ£¶íÂÞ˹µÛ¹úÏëÒªÕ÷·þ ¢Ù

¡°Çà´º²»ÊÇÓ×Äꡱ£± £· £¶ £²ÄêµÄ°æ±¾ÖÐûÓÐÕâ¾ä»°£¬ÔÚÏÂÒ»¾ä»°ÖÐҲûÓС°ÊÇ

ÓÐ×ÅÒ»¸öÇഺʱÆڵģ¬»òÕßÒ²¿ÉÒÔ˵¡±Õ⼸¸ö×Ö¡£ºó¾-×÷Õ߸Ķ©ÈçÉÏ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¡°±ËµÃ¡± Ö¸¶íÂÞ˹µÄ±ËµÃ´óµÛ £¨£± £¶ £· £²¡ª£± £· £² £µÄ꣩¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¬ Ë󡶿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º ¡°ÎÒÃDZØÐë×ñÑ-µÄµÚÒ»Ìõ¹æÔò¾ÍÊÇÃñ×åÌØÐÔ¡£Ò»

ÇÐ Ãñ×嶼ÓС¢»òÕßÓ¦¸ÃÓÐÃñ×åÌØÐÔ£»Èç¹ûËûÃÇȱÉÙÃñ×åÌØÐÔ£¬¾Í±ØÐëÏÈ×ÅÊÖ¸³¸ø Ëû ÃÇÒÔÃñ×åÌØÐÔ¡£ ¡±ÓÖ£¬Â¬Ë󡶲¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·£º ¡°Ó¦¸ÃСÐÄÒíÒíµØ±£´æÄÇÖֺô¦ £¨Ãñ ×åÐÔ¡ª¡ª ÒëÕߣ©£»¶ÔÓÚÄÇÑù°ÁÂýµÄɳ»ÊµÄËù×÷ËùΪ£¬ÎÒÃÇÇ¡ºÃÓ¦¸ÃÊÇÒ»·´ÆäµÀ¶øÐÐ Ö®¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¿É²Î¿´ ¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £²¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£· £°

È«Å·ÖÞ£¬ µ«ÊDZ»Õ÷·þµÄÈ´½«ÊÇËü×Ô¼º¡£ ËüµÄ¸½Ó¹¶ø¼æÁÚ¾ÓµÄ ÷²÷°È˽«»á³ÉΪËüµÄÖ÷ÈËÒÔ¼°ÎÒÃǵÄÖ÷È˵ģ» ÔÚÎÒ¿´À´£¬ Õâ ³¡¸ïÃüÊÇÎ޿ɱÜÃâµÄ¡£ È«Å·ÖÞËùÓеĹúÍõÃǶ¼ÔÚŬÁ¦ÅäºÏ¼Ó ËÙ×ÅËüµÄµ½À´¡£

µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£© ÕýÈç´ó×ÔÈ»¶ÔÓÚÒ»¸ö·¢ÓýÁ¼ºÃµÄÈ˵ÄÉíÇû¸ø¶¨ÁËÒ»¸öÏÞ ¶È£¬¹ýÁËÕâ¸öÏ޶ȾÍÖ»ÄÜÔì³É¾ÞÈË»òÕßÙªÈåÄÇÑù£»Í¬ÑùµØ£¬Ò» ¸öÌåÖÆ×îÁ¼ºÃµÄ¹ú¼ÒËùÄܾßÓеķùÔ±Ò²ÓÐÒ»¸ö½çÏÞ£¬ ΪµÄÊÇ Ê¹Ëü¼È²»Ì«´óÒÔÖ²»ÄܺܺõؼÓÒÔÖÎÀí£¬ Ò²²»Ì«Ð¡ÒÔÖ²»ÄÜ Î¬³Ö×Ô¼º¢Ù¡£Ã¿¸öÕþÖÎÌ嶼ÓÐÒ»¸öËüËù²»ÄÜÓâÔ½µÄÁ¦Á¿¼«ÏÞ£¬ ¡¤¡¤ ²¢ÇÒ³£³£ÊÇËæ×ÅËüµÄÀ©´ó¶øÀ뿪Õâ¸ö¼«ÏÞÒ²¾ÍÓú¼ÓÒ£Ô¶¡£ Éç »áµÄŦ´øÓúÉìÕÅ£¬ ¾ÍÓúËɳڣ» ¶øÒ»°ã˵À´£¬ С¹úÔÚ±ÈÀýÉÏÒª ±È´ó¹ú¸ü¼áÇ¿µÃ¶à¡£ ÓÐǧ°ÙÖÖÀíÓÉÖ¤Ã÷ÕâÌõ×¼Ôò¡£ Ê×ÏÈ£¬ ¾àÀëÓúÔ¶£¬ ÐÐÕþÒ² ¾ÍÓú·¢À§ÄÑ£¬ ÕýºÃÏóÒ»¸ö¸Ü¸ËÓú³¤ÔòÆ䶥¶ËµÄ·ÖÁ¿Ò²¾Í»áÓú ÖØ¡£ Ëæ×Ųã´ÎµÄ·±¶à£¬ ÐÐÕþ¸ºµ£Ò²¾ÍÔ½À´Ô½ÖØ£º ÒòΪÊ×ÏÈÿ ¸ö³ÇÊж¼ÓÐËü×Ô¼ºµÄÐÐÕþ£¬ ÕâÊÇÈËÃñËùÒª¸ºµ£µÄ£» ÿ¸öÖÝÓÖ ¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷ÔÚÕâ¾ä֮ǰÉÐÓУº¡°Ò»¸öÉÐδ¸¯»¯µÄÃñ×壬µ±ÆäÁìÓòÁÉÀ«

ʱ£¬¿ÉÒÔ¾ßÓÐΪËüµÄʵÖÊËù²¢²»¾ßÓеÄÄÇЩȱµã¡£ÎÒ½«Òª½âÊÍÕâÒ»µã¡£ ¡±ÓÖ£¬ÔÚÕ⠾仰֮ºóÉÐÓУº ¡°ÄÇЩ²»¹Ë×Ô¼ºÁìÍÁ´óС¶ø½øÐÐÀ©ÕŵÄÕ÷·þÕßµÄÃñ×壬×ÔÒÔΪÁ¦Á¿ ÊÇÔÚ²»¶ÏÔö³¤£» ÎÒÃǺÜÄÑÏëÏñÓÐʲôÊDZÈÕâÌõ×¼Ôò¸ü¼Ó»ÄÌƵÄÁË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£©

£· £±

ÓÐËü×Ô¼ºµÄÐÐÕþ£¬ ÓÖÊÇÈËÃñËùÒª¸ºµ£µÄ£» ÔÙÔòÊÇÿ¸öÊ¡£¬ È» ºóÊÇ´óÇøÕþ¸®¡¢Ñ²¸§¸®¢Ù¡¢×ܶ½¸®£»×ÜÊÇÓúÍùÉÏÔòËù±ØÐ븺µ£ µÄÒ²¾ÍÓú´ó£¬ ²¢ÇÒ×ÜÊÇÓɲ»ÐÒµÄÈËÃñÀ´¸ºµ£µÄ£» ×îºó»¹ÓÐÄÇ Ñ¹¿åÁËÒ»ÇеÄ×î¸ßÐÐÕþ¡£ Èç´Ë´óÁ¿µÄ³¬¶î¸ºµ££¬ ¶¼ÔÚ²»¶ÏµØ ÏûºÄ×ų¼Ãñ£» ÕâÖÖÖÖ²»Í¬µÄµÈ¼¶£¬ ԶûÓÐÄÜÖÎÀíµÃ¸üºÃ£¬ ¶ø ÇÒ±ÈÆðÔÚËûÃÇÖ®ÉÏÈôÊÇÖ»ÓÐÒ»¸öÐÐÕþµÄ»°£¬ ·´¶ø»áÖÎÀíµÃ¸ü »µ¡£ ͬʱ£¬ ËûÃǼòֱûÓÐÓàÁ¦À´Ó¦¸¶·Ç³£µÄÇé¿ö£» ¶øµ±ÓÐ±Ø Òª¸æ¼±µÄʱºò£¬ ¹ú¼ÒÍùÍùÒѾ-ÊDZôÓÚÃðÍöµÄǰϦÁË¢Ú¡£ »¹²»½öÈç´Ë£»²»Ö»ÊÇÕþ¸®»áȱÉÙÓÂÆøÓë¹û¶ÏÀ´Ö´Ðз¨ÂÉ£¬ À´·Àֹɧ¶¯£¬ À´½ÃÕýäÂÖ°ÀÄȨµÄÐÐΪ£¬ À´Ô¤·ÀÒ£Ô¶µØ·½Ëù¿É ÄÜ·¢ÉúµÄÅÑÂÒ£»¶øÇÒÈËÃñ¶ÔÓÚ×Ô¼ºËùÓÀÔ¶¼û²»µ½ÃæµÄÊ×Áì¡¢¶Ô ÓÚ¿´À´ÓÐÈçããÊÀ½çµÄ×æ¹úÒÔ¼°¶ÔÓڴ󲿷ֶ¼ÊÇ×Ô¼ºËùÄ°Éú µÄͬ°û¹«ÃñÃÇ£¬ Ò²¾Í»á¸üȱÉÙ¸ÐÇé¡£ ͬһ¸ö·¨Âɲ¢²»ÄÜÊÊÓà ÓÚÄÇô¶à²»Í¬µÄµØÇø£¬ ÒòΪËüÃǸ÷Óв»Í¬µÄ·çÉУ¬ Éú»îÔÚåÄ È»Ïà·´µÄÆøºò֮ϣ¬ ²¢ÇÒÒ²²»¿ÉÄܽÓÊÜͬÑùµÄÕþ¸®ÐÎʽ¡£ ¶ø ²»Í¬µÄ·¨ÂÉÓÖÖ»ÄÜÔÚÈËÃñÖмäÔì³É¾À·×Óë»ìÂÒ£» ÒòΪËûÃÇÉú »îÔÚͬÑùµÄÊ×Áì֮ϣ¬ ´¦ÓÚ²»¶ÏµÄ½»ÍùÖ®ÖУ¬ ËûÃÇ»¥ÏàÍùÀ´ »òÕßͨ»é£¬ ²¢Ë³´ÓÁ˱ðÈ˵ÄÖÖÖÖÏ°Ë×£¬ ËùÒÔÓÀÔ¶Ò²²»ÖªµÀËû ÃÇÊÀÏ®µÄÒŷ羿¾¹»¹ÊDz»ÊÇËûÃÇ×Ô¼ºµÄÁË¡£ ÔÚÕâÑùÒ»ÖÖ±Ë´Ë »¥²»Ïàʶ¶øÈ«¿¿×ÅÒ»¸öÖÁ¸ßÎÞÉϵÄÐÐÕþ±¦×ù²Å°ÑËûÃǾۼ¯ÔÚ Ò»ÆðµÄÈËȺÀ ²ÅÖǾͻᱻÂñû£¬ µÂÐоͻáûÓÐÈËÖØÊÓ£¬ ×ï ¶ñÒ²²»»áÊܵ½³Í·£¡£ÊÂÎñ·±¶àµÄÊ×ÁìÃǸù±¾¾Í²»Ç××ÔÊÓÊ£¬¶ø ¢Ù ¢Ú

¡°Ñ²¸§¸®¡± Ô-ÎÄΪ £Ó£á £ô £ò£á £ð £é £å£¬ Ö¸¹Å²¨Ë¹µÄµØ·½Õþ¸®¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¿É²Î¿´ÃϵÂ˹汎¡¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬ µÚ £¹¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£· £²

µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

ÊÇÓÉÁÅÊôÃÇÔÚÖÎÀí¹ú¼Ò¡£ ×îºó£¬ ΪÁËҪά³Ö¹«¹²È¨Íþ¡ª¡ª ¶ø ÕâÕýÊÇÄÇЩңԶµÄ¹ÙÀôÃÇÒª¹æ±ÜµÄ£¬ »òÕßÒªÇԾݵġª¡ª Ëù±Ø Ðë²ÉÈ¡µÄÖÖÖÖ´ëÊ©£¬ »áºÄ¾¡È«²¿µÄ¹«¹²¾«Á¦£» ÕâÑù£¬ ËûÃÇ¾Í ÔÙҲûÓÐÓàÁ¦¹ØÐÄÈËÃñµÄÐÒ¸£ÁË£¬ ÔÚ±ØÒªµÄ¹ØÍ·£¬ ËûÃÇÒ²¼¸ ºõºÁÎÞÓàÁ¦À´±£ÎÀÈËÃñ£» ¾ÍÊÇÕâÑù£¬ Ò»¸öÌåÖƹýÓÚÅÓ´óµÄ¹² ͬÌ壬 ¾Í»áÔÚÆä×ÔÉíµÄÖØѹ֮϶øÏ÷ÈõºÍÆÆÃð¡£ ÁíÒ»·½Ã棬 ¹ú¼ÒÓ¦¸Ã±»¸³ÓèÒ»¸ö¿É¿¿µÄ»ù´¡£¬ ʹ֮Äܹ» ¾ßÓмá¹ÌÐÔ£¬ ²¢Äܹ»¾-ÊÜסËüÉÙ²»ÁËÒªÔâµ½µÄÖÖÖÖÕðµ´ÒÔ¼° ΪÁË×Ô´æËù²»µÃ²»×÷µÄÖÖÖÖŬÁ¦£» ÒòΪËùÓеÄÃñ×嶼ÓÐÒ»ÖÖ ÀëÐÄÁ¦£¬ ʹËûÃDZ˴˲»¶ÏµØ»¥Ïà×÷ÓÃ×Å£¬ ²¢ÇÒÇãÏòÓÚÒªË𺦠ÁÚ ÈËÀ´À©ÕÅ×Ô¼º£¬ ¾ÍºÃÏñÊǵѿ¨¶ùµÄäöÎÐÌåÄÇÖÖÑù×Ó¢Ù¡£ Õâ Ñù£¬ ÈõÕß¾ÍËæʱÓб»²¢Í̵ÄΣÏÕ£¬ ¶øÇÒ³ý·ÇÊÇ´ó¼ÒÄÜ´¦ÓÚÒ» ÖÖƽºâ״̬£¬ ʹµÃѹÁ¦ÔÚ¸÷·½Ã涼½Ó½üÓÚÏàµÈ£¬ ·ñÔò¾ÍË-Ò² ÄÑÒÔ×Ô±£¡£ ÓÉ ´Ë ¿É ¼û£¬ ¼È ÓÐ Ðè Òª À© ÕÅ µÄ Àí ÓÉ£¬ ÓÖ ÓÐ Ðè Òª ÊÕ Ëõ µÄ Àí ¢Ú ÓÉ £» ÄÜÔÚÕâÁ½ÕßÖ®¼äÇóµÃÒ»ÖÖ¶ÔÓÚ¹ú¼ÒµÄÉú´æ×îΪÓÐÀûµÄ ±ÈÀý£¬ ÄǾÍÊǺܲ»Ð¡µÄÕþÖβÅÄÜÁË¡£ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÒ»°ãµØ˵£¬ Ç°

¢Ù

µÑ¿¨¶ù £¨£Ò£®£Ä£å £µ £¹ £¶¡ª£± £¶ £µ £°£©¡¶ÊÀ½çÂÛ¡·£º¡°×ÔÈ»½çµÄÒ»ÇÐÔ˶¯¶¼ £ó £ã £á £ò £ô £å £ó£¬£±

ÊÇ Ä³ ÖÖ ¶µ Ȧ ×Ó Ê½ µÄ¡£ Ò» ¸ö Îï Ìå Àë ¿ª ÁË Ô- À´ µÄ λ Ö㬠¾Í ±Ø ¶¨ Õ¼ ¾Ý Áí Ò» ¸ö Îï Ìå µÄ Î» Öã» ¡± ¡°ÎïÖÊÒÔ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÐÎ×´¡¢´óСºÍËٶȾ-³£´¦ÓÚ¶µÈ¦×ÓµÄÐýÎÐ״̬¡£ ¡±¡ª¡ª Òë ×¢ ¢Ú

×÷ÕßÊÇÖ÷ÕÅС¹úµÄ£¬¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬µÚ £¶¡¢µÚ £± £µÕ¡£ÓÖ£¬¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·

µÚ £µÕ£º¡°Ãñ×åÅÓ´ó¡¢ ¹úÍÁÁÉÀ«£¬ ÕâÊÇÈËÀ಻ÐÒµÄÖ÷Òª¸ùÔ´¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚʮա¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£©

£· £³

¢Ù

Õß¼ÈȻֻÊÇÍâÔڵġ¢Ïà¶ÔµÄ £¬¾ÍÓ¦¸Ã·þ´ÓÓÚºóÕߣ»ºóÕßÄËÊÇ ÄÚÔڵġ¢ ¾ø¶ÔµÄ¡£ Ò»¸ö½¡È«ÓÐÁ¦µÄÌåÖÆÄËÊÇÈËÃÇËù±ØÐë×·Çó µÄµÚÒ»¼þÊ£» ÎÒÃÇÓ¦¸Ã¸ü¼ÓÖØÊÓÒ»¸öÁ¼ºÃµÄÕþ¸®Ëù²úÉúµÄ»î Á¦£¬ ¶ø²»Ö»ÊÇ¿´µ½Ò»¸ö¹ãÀ«µÄÁìÍÁËùÌṩµÄ¸»Ô´¢Ú¡£ ´ËÍ⣬ÎÒÃÇÒ²Ôø¼û¹ýÓÐÕâÑùÌåÖƵĹú¼Ò¢Û£¬ÆäÌåÖƵı¾Éí ¾Í°üº¬×ÅÕ÷·þµÄ±ØÒªÐÔ£» ÕâЩ¹ú¼ÒΪÁËÄÜά³ÖÏÂÈ¥£¬ ±ã²»µÃ ²»½øÐÐÎÞÐÝÖ¹µÄÀ©ÕÅ¡£ Ò²ÐíËüÃÇ»áÉî×ÔÇìÐÒÕâÖÖÐÒÔ˵ıØÒª ÐÔ£» È»¶øËæ×ÅËüÃǵĶ¦Ê¢Ö®¼«£¬ ÄÇÒ²¾ÍÏòËüÃÇÏÔʾÁËÎÞ¿É±Ü ÃâµÄË¥Íöʱ¿Ì¢Ü¡£

µÚʮա¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£© ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÓÃÁ½ÖÖ·½Ê½À´ºâÁ¿Ò»¸öÕþÖÎÌ壬 ¼´ÓÃÁìÍÁµÄÃæ »ýºÍÓÃÈË¿ÚµÄÊýÄ¿£» ÕâÁ½ÖÖºâÁ¿±Ë´ËÖ®¼ä´æÔÚ×ÅÒ»¸öÊʵ±µÄ ±ÈÂÊ£¬ ¿ÉÒÔʹһ¸ö¹ú¼ÒÕæÕýΰ´ó¡£ ¹¹³É¹ú¼ÒµÄÊÇÈË£¬ ¶øÑø»î È˵ÄÔòÊÇÍÁµØ£» Òò´Ë£¬ ÕâÒ»±ÈÂʾÍÔÚÓÚʹÍÁµØ×ãÒÔ¹©ÑøÆä¾Ó

¢Ù

Ò»¸ö¹ú¼ÒµÄÁ¦Á¿¾ÍÆä¶Ô±ðµÄ¹ú¼ÒµÄÁ¦Á¿µÄ¹Øϵ¶øÑÔ£¬ÄËÊÇ ¡°ÍâÔڵġ¢Ïà

¶ÔµÄ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢

Òë×¢

¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

´Ë´¦ÏµÖ¸ÂÞÂí¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

ÃϵÂ˹ð¯ÒÔΪÕâÊÇÂÞÂíË¥ÍöµÄÔ-Òò£¬¼û¡¶ÂÞÂíʢ˥Ô-ÒòÂÛ¡·µÚ£¹Õ¡£¡ª¡ª


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£· £´

¢Ù

Ãñ£¬¶ø¾ÓÃñÓÖÇ¡ºÃÊÇÍÁµØËùÄܹ»Ñø»îµÄÄÇô¶à ¡£ÕýÊÇÔÚÕâÒ» ±ÈÀýÖ®ÖУ¬²Å¿ÉÒÔ·¢ÏÖÒ»¶¨ÊýÄ¿µÄÈËÃñµÄ×î´óÏ޶ȵÄÁ¦Á¿£»Òò ¡¤¡¤¡¤¡¤ ΪÈç¹ûÍÁµØ¹ý¶à£¬ ·ÀÎÀ¾Í»á¼èÄÑ£¬ ¿ª·¢¾Í»á²»×㣬 Îï²ú¾Í»á ¹ýÊ££¬ ¶øÕâ¾ÍÊÇÐγɷÀÓùÐÔÕ½ÕùµÄ½üÒò£» Èç¹ûÍÁµØ²»·ó£¬ ¹ú ¼Ò¾ÍÒª¿¼ÂÇÏòËüµÄËÄÁÚÑ°ÕÒ²¹³ä£¬ ¶øÕâ¾ÍÊÇÐγɹ¥»÷ÐÔÕ½Õù µÄ ½üÒò¢Ú¡£ Ò»¸öÃñ×åËù´¦µÄµØ룬 ÈôÊÇÖ»ÄܾñÔñÉÌÒµ»òÕßÕ½ Õù£¬Ëü±¾Éí±ØÈ»ÊÇ´àÈõµÄ£»ËüÒªÒÀÀµËÄÁÚ£¬ËüÒªÒÀÀµ¾ÖÊÆ£¬ÄÜ ÓÐÒ»¸ö¶Ì´Ù²»°²µÄÉúÃü¡£ Ëü»òÕßÊÇÕ÷·þ±ðÈ˶ø¸Ä±ä´¦¾³£¬ »ò ÕßÊDZ»±ðÈËËùÕ÷·þ¶ø¹éÓÚÎÚÓС£ËüÖ»Óп¿×ÅÃìС¢Û»òÕßΰ´ó£¬ ²ÅÄܹ»±£È«×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ¡£ ʹÍÁµØµÄ¹ãÙóÓëÈË¿ÚµÄÊýÄ¿ÕâÁ½ÕßµÃÒÔ»¥ÏàÂú×ãµÄÈ·ÇÐ ±ÈÂÊ£¬ ÎÒÃÇÊÇÎÞ´Ó¼ÓÒÔ¼ÆËãµÄ£» Õâ¼ÈÒòΪÍÁµØµÄÖÊÁ¿¡¢ ËüµÄ ·ÊÎ̶ֳȡ¢Îï²úµÄÐÔÖÊ¡¢ÆøºòµÄÓ°ÏìÓÐ×ÅÖÖÖÖ²îÒ죻ͬʱ£¬Ò² ÒòΪÎÒÃDzì¾õµ½µÄ¸÷ÖÖ¾ÓÃñµÄÌåÖÊÒ²ÓÐ×ÅÖÖÖֵIJîÒ죺 ÓÐµÄ È˾ÓסÔÚ·ÊÎֵĵط½¶øÏûºÄÉõÉÙ£¬ ÁíÍâÒ²ÓÐÈ˾ÓסÔÚƶñ¤µÄ ÍÁÈÀÉÏÈ´ÏûºÄºÜ´ó¡£ »¹±ØÐë¹Ë¼°¸¾Å®ÉúÓýÁ¦µÄ´óС¡¢ ¹úÍÁ¶Ô ÓÚÈË¿ÚÓÐÀûÓë·ñµÄÇé¿ö¡¢ Á¢·¨Õߵĸ÷ÖÖÖƶȿÉÍûÆð×÷ÓÃµÄ³Ì ¶È£¬ µÈµÈ£» ´Ó¶øÁ¢·¨Õ߱㲻Ӧ¸ÃÒÀ¾Ý×Ô¼ºËù¼ûµ½µÄ£¬ ¶øÊÇÓ¦ ¸ÃÒÀ¾Ý×Ô¼ºËùÄÜÔ¤¼ûµ½µÄÀ´×öÅжϣ» Ò²²»Ó¦¸ÃÖ»Õ¾ÔÚÈË¿ÚµÄ Êµ¼Ê×´¿öÉÏ£¬¶øÓ¦¸ÃÕ¾ÔÚÈË¿Ú×ÔÈ»»á´ïµ½µÄ×´¿öÉÏ¡£×îºó£¬¸÷ ¢Ù

¡¶¿Æ Î÷ ¼Î ÖÆ ÏÜ Äâ Òé¡·£º ¡°Î¬ ³Ö Ò» ¸ö ¹ú ¼Ò ¶À Á¢ µÄ Ψ Ò» ÊÖ ¶Î ¡-¡- ±ã ÊÇ Å©

Òµ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°¶øÕâ¾ÍÊÇÔì³É·ÀÓùÐÔÕ½ÕùµÄ½üÒò¡±ÒÔϵĻ°£¬ÊÇ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷ÖÐËùû

Óеġ£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

´Ë´¦ ¡°ÃìС¡± Ö¸ÈË¿ÚÉÙ¡¢ ÍÁµØС¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚʮա¡ÂÛÈËÃñ £¨Ðø£©

£· £µ

µØ·½ÌØÊâµÄżȻʼþ»¹ÓÐǧ°ÙÖÖÇé¿ö£¬ ÆÈʹÈËÃÇ»òÔÊÐíÈËÃÇ ÓµÓжàÓÚ±ØÒªµÄÍÁµØ¡£ Òò¶ø£¬ ɽµØµÄÈËÃǾÍÒªÀ©Õ¹ËûÃǵÄÍÁ µØ£» ɽµØµÄ×ÔÈ»Îï²ú£¬ ¼´É-ÁÖ¡¢ ËDzݣ¬ Ö»Ðè½ÏÉÙµÄÀͶ¯£¬ ¶ø ¾- Ñé Ò² ¸æ Ëß ÎÒ ÃÇ Õâ Àï µÄ ¸¾ Å® ±È ƽ Ô- ÉÏ µÄ ¸¾ Å® Éú Óý Á¦ ¸ü Ç¿¢Ù£¬ ²¢ÇÒ´óƬÇãбµÄɽµØÉÏÒ²Ö»ÓÐС¿éµÄƽµØ²ÅÄÜÖ¸Íû¸ûÖÖ¡£ ·´ Ö®£¬ ÔÚº£±õ£¬ ÈËÃDZã¿ÉÒÔ½ôËõÍÁµØ£¬ ÄÄÅÂÔÚ¼¸ºõÊÇ»ÄÁ¹²»Ã« µÄÑÒʯºÍɳ̲ÉÏ£»ÒòΪÓæÒµ¿ÉÒÔÃÖ²¹Ò»´ó²¿·ÖÍÁµØÉϵijö²ú£¬ ÒòΪ¾ÓÃñ¸üÐèÒª¾Û¼¯ÔÚÒ»ÆðÒÔ±ãµÖÓùº£µÁ£¬ Ò²ÒòΪÈËÃÇÔÚÕâ Àï¸üÈÝÒ×ÒÔÖ³ÃñµÄ°ì·¨À´¼õÇá¹úÍÁÉϸºµ£¹ý¶àµÄÈË¿Ú¡£ ҪΪһ¸öÃñ×å´´ÖÆ£¬ ³ýÁËÕâЩÌõ¼þ¶øÍ⣬ »¹ÐëÔÙ¼ÓÉÏÁí ÍâµÄÒ»Ìõ£» ÕâÒ»ÌõËäÈ»²»ÄÜ´úÌæÆäËûÈκÎÒ»Ìõ£¬ µ«ÊÇûÓÐÕâ Ò»ÌõÔòÆäËûÌõ¼þ±ã»áÈ«¹éÎÞЧ£º ÄǾÍÊÇÈËÃDZØÐëÏíÓи»×ãÓë ºÍƽ¡£ÒòΪһ¸ö¹ú¼ÒÔÚ½¨Á¢Ê±£¬¾ÍÏñÒ»Ö§¾ü¶ÓÔÚ×é±àʱһÑù£¬ Ò²¾ÍÕýÊÇÕâ¸ö¹²Í¬Ìå×îȱ·¦µÖ¿¹Á¦¶ø×îÒ×ÓÚ±»´Ý»ÙµÄʱ¿Ì¡£ ÈËÃǼ´Ê¹ÔÚ¾ø¶ÔÎÞÖÈÐòʱ£¬Ò²Òª±ÈÔÚÔÍÄðʱ¿Ì¸üÓеֿ¹Á¦£»Òò ΪÔÍÄðʱ£¬ ÈËÈ˶¼Ö»¹Ë×Ô¼ºµÄµØλ¶ø²»¹ËΣÏÕ¡£ ¼ÙÈçÒ»³¡Õ½ Õù¡¢¼¢âË»òÕßÅÑÂÒÔÚÕâ¸ö¹Ø¼üµÄʱ¿Ì¢ÚÁÙÍ·µÄ»°£¬¹ú¼Ò¾Í±Ø¶¨ »áÇ㸲¡£ ÔÚÕâЩ·ç±©Æڼ䣬 Ò²²¢²»ÊDz»Ôø½¨Á¢¹ýÐí¶àÕþ¸®£» È»¶ø

¢Ù

¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º¡°¶ÔÅ©ÒµµÄ¹Ø×¢²»½öÓÐÀûÓÚ¾ÓÃñÔö¼ÓÈËÃǵÄÉú»î±Ø

ÐèÆ·£¬¶øÇÒ»¹¸³¸ø¹ú¼Ò¹²Í¬ÌåÒÔÒ»ÖÖ»áʹËûÃÇ´óÁ¿ÉúÓýµÄÆ¢ÆøºÍ·çÉС£¾ÍÕû¸ö¹ú ¼Ò˵£¬Å©´å¾ÓÃñÒª±È³ÇÊоÓÃñÈË¿Ú·±Ö³µÃ¸ü¶à£¬ÎÞÂÛÄÇÊÇÓÉÓÚÏç´åÉú»îµÄ¼òÆÓʹ ÌåÖÊÐγɵøüºÃ£¬ »¹ÊÇÓÉÓÚ¼á³ÖÀͶ¯¶øÔ¤·ÀÁË»ìÂÒÓë×ï¶ñ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°¹Ø¼üµÄʱ¿Ì¡± ָΪÈËÃñ¶©Á¢Ð·¨ÂɵÄʱ¿Ì¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£· £¶

¢Ù

Õâʱºò£¬ÕýÊÇÕâЩÕþ¸®±¾Éí°Ñ¹ú¼Ò ´Ý»ÙÁË¡£´Û¹úÕß×ÜÊÇÒªÖÆ Ôì»òÕßÑ¡Ôñ¶àÄѵÄʱ¿Ì£¬ ÀûÓù«ÖڵĿ־åÐÄÀ´Í¨¹ýÈËÃñÔÚÀä ¾²Ê±Ëù¾ö²»»á²ÉÄɵÄÖÖÖÖ»ÙÃðÐԵķ¨Âɵġ£´´ÖÆʱ»úµÄÑ¡Ôñ£¬ ÕýÊÇÈËÃÇ¿ÉÒÔ¾ÝÖ®ÒÔÇø±ðÁ¢·¨ÕߵĴ´×÷Ó뱩¾ýµÄ´´×÷µÄ×îÈ· ÇеÄÌØÕ÷Ö®Ò»¡£ È»Ôò£¬ ÊÇʲôÑùµÄÈËÃñ²ÅÊÊÒËÓÚÁ¢·¨ÄØ£¿ÄǾÍÊÇÄÇÖÖËä È»×Ô¼ºÒѾ-ÓÉÓÚijÖÖÆðÔ´¡¢ÀûÒæ»òÔ¼¶¨µÄ½áºÏ¶øÁªÏµÔÚÒ»Æ𣬠µ«»¹ÍêÈ«²»Ôø¸ººÉ¹ý·¨ÂɵÄÕæÕýî¿éîµÄÈËÃñ£» ¾ÍÊÇÄÇÖÖûÓÐ ¸ùÉîµÙ¹ÌµÄ´«Í³ÓëÃÔÐŵÄÈËÃñ£» ¾ÍÊÇÄÇÖÖ²»Å±»Í»È»µÄÇÖÂÔ Ëù´Ý»ÙµÄÈËÃñ£» ¾ÍÊÇÄÇÖÖ×ÔÉí¼È²»²ÎÓëËÄÁÚµÄÕù¶Ë£¬ ¶øÓÖÄÜ ¶ÀÁ¦µÖ¿¹ÈκÎÁÚÈË»òÕßÊÇÄܽèÖúÓÚÆäÖеÄÒ»¸öÒÔµÖÓùÁíÒ»¸ö µÄÈËÃñ£» ¾ÍÊÇÄÇÖÖÆäÖеÄÿһ¸ö³ÉÔ±¶¼Äܱ»È«ÌåËùÈÏʶ£¬ ¶ø ËûÃÇÓÖ¾ø²»ÒÔÒ»¸öÈËËù²»ÄÜʤÈεĹýÖظºµ£Ç¿¼Ó¸øijһ¸öÈË µÄÈËÃñ£» ¾ÍÊÇÄÇÖÖ²»ÐèÒªÆäËûÃñ×å±ã¿ÉÒÔ¹ý»î£¬ ¶øËùÓÐÆäËû µÄÃñ×å²»ÐèÒªËûÃÇÒ²¿ÉÒÔ¹ý»îµÄÈËÃñ¢Ú£» ¾ÍÊÇÄÇÖּȲ»¸»ÓÐ Ò²²»Æ¶Çî¶øÄÜ×Ô¸ø×Ô×ãµÄÈËÃñ£» ×îºó£¬ »¹µÃÊÇÄÇÖÖÄܽáºÏ¹Å

¢Ù

´Ë ´¦ ¡°¹ú¼Ò¡± Ò»´ÊÔ-ÎÄΪ´óд£¬ ϵָ ¡°ºÏ·¨µÄ¡±£¬ Ò༴ ¡°¹²ºÍÖÆ µÄ¡± ¹ú

¼Ò¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Èç¹ûÓÐÁ½¸öÏàÁÚµÄÃñ×壬ÆäÖÐÒ»¸öûÓÐÁíÒ»¸öÃñ×å±ã²»Äܹý»î£¬ÄÇÄ©Õâ

ÖÖ ¾ÖÃæ¶ÔÇ°Õß¾ÍÌ«¼è¿à¶ø¶ÔºóÕßÓÖ̫ΣÏÕÁË¡£Ò»ÇÐÃ÷ÖǵÄÃñ×壬ÔÚÕâÀàÇé¿öÏ£¬¶¼ ±Ø½«Á¦Ç󾡿ìµØ°ÑÁíÒ»¸öÃñ×å´ÓÕâÖÖÒÀ¸½×´Ì¬Ö®Ï½â·Å³öÀ´¡£Ë¹À-˹¼ÓÀ-¹²ºÍ¹ú ´¦ÓÚÄ«Î÷¸çµÛ¹úµÄ°üΧ֮ÄÚ£¬¾ÍÄþÔ¸²»ÏòÄ«Î÷¸çÈ˹ºÂòʳÑζø¹ý»î£¬ÉõÖÁÓÚÒ²²» Ô¸½ÓÊÜËûÃÇÔùË͵ÄʳÑΡ£Ã÷ÖǵÄ˹À-˹¼ÓÀ-ÈË¿´³öÁËÒþ²ØÔÚÕâÖÖ¿íºé´ó¶ÈµÄ±³ºó µÄ¹î¼Æ¡£ËûÃDZ£×¡ÁË×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ£¬¶øÕâ¸ö±»´óµÛ¹úËù·âËøµÄС¹ú¾¹ÖÕÓÚ³ÉΪʹÄÇ ¸öµÛ¹ú»ÙÃðµÄ¹¤¾ß¡£


µÚʮһÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÁ¢·¨Ìåϵ

£· £·

¢Ù

´úÃñ×åµÄ¼á¶¨ÐÔÓëÐÂÉúÃñ×åµÄѱ˳ÐÔ µÄÈËÃñ¡£ Á¢·¨¹¤×÷Ö® ËùÒÔ¼èÄÑ£¬ µ¹²»ÔÚÓÚÄÇЩ±ØÐ뽨Á¢µÄ¶«Î÷£¬ ·´¶ø¸üÔÚÓÚÄÇЩ ±ØÐëÆÆ»µµÄ¶«Î÷£» ¶øÆä³É¹¦Ö®ËùÒÔÈç´Ëº±¼û£¬ ¾ÍÕýÔÚÓÚ²»¿É ÄÜ·¢ÏÖ×ÔÈ»µÄµ¥´¿ÐÔÓëÉç»áµÄÖÖÖÖÐèÒªÏà½áºÏÔÚÒ»Æð¡£µÄÈ·£¬ ÕâÒ»ÇÐÌõ¼þÊǺÜÄÑÓÚ»ãºÏÔÚÒ»ÆðµÄ£» ÓÚÊÇÎÒÃÇÒ²¾ÍºÜÉÙÄܼû µ½ÌåÖÆÁ¼ºÃµÄ¹ú¼ÒÁË¡£ Å·ÖÞÈ´»¹ÓÐÒ»¸öºÜ¿ÉÒÔÁ¢·¨µÄ¹ú¼Ò£¬ÄǾÍÊÇ¿ÆÎ÷¼Îµº¢Ú¡£ Õâ¸öÓ¸ҵÄÃñ×åÔÚ»Ö¸´Óë±£ÎÀËûÃǵÄ×ÔÓÉʱËù¾ßÓеĺÀÂõÓë ¼á¾ö£¬ µÄÈ·ÊÇÖµµÃÓÐһλÖÇÕßÀ´½Ìµ¼ËûÃÇÔõÑù±£È«×ÔÓÉ¡£ ÎÒ ÓÐÒ»ÖÖÔ¤¸Ð£¬ ×ÜÓÐÒ»ÌìÄǸöСµº»áÕð¾ªÈ«Å·Ö޵ġ£

µÚʮһÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬ µÄÁ¢·¨Ìåϵ Èç¹ûÎÒÃÇ̽ÌÖ£¬ Ó¦¸Ã³ÉΪһÇÐÁ¢·¨Ìåϵ×îÖÕÄ¿µÄµÄÈ«Ìå ¢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¿Æ Î÷¼Îµº£¬Ê®°ËÊÀ¼ÍʱÊôÈÈÄÇÑÇ¡£Â¬Ëóд ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· ʱ£¬¿ÆÎ÷¼ÎÈË

ÃñÕýÔÚ½øÐз´ÈÈÄÇÑÇͳÖεÄÆðÒ壬ºóÓÚ £± £· £¶ £¸Äê¹é²¢·¨¹ú¡££± £· £¶ £´Äê £¸Ô £³ £±ÈÕ²¼´ï ¸»¿Â £¨£Â£õ £-£ô £ô £á £æ £õ£ï £ã £õ£©Ñû¬ËóΪ¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜ£¬Ð´ÐŸø¬Ëó˵£º¡°¿ÆÎ÷¼Î²î²»¶à¾Í´¦ ÓÚÄãËùÌá³öµÄ¿ÉÒÔ½øÐÐÁ¢·¨µÄÄÇÖÖ¾ÖÃæ¡£ Ëü»¹ÍêÈ«²»Ôø¸ººÉ¹ýÕæÕýµÄ·¨ÂÉî¿é Ëü²»Å±»Í»È»µÄÇÖÂÔËù´Ý»Ù£»Ëü²»ÐèÒªÆäËûÃñ×å±ã¿ÉÒÔ¹ý»î£»Ëü¼È²»¸»ÓÐÒ²²»Æ¶ ÇËüÄܹ»×Ô¸ø×Ô×ã¡£ËüµÄһЩƫ¼ûÊDz»ÄÑÏû³ýµÄ£¬¶øÇÒÎÒ¸Ò˵£¬ÈËÃǻᷢÏÖÔÚ ¿ÆÎ÷¼Î£¬×ÔÈ»µÄÐèÒªÓëÉç»áµÄÐèÒªÊǽáºÏÔÚÒ»ÆðµÄ¡£ ¡±´ÎÄê¬Ëóд³É¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜ ÄâÒé¡·£¬ ´ËÎÄÓÚ×÷ÕßÉúǰδ³ö°æ£¬ ÖÁ £± £¸ £¶ £·ÄêʼÕýʽ¿¯ÐС£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£· £¸

×î´óµÄÐÒ¸£¾¿¾¹ÊÇʲô£¬ ÎÒÃDZã»á·¢ÏÖËü¿ÉÒÔ¹é½áΪÁ½´óÖ÷ ÒªµÄÄ¿±ê£º ¼´×ÔÓÉÓëƽµÈ¡£ ×ÔÓÉ£¬ ÊÇÒòΪһÇиöÈ˵ÄÒÀ¸½¶¼ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ ÒªÏ÷Èõ¹ú¼Ò¹²Í¬ÌåÖÐͬÑù´óµÄÒ»²¿·ÖÁ¦Á¿£» ƽµÈ£¬ ÊÇÒòΪû ÓÐËü£¬ ×ÔÓɱ㲻ÄÜ´æÔÚ¢Ù¡£ ÎÒÒѾ-̸¹ýʲôÊÇÉç»áµÄ×ÔÓÉ¢Ú¡£ÖÁÓÚƽµÈ£¬Õâ¸öÃû´Ê¾ø ²»ÊÇָȨÁ¦Óë²Æ¸»µÄ³Ì¶ÈÓ¦µ±¾ø¶ÔÏàµÈ£» ¶øÊÇ˵£¬ ¾ÍȨÁ¦¶ø ÑÔ£¬ ÔòËüÓ¦¸Ã²»ÄܳÉΪÈκα©Á¦²¢ÇÒÖ»ÓÐƾְλÓë·¨ÂɲÅÄÜ ¼ÓÒÔÐÐʹ£» ¾Í²Æ¸»¶øÑÔ£¬ ÔòûÓÐÒ»¸ö¹«Ãñ¿ÉÒÔ¸»µÃ×ãÒÔ¹ºÂò ÁíÒ»ÈË£¬Ò²Ã»ÓÐÒ»¸ö¹«ÃñÇîµÃ²»µÃ²»³öÂô×ÔÉí¢Û¡£Õâ¾ÍÒªÇó´ó ÈËÎïÕâÒ»·½±ØÐë½ÚÖƲƸ»ÓëȨÊÆ£¬ ¶øСÈËÎïÕâÒ»·½±ØÐë½ÚÖÆ Ì°µÃÓëÀ·Çó¢Ü¡£ ¢Ù

¿É²Î¿´ÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬ µÚ £± £±¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÒªÏëʹ¹ú¼ÒÎȹ̣¬¾ÍÓ¦¸ÃʹÁ½¼«¾¡¿ÉÄܵؽӽü£»¼È²»ÐíÓкÀ¸»£¬Ò²²»Ðí

ÓÐ ³àƶ¢Ù¡£ÕâÁ½¸öÌìÈ»·Ö²»¿ªµÄµÈ¼¶£¬¶ÔÓÚ¹«¹²ÐÒ¸£Í¬ÑùÊÇÖÂÃüµÄ£»Ò»¸ö»á²úÉú ±©ÕþµÄÓµ»¤Õߣ¬¶øÁíÒ»¸öÔò»á²úÉú±©¾ý¡£ËûÃÇÖ®¼äÓÀÔ¶ÊÇÔÚ½øÐÐ×ÅÒ»³¡¹«¹²×ÔÓÉ µÄ½»Ò×£º Ò»¸öÊǹºÂò×ÔÓÉ£¬ ÁíÒ»¸öÊdzöÂô×ÔÓÉ¢Ú¡£ ¢Ù ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £± £±Õ£º¡°Ó¦¸Ã¼ÈûÓÐÆòؤ£¬ ҲûÓи»ºÀ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢ÚÕâ¶Î»°´ó¸ÅÊÇÖ¸¹²ºÍÄ©ÆÚµÄÂÞÂí¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º ¡°ÎÒÃÇÖƶÈ֮ϵĸù±¾´ó·¨Ó¦¸ÃÊÇƽµÈ¡£¹ú¼Ò³ýÁ˹¦

Ñ«¡¢µÂÐкͶÔ×æ¹úµÄ¹±Ï׶øÍ⣬²»Ó¦¸ÃÔÙÈÝÐíÓбðµÄÇø·Ö£»ÕâЩÇø·ÖÒ²²»Ó¦¸ÃÔÙ ÊǼ̳ÐÖƵģ¬³ý·ÇÈËÃÇÕæÄܾ߱¸ÎªËüËù×÷ΪÒÀ¾ÝµÄÄÇЩƷÖÊ¡£ÎÒÔ¶²»ÊÇÏ£Íû¹ú¼Ò ƶÀ§£¬Ïà·´µØÎÒÊÇÏ£ÍûËüÄÜÏíÓÐÒ»ÇУ¬²¢ÇÒÿ¸öÈ˶¼ÄܱÈÀýÓÚ×Ô¼ºµÄ¹±Ï׶øÏíÓÐ ¹«¹²²Æ¸»ÖÐËû×Ô¼ºµÄÄÇÒ»²¿·Ö¡£¡-¡-Õâ¾Í×ãÒÔ±íÃ÷ÎÒµÄ˼ÏëÁË£»Ëü²¢²»ÊÇÒª¾ø¶Ô ÆÆ ³ý¸öÈËËùÓÐÖÆ£¬ÒòΪÄÇÊDz»¿ÉÄܵģ¬¶øÊÇÒª°ÑËüÏÞÖÆÔÚ×îÏÁ°¯µÄ½çÏÞÖ®ÄÚ£¬¸ø ËüÒÔÒ»ÖÖ´ëÊ©¡¢Ò»ÖÖ¹æ¾Ø¡¢Ò»ÖÖî¿°í£¬½èÒÔ¶ôÖÆËü¡¢Ö¸µ¼Ëü²¢Ê¹ËüʼÖÕ·þ´ÓÓÚ¹« ¹²µÄÐÒ¸£¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚʮһÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÁ¢·¨Ìåϵ

£· £¹

ÓÐÈË˵£¬ ÕâÖÖƽµÈÊÇʵ¼ùÖÐËù¾ø²»¿ÉÄÜ´æÔÚµÄÒ»ÖÖ˼±æ Ðé¹¹¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹ûÀÄÓÃȨÁ¦ÊDz»¿É±ÜÃâµÄ£¬ ÊDz»ÊÇÒò´Ë¾ÍÓ¦ ¸ÃÒ»µãÒ²²»È¥¾ÀÕýËüÁËÄØ£¿Ç¡Ç¡ÒòΪÊÂÎïµÄÁ¦Á¿×ÜÊÇÇãÏòÓÚ ´Ý»ÙƽµÈµÄ£¬ËùÒÔÁ¢·¨µÄÁ¦Á¿¾ÍÓ¦¸Ã×ÜÊÇÇãÏòÓÚά³ÖƽµÈ¢Ù¡£ È»¶øÒ»ÇÐÁ¼ºÃÖƶȵÄÕâÖÖÆÕ±éÄ¿µÄ£¬ ÔÚ¸÷¸ö¹ú¶È¶¼Ó¦¸Ã °´ÕÕµ±µØµÄÐÎÊÆÒÔ¼°¾ÓÃñµÄÐÔ¸ñÕâÁ½ÕßËù²úÉúµÄÖÖÖÖ¶Ô±È¹Ø Ïµ¶ø¼ÓÒÔÐ޸ģ» Ó¦¸ÃÕýÊǸù¾ÝÕâÖÖÖֶԱȹØϵÀ´¸øÿ¸öÃñ×å ¶¼È·¶¨Ò»ÖÖÌØÊâµÄÖƶÈÌåϵ£¬ ÕâÖÖÖƶÈÌåϵ¾¡¹ÜÆä±¾Éí»òÐí ²¢²»ÊÇ×îºÃµÄ£¬È»¶ø¶ÔÓÚÍÆÐÐËüµÄ¹ú¼ÒÀ´ËµÔòÓ¦¸ÃÊÇ×îºÃµÄ¡£ ÀýÈ磬 ÍÁÈÀÊÇ»Äñ¤²»Ã«µÄÂ𣬠»òÕß¹úÍÁ¶ÔÓÚ¾ÓÃñÀ´ËµÊǹýÓÚ ÏÁ°¯ÁËÂð£¿ÄÇÄ©£¬ Äã¾ÍתÏò¹¤ÒµºÍ¹¤ÒÕ·½ÃæÈ¥°É£¬ Äã¿ÉÒÔÓà ËüÃǵIJúÆ·À´½»»»ÄãËùȱ·¦µÄʳÁ¸¡£ ·´Ö®£¬ ÄãÕ¼ÓеÄÊǸ»Êü µÄƽÔ-ºÍ·ÊÎÖµÄɽÆÂÂð£¬ÄãÊÇÓÐÃÀºÃµÄÍÁµØ¶øȱÉÙ¾ÓÃñÂ𣿠ÄÇ Ä©£¬ Äã¾ÍרÐÄÖÂÁ¦ÓÚÄܹ»·±Ö³ÈË¿ÚµÄÅ©Òµ£¬ ²¢Çý³ýÒ»Çй¤ÒÕ °É£» ¹¤ÒÕ°ÑÒ»¹ú½öÓеÄÉÙÁ¿ÈË¿Ú¶¼¼¯ÖÐÔÚ¼¸¸öµØµãÉÏ£¬ ½á¹û Ö»ÄÜÔì³É¹ú¼ÒÈ˿ڵļõÉÙ¢Ú¡£ ÄãÕ¼ÓеÄÊǹãÀ«¶ø±ãÀûµÄº£°¶ Âð£¿ÄÇÄ©£¬Äã¾Í°Ñº£Éϲ¼ÂúÁË´¬²°°É£¬¾-ÓªÉÌÒµÓ뺽ÔË°É£¬Äã ½«»á»ñµÃÒ»¸ö¹â»Ô¶ø¶ÌÔݵÄÉúÃü¡£ º£ÑóÔÚÄãµÄÑØ°¶ÉÏÊÇÔÚ³å Ï´×ż¸ºõÎÞ·¨ÅÊÔ½µÄÑÒʯÂð£¿ÄÇÄ©£¬ Äã¾Í°²ÐÄ×÷¸öÒ°ÂùµÄÓæ ÈË°É£¬ Äã»áÒò´ËÉú»îµÃ¸üÌñ¾²£¬ »òÐí»á¸üÃÀºÃ£¬ ¶øÇÒÎÞÒÉµØ ¢Ù

¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £¹Õ£º¡°ÊÂÎïµÄ¾-³£ÇãÏò¾ÍÊÇÒªÆÆ»µÆ½µÈ£¬¶ø·¨Âɵľ-

³£ÇãÏò¾ÍÓ¦¸ÃÊÇά»¤Æ½µÈ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

°¢È½ËÉÏÈÉú˵£º ¡°¶ÔÍâóÒ×µÄÈκβ¿ÃŶÔÕû¸ö¹ú¼ÒÀ´Ëµ£¬¶¼Ö»²»¹ý´øÀ´Ò»

ÖÖÐé¼ÙµÄÀûÒ棻Ëü¿ÉÒÔʹijЩ¸öÈËÉõÖÁÓÚijЩ³ÇÊз¢²ÆÖ¸»£¬µ«ÊÇÕû¸ö¹ú¼ÒÈ´ºÁ ÎÞÊÕ»ñ£¬ ¶øÈËÃñ´ÓÕâÀïÃæÒ²µÃ²»µ½Èκκô¦¡£ ¡±


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£¸ £°

»¹»á¸üÐÒ¸£¡£ ×ÜÖ®£¬ ³ýÁËÒ»ÇÐÈËËù¹²Í¬µÄ×¼Ôò¶øÍ⣬ ÿ¸öÃñ ×åµÄ×ÔÉí¶¼°üº¬ÓÐijЩÔ-Òò£¬ ʹËü±ØÐëÒÔÌØÊâµÄ·½Ê½À´¹æ»® ×Ô¼ºµÄÖÈÐò£¬²¢Ê¹ËüµÄÁ¢·¨Ö»ÄÜÊʺÏÓÚ×Ô¼º¡£ÕýÒòΪÈç´Ë£¬Ëù ÒԹŴúµÄÏ£²®À´È˺ͽü´úµÄ°¢À-²®È˱ãÒÔ×Ú½ÌΪÖ÷ҪĿ±ê£¬ ÑŵäÈ˱ãÒÔÎÄÒÕ£¬åÈÌ«»ùÓëÌݶûÒÔÉÌÒµ£¬Â޵µº¢ÙÒÔº½º££¬Ë¹ °Í´ïÒÔÕ½Õù£¬¶øÂÞÂíÔòÒÔµÀµÂ¡£ ¡¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·Ò»ÊéµÄ×÷ÕßÒÑ ¾-ÓôóÁ¿µÄÀýÖ¤Ö¸Ã÷ÁË£¬ Á¢·¨ÕßÊÇÒÔÔõÑùµÄÒÕÊõÔÚ°ÑÖƶÈÒý Ïòÿһ¸öÕâÑùµÄÄ¿±êµÄ¢Ú¡£ ʹһ¸ö¹ú¼ÒµÄÌåÖÆÕæÕýµÃÒÔ¹®¹Ì¶ø³Ö¾ÃµÄ£¬ ¾ÍÔÚÓÚÈËÃÇ Äܹ»ÕâÑùÀ´ÒòÊÂÖÆÒË£¬ ÒÔÖÁÓÚ×ÔÈ»¹ØϵÓë·¨ÂÉÔÚÿһµãÉÏ×Ü ÊÇÐ-µ÷Ò»Ö£¬ ²¢ÇÒ¿ÉÒÔÕâÑù˵£¬ ·¨ÂÉÖ»²»¹ýÊÇÔÚ±£ÕÏ×Å¡¢ °é ËæןͽÃÕý×Å×ÔÈ»¹Øϵ¶øÒÑ¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹ûÁ¢·¨ÕßÔÚÄ¿±êÉÏ·¸ ÁË´íÎó£¬ËûËù²ÉÈ¡µÄÔ-Ôò²»Í¬ÓÚÓÉÊÂÎïµÄ±¾ÐÔËù²úÉúµÄÔ-Ôò£¬ ÒÔÖÁÓÚÒ»¸öÇ÷ÏòÓÚÅ«ÒÛ¶øÁíÒ»¸öÔòÇ÷ÏòÓÚ×ÔÓÉ£¬ Ò»¸öÇ÷ÏòÓÚ ²Æ¸»¶øÁíÒ»¸öÔòÇ÷ÏòÓÚÈË¿Ú£¬ Ò»¸öÇ÷ÏòÓÚºÍƽ¶øÁíÒ»¸öÔòÇ÷ ÏòÓÚÕ÷·þ£»ÄÇÄ©£¬ÎÒÃDZã¿ÉÒÔ¿´µ½·¨Âɻ᲻֪²»¾õµØÏ÷Èõ£¬Ìå ÖƱã»á¸Ä±ä£¬ ¶ø¹ú¼Ò±ã»á²»¶ÏµØ¶¯µ´£¬ ÖÕÓÚ²»ÊÇ»ÙÃð±ãÊDZä ÖÊ£» ÓÚÊDz»¿ÉսʤµÄ×ÔÈ»±ãÓÖ»Ö¸´ÁËËüµÄͳÖ΢ۡ£ ¢Ù

Ìݶû £¨£Ô£ù £ò£¬ ÊôëèÄá»ù£© ÓëÂ޵µº £¨£Ò£è£ï £ä£å £ó£© ÔڹŴú¾ùÒÔÉÌÒµºÍÖ³ÃñÖø

³Æ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û ÃϵÂ˹㞁ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·µÚ £± £±¾í£¬µÚ £µÕ¡£ÓÖ£¬Í¬Ê飬µÚ £² £°¡¢£² £²¡¢£² £´

¾íÓйز¿·Ö¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

´Ë ´¦ Òâ ν ¡°Èç ¹û Á¢ ·¨ Õß Ëù ²É È¡ µÄ Ô- Ôò ²» ͬ ÓÚ ÓÉ Ê Îï µÄ ±¾ ÐÔ Ëù ²ú Éú µÄ Ô-

Ôò¡±£¬ Ò༴×ÔÈ»Óë·¨ÂɶþÕßÓзÖÆçµÄ»°£¬ Ôò½á¹û½«ÊÇ×ÔÈ»»ñµÃʤÀû£¬ ÒòΪ×ÔÈ»ÊÇ ¡°²»¿ÉսʤµÄ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®¶þÕ¡¡·¨ÂɵķÖÀà

£¸ £±

µÚÊ®¶þÕ¡¡·¨ÂɵķÖÀà ΪÁ˹滮ȫÌåµÄÖÈÐò£¬ »òÕß˵ΪÁ˸³Ó蹫¹²ÊÂÎïÒÔ×îºÃ µÄ¿ÉÄÜÐÎʽ£¬ ¾ÍÐèÒª¿¼ÂǸ÷ÖÖ²»Í¬µÄ¹Øϵ¡£ Ê×ÏÈÊÇÕû¸ö¹²Í¬ Ìå¶ÔÓÚÆä×ÔÉíËùÆðµÄ×÷Ó㬠Ҳ¾ÍÊÇ˵ȫÌå¶ÔÈ«ÌåµÄ±ÈÂÊ£¬ »ò Õß˵Ö÷ȨÕ߶Թú¼ÒµÄ±ÈÂÊ¢Ù£»¶øÕâ¸ö±ÈÂÊ£¬ÎÒÃÇÏÂÃæ¾Í¿ÉÒÔ¿´ µ½£¬ ÊÇÓɱÈÀýÖÐÏî¢ÚµÄÄǸö±ÈÂÊËù¹¹³ÉµÄ¡£ ¹æ¶¨ÕâÖÖ±ÈÂʵķ¨ÂɾͽÐ×öÕþÖ稣» ²¢ÇÒÈç¹ûÕâÖÖ·¨ÂÉ ÊÇÃ÷ÖǵĻ°£¬ ÎÒÃÇÒ²²»ÎÞÀíÓɵسÆ֮Ϊ¸ù±¾·¨¡£ ÒòΪ£¬ Èç¹û ÿ¸ö¹ú¼ÒÖ»ÄÜÓÐÒ»Öֹ滮ÖÈÐòµÄºÃ·½·¨£¬ ÄÇÄ©ÈËÃñ·¢ÏÖËüÒÔ ºó£¬ ¾ÍÓ¦¸Ã¼á³ÖËü£» µ«ÊÇ£¬ ÒѾ-È·Á¢µÄÖÈÐòÈç¹ûºÜ»µ£¬ ÄÇÄ© ÈËÃÇΪʲôҪ²ÉÓÃÕâÖÖ×ãÒÔ·Á°-ËûÃÇÃÀºÃÉú»îµÄ·¨ÂÉÀ´×÷Ϊ ¸ù±¾·¨ÄØ£¿ºÎ¿ö£¬ ÎÞÂÛÔÚʲôÇé¿öÏ£¬ ÈËÃñÓÀÔ¶ÊÇ¿ÉÒÔ×÷Ö÷ ¸Ä±ä×Ô¼ºµÄ·¨Âɵģ¬ÄÄÅÂÊÇ×îºÃµÄ·¨ÂÉ¢Û£»ÒòΪ£¬ÈËÃñÈôÊÇϲ »¶×Ô¼ºËðº¦×Ô¼ºµÄ»°£¬ Ë-ÓÖÓÐȨ½ûÖ¹ËûÃÇÕâÑù×öÄØ£¿ µÚ¶þÖÖ¹ØϵÊdzÉÔ±Ö®¼äµÄ¹Øϵ£¬ ÒÔ¼°³ÉÔ±¶ÔÕû¸ö¹²Í¬Ìå µÄ¹Øϵ¡£ ÕâÒ»±ÈÂÊ£¬ ¾ÍÇ°Õ߶øÑÔÓ¦¸ÃÊǾ¡¿ÉÄܵØС£¬ ¶ø¾Íºó ¢Ù

¡°È«Ìå¶ÔÈ«ÌåµÄ±ÈÂÊ¡±Ö¸ÈËÃñËù¾ßÓеÄÁ½ÖØÉí·Ö£ºÒ»·½Ã棬ÈËÃñÏíÓÐÖ÷Ȩ£¬

ÐРʹ Ö÷ Ȩ£» ͬ ʱ Áí Ò» ·½ Ãæ ÓÖ Ðë ·þ ´Ó Ö÷ Ȩ£¬ ×ñ ÊØ ºÅ Áî¡£ ¿É ²Î ¿´ ±¾ Êé µÚ £±¾í£¬ µÚ £¶ Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°±ÈÀýÖÐÏָÕþ¸®¡£ÔÚÖ÷Ȩ¶Ô¹ú¼ÒµÄ¹ØϵÖУ¬Õþ¸®´¦ÓÚÒ»ÖÖ±ÈÀýÖÐÏîµÄ

µØλ£» ¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¡¡ ¶þ ¡¡¾í

£¸ £²

Õ߶øÑÔÓÖÓ¦¸ÃÊǾ¡¿ÉÄÜµØ´ó£» ÒÔ±ãʹÿ¸ö¹«Ãñ¶ÔÓÚÆäËûÒ»ÇÐ ¹«Ãñ¶¼´¦ÓÚÍêÈ«¶ÀÁ¢µÄµØ룬 ¶ø¶ÔÓڳǰîÔò´¦ÓÚ¼«ÆäÒÀ¸½µÄ µØλ¡£ ÕâÓÀÔ¶ÊÇÓÉͬһÖÖ°ì·¨À´ÊµÏֵģ¬ ÒòΪΨÓйú¼ÒµÄÇ¿ Á¦²ÅÄÜʹµÃËüµÄ³ÉÔ±×ÔÓÉ¡£ ´ÓÕâµÚ¶þÖÖ±ÈÂÊÀ ¾Í²úÉúÁËÃñ ·¨¡£ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿¼Âǵ½¸öÈËÓë·¨ÂÉÖ®¼äÓеÚÈýÖÖ¹Øϵ£¬ ¼´²»·þ ´ÓÓë³Í·£µÄ¹Øϵ¡£ ÕâÒ»¹Øϵ¾ÍÐγÉÁËÐÌ·¨µÄÈ·Á¢£» ÐÌ·¨ÔÚ¸ù ±¾ÉÏÓëÆä˵ÊÇÒ»ÖÖÌرðµÄ·¨ÂÉ£¬ »¹²»Èç˵ÊǶÔÆäËûÒ»Çз¨ÂÉ µÄÖƲâ١£ ÔÚÕâÈýÖÖ·¨ÂÉÖ®Í⣬ »¹Òª¼ÓÉÏÒ»¸öµÚËÄÖÖ£¬ ¶øÇÒÊÇÒ»ÇÐ Ö®ÖÐ×îÖØÒªµÄÒ»ÖÖ£» ÕâÖÖ·¨ÂɼȲ»ÊÇÃú¿ÌÔÚ´óÀíʯÉÏ£¬ Ò²²» ÊÇÃú¿ÌÔÚÍ-±íÉÏ£¬ ¶øÊÇÃú¿ÌÔÚ¹«ÃñÃǵÄÄÚÐÄÀ ËüÐγÉÁ˹ú ¼ÒµÄÕæÕýÏÜ·¨£» ËüÿÌ춼ÔÚ»ñµÃеÄÁ¦Á¿£» µ±ÆäËûµÄ·¨ÂÉË¥ ÀÏ»òÏûÍöµÄʱºò£¬ Ëü¿ÉÒÔ¸´»îÄÇЩ·¨ÂÉ»ò´úÌæÄÇЩ·¨ÂÉ£¬ Ëü ¿ÉÒÔ±£³ÖÒ»¸öÃñ×åµÄ´´Öƾ«Éñ£¬ ¶øÇÒ¿ÉÒÔ²»Öª²»¾õµØÒÔÏ°¹ß µÄÁ¦Á¿´úÌæȨÍþµÄÁ¦Á¿¡£ ÎÒ˵µÄ¾ÍÊÇ·çÉС¢ Ï°Ë×£¬ ¶øÓÈÆäÊÇ ÓßÂÛ£»Õâ¸ö·½ÃæÊÇÎÒÃǵÄÕþÂÛ¼Ò¢ÚËù²»ÈÏʶµÄ£¬µ«ÊÇÆäËûÒ»ÇÐ ·½ÃæµÄ³É¹¦È«¶¼ÓÐϵÓÚ´Ë¡£ Õâ¾ÍÕýÊÇΰ´óµÄÁ¢·¨¼ÒÃØÃܵØÔÚ ×¨ÐÄÖÂÁ¦×ŵķ½ÃæÁË£» ¾¡¹ÜËûºÃÏó°Ñ×Ô¼º¾ÖÏÞÓÚÖƶ¨¸ö±ðµÄ ¹æÕ£¬ ÆäʵÕâЩ¹æÕ¶¼Ö»²»¹ýÊÇñ·Áþ¶¥ÉϵĹ°Áº£¬ ¶øΨÓÐÂý

¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬µÚ£µÕ£»ÓÖ£¬ÃϵÂ˹㞁ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬µÚ£²¾í¡£¡ª¡ª

¢Ú

´Ë´¦¡°ÎÒÃǵÄÕþÂÛ¼Ò¡±Ö¸ÃϵÂ˹𣚣¿É²Î¿´ÃϵÂ˹㞁ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬µÚ

Òë×¢ £± £¹¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®¶þÕ¡¡·¨ÂɵķÖÀà

£¸ £³

Âý µ® Éú µÄ ·ç ÉÐ ²Å ×î ºó ¹¹ ³É ÄÇ ¸ö ñ· Áþ ¶¥ ÉÏ µÄ ²» ¿É ¶¯ Ò¡ µÄ ¹° ÐÄ Ê¯¡£ ÔÚÕâЩ²»Í¬µÄÖÖÀàÖ®ÖУ¬ Ö»Óй¹³ÉΪÕþ¸®ÐÎʽµÄÕþÖη¨ ²ÅÓëÎÒµÄÖ÷ÌâÓйء£


µÚ Èý ¾í ÔÚ̸µ½Õþ¸®µÄ¸÷ÖÖ²»Í¬ÐÎʽ֮ǰ£¬ ÈÃÎÒÃÇÏÈÀ´È·¶¨Õþ¸® Õâ¸öÃû´ÊµÄÑϸñÒâÒ壬 ÒòΪËü»¹²»ÔøºÜºÃµØ±»È˽â˵¹ý¡£

µÚÒ»Õ¡¡Õþ¸®×ÜÂÛ ÎÒÌáÇë¶ÁÕß×¢Ò⣺ ±¾Õ±ØÐë×ÐϸÔĶÁ£¬ ¶ÔÓÚ²»ÄÜÓÃÐÄµÄ ÈË£¬ ÎÒÊÇÎÞ·¨½²Çå³þµÄ¡£ Ò»ÇÐ×ÔÓɵÄÐÐΪ£¬ ¶¼ÊÇÓÉÁ½ÖÖÔ-ÒòµÄ½áºÏ¶ø²úÉúµÄ£º Ò» ÖÖÊǾ«ÉñµÄÔ-Òò£¬ Ò༴¾ö¶¨ÕâÖÖÐж¯µÄÒâÖ¾£» ÁíÒ»ÖÖÊÇÎïÀí µÄÔ-Òò£¬ Ò༴ִÐÐÕâÖÖÐж¯µÄÁ¦Á¿¡£ µ±ÎÒ³¯×ÅÒ»¸öÄ¿±êÇ°½ø ʱ£¬ Ê×ÏȱØÐëÊÇÎÒÏëÒª×ßµ½ÄÇÀïÈ¥£» Æä´Î±ØÐëÊÇÎҵĽŲ½ÄÜ ´ø¶¯ÎÒµ½ÄÇÀïÈ¥¡£ Ò»¸ö̱»¾µÄÈËÏëÒªÅÜ£¬ Ò»¸ö½Ã½ÝµÄÈ˲»Ïë ÅÜ£¬ÕâÁ½¸öÈ˶¼½«Í£Ö¹ÔÚÔ-µØÉÏ¡£ÕþÖÎÌåÒ²ÓÐͬÑùµÄ¶¯Á¦£¬ÎÒ ÃÇÔÚÕâÀïͬÑùµØ¿ÉÒÔÇø±ðÁ¦Á¿ÓëÒâÖ¾£»ºóÕß½Ð×÷Á¢·¨È¨Á¦£¬Ç° ¡¤¡¤¡¤¡¤ Õß½Ð×÷ÐÐÕþȨÁ¦¢Ù¡£Ã»ÓÐÕâÁ½ÕߵĽáºÏ£¬±ã²»»á»òÕß²»Ó¦¸Ã×ö ¡¤¡¤¡¤¡¤ ³öÈκÎÊÂÇéÀ´¡£ ¢Ù

¿É²Î¿´ÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £± £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÒ»Õ¡¡Õþ¸®×ÜÂÛ

£¸ £µ

ÎÒÃÇÒѾ-¿´µ½£¬ Á¢·¨È¨Á¦ÊÇÊôÓÚÈËÃñµÄ£¬ ¶øÇÒÖ»ÄÜÊÇÊô ÓÚÈËÃñµÄ¡£·´Ö®£¬¸ù¾ÝÒÔÇ°ËùÈ·¶¨µÄÔ-Ôò¢ÙÒ²ºÜÈÝÒ׿´³ö£¬ÐÐ ÕþȨÁ¦²¢²»ÄܾßÓÐÏñÁ¢·¨Õß»òÖ÷ȨÕßÄÇÑùµÄÆÕ±éÐÔ¢Ú£» ÒòΪ ÕâһȨÁ¦½öÖ»°üÀ¨¸ö±ðµÄÐж¯£¬ ÕâЩ¸ö±ðÐж¯¸ù±¾²»ÊôÓÚ·¨ ÂɵÄÄÜÁ¦£¬ ´Ó¶øÒ²¾Í²»ÊôÓÚÖ÷ȨÕßµÄÄÜÁ¦£¬ ÒòΪÖ÷ȨÕßµÄÒ» ÇÐÐÐΪ¶¼Ö»ÄÜÊÇ·¨ÂÉ¢Û¡£ Òò´Ë£¬ ¹«¹²Á¦Á¿¾Í±ØÐëÓÐÒ»¸öÊʵ±µÄ´úÀíÈËÀ´°ÑËü½áºÏ ÔÚÒ»Æ𣬠²¢Ê¹Ëü°´ÕÕ¹«ÒâµÄָʾ¶ø»î¶¯£» Ëû¿ÉÒԳ䵱¹ú¼ÒÓë Ö÷ȨÕßÖ®¼äµÄÁªÏµ£¬ Ëû¶Ô¹«¹²È˸ñËùÆðµÄ×÷ÓúÜÓеãÏñÊÇÁé »êÓëÈâÌåµÄ½áºÏ¶ÔÒ»¸öÈËËùÆðµÄ×÷ÓÃÄÇÑù¢Ü¡£ Õâ¾ÍÊǹú¼ÒÖ® ÖÐËùÒÔÒªÓÐÕþ¸®µÄÀíÓÉ£» Õþ¸®ºÍÖ÷ȨÕßÍùÍù±»ÈË»ìÏý£¬ Æäʵ Õþ¸®Ö»²»¹ýÊÇÖ÷ȨÕßµÄÖ´ÐÐÈˢݡ£ ÄÇÄ©£¬ ʲôÊÇÕþ¸®ÄØ£¿Õþ¸®¾ÍÊÇÔÚ³¼ÃñÓëÖ÷ȨÕßÖ®¼äËù

¢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £´¡¢ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¬Ëó¡¶ÕþÖξ-¼Ãѧ¡·£º ¡°ÎÒÇëÇó¶ÁÕßÃÇ»¹ÒªºÃºÃµØÇø±ðÎÒËù˵µÄ¹«¹²¾-¼Ã£¬

Õâ ÎҾͳÆ֮ΪÕþ¸®£¬ÒÔ¼°ÎÒËù˵µÄ×î¸ßȨÍþ£¬ÕâÎҾͳÆ֮ΪÖ÷ȨÕߣ»ÕâÒ»Çø±ð¾Í ÔÚÓÚºóÕß¾ßÓÐÁ¢·¨È¨²¢ÔÚijЩÇé¿öÏÂÉõÖÁ¿ÉÒÔÇ¿Æȹú¼Ò¹²Í¬Ì壬¶øÇ°ÕßÔòÖ»¾ßÓÐ Ö´ÐÐȨ²¢Ö»ÄÜÇ¿ÆȸöÈË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £´¡¢ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

ÕâÀïÊǽèÓõѿ¨¶ùµÄ¹ÛÄ¼ûµÑ¿¨¶ù ¡¶Áé»ê¸ÐÇéÂÛ¡· µÚ £±²¿¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £¶Ê飺¡°È»ÔòÕâ¸ö³éÏóµÄ¼¯ÌåÉúÃüÊÇÔõÑùÐж¯µÄÄØ£¿ËüÊÇ

ÓÉ ·¨ÂɶøÐж¯µÄ£¬Ëü²»ÄÜÒÔ±ðµÄ·½Ê½¶øÐж¯¡£¶ø·¨ÂÉÓÖÊÇʲôÄØ£¿ÄǾÍÊǹ«Òâ¶Ô ÓÚÒ»¸ö¹²Í¬ÀûÒæµÄÄ¿±êËù×ö³öµÄ¹«¿ª¶øׯÑϵÄÐû¸æ¡£ÎÒ˵ÊǶÔÓÚÒ»¸ö¹²Í¬ÀûÒæµÄ Ä¿±ê£¬ÒòΪĿ±êÈç¹û²»ÊǹØϵµ½´ó¼Ò£¬·¨Âɾͻáɥʧ×Ô¼ºµÄÁ¦Á¿¶ø²»ÔÙ³ÉΪºÏ·¨ µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£¸ £¶ ¢Ù

½¨Á¢µÄÒ»¸öÖмäÌå £¬ÒÔ±ãÁ½ÕßµÃÒÔ»¥ÏàÊʺϣ¬Ëü¸ºÔðÖ´Ðз¨ Âɲ¢Î¬³ÖÉç»áµÄÒÔ¼°ÕþÖεÄ×ÔÓÉ¡£ ÕâÒ»ÖмäÌåµÄ³ÉÔ±¾Í½Ð×öÐÐÕþ¹Ù»òÕß¹úÍõ¢Ú£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵ ¡¤¡¤ Ö´ÕþÕߢۣ»¶øÕâÒ»Õû¸öµÄÖмäÌåÔò³ÆΪ¾ýÖ÷¢Ü¡£ËùÒÔÓÐÈËÈÏΪ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ÈËÃñ·þ´ÓÊ×ÁìʱËù¸ù¾ÝµÄÄÇÖÖÐÐΪ¾ø²»ÊÇÒ»ÏîÆõÔ¼£¬ ÕâÊÇºÜ ÓеÀÀíµÄ¢Ý¡£ÄÇÍêÈ«ÊÇÒ»ÖÖίÍУ¬ÊÇÒ»ÖÖÈÎÓã»ÔÚÄÇÀËûÃÇ ½ö½öÊÇÖ÷ȨÕߵĹÙÀô£¬ ÊÇÒÔÖ÷ȨÕßµÄÃûÒåÔÚÐÐʹ×ÅÖ÷ȨÕßËù Íи¶¸øËûÃǵÄȨÁ¦£¬¶øÇÒÖ»ÒªÖ÷ȨÕ߸ßÐË£¬Ëû¾Í¿ÉÒÔÏÞÖÆ¡¢¸Ä ±äºÍÊÕ»ØÕâÖÖȨÁ¦¢Þ¡£ תÈÃÕâÑùÒ»ÖÖȨÀû¼ÈÈ»ÊÇÓëÉç»á¹²Í¬ ÌåµÄ±¾ÐÔ²»ÏàÈݵģ¬ ËùÒÔÒ²¾ÍÊÇÎ¥·´½áºÏµÄÄ¿µÄµÄ¡£ Òò´Ë£¬ÎÒ°ÑÐÐÕþȨÁ¦µÄºÏ·¨ÔËÓóÆ֮ΪÕþ¸®»ò×î¸ßÐÐÕþ£¬ ²¢°Ñ¸ºÔðÕâÖÖÐÐÕþµÄ¸öÈË»òÍÅÌå³Æ֮Ϊ¾ýÖ÷»òÐÐÕþ¹Ù¡£ ÕýÊÇÔÚÕþ¸®Ö®ÖУ¬ ¾Í¿ÉÒÔ·¢ÏÖÖмäÁ¦Á¿£» ÕâЩÖмäÁ¦Á¿ µÄ±ÈÂʾ͹¹³ÉÈ«Ìå¶ÔÈ«ÌåµÄ±ÈÂÊ£¬ Ò²¾ÍÊÇÖ÷ȨÕ߶Թú¼ÒµÄ±È ÂÊ¡£ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÓÃÒ»¸öÁ¬±ÈÀýÖÐÊ×βÁ½ÏîµÄ±ÈÂÊÀ´±íʾÖ÷ȨÕß

¢Ù ¢Ú

¿É²Î¿´ÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £±¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°¹úÍõ¡±£¨ £© Ò»´ÊÔ´³öÀ-¶¡ÎÄ£ò£å £ò£ï £é £ø£¨¶¯´Ê£ò£å £ç£å £ò£å£©£¬Ô-Ö¸Ö´ÕþÕß¡£´Ë´¦Ê¹

Óà ¡°¹ú Íõ¡± Ò» ´Ê£¬ ϵ ÓÐ Òâ ±í Ã÷ ¡°¹ú Íõ¡± Óë ¡°Ö÷ Ȩ Õß¡± ²» ͬ¡£ ÖÁ ÓÚ ÒÔ ¡°¾ý Ö÷¡± £¨£Ð£ò £é £î£ã £å£© Ò»´ÊÖ¸ÐÐÕþ¹Ù¹²Í¬Ìå £¨Õþ¸®£©£¬ ÔòΪ×÷ÕߵĶÀÌØÓ÷¨¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £µ¾í£º¡°Õû¸öÖ´ÕþÕߵĹ²Í¬Ì壬¾Í¹¹³ÉËüµÄÄÇЩÈ˶øÂÛ£¬¾Í

½Ð×÷¾ýÖ÷£¬ ¶ø¾ÍËüµÄÐÐΪ¶øÂÛ£¬ ¾Í½Ð×÷Õþ¸®¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

ÕýÒòΪÈç´Ë£¬ËùÒÔÔÚÍþÄá˹¼´Ê¹µ±´ó¹«²»³öϯµÄʱºò£¬ÈËÃÇÈԳƴóÒé»á

Ϊ £Ó¨¦ £ò¨¦ £î £é £ó £ó £é£í£å£ð £ò £é £î£ã £å£¨×î×𾴵ľýÖ÷£©¡£ ¢Ý

¼û±¾ÊéµÚ £³¾íµÚ £± £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Þ

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÒ»Õ¡¡Õþ¸®×ÜÂÛ

£¸ £· ¢Ù

¶Ô¹ú¼ÒµÄ±ÈÂÊ£¬¶øÁ¬±ÈÀýµÄ±ÈÀýÖÐÏî±ãÊÇÕþ¸® ¡£Õþ¸®´ÓÖ÷Ȩ ÕßÄÇÀï½ÓÊÜËüÏòÈËÃñËù·¢²¼µÄÒ»ÇÐÃüÁ ²¢ÇÒΪÁËʹ¹ú¼ÒÄÜ ¹»´¦ÓÚ ºÜ ºÃ µÄ ƽ ºâ ×´ ̬£¬ ¾Í ±Ø Ð롪¡ª ÔÚ È« ÅÌ ¼Ó ÒÔ ¼Æ Ëã Ö® ºó ¡ª¡ª ʹÕþ¸®×Գ˵ij˻ý»òÃÝÓëÒ»·½Ãæ¼ÈÊÇÖ÷ȨÕ߶øÁíÒ»·½Ãæ ÓÖÊdz¼ÃñµÄ¹«ÃñÃǵij˻ý»òÃÝ£¬ ¶þÕßÏàµÈ¢Ú¡£ ¶øÇÒ£¬ Ö»ÒªÎÒÃDZä¸üÕâÈýÏîÖеÄÈκÎÒ»Ï ¾Í²»»á²»Á¢ ¿ÌÆÆ»µÕâ¸ö±ÈÀý¡£ Èç¹ûÖ÷ȨÕßÏëÒª½øÐÐͳÖΣ» »òÕߣ¬ Èç¹ûÐÐ Õþ¹ÙÏëÒªÖƶ©·¨ÂÉ£» »òÕߣ¬ Èç¹û³¼Ãñ¾Ü¾ø·þ´Ó£» ÄÇÄ©£¬ »ìÂÒ ¾Í»á´úÌæ¹æÔò£¬ Á¦Á¿ÓëÒâÖ¾¾Í»á²»ÔÙÐ-µ÷Ò»Ö£¬ ÓÚÊǹú¼Ò¾Í »á½âÌå¶øÏÝÈëרÖÆÕþÌå»òÊÇÏÝÈëÎÞÕþ¸®×´Ì¬¢Û¡£×îºó£¬ÕýÈçÔÚ Ã¿ÖÖ±ÈÂÊÖ®¼ä½öÖ»ÓÐÒ»¸ö±ÈÀýÖÐÏ ËùÒÔÒ»¸ö¹ú¼ÒÒ²Ö»ÄÜÓÐ Ò»ÖÖ¿ÉÄܵĺÃÕþ¸®¡£ µ«ÊÇ£¬ ÓÉÓÚǧ°ÙÖÖµÄʱ䶼¿ÉÒԸıäÒ» ¸öÃñ×åµÄÕâЩ±ÈÂÊ£¬ ËùÒÔ²»½ö¸÷¸ö²»Í¬µÄÃñ×å¿ÉÒÔÓв»Í¬µÄ ºÃÕþ¸®£¬ ¶øÇÒ¾ÍÊÇͬһ¸öÃñ×åÔÚ²»Í¬µÄʱ´úÒ²¿ÉÒÔÓв»Í¬µÄ ºÃÕþ¸®¡£ ΪÁËÉè·¨½â˵¿ÉÄÜÖÆÔ¼×ÅÉÏÊöÊ×βÁ½ÏîÖ®¼äµÄ¸÷ÖÖ²»Í¬ µÄ±ÈÂÊ£¬ ÎÒ¿ÉÒÔ¾ÙÒ»ÖÖ×îÒ×ÓÚ˵Ã÷µÄ±ÈÂÊΪÀý£¬ ¼´ÈË¿ÚµÄÊý Ä¿¡£ ¼ÙÉèÒ»¸ö¹ú¼ÒÊÇÓÉÒ»ÍòÃû¹«Ãñ×é³ÉµÄ¡£ Ö÷ȨÕßÊÇÖ»Äܼ¯ ¢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £± £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

Õâ ¸öÊýѧ¹«Ê½ÊÇ£ºÖ÷ȨÕß Õþ¸®£½ Õþ¸® ¹ú¼Ò£»Ò²¾ÍÊÇ£ºÕþ¸®¡ÁÕþ¸® £¨£½

£²

C

C

Õþ¸® £©£½ Ö÷ȨÕß¡Á¹ú¼Ò¡£Õâ¸ö¹«Ê½µÄº¬Òâ²»ÍâÊÇ˵£ºÕþ¸®ËùÊ©ÖîÓÚ¹ú¼ÒµÄÐÐÕþȨ Á¦£¬ Ó¦¸ÃµÈÓÚÖ÷ȨÕßËù¸³¸øÕþ¸®µÄȨÁ¦¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

ÕâÀïµÄÒâ˼ÊÇ˵£¬Ö÷ȨÕßȨÁ¦¹ý´óÔòÕþÖÎÌå±ã²»ÄÜÕý³£µØÐÐʹְÄÜ£¬Õþ

¸®È¨Á¦¹ý´óÔò³ÉΪ±©Õþ£¬ ³¼ÃñȨÁ¦¹ý´óÔò³ÉΪÎÞÕþ¸®¡£¡ª¡ª Òë×¢


£¸ £¸

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

ÌåµØ²¢×÷Ϊ¹²Í¬ÌåÀ´¼ÓÒÔ¿¼Âǵģ» µ«ÊÇÿ¸ö¸öÈËÒÔ³¼ÃñµÄ×Ê ¸ñ£¬Ôò¿ÉÒÔÈÏΪÊǸöÌå¡£ÓÚÊÇÖ÷ȨÕ߶Գ¼Ãñ¾ÍµÈÓÚÒ»Íò±ÈÒ»£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ ¹ú¼ÒµÄÿһ¸ö³ÉÔ±×Ô¼ºµÄÄÇÒ»²¿·ÖÖ»ÓÐÖ÷ȨȨÍþ µÄÍò·ÖÖ®Ò»£¬ ¾¡¹ÜËû±ØÐëÈ«²¿µØ·þ´ÓÖ÷Ȩ¡£ ¼ÙÉèÈËÃñµÄÊýÄ¿ ÊÇÊ®ÍòÈË£¬ ³¼ÃñµÄÇé¿öÒÀÈ»²»±ä£¬ ²¢ÇÒËùÓеÄÈ˶¼Í¬µÈµØµ£ ¸º×ÅÈ«²¿µÄ·¨ÂÉ£» È»¶øËûµÄ±í¾öȨÒÑËõ¼õÖÁÊ®Íò·ÖÖ®Ò»£¬ ÓÚ ÊÇÔÚÖƶ©·¨ÂÉʱ£¬ ËûµÄÓ°ÏìÒ²¾ÍËõ¼õÖÁÔ-À´µÄÊ®·ÖÖ®Ò»¡£ Õâ ʱºò£¬ ³¼ÃñʼÖÕ»¹ÊÇÒ»£¬ µ«Ö÷ȨÕߵıÈÂÊÔòËæ׏«ÃñµÄÈËÊý ¶øÔö´ó¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ¹ú¼ÒÔ½À©´óÔò×ÔÓɾÍÔ½ËõС¢Ù¡£ ÎÒËùν±ÈÂÊÔö´ó£¬Òâ˼ÊÇ˵ËüÀ뿪ÏàµÈ¾ÍÓú¼ÓÒ£Ô¶ÁË¡£Òò ´Ë£¬ ÔÚ¼¸ºÎѧµÄÒâÒåÉϱÈÂÊÓú´ó£¬ ÔòÔÚͨ³£µÄÒâÒåÉϱÈÂÊ¾Í ÓúС£º ÔÚÇ°Ò»ÖÖÒâÒåÉÏ£¬ ±ÈÂÊÊÇ´ÓÊýÁ¿À´¿¼Âǵģ¬ ÊÇÒÔÉÌÊý À´ºâÁ¿µÄ£» ¶øÔÚºóÒ»ÖÖÒâÒåÉÏ£¬ ±ÈÂÊÊÇ´ÓÏàµÈÀ´¿¼Âǵģ¬ ÊÇ ÒÔÏàËÆÖµÀ´¼ÆËãµÄ¡£ Òò´Ë£¬ ¸ö±ðÒâÖ¾¶Ô¹«Òâ¡¢ Ò²¾ÍÊÇ˵·çÉжԷ¨ÂɵıÈÂÊÔ½ С£¬ÔòÖƲõÄÁ¦Á¿¾ÍÓ¦¸ÃÔ½¼Ó´ó¡£´Ó¶øÕþ¸®ÈôÒª³ÉΪºÃÕþ¸®£¬ ¾ÍÓ¦¸ÃËæ×ÅÈËÃñÊýÄ¿µÄÔö¶à¶øÏà¶ÔµØ¼ÓÇ¿¡£ ÁíÒ»·½Ã棬 ¼ÈÈ»¹ú¼ÒµÄÀ©´ó¸øÓèÁ˹«¹²È¨ÍþµÄÊÜÍÐÕßÒÔ ¸ü¶àµÄÓÕ»óºÍÀÄÓÃȨÁ¦µÄ°ì·¨£» ËùÒÔÔ½ÊÇÕþ¸®Ó¦¸ÃÓÐÁ¦Á¿À´ Ô¼ÊøÈËÃñ£¬ÔòÖ÷ȨÕßÕâ·½ÃæÒ²¾ÍÔ½Ó¦¸ÃÓÐÁ¦Á¿À´Ô¼ÊøÕþ¸®¡£ÎÒ ÕâÀï˵µÄ²»ÊǾø¶ÔµÄÁ¦Á¿£¬ ¶øÊǹú¼Ò¸÷¸ö²»Í¬²¿·ÖÏà¶ÔµÄÁ¦ Á¿¡£ ´ÓÕâ¸öË«±ÈÂÊÖоͿÉÒÔ¿´³ö£º Ö÷ȨÕß¡¢ ¾ýÖ÷ÓëÈËÃñÈýÕß ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¶¡¢£·¡¢£¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÒ»Õ¡¡Õþ¸®×ÜÂÛ

£¸ £¹

Ö®¼äµÄÁ¬±ÈÀý¾ö²»ÊÇÒ»ÏîÒÜÔìµÄ¹ÛÄ ¶øÊÇÕþÖÎÌåµÄ±¾Ð﵀ ±ØÈ»½á¹û¡£ »¹¿ÉÒÔ¿´³ö£º Ê×βÁ½ÏîÖÐÓÐÒ»Ï ¼´×÷Ϊ³¼ÃñµÄ ÈËÃñ£¬¼ÈÈ»Êǹ̶¨²»±äµØµÈÓÚ¡°Ò»¡±£»Òò¶ø£¬Õâ¸öË«±ÈÂÊÿһ ´ÎÔö´ó»òÕßËõС£¬ Ôòµ¥±ÈÀýÒ²¾ÍÕÕÑùµØÔö´ó»òÕßËõС£¬ ´Ó¶ø ÖÐÏîÒ²¾ÍËæÖ®¶ø¸Ä±ä¡£ ÓÉ´ËÒ²¾Í¿ÉÒÔ¿´³ö£º ²¢²»´æÔÚʲôһ ÖÖΨһµÄ¾ø¶ÔµÄÕþ¸®ÌåÖÆ£¬ ¶øÊÇËæ׏ú¼Ò´óСµÄ²»Í¬£¬ Ò²¾Í ¿ÉÒÔÓÐͬÑùÖ®¶àµÄÐÔÖʲ»Í¬µÄÕþ¸®¡£ ¼ÙÈçÓÐÈ˳°Ð¦ÕâÖÖÌåϵ˵£º ΪÁËÄÜ·¢ÏÖÕâ¸ö±ÈÀýÖÐÏî²¢ ×é³ÉÕþ¸®¹²Í¬Ì壬 °´ÕÕÎҵİ취£¬ Ö»ÏûÇó³öÈË¿ÚÊý×ÖµÄƽ·½ ¸ù¾ÍÐÐÁË£» ÄÇÄ©£¬ ÎÒ¾ÍÒª»Ø´ð˵£¬ ÎÒÕâÀïÒýÓÃÈË¿ÚµÄÊýÄ¿Ö» ÊÇ×÷Ò»¸öÀý×Ó£¬ ÎÒËù˵µÄ±ÈÂʲ¢²»Äܽö½öÒÔÈËÊýÀ´ºâÁ¿£¬ ¶ø ÊÇÒ»°ãµØÒªÒÔ½áºÏÁË´óÁ¿ÒòËصÄ×÷ÓÃÁ¿¢ÙÀ´ºâÁ¿µÄ£» ¶øÇÒ»¹ ÓУ¬ ¼ÙÈçÎÒÊÇΪÁËÓüòÂԵĴʾäÀ´±í´ïÎÒµÄÒâ˼¶øÔÝʱ½èÓà Á˼¸ºÎѧµÄÃû´Ê£¬ ÎÒµ±È»²¢Ã»ÓкöÊÓ¼¸ºÎѧµÄ¾«È·ÐÔ¶ÔÓÚ¾« Éñ·½ÃæµÄÊýÁ¿ÊÇȫȻûÓÐÓó¡µÄ¡£ Õþ¸®ÄËÊÇÄǸö°üÀ¨Õþ¸®±¾ÉíÔÚÄڵĴóÐÍÕþÖι²Í¬ÌåµÄС ÐÍ»¯¡£ Õþ¸®ÊDZ»¸³ÓèÒ»¶¨ÄÜÁ¦µÄÒ»¸öµÀµÂÈ˸ñ£¬ ËüÏñÖ÷ȨÕß Ò»ÑùÊÇÖ÷¶¯µÄ£¬ ÓÖÏñ¹ú¼ÒÒ»ÑùÊDZ»¶¯µÄ£» ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔ°ÑËüÔÙ ·Ö½âΪÆäËûÀàËƵıÈÂÊ£¬ Óɴ˱ãÓÖ²úÉúÁËеıÈÀý£¬ ÆäÖа´ Ö´ÕþµÄµÈ¼¶»¹¿ÉÒÔÔÙÓбÈÀý¢Ú£»ÕâÑùÏÂÈ¥£¬Ö±µ½Ò»¸ö²»¿ÉÔÙ·Ö ¢Ù

¡°×÷ÓÃÁ¿¡± £¨£ñ £õ£á £î £ô £é £ô¨¦£ä¡¯£á £ã £ô £é £ï £î£©ÎªÊ®Æß¡¢°ËÊÀ¼ÍѧÕßÃÇËù³£ÓõÄÒ»¸öÊõÓ

Ö¸ÓÃÒ»¶¨µÄÁ¦ËùÍê³ÉµÄ¹¦¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

°´£¬Õþ¸®×éÖ¯°üÀ¨Óв»Í¬µÄµÈ¼¶ £¨Õþ¸®£¬Õþ¸®¡¯£¬Õþ¸®¡± £©£¬ËùÒÔÕâÀïµÄÊý

C

C

C

C

ѧ¹«Ê½ÊÇ£º Õþ¸® Õþ¸®¡¯£½ Õþ¸®¡¯ ¹ú¼Ò£¬Õþ¸®¡¯ Õþ¸®¡±£½ Õþ¸®¡± ¹ú¼Ò£»Èç´ËÀà ÍÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£¹ £°

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

µÄÖÐÏîΪֹ£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ Ö±µ½Ò»¸öΨһµÄÊ×Áì»òÕß×î¸ßÐÐÕþ ¹ÙΪֹ£¬ Ëû¿ÉÒÔ±»ÈÏΪÊÇ´ú±íÕâÒ»Õû¸öÐòÁÐÖ®ÖеķÖÊý¼¶Êý ÓëÕûÊý¼¶ÊýÖ®¼äµÄ ¡°Ò»¡±¡£ ÎÒÃÇÎÞÐë¾À²øÓÚÕâЩ†ªàµÄÃû´Ê£» Ö»Òª°ÑÕþ¸®¿´×öÊǹú ¼ÒÖ®ÄÚµÄÒ»¸öÐµĹ²Í¬Ì壬 ½ØÈ»ÓбðÓÚÈËÃñÒÔ¼°Ö÷ȨÕߣ¬ ²¢ ÇÒÊÇÕâÁ½ÕßÖ®¼äµÄÖмäÌ壬 ÕâÑù¾Í¹»ÁË¡£ ÕâÁ½ÖÖ¹²Í¬ÌåÖ®¼äÓÐ×ÅÕâÑùÒ»ÖÖ±¾ÖʵIJ»Í¬£¬ ¼´¹ú¼ÒÊÇ ÓÉÓÚËü×ÔÉí¶ø´æÔڵģ¬µ«Õþ¸®ÔòÖ»ÄÜÊÇÓÉÓÚÖ÷ȨÕ߶ø´æÔڵġ£ ËùÒÔ¾ýÖ÷µÄͳÖÎÒâÖ¾¾ÍÖ»ÊÇ£¬ »òÕßÖ»Ó¦¸ÃÊǹ«Òâ»ò·¨ÂÉ£» Ëû µÄÁ¦Á¿Ö»²»¹ýÊǼ¯ÖÐÔÚËûÉíÉϵĹ«¹²Á¦Á¿°ÕÁË£» Ö»ÒªËûÏëʹ ×Ô¼º»ñµÃijÖÖ¾ø¶ÔµÄ¡¢ ¶ÀÁ¢µÄÐÐΪ£¬ ÕûÌåµÄÁªÏµ¾Í»á¿ªÊ¼»Á É¢¡£ ×îºó£¬ Èç¹û¾ýÖ÷¾ÓÈ»¾ßÓÐÁËÒ»ÖÖ±ÈÖ÷ȨÕßµÄÒâÖ¾¸üΪ»î Ô¾µÄ¸ö±ðÒâÖ¾£¬ ²¢ÇÒËû¾¹È»Ê¹×Ô¼ºËùÕÆÎյĹ«¹²Á¦Á¿·þ´ÓÓÚ Õâ¸ö¸ö±ðÒâÖ¾£¬ ÒÔÖÂÓÚ¿ÉÒÔ˵ÊÇÓÐÁËÁ½¸öÖ÷ȨÕߣ¬ Ò»¸öÊÇȨ ÀûÉϵģ¬ ¶øÁíÒ»¸öÔòÊÇÊÂʵÉϵģ» Õâʱ£¬ Éç»áµÄ½áºÏ±ã»áÁ¢ ¼´ÏûÃ𣬠¶øÕþÖÎÌåÒ²±ã»áÁ¢¼´½âÌå¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ΪÁËʹÕþ¸®¹²Í¬ÌåÄܾßÓÐÒ»ÖÖÕæÕýÉú´æ£¬ ÄܾßÓÐ Ò»ÖÖÓë¹ú¼Ò¹²Í¬Ìå½ØÈ»ÓбðµÄÕæÕýÉúÃü£¬ ΪÁËʹËüµÄÈ«²¿³É Ô±¶¼Äܹ²Í¬Ð-×÷²¢ÄÜÊÊÓ¦ÓÚ´´½¨Õþ¸®µÄÄ¿µÄ£» Ëü¾Í±ØÐëÓÐÒ» ¸öµ¥¶ÀµÄ¡°ÎÒ¡±£¬ÓÐÒ»ÖÖΪËüµÄÈ«Ìå³ÉÔ±Ëù¹²ÓеĸÐÇ飬ÓÐÒ» ÖÖÁ¦Á¿£¬ ÓÐÒ»ÖÖÒªÇó×ÔÎÒ±£´æµÄ¹ÌÓÐÒâÖ¾¡£ ÕâÖÖµ¥¶ÀµÄÉú´æ ¾ÍÒªÓдó»á¡¢ ÄÚ¸ó»áÒé¡¢ ÉóÒéȨÓë¾ö¶¨È¨£¬ ÖÖÖÖȨÀûºÍ³ÆºÅ ÒÔ¼°ÊôÓÚ¾ýÖ÷ËùרÓеĸ÷ÖÖÌØȨ£¬ ²¢ÇÒʹÐÐÕþ¹ÙµÄµØλµÃÒÔ Ëæ×ÅËüµÄÓú¼Ó¼è¾Þ¶ø³É±ÈÀýµØÓú¼Ó×ðÈÙ¡£ À§ÄѾÍÔÚÓÚÒÔʲô ·½Ê½ÔÚÕûÌåÖ®Öа²ÅÅÕâ¸ö¸½ÊôµÄÕûÌ壬 ´Ó¶øʹËüÔÚÈ·¶¨×Ô¼º


µÚÒ»Õ¡¡Õþ¸®×ÜÂÛ

£¹ £±

µÄÌåÖÆʱ£¬ ¾ö²»ÖÁÓÚ±ä¸ü×ܵÄÌåÖÆ£¬ ´Ó¶øʹËüʼÖÕÄܹ»Çø±ð ÒÔ±£´æ×ÔÉíΪĿµÄµÄ¸ö±ðÁ¦Á¿¢ÙºÍÒÔ±£´æ¹ú¼ÒΪĿµÄµÄ¹«¹² Á¦Á¿£» ´Ó¶ø£¬ Ò»ÑÔÒÔ±ÎÖ®£¬ ʹËüÓÀԶ׼±¸×ÅΪÈËÃñ¶øÎþÉüÕþ ¸®£¬ È´²»ÊÇΪÕþ¸®¶øÎþÉüÈËÃñ¡£ È»¶ø£¬ ¾¡¹ÜÕþ¸®Õâ¸öÈËΪ¹²Í¬ÌåÊÇÁíÒ»¸öÈËΪ¹²Í¬Ìå¢Ú µÄ²úÎ ¶øÇÒÔÚijÖÖ·½Ê½ÉÏ»¹Ö»²»¹ý¾ßÓÐÒ»ÖÖ¼Ù½èµÄºÍ¸½Êô µÄÉúÃü£» µ«ÊÇÕâ²¢²»·Á°-Õþ¸®Äܹ»ÒÔ»ò¶à»òÉÙµÄÉúÆøÓëÃô½Ý ÐÔ¶øÐж¯£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔ˵£¬Äܹ»ÏíÓлò¶à»òÉÙµÄ×Â׳µÄ½¡¿µ¡£×î ºó£¬ Õþ¸®Ëä²»Ö±½ÓÍÑÀëÆä´´ÖƵÄÄ¿µÄ£¬ È´¿ÉÄÜÒÀÕÕËü±¾Éí½¨ ÖƵķ½Ê½¶ø»ò¶à»òÉÙµØÆ«ÀëÕâ¸öÄ¿µÄ¡£ ÓÉÓÚÕâÒ»ÇеIJ»Í¬£¬ ±ãʹµÃÕþ¸®¶ÔÓÚ¹ú¼Ò¹²Í¬ÌåËùÄÜ¾ß ÓеıÈÂÊ£¬Ò²Òª°´ÕÕ¹ú¼Ò±¾Éí»áÒòÖ®¶ø¸Ä±äµÄÖÖÖÖżȻµÄ£¬ÌØ ÊâµÄ±ÈÂʶøÓÐÖÖÖÖ²»Í¬¡£ ÒòΪÍùÍùÓб¾ÉíÊÇ×îºÃµÄÕþ¸®£¬ µ« ÈôÊÇËæ×ÅËüËùÊôµÄÕþÖÎÌåµÄȱµã¶ø¸Ä±äËüµÄ±ÈÂʵĻ°¢Û£¬ ¾Í »á±ä³ÉΪ×µÄÕþ¸®¡£

¢Ù

¡°¸ö±ðÁ¦Á¿¡± Ö¸Õþ¸®µÄÁ¦Á¿¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¡°ÁíÒ»¸öÈËΪ¹²Í¬Ì塱 Ö¸¹ú¼Ò¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

£± £· £¸ £²Äê¼°ÒÔºóµÄ¸÷°æ±¾ÖУ¬Õâ¾ä»°×÷¡°µ«ÈôÊDz»ÔøËæ×ÅËüËùÊôµÄÕþÖÎÌå

µÄȱµã¶ø¸Ä±äËüµÄ±ÈÂʵĻ°¡£ ¡± ´Ë´¦ÒëÎľݷüºº±¾¸ÄÕý¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£¹ £²

µÚ¶þÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬Õþ¸®ÐÎʽ µÄ½¨ÖÆÔ-Ôò ¢Ù

ΪÁ˽ÒʾÕâЩ²î±ðµÄÒ»°ãÔ-Òò£¬ ÕâÀï¾Í±ØÐëÇø±ð¾ýÖ÷¢Ú ÓëÕþ¸®£¬ ÕýÈçÎÒÔÚÉÏÃæÒѾ-Çø±ðÁ˹ú¼ÒÓëÖ÷ȨÕßÒ»Ñù¡£ ÐÐÕþ¹ÙµÄ¹²Í¬Ìå¿ÉÒÔÓÉÊýÄ¿»ò¶à»òÉٵijÉÔ±×é³É¡£ ÎÒÃÇ ÒѾ-˵¹ý£¬ ÈËÃñµÄÊýÄ¿Óú¶à£¬ ÔòÖ÷ȨÕ߶Գ¼ÃñµÄ±ÈÂÊÒ²¾ÍÓú ´ó£»¸ù¾ÝÃ÷ÏÔµÄÀà±È£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ˵Õþ¸®¶ÔÐÐÕþ¹Ù¢ÛµÄ±ÈÂÊÒ²ÊÇ ÕâÑù¡£ È»¶ø£¬ Õþ¸®µÄÈ«²¿Á¦Á¿¼ÈȻʼÖÕ¾ÍÊǹú¼ÒµÄÁ¦Á¿£¬ ËùÒÔ Ò²¾ÍË¿ºÁ²»»áÓб仯¡£ Óɴ˿ɼû£¬ Õþ¸®ÓúÊÇ°ÑÕâÖÖÁ¦Á¿ºÄ·Ñ ÔÚ×Ô¼º³ÉÔ±µÄÉíÉÏ£¬ ÔòËüÊ£ÏÂÀ´ËùÄÜÔËÓÃÔÚÈ«ÌåÈËÃñÉíÉ쵀 Á¦Á¿Ò²¾ÍÓúС¡£ ¢Ù

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £¶Ê飺¡°·¨ÂÉÓÉÓÚËüµÄ±¾ÐÔ£¬ÊDz»ÄÜÓÐÒ»¸öÌØÊâµÄ¡¢¸ö±ð

µÄÄ¿±êµÄ£»µ«ÊÇ·¨ÂɵÄÓ¦ÓÃÔòÒªÂäʵµ½ÌØÊâµÄ¡¢¸ö±ðµÄÄ¿±êÉÏ¡£Òò´Ë£¬Á¢·¨È¨Á¦ ¡ª¡ª Ëü¾ÍÊÇÖ÷ȨÕß¡ª¡ª ¾ÍÐèÒªÓÐÁíÒ»¸öȨÁ¦¼ÓÒÔÖ´ÐУ¬Ò²¾ÍÊÇ˵°Ñ·¨ÂÉת»¯ÎªÌØ ÊâµÄÐж¯¡£ÕâµÚ¶þÖÖȨÁ¦Ó¦¸ÃÓÉÏÂÊöµÄ·½Ê½¶øÈ·Á¢£¬¼´ËüÓÀÔ¶Ö´Ðз¨Âɲ¢ÇÒÓÀÔ¶ ½öÖ»Ö´Ðз¨ÂÉ¡£ Óɴ˱ãÓÐÁËÕþ¸®µÄ½¨ÖÆ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°¾ýÖ÷¡± ϵָȫÌåͳÖÎÕߵļ¯Ì壻 ¶àÊý°æ±¾ £¨ÈçåÈÄá°ª±¾£© ÕâÀïµÄ ¡°¾ý

Ö÷¡±£¨£ð £ò £é £î£ã £å£©Ò»´Ê¾ù×÷¡°Ô-Ôò¡±£¨£ð £ò £é £î£ã £é £ð£å£©£»´Ë´¦ÒëÎľݷüºº±¾¼°²¨À-Î̱¾¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°ÐÐÕþ¹Ù¡±ÏµÖ¸²ÎÓëÕþ¸®»áÒé²¢×ö³ö¾ö²ßµÄ¸ß¼¶¹ÙÀô»ò×î¸ßÐÐÕþ¹Ù£»¿É²Î

¿´±¾Ê飬 µÚ £³¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬Õþ¸®ÐÎʽµÄ½¨ÖÆÔ-Ôò

£¹ £³

Òò´Ë£¬ ÐÐÕþ¹ÙµÄÈËÊýÓú¶à£¬ ÔòÕþ¸®Ò²¾ÍÓúÈõ¡£ ÒòΪÕâÊÇ Ò»Ìõ´øÓиù±¾ÐÔµÄ×¼Ôò£¬ ËùÒÔ¾ÍÈÃÎÒÃÇÀ´ºÃºÃµØ²ûÃ÷һϡ£ ÔÚÐÐÕþ¹Ù¸öÈ˵ÄÉíÉÏ£¬ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÇø±ðÈýÖÖ±¾ÖÊÉϲ»Í¬µÄ ÒâÖ¾£º Ê×ÏÈÊǸöÈ˹ÌÓеÄÒâÖ¾£¬Ëü½öÖ»ÇãÏòÓÚ¸öÈ˵ÄÌØÊâÀûÒ棻 Æä´ÎÊÇÈ«ÌåÐÐÕþ¹ÙµÄ¹²Í¬ÒâÖ¾£¬Î¨ÓÐËü¹Øϵµ½¾ýÖ÷µÄÀûÒ棬ÎÒ ÃÇ¿ÉÒÔ³Æ֮ΪÍÅÌåµÄÒâÖ¾£¬ ÕâÒ»ÍÅÌåµÄÒâÖ¾¾ÍÆä¶ÔÕþ¸®µÄ¹Ø ϵ¶øÑÔÔòÊǹ«¹²µÄ£¬ ¾ÍÆä¶Ô¹ú¼Ò¡ª¡ª Õþ¸®¹¹³É¹ú¼ÒµÄÒ»²¿·Ö ¡ª¡ª µÄ¹Øϵ¶øÑÔÔòÊǸö±ðµÄ£» µÚÈýÊÇÈËÃñµÄÒâÖ¾»òÖ÷ȨµÄÒâ Ö¾£¬ ÕâÒ»ÒâÖ¾ÎÞÂÛ¶Ô±»¿´×÷ÊÇÈ«ÌåµÄ¹ú¼Ò¶øÑÔ£¬ »¹ÊǶԱ»¿´ ×÷ÊÇÈ«ÌåµÄÒ»²¿·ÖµÄÕþ¸®¶øÑÔ£¬ ¶¼Êǹ«Òâ¡£ ÔÚÒ»¸öÍêÃÀµÄÁ¢·¨Ö®Ï£¬ ¸ö±ðµÄ»ò¸öÈ˵ÄÒâÖ¾Ó¦¸ÃÊǺÁ ÎÞµØλµÄ£¬ Õþ¸®±¾ÉíµÄÍÅÌåÒâÖ¾Ó¦¸ÃÊǼ«Æä´ÎÒªµÄ£¬ ´Ó¶ø¹« Òâ»òÕßÖ÷ȨµÄÒâÖ¾ÓÀÔ¶Ó¦¸ÃÊÇÖ÷µ¼µÄ£¬ ²¢ÇÒÊÇÆäËûÒ»ÇÐÒâÖ¾ µÄΨһ¹æ·¶¡£ Ïà·´µØ£¬ °´ÕÕ×ÔÈ»µÄ´ÎÐò£¬ ÔòÕâЩ²»Í¬µÄÒâÖ¾Ô½ÊÇÄܼ¯ ÖУ¬ ¾Í±äµÃÔ½»îÔ¾¡£ ÓÚÊÇ£¬ ¹«Òâ±ã×ÜÊÇ×îÈõµÄ£¬ ÍÅÌåµÄÒâÖ¾ Õ¼µÚ¶þ룬¶ø¸ö±ðÒâÖ¾ÔòÕ¼Ò»ÇÐÖ®ÖеĵÚһλ¡£Òò´ËÖ®¹Ê£¬Õþ ¸®ÖеÄÿ¸ö³ÉÔ±¶¼Ê×ÏÈÊÇËû×Ô¼º±¾ÈË£¬ È»ºó²ÅÊÇÐÐÕþ¹Ù£¬ ÔÙ È»ºó²ÅÊǹ«Ãñ£» ¶øÕâÖÖ¼¶²îÊÇÓëÉç»áÖÈÐòËùÒªÇóµÄ¼¶²îÖ±½Ó Ïà·´µÄ¡£ ÕâÒ»µã³ÉÁ¢Ö®ºó£¬ ¼Ù¶¨Õû¸öÕþ¸®Ö»²ÙÔÚÒ»¸öΨһµÄÈ赀 ÊÖÀ ÔÚÕâÀï¸ö±ðÒâÖ¾ÓëÍÅÌåÒâÖ¾ÊÇÍêÈ«½áºÏÔÚÒ»ÆðµÄ£¬ Òò ´ËÍÅÌåÒâÖ¾¾Í¾ßÓÐËüËùÄܾßÓеÄ×î¸ßµÄÇ¿¶È¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ¼ÈÈ»Á¦ Á¿µÄÔËÓÃҪȡ¾öÓÚÒâÖ¾µÄ³Ì¶È£¬ ¶øÕþ¸®µÄ¾ø¶ÔÁ¦Á¿ÓÖÊÇË¿ºÁ


£¹ £´

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

²»»á±ä»¯µÄ£¬ Óɴ˿ɼû£¬ ×î»îÔ¾µÄÕþ¸®Ò²¾ÍÊÇÒ»¸öΨһµÄÈË µÄÕþ¸®¢Ù¡£ ·´Ö®£¬ ¼Ù¶¨ÎÒÃÇ°ÑÕþ¸®ÓëÁ¢·¨È¨ÍþºÏ¶øΪһ£¬ ¼Ù¶¨ÎÒÃÇ Ê¹Ö÷ȨÕß³ÉΪ¾ýÖ÷£¬ ʹȫÌ幫Ãñͳͳ³ÉΪÐÐÕþ¹Ù£» Õâʱ£¬ ÍÅ ÌåµÄÒâÖ¾¾ÍºÍ¹«Òâ»ìͬ¶ø²»»á±È¹«Òâ¾ßÓиü´óµÄ»îÔ¾ÐÔ£¬ ͬ ʱ¸ö±ðÒâÖ¾ÔòÈÔÈ»±£ÁôÆäÈ«²¿µÄÁ¦Á¿¡£ ÕâÑù£¬ ÓÀÔ¶¾ßÓÐͬһ ¸ö¾ø¶ÔÁ¦Á¿¢ÚµÄÕþ¸®£¬±ã½«´¦ÓÚËüµÄÏà¶ÔÁ¦Á¿¡¢»òÕß˵»îÔ¾ÐÔ µÄ×îµÍ³Ì¶È¡£ ¡¤¡¤¡¤¡¤ ÕâЩ±ÈÂÊÊÇÎ޿ɱ粵µÄ£¬ ²¢ÇÒ´ÓÆäËû·½ÃæÀ´¿¼ÂÇÒ²¿ÉÒÔ Ö¤ÊµÕâÒ»µã¡£ ÀýÈ磬 ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ ÿһ¸ö´¦ÓÚÆ乲ͬÌåÖ® ÖÐ µÄ ÐÐ Õþ ¹Ù ¶¼ Òª ±È ÿ Ò» ¸ö ´¦ ÓÚ Æä ¹² ͬ Ìå Ö® ÖÐ µÄ ¹« Ãñ ¸ü Ϊ »î Ô¾£¬ Òò´ËÖ®¹Ê£¬ ¸ö±ðÒâÖ¾ÔÚÕþ¸®µÄÐж¯ÖоÍÒª±ÈÔÚÖ÷ȨÕßµÄ Ðж¯ÖоßÓиü´óµÃ¶àµÄÓ°Ï죻 ÒòΪÿһ¸öÐÐÕþ¹Ù²î²»¶à×ÜÊÇ µ£¸º×ÅijЩÕþ¸®Ö°Äܵģ¬ ·´Ö®£¬ ÿ¸ö¹«Ãñ·Ö±ðµØ˵À´£¬ È´²¢ ²»¾ßÓÐÖ÷ȨµÄÈκÎÖ°ÄÜ¡£ »¹ÓУ¬ ¹ú¼ÒÓúÀ©´ó£¬ ÔòËüµÄʵ¼ÊÁ¦ Á¿Ò²¾ÍÓúÔö´ó£¬ ËäȻʵ¼ÊÁ¦Á¿µÄÔö´ó²¢²»ÊǺÍÁìÓò´óС³É±È Àý¢Û£»µ«ÊÇ£¬Èç¹û¹ú¼ÒÈÔÈ»ÊÇͬһ¸ö¹ú¼Ò£¬ÐÐÕþ¹ÙµÄÊýÄ¿×ÝÈ» ¿ÉÒÔÈÎÒâÔö¼Ó£¬Õþ¸®È´²¢²»»áÒò´Ë±ã»ñµÃ¸ü´óµÄʵ¼ÊÁ¦Á¿£¬Òò Ϊʵ¼ÊÁ¦Á¿¾ÍÊǹú¼ÒµÄÁ¦Á¿£¬ÕâÁ½Õߵij߶ÈÓÀÔ¶ÊÇÏàµÈµÄ¡£Õâ Ñù£¬ Õþ¸®µÄÏà¶ÔÁ¦Á¿»ò»îÔ¾³Ì¶È±ã»á¼õС£¬ ¶øËüµÄ¾ø¶ÔÁ¦Á¿

¢Ù ¢Ú

¿É²Î¿´ÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬ µÚ £µ¾í£¬ µÚ £± £°Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°ÓÀÔ¶¾ßÓÐͬһ¸ö¾ø¶ÔÁ¦Á¿¡±£¬ ÒòΪÕâÀï¼ÙÉèÕþ¸®ÕÆÎÕ¹ú¼ÒÈ«²¿µÄÁ¦Á¿£¬

²¢¼ÙÉèÕâ¸öÁ¦Á¿ÊDz»±äµÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £¸¡¢£¹¡¢£± £°Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬Õþ¸®ÐÎʽµÄ½¨ÖÆÔ-Ôò

£¹ £µ

»òʵ¼ÊÁ¦Á¿È´²¢²»ÄÜÔö´ó¡£ »¹¿ÉÒԿ϶¨£º ¸ºÔðµÄÈËÔ½¶à£¬ Ôò´¦ÀíÊÂÎñ¾ÍÓúÂý£» ÓÉÓÚ ¹ý·ÖÉóÉ÷£¬ ÈËÃǶÔÓÚʱ»ú¾Í»áÖØÊÓ²»¹»£¬ ¾Í»á×øʧÁ¼»ú£» ²¢ ÇÒÓÉÓÚ·´¸´¿¼ÂÇ£¬ ÈËÃÇÍùÍù»áʧµô¿¼ÂǵĽá¹û¡£ ÎÒ¸Õ²ÅÂÛÖ¤ÁË£¬ Ëæ×ÅÐÐÕþ¹ÙµÄÔö¶à£¬ Õþ¸®Ò²¾Í»áËɳÚÏ À´£» ²¢ÇÒÎÒÔÚÇ°ÃæÒ²ÒѾ-ÂÛÖ¤¹ý£¬ ÈËÃñµÄÊýÄ¿Óú¶àÔòÖÆ²ÃµÄ Á¦Á¿Ò²¾ÍÓ¦¸ÃÓúÔö´ó¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ÐÐÕþ¹Ù¶ÔÕþ¸®µÄ±ÈÂÊÓ¦¸Ã ÊǺͳ¼Ãñ¶ÔÖ÷ȨÕߵıÈÂʳɷ´±ÈµÄ£» Õâ¾ÍÊÇ˵£¬ ¹ú¼ÒÓúÀ©´ó ÔòÕþ¸®¾ÍÓ¦¸ÃÓú½ôËõ£¬ ´Ó¶øʹÊ×ÁìµÄÊýÄ¿µÃÒÔËæ×ÅÈËÃñµÄÔö ¶à¶ø°´±ÈÀýµØ¼õÉÙ¡£ »¹ÓУ¬ ÎÒÕâÀï̸ÂÛµÄÖ»ÊÇÕþ¸®µÄÏà¶ÔÁ¦Á¿£¬ ¶ø²»ÊÇËüµÄ Õýµ±ÐÔ¢Ù¡£ÒòΪ£¬·´¹ýÀ´Ëµ£¬ÐÐÕþ¹ÙµÄÊýÄ¿Ô½¶à£¬ÔòÍÅÌåµÄÒâ Ö¾Ò²¾ÍÔ½½Ó½üÓÚ¹«Òâ¢Ú£»µ«ÊÇÔÚÒ»¸öΨһµÄÐÐÕþ¹Ù֮ϣ¬ÔòÕâ Ò»ÍÅÌåÒâÖ¾±ãÕýÈçÎÒËù˵¹ýµÄ£¬ Ö»²»¹ýÊÇÒ»¸ö¸ö±ðµÄÒâÖ¾¶ø ÒÑ¡£ÕâÑù£¬ÈËÃÇʧ֮ÓÚÒ»·½ÃæµÄ£¬¾Í¿ÉÒÔµÃÖ®ÓÚÁíÒ»·½Ã棬¶ø Á¢·¨Õߢ۵ÄÒÕÊõ¾ÍÕýÊÇÒªÉÆÓÚÈ·¶¨ÕâÑùµÄÒ»µã£º ʹÓÀÔ¶»¥Îª ·´±ÈÀýµÄÕþ¸®µÄÁ¦Á¿ÓëÕþ¸®µÄÒâÖ¾£¬ µÃÒÔ½áºÏ³ÉΪһÖÖ×îÓÐ ÀûÓÚ¹ú¼ÒµÄ±ÈÂÊ¡£

¢Ù

¡°Õýµ±ÐÔ¡± ָȨÁ¦µÄÔËÓÃÐë·ûºÏ¹«Òâ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

´Ë ´¦¡°Á¢·¨Õß¡±ÏµÖ¸¡°ÎªÈËÃñ´´ÖÆ¡±µÄÈË £¨¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬µÚ £·Õ£©£¬¶ø

²»ÊÇÖ¸Öƶ©·¨ÂɵÄÖ÷ȨÕß¡£¡ª¡ª Òë×¢


£¹ £¶

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

µÚÈýÕ¡¡Õþ¸®µÄ·ÖÀà ÔÚÇ°Ò»ÕÂÖÐÎÒÃÇÒÑ¿¼²ì¹ýÁË£¬ ΪʲôҪ°´¹¹³ÉÕþ¸®³ÉÔ± µÄÈËÊýÀ´Çø·ÖÕþ¸®µÄ¸÷ÖÖ²»Í¬Àà±ð»ò²»Í¬ÐÎʽ£» ÔÚÕâÒ»ÕÂÖÐ »¹Òª¿¼²ìÔõÑùÀ´½øÐÐÕâÖÖ·ÖÀà¢Ù¡£ Ê×ÏÈ£¬ Ö÷ȨÕß¿ÉÒÔ°ÑÕþ¸®Î¯Ö®ÓÚÈ«ÌåÈËÃñ»òÕß¾ø´ó²¿·Ö µÄÈËÃñ£¬ ´Ó¶øʹ×÷ÐÐÕþ¹ÙµÄ¹«Ãñ¶àÓÚ¸ö±ðµÄµ¥´¿µÄ¹«Ãñ¡£ Õâ ÖÖÕþ¸®ÐÎʽ£¬ ÎÒÃÇÃû֮ΪÃñÖ÷ÖÆ¢Ú¡£ ¡¤¡¤¡¤ ÔÙÔò£¬ Ò²¿ÉÒÔ°ÑÕþ¸®½öÏÞÓÚÉÙÊýÈ˵ÄÊÖÀ ´Ó¶øʹµ¥´¿ µÄ¹«ÃñµÄÊýÄ¿¶àÓÚÐÐÕþ¹Ù£¬ ÕâÖÖÐÎʽ¾Í³ÆΪ¹ó×åÖÆ¡£ ¡¤¡¤¡¤ ×îºó£¬ »¹¿ÉÒÔ°ÑÕû¸öÕþ¸®¶¼¼¯ÖÐÓÚÒ»¸ö¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄÐÐÕþ ¹ÙÖ®ÊÖ£¬ ËùÓÐÆäÓàµÄÈ˶¼´ÓËûÄÇÀïÈ¡µÃȨÁ¦¡£ ÕâµÚÈýÖÖÐÎʽ ÊÇ×î³£¼ûµÄ£¬ Ëü¾Í½Ð×ö¹ú¾ýÖÆ»òÕ߻ʼÒÕþ¸®¡£ ¡¤¡¤¡¤ ÎÒÃÇÓ¦¸ÃÖ¸³ö£¬ËùÓÐÕ⼸ÖÖÕþ¸®ÐÎʽ¢Û£¬»òÕßÖÁÉÙÇ°Á½ÖÖ ¢Ù

ÃÏ µÂ˹㞁ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·µÚ £²¾í£¬µÚ £±Õ£º¡°ÓÐÈýÖÖÕþ¸®£º¹²ºÍÕþ¸®¡¢¾ý

Ö÷ Õþ¸®¡¢×¨ÖÆÕþ¸®¡£Òª·¢ÏÖÕâÈýÕßµÄÐÔÖÊ£¬Ö»ÒªÓÃ×îûÓÐѧʶµÄÈ˶ԴËËù¾ßÓÐµÄ ¹Û Äî¾Í¹»ÁË¡£ÎÒÌá³öÈý¸ö¶¨Ò壬»òÕß²»Èç˵Èý¸öÊÂʵ£ºÈËÃñ¼¯Ìå»òÖ»ÓÐÒ»²¿·ÖÈË Ãñ ¾ßÓÐÖ÷ȨȨÁ¦µÄÕþ¸®£¬±ãÊǹ²ºÍÕþ¸®£»Ö»ÓÐÒ»ÈËÀ´Í³ÖΣ¬µ«¸ù¾Ý¹Ì¶¨µÄºÍÈ·Á¢ ÁË µÄ·¨ÂÉ£¬±ãÊǾýÖ÷Õþ¸®£»·´Ö®ÔÚרÖÆÕþ¸®Ö®ÏÂÔòÖ»ÓÐΨһµÄÒ»¸öÈË£¬¼ÈÎÞËùν ·¨ÂÉ£¬Ò²ÎÞËùν¹æÕ£¬Íêȫƾ¸öÈ˵ÄÒâÔ¸Óë°®ºÃÀ´Ö§ÅäÒ»ÇС£ ¡± ÓÖ£¬µÚ £²Õ£º¡°ÔÚ ¹² ºÍÕþ¸®ÖУ¬Èç¹ûÈËÃñ¼¯Ìå¾ßÓÐÖ÷ȨȨÁ¦£¬±ãÊÇÃñÖ÷ÖÆ¡£Èç¹ûÖ÷ȨȨÁ¦ÕÆÎÕÔÚÒ» ²¿·ÖÈËÃñµÄÊÖÖУ¬ ¾Í½Ð×ö¹ó×åÖÆ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £± £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÑÇ ÀïÊ¿¶àµÂ ¡¶ÕþÖÎÂÛ¡·£¬µÚ £³¾í£¬µÚ £µÕ£º¡°×î¸ßȨÍþ±Ø¶¨ÊDzÙÓÚÒ»ÈËÖ®

ÊÖ£¬ »òÊDzÙÓÚÈô¸ÉÈËÖ®ÊÖ£¬ »òÊDzÙÓÚ¶àÊýÈËÖ®ÊÖ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÈýÕ¡¡Õþ¸®µÄ·ÖÀà

£¹ £·

ÐÎʽ£¬ ¶¼ÊÇ»ò¶à»òÉÙ¿ÉÒԱ䶯µÄ£¬ ÉõÖÁ»¹ÓÐÏ൱´óµÄ±ä¶¯·ù ¶È¡£ ÒòΪÃñÖ÷ÖÆ¿ÉÒÔ°üÀ¨È«ÌåÈËÃñ£¬ Ò²¿ÉÒÔËõСµ½ÈËÃñµÄ°ë Êý£» ¶ø¹ó×åÖÆÔò¿ÉÒÔ´ÓÈËÃñµÄ°ëÊýÎÞÏÞÖƵØËõСµ½¼«ÉÙÊýµÄ ÈË¡£¼´Ê¹ÊÇÍõλҲ¿ÉÒÔ½ÓÊÜijЩ»®·Ö¡£Ë¹°Í´ï°´ËüµÄÏÜ·¨£¬ÊÇ ¾-³£ÓÐÁ½¸öÍõ¢ÙµÄ£» ¶øÎÒÃÇÒ²¿´µ½ÔÚÂÞÂíµÛ¹úÉõÖÁÓÚͬʱÓÐ °Ë¸ö»ÊµÛ¢Ú£¬µ«ÎÒÃDz¢²»ÄÜ˵ÂÞÂíµÛ¹úÊÇ·ÖÁѵġ£Òò´Ë£¬Ã¿ÖÖ Õþ¸®ÐÎʽ×ÜÓÐijһµãÊÇÓëÁíÒ»ÖÖÐÎʽÏàÖصþµÄ£» ²¢ÇÒÎÒÃÇ¿É ÒÔ¿´³ö£¬ ÔÚÕâ½öÓеÄÈýÖÖÃû³Æ֮ϣ¬ Õþ¸®Êµ¼ÊÉÏËùÄÜ°üº¬µÄ ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÐÎʽ£¬ ÆäΪÊýÕýÈç¹ú¼ÒËù¿ÉÄÜÓеĹ«ÃñÊýÄ¿ÊÇÒ» ÑùµØ¶à¡£ ´ËÍ⻹ÓУº ÓÉÓÚͬһ¸öÕþ¸®ÔÚijЩ·½Ãæ¿ÉÒÔÔÙ·ÖΪÈô¸É ²¿·Ö£¬ Ò»²¿·ÖÒÔijÖÖ·½Ê½Ê©Õþ¶øÁíÒ»²¿·ÖÔòÒÔÁíÒ»ÖÖ·½Ê½Ê© Õþ£» ÓÚÊÇÕâÈýÖÖÐÎʽÏà½áºÏµÄ½á¹û±ã¿ÉÒÔ²úÉú³ö´óÁ¿µÄ»ìºÏ ÐÎʽ£¬ ÆäÖеÄÿһÖÖ¶¼¿ÉÒÔÓÉÕâЩ¼òµ¥µÄÐÎʽ·±Ö³³öÀ´¡£ ¹ØÓÚʲôÊÇ×îºÃµÄÕþ¸®ÐÎʽ£¬ ÔÚ¸÷¸öʱ´úÀ ÈËÃÇÔø¾ÓйýÐí¶àÕùÂÛ£¬ ¶ø²¢Ã»Óп¼Âǵ½ËüÃÇÖ®ÖеÄÿһÖÖÐÎʽÔÚÒ» ¶¨µÄÇé¿ö϶¼¿ÉÒÔÊÇ×îºÃµÄ£¬ µ«ÔÚÁíÒ»ÖÖÇé¿öÏÂÓÖ¿ÉÒÔÊÇ×î »µµÄ¡£ Èç¹ûÔÚ²»Í¬µÄ¹ú¼ÒÀ ×î¸ßÐÐÕþ¹ÙµÄÈËÊýÓ¦¸ÃÓ빫ÃñµÄ ÊýÄ¿³ÉΪ·´±È£»ÄÇÄ©£¬Ò»°ã˵À´£¬ÃñÖ÷Õþ¸®¾ÍÊÊÒËÓÚС¹ú£¬¹ó

¢Ù

˹°Í´ïÓÐÁ½¸öÍõ£¬ÊÇÓÉÁ½¸öÊÏ×å²úÉúµÄ£¬ÆäÖ÷ÒªÖ°ÎñΪͳÂʾü¶Ó×÷Õ½ÒÔ

¼°½øÐÐijЩÉóÅÐÓë¼Àìë¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÂÞÂíµÛ¹úºóÆÚ¾-³£ÓÐÁ½¸ö»ÊµÛ£¬ÓÐʱÊÇËĸö£¬×î¶àʱÓа˸ö¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£¹ £¸

¢Ù

×åÕþ¸®¾ÍÊÊÒËÓÚÖеȹú¼Ò£¬¶ø¾ýÍõÕþ¸®ÔòÊÊÒËÓÚ´ó¹ú ¡£ÕâÌõ ¹æÂÉÊÇÁ¢¿Ì¾Í¿ÉÒÔ´ÓÔ-ÔòÀïµÃ³öÀ´µÄ¡£ È»¶ø£¬ ÓÖÔõôÑù¼ÆËã ÄÇЩ¿ÉÄܹ¹³ÉÀýÍâµÄÐí¶àÇé¿öÄØ£¿

µÚËÄÕ¡¡ÂÛÃñÖ÷ÖÆ Öƶ©·¨ÂɵÄÈËÒª±ÈÈκÎÈ˶¼¸üÇå³þ£¬ ·¨ÂÉÓ¦¸ÃÔõÑùÖ´ÐÐ ºÍÔõÑù½âÊÍ¡£ Òò´Ë¿´À´ÈËÃÇËùÄÜÓеÄ×îºÃµÄÌåÖÆ£¬ ËƺõĪ¹ý ÓÚÄÜ°ÑÐÐÕþȨÓëÁ¢·¨È¨½áºÏÔÚÒ»ÆðµÄÌåÖÆ¢ÚÁË¡£ µ«Ò²ÕýÊÇÕâ Ò»µã²ÅʹµÃÕâÖÖÕþ¸®ÔÚijЩ·½Ãæ·Ç³£²»¹»£¬ ÒòΪӦ¸Ã¼ÓÒÔÇø ±ðµÄ¶«Î÷¢Û²¢Ã»Óб»Çø±ð¿ªÀ´£»¶øÇÒÓÉÓÚ¾ýÖ÷¢ÜÓëÖ÷ȨÕß¼ÈÈ» Ö»ÊÇͬһ¸öÈË£¬ ËùÒÔ¾ÍÖ»ÄÜÐγɣ¬ ¿ÉÒÔÕâÑù˵£¬ Ò»ÖÖûÓÐÕþ ¢Ù

²¼À-ÂíÆ桶ÕþÖÎȨÀûÔ-Àí¡·£º¡°Ã¿Ò»ÖÖºÃÕþ¸®²¢²»ÊÇͬµÈµØÊÊÒËÓÚÒ»ÇÐÃñ

×å¡£ÔÚÕâÒ»µãÉÏ£¬±ØÐë¹Ë¼°¸÷¸öÃñ×åµÄÆøÖʺÍÌØÐÔÒÔ¼°¹ú¼ÒµÄ´óС¡£´ó¹úºÜÄÑÊÊ Ó¦¹²ºÍÖÆÕþ¸®£¬¶øÃ÷ÖǵؼÓÒÔÏÞÖƵľýÖ÷ÖƵ¹ÊǸüΪÊʺϣ»µ«ÊǾÍÖеȴóСµÄ¹ú ¼ÒÀ´Ëµ£¬¶ÔËüÃÇ×îΪÓÐÀûµÄÔòÊǶÔÈËÃñµÄÆÕ±éÐÔ±£Áô×ÅijЩÕչ˵ġ¢Ñ¡¾ÙµÄ¹ó×å ÖÆ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÐÐÕþȨÓëÁ¢·¨È¨½áºÏÔÚÒ»ÆðµÄÌåÖÆ¡± ¼´ÃñÖ÷ÖÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¡°Ó¦¸Ã¼ÓÒÔÇø±ðµÄ¶«Î÷¡±Ö¸Á¢·¨È¨ÓëÐÐÕþȨµÄÇø±ð¡£ ¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·µÚ £¸Ê飺

¡°ÃñÖ÷ÖƵÄÌåÖÆÆù½ñ»¹²»ÔøºÜºÃµØ±»ÈË¿¼²ì¹ý¡£Ì¸ÂÛÃñÖ÷ÖƵÄÈË£¬»¹²»ÔøÓÐÒ»¸öÊÇ ³ä·ÖÇø±ðÁËÖ÷ȨÕßÓëÕþ¸®ÒÔ¼°Á¢·¨È¨ÓëÐÐÕþȨµÄ¡£ ¡± ¡°ÓÐÈËÏëÏñÃñÖ÷ÖƾÍÊÇÈ«ÌåÈË ¡°ÓÖÓÐÈËÈÏΪ×ÔÓÉÖ»²»ÍâÊÇÑ¡¾ÙÊ×ÁìµÄ Ãñ¶¼ÊÇÐÐÕþ¹Ù»ò˾·¨¹ÙµÄÄÇÑùÒ»ÖÖÕþ¸®£¬ ¡± Ȩ Àû£¬ ²¢ ÇÒ ¼È È» Ëû ÃÇ ½ö Ö» ·þ ´Ó ¾ý Ö÷£¬ Ëù ÒÔ Ëû ÃÇ ¾Í Ïà ÐÅ ·¢ ºÅ Ê© Áî µÄ ÈË ×Ü ÊÇ Ö÷ Ȩ Õß¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

ÕâÀïµÄ ¡°¾ýÖ÷¡± Ö¸Ö´ÕþÕߣ¬ Ò༴ͳÖÎÕߵĹ²Í¬Ìå¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÃñÖ÷ÖÆ

£¹ £¹

¸®µÄÕþ¸®¡£ ÒÔÖƶ©·¨ÂɵÄÈËÀ´Ö´Ðз¨ÂÉ£¬ ²¢²»ÊǺÃÊ£» ¶øÈËÃñ¹²Í¬ Ìå°Ñ×Ô¼ºµÄ×¢ÒâÁ¦´ÓÆÕ±éµÄ¹ÛµãתÒƵ½¸÷±ðµÄ¶ÔÏóÉÏÀ´£¬ Ò² ²»ÊǺÃÊ¡£ ûÓÐʲôÊÂÊDZÈ˽ÈËÀûÒæ¶Ô¹«¹²ÊÂÎïµÄÓ°Ïì¸ü¼Ó ΣÏÕµÄÁË£¬ Õþ¸®ÀÄÓ÷¨ÂɵÄΪº¦Ö®´óÔ¶Ô¶±È²»ÉÏÁ¢·¨Õߵĸ¯ »¯£¬ ¶øÄÇÕýÊǸöÈ˹۵ãÖ®±Ø²»¿ÉÃâµÄºó¹û¡£ Õâʱºò£¬ ¹ú¼ÒÔÚ ±¾ÖÊÉϼÈÈ»ÆðÁ˱仯£¬Ò»Çиĸï¾Í¶¼³ÉΪ²»¿ÉÄܵÄÁË¢Ù¡£Ò»¸ö ´Ó²»ÀÄÓÃÕþ¸®È¨Á¦µÄÈËÃñ£¬ Ò²¾ö²»»áÀÄÓöÀÁ¢×ÔÖ÷£» Ò»¸ö¾³£ÄÜÖÎÀíµÃºÜºÃµÄÈËÃñ£¬ ÊDz»»áÐèÒª±»ÈËͳÖεġ£ ¾ÍÃñÖ÷ÖÆÕâ¸öÃû´ÊµÄÑϸñÒâÒå¶øÑÔ£¬ ÕæÕýµÄÃñÖ÷ÖÆ´ÓÀ´ ¾Í²»ÔøÓйý£¬ ¶øÇÒÓÀÔ¶Ò²²»»áÓС£ ¶àÊýÈËͳÖζøÉÙÊýÈ˱»Í³ ÖΣ¬ ÄÇÊÇÎ¥·´×ÔÈ»µÄÖÈÐòµÄ¡£ ÎÒÃDz»ÄÜÏëÏóÈËÃñÎÞÐÝÎÞÖ¹µØ ¿ª´ó»áÀ´ÌÖÂÛ¹«¹²ÊÂÎñ£» ²¢ÇÒÎÒÃÇÒ²ºÜÈÝÒ׿´³ö£¬ ÈËÃñÈôÊÇ Òò´Ë¶ø½¨Á¢ÆðÀ´¸÷ÖÖ»ú¹¹£¬ ¾Í²»»á²»ÒýÆðÐÐÕþÐÎʽµÄ¸Ä±ä¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ ÎÒÏàÐÅ¿ÉÒÔÌá³öÕâÑùÒ»ÌõÔ-Ôò£¬ ÄǾÍÊÇ£¬ Ö»Òª Õþ¸®µÄÖ°ÄÜÊDZ»Ðí¶àµÄÖ´ÕþÕßËù·ÖÕÆʱ£¬ ÔòÉÙÊýÈ˳ÙÔç×Ü»á ÕÆÎÕ×î´óµÄȨÍþ£» ½ö½öÓÉÓÚ´¦ÀíÊÂÎñÒª·½±ãµÄÔµ¹Ê£¬ ËûÃÇ×Ô È»¶øÈ»¾Í»á´óȨÔÚÎÕ¡£ ´ËÍ⣬ÕâÖÖÕþ¸®»¹µÃÒªÓжàÉÙÄÑÓÚ½áºÏµÄÌõ¼þ°¡£¡Ê×ÏÈ£¬ ÒªÓÐÒ»¸öºÜСµÄ¹ú¼Ò£¬ ʹÈËÃñºÜÈÝÒ×¼¯»á²¢Ê¹Ã¿¸ö¹«Ãñ¶¼ÄÜ ºÜÈÝÒ×ÈÏʶËùÓÐÆäËûµÄ¹«Ãñ¡£Æä´Î£¬ÒªÓм«Æä´¾ÆӵķçÉУ¬ÒÔ Ãâ·¢ÉúÖÖÖÖ·±¾çµÄÊÂÎñºÍ¼¬ÊÖµÄÕùÂÛ¡£ È»ºó£¬ ÒªÓеØλÉÏÓë ¢Ù

¡°±¾ÖÊ¡±Ö¸Ö÷Ȩ£¬Ò༴¹«Òâ¡£´ËÍâÒâν£ºÀÄÓ÷¨ÂÉ»¹¿ÉÒÔͨ¹ýеķ¨ÂÉÀ´

²¹¾È£¬ µ«Á¢·¨Õß×ÔÉíµÄ¸¯»¯ÔòÊÇÎÞ·¨ÃÖ²¹µÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £° £°

²Æ²úÉϵĸ߶ÈƽµÈ£¬ ·ñÔòȨÀûÉϺÍȨÍþÉϵÄƽµÈ±ãÎÞ·¨³¤ÆÚ Î¬³Ö¡£×îºó£¬»¹ÒªºÜÉÙÓлòÕ߸ù±¾¾ÍûÓÐÉݳޢ٣¬ÒòΪÉݳ޻ò ÔòÊDzƸ»µÄ½á¹û£¬ »òÔòÊÇʹ²Æ¸»³ÉΪ±ØÐ裻 Ëü»áͬʱ¸¯Ê´¸» È˺ÍÇîÈ˵ģ¬ ¶ÔÓÚÇ°ÕßÊÇÒÔÕ¼ÓÐÓûÀ´¸¯Ê´£¬ ¶ÔÓÚºóÕßÊÇÒÔÌ° À·ÐÄÀ´¸¯Ê´£» Ëü»á°Ñ¹ú¼Ò³öÂô¸øÈíÈõ£¬ ³öÂô¸øÐéÈÙ£» Ëü»á°þ ¶áµô¹ú¼ÒµÄÈ«Ì幫Ãñ£¬Ê¹ËûÃÇÕâһЩÈ˳ÉΪÄÇһЩÈ˵ÄÅ«Á¥£¬ ²¢Ê¹ËûÃÇÈ«Ì嶼³ÉΪÓßÂÛµÄÅ«Á¥¡£ Õâ¾ÍÊǺÎÒÔÓÐһλÖøÃûµÄ×÷¼Ò¢ÚÒª°ÑµÂÐе±×÷Êǹ²ºÍ¹ú µÄÔ-ÔòÁË£» ÒòΪËùÓÐÉÏÊöÕâÒ»ÇÐÌõ¼þ£¬ Èç¹ûûÓеÂÐУ¬ ¾Í¶¼ ÎÞ·¨Î¬³Ö¡£ µ«ÊÇ£¬ ÓÉÓÚÕâλÓÅÐãµÄÌì²ÅûÓÐÄÜ×÷³ö±ØÒªµÄÇø ·Ö£¬ ËùÒÔËûÍùÍù²»¹»È·ÇУ¬ ÓÐʱºòÒ²²»¹»Ã÷Îú£» ¶øÇÒËûҲû Óп´µ½£¬ Ö÷ȨȨÍþ¼ÈÈ»µ½´¦¶¼ÊÇͬÑùµÄ£¬ ËùÒÔÒ»ÇÐÌåÖÆÁ¼ºÃ µÄ¹ú¼Ò¾Í¶¼Ó¦¸Ã¾ßÓÐͬÑùµÄÔ-Ôò£¬¡ª¡ª µ±È»£¬ Õâ¶àÉÙ»¹ÒªÒÀ Õþ¸®µÄÐÎʽ¶ø¶¨¡£ »¹Ó¦µ±²¹³ä˵£º ûÓбðµÄÕþ¸®ÊÇÏñÃñÖ÷µÄÕþ¸®»òÕß˵ÈË ÃñµÄÕþ¸®ÄÇÑùµØÒ×ÓÚ·¢ÉúÄÚÕ½ºÍÄÚÂÒµÄÁË£» ÒòΪûÓÐÈκαð µÄÕþ¸®ÊÇÄÇÑùÇ¿ÁҵضøÓÖÄÇÑù²»¶ÏµØÇãÏòÓڸıä×Ô¼ºµÄÐÎʽ µÄ£¬ ҲûÓÐÈκαðµÄÕþ¸®ÊÇÐèÒªÒÔ¸ü´óµÄ¾¯¾õºÍÓÂÆøÀ´Î¬³Ö ×Ô¼ºµÄÐÎʽµÄ¡£ ÕýÊÇÔÚÕâÖÖÌåÖÆ֮ϣ¬ ¹«Ãñ¾ÍÌرðÓ¦¸ÃÒÔÁ¦ Á¿ºÍºãÐÄÀ´Îä×°×Ô¼º£¬ ²¢ÇÒÔÚ×Ô¼ºµÄÒ»ÉúÖÐÌìÌ춼Ӧ¸ÃÔÚ×Ô ¢Ù

¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º ¡°ÓбØҪʹÈËÈ˶¼ÄÜÉú»îÏÂÈ¥£¬µ«Ã»ÓÐÈκÎÈËÄÜ·¢²Æ

Ö¸»¡£ ¡±¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£º ¡°Ê£Ó໽ÆðÌ°ÐÄ£¬Ò»¸öÈË»ñµÃÓú¶à£¬ÓûÍû¾ÍÓú´ó¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°Ò»Î»ÖøÃûµÄ×÷¼Ò¡±¼´ÃϵÂ˹𣚣¼û¡¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·µÚ £³¾í£¬µÚ £³Õ£»µÚ

£µ¾í£¬ µÚ £±ÕºÍÐòÑÔ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÎåÕ¡¡ÂÛ¹ó×åÖÆ

£± £° £±

¢Ù

¼ºµÄÄÚÐÄÉî´¦±³ËÐ×ÅһλÓеµĺî¾ô ÔÚ²¨À¼Òé»áÉÏËù˵µÄ »°£º¡°£Í£á £ì £ï£ð£å £ò £é £ã £õ £ì £ï £ó £á£í£ì £é £â£å £ò £ô £á £ô £å£í£ñ £õ£á£í£ñ £õ £é £å £ô £å£í£ó £å £ò £ö £é £ô £é £õ£í¡± £¨¡°ÎÒÔ¸×ÔÓɶøÓÐΣÏÕ£¬ µ«²»Ô¸°²Äþ¶øÊÜÅ«ÒÛ¡± £©¡£ Èç¹ûÓÐÒ»ÖÖÉñÃ÷µÄÈËÃñ£¬ËûÃDZã¿ÉÒÔÓÃÃñÖ÷ÖÆÀ´ÖÎÀí¡£µ« ÄÇÑùÒ»ÖÖʮȫʮÃÀµÄÕþ¸®ÊDz»ÊÊÓÚÈËÀàµÄ¡£

µÚÎåÕ¡¡ÂÛ¹ó×åÖÆ ÎÒÃÇÔÚÕâÀïÓÐÁ½ÖÖ½ØÈ»²»Í¬µÄµÀµÂÈ˸ñ£¬ ¼´Õþ¸®ÓëÖ÷Ȩ Õߣ» Òò¶øÒ²¾ÍÓÐÁ½ÖÖ¹«Ò⣬ Ò»ÖÖÊǶÔÈ«Ì幫Ãñ¶øÑԵģ¬ ÁíÒ» ÖÖÊǽöÖ»¶ÔÐÐÕþ»ú¹¹µÄ³ÉÔ±¶øÑԵġ£ Òò´Ë£¬ ¾¡¹ÜÕþ¸®¿ÉÒÔËæ ×Ô¼ºµÄÒâ˼¹æ»®×Ô¼ºÄÚ²¿µÄÕþ²ß£¬ µ«Êdzý·ÇÊÇÒÔÖ÷ȨÕßµÄÃû Ò壬 Ò²¾ÍÊÇ˵³ý·ÇÊÇÒÔÈËÃñ±¾ÉíµÄÃûÒ壬 Õþ¸®ÊǾö²»ÄܺÅÁî ÈËÃñµÄ£» ÕâÒ»µã±ØÐëÓÀÔ¶²»ÄÜÍü¼Ç¡£ ×î³õµÄÉç»áÊÇÒÔ¹ó×åÖÆÀ´ÖÎÀíµÄ¡£ ¸÷¼Ò×åµÄÊ×ÁìÃÇ»¥Ïà ÌÖÂÛ¹«¹²ÊÂÎñ¡£ ÄêÇáÈË·þ´Óמ-ÑéµÄȨÍþ£¬ ºÁ²»ÃãÇ¿¡£ Òò´Ë ²ÅÓÐÁ˳¤ÀÏ¡¢³¤Õß¡¢ÔªÀÏ¡¢×𳤢ÚÕâЩÃû³Æ¡£±±ÃÀÖÞµÄÒ°ÂùÈË ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ ¢Ù

²¨×ÈÄϺî¾ô£¬ ¼´²¨À¼¹úÍõµÄ¸¸Çס¢ ÂåÁÖ¹«¾ô¡£ ¢Ù

¢Ù¡¡ ¡°²¨À¼¹úÍõµÄ¸¸Çס¢ÂåÁÖ¹«¾ô¡±ÏµÖ¸Ë¹µ¤Äá˹À-˹һÊÀ£¬¼´Ë¹µ¤Äá˹À˹¡¤ÁÐÇà˹»ù £¨£Ó£ô £©£¬³õΪ²¨À¼¹úÍõ £¨£± £· £° £´¡ª£± £· £³ £µÄêÔÚ룩£¬ £á £î £é £ó £ì £á £ó£É £å £ò£¬£Ì£å £ã £ú £é £î£ó £ë £é £µ¡ª£± £· £¶ £¶Ä꣩¡£ ·üººÈÏΪ¬ËóÕâÀïËù³ÆÒýµÄ£¬ ʵ¼ÊÉÏ ºóѷλΪ·¨¹úÂåÁÖ¹«¾ô £¨£± £·£³ ÊÇ˹µ¤Äá˹À-˹һÊÀ×游µÄ»°¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°³¤ÀÏ¡¢³¤Õß¡¢ÔªÀÏ¡¢×𳤡±£¨£Ð£ò¨º £ô £ò£å £ó£¬£Á£î£ã £é £å £î£ó£¬£Ó¨¦ £î£á £ô£¬£Ç¨¦ £ò£ï £î £ô £å £ó£©ÕâËÄ

¸ö×ÖÔÚ×ÖÔ´É϶¼Ö¸ÄêÁä¶øÑÔ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £° £²

µ½½ñÌ컹ÊÇÕâÑùÔÚÖÎÀíËûÃÇ×Ô¼ºµÄ£¬ ²¢ÇÒÖÎÀíµÃ·Ç³£Ö®ºÃ¡£ µ«ÊÇ£¬Ëæ×ÅÖƶÈËùÔì³ÉµÄ²»Æ½µÈÁè¼ÝÁË×ÔÈ»µÄ²»Æ½µÈ£¬¸» Ô£»òȨÁ¦¢Ù Ò²¾Í±ÈÄêÁä¸üΪÈËËù¿´ÖØ£¬ÓÚÊǹó×åÖƾͱä³ÉÁË Ñ¡¾Ù¢ÚµÄ¡£×îºó£¬È¨Á¦Ëæ×ŲƲúÓɸ¸×ÓÏà³Ð£¬±ãÐγÉÁËÈô¸ÉÊÀ ¼Ò£¬Ê¹Õþ¸®³ÉΪÊÀÏ®µÄ£»ÓÚÊÇÈËÃñ¾Í¿´µ½ÓжþÊ®ËêµÄÔªÀÏÁË¡£ ´Ó¶ø£¬±ãÓÐÈýÖÖ¹ó×åÖÆ£º¼´×ÔÈ»µÄ¡¢Ñ¡¾ÙµÄÓëÊÀÏ®µÄ¡£µÚ Ò»ÖÖÖ»ÊÊÓÚ´¿ÆÓµÄÃñ×壻µÚÈýÖÖÊÇÒ»ÇÐÕþ¸®Ö®ÖÐ×µÄÒ»ÖÖ¡£ µÚ¶þÖÖÔòÊÇ×îºÃµÄ£» Ëü²ÅÊÇÑϸñ˵À´µÄ¹ó×åÖÆ¡£ µÚ¶þÖÖ¹ó×åÖƳýÁ˾ßÓпÉÒÔÇø±ðÁ½ÖÖȨÁ¦¢ÛµÄÕâÒ»Óŵ㠶øÍ⣬ ²¢ÇÒ»¹¾ßÓпÉÒÔÑ¡Ôñ×Ô¼º³ÉÔ±µÄÓŵ㣻 ÒòΪÔÚÈËÃñÕþ ¸®¢ÜÖУ¬È«Ì幫ÃñÉúÀ´¶¼ÊÇÐÐÕþ¹Ù£¬¶ø¹ó×åÖÆÔò°ÑÐÐÕþ¹ÙÖ»ÏÞ ÓÚÉÙÊýÈË£¬ËûÃÇÖ»ÊÇÓÉÓÚÑ¡¾Ù²Å³ÉΪÐÐÕþ¹Ù¢Ý¡£ÓÃÕâÖÖ·½·¨£¬ ÔòÕýÖ±¡¢Ã÷ÖÇ¡¢¾-ÑéÒÔ¼°ÆäËûÖÖÖÖÊÜÈËÖØÊÓÓë×ð¾´µÄÀíÓÉ£¬¾Í Ç¡ºÃ³ÉΪÕþÖÎÐÞÃ÷µÄб£Ö¤¡£ »¹ÓУ¬ ¼¯»áÒ²¸ü±ãÓÚ¾ÙÐУ¬ ÊÂÎñÒ²ÌÖÂ۵øüºÃ£¬ ʵÐÐÆð ¢Ù

Ê® ·ÖÏÔÈ»£¬¹ÅÈËÓãϣ𠣩Õâ¸ö×Ö²¢²»ÊÇÖ¸×îºÃµÄ£¬¶øÊÇÖ¸ £ô £é£í£á £ô £å£¨¡°¹ó×塱

×îÓÐÊÆÁ¦µÄ¡£ ¢Ú

´Ë ´¦ ¡°Ñ¡¾Ù¡± Ò»´ÊϵָѡÔñ¡¢ÌôÑ¡¡¢ÔñÏͶøÈΣ¬¶ø²»ÊÇÖ¸ÔÚ»áÒéÉÏͶƱ

Ñ¡¾Ù¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°Á½ÖÖȨÁ¦¡± ¼´Á¢·¨È¨Á¦ÓëÐÐÕþȨÁ¦¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡°ÈËÃñÕþ¸®¡± ¼´ÃñÖ÷ÖƵÄÕþ¸®£¬ ¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

Ê®·ÖÖØÒªµÄÊDZØÐëÓ÷¨ÂÉÀ´¹æ¶¨ÐÐÕþ¹ÙµÄÑ¡¾ÙÐÎʽ£»ÒòΪÈôÊÇ°ÑËüί֮

ÓÚ¾ýÖ÷µÄÒâÖ¾£¬ÄDZ㲻¿É±ÜÃâµØÒªÂÙΪÊÀÏ®µÄ¹ó×åÖÆÁË£¬¾ÍÏñÍþÄá˹¹²ºÍ¹úºÍ²® ¶ûÄá¹²ºÍ¹úËùÔø³öÏÖ¹ýµÄÄÇÑù¡£ÍþÄá˹³¤ÆÚÒÔÀ´Ôç¾ÍÊÇÒ»¸ö½âÌåµÄ¹ú¼ÒÁË£»¶ø²® ¶û ÄáÔòÊÇÓÉÓÚÓм«ÆäÏÍÃ÷µÄÔªÀÏÔº£¬²ÅµÃÒÔ±£´æÏÂÀ´£¬ÕâÒ»ÀýÍâÊǺܹâÈٵģ¬µ« Ò²ÊǺÜΣÏյġ£


µÚÎåÕ¡¡ÂÛ¹ó×åÖÆ

£± £° £³

À´Ò²¸üÓÐÖÈÐò¡¢ ¸ü¼ÓѸËÙ£» ¿É¾´µÄÔªÀÏÃDZÈÆð²»ÖªÃûµÄ»òÕß ÊÜÈËÇáÊÓµÄȺÖÚÀ´£¬ Ò²¸üÄܹ»Î¬³Ö¹ú¼ÒµÄ¶ÔÍâÍþÐÅ¡£ ×ÜÖ®£¬ ×îºÃµÄ¶øÓÖ×î×ÔÈ»µÄÖÈÐò£¬ ±ãÊÇÈÃ×îÃ÷ÖǵÄÈËÀ´ ÖÎÀíȺÖÚ£¬ Ö»ÒªÄÜÈ·¶¨ËûÃÇÖÎÀíȺÖÚÕæÊÇΪÁËȺÖÚµÄÀûÒæ¶ø ²»ÊÇΪÁË×ÔÉíµÄÀûÒæ¡£ ¾ö²»Ó¦¸ÃͽÀÍÎÞÒæµØÔö¼Ó»ú¹¹£¬ Ò²²» Ó¦¸ÃÓÃÉÏÁ½ÍòÈËÀ´×öÖ»ÐèÌô³öÒ»°Ù¸öÈ˱ã¿ÉÒÔ×öµÃ¸üºÃµÄÊ Çé¡£µ«ÊÇÒ²±ØÐëÖ¸³ö£¬¹²Í¬Ìå¢ÙµÄÀûÒæÔÚÕâÀïÒ²¾Í¿ªÊ¼¸üÉÙ°´ ÕÕ¹«ÒâµÄÃüÁîÀ´Ö¸µ¼¹«¹²µÄÁ¦Á¿ÁË£» ¶øͬʱ£¬ ÁíÒ»ÖÖ²»¿É±Ü ÃâµÄÇãÏò¢ÚÓÖ»á´Ó·¨Âɶá×ßÒ»²¿·ÖÖ´ÐеÄÁ¦Á¿¢Û¡£ ¾ÍÆäÌØÊâµÄ±ãÀû×ÅÑÛ£¬ÔòÒ»¸ö¹ú¼Ò¢Ü±ØÐë²»ÄÜ̫С£¬ÈËÃñ Ò²²»ÄÜÌ«¼òµ¥¡¢ Ì«ÂÊÖ±£¬ ÒÔÖÂÓÚ·¨ÂɵÄÖ´Ðо¹¿ÉÒÔÓɹ«¹²µÄ ÒâÖ¾Ö±½ÓÀ´¾ö¶¨£¬¾ÍÏñÔÚÒ»¸öºÃµÄÃñÖ÷Öƹú¼ÒÀïÄÇÑù¡£Í¬Ê±£¬ Ò»¸öÃñ×åÒ²±ØÐë²»ÄÜÌ«´ó£¬ ÒÔÖÂÒòÖιú¶ø·ÖÉ¢µÄÊ×ÁìÃǵÃÒÔ ÔÚ¸÷×ÔµÄϽÇøÄÚ¸î¾ÝÖ÷Ȩ£¬ÓÉÄÖ¶ÀÁ¢¿ªÊ¼¶øÖÕÓÚ±ä³ÉÁËÖ÷ÈË¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹û˵¹ó×åÖƱÈÆðÈËÃñÕþ¸®À´²»Ì«ÐèҪijЩµÂÐÐ µÄ»°£¬ ËüÈ´¸üÐèÒªÁíÍâһЩΪËü±¾ÉíËùÌØÓеĵÂÐУ¬ ±ÈÈ縻 ¶øÓнںÍƶ¶øÖª×㣻 ÒòΪ³¹µ×µÄƽµÈÔÚÕâÀïËƺõÊDz»ºÏʱÒË ¢Ù ¢Ú

¡°¹²Í¬Ì塱 Ö¸Õþ¸®¹²Í¬Ìå¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¬ Ëó ¡¶Ê¥±ËµÃÐÞµÀÔº³¤µÄ¶àÔª×ڽ̻áÒé¡·£º¡°¾Ö²¿µÄÀûÒæÖ®·ÖÁѹú¼Ò¡¢Ö®

Ϊº¦ÓÚ¹²ºÍ¹ú£¬¾ø²»ÑÇÓÚ¸öÈ˵ÄÀûÒ棻²¢ÇÒÓÉÓÚÈËÃDz»Ï§Èκδú¼ÛҪά»¤×Ô¼ºÊÇ ÆäÖÐÒ»¸ö³ÉÔ±µÄÄÇЩ¼¯Ìå µÄ È¨ Àû ºÍ ºÃ ¶ñ ¶ø ×Ô ÒÔ Îª ÈÙ£¬ Ëù ÒÔ Õâ ÖÖ ²» Àû ¾Í À´ µÃ ¸ü ´ó ÁË£»¶ÔÓÚËðÈËÀû¼ºµÄÄÇÖÖÐß³ÜÐÄ£¬ÓÉÓÚÆ«°®Ò»¸ö×Ô¼º¹¹³ÉΪÆäÖÐÒ»²¿·ÖµÄ¡¢ÈËÊý ÖÚ ¶àµÄÉç»á¶øÏûʧ²»¼ûÁË£»ÓÉÓÚµ±Ò»¸öºÃÒéÔ±µÄÔµ¹Ê£¬ÈËÃÇÖÕÓÚ±ä³ÉÁË»µ¹«Ãñ¡£Õý ÊÇÕâÒ»µã¾ÍʹµÃ¹ó×åÖƳÉΪ×µÄÒ»ÖÖÖ÷Ȩ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û ¢Ü

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°¹ú¼Ò¡± Ô-ÎÄÊÇ´óд£¬ Ö¸¹ó×åÖƹú¼Ò¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £° £´

µÄ£¬ ÄÇÊǾÍÁ¬ÔÚ˹°Í´ïÒ²²»Ôø¼û¹ýµÄ¡£ ´ËÍ⣬Èç¹ûÕâÖÖÐÎʽ´øÓÐÒ»¶¨³Ì¶ÈµÄ²Æ¸»²»Æ½µÈµÄ»°£¬Ò» °ã˵À´£¬ ÄÇÖ»ÊÇΪÁË¿ÉÒ԰ѹ«¹²ÊÂÎñµÄÐÐÕþÍи¶¸øÄÇЩ×îÄÜ ¹©Ï׳ö×Ô¼ºÈ«²¿Ê±¼äµÄÈË£¬ ¶ø²¢·ÇÏñÑÇÀïÊ¿¶àµÂËùÌá³öµÄÄÇ Ñù¢Ù£¬ÊÇΪÁËҪʹ¸»ÓÐÕß¿ÉÒÔ³£³£Õ¼ÏÈ¡£·´Ö®£¬¸üÖØÒªµÄµ¹ÊÇ£¬ Ïà·´µÄÑ¡ÔñÓÐʱºò»á½Ìµ¼ÈËÃñÈÏʶµ½£¬ È˵ÄÓŵãÒª±È²Æ¸»¸ü ÓÐÀíÓÉÖµµÃÖØÊÓ¡£

µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ

¢Ú

ÒÔÉÏÎÒÃÇÒ»Ö±ÊǰѾýÖ÷×÷ΪÓÉ·¨ÂɵÄÁ¦Á¿¶ø½áºÏ³ÉµÄÒ» ¸öµÀµÂµÄÓ뼯ÌåµÄÈ˸ñ²¢×÷Ϊ¹ú¼ÒÖÐÐÐÕþȨÁ¦µÄÊÜÍÐÕߣ¬ À´ ¿¼Âǵġ£ ÏÖÔÚÎÒÃǾÍÀ´¿¼ÂÇÕâÖÖȨÁ¦¼¯ÓÚÒ»¸ö×ÔÈ»È˵ġ¢ Ò² ¾ÍÊǼ¯ÓÚÒ»¸öÕæʵµÄÈ˵ÄÊÖÀ ΨÓÐÕâ¸öÈ˲ÅÓÐȨÒÀ·¨À´ÐРʹÕâÖÖȨÁ¦¡£ Õâ¾ÍÊÇÈËÃÇËù˵µÄ¹ú¾ý»ò¹úÍõ¡£ ÆäËûµÄÐÐÕþ»ú¹¹¶¼ÊÇÓÉÒ»¸ö¼¯ÌåÈ˸ñÀ´´ú±íÒ»¸ö¸öÈË£» ¢Ù

×÷ Õß ÔÚ Õâ Àï ¹Ø ÓÚ ÑÇ Àï Ê¿ ¶à µÂ µÄ Ðð Êö ÊÇ ²» Õý È· µÄ£¬ ¼û ÑÇ Àï Ê¿ ¶à µÂ ¡¶Õþ ÖÎ

£±Õ£» µÚ £¶¾í£¬ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ÂÛ¡· µÚ £³¾í£¬ µÚ £± £´Õ£» µÚ £´¾í£¬ µÚ £±£°¡ª£± ¢Ú

¡°¾ýÖ÷¡±£¨£Ð£ò £é £î£ã £å£©Ò»´Ê£¬±¾ÊéÔÚ´ó¶àÊýµÄÇé¿öÏÂÓÐÆä¶ÀÌصĺ¬Òå¶øÓëͨ³£

µÄ Ó÷¨²»Í¬¡£´Ë´¦¡°¹ú¾ýÖÆ¡±Ò»´ÊÔ-ÎÄΪ £í£ï £î£á £ò£ã £è £é £å£¬¼´Í¨³£ÓÃÓïµÄ¡°¾ýÖ÷ÖÆ¡±£»µ« Òò £í£ï £î£á £ò£-£ñ £õ£åÒ»´ÊÒë×÷ ¡°¹ú¾ý¡±£¬ÒÔʾÓë ¡°¾ýÖ÷¡± Óбð£¬ËùÒÔ £í£ï £î£á £ò£ã £è £é £åÒàÒë×÷ ¹ú¾ýÖÆ£¬ÒÔÃâ»ìÏý¡£ÓÖ£¬°´×÷Õߵļû½â£¬ºÏ·¨µÄ¾ýÖ÷ÖÆ £¨¡°¹ú¾ýÖÆ¡± £©²¢²»ÊÇרÖÆ Õþ Ì壻·²ÍõȨµÃ×ÔÖ÷ȨÕßµÄÈËÃñ²¢ÇÒÊǺϷ¨µØ¼ÓÒÔÔËÓõģ¬¾ÍÊǺϷ¨µÄ¾ýÖ÷ÖÆ£¬Õâ ÖÖ ¾ýÖ÷ÖƵı¾ÉíÒ²Êǹ²ºÍÖƵġ£¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬µÚ £¶ÕÂ×÷ÕßÔ-×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ

£± £° £µ

ΨÓÐÕâÖÖÐÐÕþ»ú¹¹ÔòÍêÈ«ÓëÖ®Ïà·´£¬ ËüÊÇÓÉÒ»¸ö¸öÈËÀ´´ú±í Ò»¸ö¼¯ÌåÈ˸ñµÄ£» ´Ó¶ø±ãʹµÃ¹¹³ÉΪ¾ýÖ÷µÄÄÇÖÖ¾«ÉñÉϵÄͳ Ò»£¬Í¬Ê±Ò²¾ÍÊÇÒ»ÖÖÈâÌåÉϵÄͳһ£»·²ÊÇÔÚÆäËûÖƶÈ֮ϣ¬·¨ ÂÉÒªÒÔ¼«´óµÄŬÁ¦²ÅÄܽáºÏÆðÀ´µÄÖÖÖÖÄÜÁ¦£¬ ÔÚÕâÀﶼ×ÔÈ» ¶øÈ»µØ½áºÏÔÚÒ»Æð¡£ ÕâÑù£¬ ÈËÃñµÄÒâÖ¾¡¢ ¾ýÖ÷µÄÒâÖ¾¡¢ ¹ú¼ÒµÄ¹«¹²Á¦Á¿ºÍÕþ ¸®µÄ¸ö±ðÁ¦Á¿£¬ ¾ÍÈ«¶¼ÏìÓ¦×Åͬһ¸ö¶¯Á¦£¬ »úÆ÷µÄÈ«²¿Á¦Á¿ ¾Í¶¼²ÙÔÚͬһ¸öÊÖÀ Ò»Çж¼³¯×Åͬһ¸öÄ¿±êÇ°½ø£» ÕâÀï¾ö ²»»áÓÐÈκÎÏà·´µÄÔ˶¯¿ÉÒԱ˴˻¥ÏàµÖÏû£¬ ¶øÇÒÈËÃÇÒ²²»¿É ÄÜÏëÏñ³öÈκÎÒ»ÖÖ±ðµÄÌåÖÆÄܹ»ÒÔ¸üÉÙµÄŬÁ¦¶ø²úÉú¸ü´óµÄ ×÷Óᣰ²ÏêµØ×øÔÚ°¶±ßµÄ°¢¼¸Ã׵¢٣¬ºÁ²»·ÑÁ¦µØÔÚÒý¶¯×ÅÒ» ËÒ¸¡ÔÚË®ÉϵĴ󴬣¬ ÔÚÎÒ¿´À´£¬ ¾ÍºÜ¿ÉÒÔÏóÕ÷һλÊìÁ·µÄ¹ú ¾ý×øÔÚ×Ô¼ºµÄÄÚ¸óÀïÖÎÀí×ÅËûµÄÁÉÀ«µÄ¹ú¼Ò£» ËûÔÚÍƶ¯×ÅÒ» ÇУ¬ ×Ô¼ºÈ´ÏԵð²È»²»¶¯¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹û˵ûÓÐÈκαðµÄÕþ¸®Äܹ»¾ßÓиü¶àµÄ»îÁ¦µÄ »°£¬ ÄÇÄ©Ò²¿ÉÒÔ˵ûÓÐÈκαðµÄÕþ¸®£¬ Æä¸ö±ðÒâÖ¾ÊǾßÓиü ´óµÄÊÆÁ¦¶øÇÒ¸üÈÝÒ×ͳÖÎÆäËûÒâÖ¾µÄÁË¡£ µÄÈ·£¬ Ò»Çж¼³¯×Šͬһ¸öÄ¿±êÂõ½ø£» È»¶øÕâ¸öÄ¿±êÈ´¾ø²»Êǹ«¹²µÄ¸£ìí¡£ ¶øÇÒ ¾ÍÁ¬ÐÐÕþȨÁ¦±¾Éí£¬Ò²ÔÚ²»¶ÏµØת»¯Îª¶Ô¹ú¼Ò¢ÚµÄÒ»ÖÖË𺦡£ ¹úÍõ×ÜÊÇÏëʹ×Ô¼º³ÉΪ¾ø¶ÔµÄ£¬ ÈËÃÇÒ£Ò£µØÔÚÏòËûÃǺô Óõ£º ×÷Ò»¸ö¾ø¶ÔµÄ¹úÍõµÄ×îºÃµÄ·½·¨£¬ ¾ÍÊÇʹ×Ô¼ºÊÜÈËÃñ°® ¢Ù

°¢ ¼¸Ã׵£¨£Á£ò£ã £¸ £·¡ª£² £± £²Ä꣩£¬¹ÅÏ£À°¿Æ £è £é£í¨¨ £ä£å£¬¼´£Á£ò£ã £è £é£í£å £ä£å £ó£¬¹«ÔªÇ°£²

ѧ¼Ò¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

´Ë´¦ ¡°¹ú¼Ò¡± ָȫÌå³¼Ãñ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £° £¶

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

´÷¡£ ÕâÌõ×¼ÔòÊǷdz£Ö®ÃÀºÃµÄ£¬ ¶øÇÒÔÚijЩ·½ÃæÉõÖÁÓÚ»¹ÊÇ ·Ç³£Ö®ÕæʵµÄ¡£ È»¶ø²»ÐÒ£¬ ÕâÌõ×¼ÔòÔÚ¹¬Í¢ÀïÈ´Êܾ¡ÁËÈËÃÇ µÄ³°Åª¡£ ÓÉÓÚÊÜÈËÃñµÄ°®´÷¶øµÃµ½µÄȨÁ¦£¬ ÎÞÒɵØÊÇ×î´óµÄ ȨÁ¦£» µ«ËüÈ´ÊDz»Îȶ¨µÄ¶øÓÖÊÇÓÐÌõ¼þµÄ£¬ ¾ýÖ÷ÃÇÓÀÔ¶Ò²²» »áÒÔ´ËΪÂú×ã¡£ ¾ÍÁ¬×îºÃµÄ¹úÍõÒ²¶¼ÏëÄܹ»ÎªËùÓûΪ£¬ È´ÓÖ ²¢²»·Á°-×Ô¼ºÒÀÈ»ÊÇÖ÷×Ó¡£Ò»¸öÕþÖÎ˵½ÌÕߺܿÉÒÔÏò¹úÍõ˵£¬ ÈËÃñµÄÁ¦Á¿¾ÍÊǹúÍõµÄÁ¦Á¿£¬ ËùÒÔ¹úÍõµÄ×î´óÀûÒæ¾ÍÔÚÓÚÈË ÃñÄܹ»·±ÈÙ¡¢ ¸»Êü¡¢ Á¦Á¿Ç¿´ó¡£ È»¶ø¹úÍõºÜÃ÷°×ÕâЩ¶¼²»ÊÇ Õæ»°¡£¹úÍõµÄ˽ÈËÀûÒæÊ×ÏȾÍÔÚÓÚÈËÃñÊÇÈíÈõµÄ¡¢Æ¶À§µÄ£¬²¢ ÇÒÓÀÔ¶²»Äܹ»¿¹¾Ü¹úÍõ¡£ ÎÒ³ÐÈÏ£º ¼ÙÈç³¼ÃñÓÀÔ¶ÊÇÍêÈ«·þ´Ó µÄ»°£¬ÄÇÄ©Õâʱºò¾ýÖ÷µÄÀûÒæÒ²»¹ÊÇҪʹÈËÃñÄܹ»Ç¿´óÓÐÁ¦£¬ ΪµÄÊÇÕâÖÖÁ¦Á¿¼ÈÈ»¹é×Ô¼ºËùÓУ¬Ò²¾ÍÄܹ»Ê¹×Ô¼ºÍþ¼ÓËÄÁÚ¡£ È»¶øÓÉÓÚÕâÖÖÀûÒæ½ö½öÊÇ´ÎÒªµÄ¡¢´ÓÊôµÄ£¬¶øÇÒÕâÁ½ÖÖ¼ÙÉè¢Ù ÓÖÊÇ»¥²»ÏàÈݵģ» ËùÒÔÊ®·Ö×ÔÈ»µØ£¬ ¾ýÖ÷ÃǾÍҪƫ°®ÄÇÌõ¶Ô ÓÚ×Ô¼ºÊÇ×îΪֱ½ÓÓÐÀûµÄ×¼ÔòÁË¡£ Õâ¾ÍÊÇÈöĸ¶ú¢ÚÏòÏ£²®À´ ÈËËùÇ¿µ÷µÄ¢Û£»ÕâÒ²ÊÇÂí»ùÑŸ¥Àï¢ÜÏòÎÒÃÇËùÈ·ÔäÖ¤Ã÷Á˵Ģݡ£ Âí»ùÑŸ¥Àï×Ô³ÆÊÇÔÚ¸ø¹úÍõ½²¿Î£¬ÆäʵËûÊÇÔÚ¸øÈËÃñ½²´ó¿Î¡£ ¢Ù

¡°ÕâÁ½ÖÖ¼ÙÉ衱ָ¼È¼ÙÉèÈËÃñ¡°Ç¿´óÓÐÁ¦¡±£¬ÓÖ¼ÙÉèÈËÃñ¡°ÍêÈ«·þ´Ó¡±¡£¡ª¡ª

¢Ú

Èöĸ¶ú£¨£Ó£á£í£õ£å £ì£¬¼ÍԪǰʮһÊÀ¼Í£©£¬ÒÔÉ«ÁÐÓÐÃûµÄ·¨¹ÙºÍÔ¤ÑÔÕß¡£¡ª¡ª

¢Û

¼û Ê¥¾- ¡¶¾ÉÔ¼¡¤ÁÐÍõ¼Í¡·£¨ÉÏ£© µÚ £² £±Õ£¬ µÚ £·½Ú£» ÓÖ ¡¶¾ÉÔ¼ ¡¤ Èö ĸ ¶ú¡·

Òë×¢ Òë×¢ £¨ÉÏ£© µÚ £¸Õ£¬ µÚ £± £°¡ª£± £¸½Ú¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

Âí »ù ÑÅ ¸¥ Àï µÄ ¡¶¾ý Íõ ÂÛ¡· д ³É ÓÚ £± £µ £± £³Äꣻ¡¶Àî ά ÂÛ¡· д ³É ÓÚ £± £µ £± £¹Äꣻ

¡¶·ðÂÞÂ×˹ʷ¡· дÓÚ £± £µ £² £°¡ª£± £µ £² £·Äê¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¼ûÂí»ùÑŸ¥Àï ¡¶ÀîάÂÛ¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ

£± £° £· ¢Ù

Âí»ùÑŸ¥ÀïµÄ ¡¶¾ýÍõÂÛ¡· ÄËÊǹ²ºÍµ³È˵Ľ̿ÆÊé ¡£ ÎÒÃǸù¾ÝÒ»°ãµÄ±ÈÂÊÒѾ-·¢ÏÖ¢Ú£¬ ¹ú¾ýÖÆÊǽö½öÊʺÏÓÚ ´ó¹úµÄ£» ¶øÇÒÎÒÃǾ͹ú¾ýÖƱ¾ÉíÀ´¼ÓÒÔ¿¼²ìµÄ½á¹û£¬ Ò²¿ÉÒÔ ·¢ÏÖÕâÒ»µã¡£ ¹«¹²ÐÐÕþ»ú¹¹µÄÈËÊýÓú¶à£¬ Ôò¾ýÖ÷¶Ô³¼ÃñµÄ±È ÂÊÒ²¾ÍÔ½ËõС²¢ÇÒÔ½½Ó½üÓÚÏàµÈ£» ´Ó¶øÔÚÃñÖ÷ÖÆÖ®ÏÂÕâ¸ö±È Âʾ͵ÈÓÚÒ»£¬ »òÕß˵ÍêÈ«ÏàµÈ¡£ µ«ÊÇËæ×ÅÕþ¸®µÄÊÕËõ£¬ ÕâÒ» ±ÈÂÊÒ²¾ÍÔö´ó¢Û£»µ±Õþ¸®ÊDzÙÔÚΨһһ¸öÈ˵ÄÊÖÀïʱ£¬ÕâÒ»±È Âʱã´ïµ½ËüµÄ×î´óÏ޶ȡ£ Õâʱºò¾Í¿ÉÒÔ·¢ÏÖ¾ýÖ÷ºÍÈËÃñÖ®¼ä ¡¤¡¤¡¤¡¤ µÄ¾àÀëÌ«´ó£¬ ¶ø¹ú¼ÒÒ²¾Íȱ·¦ÁªÏµ¡£ ΪÁ˽¨Á¢ÁªÏµ£¬ ÓÚÊDZ㠱ØÐëÓÐÐí¶àÖмäµÄ¼¶±ð£» ¾Í±ØÐëÓÐÍõ¹«¡¢ ´ó³¼ºÍ¹ó×åÀ´³äʵ ÕâЩÖмäµÄ¼¶±ð¢Ü¡£È»¶øÕâÒ»ÇÐÍêÈ«²»ÊʺÏÓÚÒ»¸öС¹ú£¬ÕâÒ» Çеĵȼ¶»á»ÙÃðÒ»¸öС¹úµÄ¡£ ¢Ù

Âí»ùÑŸ¥ÀïÊǸöÕýÖ±µÄÈË£¬Ò²ÊǸöÉÆÁ¼µÄ¹«Ãñ£»µ«ÓÉÓÚÒÀ¸½Ã·µÒÆæ¼Ò×å

¢Ù£¬ËùÒÔ²»µÃ²»ÔÚ¾Ù¹úѹÆÈ֮ϰÑ×Ô¼º¶Ô×ÔÓɵÄÈÈ°®Î±×°ÆðÀ´¡£ËûÑ¡ÔñÄÇÑùһλ ¿ÉÖä×çµÄÖ÷È˹«¢ÚÕâ¼þʱ¾Éí£¬¾Í³ä·ÖÏÔʾÁËËûµÄÃØÃÜÒâͼ£»¶øËûµÄ¡¶¾ýÍõÂÛ¡·Ò» Êé ÖеÄ×¼ÔòÓëËûµÄ ¡¶ÀîάÂÛ¡· ºÍ ¡¶·ðÂÞÂ×˹ʷ¡· Á½ÊéÏàì¶Ü£¬Ò²ËµÃ÷ÁËÕâλÉî¿Ì µÄÕþÂۼҵĶÁÕßÃÇÖÁ½ñ¶¼ÊÇһЩdz±¡µÄ»ò¸¯»¯µÄÈË¡£ÂÞÂí¹¬Í¢ÔøÑÏÀ÷½ûÖ¹ËûÕâ±¾ Êé¡£ ÎÒºÜÏàÐÅÕâÒ»µã£¬ ÒòΪÕâ±¾ÊéÃèдµÃ×îÃ÷ÎúµÄÕýÊÇÂÞÂíµÄ¹¬Í¢¡£ ¢Ù ÷µÒÆæ £¨£Í ¨¦ £´ £³ £´¡ª£± £´ £¹ £´£¬£± £µ £± £²¡ª£± £µ £² £·£¬£± £µ £³ £·¡ª £ä £é £ã £é £ó£©Îª·ðÂÞÂ×˹ÊÀ×壬ÓÚ £± £± £µ £· £´ÄêÔøÈý¶ÈÕÆÎÕ·ðÂÞÂ×˹µÄÕþȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢

A

¢ÚÂí»ùÑŸ¥ÀïµÄ¡¶¾ýÍõÂÛ¡·ÏµÒÔ¿-Èö¡¤²¨¶û¼ÎΪÆäÔ-ÐÍ¡£¿-Èö¡¤²¨¶û¼Î£¨£Ã£á £å

£´ £· £µ¡ª£± £µ £° £·Ä꣩Ϊ½Ì»ÊÑÇÀúɽ´óµÚÁù£¨£± £´ £¹ £²¡ª£± £µ £° £³ÔÚλ£©Ö®×Ó¡¢ÂÞÂü £ó £á £ò£Â£ï £ò£ç £é £á£¬£± ÑŹ«¾ô£¬ ÔÚÀúÊ·ÉÏÒÔȨ±ä¡¢ ¹îÕ©Öø³Æ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

ÃϵÂ˹㞁ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·µÚ£²¾í£¬µÚ£´Õ£º ¡°´ÓÊô¶øÒÀ¸½µÄ¸÷ÖÖÖмäȨÁ¦£¬

¾Í¹¹³É¾ýÖ÷ÖÆÕþ¸®µÄ±¾ÐÔ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


£± £° £¸

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

µ«ÊÇ£¬ Èç¹ûÒ»¸ö´ó¹úÒªÖÎÀíµÃºÃÊǺÜÀ§Äѵģ¬ ÄÇÄ©ÒªÓÉ Î¨Ò»µÄÒ»¸öÈËÀ´°ÑËüÖÎÀíµÃºÃ£¬ ¾ÍÒª¸ü¼ÓÀ§Äѵöࣻ ÈËÈ˶¼ ÖªµÀ£¬ ÓɹúÍõÖ¸¶¨´úÀíÈË¢ÙµÄʱºò»á²úÉúʲô½á¹ûµÄ¡£ ÓÐÒ»ÖÖ×î¸ù±¾µÄÎ޿ɱÜÃâµÄȱµã£¬ ʹµÃ¹ú¾ýÖÆ¢ÚÕþ¸®ÓÀ Ô¶²»Èç¹²ºÍÖÆÕþ¸®£¬ ÄǾÍÊÇ£º ÔÚºóÕßÖ®Öв¶àΨÓÐÓ¢Ã÷ÄÜ ¸ÉµÄÈË£¬ ¹«¹²ÓßÂ۲Żá°ÑËûÃÇÌáÉýµ½Ê×ÒªµÄְλÉÏÀ´£¬ ¶øËû ÃÇÒ²»á¹âÈÙµØÂÄÐÐÖ°ÎñµÄ£» ·´Ö®£¬ ÔÚ¹ú¾ýÖÆ֮ϣ¬ ×ßÔ˵ÄÈË Ôòÿÿ²»¹ýÊÇЩ±°±ÉµÄ·Ì°ùÕß¡¢±°±ÉµÄÆ-×Ӻͱ°±ÉµÄÒõı¼Ò£» ʹËûÃÇÄÜÔÚ³¯Í¢ÀïÅÀÉϸßλµÄÄǵãС´ÏÃ÷£¬ µ±ËûÃÇÒ»µ©ÅÀÁË ÉÏÈ¥Ö®ºó£¬ ¾ÍÖ»ÄÜÏò¹«ÖÚ±©Â¶ËûÃǵIJ»³ÆÖ°¡£ ÈËÃñÔÚÕâÖÖÑ¡ Ôñ·½ÃæÒª±È¾ýÖ÷»á¸üÉÙ·¸´íÎó£» ¶øÇÒÒ»¸öÕæÕýÓвÅÄܵÄÈ˶ø ÄܳöÈθ󳼵ģ¬ ¼¸ºõ¾ÍÏñÒ»¸öɵ¹Ï¶øÄܳöÈι²ºÍÕþ¸®µÄÊ×ÄÔ Ò»Ñù£¬ÊÇͬÑùº±¼ûµÄÊ¡£Òò´Ë£¬Èç¹ûÓÉÓÚijÖÖÐÒÔ˵ĻúÔµ£¬Ò» ¸öÌìÉúÖιúµÄÈËÎï¢Û¾ÓÈ»ÔÚÒ»¸ö¼¸ºõ±»Ò»Èº½ÃÈàÔì×÷µÄÖ´Õþ ¢Ù

¡°¹úÍõÖ¸¶¨´úÀíÈË¡±Ö¸Ê®Æß¡¢°ËÊÀ¼Í·¨¹ú¸÷Ê¡µÄ¼à¶½¹Ù £¨ £é £î £ô £å £î£ä£á £î £ô £ó£©¡£¼à

¶½ ¹ÙÊÇÍõȨ×îÖ±½Ó¡¢×îÓÐʵȨµÄ´úÀíÈË¡£¼à¶½¹ÙµÄÉèÖÃÔ-ÊÇÁÙʱÐԵģ¬ÔÚ·Ò×Ê® ËÄ£¨£± £¶ £´ £³¡ª£± £· £± £µ£©Ê±´úÒѳÉΪ¾-³£ÐԵģ¬²¢»ñµÃÁË¡°¹«°²¡¢Ë¾·¨Óë²ÆÕþ¼à¶½¹Ù¡±µÄ ³ÆºÅ¡£¼à¶½¹ÙÒÔ¹úÍõµÄÃûÒå´¦ÀíËùÔÚÊ¡µÄÒ»ÇÐÕþÎñ£¬²¢×÷×îºóµÄ¾ö¶¨£¬È¨Á¦¼«´ó£¬ ÖÂʹ¸÷Ê¡µÄÐÐÕþ¹ÙÐÎͬÐéÉè¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

±¾ ÕÂÖÐËù˵µÄ ¡°¹ú¾ýÖÆ¡± ϵָ ¡°×¨ÖƵġ±¡¢¡°²»ÕýÒåµÄ¡± ¹ú¾ýÖÆ£¬¶ø²»ÊÇ

Ö¸ ¡°ºÏ·¨µÄ¡± »ò ¡°¹²ºÍÖÆ¡± µÄ¹ú¾ýÖÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

£· £± £¹¡ª£± £· £¸ £µÄ꣩£¬·¨ ¡°Ò»¸öÌìÉúÖιúµÄÈËÎϵָÐñÍßÉ«¹«¾ô£¨£Ã£è£ï £é £ó £å £õ £ì£¬£±

¹ú ·Ò×Ê®Îåʱ´úµÄ´ó³¼¡£ÕâÀïµÄÕâ¾ä»°ÊDZ¾ÊéµÚÒ»°æÐн«¸¶Ó¡Ê±£¬£± £· £¶ £²Äê £±Ô £¶ ÈÕ×÷ÕßÖÂÊé³ö°æÕßÀ×ÒÁ£¨£Ò£å £ù£©ÖöÆäÁÙʱ²åÈëµÄ£¬ÒâÔÚÈ¡µÃµ±Ê±ÒÑÈÎÊ×ÏàµÄÐñÍßÉ« µÄ ÑÚ»¤£»µ«ÕⲢδÄÜ·ÀÖ¹±¾Êé³ö°æºóÔâÊÜÆȺ¦¡£¿É²Î¿´¡¶âã»Ú¼¡·µÚ £²²¿£¬µÚ £± £± ¾í£¬ ¼° £± £· £¶ £¸Äê £³Ô £² £·ÈÕ ¡¶ÖÂÐñÍßÉ«ÏÈÉúÊé¡·¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ

£± £° £¹

ÕßÃÇŪµÃ¾Ù¹ú½³ÁµÄ¹ú¾ýÖÆÀïÖ´ÕÆÁ˹úÕþµÄ»°£¬ ËûËù·¢»ÓµÄ ²ÅÄÜÒ»¶¨»áʹÈËÃÇ´óΪ¾ªÑÈ£» Õâ¾Í»á¸øÄǸö¹ú¼Ò¿ª±ÙÒ»¸öРʱ´ú¡£ Ҫʹһ¸ö¹ú¾ýÖƹú¼ÒÄܹ»ÖÎÀíµÃºÃ£¬ ÔòËüµÄ´óС»òÕß˵ ËüµÄÃæ»ý¢Ù£¬¾Í±ØÐëÊÓͳÖÎÕßµÄÄÜÁ¦¶ø¶¨¢Ú¡£Õ÷·þÒ»¸ö¹ú¼ÒÒª ±ÈÖÎÀíÒ»¸ö¹ú¼ÒÈÝÒ׵öࡣ ÓÐÒ»¸ù×ã¹»³¤µÄ¸Ü¸Ë£¬ ÈËÃÇÖ»Ïû ÓÃÒ»¸öÊÖָͷ±ãÄܹ»Ò¡¶¯È«ÊÀ½ç£»¿ÉÊÇÒªµ£¸ºÆðÈ«ÊÀ½çÀ´£¬È´ ·Ç µÃ ÓÐ ºÕ ¾Ó Àï Ê¿¢ÛµÄ ¼ç °ò ²» ¿É Áˢܡ£ Ò» ¸ö ¹ú ¼Ò ÎÞ ÂÛ ÊÇ ¶à ô µØ С£¬ µ«¶ÔËüÀ´Ëµ¾ýÖ÷¼¸ºõ×Ü»¹ÊÇÌ«ÃìСµÄ¡£ ·´Ö®£¬ Èç¹ûµ±Õæ ³öÏÖÁËÕâÖÖ¼«Æ亱¼ûµÄÇéÐΣ¬ ¹ú¼Ò¶ÔÓÚËüµÄÊ×ÁìÀ´Ëµ¾¹È»ÊÇ Ì«Ð¡Á˵Ļ°£¬¢ÝÄÇʱ¹ú¼ÒÒ²»¹ÊÇÖÎÀí²»ºÃµÄ£»ÒòΪÊ×Áì×ÜÊÇ×· Çó×Ô¼ºµÄÐÛͼԶÂÔ£¬ ÓÚÊǾÍÍü¼ÇÁËÈËÃñµÄÀûÒ棻 ¶øÇÒÓÉÓÚËû

¢Ù

¡°ËüµÄ´óС»òÕß˵ËüµÄÃæ»ý¡±¾Ý²¨À-Î̽â˵£¬´Ë´¦µÄ¡°´óС¡±ÏµÖ¸ÈË¿Ú¶à

ÉÙ£¬¡°Ãæ »ý¡± ϵ Ö¸ Áì ÍÁ ¹ã Ùó¡£ Èç °´ Õâ ÖÖ ½â ˵£¬ Ôò Òë ÎÄ Ó¦ ×÷ ¡°Ëü µÄ ´ó С ºÍ Ëü µÄ Ãæ »ý¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷£º ¡°È˵ÄÁ¦Á¿ºÍ´óСÓÐÒ»¸ö×ÔÈ»¹æ¶¨µÄÏ޶ȡ£Ïà·´µØ£¬¹ú

¼ÒÔòÊÇÒ»¸öÈËΪµÄ¹²Í¬Ì壬ËüûÓÐÈκÎÈ·¶¨µÄ½çÏÞ£»ËüËùÊÊÒ˵ĴóС²¢²»Êǹ̶¨ µÄ£¬ Ëü¿ÉÒÔ²»¶ÏµØÀ©ÕÅ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

ºÕ ¾Ó Àï Ê¿ £¨£È£å £ò£ã £õ £ì £å£¬ ¼´ £È£å £ò£ã £õ £ì £å £ó»ò £È£å £ò£á £ã £ì £å £ó£© Ϊ Ï£ À° Éñ »° ÖÐ µÄ ´ó Á¦

Éñ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡¶Ê¥±ËµÃÐÞµÀ Ôº³¤µÄ¶àÔª×ڽ̻áÒé¡·£º ¡°¹ØÓÚÒ»ÇÐÀ©ÕŹý¶ÈµÄ¾ýÖ÷ÖÆÕþ¸®£¬

ÕâÀïÓÐÒ»¸±Á÷ÐеÄÐÎÏó£ºË-ÒªÊÇÏë°Ñ³ÖÈ«ÊÀ½ç¶øÓÖûÓкվÓÀïÊ¿µÄ¼ç°ò£¬Ë-¾ÍµÃ ×¼±¸×ű»Ñ¹³Éì´·Û¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

·ü ºº ÈÏ Îª Õâ ¾ä »° ¿É ÄÜ ÊÇ Ö¸ µ± ʱ ÆÕ Â³ Ê¿ µÄ ëè µÂ ÁÒ ´ó Íõ £¨£± £· £´ £°¡ª

£± £· £¸ £¶£©¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £± £°

¢Ù

ÀÄÓÃËûÄǹý¶àµÄ²Å¸É¶ø¸øÈËÃñÔì³ÉµÄ²»ÐÒ £¬ Ò²²¢²»ÑÇÓÚÒ» ¸ö ÄÜ Á¦ ÓÐ ÏÞ µÄ ¾ý Ö÷ ÓÉ ÓÚ ×Ô ¼º ȱ ·¦ ²Å ¸É ¶ø ¸ø ÈË Ãñ Ëù Ôì ³É µÄ ²» ÐÒ¡£ ¿ÉÒÔÕâÑù˵£¬ Ò»¸öÍõ¹úµÄÿһ³¯Ã¿Ò»´ú¶¼±ØÐë¸ù¾Ý¾ýÖ÷ µÄÄÜÁ¦À´¼ÓÒÔÀ©ÕÅ»òÕßÊÕËõ£» ·´Ö®£¬ Ò»¸öÔªÀÏÔºµÄ²Å¸ÉÔòÓÐ ×űȽÏÎȶ¨µÄ³ß¶È£¬ ¹ú¼ÒÓÚÊǾͿÉÒÔÓо-³£²»±äµÄ½®½ç£¬ ¶ø ¹ú¼ÒµÄÐÐÕþÒ²¾Í²»»áÌ«»µ¢Ú¡£ ¸öÈËרÖƵÄÕþ¸®£¬ Æä×îÏÔÖøµÄ²»±ã¾ÍÊÇȱ·¦ÄÇÖÖÁ¬Ðø²» ¶ÏµÄ¼Ì³ÐÐÔ£¬ ¶øÄÇÔÚÆäËûÁ½ÖÖÖƶÈÖ®ÏÂÈ´¹¹³ÉÒ»ÖÖÓÀ²»¼ä¶Ï µÄÁªÏµ¡£ Ò»¸ö¹úÍõÊÅÊÀ£¬ ¾ÍÐèÒªÓÐÁíÒ»¸ö¹úÍõ£» Ñ¡¾ÙÔì³ÉÁË Ò»ÖÖΣÏյļä¶ÏÆÚ£¬ ÄÇÊÇ¿ñ·ç±©ÓêʽµÄ¡£ ¶øÇÒ³ý·Ç¹«ÃñÃÇÄÜ ¹»´ó¹«ÎÞ˽¡¢ ÍŽáÒ»Ö£¬¡ª¡ª ÕâÊÇÄÇÖÖÕþ¸®¼òÖ±²»ÄÜÖ¸ÍûµÄ Ê£¬¡ª¡ª ·ñÔòÒõıÓëÎè±×±Ø½«²åÊÖ½øÀ´¡£ °Ñ¹ú¼ÒÊÕÂòµ½ÊÖµÄ È˵½Í·À´¶ø²»³öÂô¹ú¼Ò£¬ ¶ø²»´ÓÈõÕßµÄÉíÉÏÀÌ»Ø×Ô¼ºÒÔÇ°±» Ç¿ÕßËùÇÃÈ¥µÄÄDZÊÇ®£¬ ÄÇÊÇÄѵÃÓеÄÊ¡£ ÔÚÕâÑùµÄÒ»ÖÖÐÐÕþ »ú¹¹À ³ÙÔçÒ»Çж¼»á±ä³ÉΪ½ðÇ®½»Ò×£¬ ¶øÇÒÈËÃÇÔÚ¹úÍõÖÎ ÏÂËùÏíÊܵĺÍƽ±ÈÆð¿ÕλʱÆڵĻìÂÒÀ´»¹¸üÒª»µµÃ¶à¢Û¡£ ÈËÃǶ¼Ôø¾-×ö¹ýЩʲôÊÂÀ´·ÀÖ¹ÕâЩ±×²¡ÄØ£¿ÈËÃÇÔø¾-

¢Ù

¡¶ÕþÖξ-¼Ãѧ¡·£º ¡°ÕâЩ´óÈËÎïÊǶàôΣÏÕ¶øÓÖ¶àô¿ÉÏÛ£¬ËûÃǵĹâÈÙÊǺÍ

ÈËÃñµÄ²»ÐÒÉøºÍÔÚÒ»ÆðµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶Ê¥±ËµÃÐÞµÀÔº³¤µÄ¶àÔª×ڽ̻áÒé¡·£º ¡°¾-ÑéÖ¤Ã÷£¬Ò»¸öÔªÀÏÔºµÄ¿¼ÂÇÒ»°ã

¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ˵À´£¬ Òª±ÈÒ»¸öÔ×ÏàµÄ¿¼ÂǸü¼ÓÃ÷ÖÇ£¬ Ò²Áìµ¼µÃ¸üºÃ¡£ ¢Û

¡¶°®ÃÖ¶ù¡·µÚ £³¾í£º¡°ÎÒÈÏΪŷÖ޵Ĵó¾ýÖ÷ÃÇÒѾ-ûÓжàÉÙÈÕ×ӺûìÏÂÈ¥

ÁË£¬Ò»Çж¼È¼ÉÕÆðÀ´ÁË£¬¶øÕû¸öȼÉÕÖеĹú¼ÒÕýÔÚ´ÙʹËûÃÇË¥Íö¡£ÎÒµÄÒâ¼ûÀﻹ ÓÐ ±È Õâ Ìõ ×¼ Ôò ¸ü ¼Ó ¾ß Ìå µÄ Àí ÓÉ£¬ µ« Õâ Àï ²» ±Ø ¶à ̸£¬ ¶ø ÇÒ ´ó ¼Ò ÊÇ ¿´ µÃ Ì« Çå ³þ ÁË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ

£± £± £±

ʹÍõλ¹Ì¶¨ÓÉijЩ¼Ò×åÀ´ÊÀÏ®£¬²¢ÇÒ»¹¹æ¶¨Á˼̳еÄ˳Ðò£¬ÒÔ Ô¤·À¹úÍõÊÅÊÀʱµÄÒ»ÇоÀ·×¡£ Õâ¾ÍÊÇ˵£¬ ÈËÃǼÈÈ»ÊÇÒÔÁÙ³¯ µ±ÕþµÄÖÖÖÖ²»±ãÀ´´úÌæÑ¡¾ÙµÄ²»±ã£¬ ËùÒÔÒ²¾ÍÊÇÄþÔ¸Òª±íÃæ µÄ̫ƽ¶ø²»Ô¸ÒâÒªÏÍÃ÷µÄÐÐÕþ£» ËûÃÇÄþԸð×ÅÓÉÓ¤¶ù¡¢ ¹ÖÈË »òɵ¹ÏÀ´µ±Ê×ÁìµÄΣÏÕ£¬ µ«²»Ô¸ÒâΪÁËÑ¡ÔñºÃ¹úÍõ¶ø·¢Éú¾À ·×¡£ ËûÃÇÈ´²»Ôø¿¼Âǵ½£¬ ÔÚð×ÅÕâÖÖÁ½ÕßÔñÒ»µÄΣÏÕ¢ÙµÄʱ ºò£¬ËûÃǼ¸ºõÊÇʹһÇеĻú»á¶¼²»ÀûÓÚ×Ô¼ºÁË¡£Ð¡µ«Äá˹¢ÚµÄ ¡°ÎÒ¸øÄã×ö¹ýÕâÖÖ°ñ ¸¸Ç×Ç´ÔðСµ«Äá˹һ׮¿É³ÜµÄÐÐΪʱ˵£º ÑùÂ𣿠¡±¶ù×ӻشð˵£º¡°°¡£¬µ«ÊÇÄãµÄ¸¸Ç׿ɲ»ÊǹúÍõ°¡¡£ ¡±Ð¡ µ«Äá˹µÄÕâ¾ä»°ÊǺÜÓеÀÀíµÄ¡£ Ò»¸öÈËÉÏÉýµ½¿ÉÒÔºÅÁî±ðÈ˵Äʱºò£¬ Ò»ÇоͶ¼À´¾ºÏà°þ ¶áËûµÄÕýÒå¸ÐºÍÀíÐÔÁË¡£ ¾Ý˵ÈËÃÇÔøÉ··Ñ¿àÐĵØÒª°ÑͳÖ뵀 ÒÕÊõ½Ì¸øÄêÇáµÄ¾ýÖ÷ÃÇ£» µ«ÊÇ¿´À´ÕâÖÖ½ÌÓý²¢Ã»ÓÐʹËûÃÇÊÜ Òæ¡£ ÈËÃÇ×îºÃ»¹ÊÇÏÈ×ÅÊ̸ֽøËûÃÇÒÔ·þ´ÓµÄÒÕÊõ°É£¡ÀúÊ·ÉÏ ÄÇЩ³öÃûµÄ×îΰ´óµÄ¹úÍõÃÇËùÊܵĽÌÑø£¬ ¾ö²»ÊÇΪÁ˽øÐÐͳ Öεġ£ ͳÖÎÄËÊÇÄÇÑùµÄÒ»ÖÖ¿Æѧ£º ÈËÃÇѧµÃÌ«¶àÖ®ºó£¬ ÕÆÎÕ µÃ¾Í×îÉÙ£¬µ«ÔÚÖ»Öª·þ´Ó¶ø²»ÖªºÅÁîµÄʱºò£¬¾Í»áÊÕ»ñ×î¶à¡£ ¡°£Î£á£í£õ £ô £é £ì £é £ó £ó £é£í£õ£ó£é £ä£å£í£á £ã£â £ò£å £ö £é £ó £ó £é£í£õ£ó£â£ï £î£á £ò£õ£í £í£á £ì £á £ò£õ£í£ñ £õ£å £ò£å £ò£õ£í£ä£å £ì £å £ã £ô £õ£ó£¬£ã £ï £ç £é £ô £á £ò£å£ñ £õ £é £ä£á £õ £ô£î£ï £ì £õ£å £ò £é £ó£ó £õ£â£á £ì £é £ï£ð £ò £é £î£ã £é £ð£å£¬

¢Ù

¡°Ã°×ÅÕâÖÖÁ½ÕßÔñÒ»µÄΣÏÕ¡±Ö¸Íõλ¼Ì³ÐÕß¾¿¾¹ÊǺÃÊÇ»µ£¬Õâ¸ö»úÓöÊÇÕý

·´ÏàµÈµÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÀÏ µ«Äá˹£¨¹«ÔªÇ° £´ £° £µ¡ª£³ £¶ £¸ÄêÔÚ룩£¬Ð¡µ«Äá˹£¨¹«ÔªÇ° £³£¶ £¸¡ª£³ £´ £³ÄêÔÚ

룩£¬¸¸×Ó¶þÈËÏà¼ÌΪ¹Å´úÐðÀ-¹Å £¨£Ó£ù £ò£á £ã £õ£ó £å£©³öÃûµÄ±©¾ý¡£´Ë´¦ËùÒý£¬Ê¼ûÆÕ³ Ëþ¿ËÊ飬 µÚ £² £²½Ú¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £± £² ¢Ù

¡± £¨¡°ÒòΪ±æ±ðºÃ»µ×îÓÐЧµÄÒ²ÊÇ×î¼ò½ÝµÄ·½ £á £õ £ô£ö£ï £ì £õ£å £ò £é £ó£® ·¨£¬ ¾ÍÊÇÏëÒ»Ïë×Ô¼ºÔ¸ÒâҪʲô£¬ ²»Ô¸ÒâҪʲô£¬ ¼ÙÈç×÷¹ú ÍõµÄ²»ÊÇ×Ô¼º¶øÊÇÁíÒ»¸öÈ˵Ļ°¡£ ¡± £© ÕâÖÖȱ·¦Á¬¹áÐԵĺó¹ûÖ®Ò»£¬±ãÊÇ»ÊÊÒÕþ¸®µÄ±ä»¯ÎÞ³££» »ÊÊÒÕþ¸®Ê±¶ø¹æ¶¨ÕâÖּƻ®£¬ ʱ¶ø¹æ¶¨ÄÇÖּƻ®£¬ È«ÊÓͳÖÎ ÕߵľýÖ÷»òÆäͳÖεĴúÀíÈ˵ÄÐÔ¸ñ¶ø¶¨£» Òò´Ë±ã²»Äܳ¤ÆÚÓÐ Ò»¸ö¹Ì¶¨µÄÄ¿±ê£¬ Ò²²»ÄÜÓÐÒ»¹áµÄÐж¯¡£ ÕâÖֱ仯¶à¶ËÓÀÔ¶ »áʹµÃ¹ú¼Ò¶¯µ´²»¶¨£¬ ´ÓÒ»ÖÖ×¼Ôòתµ½ÁíÒ»ÖÖ×¼Ôò£¬ ´ÓÒ»ÖÖ Õþ²ßתµ½ÁíÒ»ÖÖÕþ²ß£» ¶øÔÚÆäËûµÄÕþ¸®Ö®Ï£¬ ÔòÓÉÓÚ¾ýÖ÷ÓÀ Ô¶ÊÇͬһµÄ£¬ÕâÖֱ仯Ҳ¾Í²»»á·¢Éú¡£ÓÚÊÇÎÒÃDZã¿ÉÒÔ¿´³ö£º Ò»°ã˵À´£¬ Èç¹û˵¹¬Í¢ÖÐÓÐןü¶àµÄÒõı¹î¼ÆµÄ»°£¬ ÄÇÄ©ÔÚ ÔªÀÏÔºÖоÍÓÐןü¶àµÄÖǻۣ¬ ¶ø¹²ºÍ¹úÔòÒÔ¸üÎȶ¨µÄ²¢ÇÒ×ñ Ñ-µÃ¸üºÃµÄ¹Ûµã³¯×Å×Ô¼ºµÄÄ¿±êÇ°½ø£¬ ¾ø²»»áÊÇÄÚ¸óµÄÒ»´Î ¸ïÃü±ãÒýÆð¹ú¼ÒÖеÄÒ»´Î¸ïÃü¢Ú£» ÒòΪһÇд󳼶øÇҲ¶à Ò»ÇйúÍõËù¹²ÓеÄ×¼Ôò£¬ ¾ÍÊÇÔÚÒ»ÇÐÊÂÇéÉ϶¼²ÉÈ¡ÓëËûÃÇÇ° ÈÎÏà·´µÄ´ëÊ©¢Û¡£ ¸ù¾ÝÕâÖÖ²»Á¬¹áÐÔ£¬ ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔ½â¾öÍõȨÅɵÄÕþÂÛ¼ÒÃÇ

¢Ù

´Ë´¦ÒýÎÄÔ-ÎÄΪÀ-¶¡ÎÄ£¬ÏµÂÞÂí»ÊµÛ¸ê¶û°Í £¨£Ç£á £¸¡ª£¶ £¹ÄêÔÚ £ì £â£á£¬¹«Ôª £¶

λ £© µÄÑÝ˵´Ê£¬ ¼ûËþÎ÷Ù¢ £¨£Ô£á £µ¡ª£± £² £°Ä꣬ ÂÞÂíÀúÊ·¼Ò£©¡¶Àú £ã £é £ô £å£¬ ¼´ £Ô£á £ã £é £ô £õ£ó£¬£µ Ê·¡·£¬ µÚ £±¾í£¬ µÚ £± £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¬ Ë󡶲¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £± £¸Õ£º ¡°ÍõλÊÀÏ®ÖÆ·ÀÖ¹Á˾À·×£¬µ«È´µ¼ÖÂÅ«ÒÛ£»

Ñ¡¾Ùά»¤ÁË×ÔÓÉ£¬ µ«Ã¿Ò»¶ÈµÄµÇ»ù¶¼Òª¶¯Ò¡¹ú±¾¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶Ê¥±ËµÃÐÞµÀÔº³¤µÄ¶àÔª×ڽ̻áÒé¡·£º ¡°µ±ÄÚ¸óÀïÃæ²»ÔÙÓиïÃü£¬µ±Ã¿Ò»¸ö

´ó³¼²»ÔÙΪÁ˸ø×Ô¼ºÖÆÔìÒ»µãÉùÓþ¾ÍÈ¥´Ý»Ù×Ô¼ºÇ°ÈεÄÈ«²¿ÓÐÒæµÄ½¨Ê÷ʱ£¬ÕþÖÎ ÖƶȾͿÉÒÔ¸üºÃµØµÃµ½¹á³¹£¬ ¸÷Öֹ涨Ҳ¾Í¿ÉÒÔ¸üºÃµØΪÈË×ñÊØÁË¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¹ú¾ýÖÆ

£± £± £³

Ëù³£ÓеÄÒ»ÖÖ¹î±ç£» ÄǾÍÊÇ£¬ ËûÃDz»½öÒÔ¹ú¼ÒÕþÖÎÀ´±È¸½¼Ò Õþ£¬ ÒÔ¾ýÖ÷±È¸½¼Ò³¤£¬¡ª¡ª ÕâÖÖÃýÎóÒѾ-ÊDZ»ÎÒÃDzµ³â¹ýÁË µÄ¢Ù£¬¡ª¡ª ¶øÇÒ»¹ÈÎÒâµØ¸³ÓèÕâλÐÐÕþ¹ÙÒÔÖÖÖÖËûËù±ØÐè¾ß ±¸µÄµÂÐУ¬²¢×ÜÊǼٶ¨¾ýÖ÷ÕæµÄ¾ÍÊÇËûËùÓ¦µ±ÊǵÄÄÇÖÖÑù×Ó¡£ ¿¿×ÅÕâÖÖ¼Ù¶¨£¬»ÊÊÒÕþ¸®¾ÍÏÔȻҪ±ÈÆäËûÒ»ÇÐÕþ¸®¸üΪ¿ÉÈ¡£¬ ÒòΪËüÎ޿ɱ粵µØÄËÊÇ×îÇ¿¶øÓÐÁ¦µÄÕþ¸®£» ¶øÇÒÒª²»ÊÇÓÉÓÚ È±ÉÙÒ»¸ö¸üÄÜ·ûºÏ¹«ÒâµÄÍÅÌåÒâÖ¾µÄ»°£¬ Ëü»¹»áÊÇ×îºÃµÄÕþ ¸®¡£ µ«ÊÇ£¬Èç¹û°´ÕÕ°ØÀ-ͼµÄ˵·¨¢Ú£¬ÌìÐÔÉϵĹúÍõ±¾À´¾ÍÊÇ ¼«Æ亱¼ûµÄÈËÎ ×îÄ©ÌìÐÔÓëÐÒÔËÁ½ÕßÄÜ»ãºÏÔÚÒ»Æð¶ø°ÑÍõ ¹Ú¼ÓÔÚËûµÄÍ·ÉÏ£¬ ÄǾ͸ü¸ÃÊǶàôµØº±¼û¡£ ¶øÇÒ£¬ Èç¹û»ÊÊÒ µÄ½ÌÓý±ØÈ»»á¸¯Ê´½ÓÊÜÕâÖÖ½ÌÓýµÄÈ˵Ļ°£» ÄÇô¶ÔÓÚÄÇһϵ ÁÐÅàÑø³öÀ´¾ÍÊÇΪÁËÖιúµÄÈËÃÇ£¬ ÎÒÃÇ»¹ÄÜÆÚÍûʲôÄØ£¿Òò ´Ë£¬ °Ñ»ÊÊÒÕþ¸®ÓëÒ»¸öºÃ¹úÍõµÄÕþ¸®»ìΪһ̸µÄ£¬ ¾ÍÖ»ºÃÊÇ ×ÔÆÛÆÛÈË°ÕÁË¡£ÎªÁËÄÜ¿´Çå³þÕâÖÖÕþ¸®¢ÛµÄ±¾Éí¾¿¾¹ÈçºÎ£¬¾Í ±ØÐëÒª¿¼Âǵ½»èÓ¹ÎÞµÀµÄ¾ýÖ÷ÖÎϵÄÕþ¸®£» ÒòΪÕâЩ¾ýÖ÷ÃÇ ¼´ λ ʱ ¾Í ÊÇ »è Ó¹ ÎÞ µÀ µÄ£¬ ·ñ Ôò ¾Í ÊÇ Íõ λ ʹ µÃ Ëû ÃÇ »è Ó¹ ÎÞ µÀ µÄ¢Ü¡£

¢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

°ØÀ-ͼ£º¡¶ÕþÖÎƪ¡·¡£

¢Û

¡°ÕâÖÖÕþ¸®¡± Ö¸¾ýȨרÖÆÕþ¸®¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £¸Õ£º¡°ÓÐÈ˽¨ÒéÍõλÊÀÏ®ÖÆ¡£Ò»µ©²ÉÓÃÕâÌõ·¨ÂÉ£¬Äã

¿ÉÒԿ϶¨²¨À¼¾ÍÒªÏò×ÔÓÉÓÀ¾÷ÁË¡£ ¡±¡°ÎÒÏ룬ѡ¾ÙµÄÍõλ¶ø¾ßÓÐ×î¾ø¶ÔµÄȨÁ¦£¬Òª ±ÈÊÀÏ®µÄÍõλ¶øÖ»¾ßÓÐÐÎͬÐéÉèµÄȨÁ¦£¬ ¶Ô²¨À¼Ò²Ðí¸üºÃµÃ¶à¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £± £´

¢Ù

ÉÏÊöµÄÄѵ㲢ûÓÐÌÓ¹ýÎÒÃǵÄ×÷¼ÒÃÇ µÄÑÛ¾¦£¬ ¿ÉÊÇËû ÃǾ¹Ë¿ºÁ²»¸Ðµ½ÎªÄÑ¡£ ËûÃÇ˵£¬ ²¹¾ÈµÄ·½·¨¾ÍÖ»ÓкÁÎÞÔ¹ÑÔ µØ·þ´Ó¡£ ¾Ý˵ÉϵÛÕðÅ-ʱ±ãÅÉDz»µ¹úÍõ½µÊÀ£¬ ËùÒԾͱØÐëÈÌ ÊÜ£¬¿´×÷ÊÇÉÏÌìµÄ³Í·£¢Ú¡£ÕâÖÖÑÔÂÛÎÞÒÉÊÇÓÐÆô·¢ÐԵģ»µ«ÊÇ ÎÒ»³ÒÉ°ÑËü·ÅÔÚÒ»±¾ÕþÖÎÖø×÷À ÊDz»ÊÇ»¹²»Èç·ÅÔÚÉñ̳ÉÏ ÒªÀ´µÃ¸üºÏÊÊһЩ¡£ Ò»¸öÒ½ÉúÐíÏÂÁËÆæ¼££¬ ¶øËûµÄÈ«²¿±¾Áì Ö»²»¹ýÊÇÈ°²¡ÈËÈÌÄÍ£»ÎÒÃǽ«»á˵ËûʲôÄØ£¿ÎÒÃǺÜÃ÷°×£¬µ± ÎÒÃÇÓÐÁËÒ»¸ö»µÕþ¸®µÄʱºò£¬ ÎÒÃDZØÐëÈÌÊÜËü£» µ«ÎÊÌâÓ¦¸Ã ÊÇ£¬ ÔõÑù²ÅÄÜÕÒµ½Ò»¸öºÃÕþ¸®¡£

µÚÆßÕ¡¡ÂÛ»ìºÏÕþ¸® È·ÇÐ˵À´£¬ ¸ù±¾¾ÍûÓе¥Ò»µÄÕþ¸®¡£ Ò»¸ö¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄÊ× ÁìÒ²±ØÐëÓÐϼ¶µÄÐÐÕþ¹Ù£»Ò»¸öÈËÃñÕþ¸®Ò²±ØÐëÓÐÒ»¸öÊ×Áì¡£ Òò´Ë£¬ ÔÚÐÐÕþȨÁ¦µÄ»®·ÖÉÏ£¬ ×Ü»áÓÐ×ÅÓÉÊýÄ¿½Ï¶àµ½ÊýÄ¿½Ï Éٵļ¶²î£» ²»Í¬Ö®µã¾ÍÔÚÓÚ£¬ ÓÐʱºòÊǶàÊýÒÀ¸½ÓÚÉÙÊý£¬ ÓРʱºòÊÇÉÙÊýÒÀ¸½ÓÚ¶àÊý¢Û¡£ ÓÐʱºò£¬ ÕâÒ»»®·ÖÊÇÏàµÈµÄ£» ÎÞÂÛÆä¸÷¸ö×é³É²¿·ÖÊÇ»¥ ¢Ù

¡°ÎÒÃǵÄ×÷¼ÒÃÇ¡±£¬Ö¸Óµ»¤¾ýȨרÖƵÄÀíÂÛ¼Ò £¨¸ñÀÏÐã˹¡¢»ô²¼Ë¹¡¢·Ñ¶û

ÂêÓ뱫ÐÞ°§£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÕâÊDZ«ÐÞ°§ £¨£Â£ï £¶ £² £¹¡ª£± £· £° £´Ä꣩ µÄ˵·¨£¬¼û±«ÐÞ°§£º¡¶Õª×ÔÊ¥Êé £ó £ó £õ£å £ô£¬£±

µÄÕþÖÎÂÛ¡· µÚ £¶¾í£¬ µÚ £±¡¢£²Ìõ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°¶àÊýÒÀ¸½ÉÙÊý¡±£¬Ö¸¹ú¾ýÖÆÓë¹ó×åÖƵÄÕþ¸®£»¡°ÉÙÊýÒÀ¸½¶àÊý¡±£¬Ö¸ÃñÖ÷

ÖÆÕþ¸®£» ¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÆßÕ¡¡ÂÛ»ìºÏÕþ¸®

£± £± £µ

ÏàÒÀ¸½µÄ£¬ ÏñÓ¢¹úµÄÕþ¸®ÄÇÑù£¬ »¹ÊǸ÷¸ö²¿·ÖµÄȨÍþ¶¼ÊǶÀ Á¢µÄµ«ÓÖÊDz»Í걸µÄ£¬Ïñ²¨À¼ÄÇÑù¢Ù¡£ºóÒ»ÖÖÐÎʽÊÇÒ»ÖÖ»µÐΠʽ£¬ ÒòΪËüʹÕþ¸®¸ù±¾²»ÄÜÓÐͳһÐÔ£¬ ²¢Ê¹¹ú¼Òȱ·¦ÁªÏµ¡£ ÄÄÒ»ÖÖÕþ¸®¸üºÃ£¿Êǵ¥Ò»µÄÕþ¸®ÄØ£¬»¹ÊÇ»ìºÏµÄÕþ¸®ÄØ£¿ ÕâÊÇÕþÂÛ¼ÒÃÇËù¼¤ÁÒÕùÂÛµÄÎÊÌ⣻ ¶ø¶ÔÓÚÕâ¸öÎÊÌ⣬ Ò²±ØÐë ×ö³öÏñÎÒÉÏÃæÔÚÂÛ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÕþ¸®ÐÎʽʱËùÒѾ-µÃ³öµÄͬÑù µÄ´ð°¸¢Ú¡£ µ¥Ò»Õþ¸®µÄ±¾ÉíÊÇ×îºÃµÄ£¬ ¾ÍÖ»ÒòΪËüÊǵ¥Ò»µÄ¡£ µ«ÊÇ µ±ÐÐÕþȨÁ¦²¢²»Êdzä·ÖÒÀ¸½ÓÚÁ¢·¨È¨Á¦µÄʱºò£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵µ± ¾ýÖ÷¶ÔÖ÷ȨÕߵıÈÂÊ´óÓÚÈËÃñ¶Ô¾ýÖ÷µÄ±ÈÂÊʱ£» ¾Í±ØÐë¶ÔÕþ ¸®½øÐл®·ÖÒÔÃÖ²¹ÕâÖÖ±ÈÀýÉϵÄʧµ÷ÁË¡£ ÒòΪÕâÑùÒ»À´£¬ Õþ ¸®µÄ¸÷¸ö²¿·Ö¶Ô³¼ÃñµÄȨÍþ²¢Ã»ÓмõÉÙ£¬ ¶øËüÃǵĻ®·ÖÓÖʹ µÃËüÃÇÈ«Ì嶼ºÏÔÚÒ»ÆðÒ²²»ÈçÖ÷ȨÕßÇ¿¶øÓÐÁ¦¡£ ÈËÃÇ»¹¿ÉÒÔÉèÁ¢¸÷ÖÖ¾Ó¼äµÄÐÐÕþ¹ÙÒÔ·ÀÖ¹ÕâÖÖ²»±ã£¬ Õâ Щ¾Ó¼äµÄÐÐÕþ¹Ù²¢²»·Áº¦Õþ¸®µÄÍêÕû£¬ ¶ø½ö½öÄÜÆðƽºâÉÏÊö Á½ÖÖȨÁ¦µÄ×÷Óò¢ÄÜά»¤ËûÃÇÏàÓ¦µÄȨÀû¡£ ÕâʱºòµÄÕþ¸®²¢ ²»ÊÇ»ìºÏµÄ£¬ ¶øÊÇÓнÚÖƵĢۡ£ ÈËÃÇ»¹¿ÉÒÔÓÃһЩÀàËƵķ½·¨À´²¹¾ÈÓë´ËÏà·´µÄ²»±ã£»

¢Ù

²¨À¼Òé»áÖ±ÖÁÊ®°ËÊÀ¼ÍÄ©±»¶í¡¢ÆÕ¡¢°ÂÈý¹ú¹Ï·Ö¶ø¸æÃðÍöΪֹ£¬Ò»Ö±´æ

ÔÚ×ÅÒ»ÖÖÌØÊâµÄÖƶȣ¬¼´Ëùνµ¥¶À·ñ¾öȨ £¨£Ì£é £â£å £ò£õ£í£ö£å £ô £ï£©¡£²¨À-ÎÌÈÏΪÕâÀïËùÖ¸ µÄ¾ÍÊǵ¥¶À·ñ¾öȨ£¬ ¹þ²®Íß˹ÔòÈÏΪ²»ÊÇ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÒѾ-µÃ³öµÄ ¡-¡- ´ð °¸¡± ¼´ ±¾ Êé µÚ £³¾í£¬ µÚ £³Õ Ëù ˵ µÄ£º¡°Ã¿ Ò» ÖÖ £¨Õþ

¸® £© ÐΠʽ ÔÚ Ò» ¶¨ µÄ Çé ¿ö Ï ¶¼ ¿É ÒÔ ÊÇ ×î ºÃ µÄ£¬ ¶ø ÔÚ Áí Ò» ÖÖ Çé ¿ö Ï ÓÖ ¿É ÒÔ ÊÇ ×î »µ µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £± £¶

¢Ù

µ±Õþ¸®¹ýÓÚËɳڵÄʱºò £¬ ¾Í¿ÉÒÔÉèÁ¢Ò»Ð©Î¯Ô±»áʹ֮¼¯ÖÐ »¯£¬ ÕâÕýÊÇÒ»ÇÐÃñÖ÷Öƹú¼ÒËùʵÐеġ£ ÔÚÇ°Ò»ÖÖÇéÐÎÏ£¬ ÈË ÃÇ»®·ÖÕþ¸®ÊÇΪÁËÏ÷ÈõÕþ¸®£» ¶øÔÚºóÒ»ÖÖÇéÐÎÏ£¬ ÔòÊÇΪÁË ¼ÓÇ¿Õþ¸®¡£ ÒòΪǿÁ¦µÄ¼«ÏÞÓëÈíÈõµÄ¼«ÏÞͬÑùµØ¶¼³öÏÖÔÚµ¥ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ Ò»µÄÕþ¸®Ö®Ï£¬ ·´Ö®£¬ »ìºÏµÄÐÎʽÔò²úÉúÊÊÖеÄÁ¦Á¿¡£

µÚ°ËÕ¡¡ÂÛûÓÐÒ»ÖÖÕþ¸®ÐÎʽ ÊÊÒËÓÚÒ»Çйú¼Ò ×ÔÓɲ¢²»ÊÇÈκÎÆøºò֮ϵIJúÎ ËùÒÔÒ²²»ÊÇÈκÎÃñ×å ¶¼Á¦ËùÄܼ°µÄ¡£ÎÒÃÇÔ½ÊÇ˼Ë÷ÃϵÂ˹ð¯ËùÈ·Á¢µÄÕâÌõÔ-Ôò¢Ú£¬ ¾ÍÔ½»á¸Ðµ½ÆäÖеÄÕæÀí£» ÈËÃÇÔ½ÊÇ·´²µËü£¬ ¾ÍÔ½Óлú»áµÃµ½ еÄÖ¤¾ÝÀ´¿Ï¶¨Ëü¡£ ÔÚÈ«ÊÀ½çµÄÒ»ÇÐÕþ¸®ÖУ¬¹«¼Ò¶¼ÊÇÖ»Ïû·Ñ¶ø²»Éú²úµÄ¡£ÄÇ Ä©£¬ËûÃÇËùÏû·ÑµÄ×ÊÁϴӺζøÀ´£¿ÄǾÍÀ´×ÔÆä³ÉÔ±µÄÀͶ¯¡£Õý ÊǸöÈ˵ÄÊ£Ó࣬ ²ÅÌṩÁ˹«¼ÒµÄËùÐè¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ΨÓе±ÈË ÀàÀͶ¯µÄÊÕ»ñ³¬¹ýÁËËûÃÇ×ÔÉíµÄÐèҪʱ£¬ ÕþÖÎ״̬²ÅÄܹ»´æ ÔÚ¡£ È»¶ø£¬ÕâÖÖ¹ýÊ£ÔÚÈ«ÊÀ½çµÄ¸÷¸ö¹ú¼ÒÀï²¢²»ÊǶ¼Ò»ÑùµÄ¡£ ÔÚijЩ¹ú¼ÒÀ ËüÊÇÏ൱´óµÄ£¬ µ«ÔÚÁíһЩ¹ú¼ÒÀïȴ΢²»×ã ¢Ù ¢Ú

¡°µ±Õþ¸®¹ýÓÚËɳڵÄʱºò¡±£¬ Ö¸Õþ¸®ÕÆÎÕÔÚ´ó¶àÊýÈ˵ÄÊÖÖС£¡ª¡ª Òë×¢ ¼û ¡¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £± £¶¡ª£± £¸¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛûÓÐÒ»ÖÖÕþ¸®ÐÎʽÊÊÒËÓÚÒ»Çйú¼Ò

£± £± £·

µÀ£¬ ÁíÓÐЩ¹ú¼ÒÀï¸ù±¾¾ÍûÓУ¬ ÔÙÓÐЩ¹ú¼ÒÔòÊǸºÊý¡£ ÕâÒ» ±ÈÂÊҪȡ¾öÓÚÆøºòµÄºÃ»µ£¬ ÍÁµØËùÐèÒªµÄÀͶ¯ÖÖÀà¡¢ Îï²úµÄ ÐÔÖÊ¡¢ ¾ÓÃñµÄÁ¦Á¿ºÍËûÃÇËù±ØÐèµÄÏû·ÑÁ¿µÄ¶àÉÙ£¬ ÒÔ¼°ÕâÒ» ±ÈÂÊËùÓÉÒÔ¹¹³ÉµÄÐí¶àÆäËûµÄÀàËƱÈÂÊ¡£ ÁíÒ»·½Ã棬 ¸÷ÖÖÕþ¸®µÄÐÔÖÊÒ²²»Ò»Ñù£¬ ËüÃǵÄθ¿ÚÒ²ÓÐ ´óÓÐС£» ¶øÇÒÕâЩ²»Í¬»¹Òª»ùÓÚÁíÒ»ÌõÔ-Ôò£¬ ¼´¹«¹²¸³Ë°¾à ÀëËüÃǵÄÀ´Ô´ÓúÔ¶£¬ Ôò¸ºµ£¾ÍÓúÖØ¡£ ºâÁ¿ÕâÖÖµ£¸º£¬ ¾ö²»ÄÜ Ö»¸ù¾ÝË°ÊÕµÄÊýÁ¿£¬ ¶øÊÇÒª¸ù¾ÝË°ÊÕת»Øµ½Ô-ÄÉË°È˵ÄÊÖÀï ʱËù±ØÐë¾-ÀúµÄ·³Ì¡£ Èç¹ûÕâÒ»Á÷ת¹ý³Ì¼È¼ò½Ý¶øÓֹ涨µÃ ºÃ£¬ ÄÇÄ©ÎÞÂÛÈËÃñÄÉË°ÊǶàÉÙ£¬ ¶¼ÊÇÎ޹ؽôÒªµÄ£» ÈËÃñ×Ü»á ÊǸ»×ãµÄ£¬ ²ÆÕþ×´¿ö×Ü»áÊÇÁ¼ºÃµÄ¡£ ·´Ö®£¬ ÎÞÂÛÈËÃñËù½ÉÄÉ µÄÊǶàôµØÉÙ£» µ«ÊÇ£¬ Èç¹ûÁ¬ÕâÒ»µãµãÒ²ÓÀ²»Ôٻص½ÈËÃñÊÖ ÀïµÄ»°£¬ ÄÇÄ©ÓÉÓÚ²»¶ÏµÄ½ÉÄÉ£¬ ÈËÃñ²»¾Ã¾Í»á¿Ý½ß£» ÓÚÊǹú ¼Ò¾ÍÓÀÔ¶²»»á¸»×㣬 ÈËÃñ¾ÍÓÀÔ¶¶¼ÊÇƶÀ§µÄ¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ÈËÃñÓëÕþ¸®µÄ¾àÀëÔ½À©´ó£¬ Ôò¹±¸³Ò²¾ÍÔ½³Á ÖØ£» Òò´Ë£¬ ÔÚÃñÖ÷ÖÆÖ®ÏÂÈËÃñ¸ºµ£×îÇᣬ ÔÚ¹ó×åÖÆ֮ϸºµ£ ½Ï´ó£¬ ÔÚ¹ú¾ýÖÆ֮Ͼͳе£×Å×î´óµÄÖص£ÁË¡£ ËùÒÔ£¬ ¹ú¾ýÖÆ Ö»ÊÊÒËÓÚ¸»ÈĵĹú¼Ò£» ¹ó×åÖÆÖ»ÊÊÒËÓڲƸ»ºÍ°æͼ¶¼ÊÊÖÐµÄ ¹ú¼Ò£» ÃñÖ÷ÖÆÔòÊÊÒËÓÚС¶øƶÀ§µÄ¹ú¼Ò¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ ÎÒÃÇÔ½ÊǼÓÒÔ˼Ë÷£¬ ¾ÍÔ½»áÔÚÕâÀïÃæ·¢ÏÖ×ÔÓÉ ¹ú¼ÒÓë¹ú¾ýÖƹú¼ÒÖ®¼äµÄ²»Í¬¡£ ÔÚÇ°ÕßÖ®ÖУ¬ Ò»Çж¼ÊÇÓÃÓÚ ¹²Í¬µÄÀûÒ棻 ¶øÔÚºóÕßÖ®ÖУ¬ Ôò¹«¹²Á¦Á¿Óë¸ö±ðÁ¦Á¿¶þÕßÊÇ »¥Îªµ¹ÊýµÄ£¬Ò»¸öµÄÀ©´óÄËÊÇÓÉÓÚÁíÒ»¸öµÄÏ÷Èõ¡£¹é¸ùµ½µ×£¬ רÖÆÖƶÈ֮ͳÖγ¼Ãñ²¢²»ÊÇΪÁËҪʹËûÃÇÐÒ¸££¬ ¶øÊÇҪʹËû ÃÇƶ³îÀ§¿à£¬ ÒÔ±ãͳÖÎËûÃÇ¡£


£± £± £¸

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

ÔÚÿÖÖÆøºò֮ϣ¬ ¶¼ÓÐÐí¶à×ÔÈ»ÒòËØ£» ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÕâ Щ×ÔÈ»ÒòËØÖ¸³öÕþ¸®µÄÐÎʽ£¬ ÒòΪÕþ¸®µÄÐÎʽÊÇÊÜÆøºòµÄÁ¦ Á¿ËùÖÆÔ¼µÄ£» ÎÒÃÇÉõÖÁÓÚ¿ÉÒÔ˵³öËüÓ¦¸Ã¾ßÓÐÄÄÖÖÑù×ÓµÄ¾Ó Ãñ¢Ù¡£ ·²ÊÇƶñ¤²»Ã«µÄµØ·½£¬ ²úÆ·µÄ¼ÛÖµµÖ²»ÉÏÀͶ¯µÄ£¬ ¾ÍÓ¦ ¸ÃÈÎÆä»Ä·Ï£¬ »òÕßÖ»ÓÉÉú·¬À´¾Óס¡£ ÈËÃÇÀͶ¯µÄËùµÃ¸Õ¸ÕÄÜ Î¬³ÖÐèÒªµÄµØ·½£¬Ó¦¸ÃÊÇÓÉһЩҰÂù¢ÚÃñ×åÀ´¾Óס£»ÔÚÄÇÀ Ò»ÇеäÕÂÖƶȶ¼»¹ÊDz»¿ÉÄܵġ£ÀͶ¯Éú²úÊ£Ó಻¶àµÄµØ·½£¬ÊÊ ÒËÓÚ×ÔÓɵÄÃñ×壻ÍÁµØ¸»ÈÄ·ÊÎÖ£¬ÀͶ¯ÉÙ¶ø³ö²ú¶àµÄµØ·½£¬Ôò ÐèÒªÒÔ¹ú¾ýÖÆÀ´Í³ÖΣ¬ ÒÔ±ã¾ýÖ÷µÄÉݳÞÄÜÏûºÄµô³¼Ãñ¹ý¶àµÄ Ê£ÓࣻÒòΪÕâÖÖ¹ýÊ£±»Õþ¸®ËùÎüÊÕÒª±È±»¸öÈËÀ˷ѵôºÃµÃ¶à¡£ ÎÒÖªµÀ£¬ ÕâÀïÓÐÀýÍ⣻ µ«ÊÇÕâЩÀýÍâµÄ±¾Éí¾Í֤ʵÁËÕâÌõ¹æ ÂÉ£¬ ÄǾÍÊÇ£¬ ËüÃdzÙÔç»á²úÉú¸ïÃü£¬ ʹµÃÊÂÎïÓֻص½×ÔÈ»µÄ ÖÈÐò¢Û¡£ ÓÀÔ¶Ó¦¸Ã°ÑÒ»°ã¹æÂÉÓëÌØÊâÔ-ÒòÇø±ð¿ªÀ´£¬ ÌØÊâÔ-ÒòÖ» ÄÜÓ°Ïìµ½Ò»°ã¹æÂɵÄЧ¹û¡£ ×ÝʹÕû¸öÄÏ·½²¼ÂúÁ˹²ºÍ¹ú¶øÕû ¸ö±±·½²¼ÂúÁËרÖƹú£¬ È»¶øÓÉÓÚÆøºòµÄ×÷Ó㬠רÖÆÖ®ÒËÓÚÑ× ÈȵĹúÍÁ¡¢ Ò°ÂùÖ®ÒËÓÚº®ÀäµÄ¹úÍÁ¡¢ ÃÀºÃµÄµäÕÂÖƶÈÖ®ÒËÓÚ

¢Ù

´Ë´¦¹þ²®Íß˹±¾²»·Ö¶Î£¬ ÒëÎķֶξݷüºº±¾¼°²¨À-Î̱¾¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

´Ë ´¦¡°Éú·¬¡±Ö¸á÷ÁÔ²¿×壬¡°Ò°Âù¡±Ö¸ÓÎÄÁ²¿×壻¼ûÃϵÂ˹㞁ÂÛ·¨µÄ¾«

Éñ¡· µÚ £± £¸¾í£¬ µÚ £± £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶°®ÃÖ¶ù¡· ¾í £³£º¡°ÎÒÃÇÕýÔÚ½Ó½üΣ»úµÄ״̬ºÍ¸ïÃüµÄÊÀ¼Í¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛûÓÐÒ»ÖÖÕþ¸®ÐÎʽÊÊÒËÓÚÒ»Çйú¼Ò

£± £± £¹

¢Ù

δøµØÇø£¬ÈÔÈ»²¢²»Òò´Ë¶ø¼õÉÙÆäΪÕæÀí ¡£ÎÒÒ²¿´µ½ÈËÃÇËä ȻͬÒâÕâ¸öÔ-Ôò£¬ µ«Ó¦ÓÃÆðÀ´»¹ÊÇÓÐÕùÂ۵ģº ÈËÃÇ»á˵º®Àä µÄ¹úÍÁÒ²Óзdz£·ÊÎֵģ¬ ÄÏ·½µÄ¹úÍÁÒ²Óзdz£Æ¶ñ¤µÄ¡£ µ«ÊÇ Õâ¸öÄÑÌ⣬ֻÓжÔÓÚÄÇЩ²»´ÓÈ«ÃæµÄ±ÈÂÊÀ´¿¼²ìÊÂÎïµÄÈË£¬²Å ÕæÊÇÄÑÌâ¡£ÒòΪ£¬ÕýÈçÎÒÒѾ-˵¹ýµÄ£¬»¹±ØÐëÒª¼ÆËãÀͶ¯¡¢Á¦ Á¿¡¢ Ïû·ÑÁ¿µÈµÈµÄ±ÈÂÊ¡£ ¼ÙÉèÓÐÁ½¿éÏàµÈµÄÍÁµØ£¬ ÆäÖÐÒ»¿éµÄ²úÁ¿ÎªÎ壬 ÁíÒ»¿é Ϊʮ¡£ Èç¹ûÇ°ÕߵľÓÃñÏûºÄÁ¿ÎªËÄ£¬ ¶øºóÕߵľÓÃñÏûºÄÁ¿Îª ¾Å£» ÄÇô£¬ Ç°Õß²úÁ¿µÄ¹ýÊ£ÊÇÎå·ÖÖ®Ò»£¬ ¶øºóÕߵĹýÊ£ÔòΪ Ê®·ÖÖ®Ò»¡£Á½Õß¹ýÊ£µÄ±ÈÂʼÈÈ»ÓëÉú²úÁ¿µÄ±ÈÂʳÉΪ·´±È£¬Ëù ÒÔÉú²úÖ»µÈÓÚÎåµÄÄÇ¿éÍÁµØ£¬ ÆäÊ£Óà¾ÍÒª±ÈÉú²úµÈÓÚÊ®µÄÄÇ ¿éÍÁµØµÄÊ£Óà¶à³öÒ»±¶¡£ È»¶øÕâ²¢²»ÊǸö²úÁ¿¼Ó±¶µÄÎÊÌ⣬ ²¢ÇÒÎÒÒ²²»ÏàÐÅ£¬ ÓÐ ÈκÎÈ˾¹È»°Ñº®Àä¹úÍÁµÄ·áÈij̶ÈÒ»°ãµØµÈͬÓÚÑ×ÈȹúÍÁµÄ ·áÈij̶ȡ£ ¿ÉÊÇ£¬ ¹ÃÇÒÈÃÎÒÃǼÙÉèÓÐÕâÑùµÄÏàµÈ£» Èç¹ûÎÒÃÇ Ô¸ÒâµÄ»°£¬ ÈÃÎÒÃǺâÁ¿Ò»ÏÂÓ¢¹úÖ®ÓÚÎ÷Î÷ÀïÒÔ¼°²¨À¼Ö®ÓÚ°£ ¼°°É£»ÔÙÍùÄϾÍÊÇ·ÇÖÞºÍÓ¡¶ÈȺµº£¬ÔÙÍù±±¾ÍʲôҲûÓÐÁË¡£ ΪÁËʹËüÃǵIJúÁ¿ÏàµÈ£¬ÔÚ¸û×÷·½Ãæ¾ÍÓ¦¸ÃÓжà´óµÄÐüÊâ°¡£¡ ÔÚÎ÷Î÷À Ö»ÐëËÉËÉÍÁ°ÕÁË£» ¶øÔÚÓ¢¹úÈ´Ð븶³ö¶àô´óµÄ¾« ¢Ù

¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º ¡°ÈðÊ¿×ܵÄ˵À´£¬ÊÇһƬƶñ¤²»Ã«µÄÍÁµØ¡£ËüµÄÕþ¸®

µ½ ´¦¶¼Êǹ²ºÍÖƵġ£È»¶øÔÚijЩ±ÈÆäËûÖݸüΪ·áÈĵÄÖÝÀÀýÈçÔÚ²®¶ûÄáÖÝ¡¢ËÕ ÂÔ ¶ûÖݺͷÉÀ´±¤ÖÝ£¬Õþ¸®±ãÊǹó×åÖƵġ£ÔÚһЩ¸üƶ¿àµÄÖÝÀÔÚÄÇЩ¸ûÔÅËùÒª ÇóµÄÀͶ¯¸ü¶à¶øÊÕ»ñ¸üÉÙµÄÖÝÀÕþ¸®±ãÊÇÃñÖ÷ÖƵġ£¹ú¼ÒÖ»ÄܾßÓÐÔÚƶÀ§µÄÐÐ Õþ»ú¹¹Ö®ÏÂΪÁËÉú´æËù±Ø²»¿ÉÉٵĶ«Î÷£»²»ÊÇÕâÑù£¬Ëü¾Í»á¿Ýή¶øËÀÍö¡£ ¡±¡ª¡ª Òë ×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £² £°

¹¤Ï¸×÷°¡£¡Òò´Ë£¬ ÔÚ±ØÐëÓøü¶àµÄÈËÊÖ²ÅÄܵõ½Í¬µÈ²úÁ¿µÄ µØ·½£¬ ËüµÄÊ£ÓàÁ¿Ò²¾Í±ØÈ»»á¸üÉÙ¡£ ³ý´ËÖ®Í⣬»¹Ó¦¸Ã¿¼Âǵ½Í¬µÈÊýÁ¿µÄÈËÔÚÑ×ÈȵĹúÍÁÉÏ£¬ ÆäÏûºÄÈ´ÒªÉٵöࡣ ÆøºòÒªÇóÕâÀïµÄÈËÃDZØÐë½ÚÖÆʳÓû²ÅÄÜ ±£³Ö½¡¿µ£»Å·ÖÞÈËÔÚÕâÀïÈç¹ûÒªÏñÔÚ×Ô¼º¼ÒÏçÀïÄÇÑùÉú»î£¬Ò» ¶¨»áËÀÓÚÁ¡¼²ºÍÏû»¯²»Á¼µÄ¡£É³¶ûµ¤Ëµ£º ¡°±ÈÆðÑÇÖÞÈËÀ´£¬ÎÒ ÃǼòÖ±ÊÇʳÈâÊÞ£¬ ÊDzòÀÇ¡£ ÓÐÈ˰Ѳ¨Ë¹È˳ԵÃÉÙ£¬ ¹é¾ÌÓÚËû ÃǶÔÍÁµØ¸ûÖÖ²»×㣻 ¶øÎÒÔòÏà·´£¬ ÎÒÏàÐÅËûÃǵĹú¼ÒÖ®ËùÒÔ ²» ÄÇ Ã´ ¸» ÓÚ Á¸ ʳ£¬ Õý ÊÇ Òò Ϊ ¾Ó Ãñ Ðè Òª µÃ ÉÙ¡£ ¡±¢ÙËû ½Ó ×Å ÓÖ Ëµ£º ¡°Èç¹ûËûÃǵĽÚʳÊÇÍÁµØǸÊյĽá¹û£¬ÄǾÍÓ¦¸ÃÖ»ÓÐÇîÈË²Å³Ô µÃÉÙ£¬¶ø²»Ó¦¸ÃËùÓеÄÈËÆձ鶼³ÔµÃÉÙ£»²¢ÇÒÔÚ¸÷¸öÊ¡·ÝÀ ÈËÃÇÒ²¾ÍÓ¦¸Ã°´ÕÕÍÁµØµÄ·áÈij̶ȶø³ÔµÃÓжàÓÐÉÙ£¬ È´²»Ó¦ ¸ÃÊÇÈ«Íõ¹úµÄÈ˶¼Í¬Ñù³ÔµÃÉÙ¡£ ²¨Ë¹È˶Ô×Ô¼ºµÄÉú»î·½Ê½·Ç ³£×ÔºÀ£¬ ËûÃÇ˵ֻҪÇÆÇÆËûÃǵÄÆøÉ«¾Í¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ ËûÃǵÄÉú »î·½Ê½±È»ù¶½½ÌͽµÄÉú»î·½Ê½ÒªÓÅÔ½µÃ¶àÁË¡£ µÄÈ·£¬ ²¨Ë¹ÈË µÄÃæÉ«¶¼ÊÇÔȾ»µÄ£»ËûÃǵÄƤ·ôÊÇÃÀÀöµÄ£¬ÓÖϸÈó¡¢ÓÖ¹âÔó£» ·´Ö®£¬ ËûÃǵÄÊôÃñ£¬ ÄÇЩ°´ÕÕÅ·ÖÞÈ˵ķ½Ê½¶øÉú»îµÄ°¢ÃÀÄá ÑÇÈ˵ÄÃæÈÝ£¬ Ôò´Ö²Ú¶ø¶àÃæ´Ì£¬ ²¢ÇÒËûÃǵÄÉí²ÃÒ²ÊǼȷʴÀ ¶øÓÖ±¿×¾¡£ ¡± Ô½Êǽӽü³àµÀ£¬ ÈËÃñÉú»îµÄËùÐè¾ÍÔ½ÉÙ¡£ ËûÃǼ¸ºõ²»³Ô

¢Ù

£¶ £´ £³¡ª£± £· £± £³Ä꣩·¨¹úÂÃÐмң¬ÔøÔÚ²¨Ë¹Ó붫ӡ¶È×÷¹ý ɳ¶ûµ¤£¨£Ã£è£á £ò£ä £é £î£¬£±

¶à´ÎÂÃÐС£ÒýÎļûËûµÄ¡¶²¨Ë¹Óμǡ·£¨£± £· £³ £µÄ꣬°¢Ä·Ë¹Ìص¤£©µÚ £³¾í£¬µÚ £· £¶Ò³£¬µÚ £¸ £³¡ª£¸ £´Ò³¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛûÓÐÒ»ÖÖÕþ¸®ÐÎʽÊÊÒËÓÚÒ»Çйú¼Ò

£± £² £±

¢Ù

ʲôÈâÀࣻ´óÃס¢ÓñÃס¢¸ßÁ»¡¢Ð¡Ã׺Ϳ¨Èøôï ±ãÊÇËûÃǵÄÈÕ ³£Ê³Æ·¡£ Ó¡¶ÈȺµºÓкü¸°ÙÍòÈË£¬ ËûÃÇÿÌìµÄʳƷ»¹Öµ²»ÉÏ Ò» ËÕÇ®¢Ú¡£ ¾ÍÊÇÔÚÅ·ÖÞ£¬ ÎÒÃÇÒ²¿´µ½±±·½Ãñ×åÓëÄÏ·½Ãñ×åÖ® ¼ä£¬ ʳÓûÓÐÏÔÖøµÄ²îÒì¡£ Ò»¸öµÂ¹úÈ˵ÄÒ»¶ÙÍí²Í£¬ Ò»¸öÎ÷°à ÑÀÈË¿ÉÒÔ³ÔÉÏÒ»ÐÇÆÚ¡£ ÔÚÈËÃDZȽÏÌ°³ÔµÄÄÇЩ¹ú¼ÒÀ ÉÝ³Þ Ò²¾Íתµ½Ê³Æ·ÉÏÃæÀ´¡£ ÔÚÓ¢¹ú£¬ ÉݳޱíÏÖΪóÛϯÉϵÄÈâʳÂÞ ÁУ» ¶øÔÚÒâ´óÀû£¬ ÈËÃÇÉèÑçÔòÖ»ÊÇÓÃÌǹûºÍÏÊ»¨¶øÒÑ¡£ ÒÂ×ŵÄÉݳÞÒ²¿ÉÒÔ±íÃ÷ÀàËƵIJîÒì¡£ ÔÚ¼¾½Ú±ä»¯¼±ËÙ¶ø ¾çÁÒµÄÆøºò֮ϣ¬ ÈËÃÇ´©×ŵþ͸üºÃÒ²¸ü¼òµ¥£» µ«ÔÚÈËÃÇµÄ ´©×ÅÖ»ÊÇΪÁË×°ÊεÄÄÇÖÖÆøºò֮ϣ¬ ÈËÃDZãÁ¦ÇóÒ·þ»ªÀö¶ø ²»ÇóÊÊÓÃÁË£¬ Ò·þ±¾ÉíÔÚÕâÀïÒ²¾ÍÊÇÒ»ÖÖÉݳÞÆ·¡£ ÔÚÄDz»ÀÕ Ë¹£¬ÄãÌìÌ춼¿ÉÒÔ¿´µ½ÓÐÐí¶àÈËÔÚ±«ÎôÀïÆÕ¢ÛɽÉÏÏй䣬ֻ´© ׏â²Ê¶áÄ¿µÄÍâÒ¶øûÓÐÄÚÒ¡£¾Í·¿ÎÝÀ´Ëµ£¬ÇéÐÎÒ²ÊÇÒ»Ñù£º µ±ÈËÃÇÍêÈ«Óò»×ŵ¢ÐÄÆøºò»áÉ˺¦È˵Äʱºò£¬ ËûÃǾÍһζ½² Çó¸»ÀöÌûʡ£ÔÚ°ÍÀè¡¢ÔÚÂ׶أ¬ÈËÃÇÒªÇóסµÃÎÂů¶øÊæÊÊ¡£µ« ÔÚÂíµÂÀ ÈËÃÇËäÓÐמ«ÖµĿÍÌü£¬ µ«È´Ã»ÓпÉÒԹصÃÉ쵀 ´°×Ó£» ¶øÇÒËûÃǾÍÔÚÀÏÊó¶´°ãµÄÎÝ×ÓÀï˯¾õ¡£ ÔÚÑ×ÈȵĹú¶ÈÀ ʳÎï¸ü·áÂú¶ø¶àÖ-£¬¡ª¡ª ÕâÊǵÚÈýÖÖ ²îÒ죬 ¶øÕâÖÖ²îÒìÊDz»¿ÉÄܲ»¶ÔµÚ¶þÖÖ²îÒì·¢ÉúÓ°ÏìµÄ¡£ Ϊ ʲôÔÚÒâ´óÀû£¬ ÈËÃÇÒª³ÔÄÇô¶àµÄÊ߲ˣ¿¾ÍÒòΪÒâ´óÀûµÄÊß

¢Ù

¿¨Èøôï £¨£ã £á £ó £ó £á £ö£å£© ÄÏÃÀÖÞ¼°·ÇÖÞÈÈ´øµØÇøµÄÒ»ÖÖµí·Û×÷Îï¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

ËÕ £¨£ó £ï £õ£©£¬ ·¨¹ú¹Å¸¨±Ò£¬ Ϊһ°÷µÄ¶þÊ®·ÖÖ®Ò»¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

±« Îô Àï ÆÕ £¨£Ð£á £õ£ó £ù £ì £é £ð£ð£å£©£¬ Òâ ´ó Àû ÄÇ ²» ÀÕ Ë¹ ¸½ ½ü µÄ С ɽ£¬ Ϊ Öø Ãû µÄ ÓÎ ÀÀ

Çø¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £² £²

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

²ËºÃ£¬ ÓªÑø¸ß£¬ ×ÌζÃÀ¡£ ÔÚ·¨¹ú£¬ Ê߲˶¼ÊÇÓÃË®½½¹àµÄ£¬ Ëù ÒÔºÁÎÞÓªÑø£¬Òò¶øóÛϯÉÏÒ²¾Í¼¸ºõÍêȫûÓаÑÊ߲˵±Ò»»ØÊ¡£ ¿ÉÊÇËüÃDz¢²»ÉÙÕ¼ÍÁµØ£¬²¢ÇÒÖÁÉÙÒ²µÃ·ÑͬÑùµÄÆøÁ¦È¥ÔÔÅà¡£ ÕâÊÇÒ»ÌõÒѾ-È·¶¨µÄ¾-ÑéÁË£¬ °Í°ÍÀï¢ÙµÄСÂ󾡹ܴÎÓÚ·¨¹ú µÄСÂó£¬ ¿ÉÊÇÄܳö¸ü¶àµÄÃæ·Û£» ¶ø·¨¹úµÄСÂóÈ´Óֱȱ±·½µÄ СÂó³ö·Û¸ü¶à¡£ ÓÉ´Ë¿ÉÒÔÍÆÂÛ£º ÔÚ´Ó³àµÀµ½±±¼«µÄÕâ¸ö·½Ïò ÉÏ£¬ Ò»°ãµØ¶¼¿ÉÒԹ۲쵽ÀàËƵļ¶²îÏÖÏó¡£ ´ÓͬµÈÊýÁ¿µÄ²ú Æ·Ö®ÖУ¬ ËùµÃµ½µÄÁ¸Ê³È´½ÏÉÙ£¬ ÕâÆñ²»ÊÇÒ»¸öÏÔ¶øÒ×¼ûµÄ²» ÀûÌõ¼þÂ𣿠ÔÚËùÓÐÕâЩ²»Í¬µÄ¿¼ÂǶøÍ⣬ÎÒ»¹Òª²¹³äÁíÒ»Ìõ¿¼ÂÇ£¬Ëü ÊÇ´ÓÆäÖÐÒýÉê³öÀ´µÄ£¬ ²¢ÇÒ»¹¿ÉÒÔ¼ÓÇ¿ËüÃÇ¡£ ÄǾÍÊÇ£º Ñ×ÈÈ µÄ¹ú¶È±Èº®ÀäµÄ¹ú¶ÈËùÐèÒªµÄ¾ÓÃñ¸üÉÙ£¬ ¶øËùÄÜÑø»îµÄ¾ÓÃñ È´¸ü¶à£» Õâ¾Í²úÉúÒ»ÖÖÓÀÔ¶ÓÐÀûÓÚרÖÆÖƶȵÄË«ÖØÊ£Óà¡£ ͬ ÑùÊýÄ¿µÄ¾ÓÃñËùÕ¼µÄµØÃæÔ½¹ãÀ«£¬ Ôò·´ÅÑÒ²¾ÍÔ½À§ÄÑ£» ÒòΪ ËûÃÇÎÞ·¨Ãô½ÝµØ¶øÓÖÃØÃܵØÅäºÏÒ»Ö£¬ ¶øÇÒÕþ¸®×Ü»áºÜÈÝÒ× ½Ò¶·´ÅѵÄͼı£¬ ²¢ÇжÏÒ»Çн»Í¨µÄ¡£ µ«ÊÇΪÊýÖÚ¶àµÄÈËÃñ Ô½ÊǾۼ¯ÔÚÒ»Æð£¬Õþ¸®Ò²¾ÍÔ½·¢ÎÞ·¨´Û¶áÖ÷ȨÕß¡£Ê×ÁìÃÇ¢ÚÔÚ ËûÃǵÄÃÜÊÒÖ®Öв߻®£¬ Ò²ÕýÏñ¾ýÖ÷ÔÚËûµÄÄÚ¸ó»áÒéÖÐÊÇÒ»Ñù µØ°²È«£» ¶øÇÒȺÖÚ¼¯ºÏÔڹ㳡ÉÏ£¬ Ò²»áÏñ¾ü¶Ó¼¯ºÏÔÚÓª·¿Àï Ò»ÑùµØѸËÙ¡£ Òò´ËÒ»¸ö±©¾ýÕþ¸®µÄ±ãÀûÖ®µã£¬ ¾ÍÔÚÓÚËüÄÜÔÚ Ô¶¾àÀëÉÏÐж¯¡£ ½èÖúÓÚËüËù½¨Á¢µÄ¸÷¸öÖ§µã£¬ ËüµÄÁ¦Á¿¾ÍÄÜ

¢Ù ¢Ú

°Í°ÍÀï £¨£Â£á £ò£â£á £ò £é £å£© Ö¸±±·ÇµØÖк£ÑØ°¶µØÇø¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°Ê×ÁìÃÇ¡± Ö¸·¢¶¯·´ÅѵÄÊ×ÁìÃÇ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÒ»¸öºÃÕþ¸®µÄ±êÖ¾

£± £² £³

¢Ù

Ïñ¸Ü¸ËµÄÁ¦Á¿Ò»ÑùËæ×ų¤¶È¶øÔö´ó ¡£Ïà·´µØ£¬ÈËÃñµÄÁ¦Á¿Ôò Ö»Óм¯ÖÐÆðÀ´²ÅÄÜÐж¯£» Èç¹û·ÖÉ¢¿ªÀ´£¬ Ëü¾Í»áÏûÃ𣬠ÕýÈç È÷ÔÚµØÃæÉϵĻðÒ©µÄ×÷Ó㬠ֻÄÜÊÇÐÇÐǵãµãµØȼÉÕ°ÕÁË¡£ Õâ Ñù£¬ ÈË¿Ú×îÉٵĹú¼Ò¾Í×îÊÊÓÚ±©¾ýÖÆ£» Ð×Ã͵ÄÒ°ÊÞÊÇÖ»ÄÜÔÚ »ÄÒ°ÖгÆÍõµÄ¡£

µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÒ»¸öºÃÕþ¸®µÄ±êÖ¾ Èç¹ûÓÐÈËÒª¾ø¶ÔµØÌáÎÊ£¬ ÄÄÒ»ÖÖ²ÅÊÇ×îºÃµÄÕþ¸®£¬ ÄÇËû ¾Í ÊÇ Ìá ³ö Ò» ¸ö ¼È ÎÞ ·¨ ½â ´ð ¶ø ÓÖ ÎÞ ´Ó È· ¶¨ µÄ ÎÊ Ìâ ÁË£» »ò Õß Ëµ£¬¡ª¡ª ¼ÙÈçÎÒÃÇÔ¸ÒâÕâÑù˵µÄ»°£¬¡ª¡ª ¸÷Ãñ×åµÄ¾ø¶ÔµÄÓë Ïà¶ÔµÄµØλÓжàÉÙÖÖ¿ÉÄܵĽáºÏ£¬Ò²¾ÍÓжàÉÙÖÖ×îºÃµÄ´ð°¸¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹ûÈËÃÇÒªÎÊ£¬ ¸ù¾Ýʲô±êÖ¾²ÅÄÜʶ±ðijһ¸öÃñ ×åÖÎÀíµÃÊǺû¹ÊÇ»µ£» ÄǾÍÊÇÁíÒ»»ØÊÂÁË£¬ Õâ¸öÊÂʵÎÊÌâÊÇ ¿ÉÒÔ½â¾öµÄ¡£ È»¶ø£¬ ÈËÃÇÈ´¸ù±¾Ã»Óнâ¾ö¹ýÕâ¸öÎÊÌ⣬ ÒòΪÿһ·½¶¼ ÏëÒª°´ÕÕ×Ô¼ºµÄ·½Ê½À´½â¾öËü¡£ ³¼ÃñÃÇÔÞÐí¹«¹²µÄ°²Äþ£¬ ¹« ÃñÃÇÔÞÐí¸öÈ˵Ä×ÔÓÉ¢Ú£»Ò»·½ÄþÔ¸²Æ²úÓб£ÕÏ£¬¶øÁíÒ»·½ÔòÄþ ¢Ù

Õâ ºÍÎÒÔÚÇ°ÃæµÚ£²¾í£¬µÚ£¹ÕÂÂÛ´ó¹úµÄ²»±ãʱËù˵¹ýµÄ»°£¬²¢²»Ã¬¶Ü¡£Ç°

ÃæËù̸µÄÊÇÕþ¸®¶ÔÓÚÆä³ÉÔ±µÄȨÍþ£¬¶øÕâÀïËù̸µÄÔòÊÇËü·´¶Ô³¼ÃñµÄÁ¦Á¿¡£ËüÄÇ Ð©É¢²¼¿ªÀ´µÄ³ÉÔ±£¬¾Í³ÉΪËüÓÃÒÔ´ÓÔ¶¾àÀëÉ϶Ը¶ÈËÃñµÄÖ§µã£¬µ«ÊÇËüȴûÓÐÈÎ ºÎ ¿ÉÒÔÓÃÀ´Ö±½Ó¶Ô¸¶ÕâЩ³ÉÔ±±¾ÉíµÄÖ§µã¡£Òò´Ë£¬ÔÚÒ»ÖÖÇé¿öÏ£¬¸Ü¸Ë¹ý³¤±ãÐÎ ³ÉÕþ¸®µÄÈíÈõ£» ¶øÔÚÁíÒ»ÖÖÇé¿öÏ£¬ ÔòÓÖÐγÉÕþ¸®µÄÁ¦Á¿¡£ ¢Ú

´Ë´¦ ¡°³¼Ãñ¡± Óë ¡°¹«Ãñ¡± ϵָ¾ýÖ÷ÖÆÓëÃñÖ÷ÖÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £² £´

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

Ô¸ÈËÉíÓб£ÕÏ£»Ò»·½ÒªÇó×îºÃµÄÕþ¸®Ó¦¸ÃÊÇ×îÑÏÀ÷µÄÕþ¸®£¬¶ø ÁíÒ»·½ÔòÖ÷ÕÅËüÊÇ×îκ͵ÄÕþ¸®£» Ç°ÕßÒªÇó³Í·£·¸× ¶øºó ÕßÔòÒªÇóÔ¤·À·¸× Ò»·½ÈÏΪ×îºÃÊDZ»ËÄÁÚËùη¾å£¬ ¶øÁíÒ» ·½Ôò¸üÔ¸Òâ±»ËÄÁÚËùºöÊÓ£» Ò»·½ËùÂúÒâµÄÊǽðÇ®µÄÁ÷ת£¬ ¶ø ÁíÒ»·½ÔòÒªÇóÈËÃñÓÐÃæ°ü¡£ ×ÝʹÈËÃǶÔÓÚÕâЩÒÔ¼°ÆäËûµÄÀà ËÆÖ®µã¶¼ÄÜÒâ¼ûÒ»Ö£¬ÊDz»ÊÇÕâ¸öÎÊÌâ¾ÍÄÜÇ°½øÒ»²½ÁËÄØ£¿ µÀ ¢Ù µÂ·½ÃæµÄÊýÁ¿ ÊÇȱ·¦¾«È·µÄ³ß¶ÈµÄ£¬ ËùÒÔ¼´Ê¹ÈËÃǶÔÓÚÕâ ÖÖ±êÖ¾Òâ¼ûÒ»ÖÂÁË£¬ ¿ÉÊÇÔÚ¹À¼ÛÉÏÓÖÈçºÎ²ÅÄÜÒâ¼ûÒ»ÖÂÄØ£¿ ÖÁÓÚÎÒ£¬ ÎÒ×ÜÊǾªÒìºÎÒÔÈËÃǾ¹²»ÈÏʶһÖÖÈç´ËÖ®¼òµ¥ µÄ±êÖ¾£¬»òÕß˵ºÎÒÔÈËÃǾ¹ÕâÑùûÓÐÐÅÐĶø²»¿Ï³ÐÈÏÕâÒ»µã¡£ ÕþÖνáºÏµÄÄ¿µÄÊÇΪÁËʲô£¿¾ÍÊÇΪÁËËüµÄ³ÉÔ±µÄÉú´æºÍ·± ÈÙ¡£ ¶øËûÃÇÉú´æºÍ·±ÈÙµÄ×îÈ·Çпɿ¿µÄ±êÖ¾ÓÖÊÇʲôÄØ£¿ÄÇ ¾ÍÊÇËûÃǵÄÊýÄ¿ºÍËûÃǵÄÈË¿ÚÁË¢Ú¡£Òò´Ë£¬¾Í²»Òªµ½±ðµÄµØ·½ ȥѰÕÒÕâ¸ö¾ÛËÏ·×硵ıêÖ¾°É£¡¼Ù¶¨Ò»ÇÐÇé¿ö¶¼ÏàµÈ£¬ ÄÇô Ò»¸ö²»¿¿ÍâÀ´ÒÆÃñµÄ°ì·¨¡¢²»¿¿¹é»¯¡¢²»¿¿Ö³ÃñµØµÄÕþ¸®£¬¶ø ÔÚËüµÄÖÎϹ«ÃñÈËÊý·±Ö³ºÍÔö³¤µÃ×î¶àµÄ£¬ ¾ÍȷʵÎÞÒɵØÊÇ ×îºÃµÄÕþ¸®¡£ ÄǸöÔÚËüµÄÖÎÏÂÈËÃñ¼õÉÙ¶øµòÁãµÄÕþ¸®£¬ ¾ÍÊÇ ×µÄÕþ¸®¢Û¡£Í³¼Æѧ¼ÒÃÇ£¬ÏÖÔÚ¾ÍÊÇÄãÃǵÄÊÂÁË£»¾ÍÇëÄãÃÇ

¢Ù

²¨À-Î̱¾Óë¹þ²®Íß˹±¾´Ë´¦¾ù×÷¡°µÀµÂ·½ÃæµÄÊýÁ¿¡±£¬·üºº±¾ÓëÆäËû¸÷±¾

¾ù×÷ ¡°µÀµÂ·½ÃæµÄÖÊÁ¿¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ £±Õ£º ¡°Ò»¸ö×ÔÓɶøÕýÒåµÄÕþ¸®Ö®È·ÇÐÎÞÎó¶øÓÖ×ÔÈ»¶ø ¢Ú ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ£± È»µÄЧ¹û¾ÍÊÇÈË¿Ú¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û ¡¶°®ÃÖ¶ù¡·µÚ £µ¾í£º ¡°·²ÔÚÈË¿ÚÈÕÒæ¼õÉÙµÄÍÁµØÉÏ£¬¹ú¼Ò¶¼Ç÷ÏòÓÚÃðÍö£»¶ø ÈË¿Ú×î¶àµÄ¹ú¼Ò£¬ÄÇÅÂÊÇ×îÇîÀ§µÄ¹ú¼Ò£¬ÔòºÁÎÞÒÉÎÊÄËÊÇÖÎÀíµÃ×îºÃµÄ¹ú¼Ò¡£ ¡±ÓÖ ¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º ¡°Òò´ËÎÒÃÇÒª×ñÑ-ÎÒÃÇÊ×ÒªµÄÔ-Ôò£¬ÄǾÍÊÇ£¬²»½öÒªÀ©´ó²¢Ôö ¼ÓÈË¿Ú£¬ ¶øÇÒ»¹Òª¾¡¿ÉÄܵØʹÈË¿Úƽ¾ù·Ö²¼ÔÚÈ«µºÉÏ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¾ÅÕ¡¡ÂÛÒ»¸öºÃÕþ¸®µÄ±êÖ¾

£± £² £µ

¢Ù

À´¼ÆË㣬 À´ºâÁ¿£¬ À´±È½Ï°É ¡£

¢Ù

ÎÒÃÇÓ¦¸Ã¸ù¾ÝÕâͬһÌõÔ-ÔòÀ´Åжϣ¬¾ÍÈËÀàµÄ·±ÈÙ¶øÂÛ£¬ÄÄЩÊÀ¼Í²ÅÊÇ

ÖµµÃÎÒÃÇÔÞÐíµÄÊÀ¼Í¡£¶ÔÓÚÎÒÃÇËù¼ûµÄÄÇЩÎÄÒÕ·±ÈÙµÄʱ´ú£¬ÎÒÃÇÔÞÃÀµÃÌ«¶àÁË£¬ µ« ²¢Î´ÉÕâЩÎÄÃ÷µÄÒþ±Î×ŵÄÄ¿µÄ£¬²¢Î´¿¼ÂÇËüÃǵIJ»ÐÒµÄЧ¹û£º ¡°£É £ä£ñ £õ£å£á £ð£õ£ä ¡±£¨¡°ÓÞÈËÃdzÆ֮ΪÈË £é£í£ð£å £ò £é £ô £ï £ó£è£õ£í£á £î £é £ô £á £ó£ö£ï £ã £á £â£á £ô £õ £ò£¬£ñ £õ£õ£í£ð£á £ò£ó£ó £å £ò £ö £é £ô £õ £ô £é £ó£å £ó £ó £å £ô£® µÀµÄ£¬ÆäʵÄÇÒѾ-ÊÇÅ«Ò۵ĿªÊ¼¡£ ¡± £©ÄѵÀ´ÓÊéÖеÄÄÇЩ¼ÎÑÔÀÎÒÃǾͿ´²»³ö´Ù ʹ ×÷ÕßÃÇ·¢ÑÔµÄÄÇЩӹË×µÄÀûÒæÁËÂ𣿲»£¬ÎÞÂÛËûÃÇ»á˵ʲô£¬Ò»¸ö¹ú¼Ò¾¡¹ÜËü µÄ ÍþÃûÏÔºÕ£¬µ«Ö»ÒªÊÇÈË¿Ú¼õÉÙÁË£¬¾Í¾ö²»»áÕæµÄÊÇÒ»Çж¼ºÃ¡£Ò»¸öÊ«ÈËÄê½ðÓÐ Ê®Íò°÷£¬Õâ²¢²»×ãÒÔÖ¤Ã÷ËûËù´¦µÄʱ´ú¾ÍÊÇÒ»ÇÐʱ´úÖÐ×îÃÀºÃµÄʱ´ú¡£Ó¦¸ÃÊÇÉÙ ×¢ÒâÄÇЩ±íÃæµÄ°²ÒݺÍÊ×ÁìÃǵĴÓÈÝ£¬¶ø¸ü¶àµØ×¢ÒâÕû¸öÃñ×åµÄÐÒ¸££¬ÓÈÆäÊÇÔÚ ÄÇ Ð©ÈË¿Ú×î¶àµÄ¹ú¼ÒÀï¡£±ù±¢¿ÉÒÔ»Ù»µÈô¸ÉÖÝÏØ£¬µ«È´¼«ÉÙÄÜÔì³É¼¢âË¡£É§¶¯ºÍ ÄÚÕ½¹ÌÈ»´ó´óµØÏÅ»µÁËÊ×ÁìÃÇ£¬µ«²¢²»»á¸øÈËÃñÔì³ÉÕæÕýµÄ²»ÐÒ£»µ±ÈËÃÇÔÚÕùÂÛ Ó¦ ¸ÃÓÉË-À´Å°´ýÈËÃñµÄʱºò£¬ÈËÃñÉõÖÁÓÚ»¹ÄÜËÉÒ»¿ÚÆø¡£Î¨ÓÐÈËÃñµÄ¾-³£×´Ì¬£¬²Å »á²úÉúËûÃÇÕæÕýµÄ·±ÈÙ»ò Õæ Õý µÄ ÔÖ ÄÑ£» Ψ ÓÐ µ± È« Ìå ¶¼ ÔÚ î¿ éî Ö® Ï ±» ѹ Ëé ÁË µÄ ʱ ºò£¬ÕâʱȫÌå²Å»á»ÙÃð£»Î¨ÓÐÕâʱºò£¬Ê×Áì²ÅÄÜÈÎÒâµØ´Ý²ÐÈËÃñ£¬ ¡°£õ£â £é£ó £ï £ì £é £ô £õ£ä £é £î£å£í £© £¨µ±ËûÃǰѹúÍÁÂÙΪ·ÏÐæµÄʱºò£¬ËûÃDZã˵ºÍƽ½µÁÙÁË¡£ £æ £á £ã £é £õ£î £ô£ð£á £ã £å£í£á £ð£ð£å £ì £ì £á £î £ô¡± ¢Ùµ±È¨¹óÃǵķ×Õù¼¤µ´×Å·¨À¼Î÷Íõ¹úµÄʱºò£¬µ±°ÍÀ踱Ö÷½Ì¢ÚÐäÖл³×ÅØ°Ê×È¥³ö ϯÒé»áµÄʱºò£¬ÕⲢûÓзÁ°-·¨¹úÈËÃñÔÚÒ»ÖÖÕæÕý¶ø×ÔÓɵݲÒÝÖ®ÖÐÏíÊÜÐÒ¸£²¢ ÇÒ ·±Ö³ÈË¿Ú¡£ÍùÎôµÄÏ£À°ÊÇÔÚ×î²Ð¿áµÄÕ½ÕùÀﷱʢÆðÀ´µÄ£¬ÑªÁ÷³ÉÁ˺ӣ¬È»¶øÕû ¸ö¹úÍÁÉÏ»¹ÊÇסÂúÁËÈ˵ġ£Âí»ùÑŸ¥Àï˵¹ý£¬¿´À´ËƺõÎÒÃǵĹ²ºÍ¹ú¢Û¾ÍÊÇÔÚ°µ ɱ¡¢Á÷·ÅÓëÄÚÕ½Ö®ÖÐÇ¿´óÆðÀ´µÄ£»¹«ÃñÃǵĵÂÐС¢·çÉÐÓë¶ÀÁ¢ÐÔÖ®¼ÓÇ¿¹ú¼ÒµÄ×÷ Óã¬Òª³¬¹ýÒ»ÇÐÕù¶ËÖ®Ï÷Èõ¹ú¼ÒµÄ×÷Óá£ÓÐÒ»µãÕðµ´µ¹»áʹÈËÃǵÄÐÄÁ鸻ÓÚ»îÁ¦£» ¶øÕæÕýÄÜʹÖÖ×己ʢµÄ£¬ ÓëÆä˵ÊǺÍƽµ¹²»Èç˵ÊÇ×ÔÓÉ¡£ ¢ÙÔ-×¢ÖÐËùÒýµÄÁ½ÌõÀ-¶¡ÎÄ£¬ ·Ö±ð¼ûËþÎ÷Ù¢ ¡¶ÀúÊ·¡¤°¢¸ñÈð¿ÂÀ-´«¡·£¬ µÚ £² £± Õ¡¢ µÚ £³ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¡°°ÍÀ踱Ö÷½Ì¡±Ö¸Ê®ÆßÊÀ¼ÍÖÐÒ¶·¨¹úÄÚսʱÆÚͶʯµ³ÁìÐäÀ×´È´óÖ÷½Ì £¨£Ê£® £¶ £± £´¡ª£± £¶ £¹ £·£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ £Æ£®£Ò£å £ô £ú£¬£Ã£á £ò£ä £é £î£á £ì£ä£å£¬£± ¢Û ¡°ÎÒÃǵĹ²ºÍ¹ú¡± Ö¸·ðÂÞÂ×˹¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £² £¶

µÚʮա¡ÂÛÕþ¸®µÄÀÄÓÃְȨ ¼°ÆäÍÉ»¯µÄÇãÏò ¼ÈÈ»¸ö±ðÒâÖ¾×ÜÊDz»¶ÏµØÔÚ·´¶Ô¹«Ò⣬ Òò¶øÕþ¸®Ò²¾Í¼Ì Ðø²»Í£µØÔÚŬÁ¦·´¶ÔÖ÷Ȩ¡£ ÕâÖÖŬÁ¦Ô½¼ÓÇ¿£¬ ÔòÌåÖÆ¾Í¸Ä±ä µÃÔ½¶à£» ¶øÇÒÕâÀï¢Ù¼ÈÈ»¸ù±¾Ã»ÓбðµÄÍÅÌåÒâÖ¾¿ÉÒÔµÖ¿¹¾ý Ö÷µÄÒâÖ¾²¢ÓëÖ®Ïàƽºâ£¬ Òò´Ë³ÙÔç×ÜÓÐÒ»Ìì¾ýÖ÷ÖÕÓÚ»áѹµ¹ Ö÷ȨÕß²¢»Ù»µÉç»áÌõÔ¼µÄ¡£ Õâ¾ÍÊÇÄÇÖÖÄÚÔڵġ¢ ²»¿É±ÜÃâµÄ ±×²¡Ö®ËùÔÚ£¬ Ëü´ÓÕþÖÎÌåÒ»µ®ÉúÆ𣬠¾ÍÔÚ²»ÐÝÖ¹µØÇ÷ÏòÓÚ´Ý »ÙÕþÖÎÌ壬 ¾ÍºÍË¥ÀÏÓëËÀÍö×îºó»á´Ý»ÙÈ˵ÄÉíÌåÒ»Ñù¡£ Ò»¸öÕþ¸®µÄÍÉ»¯ÓÐÁ½ÌõÒ»°ãµÄ;¾¶£¬ ¼´Õþ¸®µÄÊÕËõ£¬ »ò Õß¹ú¼ÒµÄ½âÌå¡£ µ±Õþ¸®ÓɶàÊý¹ý¶Éµ½ÉÙÊýµÄʱºò£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵£¬ ÓÉÃñÖ÷ÖÆ ¹ý¶Éµ½¹ó×åÖÆÒÔ¼°Óɹó×åÖƹý¶Éµ½ÍõÕþµÄʱºò£¬ Õþ¸®±ã»áÊÕ Ëõ¡£Õâ±¾À´ÊÇÕþ¸®µÄÌìÈ»ÇãÏò¢Ú¡£¼ÙÈçÕþ¸®ÊÇÓÉÉÙÊýÍ˻ص½¶à Êý£¬ ÄÇÄ©£¬ ÎÒÃǾͿÉÒÔ˵ËüÊÇËɳÚÁË£» È»¶øÕâÒ»Äæת¹ý³ÌÊÇ ¢Ù

¡°ÕâÀָÔÚÖ÷ȨÕßÓë¾ýÖ÷Ö®¼ä£¬¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ£³¾í£¬µÚ£·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

ÍþÄá˹¹²ºÍ¹úÔÚÆ亣ÍåÖеÄÂýÂýÐγÉÓë½øÕ¹£¬¾ÍÌṩÁËÕâÖÖ¹ý³ÌµÄÒ»¸ö

ÏÔÖøµÄÀýÖ¤£» һǧ¶þ°Ù¶àÄêÒÔÀ´ÍþÄá˹ÈËËƺõ»¹Ö»Í£ÁôÔÚ £± £± £¹ £¸ÄêÎ÷À-¶û¡¤¿µÈû Àï°Â¢ÙËù¿ªÊ¼µÄµÚ¶þ¸ö½×¶Î£¬ÕâÕæÊÇÁîÈ˾ªÒì¡£ÖÁÓÚÈËÃÇËùÔðÄѵÄÄÇЩ¹Å´úµÄ´ó ¹« ÃÇ£¬ÎÞÂÛ£Ó£ñ £©¢ÚÕâ±¾ÊéÊÇÔõô½²£¬ £õ £é £ô £ô £é £î £é £ï£ä£å £ì £ì £á£ì £é £â£å £ò £ô¨¤ £ö£å £î£å £ô £á£¨¡¶ÍþÄá˹×ÔÓÉÂÛ¡· µ«´ó¹«ÃǾø²»ÊÇËûÃǵÄÖ÷ȨÕߣ¬ ÕâÒ»µãÊÇÒѾ-Ö¤Ã÷Á˵ġ£


µÚʮա¡ÂÛÕþ¸®µÄÀÄÓÃְȨ¼°ÆäÍÉ»¯µÄÇãÏò

£± £² £·

²»¿ÉÄÜÓеġ£ ÊÂʵÉÏ£¬ Ò»¸öÕþ¸®ÊǾø²»»á¸Ä±äÐÎʽµÄ£¬ ³ý·ÇÊǵ½ÁËËü µÄÁ¦Á¿µÄÏûºÄʹµÃËü¹ýÓÚ˥΢£¬ ÒÔÖÂÓÚÎÞ·¨¼ÌÐø±£³ÖÔ-×´µÄ ʱºò¡£¢Øµ«ÊÇ£¬Èç¹ûÕþ¸®ÔÚÀ©ÕŵĹý³ÌÖл¹ÒªÊ¹×Ô¼ºËɳڵÄ

Ò» ¶¨»áÓÐÈ˾ÙÂÞÂí¹²ºÍ¹úÀ´·´²µÎÒ£¬ Ëû ÃÇ Òª ˵ ÂÞ Âí ¹² ºÍ ¹ú ¾- Àú ÁË Ò» ¸ö Íê È« Ïà·´µÄÀú³Ì£¬ÊÇÓɹú¾ýÖƹý¶Éµ½¹ó×åÖÆ£¬ÓÖÓɹó×åÖƹý¶Éµ½ÃñÖ÷ÖƵġ£µ«ÎÒÈ´ Ô¶²»ÊÇÕâÑùÏë¡£ ÂÞij˹¢Û×î³õ´´Á¢µÄÊÇÒ»¸ö»ìºÏÕþ¸®£¬Õâ¸ö»ìºÏÕþ¸®Ñ¸ËÙµØÍÉ»¯Îª×¨ÖÆÕþ Ìå¡£ÓÉÓÚÌØÊâÔ-Òò£¬Õâ¸ö¹ú¼Ò¹ýÔçµØزÕÛÁË£¬ÕýÏñÎÒÃÇ¿´µ½ÐÂÉú¶ùÔÚδ³ÉÄêÒÔÇ° ¾Í ËÀÈ¥ÄÇÑù¡£Ëþ¶û¸ÉÍõ³¯Ö®±»ÇýÖð¢Ü£¬²ÅÊǹ²ºÍ¹úÕæÕýµ®ÉúµÄʱÆÚ¡£µ«ÊÇÂÞÂí¹² ºÍ¹úµ±³õ²¢Ã»ÓвÉÈ¡Îȶ¨µÄÐÎʽ£¬ÒòΪÂÞÂíÈËÖ»×öÁ˹¤×÷µÄÒ»°ë£¬ËûÃDz¢Ã»ÓÐÏû Ãð ¹ó×å¢Ý¡£ÒòΪºÏ·¨µÄÐÐÕþÖƶÈÖ®ÖеÄ×µÄÄÇÖÖÖƶȣ¬Ò༴ÊÀÏ®µÄ¹ó×åÖÆ£¬¾Í ÓÉÓÚÕâÖÖ·½Ê½¶øÒ»Ö±ÔÚºÍÃñÖ÷ÖÆÏà³åÍ»£»ËùÒÔÕþ¸®µÄÐÎʽҲ×ÜÔڱ䶯²»¶¨£¬²¢ÇÒ ÕýÈçÂí»ùÑŸ¥ÀïÖ¤Ã÷Á˵Ģޣ¬ËüÖ»Êǵ½ÉèÁ¢Á˱£Ãñ¹Ù¢ßµÄʱºò²Å¹Ì¶¨ÏÂÀ´£»Ö»ÓÐ Õâʱºò²ÅÓÐÁËÒ»¸öÕæÕýµÄÕþ¸®ºÍÒ»¸öÕæÕýµÄÃñÖ÷ÖÆ¡£ÊÂʵÉÏ£¬ÕâʱµÄÈËÃñ²»½öÊÇ Ö÷ ȨÕߣ¬¶øÇÒÒ²ÊÇÐÐÕþ¹ÙºÍ˾·¨¹Ù£»ÔªÀÏÔºÖ»²»¹ýÊÇÒ»¸öµÍÒ»¼¶µÄÖ´Õþ»áÒ飬Óà ÒÔ»º³å»òÕßÊǼ¯ÖÐÕþ¸®È¨Á¦£»¶øÖ´Õþ¹Ù±¾ÈË£¬¾¡¹ÜÊǹó×壬¾¡¹ÜÊÇÊ×ϯÐÐÕþ¹Ù£¬¾¡ ¹ÜÊÇսʱµÄ¾ø¶Ôͳ˧£¬ µ«ÔÚÂÞÂíÒ²²»¹ýÊÇÈËÃñµÄÖ÷ϯ¶øÒÑ¡£ ×Դ˶øºó£¬ÎÒÃDZ㿴µ½ÂÞÂíÕþ¸®Ñ-×ÅËü×ÔÈ»µÄÇãÏò¶øÇ¿ÁÒµØÇ÷ÓÚ¹ó×åÖÆ¡£¹ó ×åºÃÏñÊÇ×Ô¼ºÏûÃðÁË×Ô¼º£¬ÓÚÊǹó×åÖÆÒ²¾Í²»¸´´æÔÚÓÚ¹ó×åµÄ¹²Í¬ÌåÖ®ÄÚ£¬ÏñÊÇ ÔÚ ÍþÄá˹ºÍÈÈÄÚÑÇÄÇÑù£¬ ¶øÊÇ´æÔÚÓÚÓɹó×åºÍƽÃñ ¢àËù×é³ÉµÄÔªÀÏÔºµÄ¹²Í¬Ìå Ö®ÄÚ£¬ÉõÖÁÓÚÊÇ¡ª¡ª µ±±£Ãñ¹Ù¿ªÊ¼´Û¶áÖ÷¶¯µÄȨÁ¦Ê±£¬¡ª¡ª ´æÔÚÓÚ±£Ãñ¹ÙµÄ¹²Í¬ ÌåÖ®ÄÚ£»ÒòΪÃû´Ê¶ÔÓÚÊÂÎïÊÇûÓÐʲô¹ØϵµÄ£¬µ±ÈËÃñÓÐÁËΪËûÃǽøÐÐͳÖεÄÊ× Áìʱ£¬ ÎÞÂÛÕâЩÊ×ÁìµÄ³ÆºÅÊÇʲô£¬ ÄǾÍ×ܹéÊÇÒ»¸ö¹ó×åÖÆ¡£ ¹ó ×åÖƵÄÀÄÓÃְȨ¾ÍÔì³ÉÁËÄÚÕ½ÓëÈýÐÛÕþÖ΢ᡣËÕÀ- ¡¢ÓÈÀûÎÚ˹¡¤¿-Èö¡¢°Â ¹Å˹¶¼ÊÂʵÉÏÒѾ-±ä³ÉÁËÕæÕýµÄ¹ú¾ý£»×îºóÔÚÌá±´ÁôÎÚ˹¢ÙµÄרÖÆÕþÌå֮ϣ¬¹ú ¼Ò ÖÕÓÚ½âÌå¡£Òò´Ë£¬ÂÞÂíµÄÀúÊ·Ò»µãҲûÓвµµ¹ÎÒµÄÔ-Ôò£¬·´¶øÊÇ֤ʵÁËÎÒµÄÔÔò¡£ ¢ÚÊ®¶þÊÀ¼ÍÍþÄá˹»¹´æÔÚ×ÅÒ»¸ö´óÒé»áºÍÒ»¸öСÒé»á£¬´ËÍ⻹ÓÐÃñÖÚ´ó»áºÍ ´ó ¹«£»µ«¶¼ÒÑÖð½¥É¥Ê§ÊµÈ¨¡££± £± £¹ £¸ÄêÎ÷À-¶û¡¤¿µÈüÀï°Â £¨£Ó£å £ò £ò£á £ò£ä £é£Ã£ï £î£ó £é £ç £ì £é £ï£©·â ±ÕÁËÍþÄá˹µÄ´óÒé»á£¬´Ó´ËƽÃñ±»°þ¶áÕþȨ£¬ÍþÄá˹µÄÕþÌåËì³ÉΪ¹ÑÍ·ÖÆ¡£¡ª¡ª ¢Ø

DE

Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £² £¸

»°£¬Õþ¸®µÄÁ¦Á¿¾Í»áÈ«²¿»¯¹éÎÚÓТ٣¬²¢ÇÒËü±¾ÉíÒ²¾Í¸üÄÑÓÚ Éú´æÏÂÈ¥¡£ Òò´Ë£¬ ¾Í±ØÐëËæ×ÅÕþ¸®Á¦Á¿µÄºÄËð³Ì¶È¶ø¼ÓÒÔ²¹ ³äºÍ½ôËõ£¬ ·ñÔò£¬ Õâ¸öÁ¦Á¿ËùάϵµÄ¹ú¼Ò¾Í»áÂÙÓÚ»ÙÃð¡£ ¹ú¼Ò½âÌåµÄÇé¿ö£¬ ¿ÉÒÔͨ¹ýÁ½ÖÖ·½Ê½³öÏÖ¡£ Ê×ÏÈÊǾýÖ÷²»ÔÙ°´ÕÕ·¨ÂɹÜÀí¹ú¼Ò¶ø´Û¶áÁËÖ÷ȨȨÁ¦¡£ Õâʱ¾Í²úÉúÁËÖØ´óµÄ±ä»¯£» Õâʱ¾Í²»ÊÇÕþ¸®ÔÚÊÕËõ£¬ ¶øÊǹú ¡¡¡¡¢Ú¡¶ÍþÄá˹×ÔÓÉÂÛ¡·Îª £± £¶ £± £²Äê³ö°æµÄÒ»±¾Î´ÊðÃûµÄÀ-¶¡ÎÄ×÷Æ·£¬ÊéÖÐÖ÷ Ö¼ÔÚÓÚÂÛÖ¤ÉñÊ¥ÂÞÂíµÛ¹ú»ÊµÛ¶ÔÓÚÍþÄá˹µÄȨÀû£»µ±Ê±ÓÐÈËÈÏΪϵÔøÈÎÎ÷°à ÑÀ פÍþÄá˹´óʹ±´µÂÂê¶û £¨£Â£å £ä£í£á £ò£©ºî¾ôËùÖø£¬ºóÀ´´ó¶àÊýÈËÈÏΪÊǰ¸ñ˹ ±¤ µÄ Âí ¿É ¡¤ ά ¶û Èû £¨£Í£á £¶ £· £· Äê ³ö £ò£ã£Ö£å £ì £ó £å £ò£© Ëù ×÷¡£ ´Ë Êé µÄ ·¨ ÎÄ Òë ±¾ ÓÚ £± °æ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û ÂÞij˹ £¨£Ò£ï£í£õ £ì £õ£ó£©£¬ ´« ˵ ÖÐ ÂÞ Âí ³Ç µÄ ½¨ Á¢ Õߣ¬ ÂÞ Âí µÄ µÚ Ò» ¸ö ¹ú Íõ £¨¹«ÔªÇ° £· £µ £´¡ª£· £± £µÄêÔÚ룩¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü Ëþ¶û¸ÉÍõ³¯×îÄ©Ò»¸öÍõËþ¶û¸ÉµÚÆߣ¬¼´¸ß°ÁÕßËþ¶û¸É £¨£Ô£á £ò£ñ £õ £é £î£ì £å£Ó£õ £± £°Äê±»ÇýÖ𡣡ª¡ª Òë×¢ £-£ð£å £é £î £é £õ£ó£Ó£õ£ð£å £ò£â£õ£ó£© ÓÚ¹«ÔªÇ° £µ £ò£â£å£¬ ¼´ £Ô£á £ò£ñ £õ ¢Ý¹ó×å £¨£ð£á £ô £ò £é £ã £é £á £ô£¬ ¼´ £ð£á £ô £ò £é £ã £é £õ£ó£© ´Ë×ÖÔ-Ö¸¹ÅÂÞÂí¹ó×å¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Þ¼ûÂí»ùÑŸ¥Àï ¡¶ÀîάÂÛ¡· µÚ £±¾íµÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢ß±£Ãñ¹Ù £¨£ô £ò £é £â£õ£î£¬¼´£ô £ò £é £â£õ£î£õ£ó£© ×î³õµÄÉèÖÃÊÇΪÁ˱£»¤Æ½ÃñµÄȨÀûµÄ£¬ ±£ Ãñ¹Ù¶ÔÓÚÐÐÕþ¹ÙµÄ·¨ÁîÓëÔªÀÏÔºµÄ·¨ÂÉÓзñ¾öȨ¡£¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬µÚ £µÕ ע¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢àƽÃñ £¨£ð £ì¨¦ £â¨¦ £ù £å £î£ó£¬ ¼´ £ð £ì £å £â£å £ó£© ´Ë×ÖÔ-Ö¸¹ÅÂÞÂíƽÃñ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢áÖ¸¹«ÔªÇ°Ò»ÊÀ¼ÍÂÞÂíµÄÄÚÕ½ºÍÓÉ¿-Èö¡¢ÅÓÅà¡¢¸ñÀ-ËÕ˹ÈýÈËËùÐÎ³ÉµÄ ÈýÍ·ÕþÖΡ£¡ª¡ª Òë×¢ ËÕÀ- £¨£Ó£ù £³ £¸¡ª£· £¸Ä꣩£¬ÂÞÂí¶À²ÃÕß¡£¡ª¡ª Òë×¢ £ì £ì £á£¬¼´£Ó£õ £ì £ì £á£¬¹«ÔªÇ° £± ¿-Èö £¨£Ê £° £°¡ª£´ £´Ä꣩£¬ÂÞÂí¶À²Ã £õ £ì £å £ó£Ã¨¦ £ó £á £ò£¬¼´£Ê £õ £ì £é £õ£ó£Ã£á £å £ó £á £ò£¬¹«ÔªÇ° £± Õß¡£¡ª¡ª Òë×¢ °Â ¹Å ˹ ¶¼ £¨£Á£õ£ç£õ£ó £ô £å£¬ ¼´ £Á£õ£ç£õ£ó £ô £õ£ó£©£¬ ¼´ ÎÝ ´ó ά £¨£Ï£ã £ô £á £ö£å£¬ ¼´ £³¡ª£± £´ÄêÔÚ룩¡£¡ª¡ª Òë×¢ £Ï£ã £ô £á £ö £é £á £î£õ£ó£©£¬ ÂÞÂíµÚÒ»¸ö»ÊµÛ £¨¹«ÔªÇ° £¶ Ìá±´ÁôÎÚ˹ £¨£Ô£é £´¡ª¡ª £â¨¦ £ò£å£¬¼´£Ô£é £â£å £ò £é £õ£ó£©£¬ÂÞÂíµÚ¶þ¸ö»ÊµÛ £¨¹«ÔªÇ° £± ¹«Ôªºó £³ £·ÄêÔÚ룩¡£¡ª¡ª Òë×¢

DE DF

DG

DH

¢Ù¡¡¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚʮա¡ÂÛÕþ¸®µÄÀÄÓÃְȨ¼°ÆäÍÉ»¯µÄÇãÏò

£± £² £¹

¼ÒÔÚÊÕËõÁË¡£ ¾ÍÊÇ˵´óµÄ¹ú¼Ò½âÌåÁË£¬ ¶øÔÚ´óµÄ¹ú¼ÒÖ®ÄÚ¾Í ÐγÉÁËÁíÒ»¸ö½öÖ»ÊÇÓÉÕþ¸®µÄ³ÉÔ±Ëù¹¹³ÉµÄ¹ú¼Ò£¬ Õâ¸ö¹ú¼Ò ¶ÔÓÚÆäÓàµÄÈËÃñÀ´Ëµ£¬¾ÍÖ»ÄÜÊÇËûÃǵÄÖ÷ÈË£¬ÊÇËûÃǵı©¾ý¡£ Òò¶ø£¬ ´ÓÕþ¸®´Û¶áÁËÖ÷ȨµÄÄǸöʱ¿ÌÆ𣬠Éç»á¹«Ô¼¾Í±»ÆÆ»µ ÁË£»ÓÚÊÇÿ¸öÆÕͨ¹«Ãñ¾Íµ±È»µØÓÖ»Ö¸´ÁËËûÃÇÌìÈ»µÄ×ÔÓÉ£¬Õâ ʱËûÃǵķþ´Ó¾ÍÊDZ»ÆȵĶø²»ÊÇÓÐÒåÎñµÄÁË¢Ù¡£ µ±Õþ¸®µÄ³ÉÔ±ÃÇ·Ö±ðµØ´Û¶áÁËÄÇÖÖÖ»ÄÜÓÉËûÃǼ¯Ìå¼ÓÒÔ ÐÐʹµÄȨÁ¦Ê±£¬Ò²»á³öÏÖͬÑùµÄÇé¿ö£»ÕâͬÑùÊÇÒ»ÖÖÎ¥·¨£¬²¢ ÇÒ»¹ÄÜÔì³É¸ü´óµÄ»ìÂÒ¡£ Õâʱºò£¬ ¿ÉÒÔ˵ÊÇÓжàÉÙÐÐÕþ¹Ù¾Í ÓжàÉÙ¾ýÖ÷£» ͬʱ¹ú¼ÒµÄ·ÖÁÑÒ²²»ÑÇÓÚÕþ¸®£¬ Ëü²»ÊÇÃðÍö¾Í ÊǸıäÐÎʽ¡£ µ±¹ú¼Ò½âÌåµÄʱºò£¬ Õþ¸®µÄÀÄÓÃְȨ¡ª¡ª ²»ÂÛËüÊÇʲô ÑùµÄÀÄÓÃְȨ¡ª¡ª ¾Íͨ³ÆΪÎÞÕþ¸®×´Ì¬¡£ Óë´ËÓб𣬠ÃñÖ÷ÖÆ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ÔòÍÉ»¯ÎªÈºÃ¥ÖÆ£¬¹ó×åÖÆÔòÍÉ»¯Îª¹ÑÍ·ÖÆ¡£ÎÒ»¹Ó¦µ±²¹³ä˵£¬ ¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ÍõÕþ¾ÍÍÉ»¯Îª±©¾ýÖÆ£» µ«ÊÇ×îºóÕâ¸öÃû´ÊÊǺ¬ºý²»ÇåµÄ£¬ Ðè ¡¤¡¤¡¤ Òª¼ÓÒÔ½âÊÍ¢Ú¡£ ÔÚÁ÷Ë×µÄÒâÒåÉÏ£¬Ò»¸ö±©¾ý¢Û¾ÍÊÇÒ»¸ö²»¹ËÕýÒå¡¢²»¹Ë·¨ ÂɶøÓñ©Á¦ÊµÐÐͳÖεĹúÍõ¡£ µ«ÔÚÑϽ÷µÄÒâÒåÉÏ£¬ Ò»¸ö±©¾ý ÔòÊÇÒ»¸öÙÔ¾ÝÍõȨµ«Ã»ÓÐȨÀûÏíÓÐÍõȨµÄÈË¡£ Ï£À°È˵ı©¾ý Ò»´Ê£¬ Ô-Òâ±ãÊÇÈç´Ë£» ·²ÊÇÆäȨÍþ²»ºÏ·¨µÄ¾ýÖ÷£¬ Ï£À°È˱㠢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¹ØÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÕþÖÎÌåÖƵÄæӵݣ¬×÷ÕßϵÊÜÑÇÀïÊ¿¶àµÂµÄÓ°Ï죻¿É²Î¿´ÑÇ

ÀïÊ¿¶àµÂµÄ ¡¶ÕþÖÎѧ¡· µÚ £¸¾í¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

I JK

±© ¾ý £¨£Ô£ù £ò£á £î£¬¼´£Ô£ù £ò£á £î£î£õ£ó£©»òÒëÙÔÖ÷£¬´Ë×ÖÔ´³öÏ£À°ÎÄ ¦Ã¦Ñ ¦Á ¦Ø £ó£¬Ô-Ö¸

δ¾-ºÏ·¨ÊÖÐø¶øÈ¡µÃÕþȨµÄÈË¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £³ £°

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í ¢Ù

³Æ֮Ϊ±©¾ý£¬²»¹ÜËûÃÇÊǺÃÊÇ»µ ¡£±©¾ýºÍ´Û¶áÕßÊÇÁ½¸öÊ®×ã ¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ µÄͬÒåÓï¡£ ΪÁ˸øÓ費ͬµÄÊÂÎïÒÔ²»Í¬µÄÃû³Æ£¬ ÎÒÒª°ÑÍõȨµÄ´Û¶á Õß³ÆΪ±©¾ý£¬ ¶ø°ÑÖ÷ȨȨÁ¦µÄ´Û¶áÕß³ÆΪרÖÆÖ÷¡£ ±©¾ýÊÇÒ» ¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ¸öÎ¥±³·¨ÂɸÉÔ¤ÕþȨ¶øÒÀÕÕ·¨ÂÉʵÐÐͳÖεÄÈË£» רÖÆÖ÷ÔòÊÇ Ò»¸ö°Ñ×Ô¼ºÖÃÓÚ·¨Âɱ¾ÉíÖ®ÉϵÄÈË¡£ Òò¶ø±©¾ý¿ÉÒÔ²»ÊÇרÖÆ Ö÷£¬ µ«×¨ÖÆÖ÷ÔòÓÀÔ¶¶¼ÊDZ©¾ý¡£

¢Ù

A

¡°£Ï£í£î£å £ó£å £î £é£í£å £ô£è£á £â£å £î £ô £õ £ò£å £ô£ä £é £ã £õ£î £ô £õ £ò£ô £ù £ò£á £î£î £é£¬£ñ £õ £é£ð£ï £ô £å £ó £ô £á £ô £å£õ £ô £õ£î £ô £õ £ò£ð£å £ò

¡±£¨¡°·²ÊÇÔÚÒ»¸öÏ°¹ßÓÚ×ÔÓɵĹú¼ÒÀïÃæ £ð£å £ô £õ£á£é £î£å £á£ã £é £ö £é £ô £á £ô £å£ñ £õ£á £å£ì £é £â£å £ò £ô £á £ô £å£õ£ó £á£å £ó £ô£® ÓÀ Ô¶µ±È¨µÄÈË£¬¾Í»á±»È˳ÆΪ»òÊÓΪ±©¾ý¡£ ¡± £© £¨¼ûÄᲨ˹¢Ù¡¶Ã×Ìá°¢µ×˹¢Ú´«¡·£¬µÚ °Ë Õ¡£ £©³ÏÈ»£¬ÑÇÀïÊ¿¶àµÂ £¨¼û¡¶Äá¸÷Âí¿ÉÂ×Àíѧ¡·¢Û£¬µÚ°Ë¾í£¬µÚʮգ©Çø±ð¹ý

±©¾ýÓë¹úÍõ£¬Ç°ÕßÊÇΪÁË×Ô¼ºµÄÀûÒæ¶øͳÖΣ¬ºóÕßÔòÖ»ÊÇΪÁ˳¼ÃñµÄÀûÒæ¶øͳÖΣ» µ«ÊÇËùÓеÄÏ£À°×÷¼ÒÃÇÒ»°ãµØ¶¼ÊÇÔÚÁíÍâÒ»ÖÖÒâÒåÉÏʹÓñ©¾ýÕâ¸öÃû´ÊµÄ£¬ÓÈÆä ¡¤¡¤ ÊÇ Ïñɫŵ·ÒËùдµÄÏ£ÂÞ¢ÜÄÇÑù£»´ËÍ⣬´ÓÑÇÀïÊ¿¶àµÂµÄÕâÒ»Çø±ð»¹¿ÉÒÔÍÆÂÛ³ö£¬×Ô ´ÓÊÀ½ç¿ª±ÙÒÔÀ´£¬ »¹²»ÔøÓйýÒ»¸ö¹úÍõÄØ¡£ ¢ÙÄᲨ˹ £¨£Ã£ï £ò£î£å £ì £é £õ£ó£Î£å £ð£ï £ó£©£¬ ¹«ÔªÇ°Ò»ÊÀ¼ÍÂÞÂíÀúÊ·¼Ò¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú Ã×Ìá°¢µ×˹ £¨£Í£é £¸ £¹Ä꣬Ñŵä´ó½«£¬²¨ £ì £ô £é £á £ä£å£¬¼´ £Í£é £ì £ô £é £á £ä£å £ó£©£¬ËÀÓÚ¹«ÔªÇ° £´ Ï£Õ½Õùʱ°Ü²¨Ë¹ÈËÓÚÂíÀ-ËÉ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û ¡¶Äá¸÷Âí¿ÉÂ×Àíѧ¡· ¼´ÑÇÀïÊ¿¶àµÂ ¡¶Â×Àíѧ¡· Ò»ÊéµÄͨÐб¾£¬ÎªÑÇÀïÊ¿¶à µÂµÜ×ÓÄá¸÷Âí¿ÉËù¼Ç¼¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Üɫŵ·Ò £¨£Ø£å £´ £µ¡ª£³ £µ £µ£©£¬Ï£À°ÀúÊ·¼Ò£»Ï£ÂÞ £¨£È£é £î£ï £ð£è£ï £î£¬ ¹«ÔªÇ° £´ £å £ò£ï £î£¬¼´ £-£ò£ï£©£¬ Ö¸ÐðÀ-¹Å±©¾ýÏ£ÂÞµÚÒ» £¨¹«ÔªÇ° £´ £· £¸¡ª£´ £¶ £·ÄêÔÚ룩¡£¡ª¡ª Òë×¢ £È£é £å


µÚʮһÕ¡¡ÂÛÕþÖÎÌåµÄËÀÍö

£± £³ £±

µÚʮһÕ¡¡ÂÛÕþÖÎÌåµÄËÀÍö ÌåÖÆ×îºÃµÄÕþ¸®£¬ Æä×ÔÈ»µÄ¶øÓÖ²»¿É±ÜÃâµÄÇãÏò±ãÊÇÈç ´Ë¡£ Èç¹û˹°Í´ïºÍÂÞÂí¶¼ÃðÍöÁË£¬ ÄÇÄ©£¬ »¹ÓÐʲô¹ú¼ÒÄܹ» Ï£Íûب¹Å³¤´æÄØ£¿ ¼ÙÈçÎÒÃÇÏëÒª½¨Á¢Ò»Öֳ־õÄÖƶȵĻ°£¬¾Í ǧÍò²»ÒªÃÎÏëʹËü³ÉΪÓÀºãµÄ°É¡£ ΪÁËÄܹ»³É¹¦£¬ ¾Í²»ÒªÈ¥ ³¢ÊÔ²»¿ÉÄܵÄÊ£¬ Ò²²»Òª×ÔÚ¼Äܸ³ÓèÈËÀàµÄ×÷Æ·ÒÔÈËÀàµÄÊ ÎïËù²»ÔÊÐíµÄ¼á¹ÌÐÔ¢Ù¡£ ÕþÖÎÌåÒ²ÓÌÈçÈËÌåÄÇÑù£¬ ×Ô´ÓËüÒ»µ®ÉúÆð¾Í¿ªÊ¼ÔÚËÀÍö ÁË£¬ Ëü±¾ÉíÖ®ÄھͰüº¬×ÅʹËü×Ô¼ºÃðÍöµÄÔ-Òò¡£ µ«ÊÇÕâÁ½Õß È´¶¼ÄܾßÓÐÒ»ÖÖ»ò¶à»òÉÙÊÇ×Â׳µÄ¡¢ ¶øÓÖÊÊÓÚʹ±¾ÉíÔÚ»ò³¤ »ò¶ÌµÄʱ¼äÄÚµÃÒÔ×Ô±£µÄ×éÖ¯¡£ÈËÌåµÄ×éÖ¯ÊÇ´ó×ÔÈ»µÄ×÷Æ·£» ¹ú¼ÒµÄ×éÖ¯ÔòÊÇÈ˹¤µÄ×÷Æ·¡£ ÑÓ³¤×Ô¼ºµÄÉúÃüÕâ¼þʲ¢²»È¡ ¾öÓÚÈË£» µ«ÊǸ³¸ø¹ú¼ÒÒÔËüËù¿ÉÄܾßÓеÄ×îºÃµÄ×éÖ¯£¬ ´Ó¶ø ʹËüµÄÉúÃüµÃÒÔ¾¡¿ÉÄܵØÑÓ³¤£¬Õâ¼þÊ¿ɾÍҪȡ¾öÓÚÈËÁË¡£Ìå ÖÆ×îºÃµÄ¹ú¼ÒÒ²ÒªÃðÍöµÄ£¬ µ«±ÈÆð±ðµÄ¹ú¼ÒÀ´Òª³ÙһЩ£¬ ¼Ù ÈçûÓÐÒâÍâµÄżȻʼþ´ÙʹËüزÕ۵Ļ°¡£ ¢Ù

¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º¡°Ã¿¸ö¹ú¼Ò´ÓËüµÄµ®Éúµ½ËüµÄÃðÍö£¬ ¶¼ÓÐ×ÅÒ»¸öÀú

³Ì¡¢Ò»¸ö×ÔÈ»¶øÓÖ±ØÈ»µÄ·¢Õ¹¹ý³Ì¡£ÎªÁËÄÜʹËüµÄÒ»Éú¾¡¿ÉÄܵس¤¾Ã£¬¾¡¿ÉÄÜµØ ÃÀºÃ£¬ÓëÆäʺ󵹲»ÈçÊÂÏȾÍÖ¸³ö £¨Ò²¾ÍÊÇÄÜÔ¤¼ûµ½£©ËüµÄÏûÍöʱÆÚ¡£ÎÒÃDz»Ó¦ µ±Ï£Íû¿ÆÎ÷¼ÎÒ»ÏÂ×ӾͳÉΪËüËù¿ÉÄܵÄÄÇÖÖÑù×Ó£¬¶ø×îºÃÊÇÈÃËü×Ô¼ºÈ¥ÑݱäΪÄÇ ÖÖÑù×Ó£¬ ÈÃËüÖ»ÉÏÉýµ½Ëüµ±Ê±Ëù´ïµ½µÄµØ²½£¬ ²¢ÇÒ×ÔÐÐË¥ÍÇ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


£± £³ £²

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

ÕþÖÎÉúÃüµÄÔ-Ôò¾ÍÔÚÓÚÖ÷ȨµÄȨÍþ¡£ Á¢·¨È¨Êǹú¼ÒµÄÐÄ Ô࣬ÐÐÕþȨÔòÊǹú¼ÒµÄ´óÄÔ£¬´óÄÔָʹ¸÷¸ö²¿·ÖÔ˶¯ÆðÀ´¡£´ó ÄÔ¿ÉÄÜÏÝÓÚÂé±Ô£¬ ¶øÈËÒÀÈ»»î×Å¡£ Ò»¸öÈË¿ÉÒÔÂéľ²»Èʵػî ×Å£» µ«ÊÇÒ»µ©ÐÄÔàÍ£Ö¹ÁËËüµÄ»úÄÜ£¬ ÔòÈκζ¯ÎïÂíÉϾͻáËÀ µô¡£ ¹ú¼ÒµÄÉú´æ¾ø²»ÊÇÒÀ¿¿·¨ÂÉ£¬ ¶øÊÇÒÀ¿¿Á¢·¨È¨¡£ ¹ýÈ¥µÄ ·¨ÂÉËä²»ÄÜÔ¼ÊøÏÖÔÚ£¬ È»¶øÎÒÃÇ¿ÉÒ԰ѳÁĬÈÏΪÊÇĬÈÏ£¬ °Ñ Ö÷ȨÕß±¾À´¿ÉÒԷϳýµÄ·¨Âɶø²¢Î´¼ÓÒԷϳý¿´×÷ÊÇÖ÷ȨÕßÔÚ ¼ÌÐø¿Ï¶¨·¨ÂÉÓÐЧ¡£ Ö÷ȨÕßµÄÒ»ÇÐÒâͼһ¾-Ðû²¼£¬ Ö»ÒªËûû Óг·Ïú£¬ ¾ÍÓÀÔ¶¶¼ÊÇËûµÄÒâͼ¡£ ÈËÃǺÎÒÔ»áÄÇÑùµØ×ð¾´¹ÅÀϵķ¨ÂÉ£¿ÄǾÍÕýÊÇÒòΪÕâ¸ö Ôµ¹ÊÁË¡£ ÈËÃÇÔ¸ÒâÏàÐÅ£¬ ΨÓйŴúµÄÒâÖ¾µÄÓÅÔ½ÐÔ²ÅÄÜ°ÑÄÇ Ð©·¨Âɱ£´æµÃÈç´ËÓƾã» Èç¹ûÖ÷ȨÕß²»ÊÇÔÚʼÖÕ²»¶ÏµØ³ÐÈÏ ÕâЩ·¨ÂÉÓÐÒæµÄ»°£¬ ËûÔç¾Í»áǧ°Ù´ÎµØ·Ï³ýËüÃÇÁË¡£ Õâ¾ÍÊÇ ºÎÒÔÔÚÒ»ÇÐÌåÖÆÁ¼ºÃµÄ¹ú¼ÒÀ ·¨Âɲ»µ«Ô¶Ã»ÓÐÏ÷Èõ£¬ ·´¶ø »á²»¶ÏµØ»ñµÃеÄÁ¦Á¿µÄÔ-Òò£» ¹Å´úµÄÇ°ÀýʹµÃÕâЩ·¨ÂÉÈÕ ÒæÊÜÈË×ð¾´¡£ ·´Ö®£¬ ·²ÊÇ·¨ÂÉÓú¹ÅÀϱãÓúÏ÷ÈõµÄµØ·½£¬ ÄÇ¾Í Ö¤Ã÷ÁËÕâÀï²»ÔÙÓÐÁ¢·¨È¨£¬ ¶ø¹ú¼ÒÒ²¾Í²»ÔÙÓÐÉúÃüÁË¢Ù¡£

¢Ù

¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £± £°Õ£º ¡°ÔÚÒ»¸ö×ÔÓɵĹú¼ÒÀË-ÒªÊÇÌáµ½·¨ÂÉ£¬ÄǾÍ

ÊÇÌáµ½Ò»¼þ»áʹȫÌ幫ÃñÈËÈ˶¼ÔÚËüÃæÇ°Õ½ÀõµÄÊÂÇéÁË¡£¡-¡-Ò»µ©·¨ÂɵÄÍþÁ¦Ë¥ ½ß£¬ ¹ú¼Ò¾Í»á¾«Æ£Á¦¾¡¶ø¹éÓÚÃðÍö¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®¶þÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ

£± £³ £³

µÚÊ®¶þÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ Ö÷ȨÕß³ýÁËÁ¢·¨È¨Á¦Ö®Íâ±ãûÓÐÈκαðµÄÁ¦Á¿£¬ ËùÒÔÖ» ÄÜÒÀ¿¿·¨ÂɶøÐж¯£»¶ø·¨ÂÉÓÖÖ»²»¹ýÊǹ«ÒâµÄÕýʽ±íʾ¢Ù£¬Ëù ÒÔ Î¨Óе±ÈËÃñ¼¯ºÏÆðÀ´µÄʱºò£¬ Ö÷ȨÕß²ÅÄÜÐж¯¢Ú¡£ ÓÐÈË»á ˵£º °ÑÈËÃñ¶¼¼¯ºÏÔÚÒ»Æ𣬠ÕâÊǶàôÍýÏ룡ÔÚ½ñÌ죬 ÕâÊÇÒ» ÖÖÍýÏ룻 µ«ÊÇÔÚÁ½Ç§ÄêÒÔÇ°£¬ ÕâÈ´²»ÊÇÒ»ÖÖÍýÏë¡£ ÄÇÄ©£¬ ÄÑ µÀÊÇÈËÐԸıäÁËÂ𣿠¾«ÉñÊÂÎï·½ÃæµÄ¿ÉÄÜÐԵĽçÏÞ£¬ ²¢²»ÏñÎÒÃÇËùÏëÏñµÄÄÇ Ã´ÏÁ°¯¡£ ÕýÊÇÎÒÃǵÄÈõµã¡¢ ÎÒÃǵÄ×ï¹ý¡¢ ÎÒÃǵÄÆ«¼û£¬ °ÑËü ÃǸøÊø¸¿×¡ÁË¡£ ±°±ÉµÄÁé»êÊǾø²»»áÐÅÈÎΰ´óµÄÈËÎïµÄ£» Ï ¼úµÄÅ«Á¥ÃÇÔò´ø׿¥·íµÄÉñÇéÔÚ³°Ð¦×Å×ÔÓÉÕâ¸öÃû´Ê¡£ ¡¤¡¤ ÈÃÎÒÃǸù¾ÝÒѾ-×ö³ö¹ýµÄÊÂÇ飬 À´¿¼²ì¿ÉÄÜ×öµÃµ½µÄÊ Çé°É¡£ ÎÒ²»Ì¸¹Å´úÏ£À°µÄ¹²ºÍ¹ú£» µ«ÊÇÔÚÎÒ¿´À´£¬ ÂÞÂí¹²ºÍ ¹úÊÇÒ»¸öΰ´óµÄ¹ú¼Ò£¬ ÂÞÂí³ÇÊÇÒ»¸öΰ´óµÄ³ÇÊС£ ×îºóÒ»´Î µÄ»§¿Úͳ¼ÆÊý×Ö±íÃ÷£¬ ÂÞÂíÓÐÎä×°µÄ¹«ÃñËÄÊ®ÍòÈË£¬ ¶øÈ«µÛ ¹ú µÄ×îºóÊý×ÖÔòÓй«ÃñËÄ°ÙÍòÈËÒÔÉÏ¢Û£¬ »¹²»ËãÊôÃñ¡¢ Íâ°î ÈË¡¢ ¸¾Å®¡¢ ¶ùͯºÍÅ«Á¥ÔÚÄÚ¡£ ÎÒÃDz»ÄÑÏëÏñ£¬ Õâ¸öÊ׶¼¼°ÆäÖÜΧÊýÁ¿ÅÓ´óµÄÈËÃñҪʱ ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÕâÀïµÄÊý×Ö²¢²»ÕýÈ·¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £³ £´

³£¼¯»á£¬ ¸ÃÊǶàôÀ§ÄÑ£¡È»¶øÂÞÂíÈËÃñºÜÉÙÓÐÒ»Á¬¼¸¸öÐÇÆÚ ²»¼¯»áµÄ£¬ ¶øÇÒÉõÖÁ»¹Òª¼¯»áÐí¶à´Î¡£ ÂÞÂíÈËÃñ²»½öÐÐʹÖ÷ ȨµÄȨÀû£¬ ¶øÇÒ»¹ÐÐʹһ²¿·ÖÕþ¸®µÄȨÀû¡£ ËûÃÇ´¦ÀíijЩÊ Îñ£¬ ËûÃÇÉóÅÐijЩ°¸¼þ£¬ ¶øÇÒÈ«ÌåÂÞÂíÈËÃñÔÚ¹«¹²»á³¡Éϼ¸ ºõÍùÍùͬʱ¼ÈÊÇÐÐÕþ¹Ù¶øÓÖÊǹ«Ãñ¢Ù¡£ Èç¹û×·ËÝһϸ÷Ãñ×åÔçÆÚµÄÀúÊ·£¬ ÎÒÃǾͻᷢÏÖ´ó²¿·Ö µÄ¹Å´úÕþ¸®£¬ ¼´Ê¹ÊÇÏñÂíÆä¶ÙÈ˺ͷ¨À¼¿ËÈËÄÇÑùµÄ¹ú¾ýÖÆÕþ ¸®£¬ Ò²¶¼ÔøÓйýÀàËƵĻáÒé¡£ ÎÞÂÛÈçºÎ£¬ ÕâÒ»Î޿ɱ粵µÄÊ ʵ±¾Éí¾Í»Ø´ðÁËÒ»ÇÐÄÑÌâ¡£ ¸ù¾ÝÏÖÓÐÀ´ÍÆÂÛ¿ÉÄÜ£¬ ÎÒÒÔΪÕâ ÊǸöºÃ·½·¨¡£

¢Ú

µÚÊ®ÈýÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ £¨Ðø£©

¼¯»áÔÚÒ»ÆðµÄÈËÃñÒ»µ©Åú×¼ÁËÒ»Ì×·¨ÂÉ£¬ ±ãÈ·¶¨Á˹ú¼Ò µÄÌåÖÆ£»µ«ÕâÊDz»¹»µÄ¡£ËûÃÇÒѾ-½¨Á¢ÁËÒ»¸öÓÀ¾ÃÐÔµÄÕþ¸®£¬ »òÕßÊÇÒ»ÀÍÓÀÒݵØÌṩÁËÑ¡ÔñÐÐÕþ¹ÙµÄ°ì·¨£» ÕâÒ²»¹ÊDz»¹» ¢Ù

¼ûÃϵÂ˹剆¶ÂÞÂíʢ˥Ô-ÒòÂÛ¡· µÚ £¹Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

±¾¾í×Ô´ËÒÔϸ÷Õ£¬×÷Õß´óÌåÉÏϵÒÔÈÕÄÚÍß¹²ºÍ¹úС»áÒé £¨ £ì £å£ð£å £ô £é £ô£ã £ï £î

A

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·µÚ£¶Ê飺 ¡°Äã¶Áµ½ÎÒµÄÊ飨¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·¡ª¡ª £ó £å £é £ì£©µÄÑݱäΪÆäÀ¶±¾¡£

Òë Õߣ© ÖÐÄÇÆӵķÖÎöʱ£¬ÓÐʲô¸ÐÏëÄØ£¿ÎҲ²¿´¡£Äã»á×ÔÑÔ×ÔÓï˵£ºÕâÊÇÈÕÄÚ Íß Õþ¸®µÄÀúʷѽ¡£¡-¡-ËýÄÇÌåÖƾ¡¹ÜÊ®·ÖÃÀºÃ£¬È´²»ÊÇûÓÐȱÏݵģ»ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÔ¤ ·À ËýËù¾-Êܵı䶯£¬Ê¹ËýÃâÓÚËýÄ¿Ç°ÁÙÍ·µÄΣÏÕ¡£ÎÒÔ¤¼ûµ½ÁËÄÇÖÖΣÏÕ£¬ÎÒÒѾÐû ʾÁËËü£¬ÎÒÖ¸³öÁ˱£È«Ö®µÀ¡£ÎªÁ˱£»¤Ëý¶øÖ¸Ã÷±ØÐè²ÉÈ¡µÄ´ëÊ©£¬ÄѵÀÕâÊÇÏë ÒªÍÆ·-ËüÂ𣿠¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®ÈýÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ £¨Ðø£©

£± £³ £µ

µÄ¡£ ³ýÈ¥ÒâÍâÇé¿öËù¿ÉÄÜÐèÒªµÄÌر𼯻áÖ®Í⣬ ËûÃÇ»¹±ØÐë Óй̶¨µÄ¡¢ °´Æڵġ¢ ¾ø¶Ô²»ÄÜÈ¡Ïû»òÑÓÆڵļ¯»á£¬ ´Ó¶øµ½ÁË ¹æ¶¨µÄÈÕÆÚÈËÃñ±ãÄܺϷ¨µØ¸ù¾Ý·¨ÂÉÕÙ¿ª»áÒ飬 ¶ø²»ÐèÒªÈÎ ºÎÆäËûÐÎʽµÄÕÙ¼¯ÊÖÐø¢Ù¡£ µ«ÊÇ£¬ ³ýÁËÕâÖÖ´¿Êô°´ÆÚ¾ÙÐеķ¨¶¨¼¯»áÖ®Í⣬ ÆäËûÒ» ÇеÄÈËÃñ¼¯»á¡ª¡ª ¼´·²²»ÊÇÓɸºÓÐÕâÖÖÔðÈεÄÐÐÕþ¹ÙÒÀ·¨¶¨ ÐÎʽËùÕÙ¼¯µÄÈËÃñ¼¯»á¡ª¡ª ¾Í¶¼Ó¦¸ÃÈÏΪÊÇ·Ç·¨µÄ£¬ ¶øÇÒËü Ëù¾ö¶¨µÄÒ»ÇÐÒ²¶¼Ó¦¸ÃÈÏΪÊÇÎÞЧµÄ£» ÒòΪÕÙ¼¯»áÒéµÄÃüÁî ±¾Éí¾ÍÓ¦µ±ÊǸù¾Ý·¨ÂɵĢڡ£ ÖÁÓںϷ¨¼¯»á´ÎÊýµÄ¶àÉÙ£¬ ÔòÈ¡¾öÓڶ෽ÃæµÄ¿¼ÂÇ£¬ ÔÚ ÕâÒ»µãÉÏÎÒÃÇÎÞ·¨×÷³öÈ·ÇеĹ涨¡£ ÎÒÃÇÖ»ÄÜÒ»°ãµØ˵£¬ Õþ ¸®ÓúÊÇÓÐÁ¦Á¿£¬ ÔòÖ÷ȨÕß¾ÍÓúÓ¦¸Ã¾-³£µØ±íÏÖËû×Ô¼º¢Û¡£ ¶Î¼òÈËÃÇ»áÏòÎÒ˵£¬ Õâ¶ÔÓÚ½öÓÐÒ»¸ö³ÇÊеĹú¼Ò¿ÉÄÜºÜ ºÃ£¬ µ«ÊÇÈç¹û¹ú¼Ò°üÀ¨ÓÐÐí¶à³ÇÊУ¬ ÓÖ¸ÃÔõô°ìÄØ£¿ÎÒÃÇÊÇ ¢Ù

ÓÐ ÈËÈÏΪÕâÀïÊÇÖ¸·¨¹úµÄÈý¼¶»áÒ飨£Å£ô £-£ç¨¦ £¶ £± £´ £á £ô £ó £î¨¦ £ò£á £õ£ø£©£»Èý¼¶»áÒé×Ô£±

ÄêÖÁ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·µÄд×÷ʱ£¬ÒѾ-½«½üÒ»¸ö°ëÊÀ¼Í²»ÔøÕÙ¿ª¡£·üººÈÏΪÕâÀïÊÇ Ö¸ÈÕÄÚÍßС»áÒéÎ¥ÏÜÑÓÆÚÑ¡¾ÙÓëÕÙ¿ªÈ«Ìå»áÒ飬 ´Ó¶ø°Ñ³ÖÁËÕþȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¿É²Î¿´ÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡·£¬ µÚ £± £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £·Õ£º¡°ÎªÁËʹÐÐÕþÄܹ»ÓÐÁ¦¡¢Á¼ºÃ¶øÓÖ³¯×ÅËüµÄÄ¿±ê

˳ÀûÇ°½ø£¬Ò»ÇÐÐÐÕþȨÁ¦¾ÍÓ¦¸Ã¶¼ÕÆÎÕÔÚͬÑùÄÇЩÈ˵ÄÊÖÀï¡£µ«Êǽö½öÕâЩÈËÊÖ ²»±ä»¹ÊDz»¹»µÄ£¬ ¶øÇÒ»¹±ØÐë ʹ Ëû ÃÇ ¾¡ ¿É ÄÜ µØ Ö» ÊÇ ÔÚ Á¢ ·¨ Õß µÄ ÊÓ Ïß Ö® Ï ½ø ÐÐ »î ¶¯£¬Ó¦¸ÃÊÇÓÉÁ¢·¨ÕßÀ´Ö¸µ¼ËûÃÇ¡£ÕâÊÇʹËûÃDz»ÖÂÓÚ´Û¶áÁ¢·¨È¨ÍþµÄÕæÕýÃØÃÜÖ® Ëù ÔÚ¡£Ö»ÒªÊǸ÷¸öµÈ¼¶ÔÚ¼¯»á£¬ÔªÀÏÔº»òÕß¹úÍõ¾ÍºÜÄÑѹÖÆ»òÕß´Û¶áÁ¢·¨È¨Íþ¡£Õâ Àï Ìá³öµÄÕâÖÖ°ì·¨ÊÇΨһµÄ°ì·¨£»ËüÊǼò±ãµÄ£¬¶øÇÒ¾ö²»»áÊÇûÓÐЧ¹ûµÄ¡£È»¶ø ÎÒÔÚ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·ÖÐдµ½ÕâÒ»µã֮ǰ£¬¾¹È»Ã»ÓÐÈËÌá³ö¹ýËü£»ÕâÕæÊǷdz£¿É¹Ö ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ µÄÊ¡£


£± £³ £¶

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

°ÑÖ÷ȨȨÍþ·Ö¿ªÀ´ÄØ£¿»¹ÊÇÓ¦µ±Ê¹Ö®¼¯ÖÐÓÚÒ»¸ö³ÇÊУ¬ ²¢Ê¹ ËùÓÐÆäËûµÄ³ÇÊж¼Á¥ÊôÓÚËüÄØ£¿ ÎһشðµÀ£º ÎÒÃÇÓ¦¸Ã¼È²»ÓÃÇ°Ò»ÖÖ·½·¨£¬ Ò²²»ÓúóÒ»ÖÖ ·½·¨¡£ Ê×ÏÈ£¬ Ö÷ȨȨÍþÖ»ÓÐÒ»¸ö£» ÎÒÃÇ·Ö¸îËü£¬ ¾Í²»¿ÉÄܲ» »ÙÃðËü¡£ Æä´Î£¬ Ò»¸ö³ÇÊУ¬ ÕýÈçÒ»¸ö¹ú¼ÒÒ»Ñù£¬ ÊDz»¿ÉÄÜºÏ ·¨µØÁ¥ÊôÓÚÁíÍâÒ»¸ö³ÇÊеģ» ÒòΪÕþÖÎÌåµÄ±¾ÖʾÍÔÚÓÚ·þ´Ó Óë×ÔÓɶþÕßµÄÒ»Ö£¬ ¶ø³¼ÃñÓëÖ÷ȨÕßÕâÁ½¸öÃû´ÊÄËÊÇͬһÒâ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤ ÒåµÄÏà¹ØÓï¢Ù£¬ ÕâÁ½ÖÖ¹ÛÄî¾Í½áºÏΪ¹«ÃñÕâÒ»Ãû³Æ¢Ú¡£ ÎÒ»¹Òª»Ø´ð˵£¬°ÑÐí¶à³ÇÊнáºÏ³ÉΪһ¸öΨһµÄ³Ç°î£¬×Ü ¹éÊÇ»µÊ£» ¶øÇÒÏëÒª½øÐÐÕâÖÖ½áºÏʱ£¬ ÈËÃÇÒ²ÎÞ·¨×ÔÚ¼¿ÉÒÔ ±ÜÃâÖÖÖÖÌìÈ»µÄ²»·½±ã¡£ ¾ø²»ÄÜÒÔ´ó¹úµÄÀÄÓÃȨÁ¦Îª½è¿ÚÀ´ ·´¶ÔÖ÷ÕÅֻҪС¹úµÄÈË¢Û¡£ È»¶øÓÖÔõÑù²ÅÄÜʹС¹úÓÐ×ã¹»µÄ Á¦Á¿À´µÖÓù´ó¹úÄØ£¿ÄǾ͵ÃÏñÍùÎôÏ£À°µÄ³ÇÊеֿ¹¹ý´óÍõ¢Ü ÄÇÑù£¬ ÄǾ͵ÃÏñÍí½üµÄºÉÀ¼ºÍÈðÊ¿Ôø¾-µÖ¿¹¹ý°ÂµØÀûÍõ³¯ÄÇ Ñù¢Ý¡£ ²»¹ý£¬ÈËÃÇÈç¹û²»Äܰѹú¼ÒËõСµ½Ç¡µ±µÄ½®½çÖ®ÄڵĻ°£¬ ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £±¡¢£²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £¶Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û ¢Ü

¬Ëó×Ô¼ºÊÇÖ÷ÕÅС¹úµÄ£¬ ¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢ £² £±¡ª£´ £¸ £µ ¡°´óÍõ¡± Ö¸²¨Ï£Õ½Õùʱ²¨Ë¹Íõ´óÁ÷Ê¿µÚÒ» £¨£Ä£á £õ£ó£É £å £ò£¬¹«ÔªÇ° £µ £ò £é

ÄêÔÚ룩 ÓëѦÎ÷˹ £¨£Ø£å £¸ £µ¡ª£´ £¶ £µÄêÔÚ룩¡£¡ª¡ª Òë×¢ £ò£ø¨¨ £ó£¬ ¹«ÔªÇ° £´ ¢Ý

¡°°ÂµØÀûÍõ³¯¡±¼´¹þ²®Ë¹±¤£¨£È£á £ð£ó £â£õ £ò£ç£©Íõ³¯¡£ºÉÀ¼Ô-Ϊ¹þÆÕ˹±¤Íõ³¯Áì

µØ£¬ÈðÊ¿Ô-ΪÉñÊ¥ÂÞÂíµÛ¹úµÄÒ»²¿·Ö£»¹þÆÕ˹±¤Íõ³¯Ïµ°ÂµØÀû´ó¹«¼æÉñÊ¥ÂÞÂíµÛ ¹ú »ÊµÛ£¬¹Ê´Ë´¦³ÆΪ¡°°ÂµØÀûÍõÀÊ¡±¡£²¨Ï£Õ½Õùʱ£¬Ï£À°¸÷³Ç°îÔø½á³ÉÁªÃË£»·´¿¹ ¹þ ÆÕ˹±¤Íõ³¯Í³ÖÎʱ£¬ºÉÀ¼ÓëÈðÊ¿¾ùΪÁª°î¡£±¾ÎÄÕâ¾ä»°µÄÒâ˼ÊÇ˵£¬½á³ÉÁª°î »òÁªÃË¾Í ¡°ÄÜʹС¹úÓÐ×ã¹»µÄÁ¦Á¿À´µÖÓù´ó¹ú¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®ËÄÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ £¨Ðø£©

£± £³ £·

ÄÇÄ©¾Í»¹ÓÐÁíÒ»ÖÖ°ì·¨£º ÄǾÍÊǸù±¾²»ÐíÓÐÒ»¸öÊ׶¼£¬ ¶øÊÇ °ÑÕþ¸®ÂÖÁ÷µØÉèÔÚÿ¸ö³ÇÊÐÀ ²¢ÔÚ¸÷¸ö³ÇÊÐÀïÒ»Ò»µØÕÙ¼¯ È«¹ú»áÒé¡£ ʹÈË¿Úƽ¾ù·Ö²¼ÔÚÁìÍÁÉÏ£¬ ʹͬÑùµÄȨÀûÆÕ¼°ÓÚ¸÷¸öµØ ·½£¬ ʹµ½´¦¶¼ÏíÓи»×ãÓëÉúÃü£» ΨÓÐÕâÑù£¬ ¹ú¼Ò²ÅÄܳÉΪ¼È ÊǾ¡¿ÉÄÜ×îÇ¿¶øÓÐÁ¦µÄ£¬ ¶øͬʱÓÖÊǾ¡¿ÉÄÜÖÎÀíµÃ×îºÃµÄ¹ú ¼Ò¡£ Çë¼Çס£º ³ÇÊеĸßǽºñ±Ú¶¼Ö»ÊÇÓÉÏç´å·¿ÎݵĶϾ®ÍÇÔ« ¶ø¹¹³ÉµÄ¡£ ÿµ±ÎÒ¿´¼û¾©³ÇÀïÐ˽¨Ò»×ù¹¬µî£¬ ÎҾͷ·𿴵½ ÁËÕâÊÇ°ÑÕû¸öµÄ¹úÍÁÂÙΪһƬ·ÏÐæ¢Ù¡£

µÚÊ®ËÄÕ¡¡ÔõÑùά³ÖÖ÷ȨȨÍþ £¨Ðø£© µ±ÈËÃñºÏ·¨µØ¼¯»á¶ø³ÉΪÖ÷ȨÕß¹²Í¬ÌåµÄÄǸöʱ¿Ì£¬ Õþ ¸®µÄÒ»ÇÐȨÏÞ±ã¸æÖÕÖ¹£» ÓÚÊÇÐÐÕþȨҲ¾ÍÖжϣ¬ ÓÚÊÇ×îÃìС µÄ¹«ÃñµÄÉí·Ö±ãºÍ×î¸ß¼¶ÐÐÕþ¹ÙµÄÉí·ÖÊÇͬÑùµØÉñÊ¥²»¿ÉÇÖ ·¸£¬ ÒòΪÔÚ±»´ú±íµÄÈËÒѾ-³öÏֵĵط½¾Í²»ÄÜÔÙÓÐʲô´ú±í ÁË¡£ ÂÞÂíÈËÃñ´ó»áÀïËù³öÏÖµÄɧÂÒ£¬ ´ó²¿·ÖÊÇÓÉÓÚ²»ÖªµÀ»ò ÕߺöÂÔÁËÕâÌõ¹æÔòµÄÔµ¹Ê¡£ Ö´Õþ¹ÙÕâʱºòÖ»²»¹ýÊÇÈËÃñµÄÖ÷ ¢Ù ¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £µ¾í£º ¡°Á½¸ö´óСÏàµÈ¡¢ÈË¿ÚÊýÄ¿ÏàͬµÄ¹ú¼Ò£¬ËüÃǵÄÁ¦Á¿ ¿ÉÄÜÊǷdz£Ö®²»ÏàµÈµÄ£» ¶þÕß Ö® ÖÐ ÓÀ Ô¶ ÊÇ ÈË ¿Ú ÔÚ ¹ú ÍÁ ÉÏ ·Ö ²¼ µÃ ×î ƽ ¾ù µÄ ¹ú ¼Ò ×î Ç¿¡£Õâ¸ö¹ú¼ÒËäȻûÓÐÐí¶à´ó³ÇÊУ¬Òò¶øÒ²²¢²»³öÃû£¬µ«¾-³£È´»áսʤÁíÒ»¸ö¹ú ¼Ò¡£ÕýÊÇÄÇЩ´ó³ÇÊвÅÏûºÄ¾¡ÁËÒ»¸ö¹ú¼Ò£¬²¢Ôì³ÉËüµÄË¥Èõ¡£´ó³ÇÊÐËù²úÉúµÄ²Æ ¸»ÄËÊÇÒ»ÖÖ¼ÙÏóµÄÓëÐé»ÃµÄ²Æ¸»£»ÄÇÀï½ðÇ®Ëä¶à£¬µ«×÷Óò»´ó¡£ÓÐÈË˵£¬°ÍÀè³Ç ¶Ô ·¨À¼Î÷¹úÍõÀ´ËµµÈÓÚÒ»¸öÐÐÊ¡£»ÎÒÈ´ÏàÐÅ£¬ËüµÈÓÚºÃЩ¸öÐÐÊ¡£»¶øÇÒ´Ó¸÷·½Ãæ À´ ¿´£¬°ÍÀ趼ÊÇ¿¿¸÷Ê¡À´¹©ÑøµÄ£¬¸÷Ê¡´ó²¿·ÖµÄÊÕÈ붼Á÷µ½Õâ¸ö³ÇÊÐÀ²¢ÇÒ¾Í

ÁôÔÚÕâÀ ÓÀÔ¶²»Ôٻص½ÈËÃñÊÖÖУ¬ Ò²ÓÀÔ¶²»Ôٻص½¹úÍõÊÖÖС£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £³ £¸

¢Ù

ϯ£¬ ±£Ãñ¹ÙÖ»²»¹ýÊǵ¥´¿µÄÒ鳤 £¬ ¶øÔªÀÏÔºÔòºÁÎÞµØλ¿É ÑÔ¢Ú¡£ ÔÚÕâÖÖÖжϵÄÆڼ䣬 ¾ýÖ÷Òª³ÐÈÏ¡¢ »òÕßÓ¦¸Ã³ÐÈÏÓÐÒ»¸ö ʵ¼ÊµÄÔÚÉÏÕߣ¬ Õâ¶ÔÓÚËûÀ´Ëµ×ÜÊÇ¿ÉŵÄÊ£» ¶øÕâÖÖÈËÃñµÄ ¼¯»á£¬ ÓÉÓÚËüÊǶÔÕþÖι²Í¬ÌåµÄÒ»ÖÖ±£»¤Óë¶ÔÕþ¸®µÄÒ»ÖÖÔ¼ Êø£¬ Òò¶øÔÚÒ»ÇÐʱ´úÀﶼ³ÉΪÊ×ÁìÃǵÄÒ»Öֿ־塣 ÓÚÊÇËûÃÇ ×ÜÊDz»Ï§Óþ¡ÖÖÖÖÐÄ»ú¡¢ÖÖÖÖ·´¶Ô¡¢ÖÖÖÖµóÄÑÓëÖÖÖÖŵÑÔ£¬Á¦ Ç󿹾ܹ«ÃñµÄ¼¯»á¡£¼ÙÈ繫ÃñÊÇÌ°À·µÄ¡¢Å³ÈõµÄ¡¢Î·ËõµÄ¡¢°® °²ÒݸüÓÐÉõÓÚ°®×ÔÓɵĻ°£¬ ËûÃǾͲ»Äܳ¤ÆÚ¿¹¾ÜÕþ¸®ÕâÖÖÒ» ÔÙµÄŬÁ¦ÁË¡£·´¿¹µÄÁ¦Á¿¢Û¾ÍÊÇÕâÑù²»¶ÏµØÔÚÔö³¤×Å£¬¶øÖ÷Ȩ ȨÍþ±ãÖÕ½«ÏûÊÅ£¬ÓÚÊǴ󲿷ֳǰîÒ²¾Í»á¹ýÔçµØÇ㸲ÓëÃðÍö¡£ µ«ÊÇÔÚÖ÷ȨµÄȨÍþÓëר¶ÏµÄÕþ¸®Ö®¼ä£¬ ÓÐʱºò»á³öÏÖÒ» ÖÖÖмäµÄÁ¦Á¿¢Ü£» ÕâÒ»µã¾ÍÊÇÏÂÃæ±ØÐëҪ̸µ½µÄÁË¡£

¢Ù ÆäÒâÒå´óÖºÍÓ¢¹ú¹ú»áÖÐËùʹÓõÄÕâ¸öÃû´ÊÏà½üËÆ¢Ù¡£×ÝÁîÔÚÒ»ÇÐȨÏÞ ¶¼ÒÑÖжϵÄʱºò£¬ µ«ÕâÖÖÖ°ÄÜÉϵÄÏàËÆÒ²»¹ÊÇ»áʹִÕþ¹ÙÓë±£Ãñ¹Ù»¥Ïà³åÍ»µÄ¡£ ¢Ù´Ë´¦¡°Ò鳤¡±Ô-ÎÄΪ£ï £ò£á £ô £å £õ £ò£¬´Ë´Ê´óÖÂÏ൱ÓÚÓ¢¹ú¹ú»áÏÂÔºµÄÒ鳤 £¨£ó £ð£å £á

£-£ë£å £ò£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·£º ¡°Ö»ÒªÁ¢·¨È¨Á¦Ò»·¢ÑÔ£¬ÈËÈ˾Ͷ¼»Øµ½Æ½µÈ״̬£¬Ò»ÇÐȨ

Íþ¶¼ÒªÔÚËüÃæÇ°³ÁĬÏÂÀ´£¬ ËüµÄÉùÒô¾ÍÊÇÉϵÛÔÚ´óµØÉϵÄÉùÒô¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°·´¿¹µÄÁ¦Á¿¡± Ö¸Õþ¸®·´¿¹ÈËÃñ £¨¼´Ö÷ȨÕߣ© µÄÁ¦Á¿¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡°ÖмäµÄÁ¦Á¿¡±¼´ÏÂÕÂËùÒªÌÖÂÛµÄÒéÔ±»ò´ú±í£¬ÒéÔ±»ò´ú±íÔÚÖ÷ȨÕߺÍÕþ

¸®Ö®¼äÐγÉÒ»ÖÖ ¡°ÖмäµÄÁ¦Á¿¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®ÎåÕ¡¡ÂÛÒéÔ±»ò´ú±í

£± £³ £¹

µÚÊ®ÎåÕ¡¡ÂÛÒéÔ±»ò´ú±í Ò»µ©¹«¹²·þÎñ²»ÔÙ³ÉΪ¹«ÃñµÄÖ÷ÒªÊÂÇ飬 ²¢ÇÒ¹«ÃñÄþÔ¸ ÌÍ×Ô¼ºµÄÇ®¿Ú´ü¶ø²»Ô¸±¾ÈËÇ×ÉíÀ´·þÎñµÄʱºò£¬ ¹ú¼Ò¾ÍÒѾÊDZôÁÙ»ÙÃðÁË¡£ ÐèÒª³öÕ÷×÷Õ½Âð£¿ËûÃÇ¿ÉÒÔ³öÇ®¹Í±ø£¬ ¶ø×Ô ¼º´ôÔÚ¼ÒÀï¡£ ÐèҪȥ²Î¼ÓÒé»áÂð£¿ËûÃÇ¿ÉÒÔÍƾÙÒéÔ±£¬ ¶ø×Ô ¼º´ôÔÚ¼ÒÀï¡£ ÓÉÓÚÀÁ¶èÓë½ðÇ®µÄÔµ¹Ê£¬ ËûÃDZãÖÕÓÚÓÐÁË¿ÉÒÔ Å«ÒÛ×Ô¼º×æ¹úµÄ¾üÈ˺ͿÉÒÔ³öÂô×Ô¼º×æ¹úµÄ´ú±í¡£ ÕýÊÇÓÉÓÚÉÌÒµÓ빤ÒÕµÄÈÅÈÁ¡¢ ÓÉÓÚΨÀûÊÇͼ¡¢ ÓÉÓÚÈáÈõ ¶ø̰ͼÏíÊÜ£¬ ÈËÉíµÄ·þÎñ²Å±»×ª»¯Îª½ðÇ®¡£ ÈËÃÇÄóöÀ´×Ô¼º µÄÒ»²¿·ÖÊÕÒ棬 ΪµÄÊÇ¿ÉÒÔ¸ü°²ÒݵØÔö¼Ó×Ô¼ºµÄÊÕÒæ¡£ ³öÇ® °É£¬²»¾ÃÄã¾Í»áµÃµ½¼ÏËøµÄ¡£Ç®²ÆÕâ¸ö×ÖÑÛÊÇÅ«Á¥µÄ×ÖÑÛ¢Ù£» ¡¤¡¤ ÔڳǰîÀïÊDz»ÖªµÀÓÐÕâ¸ö×ÖÑ۵ġ£ÔÚÒ»¸öÕæÕý×ÔÓɵĹú¼ÒÀ Ò»Çж¼Êǹ«ÃñÇ×ÊÖÀ´×ö£¬ ûÓÐÈκÎÊÂÇéÊÇÒªÓÃÇ®µÄ¡£ ËûÃÇÔ¶ ²»ÊÇ»¨Ç®À´Ãâ³ý×Ô¼ºµÄÒåÎñ£¬ ·´¶øÊÇ»¨Ç®À´Ç×ÉíÂÄÐÐ×Ô¼ºµÄ ÒåÎñ¡£ ÎÒ¾àÀëͨ³£µÄ¹ÛÄîίʵÊÇÌ«Ô¶ÁË£» ÎÒÏàÐÅÀÍÒÛÒª±È×â Ë°¸ü²»Î¥·´×ÔÓÉ¢Ú¡£ ¹ú¼ÒµÄÌåÖÆÓúÁ¼ºÃ£¬ ÔòÔÚ¹«ÃñµÄ¾«ÉñÀ ¹«¹²µÄÊÂÇéÒ² ¢Ù

¡¶¿ÆÎ÷¼ÎÖÆÏÜÄâÒé¡·£º ¡°ÎÒÈÏΪǮ²Æ¾ÍÏñÊÇÕþÖÎÌåÉϵÄÖ¬·¾£¬Ëü»áʹµÃÕþÖÎ

ÌåÓ·Ö×ÎÞÁ¦¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Òë×¢

×÷ÕßÔÚ ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·£¨µÚ £± £±Õ£© ÖУ¬Ôø½¨Ò鲨À¼²ÉÓÃÕâÖÖ°ì·¨¡£¡ª¡ª


£± £´ £°

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

¾ÍÓúÖØÓÚ˽È˵ÄÊÂÇé¡£ ˽È˵ÄÊÂÇéÉõÖÁÓÚ»á´ó´ó¼õÉٵģ¬ Òò ΪÕû¸öµÄ¹«¹²ÐÒ¸£¾Í¹¹³ÉÁ˺ܴóÒ»²¿·Ö¸öÈËÐÒ¸££¬ ËùÒÔºÜÉÙ »¹ÓÐʲôÊÇÔÙÒª¸öÈË·ÑÐÄȥѰÇóµÄÁË¡£ ÔÚÒ»¸öÕþ¼¨Á¼ºÃµÄ³Ç °îÀ ÈËÈ˶¼»á±¼Ïò´ó»áÈ¥µÄ£» ¶øÔÚÒ»¸ö»µÕþ¸®Ö®Ï£¬ ¾Íû ÓÐÒ»¸öÈËÔ¸Ò⳯×ÅÄÇÀïÂõ³öÒ»²½ÁË£¬ ÒòΪûÓÐÈ˶ÔÓÚÄÇÀïËù ·¢ÉúµÄÊÂÇé¸Ðµ½ÐËȤ£¬ ÒòΪÈËÃÇÔ¤Áϵõ½¹«ÒâÔÚÄÇÀïÊDz»»á Õ¼ÓÅÊƵģ¬¶øÇÒ×îºóÒ²ÒòΪ¼ÒÎñµÄ²ÙÐÄÎüÒýסÁËÈËÃǵÄÒ»ÇС£ ºÃ·¨ÂÉ»áʹÈËÖƶ©³ö¸üºÃµÄ·¨ÂÉ£¬ »µ·¨ÂÉÔò»áµ¼Ö¸ü»µµÄ·¨ ÂÉ¡£ Ö»ÒªÓÐÈË̸µ½¹ú¼Ò´óÊÂʱ˵£º ÕâºÍÎÒÓÐʲôÏà¸É£¿ÎÒÃÇ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ¿ÉÒÔÁ϶¨¹ú¼Ò¾ÍËãÍêÁË¡£ °®¹úÐĵÄÀäÈ´¡¢Ë½ÈËÀûÒæµÄ»î¶¯¡¢¹ú¼ÒµÄÅÓ´ó¡¢Õ÷·þ¡¢Õþ ¸®µÄÀÄÓÃȨÁ¦£¬ ÕâЩ¶¼¿ÉÒÔʹÎÒÃÇÏëÏñµ½¹ú¼ÒÒé»áÖÐÈËÃñµÄ ÒéÔ±»ò´ú±íµÄÀ´Â·¡£ ËûÃÇÒ²¾ÍÊÇÔÚijЩ¹ú¼ÒÀïÈËÃÇËù¹«È»³Æ ΪµÄµÚÈýµÈ¼¶¢Ù¡£ ÕâÑù¾¹°ÑÁ½¸öµÈ¼¶µÄÌØÊâÀûÒæ°ÚÔÚÁ˵ÚÒ» λºÍµÚ¶þλ£» ¶ø¹«¹²ÀûÒæÈ´Ö»Õ¼µÚÈýλ¡£ ÕýÈçÖ÷ȨÊDz»ÄÜתÈõĢڣ¬Í¬Àí£¬Ö÷ȨҲÊDz»ÄÜ´ú±íµÄ£» Ö÷ȨÔÚ±¾ÖÊÉÏÊÇÓɹ«ÒâËù¹¹³ÉµÄ£¬ ¶øÒâÖ¾ÓÖÊǾø²»¿ÉÒÔ´ú±í µÄ£» ËüÖ»ÄÜÊÇͬһ¸öÒâÖ¾£¬ »òÕßÊÇÁíÒ»¸öÒâÖ¾£¬ ¶ø¾ø²»ÄÜÓРʲôÖмäµÄ¶«Î÷¡£ Òò´ËÈËÃñµÄÒéÔ±¾Í²»ÊÇ¡¢ Ò²²»¿ÉÄÜÊÇÈËÃñ µÄ´ú±í£¬ ËûÃÇÖ»²»¹ýÊÇÈËÃñµÄ°ìÊÂÔ±°ÕÁË£» ËûÃDz¢²»ÄÜ×÷³ö Èκο϶¨µÄ¾ö¶¨¡£ ·²ÊDz»ÔøΪÈËÃñËùÇ××ÔÅú×¼µÄ·¨ÂÉ£¬ ¶¼ÊÇ ÎÞЧµÄ£» ÄǸù±¾¾Í²»ÊÇ·¨ÂÉ¡£ Ó¢¹úÈËÃñ×ÔÒÔΪÊÇ×ÔÓɵģ» Ëû ¢Ù

Ö¸·¨¹ú¸ïÃüÇ°Èý¼¶»áÒéÖеĵÚÈýµÈ¼¶¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®ÎåÕ¡¡ÂÛÒéÔ±»ò´ú±í

£± £´ £±

ÃÇÊÇ´ó´íÌØ´íÁË¡£ ËûÃÇÖ»ÓÐÔÚÑ¡¾Ù¹ú»áÒéÔ±µÄÆڼ䣬 ²ÅÊÇ×Ô Óɵģ»ÒéÔ±Ò»µ©Ñ¡³öÖ®ºó£¬ËûÃǾÍÊÇÅ«Á¥£¬ËûÃǾ͵ÈÓÚÁãÁË¡£ ÔÚËûÃÇÄǶ̴ٵÄ×ÔÓÉʱ¿ÌÀ ËûÃÇÔËÓÃ×ÔÓɵÄÄÇÖÖ°ì·¨£¬ Ò² È·ºõÊÇÖµµÃËûÃÇɥʧ×ÔÓɵġ£ ´ú±íµÄ¹ÛÄîÊǽü´úµÄ²úÎ ËüÆðÔ´Óڷ⽨Õþ¸®£¬ ÆðÔ´ÓÚ ÄÇÖÖʹÈËÀàÇüÈ貢ʹ¡°ÈË¡±Õâ¸öÃû³Æɥʧ×ðÑϢٵġ¢¼È×ï¶ñ¶ø ÓÖ»ÄÃýµÄÕþ¸®Öƶȡ£ ÔڹŴúµÄ¹²ºÍ¹úÀ ¶øÇÒÉõÖÁÓÚÔڹŴú µÄ¾ýÖ÷¹úÀ ÈËÃñÊÇ´Ó²»ÔøÓйý´ú±íµÄ£¬ ËûÃDz¢²»ÖªµÀÓÐÕâ ÑùÒ»¸öÃû´Ê¡£ ÔÚÂÞÂí£¬ ±£Ãñ¹ÙÊÇÈç´ËÖ®ÉñÊ¥£¬ ÈËÃÇÉõÖÁÓÚ´Ó ²»ÔøÏëÏñ¹ýËûÃÇ»á´Û¶áÈËÃñµÄÖ°ÄÜ£¬ ¶øÇÒËûÃÇÔÚÄÇÑù¹ã´óµÄ ÈËȺ֮ÖÐÒ²´ÓÀ´²»ÔøÊÔͼ¶ÔÓÚ×Ô¼º×÷ΪÊ×ÁìµÄµØλÀ´Ò»´ÎÈ« ÃñͶƱ£»¡ª¡ª ÕâÒ»µãÊǷdz£Ö®¶ÀÌصġ£¿ÉÊÇ£¬¸ù¾Ý¸ïÀ-¹Å¢Úʱ ´úËù·¢ÉúµÄÇé¿ö£¬ ¼´ÓÐÒ»²¿·Ö¹«Ãñ¾¹´ÓÎݶ¥ÉϽøÐÐͶƱ£¬ ±ã ¿ÉÒÔÅжÏÈ˶àÊýÖÚÓÐʱºò»áÔì³ÉÔõÑùµÄÂé·³ÁË¡£ ÔÚȨÀûÓë×ÔÓɾÍÊÇÒ»Çеĵط½£¬²»·½±ãÊDz»ËãÒ»»Øʵġ£ ÕâЩÃ÷ÖǵÄÈËÃñ»áÒÔÇ¡µ±µÄ´ëÊ©À´°²ÅÅÒ»ÇУ¬ ËûÃÇ»áÈÃËûÃÇ

¢Ù

°´ ·â ½¨ ÖÆ ¶È£» ³¼ Êô Ðë ¶Ô Æä Áì Ö÷ ÐÐ ³¼ ·þ Àñ £è£ï£í£í£á £ç£å£¬ ´Ë ´Ê ϵ ÓÉ £è£ï£í£í£å

£¨ÈË£© Ò»´Êת±ä¶øÀ´¡£ÐÐÀñÖ®ºó£¬³¼Êô¾Í³ÉΪÁìÖ÷µÄ ¡°£è£ï£í£í£å¡±¡£·¨¹ú·â½¨Ê±´úµÄ ·¨ ÂÉ Íù Íù ÒÔ ¡°£è£ï£í£í£å¡± ×÷ ¡°³¼ Êô¡± ½â£¬ Ëù ÒÔ Õâ Àï ˵ ¡°Ê¹ ¡®ÈË¡¯ Õâ ¸ö Ãû ³Æ É¥ ʧ ×ð ÑÏ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¸ï À-¹Å£¨£Ç£ò£á £ã £ñ £õ£å £å£¬¼´£Ç£ò£á £ã £ã £è£õ£ó£©Ðֵܣ¬¼´Ìá±´ÁôÎÚ˹¡¤¸ïÀ-¹Å£¨£Ô£é £â£å £ò £é £õ£ó

£¶ £°¡ª£± £³ £³Ä꣩Óë¸ÇÎÚ˹¡¤¸ïÀ-¹Å£¨£Ç£á £µ £³¡ª £Ç£ò£á £ã £ã £è£õ£ó£¬¹«ÔªÇ°£± £é £õ£ó£Ç£ò£á £ã £ã £è£õ£ó£¬¹«ÔªÇ°£± £± £² £±Ä꣩£¬ Á½È˶¼ÊÇÂÞÂíµÄ±£Ãñ¹Ù£¬ ÖøÃûµÄÐÛ±ç¼Ò¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £´ £² ¢Ù

µÄÒÛÀô È¥×ö±£Ãñ¹ÙËù²»¸Ò×öµÄÊ£» ÒòΪËûÃÇÎÞÐ뺦ÅÂËûÃÇ µÄÒÛÀô»áÏëÒª´ú±íËûÃÇ¢Ú¡£ È»¶ø£¬ÎªÁË˵Ã÷±£Ãñ¹ÙÓÐʱºòÊÇÔõÑù´ú±íÈËÃñµÄ¢Û£¬ÎÒÃÇ Ö»ÐëÉèÏëÒ»ÏÂÕþ¸®ÊÇÔõÑù´ú±íÖ÷ȨÕߵľ͹»ÁË¡£ ·¨ÂɼÈȻֻ ²»¹ýÊǹ«ÒâµÄÐû¸æ£¬ ËùÒÔÊ®·ÖÏÔÈ»£¬ ÔÚÁ¢·¨È¨Á¦ÉÏÈËÃñÊDz» Äܱ»´ú±íµÄ£» µ«ÊÇÔÚÐÐÕþȨÁ¦ÉÏ£¬ ÔòÈËÃñÊÇ¿ÉÒÔ²¢ÇÒÓ¦¸Ã±» ´ú±íµÄ£¬ ÒòΪÐÐÕþȨÁ¦²»ÍâÊÇ°ÑÁ¦Á¿ÔËÓÃÔÚ·¨ÂÉÉ϶øÒÑ¡£ ´Ó ÕâÒ»µã±ã¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ ÔÚ×Ðϸ¼ÓÒÔ¿¼²ìÖ®ºó£¬ ÈËÃǾͻᷢÏÖºÜ ÉÙÓм¸¸öÃñ×åÊÇÓз¨Âɢܵġ£ÎÞÂÛÈçºÎ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒԿ϶¨£¬±£Ãñ ¹Ù¼È²»¾ßÓÐÈκβ¿·ÖµÄÐÐÕþȨÁ¦£¬ ËùÒÔÓÀÔ¶²»ÄÜÒÔÆäÖ°ÎñÉÏ µÄȨÀûÀ´´ú±íÂÞÂíÈËÃñ£¬ ³ý·ÇÊÇËû´Û¶áÁËÔªÀÏÔºµÄȨÀû¢Ý¡£ ÔÚÏ£À°ÈËÄÇÀ ·²ÊÇÈËÃñËùÐèÒª×öµÄÊÂÇ飬 ¶¼ÓÉÈËÃñ×Ô ¼ºÀ´×ö£» ËûÃDz»¶ÏµØÔڹ㳡Éϼ¯»á¡£ ËûÃÇÉú»îÔÚκ͵ÄÆøºò À ËûÃǾø²»Ì°Çó£» Å«Á¥ÃÇÔÚ×öËûÃǵÄÀͶ¯£» ËûÃǵĴóÊÂÖ» ÊÇ×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ¡£ ¿ÉÊÇÈç½ñ¼ÈÒѲ»ÔÙÓÐÕâÖÖͬÑùµÄ±ãÀû£¬ ÓÖÔõ ô»¹Äܱ£³ÖͬÑùµÄȨÀûÄØ£¿ÄãÃÇÄÇÖÖ¸üÑÏ¿áµÄÆøºòʹµÃÄãÃÇ ÓÐןü¶àµÄÐèÒª¢Þ£¬ ¹«¹²»á³¡Ò»ÄêÖ®ÄÚÓÐÁù¸öÔÂÊÇÎÞ·¨×¤×ã ¢Ù

ÒÛ ÍÍ £¨£Ì£é £ã £ô £ï £ò£©£¬¹ÅÂÞÂí¹ÙÀôµÄìè´Ó£¬ºÉ¸«Ó뾸˸úË泤¹Ù²¢ £ã £ô £å £õ £ò£¬¼´£Ì£é

´þ ²¶×ïÈË¡£ËûÃDz¢ÎÞʵȨ£¬Ò²²»ÊÇ´ú±í£»ËûÃÇÖ»±£Áô׏Ŵú¿âÀïÑÇ´ó»áÐÎʽµÄ²Ð Óà¡£ ¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £´ÕÂ×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

ÂÞÂí±£Ãñ¹Ù¿ÉÒÔ´ú±íÈËÃñÐÐʹ·ñ¾öȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡°·¨ÂÉ¡± Ö¸ÉÏÎÄËù˵×÷Ϊ ¡°¹«ÒâµÄÐû¸æ¡± µÄ·¨ÂÉ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Þ

ÔÚº®ÀäµÄ¹ú¶È¶øÒª·ÂЧ¶«·½È˵ÄÉݳÞÓëÈáÃÒ£¬ÄǾÍÊÇÏë¸ø×Ô¼º´÷ÉϼÏËø

ÁË£» ÎÒÃÇ»á±ÈËûÃǸü¼Ó±ØÈ»µØÏòÕâ¶þÕßÇü·þµÄ¡£


µÚÊ®ÎåÕ¡¡ÂÛÒéÔ±»ò´ú±í

£± £´ £³

µÄ£¬ÄãÃǵĺ¬»ì²»ÇåµÄÑÔÓï²»¿ÉÄÜÔÚ¶Ì쳡Éϱ»ÈËÌýÇå³þ£»Äã ÃǹØÐÄ×Ô¼ºµÄÊÕÈëÔ¶ÉõÓÚ×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ£¬ ¶øÄãÃǺ¦Å±»ÈËÅ«ÒÛ Ò²Ô¶²»È约ÅÂƶÀ§¡£ ʲô£¡ÄѵÀ×ÔÓÉΨÓÐÒÀ¿¿Å«ÒÛ¢Ù²ÅÄÜά³ÖÂð£¿Ò²ÐíÊǵġ£ ÊÇÁ½¸ö¼«¶ËÏ໥½Ó´¥ÁË¡£ ·²ÊÇ×ÔÈ»½çÖиù±¾¾Í²»´æÔÚµÄÊÂÎï ¶¼»áÓÐÆä²»±ã£¬ ¶øÎÄÃ÷Éç»á±ÈÆðÆäËûÒ»ÇÐÀ´¾Í¸ü¼ÓÈç´Ë¡£ µÄ È·ÊÇÓÐÕâÖÖ²»ÐÒµÄÇé¿ö£¬ ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏ£¬ ÈËÃDz»ÒÔ±ðÈ˵Ä×Ô ÓÉΪ´ú¼Û±ã²»Äܱ£³Ö×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ£¬ ¶øÇÒÈô²»ÊÇÅ«Á¥¼«¶ËµØ×÷ Å«Á¥£¬ ¹«Ãñ±ã²»ÄÜÍêÈ«×ÔÓÉ¡£ ˹°Í´ïµÄÇé¿ö¾ÍÊÇÈç´Ë¡£ ÖÁÓÚ ÄãÃÇÕâЩ½ü´úµÄÈËÃñ£¬ ÄãÃÇÊǸù±¾Ã»ÓÐÅ«Á¥µÄ£¬ È»¶øÄãÃÇ×Ô ¼º¾ÍÊÇÅ«Á¥£» ÄãÃÇÒÔÄãÃÇ×Ô¼ºµÄ×ÔÓɳ¥¸¶ÁËËûÃǵÄ×ÔÓÉ¡£ Äã ÃÇÔø´óÊ¿äÒ«ÄãÃǵÄÕâÖÖÆ«ºÃ£¬ È»¶øÎÒ·¢ÏÖÆäÖÐÈ´ÊÇÇÓų¸ü ¶àÓÚÈ˵À¡£ ËùÓÐÕâÒ»ÇУ¬ ÎÒµÄÒâ˼¾ø²»ÊÇ˵·ÇÓÐÅ«Á¥²»¿É£¬ ¸ü²»ÊÇ ËµÅ«ÒÛȨÊǺϷ¨µÄ£¬ÒòΪÎÒÒѾ-Ö¤Ã÷ÁËÇ¡ºÃÓë´ËÏà·´¢Ú¡£ÕâÀï ÎÒÖ»ÊÇ˵Ã÷£¬ ºÎÒÔ×ÔÒÔΪÊÇ×ÔÓɵĽü´úÈËÃñ¾¹ÒªÓдú±íÒÔ¼° ºÎÒԹŴúµÄÈËÃñ¾¹Ã»Óдú±íµÄÔ-Òò¡£ ²»¹ÜÔõôÑù£¬ Ö»ÒªÒ»¸ö Ãñ×å¾Ù³öÁË×Ô¼ºµÄ´ú±í£¬ ËûÃǾͲ»ÔÙÊÇ×ÔÓɵÄÁË£» ËûÃǾͲ» ¸´´æÔÚÁË¡£ ×Ðϸ¿¼²ìÁËÒ»ÇÐÖ®ºó£¬ÎÒÈÏΪ³ý·ÇÊdzǰî·Ç³£Ö®Ð¡¢Û£¬·ñ ¢Ù ¢Ú ¢Û

¡°Å«ÒÛ¡± Ö¸¹Å´úÏ£À°µÄÅ«Á¥ÖÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £²¡¢£´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°Óɴ˿ɼû£¬¹ú¼Ò×î¶àÖ»ÄÜÏÞÓÚÒ»¸ö³Ç¡£ ¡±ÓÖ£¬ ¡¶âã»Ú¼¡¤

£± £· £µ £¶Äê¡·£º¡°Ëü £¨¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡·¡ª¡ª ÒëÕߣ©ÊÇΪËüµÄ×æ¹ú £¨ÈÕÄÚÍß¡ª¡ª ÒëÕߣ©²¢ ΪÏñËüµÄ×æ¹úÄÇÑùÌåÖƵÄС¹ú¼Ò¶øдµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £´ £´

Ôò£¬Ö÷ȨÕß½ñºó±ã²»¿ÉÄÜÔÚÎÒÃÇÖмä¼ÌÐøÐÐʹËû×Ô¼ºµÄȨÀû¡£ µ«ÊÇ£¬ Èç¹û³Ç°îÊǷdz£Ö®Ð¡µÄ»°£¬ Ëü²»»á±»ÈËÕ÷·þÂ𣿲»»á µÄ£¡ÏÂÃæÎÒ¾ÍҪ˵Ã÷¢Ù£¬ÈËÃÇÔõÑùÄܹ»°ÑÒ»¸ö´óÃñ×åµÄ¶ÔÍâÁ¦ Á¿ÓëÒ»¸öС¹úµÄ¼ò±ãµÄÖƶȺÍÁ¼ºÃµÄÖÈÐò½áºÏÔÚÒ»Æð¢Ú¡£

µÚÊ®ÁùÕ¡¡ÂÛÕþ¸®µÄ´´ÖÆ ¾ø²»ÊÇÒ»ÏîÆõÔ¼ Á¢·¨È¨Ò»µ©È·Á¢Ö®ºó£¬ ¾Í±ØÐëͬÑùµØÈ·Á¢ÐÐÕþȨ£» ÒòΪ ÐÐÕþȨֻÄÜÓɸö±ðµÄÐÐΪ¢ÛÀ´ÔËÓ㬠¶ø²¢²»ÊôÓÚÁ¢·¨È¨µÄ±¾ ÖÊ£¬ ËùÒÔËüºÜ×ÔÈ»µØÊÇÓëÁ¢·¨È¨Ïà·ÖÀëµÄ¡£ Ö÷ȨÕߣ¬ ×÷ΪÖ÷ ȨÕßÀ´¿¼ÂÇ£¬ ¼ÙÈç¿ÉÄܾßÓÐÐÐÕþȨµÄ»°£» ÄÇÄ©£¬ ȨÀûÓëÊÂʵ ¢Ù

Õâ¾ÍÊÇÎÒ×¼±¸¼Ì±¾ÊéÖ®ºóËùÒª×öµÄ¹¤×÷£¬ÔÚ̽ÌÖ¶ÔÍâ¹Øϵʱ£¬ÎÒ½«ÒªÌÖ

ÂÛ°îÁªÖÆ¢Ù¡£ ÕâÊÇÒ»¸öոеÄÌâ²Ä£¬ ËüµÄÔ-Ôò»¹ÓдýÈ·¶¨¡£ ¢Ù¹ØÓÚ×ÔÓɵÄС¹ú¿ÉÒÔ½áºÏ³ÉΪ°îÁª¶øÓë´ó¹ú¹²´¦µÄ¼û½â£¬Â¬ËóÒѾ-ÄâºÃÌá ¸Ù²¢ÒÑд³öÊÖ¸å £³ £²Ò³£¬µ«Î´³ÉÊé¡£¾Ý˵Êָ彻¸ø°ºÌØÀ³¸ñ£¨£Á£î £ô £ò£á £é £ñ £õ£å £ó£©×Ó¾ô£»´ó ¸ïÃüÖУ¬Êָ屻»Ù£¬ÏÖÒѲ»´æ¡£Â¬ËóÔÚ ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡· µÚ £µÕÂÖÐÔø½¨Ò鲨À¼²ÉÓà °îÁªÖÆÕþ¸®£¬ ÈÏΪÕâ ¡°ÊÇΨһÄܽáºÏ´ó¹úºÍС¹úµÄÒ»ÇÐÓŵãµÄÕþ¸®¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £·Õ£º¡°´ó¹úµÄ×î´ó²»±ãÖ®Ò»£¬¡ª¡ª ÕâÖÖ²»±ã»áʹ×ÔÓÉ

¼«ÆäÄÑÓÚ±£³Ö£¬¡ª¡ª ¾ÍÊÇÁ¢·¨È¨×Ô¼ºÎÞ·¨Ö±½Ó±íÏÖ³öÀ´£¬¶øΨÓÐͨ¹ý´úÒéÖƲÅÄÜ ÐÐ ¶¯¡£´úÒéÖƹÌÈ»ÓÐÀûÓбף¬µ«±Ï¾¹ÊDZ׶àÀûÉÙ¡£Á¢·¨ÕߵĹ²Í¬ÌåÊDz»¿ÉÄܱ»¸¯ Ê´ µÄ£¬µ«È´Ò×ÓÚÊÜÆÛÆ-£»ËüµÄ´ú±íÊDz»ÈÝÒ×ÊÜÆÛÆ-µÄ£¬µ«È´Ò×ÓÚ±»¸¯Ê´¡£ ¡±¡ª¡ª Òë ×¢ ¢Û

¡°¸ö±ðµÄÐÐΪ¡±Ö¸ÐÐÕþ¹ÙµÄ·¢ºÅÊ©Á ¡°¸ö±ðµÄÐÐΪ¡±¡°¼È²»ÄÜÊÇ·¨ÂÉ£¬Ò²

²»ÄÜÊÇÖ÷ȨµÄÐÐΪ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®ÁùÕ¡¡ÂÛÕþ¸®µÄ´´Öƾø²»ÊÇÒ»ÏîÆõÔ¼

£± £´ £µ

¾Í»á»ìÏý²»Ç壬 ÒÔÖÂÓÚÈËÃÇÔÙҲŪ²»Çå³þʲôÊÇ·¨ÂÉ£¬ ʲô ²»ÊÇ·¨ÂÉÁË¡£ ÓÚÊÇÕâÖÖ±äÁËÖʵÄÕþÖÎÌå¾Í»áºÜ¿ìµØ³ÉΪ±©Á¦ µÄÕ½ÀûÆ·£¬ ËäÈ»ÕþÖÎÌåÔ-ÊÇΪÁË·´¶Ô±©Á¦¶ø´´Á¢µÄ¢Ù¡£ È«Ì幫Ãñ¼ÈÈ»¸ù¾ÝÉç»áÆõÔ¼ÊÇÈËÈËƽµÈµÄ£¬ ËùÒÔÈ«Ìå¾Í ¿ÉÒԹ涨ʲôÊÇÈ«ÌåËùÓ¦¸Ã×öµÄÊ£¬ ͬʱÓÖûÓÐÒ»¸öÈËÓÐȨ ÀûÒªÇó±ðÈËÈ¥×öËû×Ô¼ºËù²»×öµÄÊ¡£ ÕâÊÇʹÕþÖÎÌåµÃÒÔÉú´æ Óë»î¶¯Ëù±Ø²»¿ÉÉÙµÄȨÀû£» Ö÷ȨÕßÔÚ´´Á¢Õþ¸®Ê±Ëù¸³Óè¾ýÖ÷ µÄ£¬ ¾ÍÕýºÃÊÇÕâÖÖȨÀû¡£ ÓкܶàÈËÈÏΪ¢Ú£¬ ´´ÉèÕþ¸®µÄÐÐΪÄËÊÇÈËÃñÓëËûÃǸø×Ô ¼ºËù¼ÓÉϵÄÊ×ÁìÖ®¼äµÄÒ»ÏîÆõÔ¼£» ÓÉÓÚÕâÒ»ÆõÔ¼£¬ ÈËÃDZã¹æ ¶¨ÁËË«·½¼äµÄÌõ¼þ£¬ ¼´Ò»·½Óз¢ºÅÊ©ÁîµÄÒåÎñ£¬ ¶øÁíÒ»·½ÓÐ ·þ´ÓµÄÒåÎñ¡£ µ«ÎÒÈ·ÐÅ£¬ ÈËÃǽ«»á³ÐÈÏÕâÊÇÒ»ÖÖÆæ¹ÖµÄµÞÔ¼ ·½Ê½¢Û¡£ ÈÃÎÒÃÇÇÒ¿´ÕâÖÖ¼û½âÊDz»ÊÇÕ¾µÃס°É¡£ Ê×ÏÈ£¬ ×î¸ßÎÞÉϵÄȨÍþÊDz»ÄܼÓÒԸĶ¯µÄ£¬ ÕýÈçËüÊDz» ÄÜתÈõÄÒ»Ñù£» ÏÞÖÆËüÒ²¾ÍÊÇ´Ý»ÙËü¡£ ˵Ö÷ȨÕ߸ø×Ô¼º¼ÓÉÏ Ò»¸öÔÚÉÏÕߣ¬ ÕâÖÖ˵·¨ÄËÊÇ»ÄÃýµÄ¡¢ ×ÔÏàì¶ÜµÄ£» ×Ô¼ºÊ¹×Ô ¼º¸ºÓзþ´ÓÒ»¸öÖ÷È˵ÄÒåÎñ£¬ ÄǾÍÊÇʹ×Ô¼ºÓÖ»Ö¸´ÁËÍêÈ«µÄ ×ÔÓɢܡ£ ÔÙÕߣ¬ ÏÔ¶øÒ×¼û£¬ ÕâÖÖÈËÃñÓëijijÈËÖ®¼äµÄÆõÔ¼ÄËÊÇÒ» ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û »ô²¼Ë¹¡¶Àûά̹¡·µÚ£²²¿£¬µÚ£± £¸Õ£»Âå¿Ë¡¶Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ£²¾í£¬µÚ£¸Õ¡£¡ª¡ª

Òë×¢ ¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°ÍêÈ«µÄ×ÔÓÉ¡± ¼´×ÔȻ״̬¡£µ±ÈËÃñ £¨Ö÷ȨÕߣ©¡°Ê¹×Ô¼º¸ºÓзþ´ÓÒ»¸öÖ÷ ÈË µÄÒåÎñ¡±Ê±£¬¹ú¼ÒΨһµÄÆõÔ¼¼´Éç»á¹«Ô¼¾Í±»ÆÆ»µÁË£¬ÓÚÊÇÈËÃñ±ãÓÖÖØлص½ ×ÔȻ״̬¡£¡°ÍêÈ«µÄ×ÔÓÉ¡± ¿Â¶û £¨£Ç £®£Ä£®£È£®£Ã£ï £ì £å£© Ó¢Òë±¾×÷ ¡°¾ø¶ÔµÄ×ÔÓÉ¡±£¬µË ¢Û ¢Ü

¹þÌØ £¨£Ä£å £ò£î£è£á £ò£ä £ô£© µÂÒë±¾×÷ ¡°È«²¿Ô-ʼµÄ×ÔÓÉ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £´ £¶

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

¼þ¸ö±ðµÄÐÐΪ¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ÕâÒ»ÆõÔ¼¼È²»ÄÜÊÇ·¨ÂÉ£¬ Ò²²»ÄÜ ÊÇÖ÷ȨµÄÐÐΪ£¬ Òò¶øËüÒ²¾ÍÊDz»ºÏ·¨µÄ¡£ »¹¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ µÞÔ¼ÕßË«·½Ïà¶Ô¼ä¶¼Ö»´¦ÓÚΨһµÄ×ÔÈ»·¨ ֮ϣ¬ ¶ø±Ë´ËÖ®¼äµÄÏ໥Ð-¶¨ÓÖûÓÐÈκα£Ö¤£» Õâ¾ÍÔÚ¸÷¸ö ·½ÃæÈ«¶¼ÊÇÓëÕþÖÎ״̬ÏàÎ¥±³µÄ¡£ ÊÖÀïÕÆÎÕȨÁ¦µÄÈ˼ÈÈ»ÓÀ Ô¶¶¼ÊÇÖ´ÐÐÆõÔ¼µÄÖ÷ÈË£¬ Õâ¾ÍÎÞÒìÊÇÒÔÆõÔ¼Õâ¸öÃû³Æ¼ÓÖ®ÓÚ ÕâÑùµÄÒ»ÖÖÐÐΪ£¬¼´Ò»¸öÈËÏòÁíÒ»¸öÈË˵£º ¡°ÎÒ°ÑÎÒµÄÈ«²¿Ëù Óж¼¸øÄ㣬 Ìõ¼þÊÇËæ±ãÄãÔ¸Ò⻹¸øÎÒ¶àÉÙ¶¼¿ÉÒÔ¡£ ¡±¢Ù Ò»¸ö¹ú¼ÒÖÐÖ»ÄÜÓÐÒ»¸öÆõÔ¼£¬ ÄǾÍÊǽáºÏµÄÆõÔ¼£» ¶øÕâ ¸öÆõÔ¼±¾Éí¾ÍÅųâÁËÆäËûÒ»ÇÐÆõÔ¼¡£ ÎÒÃÇÎÞ·¨ÏëÏñÈκÎÁíÒ» ¸ö¹«¹²ÆõÔ¼ÊDz»»áÆÆ»µ×î³õµÄÆõÔ¼µÄ¢Ú¡£

µÚÊ®ÆßÕ¡¡ÂÛÕþ¸®µÄ´´ÖÆ È»Ôò£¬ Ó¦¸ÃÒÔÔõÑùµÄ¹ÛÄîÀ´Àí½â´´ÖÆÒ»¸öÕþ¸®µÄÕâÒ»ÐРΪÄØ£¿ÎÒÊ×ÏÈÒªÖ¸³ö£¬ ÕâÖÖÐÐΪÄËÊÇÒ»ÖÖ¸´ºÏµÄÐÐΪ£¬ »òÕß Ëµ£¬ ÊÇÓÉÆäËûµÄÁ½ÖÖÐÐΪËù¹¹³ÉµÄ£¬ Ò༴·¨ÂɵÄÈ·Á¢Óë·¨ÂÉ µÄÖ´ÐС£ ÓÉÓÚÇ°Ò»ÖÖÐÐΪ£¬ Ö÷ȨÕß±ã¹æ¶¨£¬ ÒªÓÐÒ»¸öÕþ¸®¹²Í¬Ìå °´ÕÕÕâÑù»òÄÇÑùµÄÐÎʽ½¨Á¢ÆðÀ´£» ºÜÏÔÈ»£¬ ÕâÖÖÐÐΪ¾ÍÊÇÒ» Ïî·¨ÂÉ¡£ ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®ÆßÕ¡¡ÂÛÕþ¸®µÄ´´ÖÆ

£± £´ £·

ÓÉÓÚºóÒ»ÖÖÐÐΪ£¬ ÈËÃñ±ãÈÎÃüÊ×ÁìÀ´¸ºÔð¹ÜÀíÒѾ-È·Á¢ µÄÕþ¸®¡£ µ«ÊÇÕâÒ»ÈÎÃüÖ»ÊÇÒ»ÖÖ¸ö±ðÐÐΪ£¬ ËùÒÔËü²¢²»ÊÇÁí Ò»Ïî·¨ÂÉ£¬¶ø½ö½öÊÇÇ°Ò»Ïî·¨Âɵĺó¹û£¬ÊÇÕþ¸®µÄÒ»ÖÖÖ°ÄÜ¡£ À§ÄѾÍÔÚÓÚÀí½â£¬ ÔÚÕþ¸®³öÏÖ֮ǰ£¬ ÈËÃǺÎÒÔÄܹ»ÓÐÒ» ÖÖÕþ¸®µÄÐÐΪ£» ¶øÈËÃñ¼ÈȻֻÄÜÊÇÖ÷ȨÕß»òÕßÊdz¼Ãñ£¬ ÔÚij ÖÖÇé¿ö֮ϣ¬ ÓÖºÎÒÔÄܹ»³ÉΪ¾ýÖ÷»òÕßÐÐÕþ¹Ù¡£ Ò² Õý ÊÇ ÔÚ Õâ Àï ²Å ÄÜ ¹» ·¢ ÏÖ Õþ ÖÎ Ìå µÄ ×î ¿É ¾ª Òì µÄ ÐÔ ÖÊ Ö® Ò»£¬ Ëü¾ÍÓÉÓÚÕâÒ»ÐÔÖʶøµ÷ºÍÁËÍâ±íÉÏ»¥Ïàì¶ÜµÄ»î¶¯¡£ Òò ΪÕâÒ»µãÊÇÓÉÓÚÖ÷Ȩâ§È»¼äת»¯ÎªÃñÖ÷Öƶø¸æÍê³ÉµÄ£»´Ó¶ø£¬ ²¢Ã»ÓÐÈκÎÏÔÃ÷¿É¼ûµÄ±ä»¯¶ø½öÖ»ÊÇÓÉÓÚÈ«Ìå¶ÔÈ«ÌåµÄÁíÒ» ÖÖйØϵ£¬ ¹«Ãñ¾Í±ä³ÉÁËÐÐÕþ¹Ù£¬ ÓÚÊÇÒ²¾ÍÓÉÆÕ±éµÄÐÐΪ¹ý ¶Éµ½¸ö±ðµÄÐÐΪ£¬ ÓÉ·¨Âɹý¶Éµ½Ö´ÐС£ ÕâÖÖ¹ØϵÉϵÄת±ä¾ö²»ÊÇÒ»ÖÖ˼±æÉϵÄÐþÐ飬 ¶øÊÇÓÐ׊ʵ¼ùÉϵÄÀýÖ¤µÄ£»ÔÚÓ¢¹ú¹ú»áÀÌìÌ춼·¢Éú×ÅÕâÖÖÊÂÇé¡£Ó¢ ¹ú¹ú»áµÄÏÂÔº£¬ ÔÚijÖÖÇéÐÎÏ£¬ ΪÁËÄܸüºÃµØÌÖÂÛÊÂÎñ£¬ ¾Í ת±äΪȫԺίԱ»á£» ǰһ˲¼äËü»¹ÊÇÖ÷ȨµÄÃíÌ㬠Õâʱ¾Í±ä ³ÉÁ˵¥´¿µÄίԱ»á»ú¹¹¡£ Òò´ËÖ®¹Ê£¬ ËüËæºó±ãÐëÏò×÷ΪÏÂÔº µÄËü×Ô¼º±¾Éí£¬ Ìá³öÓйØËüÔÚȫԺίԱ»áÉÏËù×÷³öµÄ¹æ»®µÄ ±¨¸æ£» ²¢ÇÒÔÚÁíÍâÒ»ÖÖÃûÒå֮ϣ¬ ÓÖÖØÐÂÀ´ÌÖÂÛËü×Ô¼ºÔÚÇ° Ò»ÖÖÃûÒåÏÂËùÒѾ-¾ö¶¨Á˵Ķ«Î÷¡£ Õâ¾ÍÊÇÃñÖ÷Õþ¸®Ëù¹ÌÓеıãÀû£¬ ËüÔÚÊÂʵÉϽöÖ»ÓÉÓÚ¹« ÒâµÄÒ»´Î¼òµ¥µÄÐÐΪ¾Í¿ÉÒÔÈ·Á¢¡£ ´Ó´ËÖ®ºó£¬ Õâ¸öÁÙʱµÄÕþ


£± £´ £¸

µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

¢Ù

¸® »ò Õß ÊÇ ¼Ì Ðø µ± Ȩ£¬¡ª¡ª Èç ¹û Õâ ¾Í ÊÇ Ëü Ëù ²É È¡ µÄ ÐΠʽ µÄ »°£¬¡ª¡ª »òÕßÊÇÒÔÖ÷ȨÕßµÄÃûÒå¶øÈ·Á¢Ò»¸öÓÉ·¨ÂÉËù¹æ¶¨µÄ Õþ¸®£» ÕâÑù£¬ Ò»ÇоͶ¼ÊÇ°´¹æ¾ØÀ´µÄ¡£ ´ËÍ⣬ ¾Í²»¿ÉÄÜÓÐÈÎ ºÎ±ðµÄºÏ·¨µÄ·½Ê½¿ÉÒÔ´´ÖÆÕþ¸®£¬ ¶øÓÖ²»Ö·ÅÆúÎÒÃÇÒÔÉÏËù µì¶¨µÄÔ-Ôò¡£

µÚÊ®°ËÕ¡¡·ÀÖ¹Õþ¸®´ÛȨµÄ·½·¨ ´ÓÒÔÉϵIJûÊö ÖУ¬ ¾Í ¿É ÒÔ µÃ ³ö Óë µÚ Ê® Áù Õ һ Ö µÄ ½á ÂÛ£º ¼´£¬ ´´ÖÆÕþ¸®µÄÐÐΪ¾ø²»ÊÇÒ»ÏîÆõÔ¼£¬ ¶øÖ»ÊÇÒ»Ïî·¨ÂÉ£» ÐÐ ÕþȨÁ¦µÄÊÜÈÎÕß¾ø²»ÊÇÈËÃñµÄÖ÷ÈË£¬ ¶øÖ»ÊÇÈËÃñµÄ¹ÙÀô£» Ö» ÒªÈËÃñÔ¸Òâ¾Í¿ÉÒÔίÈÎËûÃÇ£¬ Ò²¿ÉÒÔ³·»»ËûÃÇ¡£ ¶ÔÓÚÕâЩ¹Ù ÀôÀ´Ëµ£¬ ¾ø²»ÊÇʲô¶©Ô¼µÄÎÊÌ⣬ ¶øÖ»ÊÇ·þ´ÓµÄÎÊÌ⣻ ¶øÇÒ Ôڳе£¹ú¼ÒËù¸³ÓèËûÃǵÄÖ°Îñʱ£¬ ËûÃÇÖ»²»¹ýÊÇÔÚÂÄÐÐ×Ô¼º µÄ¹«ÃñÒåÎñ£¬ ¶ø²¢Ã»ÓÐÒÔÈκη½Ê½À´ÕùÂÛÌõ¼þµÄȨÀû¡£ Òò´Ë£¬ µ±ÈËÃñ´´ÖÆÒ»¸öÊÀÏ®Õþ¸®µÄʱºò£¬ ÎÞÂÛÊÇÒ»¸ö¼Ò ×åÊÀÏ®µÄ¹ú¾ýÖÆÒ²ºÃ£¬ ÒÖ»òÊÇijһµÈ¼¶¹«ÃñÊÀÏ®µÄ¹ó×åÖÆÒ² ºÃ£¬ ÈËÃñËù²ÉÈ¡µÄÐж¯¾ø²»ÊÇÈκÎÐ-¶¨£¬¡ª¡ª ÄÇÖ»ÊÇÈËÃñËù ¸³ÓèÐÐÕþ»ú¹¹µÄÒ»ÖÖÁÙʱµÄÐÎʽ£¬ Ö±µ½ÈËÃñÔ¸ÒâÁíÐмÓÒÔ¹æ ¶¨Ê±ÎªÖ¹¡£ ³ÏÈ»£¬ ÕâÖָıä×ÜÊǺÜΣÏյģ» ËùÒÔ£¬ ³ý·ÇÊÇÕþ¸®ÒѾ¢Ù

¡°Á٠ʱ µÄ Õþ ¸®¡±£¬ ÊÇ Òò Ϊ ¡°ÄÇ Ö» ÊÇ ÈË Ãñ Ëù ¸³ Óè ÐÐ Õþ »ú ¹¹ µÄ Ò» ÖÖ Á٠ʱ µÄ ÐÎ

ʽ¡±£¨±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £¸Õ£©¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®°ËÕ¡¡·ÀÖ¹Õþ¸®´ÛȨµÄ·½·¨

£± £´ £¹

±äµÃÓ빫¹²¸£Àû²»ÄÜÏàÈÝ£¬ ·ñÔò¾ÍǧÍò²»Òª´¥¶¯ÒѾ-È·Á¢µÄ Õþ¸®¡£ È»¶øÕâÖÖ¿¼ÂÇÖ»ÊÇÒ»ÖÖÕþÖεÄ×¼Ôò£¬ ¶ø¾ø²»ÊÇȨÀûµÄ ¹æ¶¨£» ²¢ÇÒ¹ú¼ÒÒ²ÎÞÐè°ÑÕþÖÎȨÍþ½»¸øËüµÄÊ×ÁìÃÇ£¬ ÕýÈçͬ ÎÞÐè°Ñ¾üÊÂȨÍþ½»¸øËüµÄ½«ÁìÃÇÒ»Ñù¡£ ͬÑùÕæÈ·µÄÊÇ¢Ù£¬ÔÚÕâÀàÇé¿ö֮ϣ¬ÈËÃDz»»áÓÐÄÇô¶àµÄ СÐĽ÷É÷À´×ñÊظ÷ÖÖ±ØÒªµÄÐÎʽ£¬ ÒÔ±ã°ÑÕý³£µÄ¡¢ ºÏ·¨µÄÐРΪÓëÅÑÂÒµÄɧ¶¯Çø±ð¿ªÀ´£¬ °ÑÈ«ÌåÈËÃñµÄÒâÖ¾ÓëÅÉϵµÄ½ÐÏù Çø±ð¿ªÀ´¡£ÓÈÆäÊÇÔÚÕâÀ¶ÔÓÚ¿ÉÑáµÄÇé¿ö¢ÚÓÖ²»µÃ²»¸øÓèÔÚ ×îÑϸñµÄȨÀûÖ®ÏÂÈËÃÇËù²»ÄܼÓÒԾܾøµÄ¶«Î÷£» ¶øÇÒÒ²ÕýÊÇ ´ÓÕâÖÖÒåÎñÖУ¬ ¾ýÖ÷²ÅµÃµ½Á˼«´óµÄ·½±ã£¬ ¿ÉÒÔ²»¹ËÈËÃñ¶ø ±£³Ö×Ô¼ºµÄȨÁ¦£¬ ÈËÃÇ»¹²»ÄÜ˵ËûÊÇ´Û¶áÁËȨÁ¦¡£ ÒòΪ¾ýÖ÷ ±íÃæÉÏËƺõÖ»²»¹ýÊÇÔÚÐÐʹ×Ô¼ºµÄȨÀûʱ£¬ ·Ç³£ÈÝÒ×°ÑËüÃÇ À©´ó£¬ ²¢ÒÔ¹«¹²µÄ°²È«Îª½è¿ÚÀ´½ûÖ¹ÄÇЩּÔÚÖؽ¨Á¼ºÃÖÈÐò µÄ¼¯»á£» ´Ó¶øËû±ã¿ÉÒÔÀûÓÃÒ»ÖÖ²»ÈÝ´òÆƵijÁĬ£¬ »òÕßÊÇÀû ÓÃËûËùÖÆÔìµÄ²»Õý³£µÄ״̬£¬ À´¼Ù¶¨ÄÇЩÒò¿Ö¾å¶ø¼êĬµÄÈË ¶¼ÊDZí̬ÔÚÓµ»¤Ëû£¬ ²¢ÇÒ¶ÔÄÇЩ¸ÒÓÚ½²»°µÄÈ˽øÐгͷ£¡£ Ê® ÈË»áÒé¢Û¾ÍÊÇÕâÑùµÄ£»Æð³õËûÃǵ±Ñ¡µÄÈÎÆÚÊÇÒ»Ä꣬ËúóÓÖÑÓ ³¤Ò»Ä꣬ ÖÕÓڱ㲻ÔÙÔÊÐíÈËÃñ´ó»á¼¯»á£¬ ÒÔÆÚÓÀÊÀ±£³ÖËûÃÇ µÄȨÁ¦¡£ ÊÀ½çÉϵÄÒ»ÇÐÕþ¸®£¬ Ò»µ©¼ÙÖ®ÒÔ¹«¹²Á¦Á¿Ö®ºó£¬ ³Ù Ô綼ÊÇÓÃÕâÖÖ¼ò±ãµÄ·½·¨À´´Û¶áÖ÷ȨȨÍþµÄ¡£ ¢Ù

£± £· £¶ £²ÄꣶÔ£± £¹ÈÕ£¬ÈÕÄÚÍßÕþ¸®×ܼì²é³¤¸ù¾Ý±¾Õ´˴¦ÒÔÏÂÁù½ÚÎÄ×Ö£¬¶Ô

×÷Õß·¢³ö´þ²¶Á ±¾ÊéÐýÔâ·Ù»Ù¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°¿ÉÑáµÄÇé¿ö¡±£¨£ã £á £ó£ï £ä £é £å £õ£ø£©£¬ÕâÊÇÒ»¸öµ±Ê±¾ÃÒѺ±Óõķ¨ÂÉÃû´Ê£¬´Ë´¦

ϵָÈËÃñÒªÇóÐÐʹȨÀûʱ¿ÉÄÜÓ빫¹²ÀûÒæ·¢Éú³åÍ»µÄÇé¿ö¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £·ÕÂ×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡Èý¡¡ ¾í

£± £µ £° ¢Ù

ÎÒÔÚÇ°ÃæËù̸¹ý µÄ¶¨ÆÚ¼¯»á£¬ ÊÇÊÊÓÃÓÚ·ÀÖ¹»òÕßÍÆÑÓ ÕâÖÖ²»Ðҵģ¬ ÓÈÆäÊǵ±ÕâÖÖ¼¯»á²¢²»ÐèÒªÕýʽÕÙ¼¯ÊÖÐøµÄʱ ºò¡£ ÒòΪÕâʱºò¾ýÖ÷ÈôÊǼÓÒÔ×èÖ¹£¬ ±ã²»Äܲ»¹«¿ªÐû¸æ×Ô¼º ÊÇ·¨ÂɵÄÆÆ»µÕߺ͹ú¼ÒµÄ¹«µÐÁË¡£ ÕâÖÖÖ»ÄÜÊÇÒÔά»¤Éç»áÌõԼΪĿµÄµÄ¼¯»á£¬ ÓÀÔ¶Ó¦¸ÃÊÇ ÒÔÁ½¸öÌá°¸¶ø¸æ¿ªÊ¼£» ÕâÁ½¸öÌá°¸¾ø²»ÄÜÈ¡Ïû£¬ ²¢ÇÒÒª·Ö±ð µØ½øÐбí¾ö¡£ µÚÒ»¸öÊÇ£º¡°Ö÷ȨÕßÔ¸Òâ±£´æÏÖÓеÄÕþ¸®ÐÎʽÂ𣿠¡± µÚ¶þ¸öÊÇ£º ¡°ÈËÃñÔ¸ÒâÈÃÄÇЩĿǰʵ¼ÊÔÚµ£¸ºÐÐÕþÔðÈ뵀 ÈËÃǼÌÐøµ±ÕþÂ𣿠¡± ÎÒÕâÀïËù¼ÙÉèµÄÄËÊÇÎÒÈÏΪÒѾ-Ö¤Ã÷¹ýÁ˵Ķ«Î÷£¬ ÄÇ¾Í ÊÇ£º ÔÚ¹ú¼ÒÖ®ÖУ¬ ²¢Ã»ÓÐÈκθù±¾·¨ÊDz»ÄÜÓèÒԷϳýµÄ£¬ ¼´ ʹÊÇÉç»á¹«Ô¼Ò²²»ÀýÍâ¢Ú£» ÒòΪÈç¹ûÈ«Ì幫Ãñ¼¯ºÏÆðÀ´Ò»Ö ͬÒâÆÆ»µÕâ¸ö¹«Ô¼µÄ»°£¬ ÄÇÄ©ÎÒÃǾͲ»ÄÜ»³ÒÉÕâ¸ö¹«Ô¼Ö®±» ÆÆ»µÄËÊǷdz£ºÏ·¨µÄ¡£ ¸ñÀÏÐã˹¢ÛÉõÖÁÓÚÈÏΪÿ¸öÈ˶¼¿ÉÒÔ Í˳ö×Ô¼ºÔ-ÊÇÆäÖеÄÒ»¸ö³ÉÔ±µÄ¹ú¼Ò£¬ ²¢ÇÒÔÚÀ뿪¹úÍÁʱ¾Í ÖØлñµÃÁË×Ô¼ºÌìÈ»µÄ×ÔÓɺÍ×Ô¼ºµÄ²Æ¸»¢Ü¡£ Èç¹û˵¼¯ºÏÔÚ

¢Ù

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¼û¸ñÀÏÐã˹£º¡¶Õ½ÕùÓëºÍƽ·¨¡·£¬ µÚ £²Õ¡¢ µÚ £µÕ¡¢ µÚ £² £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ Õ⵱ȻÊÇ˵£¬ËûµÄÍÑÀë¾ø²»ÊÇΪÁËÌÓ±ÜËûµÄÒåÎñ£¬Ò²²»ÊÇÔÚ×æ¹úÐèÒªËû µÄʱ¿Ì£¬±ÜÃâΪ×æ¹ú¢Ù·þÎñ¡£ÄÇÖÖÌÓÍÑÊÇ·¸×ïµÄ£¬²¢ÇÒÊÇÓ¦Êܳͷ£µÄ£»ÄÇÒѾ-²» ÊÇÍ˳ö¶øÊDZ³ÅÑÁË¡£ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¢Ù ¡°×æ¹ú¡±£± £· £¶ £²Äê°æ×÷ ¡°×æ¹ú¡±£¨ £· £¸ £²Äê °æ ×÷ ¡°Ëû µÄ ×æ ¹ú¡± £ì £á£ð£á £ô £ò £é £å£©£¬£± ¢Û ¢Ü

£¨£ó £á£ð£á £ô £ò £é £å£©¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÊ®°ËÕ¡¡·ÀÖ¹Õþ¸®´ÛȨµÄ·½·¨

£± £µ £±

Ò» Æð µÄ È« Ìå ¹« Ãñ ¾¹ ²» ÄÜ ×ö Ëû ÃÇ Ã¿ ¸ö ÈË ·Ö ±ð ¿ª À´ Ëù ÄÜ ×ö µÄ Ê¢٣¬ ÄǾÍδÃâÌ«»ÄÃýÁË¡£

¢Ù

¡°Ã¿¸öÈË·Ö±ð¿ªÀ´ËùÄÜ×öµÄÊ¡±¼´¡°Ã¿¸öÈ˶¼¿ÉÒÔÍ˳ö×Ô¼ºÔ-ÊÇÆäÖеÄÒ»

¸ö³ÉÔ±µÄ¹ú¼Ò¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ËÄ ¾í µÚÒ»Õ¡¡ÂÛ¹«ÒâÊDz»¿É´Ý»ÙµÄ Ö»ÒªÓÐÈô¸ÉÈ˽áºÏÆðÀ´×ÔÈÏΪÊÇÒ»¸öÕûÌ壬 ËûÃǾÍÖ»ÄÜ ÓÐÒ»¸öÒâÖ¾£¬Õâ¸öÒâÖ¾¹Øϵ׏²Í¬µÄÉú´æÒÔ¼°¹«¹²µÄÐÒ¸£¡£Õâ ʱ£¬ ¹ú¼ÒµÄÈ«²¿¾«Á¦ÊÇÅ¶øµ¥´¿µÄ£¬ ËüµÄ×¼ÔòÊǹâ»Ô¶øÃ÷ ÎúµÄ£» ÕâÀï¾øûÓи÷ÖÖ´í×Û¸´ÔÓ¡¢ »¥Ïàì¶ÜµÄÀûÒ棬 ¹«¹²¸£ Àûµ½´¦¶¼Ã÷°×È·ÇеرíÏÖ³öÀ´£¬Ö»ÒªÓÐÀíÖǾÍÄÜ¿´µ½ËüÃÇ¡£ºÍ ƽ¡¢ ÍŽᡢ ƽµÈÊÇÕþÖÎÉÏÒ»ÇжûÓÝÎÒÕ©µÄµÐÈË¡£ ´¿ÆÓÕýÖ±µÄ ÈËÃÇÕýÓÉÓÚËûÃǵ¥´¿£¬ ËùÒÔÄÑÓÚÆÛÆ-£» ÓÕ»óºÍÌðÑÔÃÛÓï¶ÔËû ÃǶ¼Óò»ÉÏ£¬ ËûÃÇÉõÖÁ»¹²»¹»¾«Ã÷µÃ×ãÒÔµ±Éµ¹ÏÄØ¡£ µ±ÎÒÃÇ ¿´µ½ÔÚÈ«ÊÀ½çÉÏ×îÐÒ¸£µÄÈËÃñ¢ÙÄÇÀ һȺȺµÄÅ©ÃñÔÚÏðÊ÷ µ×Ϲ滮¹ú¼Ò´óÊ£¬ ¶øÇÒ×ÜÊÇ´¦ÀíµÃ·Ç³£Ã÷ÖÇ£» Õâʱºò£¬ ÎÒ ÃÇÄܲ»±ÉÊÓÆäËûÄÇЩÒÔÖÖÖÖ¼¿Á©ºÍÐþÐéʹµÃ×Ô¼ºÉùÃûÔ¶Ñï¶ø ÓÖ±¯²Ò²»¿°µÄ¹ú¼ÒµÄ¾«Ã÷Â𣿠һ¸öÕâÑùÖÎÀí×ŵĹú¼ÒÖ»ÐèÒªºÜÉٵķ¨ÂÉ£¬ ¶øËæ×Å°ä²¼ з¨ÂÉÖ®³ÉΪ±ØÒª£¬ ÕâÖÖ±ØÒªÐÔÔçÒÑÆÕ±éµØ±»ÈË¿´µ½ÁË¡£ µÚ Ò»¸öÌáÒéÄÇЩ·¨ÂɵÄÈË£¬ Ö»²»¹ýÊÇ˵³öÁË´ó¼Ò¶¼ÒѾ-¸Ðµ½ÁË ¢Ù

¡°È«ÊÀ½çÉÏ×îÐÒ¸£µÄÈËÃñ¡± Ö¸ÈðÊ¿¸÷Ïç´åÖݵľÓÃñ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÒ»Õ¡¡ÂÛ¹«ÒâÊDz»¿É´Ý»ÙµÄ

£± £µ £³

µÄ¶«Î÷°ÕÁË£» ʹÈËÈ˶¼ÒѾ-¾öÒâÒª×öµÄÊÂÇé±ä³É·¨ÂÉ£¬ Õâ¼È ²»ÊÇÒ»¸öÒõıÎÊÌ⣬ Ò²²»ÊÇÒ»¸öÐÛ±çÎÊÌ⣬ Ö»ÒªËûÄܿ϶¨±ð ÈËÒ²»áÕÕËûÕâÑù×ö¡£ ʹÀíÂÛ¼ÒÃÇÏÝÓÚ´íÎóµÄ£¬ ¾ÍÔÚÓÚËûÃÇÖ»¿´µ½ÁËÄÇЩ´ÓÒ» ¿ªÊ¼ÌåÖƾͲ»ºÃµÄ¹ú¼Ò£¬ ËùÒÔËûÃǾÍÈ϶¨ÔÚÕâЩ¹ú¼ÒÀïÊDz» ¿ÉÄÜά³ÖÕâÑùÒ»ÖÖÕþÖÎÖƶȵġ£ ËûÃÇϲ»¶ÏëÏñÒ»¸ö»ú¾¯µÄÆ×Ó»òÕßÒ»¸öÇÉÃîµÄ˵¿ÍËùÄÜÓÃÒÔÓÕ˵°ÍÀèÈËÃñ»òÂ׶ØÈËÃñµÄ ÖÖÖÖÎÞ»ü̸֮¡£ ËûÃDz»ÖªµÀ¿ËÂ×Íþ¶ûÊǻᱻ²®¶ûÄáµÄÈËÃñ¹Ø ½øÖÓÂ¥µÄ¢Ù£¬ ²¨·ð¹«¾ô¢ÚÒ²»á±»ÈÕÄÚÍßÈËÑϼӹÜÊøµÄ¡£ µ« ÊÇ µ± Éç »á ÍÅ ½á µÄ Ŧ ´ø ¿ª ʼ ËÉ ³Ú ¶ø ¹ú ¼Ò ¿ª ʼ Ï÷ Èõ µÄ ʱ ºò£¬ µ±¸öÈËÀûÒ濪ʼΪÈËËù¸Ð¾õ¶øһЩСÉç»á¿ªÊ¼Ó°Ïìµ½´ó Éç»áµÄʱºò£» Õâʱºò£¬ ¹«¹²ÀûÒæ¾ÍÆðÁ˱仯²¢ÇÒ³öÏÖÁ˶ÔÁ¢ Ã档ͶƱ¾Í²»ÔÙÓÉÈ«ÌåÒ»ÖÂËùÖ§ÅäÁË£¬¹«Òâ¾Í²»ÔÙÊÇÖÚÒâ¢Û£¬ ì¶ÜºÍÕùÂ۾ͶͷÁË£» ÓÚÊÇ×îºÃµÄÒâ¼ûÒ²¶¼²»»áºÁÎÞÕùÂÛµØ Ë³Àûͨ¹ý¡£ ×îºó£¬ ¹ú¼ÒÔÚ±ôÓÚ»ÙÃðµÄʱºò£¬ ¾ÍÖ»ÄÜÒÔÒ»ÖֻþõµÄ¶ø ÓÖ¿Õ¶´µÄÐÎʽÉú´æÏÂÈ¥£¬ Éç»áµÄÁªÏµÔÚÿ¸öÈ˵ÄÐÄÀﶼÒѾ¢Ù

¿Ë Â× Íþ ¶û £¨£Ã£ò£ï£í£÷£å £µ £¹ £¹¡ª£± £¶ £µ £¹Ä꣩£¬ Ê® Æß ÊÀ ¼Í Ó¢ ¹ú ¸ï Ãü µÄ ¶À ²Ã Õߣ» £ì £ì£¬£±

¡°¹Ø½øÖÓÂ¥¡± ΪÖÐÊÀ¼Í²®¶û×ã¶Ô¹«¹²ÖÈÐòÆÆ»µÕߵijͷ£·½Ê½¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

²¨·ð £¨£Â£å £¶£± £¶¡ª£± £¶ £¶ £¹Ä꣩ ¹«¾ô£¬ ·¨¹ú¹úÍõºàÀûµÚËÄÖ®Ë ·¨¹ú £á £õ£æ £ï £ò £ô£¬£±

ÄÚսʱÆÚͶʯµ³µÄÁìÐä¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

Õâ ÀïµÄ¡°ÖÚÒ⡱Óë±¾ÊéµÚ £²¾íµÚ £³ÕÂËù˵µÄ¡°ÖÚÒ⡱£¬º-Ò岻ͬ¡£ÕâÀïÊÇ

Ö¸£¬µ±¹«¹²ÀûÒæÆðÁËÖʱäµÄʱºò£¬Ôò¹«Òâʵ¼ÊÉÏÖ»²»¹ýÊǸö±ðµÄÒâÖ¾£¬¼´Ä³Ð©ÈË »òij¸ö¼¯ÍŵÄÒâÖ¾£¬¶ø²»ÊÇÈ«ÌåµÄÒâÖ¾£¨ÖÚÒ⣩¡£×÷ÕßÈÏΪ¶àÊý±í¾öÊDzúÉú¹«ÒâµÄ Ò» ÖÖ·½·¨£¬µ«ÕâÐèÒÔ¡°¹«ÃñÖ®¼äûÓÐÈκι´½á¡±£¬²»ÔøÐγɡ°ÅɱðÓëС¼¯ÍÅ¡±»òÕß ²»´æÔÚ ¡°Ð¡Éç»á¿ªÊ¼Ó°Ïìµ½´óÉç»á¡± ΪÆäÌõ¼þ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £µ £´

ÆÆÃðÁË£¬ ×î±°±ÉµÄÀûÒæ¾¹ºñÑÕÎ޳ܵØαװÉϹ«¹²ÐÒ¸£µÄÉñÊ¥ ÃûÒ壻Õâʱºò£¬¹«Òâ³ÁĬÁË£¬ÈËÈ˶¼ÊÜ×Å˽×ԵĶ¯»úËùÒýµ¼£¬ Ò²¾ÍÔÙ²»×÷Ϊ¹«Ãñ¶øÌá³öÒâ¼ûÁË£¬ ºÃÏó¹ú¼Ò´ÓÀ´¾Í²»Ôø´æÔÚ ¹ýËƵģ» ÈËÃÇ»¹¼Ùð·¨ÂɵÄÃûÒåÀ´Í¨¹ý½öÒÔ¸öÈËÀûÒæΪĿµÄ µÄÖÖÖÖ²»¹«ÕýµÄ·¨Áî¡£ ÊDz»ÊÇÒò´ËÖ®¹Ê¹«Òâ¾Í»áÏûÃð»òÕ߸¯»¯ÁËÄØ£¿ ²»»áµÄ£¬¹« ÒâÓÀÔ¶ÊÇÎȹ̵ġ¢ ²»±äµÄ¶øÓÖ´¿´âµÄ£» µ«ÊÇËüÈ´¿ÉÒÔÏòѹÔÚ ËüÉíÉϵÄÆäËûÒâÖ¾Çü·þ¢Ù¡£ ÿһ¸öҪʹ×Ô¼ºµÄÀûÒæÍÑÀ빫¹² ÀûÒæµÄÈ˶¼¿´µÃºÜÇå³þ£¬ Ëû²¢²»ÄÜ°ÑÁ½ÕßÍêÈ«·Ö¿ª£» È»¶øÔÚ ºÍËûËùÆóÇó»ñµÃµÄÅÅËûÐÔµÄ˽ÀûÏàÐÎ֮ϣ¬ ÔòËûËù·Öµ£µÄÄÇ ·Ý ¹« ¹² µÄ ²» ÐÒ ¶Ô Ëû À´ ˵ ¾Í Ëã ²» µÃ ʲ ô ÁË¡£¢Úµ« ³ý ÁË Õâ ÖÖ Ë½ Àû Ö®Í⣬ ÔòËûΪÁË×Ô¼ºµÄÀûÒæÒ²»¹ÊÇ»áºÍÈκαðÈËÒ»ÑùÇ¿ÁÒµØ ÒªÇ󹫹²¸£ÀûµÄ¡£ÉõÖÁÓÚÊÇΪÁ˽ðÇ®¶ø³öÂô×Ô¼ºÑ¡Æ±µÄʱºò£¬ ËûÒ²²¢Î´ÏûÃð×Ô¼ºÄÚÐĵĹ«Ò⣬ ËûÖ»ÊǻرÜÁ˹«Òâ¶øÒÑ¡£ Ëû Ëù·¸µÄ´íÎóÄËÊǸıäÁËÎÊÌâµÄ״̬£¬ ÄËÊǶÔÓÚÈËÃÇÏòËûËùÌá ³öµÄÎÊÌâ´ð·ÇËùÎÊ£»´Ó¶øËû²»ÊÇÒÔ×Ô¼ºµÄͶƱ¢ÛÔÚ˵£º¡°ÕâÊÇ ÓÐÀûÓÚ¹ú¼ÒµÄ£¬ ¡±·´µ¹ÊÇÔÚ˵£º ¡°Í¨¹ýÁËÕâÑù»òÄÇÑùµÄÒâ¼û£¬ÄË ÊÇÓÐÀûÓÚij¸öÈË»òij¸öµ³Åɵġ£ ¡±ÓÚÊǼ¯»áÖеĹ«¹²ÖÈÐòµÄ·¨ ¢Ü Ôò ¾Í²»ÍêÈ«ÊÇÒªÔÚ¼¯»áÖÐά³Ö¹«ÒâÁË£¬ ·´¶ø¸üÊÇÒª¶Ô¹«Òâ ¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¡°×Ô¼ºµÄͶƱ¡±Õý±¾×÷¡°×Ô¼ºµÄͶƱ¡±£¨£ó £ï £î£ó £õ£æ £æ £ò£á £ç£å£©£¬Óеİ汾×÷¡°Ò»ÕÅ

ͶƱ¡±£¨£õ£î£ó £õ£æ £æ £ò£á £ç£å£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡°¹«¹²ÖÈÐòµÄ·¨Ôò¡± ¼´½ûÖ¹²¢·À·¶Òõı¹î¼Æ¡¢ ½áµ³ÓªË½¼°ÃØÃÜ×éÖ¯µÄ·¨

Ôò¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛͶƱ

£± £µ £µ

¾-³£¼ÓÒÔÒÉÎÊ£¬ ²¢ÓÉËüÀ´¾-³£×ö³ö´ð¸´¡£ ÔÚÖ÷ȨµÄÒ»ÇÐÐÐΪÖУ¬ ½ö¾ÍͶƱÕâÒ»ÏîȨÀû¡ª¡ª ÕâÊÇÈΠƾʲô¶¼²»ÄÜ°þ¶áÓÚ¹«ÃñµÄȨÀû£¬¡ª¡ª ÎÒÔÚÕâÀï¾ÍÓкܶàµÄ Òâ¼û¿Éд¡£ ´ËÍ⣬ »¹ÓйØÓÚ·¢ÑÔȨ¡¢ ÌáÒéȨ¡¢ ·ÖÒéȨ¡¢ ÌÖÂÛ È¨µÈµÈ£¬ ÕâЩȨÀûÕþ¸®×ÜÊÇÉ··Ñ¿àÐĵØҪȫ²¿±£Áô¸øËü×Ô¼º µÄ³ÉÔ±¡£µ«ÊÇÕâЩÖØÒªµÄÌâ²ÄÐèÒªÁíдһƪÂÛÎÄ¢ÙÁË£¬ÎÒÎÞ·¨ ÔÚ±¾ÊéÀïһһ̸µ½¡£

µÚ¶þÕ¡¡ÂÛͶƱ ´ÓÉÏÒ»Õ¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ ´¦ÀíÒ»°ãÊÂÎïµÄ·½Ê½¾Í×ãÒÔÈ·ÇÐµØ ±êÃ÷µÀµÂ·çÉеÄʵ¼ÊÇé¿öÒÔ¼°ÕþÖÎÌåµÄ½¡¿µ×´Ì¬¡£ ÔÚ´ó»áÀï ÈËÃÇÔ½ÊÇÄܺÍÖÔ¹²¼Ã£¬ Ò²¾ÍÊÇ˵ÈËÃǵÄÒâ¼ûÔ½ÊÇÇ÷ÓÚÈ«ÌåÒ» Ö£¬ Ôò¹«ÒâÒ²¾ÍԽռͳÖεØλ£» ·´Ö®£¬ Èß³¤µÄÕùÂÛ¡¢ Òâ¼û·Ö ÆçºÍÂÒ³³ÂÒÄÖ£¬Ò²¾ÍÐû¸æÁ˸ö±ðÀûÒæÖ®Õ¼ÉÏ·çºÍ¹ú¼ÒµÄ˥΢¡£ µ± ¹ú ¼Ò µÄ Ìå ÖÆ Ö® ÖÐ °ü À¨ ÓÐ Á½ ¸ö »ò ¸ü ¶à µÄ µÈ ¼¶ µÄ ʱ ºò£¬¡ª¡ª ÀýÈçÂÞÂíµÄ¹ó×åÓëƽÃñ£¬ ËûÃǵÄÕùÖ´¼´Ê¹ÊÇÔÚ¹²ºÍ ¹ú×îÃÀºÃµÄʱ´úÀïÒ²¾-³£ÈÅÂÒ×ÅÈËÃñ´ó»á£¬¡ª¡ª ÔòÉÏÊöÕâÒ» µãËƺõ²»Ì«ÏÔÖø¡£ È»¶øÕâÖÖÀýÍâ¶à°ëÖ»ÊÇÍâ±íµÄ¶ø²»ÊÇÕæÕý µÄ£» ÒòΪÕâʱºòÓÉÓÚÕþÖι²Í¬ÌåÄÚÔÚµÄȱÏÝ£¬ ¿ÉÒÔ˵ÊÇÒ»¹ú Ö®ÄÚÓÐÁËÁ½¸ö¹ú¼Ò¡£ ÉÏÊöÕâÒ»µã¶ÔÓÚÕâÁ½ÕߺÏÆðÀ´ËµËäÈ»²» ÊÇÕæÈ·µÄ£¬ µ«¶ÔÓÚËüÃÇÿһ¸ö·Ö±ðÀ´ËµÈ´ÊÇÕæÈ·µÄ¡£ ¶øÇÒʵ ¢Ù

¡°ÁíдһƪÂÛÎÄ¡± ¼´ºóÀ´µÄ ¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £·Êé¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £µ £¶

¼ÊÉÏ£¬ ¼´Ê¹ÊÇÔÚ×µ´µÄʱ´ú£¬ µ«Ö»ÒªÔªÀÏÔº²»¼Ó¸ÉÉ棬 ÈË ÃñµÄͶƱ×ÜÊǽøÐеĺÜƽ¾²µÄ£¬²¢ÇÒ×ÜÊÇ°´¶àÊýƱÀ´±í¾öµÄ£» ¹«ÃñÃǼÈȻֻÓÐÒ»ÖÖÀûÒ棬 ÈËÃñ±ãÖ»ÓÐÒ»ÖÖÒâÖ¾¡£ µ«Ñ-»·µ½ÁËÁíÒ»¸ö¼«¶Ë£¬ Ò²»á³öÏÖÈ«ÌåÒ»Ö¡£ ÄǾÍÊǵ± ¹«ÃñÈ«¶¼ÂÙÓÚÅ«ÒÛ״̬£¬¼È²»ÔÙÓÐ×ÔÓÉÒ²²»ÔÙÓÐÒâÖ¾µÄʱºò¡£ Õâʱºò£¬ ¿Ö²ÀºÍ°¢ÚÄ°ÑͶƱ±ä³ÉΪһƬÐúÏù£» ÈËÃDz»ÔÙÌÖÂÛ ÁË£¬ÈËÃDz»ÊÇÔÚÔÞË̾ÍÊÇÔÚÖäÂî¡£ÂÞÂí»ÊµÛÖÎϵÄÔªÀÏÔº£¬Æä ±íʾÒâ¼ûµÄ¿É³Ü·½Ê½±ãÊÇÈç´Ë¡£ ÓÐʱºòËüÄÇ×ö·¨ÓÖÊǽ÷É÷µÃ »Äµ®³öÆæ¡£ËþÎ÷Ù¢ÔøÖ¸³ö¢Ù£¬Ôڰ¶«¢ÚµÄÖÎÏ£¬ÔªÀÏÃÇÔÚÕùÏà îºÂîάÌÝÁô˹¢ÛµÄʱºò£¬¾¹ÖÁͬʱȳÉһƬ¿ÉŵÄÐú»©£¬ÎªµÄ ÊÇÍòһάÌÝÁô˹×÷ÁËÖ÷×ӵĻ°£¬ ËûÒ²ÎÞ´ÓÖªµÀËûÃÇÿ¸öÈ˶¼ ˵ÁËЩʲô»°¡£ ´ÓÕâЩ²»Í¬µÄ¿¼ÂÇÀ ±ã²úÉúһЩ׼Ôò£» ÎÒÃÇÓ¦¸ÃÒÀ¾Ý ÕâЩ׼Ôò£¬ °´±æÈϹ«ÒâµÄÄÑÒ׳̶ÈÒÔ¼°¹ú¼Òʢ˥µÄÇé¿ö£¬ À´ ¹æ¶¨¼ÆËãƱÊýºÍÅűȲ»Í¬Òâ¼ûµÄ·½Ê½¡£ ΨÓÐÒ»ÖÖ·¨ÂÉ£¬ ¾ÍÆä±¾ÐÔ¶øÑÔ£¬ ±ØÐëÒªÓÐÈ«ÌåÒ»ÖµÄͬ ¢Ü

Òâ £»ÄǾÍÊÇÉç»á¹«Ô¼¡£ÒòΪÕþÖεĽáºÏÄËÊÇÈ«ÊÀ½çÉÏ×î×ÔÔ¸ µÄÐÐΪ£»Ã¿Ò»¸öÈ˼ÈÈ»ÉúÀ´ÊÇ×ÔÓɵģ¬²¢ÇÒÊÇ×Ô¼ºµÄÖ÷ÈË£¬Ëù ¢Ù

¼ûËþÎ÷Ù¢ ¡¶ÀúÊ·¡· µÚ £±¾í£¬ µÚ £¸ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

°Â¶« £¨£Ï£ô £¹ÄêÔÚλ£»Î¬ÌÝÁô˹Óë°Â¶« £è£ï £î£¬¼´£Ï£ô £è£ï£©£¬ÂÞÂí»ÊµÛ£¬¹«Ôª £¶

Õù¶á»Ê룬 °Â¶«Õ½°Ü×Ôɱ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

ά ÌÝÁô˹£¨£Ö£é £¹ÄêÔÚ룬¼´Î»ºó²»¾Ã±»ÎÀ˹°Í £ô £å £ì £ì £é £õ£ó£©£¬ÂÞÂí»ÊµÛ£¬¹«Ôª £¶

Ïå £¨£Ö£å £ó £ð£á £ó £é £á £î£õ£ó£© ÍÆ·-¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

±¾ ÊéµÚ £±¾í£¬µÚ £µÕ£º¡°¶àÊý±í¾öµÄ¹æÔò£¬Æä±¾Éí¾ÍÊÇÒ»ÖÖÔ¼¶¨µÄÈ·Á¢£¬

²¢ÇÒ¼Ù¶¨ÖÁÉÙÊÇÓйýÒ»´ÎÈ«ÌåÒ»ÖµÄͬÒâ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¶þÕ¡¡ÂÛͶƱ

£± £µ £·

ÒÔÈκαðÈËÔÚÈκοÉÄܵĽè¿Ú֮ϣ¬ ¶¼²»Äܲ»µÃËû±¾È˵ÄÈÏ ¿É¾ÍÒÛʹËû¡£ ¶ÏÑÔÅ«Á¥µÄ¶ù×ÓÉúÀ´¾ÍÊÇÅ«Á¥£¬ ÄǾ͵ÈÓÚ¶ÏÑÔ ËûÉúÀ´¾Í²»ÊÇÈË¢Ù¡£ ¿ÉÊÇ£¬Èç¹ûÔÚ¶©Á¢Éç»á¹«Ô¼µÄʱºò³öÏÖÁË·´¶ÔÕߵĻ°£¬Õâ ЩÈ˵ķ´¶ÔÒ²²¢²»ÄÜʹÆõÔ¼ÎÞЧ£¬ ÄÇÖ»²»¹ýÊDz»Ðí°ÑÕâЩÈË °üÀ¨ÔÚÆõÔ¼Ö®ÄÚ°ÕÁË£» ËûÃÇÊǹ«ÃñÖмäµÄÍâ°îÈË¡£ µ«ÊÇÔÚ¹ú ¼Ò³ÉÁ¢ÒÔºó£¬ Ôò¾ÓÁô¾Í¹¹³ÉΪͬÒ⣻ ¶ø¾ÓסÔÚÁìÍÁÖ®ÄÚÒ²¾Í ÊÇ·þ´ÓÖ÷Ȩ¢Ú¡£ ³ýÈ¥ÕâÒ»Ô-ʼµÄÆõÔ¼¶øÍ⣬ ͶƱµÄ´ó¶àÊýÊÇÓÀÔ¶¿ÉÒÔÔ¼ ÊøÆäËûÒ»ÇÐÈ˵ģ»ÕâÊÇÆõÔ¼±¾ÉíµÄ½á¹û¢Û¡£µ«ÊÇÈËÃÇ»áÎÊ£ºÒ» ¸öÈËÔõôÄܹ»ÊÇ×ÔÓɵģ¬ ¶øÓÖ±»ÆÈÒª×ñÊز¢²»ÊÇÊôÓÚËû×Ô¼º µÄÄÇЩÒâÖ¾ÄØ£¿·´¶ÔÕßÔõôÄܹ»¼ÈÊÇ×ÔÓɵģ¬ ¶øÓÖÒª·þ´ÓΪ ËûÃÇËù²»ÔøͬÒâµÄÄÇЩ·¨ÂÉÄØ£¿ ÎÒÒª»Ø´ð˵£¬ Õâ¸öÎÊÌâµÄÌá·¨ÊÇ´íÎóµÄ¡£ ¹«ÃñÊÇͬÒâÁË Ò»Çз¨Âɵģ¬ ¼´Ê¹ÊÇÄÇЩΥ·´ËûÃǵÄÒâÔ¸¶øͨ¹ýµÄ·¨ÂÉ£¬ ¼´ ʹÊÇÄÇЩËûÃÇÈôµ¨¸ÒÎ¥·¸ÆäÖеÄÈκÎÒ»Ìõ¶¼ÒªÊܵ½³Í·£µÄ·¨ ÂÉ¡£ ¹ú¼ÒÈ«Ìå³ÉÔ±µÄ¾-³£ÒâÖ¾¾ÍÊǹ«Ò⣻ ÕýÒòΪÈç´Ë£¬ ËûÃÇ

¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

Õ⵱ȻӦ¸ÃʼÖÕÀí½âΪֻÊÇÔÚÒ»¸ö×ÔÓɵĹú¼ÒÀ·ñÔòµÄ»°£¬¼ÒÍ¥¡¢²Æ

²ú¡¢ÎÞ´¦ÈÝÉí¡¢Éú»îµÄÐèÒªÒÔ¼°±©Á¦µÈµÈ£¬¶¼¿ÉÒÔ²»¹ËÒ»¸ö¾ÓÃñµÄÒâÔ¸ÈçºÎ¶ø°Ñ ËûÁôÖÍÔÚ¹úÄÚ£»Õâʱºòµ¥Æ¾ËûµÄ¾Óס£¬¾Í²»ÔÙÄܶ϶¨ËûÊÇͬÒâÆõÔ¼µÄ»¹ÊÇÆÆ»µÆõ Ô¼µÄÁË¡£ ¢Û

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £µ £¸

¢Ù

²ÅÊǹ«Ãñ²¢ÇÒÊÇ×ÔÓÉµÄ ¡£ µ±ÈËÃÇÔÚÈËÃñ´ó»áÉÏÌáÒéÖƶ¨Ò» Ïî·¨ÂÉʱ£¬ ËûÃÇÏòÈËÃñËùÌáÎʵģ¬ ¾«È·µØ˵£¬ ²¢²»ÊÇÈËÃñ¾¿ ¾¹ÊÇÔÞ³ÉÕâ¸öÌáÒ黹ÊÇ·´¶ÔÕâ¸öÌáÒ飬 ¶øÊÇËüÊDz»ÊÇ·ûºÏ¹« Ò⣻ ¶øÕâ¸ö¹«ÒâÒ²¾ÍÊÇËûÃÇ×Ô¼ºµÄÒâÖ¾¡£ ÿ¸öÈËÔÚͶƱʱ¶¼ ˵³öÁË×Ô¼º¶ÔÕâ¸öÎÊÌâµÄÒâ¼û£¬ ÓÚÊÇ´ÓƱÊýµÄ¼ÆËãÀï¾Í¿ÉÒÔ µÃ³ö¹«ÒâµÄÐû¸æ¡£ Òò´Ë£¬ ÓëÎÒÏà·´µÄÒâ¼ûÈôÊÇÕ¼ÁËÉϷ磬 ÄÇ ²¢²»Ö¤Ã÷±ðµÄ£¬ Ö»ÊÇÖ¤Ã÷ÎÒ´íÁË£¬ Ö»ÊÇÖ¤Ã÷ÎÒËù¹À¼ÆÊǹ«Ò⠵IJ¢²»Êǹ«Òâ¡£ ¼ÙÈçÎҵĸö±ðÒâ¼û¾ÓȻʤ¹ýÁ˹«Ò⣬ ÄÇÄ©ÎÒ ¾ÍÊÇ×öÁËÁíÒ»×®²¢·ÇÎÒÔ-À´ËùÏëÒª×öµÄÊ£» ¶øÔÚÕâʱºò£¬ ÎÒ ¾Í²»ÊÇ×ÔÓɵÄÁË¡£ µ±È»£¬ÕâÒª¼Ù¶¨¹«ÒâµÄÒ»ÇÐÌØÕ÷ÈÔÈ»´æÔÚÓÚ¶àÊýÖ®ÖУ»¼Ù ÈçËüÔÚÕâÀïÃæÒ²²»´æÔڵĻ°£¬ ÄÇÄ©ÎÞÂÛÄãÔÞ³ÉÄÄÒ»±ß£¬ ×ܹé ÊDz»ÔÙÓÐ×ÔÓÉ¿ÉÑԵġ£ Ç°Ãæ¢ÚÔÚ˵Ã÷ÈËÃÇÔÚ¹«¹²ÌÖÂÛÖÐÊÇÔõÑùÒÔ¸ö±ðµÄÒâÖ¾´ú Ì湫ÒâµÄʱºò£¬ÎÒÒѾ-³ä·ÖÖ¸³öÁËÔ¤·ÀÕâÖÖÁ÷±×µÄʵ¼Ê·½·¨£» ºóÃæ¢ÛÎÒ»¹ÒªÔÙ¼ÓÒÔÂÛÊö¡£ ÖÁÓÚ¿ÉÒÔÐû¸æÕâÖÖÒâÖ¾µÄͶƱ±È ÀýÊý£¬ÎÒÒ²ÒѾ-¸ø³öÁˢܲⶨËüËùÓ¦¸ù¾ÝµÄ¸÷ÖÖÔ-Ôò¡£Ò»Æ±Ö® ²î¿ÉÒÔÆÆ»µË«·½ÏàµÈ£¬ һƱ·´¶ÔÒ²¿ÉÒÔÆÆ»µÈ«ÌåÒ»Ö¡£ È»¶ø ¢Ù

ÔÚ ÈÈÄÚÑǼàÓüµÄ´óÃÅÉϺʹ¬Å«µÄËøÁ´ÉÏ£¬¶¼¿ÉÒÔ¿´µ½£Ì£é £â£å £ò £ô £á £ó£¨×ÔÓÉ£©Õâ

¸ö×Ö¡£ÕâÑùµÄ°ì·¨£¬ÕæÊÇÓÖƯÁÁÓÖÇ¡µ±¡£ÊÂʵÉÏ£¬Î¨Óи÷¹úΪ·Ç×÷´õµÄÈ˲Żá·Á °-¹«ÃñµÃµ½×ÔÓÉ¡£ÔÚÒ»¸ö°ÑËùÓÐÕâÑùµÄÈ˶¼ËÍÈ¥×ö´¬Å«µÄ¹ú¼ÒÀÈËÃDZã»áÏíÓÐ ×îÍêÃÀµÄ×ÔÓÉÁË¡£ ¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £³Õ£» µÚ £³¾í£¬ µÚ £± £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £³¡¢£´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÈýÕ¡¡ÂÛÑ¡¾Ù

£± £µ £¹

½éºõÈ«ÌåÒ»ÖÂÓëË«·½ÏàµÈÖ®¼äµÄ£¬ È´»¹ÓÐÐí¶àÖÖÊý×Ö²»µÈµÄ ·ÖÅ䣬 ¶ø¶ÔÓÚÆäÖеÄÿһÖÖ£¬ ÎÒÃǶ¼¿ÉÒÔ°´ÕÕÕþÖÎÌåµÄÇé¿ö ÓëÐèÒªÀ´È·¶¨Õâ¸öÊý×Ö¡£ ÓÐÁ½ÌõÆÕ±éµÄ×¼Ôò¿É¹©ÎÒÃǹ涨ÕâÒ»±ÈÂÊ£º Ò»ÌõÊÇ£¬ ÌÖ ÂÛÓúÊÇÖØ´ó£¬ Ôòͨ¹ýµÄÒâ¼ûÒ²¾ÍÓúÓ¦µ±½Ó½üÓÚÈ«ÌåÒ»Ö£» Áí Ò»ÌõÊÇ£¬ ËùÉæ¼°µÄÊÂÇéÓúÊÇÐèҪѸËÙ½â¾ö£¬ ÔòËù¹æ¶¨µÄË«·½ Ʊ¶îÖ®²îÒ²¾ÍÓúÓ¦¸ÃËõС£¬ÔÚ±ØÐëÂíÉÏ×ö³ö¾ö¶¨µÄÌÖÂÛÖУ¬Ö» ÒªÓÐһƱµÄ¶àÊý¾Í¹»ÁË¡£ ÕâÁ½Ìõ×¼ÔòÖеÄÇ°Ò»ÌõËƺõ¸üÇÐºÏ ÓÚ·¨ÂÉ£¬ ¶øºóÒ»ÌõÔòËƺõ¸üÇкÏÓÚʱÎñ¡£ µ«ÎÞÂÛÈçºÎ£¬ ¶¼±Ø ÐëÒÀ¿¿Á½ÕߵĽáºÏ²ÅÄÜÈ·¶¨ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÐû²¼ÆäΪ¶àÊýµÄ×îºÃµÄ ±ÈÂÊ¡£

µÚÈýÕ¡¡ÂÛÑ¡¾Ù ¹ØÓÚ¾ýÖ÷ÓëÐÐÕþ¹ÙµÄÑ¡¾Ù£¬¡ª¡ª ÎÒÒѾ-˵¹ý¢ÙËüÊǸ´ºÏ µÄÐÐΪ¢Ú¡ª¡ª Ò²ÓÐÁ½ÖÖ;¾-¿ÉÒÔ½øÐУ¬¼´Ñ¡¶¨Óë³éÇ©¡£ÕâÁ½ÖÖ ÖеÄÿһÖÖ£¬ ¶¼ÔøÔÚ¸÷¸ö²»Í¬µÄ¹²ºÍ¹úÀïʹÓùý£» ¶øÇÒÖÁ½ñ ÔÚÑ¡¾ÙÍþÄá˹´ó¹«Ê±£¬ ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔ¿´µ½ÕâÁ½Õߵķdz£¸´ÔÓµÄ

¢Ù ¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £± £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°¸´ºÏµÄÐÐΪ¡±£¬ÒòΪËü¼È°üÀ¨·¨ÂɵÄÖƶ¨Ò²°üÀ¨·¨ÂɵÄÖ´ÐС£¿É²Î¿´±¾

ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¶ £°

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

¢Ù

ÈàºÏ ¡£ ÃÏ µÂ ˹ ð¯ ˵£º ¡°ÒÔ ³é Ç© À´ ½ø ÐÐ Ñ¡ ¾Ù£¬ ÄË ÊÇ Ãñ Ö÷ ÖÆ µÄ ±¾ ÐÔ¡£ ¡±¢ÚÎÒͬÒâÕâÖÖ˵·¨£¬µ«ÎªÊ²Ã´ÊÇÕâÑùµÄÄØ£¿ÃϵÂ˹ð¯½Ó׊˵£º ¡°³éÇ©ÊÇÒ»ÖÖ²»»áÉ˺¦ÈκÎÈ˵ÄÑ¡¾Ù·½Ê½£»Ëüʹÿ¸ö¹«Ãñ ¶¼ÄÜÓÐÒ»ÖÖΪ×æ¹ú¶ø·þÎñµÄºÏÀíÔ¸Íû¡£ ¡± Õâ¾Í²»³ÉΪÀíÓÉÁË¡£ Èç¹ûÎÒÃÇÄÜ×¢Ò⵽ѡ¾ÙÊ×ÁìÄËÊÇÕþ¸®µÄÒ»ÖÖÖ°ÄÜ£¬ ¶ø²¢ ²»ÊÇÖ÷ȨµÄÒ»ÖÖÖ°ÄÜ£¬ ÄÇÄ©ÎÒÃǾͿÉÒÔ¿´³öΪʲô³éÇ©µÄ°ì ·¨×î¾ßÓÐÃñÖ÷ÖƵÄÐÔÖÊ£» ÒòΪÔÚÃñÖ÷ÖÆÄÇÀ ÐÐÕþ»ú¹¹µÄÐРΪÓúÉÙ£¬ ÔòÐÐÕþ»ú¹¹Ò²¾ÍÓúºÃ¡£ ÔÚÒ»ÇÐÕæÕýµÄÃñÖ÷ÖÆ֮ϣ¬ÐÐÕþְλ²¢²»ÊÇÒ»ÖÖ±ãÒË£¬¶ø ÊÇÒ»ÖÖ³ÁÖصĸºµ££» ÈËÃÇÎÞ·¨¹«Æ½µØ°ÑËü¼Ó¸øÕâÒ»¸öÈË£¬ ¶ø ²»¼Ó¸øÁíÒ»¸öÈË¡£Î¨Óз¨ÂɲÅÄÜ°ÑÕâÖÖ¸ºµ£¼Ó¸øÖÐÇ©µÄÈË¡£Òò Ϊ³éǩʱ£¬ ÈËÈ˵ÄÌõ¼þ¶¼ÊÇÏàµÈµÄ£¬ ¶øÇÒÑ¡ÔñÒ²²¢²»È¡¾öÓÚ ÈκÎÈ˵ÄÒâÖ¾£¬ ËùÒԾ;ø²»»áÓÐÈκθöÈ˵Ä×÷ÓÃÄܸı䷨ÂÉ µÄÆÕ±éÐÔ¡£ ÔÚ¹ó×åÖÆ֮ϣ¬ ÊÇÓɾýÖ÷À´Ñ¡Ôñ¾ýÖ÷µÄ£¬ ÊÇÓÉÕþ¸®×Ô¼º À´ ±£ ´æ ×Ô ¼º µÄ£» Õý ÊÇ ÔÚ Õâ À Óà Ͷ Ʊ µÄ ·½ ·¨ ²Å ÊÇ ·Ç ³£ ºÏ ÒË

¢Ù

×ÔÊ®ÈýÊÀ¼ÍÒÔºó£¬Ö±µ½ÍþÄá˹¹²ºÍ¹úµÄÄ©ÆÚ£¬ÍþÄá˹´ó¹«µÄÑ¡¾Ù´óÖÂÊÇ

ÒÀÕÕÈçϵİ취½øÐеģº´ó»áÒéÑ¡³öÈýÊ®¸ö¹«Ãñ£»ÕâÈýÊ®¸ö¹«ÃñÔÙÑ¡³ö¾Å¸ö¹«Ãñ£» Õ⠾Ÿö¹«ÃñÔÙÑ¡ËÄÊ®¸ö¹«Ãñ£»ÔÚÕâËÄÊ®¸ö¹«ÃñÖ®ÖУ¬ÒÔ³éÇ©³é¶¨Ê®¶þ¸ö¹«Ãñ£»Õâ Ê®¶þ¸ö¹«ÃñÔÙÑ¡¶þÊ®Îå¸ö¹«Ãñ£»ÔÙÒÔ³éÇ©ÓÉÕâ¶þÊ®Îå¸ö¹«ÃñÖг鶨¾Å¸ö¹«Ãñ£»Õ⠾Ÿö¹«ÃñÔÙÑ¡³ö¶þÊ®Îå¸ö¹«Ãñ£»ÔÙÓÉÕâ¶þÊ®Îå¸ö¹«ÃñÖгéÇ©³é¶¨Ê®Ò»¸ö¹«Ãñ£»Õâ ʮһ¸ö¹«ÃñÔÙÑ¡ËÄʮһ¸ö¹«Ãñ£» ×îºó£¬ ÓÉÕâËÄʮһ¸ö¹«ÃñÑ¡¾Ù´ó¹«¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÒýÎļûÃϵÂ˹剆¶ÂÛ·¨µÄ¾«Éñ¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÈýÕ¡¡ÂÛÑ¡¾Ù

£± £¶ £±

¢Û

µÄ ¡£ ÍþÄá˹´ó¹«Ñ¡¾ÙµÄÀý×Ó£¬ Ô¶²»ÊÇÍÆ·-ÁËÕâÖÖÇø±ð£¬ ·´µ¹ ÊÇ֤ʵÁËÕâÖÖÇø±ð£» ÄÇÖÖÔÓÈàµÄÐÎʽÕýÊʺÏÓÚ»ìºÏÕþ¸®¡£ Òò Ϊ°ÑÍþÄá˹Õþ¸®ÈÏΪÊÇÒ»ÖÖÕæÕýµÄ¹ó×åÖÆ£¬ ±¾À´¾ÍÊÇÒ»ÖÖ´í Îó¡£ Èç¹û˵ÄÇÀïµÄÈËÃñÔÚÕþ¸®Àï¸ù±¾Ã»ÓзݵĻ°£¬ ÄÇÄ©ÄÇÀï µÄ¹ó×å±¾Éí¾ÍÊÇÈËÃñÁË¡£ ´óÁ¿Æ¶ÇîµÄ°ÍÄò¨ÌØ¢ÙÊÇÓÀÔ¶²»»á ½Ó½üÈκÎÐÐÕþְλµÄ£¬ ¶øËüÄǹó×åÒ²Ö»ÊÇÓµÓÐ ¡°¸óÏ¡± µÄ¿Õ Í·ÏÎÒÔ¼°³öϯ´ó»áÒéµÄȨÀû°ÕÁË¡£ÄǸö´ó»áÒéµÄÈËÊýÖ®¶à£¬Õý ºÍÎÒÃÇÈÕÄÚÍßµÄÈ«Ìå»áÒé¢ÚÒ»Ñù£¬ ÆäÖÐ×îÏԺյijÉÔ±Ò²²¢²» ±ÈÎÒÃǵÄÆÕͨ¹«Ãñ¢Û¸üÓÐÌØȨ¡£µÄÈ·£¬Æ²¿ªÁ½¸ö¹²ºÍ¹úµÄ¼«¶Ë ²îÒìÖ®µã²»Ì¸£¬ÔòÈÕÄÚÍßµÄÊÐÃñÇ¡ºÃ¾ÍÏ൱ÓÚÍþÄá˹µÄ¹ó×壬 ÎÒÃǵÄÍÁÖøÓë¾ÓÃñ¾ÍÏ൱ÓÚÍþÄá˹µÄ£ã £¨¹«Ãñ£©ÓëÈËÃñ£¬ £é £ô £á £ä £é £î£ó ¢Ù

ÍþÄá˹µÄ¹ó×å·ÖΪÁ½µÈ£¬ ¼´¹ó¾ô £¨£Ó£å £é £ç£î£å £õ £ò£© Óë°ÍÄò¨ÌØ £¨£Â£á £ò£î£á £â£ï £ô £å£©£»

°Í Äò¨ÌØÊÇƶÇîµÄ¹ó×壬´Ë×ÖÔ-ָסÔÚÊ¥°ÍÄò¨ £¨£Ó£ô£®£Â£á £©ÇøµÄ¾ÓÃñ¡£¡ª¡ª £ò£î£á £â¨¦ Òë×¢ ¢Ú

¡°ÈÕÄÚÍßµÄÈ«Ìå»áÒ顱£¨£Ã£ï £î£ó £å £é £ì£ç¨¦ £î¨¦ £ò£á £ì¨¤£Ç£å £î¨¨ £ö£å£©£¬°üÀ¨ÈÕÄÚÍßµÄÈ«Ì幫

ÃñÓëÊÐÃñ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

×Ô Ê®ÁùÊÀ¼Í¼Ó¶ûÎÄʱ´úÒÔÀ´£¬ÈÕÄÚÍßÈ˼´·ÖΪÎåµÈ£º¹«Ãñ¡¢ÊÐÃñ¡¢¾ÓÃñ¡¢

ÍÁÖøÓë³¼Ãñ¡£ÆäÖÐÖ»ÓÐÇ°Á½µÈ¡ª¡ª ¼´¹«ÃñºÍÊÐÃñ¡ª¡ª ²ÅÓÐȨ²ÎÓëÕþ¸®ºÍÁ¢·¨¡£¹« ÃñÏíÓÐÍêÈ«µÄÕþÖÎȨÁ¦£¬ÊÐÃñ¿ÉÒÔ²ÎÓëÐÐÕþµ«²»Äܵ£ÈÎ×î¸ßÐÐÕþ¹Ù¡£¹«Ãñ±ØÐëÊÇ ¹« Ãñ»òÊÐÃñÖ®×Ó£¬²¢ÉúÓÚ±¾³ÇÖ®ÄÚ¡£ÊÐÃñÊÇÈ¡µÃÁËÊÐÃñÖ¤ÊéµÄÈË£¬ÊÐÃñÖ¤Êé¸øÓè ËûÒÔ¾-Óª¸÷ÖÖÉÌÒµµÄȨÀû¡£¹«ÃñÓëÊÐÃñµÄ×ÜÊý´Ó䳬¹ýһǧÁù°ÙÈË¡£¾ÓÃñÊÇÓÉÂò µ½ÁËÊÐÄÚ¾ÓסȨµÄÒì°îÈ˹¹³ÉµÄ¡£ÍÁÖøÔòÊÇÉúÓÚ±¾³ÇÖ®ÄÚµÄÉÏÊö¾ÓÃñµÄ×ÓÅ®£¬Ëû ÃÇûÓо-ÓªÈκÎÒ»ÖÖÉÌÒµµÄȨÀû£¬¶øÇÒÓÐÐí¶àÐÐÒµ¶ÔËûÃÇÊǽûÖ¹µÄ£»µ«ÄÉË°µÄ¸º µ£Ö÷ÒªÊÇÂäÔÚËûÃÇÉíÉÏ¡£×îºóËùν³¼ÃñÔòÊÇÈÕÄÚÍß±¾ÍÁÉϵÄÆäÓàÒ»ÇÐÈË£¬²»ÂÛÊÇ ·ñ ÉúÓÚÈÕÄÚÍß±¾ÍÁÖ®ÄÚ£»ËûÃÇÔÚ¸÷·½Ã涼ÊǺÁÎÞµØλµÄ¡£Â¬Ëó×Ô¼º¾ÍÊÇ¡°ÈÕÄÚÍß µÄ¹«Ãñ¡±¡£ ÕâÀïºÍÏÂÎÄµÄ ¡°ÎÒÃÇ¡± ¶¼Ö¸ÈÕÄÚÍß¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¶ £²

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

ÎÒÃǵÄÏçÃñÔòÏ൱ÓÚÍþÄá˹´ó½µÄ³¼Ãñ¡£ ×îºó£¬ ÎÞÂÛÈËÃÇÊÇ ÒÔÔõÑùµÄ·½Ê½È¥¿¼²ìÄǸö¹²ºÍ¹ú£¬µ«³ýÁËËüµÄµØÓò¹ãÀ«¶øÍ⣬ ËüµÄÕþ¸®¾ø²»»á±ÈÎÒÃǵÄÕþ¸®¸ü¼ÓÊǹó×åÖÆ¡£ È«²¿µÄ²»Í¬Ö» ÔÚÓÚ£¬ ÎÒÃDz¢Ã»ÓÐÒ»¸öÖÕÉíµÄÊ×Á죬 ËùÒÔÎÒÃǸù±¾²»ÐèÒª³é Ç©¡£ ÔÚÕæÕýµÄÃñÖ÷ÖÆ֮ϣ¬³éÇ©Ñ¡¾Ù²¢²»»áÓÐʲô²»·½±ã£»Òò ΪÔÚÄÇÀïÈËÈ˶¼Æ½µÈ£¬ ²»ÂÛÊÇÔÚµÀµÂºÍ²ÅÄÜ·½Ã棬 »¹ÊÇÔÚÆ· ÐкͲƸ»·½Ã棬ËùÒÔÎÞÂÛÑ¡ÔñʲôÈ˼¸ºõ¶¼ÎÞËùν¢Ù¡£È»¶øÎÒ ÒѾ-˵¹ý¢Ú£¬ ÕæÕýµÄÃñÖ÷ÖÆÊǸù±¾¾Í²»´æÔڵġ£ µ±Ñ¡¾ÙÓë³éÇ©Á½Õß²¢ÓõÄʱºò£¬ ·²ÊÇÐèҪרÃŲÅÄÜµÄµØ ·½£¬ ÀýÈç¾üÊÂÖ°Îñ£¬ ¾ÍÓ¦¸ÃÓÉÑ¡¾ÙÀ´³äÈΣ» ¶ø³éÇ©ÔòÊÊÒËÓÚ Ö»ÐèÒªÓн¡È«µÄÀíÖÇ¡¢ ¹«ÕýÓëÁ®½à¾Í¹»Á˵ĵط½£¬ ÀýÈçÉóÅÐ Ö°Îñ£¬ ÒòΪÔÚÒ»¸öÌåÖÆÁ¼ºÃµÄ¹ú¼ÒÀ ÕâЩƷÖÊÊÇÒ»Çй«Ãñ Ëù¹²Óеġ£ ÔÚ¾ýÖ÷ÖƵÄÕþ¸®Ö®Ï£¬ ÔòÎÞÂÛÊdzéÇ©»¹ÊÇÑ¡¾Ù¶¼Ã»ÓÐÈÎ ºÎµØλ¡£ ¹ú¾ý¼ÈÈ»Êǵ±È»µÄ¡¢ ΨһÎÞ¶þµÄ¾ýÖ÷ÓëÐÐÕþ¹Ù£¬ Ëù ÒÔ ¶Ô Ëû ²¿ Êô µÄ Ñ¡ Ôñ Ȩ ¾Í Ö» ÄÜ Êô ÓÚ Ëû ±¾ ÈË¡£ µ± Ê¥ ±Ë µÃ ÐÞ µÀ Ôº

¢Ù

¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £± £´Õ£º ¡°³éÇ©±£ÕÏÁ˲¨À¼µÄ°²Äþ£¬¶Å¾øÁ˹²ºÍ¹úÀïµÄ»ß

¸²¢ÇÒʹµÃÑ¡¾Ù¼¸ºõÏñ¼Ì³ÐÖÆÒ»ÑùµØƽ¾²ÎÞÊ¡£ÎÒÃǾÍÒÔÕâÖÖÐÎʽ£¬°ÑÑ¡¾ÙµÄÈ« ²¿ºÃ´¦ºÍ¼Ì³ÐÖƵÄÈ«²¿ºÃ´¦¶¼½áºÏÔÚÒ»Æð¡£ÒòΪÊ×ÏÈÍõλ²»ÔÙÊǸ¸×ÓÏà´«£¬ËùÒÔ ¾ÍÓÀÔ¶Ò²²»»áÔÙÓÐÄÇÖÖÅ«ÒÛÒ»¸ö¹²ºÍ¹úµÄÌåϵ¼ÌÐøÏÂÀ´¡£Æä´ÎÕâÖÖ³éÇ©ÐÎʽ£¬Æä ±¾Éí¾ÍÊÇÒ»ÖÖ¿ªÃ÷¶ø×ÔÔ¸µÄÑ¡¾ÙÖƵŤ¾ß¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £¶ £³

¢Ù

³¤ ½¨ÒéÒª´óÊÂÀ©³ä·¨¹ú¹úÍõµÄÓùÇ°»áÒ飬 ²¢ÒÔͶƱÀ´Ñ¡¾Ù ËüµÄ³ÉԱʱ£¬Ëû²¢Ã»ÓÐÏëµ½ËûÊÇÔÚ½¨ÒéÒª¸Ä±äÕþ¸®µÄÐÎʽÁË¡£ ÎÒ»¹Ó¦µ±Ì¸Ò»ÏÂÈËÃñ´ó»áÉϵÄͶƱÓë¼ÆƱµÄ·½Ê½£» È»¶ø Ò²ÐíÂÞÂíÕþÖÎÖƶÈÊ·ÔÚÕâ·½Ãæ¿ÉÒÔ¸üÇå³þµØ²ûÃ÷ÎÒËùÒªµì¶¨ µÄÈ«²¿×¼Ôò¡£ Ò»¸öÉ÷˼Ã÷±æµÄ¶ÁÕߣ¬ ÄÜÉÔ΢ÏêϸµØ¿´Ò»¿´ÔÚ Ò»¸ö¶þÊ®ÍòÈ˵ĻáÒé¢ÚÉÏÈËÃÇÔõÑùµØ´¦Àí¹«¹²µÄºÍ¸ö±ðµÄÊ Îñ£¬ »òÐíÊDz»ÎÞñÔÒæµÄ°É¡£

µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

¢Û

ÎÒÃÇÍêȫûÓÐÈκÎÓйØÂÞÂí³õÆڵĿɿ¿ÎÄÏס£ ÉõÖÁÓÚ¿´ À´ºÜÓпÉÄÜ£¬ÈËÃÇ̸µ½ÓйØÂÞÂíµÄ´ó²¿·ÖÊÂÇ鶼ֻÊÇÔ¢ÑԢܣ» ¶øÇÒÒ»°ã˵À´£¬ ¸÷Ãñ×å¼ÍÄêÊ·ÉÏ×îÓнÌÓýÒâÒåµÄÄDz¿·Ö£¬ Òà ¢Ù

Ê¥±ËµÃÐÞµÀÔº³¤ £¨£Á£â£â¨¦£ä£å£Ó£ô£®£Ð£é £¶ £µ £¸¡ª£± £· £´ £³£©£¬ ·¨¹úÖø×÷¼Ò£¬ ÔÚ £å £ò £ò£å£¬£±

¡¶ÂÛ¶àÔª»áÒé¡·£¨£± £· £² £¸£© Ò»ÊéÖÐÔø½¨Òé·¨¹ú¸÷ÐÐÕþ²¿ÃŲÉÓÃίԱ»áÖÆ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¡°¶þÊ®ÍòÈ˵ĻáÒ顱 Ö¸ÂÞÂíÈËÃñ´ó»á¡£¡ª¡ª Òë×¢ °´±¾Õ¼°ÒÔºóµÄÈýÕ£¬×÷ÕßËù¸ù¾ÝµÄÖ÷Òª²ÄÁÏÊÇÎ÷¹ÅÄáÎÚ˹ £¨£Ó £é £ç£ï £î £é £õ£ó£©

µÄ ¡¶¹Å´úÂÞÂí¹«Ãñ·¨¡· ÓëÂí»ùÑŸ¥ÀïµÄ ¡¶ÀîάÂÛ¡· Á½Êé¡£¡ª¡ª Òë×¢ ÂÞÂíÕâ¸öÃû×Ö£¬ÈËÃǶ¼ÒÔΪÊdzö×ÔÂÞij˹£¬ÆäʵËüÊÇÏ£À°ÎÄ£¬Òâ˼ÊÇ ¡¤¡¤ Ç¿Á¦£»Å¬ÂêÒ»ÃûÒ²ÊÇÏ£À°ÎÄ£¬Òâ˼ÊÇ·¨ÂÉ¢Ù¡£¿´À´ÂÞÂí³ÇÕâÁ½Î»×î³õµÄ¹úÍõ£¬²» ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ ¡¤¡¤ ÊǺÃÏóÔ¤ÏȾͲÉÓÃÁËÓëËûÃǺóÀ´Ëù×öµÄÊÂÒµ·Ç³£ÓйصÄÃû×ÖÁËÂ𣿠¢Ü

£°ÕÂ×¢£©Îª´«ËµÖÐÂÞÂíµÄ´´½¨ÕßÓëµÚÒ»¸ö¹ú ¢Ù ÂÞij˹£¨¼û±¾ÊéµÚ£³¾í£¬µÚ£± Íõ£¬Å¬Â꣨¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬µÚ £³ÕÂ×¢£©ÎªÂÞÂíµÚ¶þ¸ö¹úÍõ¡£¹ýÈ¥ÔøÈÏΪÂÞÂí£Ò£ï£í£á

LKKM

Ò»×ÖÔ´³öÏ£À°ÎÄ ¦Ñ ¦Ø¦Ì ¦Ç£¨Ç¿Á¦£©£¬Å¬Âê£Î£õ£í£áÒ»×ÖÔ´³öÏ£À°ÎÄ ¦Ì £¨·¨ÂÉ£©¡£ÕâÖÖ˵ ·¨ÒÑΪÏÖ´ú×ÖԴѧµÄÑо¿Ëù·ñ¶¨¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £¶ £´

¼´ËûÃÇ´´ÒµµÄÀúÊ·£¬ Ò²ÕýÊÇÎÒÃÇËù×îȱ·¦µÄÄDz¿·Ö¡£ ¾-Ñéÿ Ì춼Ôڽ̵¼ÎÒÃÇ£¬ ¸÷¸öµÛ¹úµÄ¸ïÃüÊÇÓÉÓÚһЩʲôÔ-Òò²úÉú µÄ£» ¿ÉÊÇ£¬ ÏÖÔÚÈ´ÒѲ»ÔÙÓÐÃñ×åÔÚÐγÉ×ÅÁË£¬ Òò¶øÎÒÃÇ¾Í²î ²»¶àÖ»ÓÐƾÍƲâÀ´½â˵ËûÃÇÊÇÈçºÎÐγɵġ£ ÎÒÃÇËù·¢ÏÖµÄÖÖÖּȳÉÏ°¹ß£¬ ÖÁÉÙ±íÃ÷ÁËÕâЩϰ¹ß¶¼ÓÐ Ò»¸öÆðÔ´¡£ ·²ÊÇÄÜ×·ËÝÕâЩÆðÔ´µÄ´«Ëµ£¬ ·²ÊǸù¾Ý×î´óµÄȨ Íþ¶øÇÒÓÖ±»×îÓÐÁ¦µÄÍÆÀíËù֤ʵÁ˵Ĵ«Ëµ£¬ ¾Í¶¼Ó¦¸ÃÈÏΪÊÇ ×îÈ·Çпɿ¿µÄ¡£ Õâ¾ÍÊÇÎÒÔÚ̽Ë÷ÊÀ½çÉÏ×î×ÔÓÉ¡¢ ×îÇ¿Ê¢µÄÃñ ×åÔõÑùÐÐʹËûÃǵÄÖÁ¸ßÎÞÉϵÄȨÁ¦Ê±£¬ ËùÁ¦Í¼×ñÑ-µÄ×¼Ôò¡£ ÂÞÂí½¨¹úÖ®ºó£¬ÐÂÉúµÄ¹²ºÍ¹ú¡ª¡ª Ò²¾ÍÊÇÓÉ°¢¶û°ßÈË¢Ù¡¢ ɳ±öÈË¢ÚºÍÒì°îÈËËù¹¹³ÉµÄÄÇÖ§½¨¹úÕߵĶÓÎ飬¡ª¡ª ¾Í·ÖΪ ÈýÖÖÈË£»ÓÉÓÚÕâÖÖÇø·Ö£¬ËùÒÔËüÃǵÄÃû×־ͽÐ×÷²¿×å¢Û¡£Ã¿Ò» ¡¤¡¤ ¸ö ²¿ ×å ·Ö Îª Ê® ¸ö ¿â Àï ÑǢܣ¬ ÿ Ò» ¿â Àï ÑÇ ÔÙ ·Ö Ϊ Èô ¸É µÂ ¿â Àï ÑǢݣ¬ ÆäÖÐΪÊ׵ıãÊǺųƿâÀï°ººÍµÂ¿âÀï°º¢ÞµÄÊ×Áì¡£ ¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤¡¤ ´ËÍ⣬´Óÿ¸ö²¿×嶼Õ÷¼¯Ò»Ö§Ò»°ÙÃûÆï±ø»òÆïÊ¿µÄÍÅÌ壬

¢Ù

¡°°¢¶û°ßÈË¡±£Á£ì £â£á £é £î£¬ À-¶¡ÎÄ £Á£ì £â£á £î£õ£ó¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¡°É³±öÈË¡±£Ó£á £â £é £î£¬ À-¶¡ÎÄ £Ó£á £â £é £î£õ£ó¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¡°²¿×塱£¬À-¶¡ÎÄΪ£Ô£ò £Ý£¬Ô-Ö¸×é³ÉÂÞÂí £é £â£õ£ó£Û£Ô£ò £é£¨Èý£© £«£â£õ£ó£¨×Öβ£â£õ£©

È˵ÄÈý¸ö²¿·Ö¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡°¿âÀïÑÇ¡±£Ã£õ £ò £é £å£¬À-¶¡Îģãõ £ò £é £á¡£ÔÚÂÞÂíÍõÕþʱÆÚ£¬Ã¿Ò»²¿×å·ÖΪʮ¸ö¿â

ÀïÑÇ£¬ ÿһ¿âÀïÑÇÓÖ·ÖΪʮ¸öÊÏ×壬 ÿһÊÏ×åÓÖ·ÖΪʮ¸ö¼Ò×å¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¡°µÂ¿âÀïÑÇ¡±£Ä¨¦ £ã £õ £ò £é £å£¬À-¶¡ÎÄ£Ä£å £ã £õ £ò £é £á£¬ÎªÂÞÂí¾ü¶ÓµÄÊ®ÈËС¶Ó¡£¡ª¡ª Òë

¢Þ

¡°¿âÀï°ººÍµÂ¿âÀï°º¡±£Ã£õ £ò £é £ï £î£¬£Ä£å £ã £õ £ò £é £ï £î£¬À-¶¡Îģãõ £ò £é £ï£¬£Ä£å £ã £õ £ò £é £ï£¬Òâ¼´

×¢ ¿âÀïÑdz¤ÓëÊ®È˳¤¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £¶ £µ

¢Ù

½Ð×÷°ÙÈËÍÅ £»Óɴ˿ɼû£¬ÕâÖÖÔÚÒ»¸ö³ÇÊÐÀï¼òÖ±ÊÇûÓÐʲô ±ØÒªµÄ»®·Ö£¬ µ±³õÖ»²»¹ýÊǾüÊÂÐԵġ£ È»¶ø·Â·ðÊÇÒ»ÖÖΰ´ó µÄ±¾ÄÜ£¬ Ô¤ÏȾÍʹµÃÂÞÂíÕâ¸öС³ÇΪ×Ô¼ºÖƶ©ÁËÒ»ÖÖÊÊÒËÓÚ ×÷Ϊһ¸öÊÀ½çÊ׶¼µÄÕþÌå¡£ ×Ô´ÓÕâÒ»×î³õµÄ»®·ÖÖ®ºó£¬ ²»¾Ã¾Í²úÉúÁËÒ»ÖÖ²»±ã¡£ ÄÇ ¾ÍÊÇ°¢¶û°ßÈ˵IJ¿×壨£Ò£á£í£î£ã £î£ó £å £ó£©ºÍɳ±öÈ˵IJ¿×壨£Ô£á £ã £é £å £î£ó £å £ó£© ʼÖÕÊÇ´¦ÓÚÔ-À´µÄ״̬£¬¶øÒì°îÈ˵IJ¿×å £¨£Ì£õ£ã £å £ò£å £ó£© È´ ¢Ú ÒòÒì°îÈ˵ľ-³£Á÷Èë¶ø²»¶ÏµØÀ©´ó £» Òò´ËÕâºóÒ»¸ö²¿×å²» ¾Ã±ã³¬¹ýÁËÇ°Á½¸ö²¿×å¡£ Èû¶ûάÎÚ˹¢ÛÕë¶Ô×ÅÕâÖÖΣÏÕµÄÃý ÎóËùÕÒµ½µÄ²¹¾È°ì·¨£¬ ¾ÍÊǸı仮·Ö·½·¨£» Ëû·Ï³ýÁËÖÖ×åµÄ »®·Ö£¬ ´úÖ®ÒÔÁíÒ»ÖÖ¸ù¾Ýÿ¸ö²¿×åÔÚ³ÇÖÐËùÕ¼µÄµØÇø¶ø½øÐÐ µÄ»®·Ö¡£ Ëû°ÑÔ-À´µÄÈý¸ö²¿×å·ÖΪËĸö£¬ ËüÃÇÿһ¸ö¶¼Õ¼Áì ÂÞÂíµÄÒ»×ùСɽ£¬ ²¢ÇÒÒÔɽÃüÃû¡£ ÓÚÊÇ£¬ ¾ÍÔÚ²¹¾Èµ±Ç°µÄ²» ƽµÈµÄͬʱ£¬ ËûÒ²¾Í·ÀÖ¹ÁËδÀ´µÄ²»Æ½µÈ£» ²¢ÇÒΪÁËҪʹÕâ ÖÖ»®·Ö²»½öÊǵØÇøµÄ»®·Ö¶øÇÒÒ²ÊÇÈËÉíµÄ»®·Ö£¬ Ëû¾Í½ûÖ¹¾Ó Ãñ´ÓÒ»¸öµØÇøתÒƵ½ÁíÒ»¸öµØÇøÈ¥£» Õâ±ã·ÀÖ¹Á˸÷¸öÖÖ×廥 Ïà»ìºÏ¡£

A

¢Ù

¡°°ÙÈËÍÅ¡±£Ã£å £î £ô £õ £ò £é £å£¬À-¶¡ÎÄ£Ã£å £î £ô £õ £ò £é £á£¬ÖÐÒëÃû»ò×÷¡°É-¶¼ÀïÑÇ¡±¡£¡ª¡ª Òë

¢Ú

£Ò£á£í£î£å £î£ó £å £ó£¨À-¶¡ÎÄ£Ò£á£í£î£å £ó£©£¬£Ô£á £ã £é £å £î£ó £å £ó£¨À-¶¡ÎÄ£Ô£á £ô £é £å £ó£©£¬£Ì£õ£ã £å £ò£å £ó£¨À-

×¢ ¶¡ÎÄ £Ì£õ£ã £å £ò£å £ó£©ÎªÂÞÂí×î¹ÅÀϵÄÈý¸ö²¿×壻·Ö±ðÓÉ°¢¶û°ßÈË¡¢É³±öÈ˺ÍÒì°îÈËËù×é ³É¡£ ÕâÈý¸ö²¿×åÊÂʵÉϾùÆðÔ´ÓÚÀ-¶¡×å¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

Èû¶ûάÎÚ˹£¨¼û±¾ÊéµÚ£²¾í£¬µÚ£³ÕÂ×¢£©£¬ÎªÂÞÂíÍõÕþʱÆڵĵÚÁù´ú¹úÍõ£¬

¹«ÔªÇ° £µ £· £¸¡ª£µ £³ £´ÄêÔÚλ¡£ ËûËù½øÐеĸĸïÊÇÒÔµØÇø»®·Ö²¿×å´úÌæÒÑÍùÊÏ×å»®·Ö ²¿×å¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¶ £¶

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

ËûÓְѹÅÀ´µÄÈý¸öÆï±ø°ÙÈËÍÅÔö¼ÓÁËÒ»±¶£¬ ²¢ÇÒÁíÍâÓÖ ÔÙÔö¼ÓÁËÊ®¶þ¸ö£¬ µ«Ê¼ÖÕÑØÓùÅÀ´µÄÃû³Æ£» ÕâÊǼȼò½Ý¶øÓÖ Ã÷Öǵİ취£¬ ËûÓɴ˱ãÇø·Ö¿ªÁËÆïÊ¿ÍÅÌåÓëÈËÃñÍÅÌ壬 ²¢ÇÒ Ê¹ÈËÃñºÁÎÞÔ¹ÑÔ¡£ ÔÚÕâËĸö³ÇÊв¿×åÖ®Í⣬ Èû¶ûάÎÚ˹ÓÖÔö¼ÓÁËÁíÍâÊ®Îå ¸öËùνÏç´å²¿×壬 ÒòΪÕâЩÏç´å²¿×åÊÇÓÉ°ÑÏç´å»®·ÖΪÊýÄ¿ Óë´ËÏàͬµÄÏçÇøµÄ¾ÓÃñËù×é³ÉµÄ¡£ ´ËºóÓÖÔö¼ÓÁËͬÑùÊýÄ¿µÄ в¿×壬 ÓÚÊÇÂÞÂíÈËÃñ±ãÖÕÓÚ·Ö³ÉÁËÈýÊ®Îå¸ö²¿×壻 ËûÃÇ´Ó ´Ë±ã¹Ì¶¨ÔÚÕâ¸öÊýÄ¿ÉÏ£¬ Ö±µ½¹²ºÍ¹úµÄÖÕÁË¡£ ÓÉÓÚ³ÇÊв¿×åÓëÏç´å²¿×åµÄÕâÒ»Çø·Ö£¬ ±ã²úÉúÁËÒ»ÖÖ¼« ¿°×¢ÒâµÄ½á¹û£» ÒòΪÒÔÇ°»¹´ÓÀ´²»ÔøÓйýÆäËûµÄÏÈÀý£¬ Ò²Òò ΪÂÞÂí·çÉеı£³Ö¼°ÆäµÛ¹úµÄÀ©ÕÅÈ«¶¼ÓÐÀµÓÚ´Ë¡£ ÈËÃÇÒ»¶¨ ÒÔΪ³ÇÊв¿×å»áÁ¢¿Ì¾Í¾ðȡȨÊÆÓë×ðÈÙ£¬ ²¢ÇÒ»áºÁ²»³ÙÒÉµØ Òª±áµÍÏç´å²¿×åµÄµØλ£» µ«ÊÂʵȫȻÏà·´¡£ ÎÒÃÇÊÇÖªµÀÔçÆÚ ÂÞÂíÈ˶ÔÓÚÏç´åÉú»îµÄÐËȤµÄ¡£ ËûÃǵÄÕâÖÖÐËȤµÃ×ÔÓÚËûÃÇ ÏÍÃ÷µÄ´´ÔìÕߣ¬ÕâЩ´´ÔìÕß°Ñũʺ;üÊÂÓë×ÔÓɽáºÏÔÚÒ»Æ𣬠²¢ÇÒ¿ÉÒÔÕâÑù˵£¬ °ÑÃÀÊõ¡¢ ¹¤ÒÕ¡¢ Òõı¡¢ ²Æ¸»ÒÔ¼°Å«Á¥ÖÆÈ« ¶¼¸Ï½øÁ˳ÇÊС£ ÕâÑù£¬ ÂÞÂíÈ«²¿ºÕºÕÓÐÃûµÄÈËÎï¾Í¶¼ÊÇÉú»îÔÚÅ©´åÀï²¢ ÇÒ¸ûÖÖÍÁµØ£¬ ËùÒÔÈËÃÇÒ²¾ÍÏ°¹ßÓÚÖ»ÔÚÏç´åÀïȥѰÕÒ¹²ºÍ¹ú µÄ¶°Áº¡£ ÕâÖÖÇé¿ö¼ÈÈ»ÊÇÂÞÂí×î×ð¹óµÄ¹ó×åµÄÇé¿ö£¬ ËùÒÔÒ² ¾ÍÊܵ½Ò»ÇÐÈ˵Ä×ð³ç£»ÈËÃÇÄþÔ¸¹ýÏç´åÈ˵ļòÆÓÇÚÀ͵ÄÉú»î£¬ ¶ø²»Ô¸¹ýÂÞÂíÊÐÃñµÄÓÎÊÖºÃÏеÄÉú»î£» ¶øÇÒÔÚ³ÇÊÐÀïÒ»ÏòÖ» ²»ÍâÊǸö²»ÐÒµÄÎÞ²úÕßµÄÈË£¬Ò»³ÉΪÌïµØÀïµÄÀͶ¯ÕßÖ®ºó£¬¾Í


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £¶ £·

¢Ù

±ä³ÉΪһ¸öÊÜÈË×𾴵Ĺ«ÃñÁË¡£ÍßÈÖ Ëµ¹ý£¬ÎÒÃǸßÉеÄ×æÏÈ ÃÇÔÚÏç´åÀïµì¶¨ÁËÄÇЩ×Â׳¶øÓ¸ҵÄÈ˵ĵػù£¬ ÄÇЩÈËÔÚÕ½ ÕùʱÆÚ±£ÎÀ×ÅËûÃÇ£¬ ÔÚºÍƽʱÆÚÑø»î×ÅËûÃÇ£» Õâ»°²¢²»ÊÇû ÓеÀÀíµÄ¡£ÆÕÁÖÄá¢Ú»¹¿Ï¶¨Ëµ£¬Ïç´å²¿×åÖ®ËùÒÔÊÜÈË×ð³ç£¬¾Í ÊÇÓÉÓÚÓÐ×é³ÉÁËÕâЩ²¿×åµÄÄÇЩÈ˵ÄÔµ¹Ê£» ·´Ö®£¬ ÈËÃÇΪÁË ÐßÈèÀÁººÃÇ£¬¾Í°ÑËûÃǺܲ»¹â²ÊµØǨáãµ½³ÇÊеIJ¿×åÀïÈ¥¡£É³ ±öÈË°¢Æ¤ÎÚ˹¡¤¿ËÀ͵×ÎÚ˹¢Û¹éÀ´¶¨¾ÓÓÚÂÞÂíʱ£¬ ÊÇÂúÔØÈÙ ÓþµÄ£» Ëû±àÈëÁËÒ»¸öÏç´å²¿×壬 ¶øÕâ¸ö²¿×åËæºó¾ÍÒÔËûµÄÐÕ ÊÏÃüÃû¡£ ×îºó£¬ ±»ÊͷŵÄÅ«Á¥È«¶¼²Î¼ÓÁ˳ÇÊеIJ¿×壬 ¶ø´Ó ûÓвμÓÏç´å²¿×åµÄ£» ²¢ÇÒÔÚÕû¸ö¹²ºÍ¹úʱÆÚ¶¼Ã»ÓйýÈκΠһ¸öÀý×ÓÊÇÕâÖÖ±»ÊͷŵÄÅ«Á¥»ñµÃÁËÈκÎÒ»¸öÐÐÕþְλµÄ£¬ Ëä˵ÒѾ-±ä³É¹«ÃñÁË¡£ ÕâÌõ×¼Ôò±¾ÊÇ׿ԽµÄ£» µ«ËüÈ´±»ÍÆÐеÃÌ«¹ý·ÖÁË£¬ ÒÔÖ ÖÕÓÚ²úÉúÁËÒ»Öֱ仯£¬ ¶øÇÒµÄÈ·»¹ÊÇÕþÖÆÉϵÄÒ»ÖÖÁ÷±×¡£ Ê×ÏÈ£¬ ¼à²ì¹ÙÔÚ³¤ÆÚÕÆÎÕÁËÈÎÒâ°Ñ¹«Ãñ´ÓÒ»¸ö²¿×åתÒÆ µ½ÁíÒ»¸ö²¿×åµÄȨÀûÖ®ºó£¬ ¾¹ÔÊÐí´ó²¿·ÖÈË×ÔÐбàÈëËûÃÇËù Ô¸Òâ²Î¼ÓµÄ²¿×壻 ÕâÖÖÐí¿ÉÈ·ºõÊǺÁÎ޺ô¦µÄ£¬ ¶øÇÒ»¹°þ¶á Á˼à²ìȨ×î´óµÄÄÜÁ¦Ö®Ò»¡£ ´ËÍ⣬ Ȩ¹óÃǼÈÈ»¶¼°Ñ×Ô¼º±àÈë ÁËÏç´å²¿×壬 ¶ø±»ÊͷŵÄÅ«Á¥ÃdzÉΪ¹«ÃñÖ®ºó£¬ ÓÖºÍÃñÖÚÒ» ¢Ù

Íß ÈÖ £¨£Ö£á £± £¶¡ª£² £·Ä꣩£¬ÂÞÂíÀúÊ·¼Ò£¬´Ë´¦ËùÌá £ò £ò£ï £î£¬¼´£Ö£á £ò £ò£ï£¬¹«ÔªÇ° £±

¼°µÄ»°¼ûÎ÷¹ÅÄáÎÚ˹ ¡¶¹Å´úÂÞÂí¹«Ãñ·¨¡· Ò»ÊéÖÐËùÒý¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÆÕ ÁÖÄá £¨£Ð£ì £±¡ª£± £± £µ £é £î£å£¬¼´£Ð£ì £é £î £é £õ£ó£©£¬´Ë´¦ÏµÖ¸ÂÞÂí×÷¼ÒСÆÕÁÖÄá £¨¹«Ôª £¶

Ä꣩¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

°¢ ƤÎÚ˹¡¤¿ËÀ͵×ÎÚ˹£¨£Á£ð£ð £é £õ£ó£Ã£ì £á £õ£ä £é £õ£ó£©£¬´«ËµÖÐÂÞÂíÊ®ÈË»áÒ飨¹«Ôª

Ç° £´ £µ £±Ä꣩ µÄÁìÐ䣬 Ê®¶þÍ-±í·¨µÄÐÞ¶©Õß¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¶ £¸

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

ÆðÁôÔÚ³ÇÊв¿×åÀ ÓÚÊDz¿×壬 Ò»°ã˵À´£¬ ±ã²»ÔÙÊǵط½ÐÔ µÄ»òÕßÇøÓòÐÔµÄÁË¡£ µ«ÊÇ´ó¼Ò¶¼ÒѾ-Èç´ËÖ®»ìÔÓÔÚÒ»Æ𣬠ÒÔ ÖÂÈËÃdzýÁ˸ù¾ÝµÇ¼Ç²¾¶øÍâ±ãÎÞ·¨·Ö±æ¸÷¸ö²¿×åµÄ³ÉÔ±£» ´Ó ¶ø²¿×åÒ»´ÊµÄ¹ÛÄî±ãÓÉʵÎïµÄ¢Ùת»¯ÎªÈËÉíµÄ£¬»òÕß²»Èç˵£¬ ¡¤¡¤ ²î²»¶à±ä³ÉͽӵÐéÃûÁË¡£ »¹ÓУ¬ ³ÇÊв¿×å¼ÈÈ»µØλ¸ü·½±ã£¬ ËùÒÔÔÚÈËÃñ´ó»áÀï³£ ³£Ò²ÊÇ×îÓÐÊÆÁ¦µÄ£¬ ²¢ÇÒ»¹»á°Ñ¹ú¼Ò³öÂô¸ø²»Ï§ÏòÆäÖеÄÎÞ ³Ü°ÜÀà»ßÂòѡƱµÄÄÇЩÈ˵Ģڡ£ ÖÁÓÚ¿âÀïÑÇ£¬ Ôò´´ÖÆÕߢۼÈÒÑÖƶ¨Ã¿Ò»²¿×嶼ÓÐÊ®¸ö¿â ÀïÑÇ£¬ ËùÒÔµ±Ê±ÔÚ³Çǽ·¶Î§ÒÔÄÚµÄÈ«²¿ÂÞÂíÈËÃñ¾Í¹¹³ÉÁËÈý Ê®¸ö¿âÀïÑÇ£»Ã¿¸ö¿âÀïÑǸ÷ÓÐÆä×Ô¼ºµÄÃíÓî¡¢Éñµo¡¢¹ÙÀô¡¢¼À ˾¼°Æä³ÆΪ´ó·½Ú¢ÜµÄ½ÚÈÕ£¬ ÕâÒ»½ÚÈÕÀàËƺóÀ´Ïç´å²¿×åÖÐ ËùÓеÄÄÇÖÖÏç´å½Ú¢Ý¡£ µ½ÁËÈû¶ûάÎÚ˹µÄеĻ®·Öʱ£¬ ÈýÊ®Õâ¸öÊýÄ¿¼È²»Äܾù µÈµØ·ÖÅäÔÚËûµÄËĸö²¿×åÀ ËùÒÔËûÒ²¾Í¸ù±¾ÎÞÒâÈ¥´¥¶¯Ëü ÃÇ£» ÓÚÊÇÓ벿×åÏà¶ÀÁ¢µÄ¿âÀïÑÇ£¬ ¾Í³ÉÁËÂÞÂí¾ÓÃñµÄÁíÒ»ÖÖ »®·Ö·½Ê½¡£ È»¶ø£¬ ÎÞÂÛÊÇÔÚÏç´å²¿×åÖУ¬ »¹ÊÇÔÚ¹¹³ÉÕâЩÏç ¢Ù ¢Ú

¡°ÊµÎïµÄ¡± Ö¸ÊôÓÚÍÁµØµÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¼ûÎ÷¹ÅÄáÎÚ˹ ¡¶¹Å´úÂÞÂí¹«Ãñ·¨¡· µÚ £±¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¡°´´ÖÆÕß¡±Ö¸ÂÞij˹£¬´«ËµÂÞij˹ÓÚ¹«ÔªÇ°£· £µ £³Ä꽨ÂÞÂí³Ç¡£¡ª¡ª Òë

¢Ü

¡°´ó·½Ú¡±´Ë´¦Ô-ÎÄΪÀ-¶¡Îģãï£í£ð £é £ô £á £ì £é £á£¬Îª¹ÅÂÞÂí¼ÍÄîÊØ»¤ÉñµÄ½ÚÈÕ£¬ÔÚ

×¢ ´ó ·ÉϾÙÐÐ £¨À-¶¡Îģãï£í£ð £é £ô £õ£í£¬´ó·£©£¬ÈÕÆÚÓɴ󷨹ÙÖ¸¶¨£»ÄÚÈÝ°üÀ¨Ò»´Î½Ð×÷ £ã £õ £ò £é £á £ì £å £ó£í£å £î£ó £á £åµÄ¹«¹²»á²Í¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¡°Ïç´å½Ú¡±´Ë´¦Ô-ÎÄΪÀ-¶¡ÎÄ£Ð£á £ç£á £î£á £ì £é £á£¬Îª¼ÍÄîÅ©ÉñÓëµØÉñµÄ½ÚÈÕ£»Ã¿Äê

Ò»Ô¶þÊ®ÁùÈÕÖÁ¶þÊ®°ËÈÕÔÚÏç´åÖÐ £¨À-¶¡ÎÄ £ð£á £ç£õ£ó£¬ Ïç´å£© ¾ÙÐС£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £¶ £¹

´å²¿×åµÄÈËÃñÖУ¬ ¶¼¾ø²»·¢Éú¿âÀïÑǵÄÎÊÌ⣻ ÒòΪÕâЩ²¿×å ¼ÈÒѱä³ÉÁË´¿´âµÄÃñÊÂ×éÖ¯£¬ ¶øÇÒÓÖÒѲÉÓÃÁËÁíÒ»ÖÖÖƶÈÀ´ Õ÷¼¯²¿¶Ó£¬ËùÒÔÂÞij˹µÄ¾üÊÂÐԵĻ®·Ö¾Í³ÉΪ¶àÓàµÄÁË¡£Õâ Ñù£¬ ËäȻÿ¸ö¹«Ãñ¶¼±àÖÆÔÚÒ»¸ö²¿×åÀ È»¶øÈ´³£³£Ã»ÓÐÒ» ¸öÊÇÔÚ¿âÀïÑÇÖ®Äڵġ£ Èû¶ûάÎÚ˹»¹×öÁ˵ÚÈýÖÖ»®·Ö£¬ ÕâºÍÇ°ÃæµÄÁ½ÖÖûÓÐÈÎ ºÎ¹Øϵ£¬ µ«ÓÉÓÚËüµÄ×÷Ó㬠ȴ³ÉΪÆäÖÐ×îÖØÒªµÄÒ»ÖÖ¡£ Ëû°Ñ È«ÌåÂÞÂíÈËÃñ·ÖΪÁù¼¶£¬ ÕâÁù¼¶¼È²»ÊÇ°´µØÇø¢ÙÒ²²»ÊÇ°´ÈË Éí£¬ ¶øÊÇ°´²Æ¸»À´Çø·ÖµÄ¡£ ´Ó¶øÇ°Ãæ¸÷¼¶È«ÊǸ»ÈË£¬ ºóÃæ¸÷ ¼¶È«ÊÇÇîÈË£¬ ¶øÖмä¸÷¼¶ÔòÊÇÓµÓÐÖеȲƸ»µÄÈË¡£ ÕâÁù¸öµÈ ¼¶ÓÖÔÙ·ÖΪһ°Ù¾ÅÊ®Èý¸öÁíÍâµÄÍÅÌ壬 ³ÆΪ°ÙÈËÍÅ£» ÕâЩÍÅ ÌåÓÖÊÇÕâÑù·ÖÅäµÄ£ºµÚÒ»¼¶¶ÀÕ¼ÆäÖеİëÊýÒÔÉÏ£¬µÚÄ©¼¶¢ÚÔò Ö»¹¹³ÉÆäÖеÄÒ»¸öÍÅ¡£ ÕâÑù£¬ ÎÒÃDZ㿴µ½ÈËÊý×îÉÙµÄÒ»¼¶ÄË ÊÇÍÅÊý×î¶àµÄÒ»¼¶£¬ ¶øÕû¸öµÄµÚÄ©Ò»¼¶È´Ö»ÄÜËã×÷Ò»¸ö´Î¼¶ µÄ»®·Öµ¥Î»£¬ ¾¡¹ÜÕâÒ»¸ö¼¶¾Í°üÀ¨ÁËÂÞÂí¾ÓÃñµÄ¹ý°ëÊý¡£ ΪÁËʹÈËÃñ²»ÖÁÓÚʶ͸×îºóÃæÕâÖÖÐÎʽµÄ½á¹û£¬ Èû¶ûά ÎÚ˹¾ÍÉè·¨¸³ÓèËüÒÔÒ»ÖÖ¾üʵÄÆø·Õ£º ËûÔÚµÚ¶þ¼¶ÖвåÈëÁË Á½¸ö¼×ëÐÊ¿°ÙÈËÍÅ£¬ÔÚµÚËļ¶ÖвåÈëÁËÁ½¸ö¾üеʿ°ÙÈËÍÅ£»³ý ÁËÄ©Ò»¼¶ÒÔÍ⣬ ÔÚÿһ¼¶ÖÐËû¶¼Çø·Ö¿ªÇàÄêÓëÀÏÄ꣬ Ò²¾ÍÊÇ Ëµ£¬ Çø·Ö¿ªÄÇЩÓÐÒåÎñ·þ±øÒÛµÄÈËÓëÄÇЩÒѾ-´ïµ½·¨¶¨ÃâÒÛ ÄêÁäµÄÈË£» ÕâÖÖÇø·ÖÒª±È²Æ¸»µÄÇø·Ö¸üÓбØÒª¾-³£µØ½øÐÐÈË

¢Ù

´Ë´¦ ¡°µØÇø¡±£¨ £ì £é £å £õ£© åÈÄá°ª±¾×÷ ¡°ÑªÔµ¡±£¨ £ì £é £å £î£©¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

´Ë ´¦ Ëù ˵ µÄ µÚ Ä© ¼¶ »ò µÚ Áù ¼¶£¬ Ϊ ²» Èë ¼¶ £¨£é £î£æ £ò£á£ã £ì £á £ó £ó £å£í£© µÄ ÎÞ ²ú Õß

£¨£Ð£ò£ï £ì¨¦ £ô £á £é £ò£å£¬ À-¶¡ÎÄ £Ð£ò£ï £ì £å £ô £á £ò £é £õ£ó£©¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £· £°

¢Ù

¿ÚÆÕ²éºÍͳ¼Æ£»×îºóËû»¹ÒªÇó»áÒéÔÚÂê¶û˹½Ì³¡ ÉÏÕÙ¿ª£¬¶ø ÇÒËùÓдﵽ·þÒÛÄêÁäµÄÈ˶¼ÐëЯ´øÎäÆ÷Óë»á¡£ Èû¶ûάÎÚ˹֮ËùÒÔ²»ÔÚÄ©Ò»¼¶ÖÐҲͬÑùµØ½øÐÐÕâÖÖÇø·Ö ÇàÄêºÍÀÏÄêµÄÔ-Òò£¬ ¾ÍÔÚÓÚÈËÃǾö²»Èù¹³ÉÄ©Ò»¼¶µÄÃñÖÚÒ² ÓÐÄÃÆðÎäÆ÷±£ÎÀ×æ¹úµÄÈÙÓþ£» ±ØÐëÊÇÏÈÓмÒÔ°£¬ È»ºó²ÅÄÜ»ñ µÃ±£ÎÀ¼ÒÔ°µÄȨÀû¡£ ÖÁÓÚµã׺׎ñÌì¸÷¹ú¹úÍõ¾ü¶ÓÀïµÄÄÇЩ Êý²»ÇåµÄÆòؤ¶ÓÎ飬 ¿ÖÅÂÆäÖв»»áÓÐÒ»¸öÊDz»±»ÂÞÂíÈ˱ÉÒÄ µØ´ÓËûÃǵIJ½±ø¶ÓÀïÇýÖð³öÈ¥µÄ°É£¬ ÒòΪµ±Ê±µÄ±øÊ¿ÄËÊÇ×Ô Óɵı£ÎÀÕß°¡¡£ È»¶ø£¬ÔÚ×îÄ©Ò»¼¶Ö®ÖУ¬»¹¿ÉÒÔÇø±ðÎÞ²úÕߢںÍÄÇЩ½Ð×÷ ¡¤¡¤¡¤ ¡°°´ÈËÍ·¼ÆÊý¡±¢ÛµÄÈË¡£Ç°Õß»¹²»ÊÇÍêÈ«ÂÙÓÚÒ»ÎÞËùÓеÄÈË£¬ÖÁ ÉÙ»¹ÔÚÏò¹ú¼ÒÌṩ¹«Ãñ£» ÓÐʱºòÔÚ½ô¼±¹ØÍ·£¬ ÉõÖÁÓÚ»¹Ìṩ ±øÊ¿¡£ ÖÁÓÚÄÇЩȫȻһÎÞËùÓеÄÈË£¬ ÄÇЩ³ý·Ç°´ÈËÍ·±ãÎÞ·¨ ¼ÆÊýµÄÈË£¬ ËûÃǾÍÍêÈ«±»ÈÏΪÊǺÁÎÞµØλµÄÁË£» µ½ÁËÂíÁôÎÚ Ë¹¢Ü²ÅÊǵÚÒ»¸ö¿ÏÕ÷ļËûÃÇÈëÎéµÄÈË¡£ ÎÒ ÃÇ ÔÚ Õâ Àï ²¢ ²» ÅÐ ¶Ï Õâ µÚ Èý ÖÖ ¼Æ Êý °ì ·¨ µÄ ±¾ Éí ÊÇ ºÃ ÊÇ »µ£»µ«ÎÒÏàÐÅ¿ÉÒÔ¶ÏÑÔ£¬Èç¹û²»ÊÇÔçÆÚÂÞÂíÈ˵Ĵ¿ÆӵķçÉС¢ ËûÃǵĴó¹«ÎÞ˽¡¢ ËûÃǶÔÅ©ÒµµÄÐËȤ¡¢ ËûÃǶÔÓÚÉÌÒµÓëIJÀû µÄ±ÉÊÓ£¬ÕâÖÖ°ì·¨¾Í²»Äܸ¶Ö®Êµ¼ù¡£½ü´úÓÖÓÐÄÄÒ»¸öÃñ×壬Ëû ¢Ù

¡°Âê¶û˹½Ì³¡¡±£¨£Ã£è£á£í£ð£ä£å£Í£á £ò£ó£¬À-¶¡Îģãá£í£ð£õ£ó£Í£á £ò £ô £é £õ£ó£©£¬ÔÚÂÞÂí³Ç½ç

£¨£Ð£ï£í£å £ò £é £õ£í£© ÒÔÍ⣬ °ÙÈËÍÅ´ó»á¾ÍÔÚÕâÀïÕÙ¿ª¡£¡ª¡ª Òë×¢

Òë×¢

¢Ú

ÎÞ²úÕßµÄÄÇÒ»¸ö°ÙÈËÍŲμӿª»á£¬ µ«²»Í¶Æ±¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

´Ë´¦Ô-ÎÄΪÀ-¶¡ÎÄ £ã ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ £á £ð £é £ô £å£ã £å £î£ó £é£¬ Òâ¼´ ¡°°´ÈËÍ·¼ÆÊý¡£

¢Ü

£µ £·¡ª£¸ £¶Ä꣩£¬ÂÞÂí´ó½«£¬ÔøÆßÈÎÖ´Õþ¹Ù¡£¡ª¡ª ÂíÁôÎÚ˹£¨£Í£á £ò £é £õ£ó£¬¹«ÔªÇ°£±


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £· £±

ÃǵÄÌ°µÃÎÞÑá¡¢Æܻ̲»°²¡¢Òõı¹î¼Æ¡¢ÎÞÐÝÎÞÖ¹µÄ¸¡³Á±ä»Ã¡¢ ÓÀÔ¶²»¶ÏµÄ¿ÝÈÙ·´¸´£¬ ÊÇÄܹ»Ê¹ÕâÑùÒ»ÖÖÖƶÈÑÓÐøÉ϶þÊ®Äê Ö®¾Ã£¬ ¶øÓÖ²»ÖÂÓڵ߸²Õû¸ö¹ú¼ÒµÄÄØ£¿ÎÒÃÇ»¹±ØÐëÖ¸³ö£¬ ÔÚ ÂÞÂí£¬ ·çÉÐÓëÓßÂÛÒª±ÈÕâÖÖÖƶȸüÓÐÁ¦Á¿£¬ ͬʱҲ¾ÀÕýÁËÕâ Ò»Öƶȵıײ¡£» ²¢ÇÒ¸»È˹ý·ÖìÅÒ«ÁË×Ô¼ºµÄ¸»ÓУ¬ ¾Í»á±áµ½ ÇîÈ˵ĵȼ¶ÀïÈ¥µÄ¡£ ´ÓÕâÒ»ÇбãºÜÈÝÒ×Àí½â£¬ ºÎÒÔÈËÃDz¶à×ÜÊÇÖ»Ìáµ½Îå ¼¶£¬ËäÈ»ÊÂʵÉÏÊÇÓÐÁù¼¶µÄ¡£µÚÁù¼¶¼È²»Ïò¾ü¶ÓÌṩ±øÊ¿£¬ÓÖ ²»ÔÚÂê¶û˹½Ì³¡ÉÏ ¢Ù ͶƱ£¬¶øÇÒÔÚ¹²ºÍ¹úÀïÒ²¼¸ºõûÓÐÈκΠÓô¦£¬ ËùÒÔÒ²¾Í²»´ó±»È˵±×÷Ò»»ØÊÂÁË¡£ ÂÞÂíÈËÃñµÄ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÇø·Ö±ãÊÇÈç´Ë¡£ ÏÖÔÚ¾ÍÈÃÎÒÃÇÀ´ ¿´ËüÃÇÔÚ´ó»áÖÐËùÆðµÄ×÷ÓᣠÕâЩºÏ·¨ÕÙ¼¯µÄ´ó»á¾Í½Ð×÷ÈË ¡¤ Ãñ´ó»á£» ËüÃÇͨ³£ÊÇÔÚÂÞÂí¹«¹²»á³¡¢ÚÉÏ»òÊÇÔÚÂê¶û˹½Ì³¡ ¡¤¡¤¡¤ ÉϾÙÐУ¬·ÖΪ¿âÀïÑÇ´ó»á¢Û¡¢°ÙÈËÍÅ´ó»á¢ÜºÍ²¿×å´ó»á¢ÝÈýÖÖ£» ÕâÒª¿´ËüµÄÕÙ¿ªÊÇÒÀ¾ÝÕâÈýÖÖÐÎʽÖеÄÄÄÒ»ÖÖ¶ø¶¨¡£ ¿âÀïÑÇ ´ó»áÊÇÂÞij˹µÄ´´ÖÆ£¬°ÙÈËÍÅ´ó»áÊÇÈû¶ûάÎÚ˹µÄ´´ÖÆ£¬²¿ ÎÒ˵ÔÚÂê¶û˹½Ì³¡ÉÏ£¬ÒòΪ°ÙÈËÍÅ´ó»áÊÇÔÚÕâÀïÕÙ¿ªµÄ¡£ÖÁÓÚÆäËûÁ½ÖÖ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ÐÎʽ£¬ÔòÈËÃñÊÇÔÚÊг¡ÉÏ»òÊÇÔÚ±ðµÄµØ·½¿ª»áµÄ£¬Õâʱºò ¡°°´ÈËÍ·¼ÆÊý¡±µÄÈË¾Í ¡¤¡¤ ¾ßÓкÍ×î¸ß¼¶µÄ¹«ÃñÒ»ÑùµÄ×÷ÓúÍȨÍþÁË¡£ ¢Ù

¢Ú

¡°ÂÞÂí¹«¹²»á³¡¡± ¼´ÂÞÂíÊг¡ £¨£Æ£ï £ò£õ£í£©¡£ °´ÂÞÂí½¨ÓÚÆß×ùСɽÉÏ£¬ Æß×ù

С ɽ Ö® ¼ä µÄ ÏÁ ³¤ µØ ´ø£¬ ³¤ ÆÚ ÒÔ À´ ¼´ Ϊ ÂÞ Âí ÊÐ ¼¯ Ëù ÔÚ£¬ ¹« ¹² ¼¯ »á Ò² ÔÚ Õâ Àï ¾Ù ÐС£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°¿âÀïÑÇ´ó»á¡±£¨£ã £ï£í£é £ã £å £ó£ð£á £ò£ã £õ £ò £é £å £ó£©£¬ À-¶¡ÎÄ £ã £ï£í£é £ô £é £á£ã £õ £ò £é £á £ô £á¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡°°ÙÈËÍÅ´ó»á¡±£¨£ã £ï£í£é £ã £å £ó£ð£á £ò£ã £å £î £ô £õ £ò £é £å £ó£©£¬À-¶¡Îģ㠣ï£í£é £ô £é £á£ã £å £î £ô £õ £ò £é £á £ô £á¡£¡ª¡ª

¢Ý

¡°²¿×å´ó»á¡±£¨£ã £ï£í£é £ã £å £ó£ð£á £ò£ô £ò £é £â£õ£ó£©£¬ À-¶¡ÎÄ £ã £ï£í£é £ô £é £á£ô £ò £é £â£õ £ô £á¡£¡ª¡ª Òë×¢

Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £· £²

×å´ó»áÔòÊÇÈËÃñµÄ±£Ãñ¹ÙµÄ´´ÖÆ¡£ Èκη¨ÂÉΨÓÐÈËÃñ´ó»á²Å ÄÜÅú×¼£¬ ÈκÎÐÐÕþ¹ÙΨÓÐÈËÃñ´ó»á²ÅÄÜÑ¡¾Ù£» ¶øÇÒ¼ÈȻûÓÐ Ò»¸ö¹«ÃñÊDz»±àÈëijһ¸ö¿âÀïÑÇ¡¢ ijһ¸ö°ÙÈËÍÅ»òijһ¸ö²¿ ×åÖ®Äڵģ¬ Òò´Ëÿ¸ö¹«Ãñ¶¼²»Äܱ»ÅųýͶƱȨ£¬ Òò´ËÂÞÂíÈË ÃñÔÚ·¨ÂÉÉÏÓëÊÂʵÉ϶¼ÕæÕýÊÇÖ÷ȨÕß¡£ ΪÁËʹ´ó»áµÃÒԺϷ¨µØÕÙ¿ª£¬ ΪÁËʹËüµÄÐÐΪ¾ßÓз¨ÂÉ µÄÁ¦Á¿£¬ ¾Í±ØÐë¾ß±¸Èý¸öÌõ¼þ£º µÚÒ»ÊÇÕÙ¼¯´ó»áµÄÍÅÌå»òÐÐ Õþ¹Ù±ØÐ븳ÓÐΪ´ËËù±ØÐèµÄȨÍþ£» µÚ¶þÊÇ´ó»á±ØÐëÔÚÒ»¸ö·¨ ¶¨µÄÈÕÆÚ¾ÙÐУ» µÚÈýÊÇÕ¼²·±ØÐëÊǼªÕס£ µÚÒ»Ìõ¹æ¶¨µÄÔ-Òò²»ÐèÒªÔÙ×÷½âÊÍÁË¡£ µÚ¶þÌõÄËÊÇÒ»Ïî Õþ²ß´ëÊ©£»ÕâÑù£¬ÔÚ½ÚÈÕÓëÊм¯µÄÈÕ×ӾͲ»Ðí¾ÙÐÐÈËÃñ´ó»á£¬ ÒòΪÕâʱÏç´åµÄÈËÃǶ¼½øÂÞÂí³ÇÈ¥°ì×Ô¼ºµÄÊ£¬ ËùÒÔûÓÐʱ ¼äÄܵ½¹«¹²»á³¡ÉÏÀ´´ôÒ»Ìì¡£ ÓÉÓÚÓеÚÈýÌõ£¬ ÔªÀÏÔº±ã¿ÉÒÔ Ô¼ÊøÒ»¸ö¸ß°Á¶ø¼¤¶¯µÄÃñ×壬 ²¢ÇÒ¿ÉÒÔ¼°Ê±ÒÖÖÆҪı·´µÄ±£ Ãñ¹ÙµÄ¿ñÈÈ£» È»¶ø±£Ãñ¹ÙÈ´Ò²ÕÒ³öÁ˸÷ÖÖ°ì·¨À´°ÚÍÑÕâÖÖÊø ¸¿¡£ ·¨ÂÉÓëÊ×ÁìµÄÑ¡¾Ù£¬ ¾ø²»ÊÇÌáÇëÈËÃñ´ó»áÒé¾öµÄΨһÊ Ï ÂÞ Âí ÈË Ãñ »¹ ´Û È¡ ÁË Õþ ¸® ×î ÖØ Òª µÄ ¸÷ ÖÖ Ö° ÄÜ£¬¢ÙÎÒ ÃÇ ¿É ÒÔ Ëµ£¬ Å·ÖÞµÄÃüÔ˱ãÊÇÔÚËûÃǵĴó»áÀï¹æ¶¨µÄ¡£ ¿ª»áÄ¿µÄµÄ¶à ÑùÐÔ£¬ ¾ÍʹµÃÕâЩ»áÒé¸ù¾ÝÆäËùÒª±í¾öµÄÊÂÇé¶ø²ÉÈ¡¸÷ÖÖ²» ͬµÄÐÎʽ¡£ ÒªÆÀÅÐÕâЩ²»Í¬µÄÐÎʽ£¬ Ö»Ðë¼ÓÒԱȽϾ͹»ÁË¡£ ÂÞij

¢Ù

ÂÞ Âí µÄ ÐÐ Õþ Ȩ ×î ³õ Ö» Êô ÓÚ ¹ú Íõ ¼° ÉÙ Êý ¹ó ×壬 Ôª ÀÏ Ôº ÓÉ ÉÙ Êý ¹ó ×å ÖÐ ²ú

Éú¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £· £³

¢Ù

˹´´Éè¿âÀïÑÇ µÄÓÃÒ⣬ÊÇÒªÒÔÈËÃñ¶ôÖÆÔªÀÏÔº£¬ÓÖÒÔÔªÀÏÔº ¶ôÖÆÈËÃñ£¬ ¶øËû×Ô¼ºÔòͬµÈµØ¼ÝÔ¦Õâ¶þÕß¡£ ÓÚÊÇ£¬ Ëû±ãͨ¹ý ÕâÖÖÐÎʽ¸³ÓèÁËÈËÃñÒÔÕû¸öÊýÁ¿ÉϵÄȨÍþ£¬ ÓÃÒÔƽºâËûËùÁô ¸ø¹ó×åÃǵÄȨÊÆÉϵÄÓë²Æ¸»ÉϵÄȨÍþ¡£ È»¶ø£¬ °´ÕÕ¹ú¾ýÖÆµÄ ¾«Éñ£¬ ÂÞij˹ÈÔÈ»ÊÇÁô¸øÁ˹ó×åÃÇÒÔ¸ü¶àµÄ±ãÀû£¬ ÒòΪ¹ó ×åÃǵÄÊܱ£»¤ÕߢڿÉÒÔÓ°Ï쵽ͶƱµÄ¶àÊý¢Û¡£ÕâÖÖÖµµÃÔÞÃÀµÄ ±£»¤Ö÷¢ÜÓëÊܱ£»¤ÕßµÄÖƶȣ¬ÕæÊÇÒ»ÏîÕþÖεÄÓëÈ˵ÀµÄ½Ü×÷£» ûÓÐÕâÖÖÖƶȵĻ°£¬ Óë¹²ºÍ¹úµÄ¾«ÉñÊÇÈç´ËÖ®±³µÀ¶ø³ÛµÄ¹ó ×åÖƾÍÎÞ·¨Î¬³ÖÁË¡£ ΨÓÐÂÞÂí²ÅÓÐÕâÖÖÈÙÓþΪȫÊÀ½ç×ö³öÀ´ ÕâÑùÓÅÒìµÄ°ñÑù¢Ý£¬ÕâÒ»ÖƶȴÓδÔì³É¹ýÁ÷±×£¬µ«Ò²ÓÀÔ¶²»Ôø ΪºóÈËËù·ÂЧ¡£ ÕâÖÖ¿âÀïÑǵÄÐÎʽ¼ÈÈ»ÔÚÍõÕþʱÆÚÒ»Ö±´æÔÚµ½Èû¶ûάÎÚ Ë¹µÄʱ´úΪֹ£¬ ¶øËþ¶û¸ÉÍõ³¯Ä©ÆÚµÄͳÖÎÓÖ¸ù±¾²»±»ÈËÈÏΪ ¢Ù

¹ØÓÚÂÞij˹´´ÖƵĹÊÊ´¿Êô´«Ëµ£¬²»ÄÜÈÏΪÊÇÐÅÊ·¡£×÷ÕßÕâÀï²ÉÓõÄ

˵·¨£¬ ÊǸù¾ÝÂí»ùÑŸ¥Àï ¡¶ÀîάÂÛ¡· µÄµÚ £¹Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°Êܱ£»¤Õß¡±£¨£ã £ì £é £å £î £ô £ó£¬À-¶¡ÎÄ£ã £ì £é £å £î£ó£©Ö¸¹Å´úÂÞÂíÊܹó×å±£»¤µÄƽÃñ¡£¹Å

ÂÞÂíµÄ±£»¤ÖÆ¶È £¨À-¶¡ÎÄ £ã £ì £é £å £î £ô £å £ì £á£© ΪƽÃñÓë¹ó×åÖ®¼äµÄÒ»ÖÖÒÀ¸½¹Øϵ¡£ ¸ù¾ÝÕâ ÖÖÖƶȣ¬Êܱ£»¤Õ߶Ա£»¤Ö÷Ó¦±íʾ×ð¾´¡¢ÖÒÐIJ¢¸ºÓа´ÆÚ½»ÄɽðÇ®»òʵÎïµÄÒåÎñ£¬ ÔÚÈËÃñ´ó»áÖÐӦ˳´Ó±£»¤Ö÷µÄÒâ¼û¶øͶƱ¡£±£»¤Ö÷ÔòÖ¸µ¼Êܱ£»¤Õߣ¬ÔÚ·¨Í¥ÉÏΪ Êܱ£»¤Õ߱绤£¬µ±Êܱ£»¤ÕßƶÀ§Ê±ÓèÒÔÏ൱µÄ²¹Öú¡£ÔÚÂÞÂíÍõÕþʱÆÚºÍÔçÆÚ¹²ºÍ ¹úʱÆÚ£¬ Êܱ£»¤Õß¼¯ÍÅÊÇÂÞÂí¹ó×åµÄÖ÷ÒªÉç»áÖ§Öù¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

µ±Ê±¼ÆƱµÄ·½·¨Ëƺõ²¢²»ÊÇÈç×÷Õß´Ë´¦Ëù˵µÄ°´ÈËÊý¼ÆƱ£¬¶øÊÇ°´¼ÒÍ¥

¼ÆƱµÄ¡£ ¼Ò×åÖ®³¤ÏµÒÔ¼Ò×å³ÉÔ±¼°Æä±»±£»¤È˵ÄÃûÒå½øÐÐͶƱ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü ¢Ý

¡°±£»¤Ö÷¡±£¨£ð£á £ô £ò£ï £î£©£¬ À-¶¡ÎÄ £ð£á £ô £ò£ï £î£õ£ó¡£¡ª¡ª Òë×¢ °´ÂÞÂí´«Ëµ£¬±£»¤ÖƶÈÒ²ÊÇÂÞij˹Ê×´´µÄ¡£ÊÂʵÉÏ£¬±£»¤ÖƶÈÔ¶½ÏÂÞ

Ä ³˹µÄʱ´úΪÔ磬Ôڳǰî³öÏÖ֮ǰ£¬¾ÍÒÑ´æÓÚÊÏ×åÖ®ÖÐÁË¡£ÔڹŴúÏ£À°ºÍÒâ´ó ÀûÔø¾-ÆÕ±éµØ´æÔÚ¹ýÕâÖÖÖƶȡ£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £· £´

N

£å £ç£å £ó£ã £õ £ò £é £á £ô £¨¿âÀïÑÇ·¨£©Õâ¸öÃû´Ê ÊǺϷ¨µÄ£»ËùÒÔÒ»°ã¾ÍÒÔ£ì À´Ö¸ÍõÕþʱÆڵķ¨ÂÉ¡£ ÔÚ¹²ºÍʱÆÚ£¬ ¿âÀïÑǾ-³£Ö»ÏÞÓÚËĸö³ÇÊв¿×壬 ¶øÇÒ½ö Ö»°üÀ¨ÂÞÂí³ÇµÄÃñÖÚ£» ËùÒÔÕâЩ¿âÀïÑǼȲ»ÄÜÓë×÷Ϊ¹ó×åÖ® Ê×µÄÔªÀÏÔºÏàÊÊÓ¦£¬ Ò²²»ÄÜÓëËäÈ»ÊÇƽÃñµ«È´ÊÇ×÷Ϊ¸»Ô£¹« ÃñÖ®Ê׵ı£Ãñ¹ÙÏàÊÊÓ¦¡£ Òò¶øËüÃDZãɥʧÁËÐÅÓ㬠ËüÃÇÍþЊɨµØµ½ÁËÕâÖֵز½£¬ ¾¹ÖÂËüÃǵÄÈýÊ®ÃûÒÛÀô¢Ù¼¯ºÏÆðÀ´¾Í×ö ³öÁË¿âÀïÑÇ´ó»áËùÓ¦¸Ã×öµÄÊÂÇé¡£ °ÙÈËÍŵĻ®·Ö·¨ÊÇÈç´ËÖ®ÓÐÀûÓÚ¹ó×åÖÆ£¬ ÒÔÖÂÈËÃÇÆð³õ ºÜÄÑ¿´³ö£ºÈËÃñ´ó»á¼ÈÈ»ÊÇÒÔ°ÙÈËÍÅ´ó»áΪÃû£¬¶øÖ´Õþ¹Ù¡¢¼à ²ì¹ÙºÍÆäËûµÄÏóÑÀÐÐÕþ¹Ù¢ÚÓÖ¶¼ÊÇÓÉËüÑ¡³öµÄ£¬ ÄÇÄ©ºÎÒÔÔª ÀÏÔºÔÚÆäÖÐȴʼÖÕ²»ÄÜÕ¼ÓÅÊÆ¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ ¹¹³ÉÁËÈ«ÌåÂÞÂíÈË ÃñÁù¸ö¼¶µÄÕâÒ»°Ù¾ÅÊ®Èý¸ö°ÙÈËÍÅ£¬ µÚÒ»¼¶¾ÍÕ¼ÁËÆäÖеľÅ

¢Ù

ÒÛÀô£¬¼û±¾ÊéµÚ£³¾í£¬µÚ£± £µÕÂ×¢¡£ÂÞÂí¹²ºÍʱÆÚµÄÈËÃñ´ó»áÓÐÈýÖÖÐÎʽ£¬

¼´¿âÀïÑÇ´ó»á¡¢°ÙÈËÍÅ´ó»áºÍ²¿×å´ó»á¡£¿âÀïÒµ´ó»áΪÂÞÂíÈËÃñ´ó»á×î¹ÅÀϵÄÐΠʽ£¬ Íõ Õþ ʱ ÆÚ ¼´ ÒÑ ´æ ÔÚ£¬ ¾ß ÓÐ ×î ´ó Ȩ Íþ¡£ Èû ¶û ά ÎÚ Ë¹ ¸Ä ¸ï Ö® Ç°£¬ Ëü ÊÇ ¡°ÂÞ Âí ÈË Ãñ¡±£¨£Ð£ï £ð£õ £ì £õ£ó £Ò£ï£í£á £î£õ£ó£©¼°¹ó×åµÄΨһ¼¯»áÐÎʽ¡£°ÙÈËÍÅ´ó»áºÍ²¿×å´ó»á³öÏÖÖ® ºó£¬¿âÀïÑÇ´ó»á±ãɥʧÁËËüµÄʵ¼ÊÒâÒ壬¶ø½ö½ö±£Áô×ÅÐÎʽ¡£ËüÖ»ÓÐÒ»ÖÖ´¿ÊôÐΠʽ µÄȨÀû£¬¼´°ÑͳÖÎȨ £¨ £é£í£ð£å £ò £é £õ£í£©ÒÀÒ»Ïî¿âÀïÑÇ·¨ÊÚ¸ø°ÙÈËÍÅ´ó»áËùÑ¡¾Ù³öÀ´ µÄ¸ß¼¶¹ÙÀô¡£ÕâÑù×öµÄʱºò²¢²»ÐèÒª¿âÀïÑǵijÉÔ±³öϯ£¬Ö»ÐèÒªÈýÊ®¸ö¿âÀïÑÇÓÐ ÈýÊ®ÃûÒÛÀôºÍÈýÃûÕ¼²·¼À˾³öϯ¾Í¹»ÁË¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÏóÑÀÐÐÕþ¹Ù¡±£¨£í£á £ç £é £ó £ô £ò£á £ô £ó£ã £õ £ò£õ £ì £å £ó£¬À-¶¡Îģ㠣õ £ò£õ £ì £é £ó£©£¬Ö¸¹ÅÂÞÂíÓÐ×ʸñ×ø

Ïó ÑÀ ÒÎ µÄ ¹Ù Àô£¬ ¼´ Ö´ Õþ ¹Ù¡¢ ´ó ·¨ ¹Ù £¨£ð £ò¨¦ £ô £å £õ £ò£©¡¢ ¼à ²ì ¹Ù¡¢ Ïó ÑÀ ˾ Àñ ¹Ù £¨¨¦ £ä £é £ì £å £ó £ã £õ £ò£õ £ì £å £ó£© ºÍ¶À²ÃÕß¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £· £µ

¢Ù

Ê®°Ë¸ö £»¶øÇÒ¼ÈÈ»ÊÇÖ»°´°ÙÈËÍÅÀ´¼ÆƱ£¬ËùÒÔµÚÒ»¼¶Ò»¸ö¼¶ ¾Í ³¬ ¹ý ÁË Ëù ÓÐ Æä Ëû ¸÷ ¼¶ Ʊ Êý µÄ ×Ü ºÍ¡£ µ± µÚ Ò» ¼¶ Ëù ÓÐ µÄ °Ù ÈË ÍÅ¢ÚÒâ¼û¶¼Ò»ÖµÄʱºò£¬ÈËÃǸɴà¾Í²»ÔÙ¼ÆËãƱÊýÁË£»×îÉÙÊý µÄÈËËù¾ö¶¨µÄÊ£¬ ±ã±»Í¨¹ý³ÉΪ´ó¶àÊýÈ˵ľöÒé¡£ Òò¶øÎÒÃÇ ¿ÉÒÔ˵£¬ÔÚ°ÙÈËÍÅ´ó»áÀïÒ»ÇÐÊÂÇéÖ®ÓɽðÇ®µÄ¶àÉÙÀ´¹æ¶¨£¬Òª Ô¶ÉõÓÚÆäÓÉƱÊýµÄ¶àÉÙÀ´¹æ¶¨¡£ È»¶ø£¬ÕâÖÖ¼«¶ËµÄȨÍþÈ´ÓÐÁ½ÖÖ·½·¨¿ÉÒÔ»º³å¡£Ê×ÏÈ£¬±£ Ãñ¹ÙÕÕÀýÊÇ£¬¶øÇÒ´ó¶àÊýµÄƽÃñÒ²×ÜÊÇÊôÓÚ¸»ÓÐÕߵĵȼ¶µÄ£» ËùÒÔËûÃDZãÔÚÕâµÚÒ»¼¶ÀïÃæÓë¹ó×åÃǵÄÍþÐÅ·ÖÍ¥¿¹Àñ¡£ µÚ¶þÖÖ·½·¨ÊÇÕâÑùµÄ£º ²»ÈðÙÈËÍÅÒ»¿ªÊ¼¾Í°´ËûÃǵļ¶ ±ð¡ª¡ª Õâ×ÜÊÇÒª´ÓµÚÒ»¼¶¿ªÍ·µÄ¡ª¡ª ½øÐÐͶƱ£¬ ¶øÊÇÓóéÇ© ³é³öÒ»¸ö°ÙÈËÍÅ£¬ÈÃÕâ¸ö°ÙÈËÍÅ¢Ûµ¥¶À½øÐÐÑ¡¾Ù£»È»ºóÔÚÁíÒ» ÌìÔÙ°´µÈ¼¶ÕÙ¼¯È«ÌåµÄ°ÙÈËÍÅÖØнøÐÐÕâͬһÏîÑ¡¾Ù£¬ ¶øͨ

¢Ù

µÚ Ò» ¼¶ ¾Å Ê® °Ë ¸ö °Ù ÈË ÍÅ ÖÐ °ü À¨ Ê® °Ë ¸ö Æï ±ø °Ù ÈË ÍÅ ºÍ °Ë Ê® ¸ö ²½ ±ø °Ù ÈË

ÍÅ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Õý±¾×÷¡°µÚÒ»¼¶ËùÓеİÙÈËÍÅ¡±£¨£ô £ï £õ £ô £å £ó£ó £å £ó£ã £å £î £ô £õ £ò £é £å £ó£©£¬Óеİ汾×÷¡°Ëù

ÓÐÕâЩ°ÙÈËÍÅ¡±£¨£ô £ï £õ £ô £å £ó£ã £å £ó£ã £å £õ £ô £õ £ò £é £å £ó£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

±» ÕâÑù³éÇ©Ëù³éÖеÄÄǸö°ÙÈËÍÅ£¬¾Í½Ð×ö£ð £ò£á £å £ò£ï £ç£á £ô £é £ö£á¢Ù£¬ÒòΪÈËÃÇÒªÈÃ

Ëü µÚÒ»¸öȥͶƱ£¬¶øÕâ¾ÍÊÇ£ð £ò¨¦ £ò£ï £ç£á £ô £é £ö£åÕâ¸öÃû´ÊµÄÓÉÀ´¡£¢Ù£ð £ò£á £å £ò£ï £ç£á £ô £é £ö£á£¬À-¶¡ÎÄ ¡°ÓÅÏÈ¡±¡£´Ë×ÖÔ-Ö¸ÂÞÂíÈËÃñ´ó»áÖÐͶµÚһƱµÄ²¿×å»ò°ÙÈËÍÅ¡£ÏÂÃæµÄ£ð £ò¨¦ £ò£ï £ç£á £ô £é £ö£å Ϊ·¨ÎÄ¡°ÓÅÏÈ¡±¡£ÕâÀïËùÌáµ½µÄÕâÒ»¸Ä¸ïÊǸÇÎÚ˹¡¤¸ïÀ-¹ÅËùʵÐеġ£ÕâÒ»³éÇ©Ê× ÏÈ ÓɵÚÒ»¼¶µÄÒ»¸ö°ÙÈËÍÅÀ´½øÐУ¬½Ð×÷¡°ÓÅÏÈ°ÙÈËÍÅ¡± £¨£ã £å £î £ô £õ £ò £é £á£ð £ò£á £å £ò£ï £ç£á £ô £é £ö£á£©£¬È» ºóÔÙÒÀ´Î°´¸÷¼¶µÄ˳ÐòÓɸ÷¸ö°ÙÈËÍÅÀ´½øÐУ¬¶ø²»ÊÇÈç×÷Õß´Ë´¦Ëù˵µÄ¿ÉÒÔÓÉÈÎ ºÎÒ»¼¶µÄÒ»¸ö°ÙÈËÍÅÀ´½øÐС£³éÇ©ÓëÖÐÇ©¾ù´øÓкܴóµÄ×Ú½ÌÉñÃØÐÔ£¬¶ø²»ÊÇÈç×÷ Õß´Ë´¦Ëù˵µÄÖ»ÊÇΪÁËÒÔÃñÖ÷ÖƵľ«ÉñÀ´Ïû³ýÌØȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £· £¶

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

³£½á¹ûÒ²¶¼Ïà·û¡£ÕâÑù£¬¿ªÀýʾ·¶µÄȨÍþ±ã°´ÃñÖ÷ÖƵÄÔ-Ôò£¬ Óɼ¶±ðÈøøÁ˳éÇ©¡£ ÕâÖÖ°ì·¨»¹²úÉúÁËÁíÒ»Öֺô¦£¬ ÄǾÍÊÇÏç´åµÄ¹«ÃñÔÚÁ½ ´ÎÑ¡¾ÙÖ®¼ä£¬¿ÉÒÔÓÐʱ¼äÁ˽âÁÙʱ±»ÌáÃûΪºòÑ¡È˵ÄÓŵ㣬ÒÔ ±ãÔÚÁ˽âÇé¿öÒÔºó²ÅͶËûÃǵÄƱ¡£ µ«ÊÇÔÚÒªÇóѸËٵĽè¿ÚÖ® Ï£¬ ÕâÖÖ°ì·¨±ãÖÕÓÚ±»·ÏÖ¹ÁË£¬ ÓÚÊÇÁ½´ÎÑ¡¾Ù¾ÍÔÚͬһÌìÖ® ÄÚ½øÐС£ È·ÇеØ˵£¬ ²¿×å´ó»á²ÅÊÇÂÞÂíÈËÃñµÄÒé»á¡£ ²¿×å´ó»áÖ» ÄÜÓɱ£Ãñ¹ÙÕÙ¼¯£»»áÉÏÑ¡³ö±£Ãñ¹Ù²¢Í¨¹ýƽÃñÖƶ¨µÄ·¨ÂÉ¢Ù¡£ ÔªÀÏÔºÔÚÕâÀï²»½öºÁÎÞµØ룬 ¶øÇÒÉõÖÁûÓгöϯµÄȨÀû£» Ôª ÀÏ ÃÇ ¼È È» ²» µÃ ²» ·þ ´Ó Ëû ÃÇ ×Ô ¼º ²¢ ²» ÄÜ Í¶ Ʊ ±í ¾ö µÄ ÄÇ Ð© ·¨ ÂÉ¢Ú£¬ËùÒÔÔÚÕâ·½Ã棬¾ÍÒª±ÈÒ»¸ö×΢µÄ¹«Ãñ»¹¸üÉÙ×ÔÓÉ¡£ µ«ÕâÖÖ²»¹«µÀÈ´È«È»±»ÈËÎó½âÁË£¬ ¶ø½ö´ËÒ»µã¾Í×ãÒÔʹһ¸ö ²»ÔøÈÝÄÉÆäÈ«Ìå³ÉÔ±µÄ¹«¹²ÍÅÌåµÄ·¨ÁîÈ«²¿Ê§Ð§µÄ¡£ µ±ËùÓÐ µÄ¹ó×åÒÔËûÃÇ×÷Ϊ¹«ÃñËù¾ßÓеÄȨÀû¶ø³öϯ´ó»áʱ£¬ ËûÃÇÕâ ʱÒѾ-Êǵ¥´¿µÄ¸öÈË£¬ ËùÒÔ±ãºÜÄÑÓ°Ïìµ½ÕâÖÖ°´È˼ÆƱµÄ±í ¾ö ÐΠʽ£¬ Òò Ϊ ÔÚ Õâ Àï ×î Ãì ²» ×ã µÀ µÄ ÎÞ ²ú Õß Ò² ¿É ÒÔ ºÍ Ê× Ï¯ Ôª ÀÏ¢ÛÒ»Ñù¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ³ýÁËÈç´ËÖÚ¶àµÄÈËÃñÓÉÓÚͶƱʱ¸÷ÖÖ²»Í¬µÄ ¢Ù ¢Ú

¡°Æ½ÃñÖƶ¨µÄ·¨ÂÉ¡±£¨£ð £ì¨¦ £â £é £ó £ã £é £ô £å £ó£©£¬ À-¶¡ÎÄ £ð £ì £å £â £é £ó £ã £é £ô £õ£í¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¾Ý´«Ëµ£¬ÂÞÂí±£Ãñ¹ÙÖƶȴ´Á¢ÓÚ¹«ÔªÇ° £´ £¹ £´Äê¡£ÖÁÉÙ×Ô¹«ÔªÇ° £´ £· £±ÄêÒÔ

ºó£¬±ãÒÑÔÚ²¿×å´ó»áÉϽøÐÐÑ¡¾Ù±£Ãñ¹Ù¡£ÔÚÕû¸öÂÞÂí¹²ºÍʱÆÚ£¬Ö»ÓÐƽÃñ²ÅÄܵ£ Èα£Ãñ¹Ù¡£×î³õ±£Ãñ¹ÙÖ»ÕÙ¼¯ÈËÃñ´ó»á£¬µ£Èδó»áµÄÖ÷ϯ£¬²¢Ìá³ö½¨Ò飻ÆäºóÖð ½¥²ÎÓëÒ»°ãÁ¢·¨£¬ ²¢È¡µÃÁËÕÙ¼¯ÔªÀÏÔº¿ª»áµÄȨÀû¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°Ê×ϯԪÀÏ¡±£¨£ð £ò £é £î£ã £å£ä£õ£ó¨¦ £î£á £ô£©£¬ À-¶¡ÎÄ £ð £ò £é £î£ã £å £ð£ó£ó £å £î£á £ô £õ£ó¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £· £·

·ÖÅ䷽ʽ¶ø²úÉúµÄÖÈÐòÖ®Í⣬ ÕâЩ·ÖÅ䷽ʽµÄ±¾ÉíÒ²²¢²»ÄÜ ¹é½áΪÊÇÎÞ¹ØÖØÒªµÄÐÎʽ£» ÆäÖеÄÿһÖÖ£¬ ¶ÔÓÚµ±Ê±Ê¹µÃÈË ÃÇÖ®ËùÒÔҪѡÔñÕâÒ»·½Ê½µÄÄ¿µÄÀ´Ëµ£¬ ¶¼ÓÐÆäÏà¶ÔµÄ×÷ÓᣠÕâÀïÎÞÓ¹¶à̸ϸ½Ú£¬¸ù¾ÝÒÔÉϵIJûÊö¾Í¿ÉÒԵóö½áÂÛ˵£º ²¿×å´ó»á×îÓÐÀûÓÚÈËÃñµÄÕþ¸®£¬ ¶ø°ÙÈËÍÅ´ó»áÔò×îÓÐÀûÓÚ¹ó ×åÖÆ¡£ ÖÁÓÚ¿âÀïÑÇ´ó»á£¬ ÄÇÀïΨ¶ÀÂÞÂíÃñÖÚ¹¹³ÉÁËÆäÖеĴó ¶àÊý£¬ Ëü¾ÍÖ»ÄÜÓÐÀûÓÚ±©¾ýÖÆÓëÏÕ¶ñµÄÓÃÐÄ£» ËùÒÔ¿âÀïÑÇ´ó »á±ãÔâÈË·ÇÄÑ£¬ ¾ÍÁ¬ÄÇЩÅÑÂÒÕßÃÇÒ²¶¼±ÜÃâʹÓÃÕâÖÖ¿ÉÄÜʹ ×Ô¼ºµÄı»®¹ý·Ý±©Â¶µÄ°ì·¨¡£ ºÁÎÞÒÉÒ壬 ÂÞÂíÈËÃñµÄÈ«²¿×ð ÑÏΨÓÐÔÚ°ÙÈËÍÅ´ó»áÀï²ÅÄܳä·Ö±íÏÖ³öÀ´£¬ ΨÓаÙÈËÍÅ´ó»á ²ÅÊÇÈ«ÌåµÄ£» ÒòΪÔÚ¿âÀïÑÇ´ó»áÀïûÓаüÀ¨Ïç´å¸÷²¿×壬 ¶ø ÔÚ²¿×å´ó»áÀïÓÖûÓаüÀ¨ÔªÀÏÔººÍ¹ó×å¡£ ÖÁÓÚ¼ÆËãƱÊýµÄ·½·¨£¬ ÔÚÔçÆÚÂÞÂíÈËÖмä¾ÍÏñËûÃǵķç ÉÐÒ»ÑùµØ¼òµ¥£¬ Ëä˵»¹²»Èç˹°Í´ïÄÇô¼òµ¥¡£ ÿ¸öÈ˶¼¸ßÉù ³ª³ö×Ô¼ºµÄһƱ£¬ ÓÉÒ»¸ö¼Ç¼ԱÒÀ´Î°ÑËüÃǼÇÏÂÀ´£» ÿ¸ö²¿ ×åÖеĶàÊýƱ±ã¾ö¶¨Á˱¾²¿×å±í¾öµÄ½á¹û£¬ ¸÷²¿×å¼äµÄ¶àÊý Ʊ¾Í¾ö¶¨ÁËÈËÃñ±í¾öµÄ½á¹û£» ¿âÀïÑǺͰÙÈËÍÅÒ²ÊÇÕâÑù¡£ Ψ ÓÐÕýÖ±ÔÚ¹«ÃñÖмäÕ¼ÓÐͳÖεØ룬 ÈËÈ˶¼³ÜÓÚ¹«¿ªµØͶƱÔÞ ³ÉÒ»ÖÖ²»¹«ÕýµÄÒâ¼û»òÒ»¸ö²»ÌåÃæµÄ³¼ÃñµÄʱºò£¬ ÕâÖÖ°ì·¨ ²ÅÊǺõģ» µ«Êǵ±ÈËÃñ¸¯»¯¶ø¿ÉÒÔ½øÐлßÑ¡µÄʱºò£¬ ÄǾÍÊÊ ÒËÓÚ²ÉÓÃÃØÃܵÄͶƱ·½·¨ÁË£¬ ΪµÄÊÇ¿ÉÒÔÓò»ÐÅÈÎÀ´ÖÆÖ¹»ß Ñ¡Õߣ¬ ²¢ÇÒÒ²¿ÉÒÔ¸øÄÇЩÁ÷Ã¥ÎÞÀµÃÇÌṩһÖÖ²»ÖÁÓÚÂÙΪÂô


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £· £¸ ¢Ù

¹úÔôµÄ°ì·¨ ¡£ ÎÒ Öª µÀ Î÷ Èü ÂÞ ÊÇ Ç´ Ôð Õâ ÖÖ ¸Ä ±ä µÄ£¬¢Ú¶ø ÇÒ Ëû °Ñ ¹² ºÍ ¹ú µÄ ÃðÍö²¿·ÖµØ¹é¾ÌÓÚÕâÒ»µã¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ÎÒËäȻҲÄÜÌå»áÎ÷ÈüÂÞµÄ È¨ÍþÔÚÕâÀïËùÓ¦ÓеķÝÁ¿£¬ µ«ÎÒÈ´²»ÄÜͬÒâËûµÄÒâ¼û¡£ Ïà·´ µØ£¬ ÎÒÈÏΪÕýÊÇÓÉÓÚÕâÀàµÄ¸Ä±ä×öµÃÌ«²»¹»ÁË£¬ ²Å´Ù³ÉÁ˹ú ¼ÒµÄÃðÍö¡£ ÕýÏñ½¡¿µÈ˵ÄÓªÑø²»ÒËÓÚ²¡ÈËÒ»Ñù£¬ ÎÒÃÇÒ²¾ö²» ÄÜÒªÇó°ÑÊÊÓÃÓÚÉÆÁ¼ÈËÃñµÄͬÑùµÄ·¨ÂÉÄÃÀ´ÖÎÀí¸¯»¯Á˵ÄÈË Ãñ¡£ ûÓÐʲô±ÈÍþÄá˹¹²ºÍ¹úµÄÓƾõÄÀúÊ·¸üÄÜÖ¤Ã÷ÕâÌõ×¼ ÔòµÄÁË£»ÍþÄá˹¹²ºÍ¹úµÄÓ°×ÓÖÁ½ñ»¹´æÔÚ¢Û£¬¾ÍÍêÈ«ÊÇÒòΪÍþ Äá˹µÄ·¨Âɽö½öÊÊÓÃÓÚ»µÈˢܡ£ ÓÚÊÇ£¬ ÿ¸ö¹«Ãñ¶¼±»·Ö¸øÒ»ÕÅƱ£¬ ÿ¸ö¹«ÃñÔÚͶÕâÕÅƱ ʱ¶¼¿ÉÒÔ²»ÈñðÈËÖªµÀËûµÄÒâ¼ûÊÇʲô¢Ý¡£Í¬Ê±£¬¹ØÓÚÊÕƱ¡¢ ¢Ù

´Ë´¦ÒâνÁ÷Ã¥ÎÞÀµËäÈ»³öÂôÁË×Ô¼ºµÄѡƱ£¬ µ«ÒòΪͶƱÊÇÃØÃܽøÐеģ¬

ËùÒÔÈÔÈ»¿ÉÒÔ²»Í¶»ßÑ¡ÕßµÄƱ£¬´Ó¶ø¿ÉÒÔ²»ÖÁÓÚ³öÂô×Ô¼ºµÄ¹ú¼Ò¡£°ÙÈËÍÅ»áÒé×î ³õÊǹ«¿ªÍ¶Æ±µÄ£¬ ÖÁ¹«ÔªÇ°¶þÊÀ¼ÍÄ©Ò¶¸ÄΪÃØÃÜͶƱ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼ûÎ÷ÈüÂÞ ¡¶ÂÛ·¨ÂÉ¡· µÚ £´¾í£¬ µÚ £± £µ¡ª£± £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

Íþ Äá˹½¨¹úÓÚ¹«Ôª £´ £µ £±Ä꣬ÔÚ¬Ëóд ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· µÄʱºò£¬ÍþÄá˹¹²

ºÍ¹ú»¹´æÔÚ×Å£¬ Ö±µ½ ¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· ³ö°æÒÔºóÈýÊ®Äê²Å¸æ½áÊø¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

Âí »ùÑŸ¥Àï ¡¶ÀîάÂÛ¡· µÚ £±¾í£¬µÚ £± £¸Õ£º¡°Ò»¸ö¹²ºÍ¹úµ®Éúʱ½¨Á¢ÁËÖÖ

ÖÖ ÕþÁîºÍ·¨ÂÉ£¬ÕâʱÈËÃñ¶¼ÊÇÉÆÁ¼µÄ£»ºóÀ´ÈËÃñ±ä»µÁË£¬ÕâЩ·¨ÂÉÒ²¾Í²»ÄÜÔÙÊÊ ÓÃÁË¡£¡-¡-ÔÚÂÞÂí£¬Èç¹ûÈËÃÇÏëÒª±£³Ö×ÔÓɵĻ°£¬¾Í±ØÐëÖØй涨Õþ¸®µÄÌåÖÆ£¬¶ø ÇÒÓÉÓÚͬһÀíÓÉ£¬Ò²±ØÐëÖƶ¨ÊʺÏʱÒ˵Äз¨ÂÉ£»ÒòΪ¶ÔÓÚÒ»ÖÖ»µ²ÄÁÏÖ»ÄÜÓò» ͬÓÚÖÎÀíºÃ²ÄÁϵÄÁíÒ»ÖÖ·½Ê½È¥ÖÎÀíËü£¬¶ø¶ÔÓÚÍêÈ«Ïà·´µÄ³¼Ãñ£¬ÈËÃÇÒ²²»ÄÜÖ» ¹æ¶¨Ò»ÖÖÀ×ͬµÄÐÎʽ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

ÂÞ Âí ¹« Ãñ ½ø ÐÐ ÃØ ÃÜ Í¶ Ʊ ÊÇ ²» ¼Ç Ãû µÄ£¬ ÿ ¸ö ¹« Ãñ Ö» Ðè ÔÚ ×Ô ¼º µÄ Ʊ ÉÏ Ð´ ÉÏ

£Á £®£¨À-¶¡ÎÄ ¡°·ñ¡±£á £î £ô £é £ñ £õ£ïµÄ¼òд£©£¬ »òÕß £Õ £®£Ò£®£¨À-¶¡ÎÄ ¡°ÊÇ¡±£Õ£ô £é£ò£ï £ç£á £óµÄ¼ò д£©¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚËÄÕ¡¡ÂÛÂÞÂíÈËÃñ´ó»á

£± £· £¹

¼ÆƱ¡¢ ±È½ÏÊý×ֵȵȣ¬ »¹È·¶¨ÁËһЩеÄÊÖÐø¡£ µ«ÊÇËùÓÐÕâ Щ¶¼Î´ÄÜ·ÀÖ¹¸ºÔðÕâÏîÖ°Îñ¢ÙµÄ¹ÙÀôÃǵÄÖҳϲ»¾-³£Êܵ½»³ ÒÉ¡£×îºó£¬ÎªÁË·ÀֹͶƱµÄÎè±×Óë½»Ò×£¬»¹Öƶ¨¹ýÖÖÖÖ½ûÁ ¶øÆäÊýÄ¿Ö®¶àÈ´ÕýºÃ±íÃ÷ÁËËüÃǵÄÎÞЧ¡£ µ½ÁËÄ©ÆÚ¢Ú£¬ ÂÞÂíÈ˾ͳ£³£²»µÃ²»ÆòÔ®ÓÚÖÖÖַdz£µÄȨ ÒËÊÖ¶ÎÀ´²¹¾È·¨ÂɵIJ»×ãÁË¡£ ÓÐʱºò£¬ ËûÃǾͼÙÍÐÉñ¼££¬ È» ¶øÕâÖÖ°ì·¨Ö»ÄÜÆÛÆ-ÈËÃñ£¬ È´²»ÄÜÆÛÆ-ͳÖÎÈËÃñµÄÈË£» ÓÐʱ ºò£¬ ³ËºòÑ¡ÈË»¹Ã»ÓÐÀ´µÃ¼°½øÐÐÒõı»î¶¯Ö®Ç°£¬ ¾ÍͻȻÕÙ¼¯ Ò»´Î´ó»á£» ÓÐʱºò£¬ ÒòΪ¿´³öÈËÃñÒѱ»ÈËÕùÈ¡¹ýÈ¥Òª²ÎÓëΪ ·Ç×÷´õµÄÒ»·½ÁË£¬ÓÚÊǾÍһζ¿Õ̸£¬°ÑÕû¸öÒé³Ì¶¼ÏûÄ¥µô¡£È» ¶øÒ°ÐļÒÖÕÓÚ¹æ±ÜÁËÕâÒ»ÇС£ ¿ÉÊÇ£¬ ×îÄÑÓÚÖÃÐŵÄÈ´ÊÇ£º ÔÚ ÕâÑùµÄÁ÷±×·ºÀÄÖ®ÖУ¬ Õâô¹ã´óµÄÈËÃñ£¬ ÐÒ¶øÀµÓÐËûÃÇÄÇЩ ¹Å´úµÄ³É¹æ£¬ ¾¹´Óδֹͣ¹ýÑ¡¾ÙÐÐÕþ¹Ù¡¢ ͨ¹ý·¨ÂÉ¡¢ ÉóÅа¸ ¼þÒÔ¼°´¦ÀíÒ»Çй«Ë½ÊÂÎñ£¬ ¶øÇÒ¼¸ºõºÍÔªÀÏÔºÇ×Éí×öÆðÀ´ÊÇ Í¬ÑùµØÇáËÉ˳Àû¡£

¢Ù

£¨Ñ¡Æ±µÄ¼à¶½¡¢·ÖÅä £Ã£õ£ó £ô £ï £ä£å £ó£¬£ä £é £ó £ô £ò £é £â£õ £ô £ï £ò£å £ó¢Ù£¬£ò£ï £ç£á £ô £ï £ò£å £ó£ó £õ£æ £æ £ò£á £ç £é £ï £ò£õ£í£®

Óë²éѯ£©¡£ ¢Ù°´ £± £· £¶ £²ÄêµÄ°æ±¾£¬´Ë×Ö×÷£ä £©£¬£± £· £¸ £²Äê¼°ÒÔºó £é £ó £ô £ò £é £â£õ £ô £ï £ò£å £ó£¨À-¶¡ÎÄ¡°·ÖÅ䡱 µÄ¸÷°æ±¾ÖдË×Ö×÷ £ä £©¡£¡ª¡ª Òë×¢ £é £ò £é £â£õ £ô £ï £ò£å £ó£¨À-¶¡ÎÄ£º¡°ÊÕ¼¯¡± ¢Ú

¡°Ä©ÆÚ¡± Ö¸ÂÞÂí¹²ºÍµÄÄ©ÆÚ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £¸ £°

µÚÎåÕ¡¡ÂÛ±£Ãñ¹ÙÖÆ µ±ÈËÃDz»ÄÜÔÚ¹ú¼ÒµÄ¸÷¸ö×é³É²¿·ÖÖ®¼äÈ·¶¨Ò»¸öÑϸñµÄ ±ÈÀýµÄʱºò£¬ »òÕßÊÇһЩ²»¿ÉÏû³ýµÄÔ-ÒòÔÚ²»¶ÏµØ¸Ä±ä×ÅËü ÃǵıÈÂʵÄʱºò£¬ÓÚÊÇÈËÃDZ㴴Á¢ÁËÒ»ÖÖÌØÊâµÄÐÐÕþ»ú¹¹£»Õâ Ò»»ú¹¹²¢²»ºÍÆäËû²¿·ÖÒ»µÀ¹¹³É¹²Í¬Ì壬 µ«ËüÄÜʹ¸÷¸öÏîÄ¿ »Ö¸´ÕýÈ·µÄ±ÈÂÊ¡£ Ëü»òÊÇÔÚ¾ýÖ÷ÓëÈËÃñÖ®¼ä£¬ »òÊÇÔÚ¾ýÖ÷Óë Ö÷ȨÕßÖ®¼ä£¬»òÕßÈç¹û±ØÒªµÄ»°£¬Í¬Ê±ÊÇÔÚÕâÁ½·½ÃæÖ®¼ä£¬ÐÎ ³ÉÒ»ÖÖÁªÏµ£¬ Ò²¿ÉÒÔ˵ÊÇÒ»¸ö±ÈÀýÖÐÏî¢Ù¡£ Õâ¸öÍÅÌ壬ÎÒ³Æ֮Ϊ±£Ãñ¹ÙÖÆ£¬¢ÚËüÊÇ·¨ÂÉÓëÁ¢·¨È¨µÄÊØ »¤Õß¡£ ËüÓÐʱºò¿ÉÒÔÓÃÀ´±£»¤Ö÷ȨÕßÒÔ¶Ô¿¹Õþ¸®£¬ ¾ÍÏñÈËÃñ µÄ±£Ãñ¹ÙÔÚÂÞÂíËù×öµÄÄÇÑù¢Û£»ÓÐʱºò£¬¿ÉÒÔÓÃÀ´Ö§³ÖÕþ¸®ÒÔ ¶Ô¿¹ÈËÃñ£¬ ¾ÍÏñÄ¿Ç°Ê®ÈË»áÒéÔÚÍþÄá˹Ëù×öµÄÄÇÑù£» ²¢ÇÒÓРʱºò£¬ ÓÖ¿ÉÒÔÓÃÀ´±£³ÖÒ»·½ÓëÁíÒ»·½Ö®¼äµÄƽºâ£¬ ¾ÍÏñ¼à²ì

¢Ù

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £³¾í£¬ µÚ £±¡¢ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

±¾ÕÂËùνµÄ¡°±£Ãñ¹Ù¡±£¬Æ京ÒåºÍ¹ÅÂÞÂíµÄ±£Ãñ¹Ù²»¾¡Ïàͬ£¬ÊÇÀúÊ·ÉÏËù

´ÓδÓйýµÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

ÂÞÂí¡°ÈËÃñµÄ±£Ãñ¹Ù¡±»ò¡°Æ½Ãñ±£Ãñ¹Ù¡±£¨£ô £ò £é £â£õ£î£ä£õ£ð£å £õ£ð £ì £å£¬À-¶¡ÎÄ£ô £ò £é £â£õ£î

£ð £ì £å £â £é £ó£© Ö»ÄÜ´ÓƽÃñ ÖÐ ¼ä Ñ¡ ³ö£¬ Ëû ÃÇ µÄ Ö° Ôð ÊÇ ±£ ÎÀ ƽ Ãñ ²» ÊÜ ¹ó ×å ¸ß ¼¶ ¹Ù Àô µÄ ÇÖ ·¸¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÎåÕ¡¡ÂÛ±£Ãñ¹ÙÖÆ

£± £¸ £±

¢Ù

ίԱ ÔÚ˹°Í´ïËù×öµÄÄÇÑù¡£ ±£Ãñ¹ÙÖƾö²»ÊdzǰîµÄÒ»¸ö×é³É²¿·Ö£¬ ¶øÇÒÒ²²»Ó¦¸Ã¾ß ÓÐÁ¢·¨È¨»òÐÐÕþȨµÄÈκÎÒ»²¿·Ö£»µ«Ò²ÕýºÃÊÇÔÚÕâÒ»·½Ã棬±£ Ãñ¹ÙµÄȨÏÞ²Å×î´ó£» ÒòΪËûËä²»ÄÜ×ö³öÈκÎÊÂÇ飬 È´¿ÉÒÔ½û Ö¹Ò»ÇÐÊÂÇé¡£ ×÷Ϊ·¨Âɵı£ÎÀÕߣ¬ ËüÒª±ÈÖ´Ðз¨ÂɵľýÖ÷Óë Öƶ©·¨ÂɵÄÖ÷ȨÕ߸üΪÉñÊ¥¡¢ ¸üΪ¿É¾´¡£ ÕâÊÇÎÒÃǺÜÃ÷Ïﵯ ¿ÉÒÔÔÚÂÞÂí¿´µ½µÄ£» ÂÞÂíµÄÄÇЩ¸ß°ÁµÄ¹ó×åÃÇ×ÜÊDZÉÊÓËùÓÐ µÄÈËÃñ£¬ µ«ËûÃÇÈ´²»µÃ²»ÔÚÒ»¸öƽ·²µÄ¡¢ ¼ÈÎÞÕ¼²·È¨ÓÖÎÞ˾ ·¨È¨¢ÚµÄÈËÃñ¹ÙÀôµÄÃæÇ°µÍÏÂÍ·À´¡£ ±£Ãñ¹ÙÖÆÈç¹û¿ØÖƵøßÃ÷£¬ ¿ÉÒÔ³ÉΪһ¸öÁ¼ºÃÌåÖƵÄ×î ¼á¹ÌµÄÖ§Öù£» µ«ËüËù¾ßÓеÄÁ¦Á¿Ö»ÒªÉÔ΢¶àÒ»µã£¬ ¾Í»áµß¸² Ò»Çеģ» ÖÁÓÚÈíÈõ£¬ ÄÇÈ´²»ÊDZ£Ãñ¹ÙÖƵÄÊôÐÔÁË£¬ Ö»ÒªËûÕæ ÓÐÁËȨÁ¦µÄ»°£¬ ÄǾ;ø²»»áÉÙÓÚËûËù±ØÐèµÄȨÁ¦¡£ µ±±£Ãñ¹Ù´Û¶áÁËËûÖ»ÄÜ×÷ΪÆäµ÷½ÚÕßµÄÐÐÕþȨµÄʱºò£¬ ²¢ÇÒÒªÐÐʹËûÖ»ÄÜÊǼÓÒÔ±£»¤µÄ·¨ÂÉ¢ÛµÄʱºò£¬ Ôò±£Ãñ¹ÙÖÆ ¢Ù

¡°¼à²ìίԱ¡±£¨£Å£ð£è£ï £ò£å£¬À-¶¡Îģţð£è£ï £ò£õ£ó£¬Ô´³öÏ£À°ÎÄ

OK¦ÑK£ó£©ÎªË¹°Í´ï×Ô

¹Å¼´ÓеÄÖƶȡ£¼à²ìίԱ¹²ÎåÈË£¬Óɹ«Ãñ´ó»áÑ¡³ö£¬×é³É¼à²ìίԱ»á¡£¼à²ìίԱ

µÄÉèÖÃ×î³õÊÇΪÁËÔÚ¹«ÃñÖÐά³Ö˹°Í´ïµÄ·ç¼Í£¨¶ÔÈËÃñµÄȨÍþ£©¡£¹úÍõ³öÕ÷ʱ£¬ÓÐ ¼à²ìίԱ¶þÈËͬÐУ¬¼à¶½¹úÍõµÄÐж¯ £¨¶ÔÕþ¸®µÄȨÍþ£©¡£¼à²ìίԱ¿ÉÒÔÕ÷¼¯¾ü¶Ó¡¢ ¿ÎË°²¢Ö´ÐÐÒ»ÇÐÉóÅÐÖ°Îñ£¨¶ÔÈËÃñµÄȨÍþ£©¡£¼à²ìίԱ×î³õ¾ßÓÐÃñÖ÷ÐÔ£¬¹«ÔªÇ°Îå ÖÁËÄÊÀ¼ÍÖð½¥×ª±äΪ±£ÕÏ ÉÏ ²ã Àû Òæ µÄ ¹Ñ Í· »ú ¹Ø£¬ ²¢ ÕÆ ÎÕ ¼« ¹ã ·º µÄ ÐÐ Õþ Ȩ Óë ˾ ·¨ Ȩ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÂÞ Âí±£Ãñ¹ÙûÓлÕÖÄ¡¢ìè´Ó£¬Ñ¡¾Ù²»ÐèÒªÕ¼²·£»µ«ÓÐÒ»¶¨µÄ˾·¨È¨¡£¡ª¡ª

¢Û

´Ë´¦Õý±¾×÷¡°ÐÐʹ¡-¡-·¨ÂÉ¡±£¨£ä £é £ó £ð£å £î£ó £å £ò£ì £å £ó£ì £ï £é £ó£©£»Í¨Ðи÷±¾¶à×÷¡°·Ï³ý

Òë×¢ ¡-¡-·¨ÂÉ¡±£¨£ä £é £ó £ð£å £î£ó £å £ò£ä£å £ó£ì £ï £é £ó£©£¬ ÊÇ´íÎóµÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¸ £²

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

¾Í»áÍÉ»¯Îª±©¾ýÖÆ¡£ ÔÚ˹°Í´ï»¹Äܱ£³ÖËüµÄ·çÉÐʱ£¬ ¼à²ìί Ô±µÄÅÓ´óȨÁ¦ÊDz»×ãΪ»¼µÄ£» µ«ÔÚ¸¯»¯¿ªÊ¼Ö®ºó£¬ ÄǾͼÓËÙ ÁËËüµÄ¸¯»¯¡£±»ÕâЩ±©¾ýÃÇËùɱº¦µÄ°¢»ù˹¢Ù£¬ÖÕÓÚÓÉËûµÄ¼Ì ³ÐÕ߸´ÁËѪ³ð£» ¼à²ìίԱÃÇËù·¸µÄ×ïÐÐÓëËùÊܵijͷ££¬ ͬµÈ µØ¼ÓËÙÁ˹²ºÍ¹úµÄÃðÍö£»ÓÚÊǵ½¿ËÀï°ÂÃÅÄá˹¢ÚÖ®ºó£¬Ë¹°Í´ï ¾ÍÔÙÒ²Î޿ɳƵÀÁË¡£ ÂÞÂíÒ²ÊǾ-ÀúÁËͬÑùµÄµÀ·ÃðÍöµÄ£» ¶ø ÇÒ±£Ãñ¹ÙÒÔ·¨ÁîËù´Û¶áµÄ¹ý¶ÈµÄȨÁ¦£¬ ¿¿×ÅÔ-ÊÇΪÁË×ÔÓɶø Öƶ©µÄ·¨ÂɵİïÖú£¬ ×îºó¾¹³ÉΪÄÇЩ´Ý»ÙÁË×ÔÓɵĻʵÛÃÇµÄ ±£ÕÏÁË¢Û¡£ÖÁÓÚÍþÄá˹µÄÊ®ÈË»áÒ飬ÔòËüÊÇÒ»ÖÖѪÐȵķ¨Í¥£¬ Ëü¶ÔÓÚ¹ó×åÓë¶ÔÓÚÈËÃñÊÇͬÑùµØ¿É²À£»¶øÇÒµ±Ëü¶éÂäÖ®ºó£¬Ëü Ô¶²»ÊǸßÉÐÎÞ˽µØÔÚ±£»¤·¨ÂÉ£¬ ·´¶øÖ»ÊÇÔÚ°µÖнøÐÐÄÇЩº§ ÈËÌýÎŵĹ´µ±¢Ü¡£ ±£Ãñ¹ÙÖÆ£¬ ÕýÏñÕþ¸®Ò»Ñù£¬ »áËæ×ÅËüµÄ³ÉÔ±µÄÔö¶à¶øÏ÷ Èõ¡£ ÂÞÂíÈËÃñµÄ±£Ãñ¹Ù£¬ ×î³õÈËÊýÊÇÁ½¸ö£¬ ºóÀ´ÊÇÎå¸ö£¬ Ëû ÃÇ»¹Ï£Íû°ÑÕâ¸öÊýÄ¿ÔÙÔö¼ÓÒ»±¶£» ¶øÔªÀÏÔºÒ²¾ÍÈÃËûÃÇÕâÑù ×ö£¬ ÔªÀÏÔºÁ϶¨ËûÃÇ»á±Ë´Ë³¸ÖâµÄ£¬ ºóÀ´µÄÇéÐιûÈ»²»³öËù ¢Ù

°¢»ù˹ £¨£Á£ç £´ £µ¡ª£² £´ £±ÄêÔÚ룩£¬Ëû £é £ó£©£¬Ö¸Ë¹°Í´ïÍõ°¢»ù˹µÚËÄ £¨¹«ÔªÇ° £²

ÒòΪʵÐиĸ »Ö¸´¹Å´úÀ³¸ñ¹ÅÊ¿µÄÖƶȣ¬ ±»¼à²ìίԱ»á´¦ËÀ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿Ë Àï°ÂÃÅÄá˹ £¨£Ã£ì¨¦ £ï£í£å £î£å £ó£©£¬Ö¸Ë¹°Í´ïÍõ¿ËÀï°ÂÃÅÄá˹µÚ £ï£í¨¨ £î£å£¬¼´£Ã£ì £å

Èý£¨¹«ÔªÇ°£² £³ £¶¡ª£² £² £²ÄêÔÚ룩¡£Ëû´þ²¶²¢É±ËÀÁ˼à²ìίԱ£¬»Ö¸´Á˹ŴúµÄÖƶȣ»ºó °ÜÓÚÂíÆä¶ÙÈË£¬ ¿ÍËÀ°£¼°¡£ ʼûÆÕ³Ëþ¿Ë ¡¶Ó¢ÐÛ´«¡·¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¿-ÈöÓÚ¹«ÔªÇ° £´ £¸ÄêÈÎÖÕÉí±£Ãñ¹Ù £¨£Ô£ò £é £â£õ£î £é £ã £é £á£ð£ï £ô £å £ó £ô £á £ó£©£¬´Ó¶ø»ñµÃÁËËû

¸ö ÈËÖÕÉíÉñÊ¥²»¿ÉÇÖ·¸µÄȨÀû£»Æäºó¹«ÔªÇ°£³ £¶ÄêÎÝ´óά£¨¼´°Â¹Å˹¶¼£©»ñµÃÁËͬ ÑùµÄȨÀû¡£ ÕâÑù±ã½áÊøÁËÂÞÂí¹²ºÍ¹ú¶ø¿ªÊ¼ÁËÂÞÂíµÛ¹úµÄÀúÊ·¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

ÍþÄá˹ʮÈË»áÒé×÷Ϊ¹«°²Î¯Ô±»á¶øÑÔ£¬ÓÐȨ´¦ÀíÒ»ÇÐÅѹú°¸¼þ£»¶ø°µÉ±

ÔòΪËûÃÇËù¾-³£²ÉÓõÄÊֶΡ£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÎåÕ¡¡ÂÛ±£Ãñ¹ÙÖÆ

£± £¸ £³

ÁÏ¡£ Òª·ÀÖ¹ Èç ´Ë Ö® Ç¿ ¶ø ÓÐ Á¦ µÄ ÍÅ Ìå ´Û ¶á ´ó Ȩ£¬ ×î ºÃ µÄ ·½ ·¨ ¡ª¡ª ¶ø Õâ Ñù µÄ Ò» ÖÖ ·½ ·¨ ÖÁ ½ñ »¹ ²» Ôø ÓÐ ÈÎ ºÎ Ò» ¸ö Õþ ¸® ×¢ Òâ ¹ý ¡ª¡ª ¾ÍÊDz»ÈÃÕâÖÖÍÅÌå³ÉΪÓÀ¾ÃÐԵģ¬ ¶øÊǹ涨Ëü±ØÐëÓи÷ ÖÖÐû¸æËüÖжϵļäЪÆÚ¡£ ÕâЩ¼äЪÆÚÒ²²»Ó¦¸ÃÌ«³¤£¬ ÒÔÃâʹ ÀÄÓÃְȨµÃÒÔÓÐʱ¼ä×̳¤£» ËüÃÇ¿ÉÒÔÓÉ·¨ÂÉÀ´¹æ¶¨£¬ ʹÈËÄÜ ÔÚ±ØҪʱºÜÈÝÒ×ͨ¹ý·Ç³£Î¯Ô±»á¼ÓÒÔËõ¶Ì¡£ ÕâÖÖ·½·¨ÔÚÎÒ¿´À´²¢Ã»ÓÐʲô²»±ã£¬ ÒòΪÕýÈçÎÒÒѾ-˵ ¹ýµÄ£¬ ±£Ãñ¹ÙÖƼȲ»¹¹³ÉÌåÖƵÄÒ»²¿·Ö£¬ ËùÒÔÈ¥µôÖ®ºóÒ²²» »áËðº¦ÌåÖÆ£» ¶øÇÒÕâÖÖ·½·¨ÔÚÎÒ¿´À´»¹ÊÇÓÐЧµÄ£¬ ÒòΪһ¸ö лָ´ÆðÀ´µÄÐÐÕþ¹Ù²¢²»ÊÇ´ÓËûµÄÇ°ÈÎËù¾ßÓеÄȨÁ¦³ö·¢£¬ ¶øÊÇ´Ó·¨ÂÉËù¸³ÓèËûµÄȨÁ¦³ö·¢µÄ¢Ù¡£

¢Ù

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ £¹Ê飺¡°ÎÒ²»ÄÜÔ-ÁÂÂÞÂíÈ˵ĴíÎó£»ÎÒÒѾ-ÔÚ ¡¶Éç»áÆõÔ¼

ÂÛ¡·Ò»ÊéÖÐ̸¹ýÁË¡£ÎÒÔøÖ¸Ôð¹ýÂÞÂíÈË´Û¶áÁËÐÐÕþȨÁ¦£¬¶øËûÃDZ¾Ó¦¸ÃÖ»ÄÜÊÇ¿Ø ÖÆÐÐÕþȨÁ¦µÄ£»ÎÒÒѾ-Ö¸Ã÷Á˱£Ãñ¹ÙÖÆÓ¦¸Ã¸ù¾ÝʲôÔ-Ôò¶øÉèÖá¢ÈËÃÇËùÓ¦¸Ã¼Ó ¸ø ËüµÄÏÞÖÆÒÔ¼°ÕâÒ»ÇÐÓ¦¸ÃÔõÑù×ö·¨¡£ÔÚÂÞÂí£¬ÕâЩ¹æÔò²¢Ã»Óкúõر»×ñÊØ£»ÂÞ ÂíÈ˱¾À´Ó¦¸ÃÊÇ×öµÃ¸üºÃһЩµÄ¡£µ«ÊÇÒ²±ØÐë¿´µ½ÂÞÂíµÄ±£Ãñ¹Ù³ýÁËÀÄÓÃְȨ֮ Í⣬»¹×öÁËЩʲôÊ£»¼ÙÈçÕâÖÖÖƶÈÔËÓõõ±µÄ»°£¬ËûÃÇ»áÓÐʲô×ö²»µ½µÄÊÂÄØ£¿ ¡± ÓÖ£¬ ¡¶²¨À¼Õþ¸®ÂÛ¡·µÚ £·Õ£º ¡°ÐÐÕþȨµÄ¾-³£×ªÊÖ£¬¿ÉÒÔ·ÀÖ¹Ò»ÇÐÖƶÈÖ®±»È˴۶ᡣ ÿһ¸ö¹úÍõÔÚËûµÄÓùλÆڼ䣬¶¼»á³¯×ÅרÖƵÄȨÁ¦Âõ³ö¼¸²½¡£È»¶øÑ¡¾ÙËûµÄ¼Ì³Ð Õߣ¬Ôò»áÆÈʹ¼Ì³ÐÕßµ¹ÍË»ØÀ´¶ø²»ÄܼÌÐøÇ°½ø£»Ã¿Ò»´ú¹úÍõÔڵǻùʱ¶¼ÒªÊܵ½´« ͳ¹«Ô¼ £¨£ð£á £á£ã £ï £î £ö£å £î £ô £á£©µÄÔ¼Êø£¬Ò»Çж¼µÃ´ÓÔ-µã³ö·¢¡£Òò´Ë£¬¾¡¹ÜÓÐ×ÅÇ÷ÓÚר £ã £ô ÖÆÖ÷ÒåµÄÏ°¹ßÇãÏò£¬ µ«²¢²»»áÓÐÕæÕýµÄÇ°½ø¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


£± £¸ £´

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¶À²ÃÖÆ

¢Ù

·¨ÂɵĽ©Ó²ÐÔ»á·Á°-·¨ÂɵÃÒÔÒòÊÂÖÆÒË£¬ ËùÒÔÔÚijЩÇé ¿öϾÍÄÜʹ·¨ÂɳÉΪÓк¦µÄ£¬ ²¢ÇÒÔÚΣ»ú¹ØÍ·»¹ÄÜÒò´ËÖÂʹ ¹ú¼ÒÃðÍö¡£³ÌÐòÒÔ¼°ÖÖÖÖÊÖÐøÉϵÄÍÏÑÓ£¬¶¼ÐèÒªÒ»¶Îʱ¼ä£¬ÓРʱºòÕâÊǾÖÊÆËù²»ÈÝÐíµÄ¡£ ºÜ¿ÉÄܳöÏÖǧ°ÙÖÖÇé¿ö¶¼ÊÇÁ¢·¨ ÕßËù¸ù±¾Î´ÔøÔ¤Áϵ½µÄ£» Òò¶øÄܹ»²ì¾õµ½ÎÒÃDz¢²»ÄÜÔ¤¼ûÒ» ÇУ¬ Õâ±¾Éí±ãÊÇÒ»ÖÖ¼«Æä±ØÒªµÄÔ¤¼ûÁË¡£ Òò´Ë£¬ ¾Í¾ø²»ÄÜÒªÇó°ÑÕþÖÎÖƶȼáÓ²»¯µ½¾¹ÖÂÓÚÈ¡ÏûÁË ÄÇÖÖʹ·¨ÂÉÖÐÖ¹ÉúЧµÄȨÁ¦µÄµØ²½¡£ ¾ÍÁ¬Ë¹°Í´ïÒ²¶¼ÔøÈÃËü µÄ·¨ÂÉÐÝÃß¹ý¡£ È»¶ø£¬Î¨ÓÐ×î´óµÄΣÏÕ²ÅÖµµÃȥð±ä¸ü¹«¹²ÖÈÐòµÄΣÏÕ£» ²¢ÇÒ³ý·ÇÊÇÔÚÉæ¼°¹ú¼ÒÉúËÀ´æÍöµÄʱºò£¬ ·ñÔòÈËÃÇÊǾö²»Ó¦ µ±Í£Ö¹·¨ÂɵÄÉñʥȨÁ¦µÄ¡£ÔÚÕâÖÖº±¼û¶øÓÖÏÔÖøµÄÇé¿ö֮ϣ¬ ÈËÃDZãÒÔÒ»ÖÖÌØÊâµÄÐÐΪ¶ø°Ñά»¤¹«¹²°²È«µÄÔðÈÎÍи¶¸øÒ» ¸ö×îÖµµÃÐÅÈεÄÈË¢Ú¡£ ÕâһίÍпÉÒÔ°´Î£ÏÕµÄÖÖÀà¶øÒÔÁ½ÖÖ ·½Ê½½øÐС£ ¢Ù

ÂÞÂí¶À²ÃÖÆ´´Á¢ÓÚ¹«ÔªÇ° £µ £° £±Äê¡£ÂÞÂí¹²ºÍʱÆÚµÄÕþ¸®Í¨³£ÓÉÁ½ÃûÖ´Õþ

¹Ù¸ºÔðÕƹܣ¬µ«ÔÚ½ô¼±Çé¿öÏ¿ÉÒÔÓÉÖ´Õþ¹ÙÈÎÃüÒ»Ãû¶À²ÃÕßÔÚÒ»¸ö¶ÌÆÚÄÚÕÆÎÕ¾ø ¶Ô ȨÁ¦¡£¶À²ÃÖÆÓÚ¹«ÔªÇ°£´ £´Äê·ÏÖ¹¡£Óйر¾ÕÂÖÐËùÂÛÊöµÄÂÞÂí¶À²ÃÖÆ£¬¿É²Î¿´Âí »ùÑŸ¥Àï ¡¶ÀîάÂÛ¡· µÚ £±¾í£¬ µÚ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

´Ë´¦Òâν²»Ó¦¸ÃÓÉ·¨ÂÉÀ´¾ö¶¨ÉèÖöÀ²ÃÕߣ¬ÒòΪÈÎÃüÒ»¸ö¶À²ÃÕßµÄÐÐΪ

ÊÇÒ»Ïî¸ö±ðµÄ¡¢ ÌØÊâµÄÐÐΪ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¶À²ÃÖÆ

£± £¸ £µ

Èç¹ûΪÁËÍì¾ÈΣ¾Ö£¬Ö»ÐèÀ©´óÕþ¸®µÄ»î¶¯¾Í¹»Á˵Ļ°£»ÄÇ Ä©£¬±ã¿ÉÒÔ°ÑÕþ¸®¼¯ÖÐÔÚËüµÄÒ»¸ö»òÁ½¸ö³ÉÔ±µÄÉíÉÏ¡£ÓÚÊÇ£¬ ÕâÀïËù±ä¸üµÄ±ã²»ÊÇ·¨ÂɵÄȨÍþ£¬¶ø½ö½öÊÇÐÐʹ·¨ÂɵÄÐÎʽ¡£ Èç¹ûΣÏÕÒѵ½ÁËÕâÖֵز½£¬ ÒÔÖ·¨ÂɵÄ×ðÑϾ¹³ÉΪά»¤·¨ÂÉ µÄÒ»ÖÖÕÏ°-£» Õâʱºò£¬ ±ã¿ÉÒÔÖ¸¶¨Ò»¸ö×î¸ßÊ×Á죬 Ëû¿ÉÒÔʹ Ò»Çз¨Âɶ¼³ÁĬÏÂÀ´£¬ ²¢ÇÒÔÝʱÖÐÖ¹Ö÷ȨȨÍþ¡£ ÔÚÕâÖÖÇé¿ö Ï£¬ ¹«ÒâÊÇÎÞ¿É»³Òɵģ» ²¢ÇÒºÜÏÔÈ»£¬ ÈËÃñÊ×ÒªµÄÒâͼÄËÊÇ ¹ú¼Ò²»ÖÁÓÚÃðÍö¡£ ²ÉÈ¡ÕâÖÖ·½Ê½Ê±£¬ Á¢·¨È¨ÍþµÄÖÐÖ¹²¢²»¾Í ÊÇÏûÃð£»ÐÐÕþ¹Ù¢Ù¿ÉÒÔʹÁ¢·¨È¨Íþ³ÁĬ£¬È´²»ÄÜʹ֮·¢ÑÔ£»Ëû ¿ÉÒÔ¿ØÖÆËü£¬ È´²»ÄÜ´ú±íËü£» Ëû¿ÉÒÔ×öÒ»ÇÐÊÂÇ飬 µ«ÊDz»ÄÜ Á¢·¨¡£ µÚÒ»ÖÖ·½·¨ÊÇÂÞÂíÔªÀÏÔºËù²ÉÓõģ¬ ËüÒÔÒ»ÖÖׯÑϵÄÒÇ Ê½ÊÚȨִÕþ¹ÙÀ´±£ÕϹ²ºÍ¹úµÄ°²È«¡£ µ±Á½¸öÖ´Õþ¹ÙÖ®Ò»ÈÎÃü Ò»¸ö¶À²ÃÕߢڵÄʱºò£¬ÔòËùÓõıãÊǵڶþÖÖ·½·¨ÁË£»ÕâÖÖ°ì·¨

¢Ù ¢Ú

¡°ÐÐÕþ¹Ù¡± Ö¸ÉÏÃæËù˵µÄ ¡°×î¸ßÊ×Á족¡£¡ª¡ª Òë×¢ ÕâÒ»ÈÎÃüÊÇÔÚÒ¹¼äÃØÃܽøÐеģ¬·Â·ðÊÇÈËÃÇÓÉÓÚ°ÑÒ»¸öÈËÖÃÓÚ·¨ÂÉÖ®ÉÏ

¶ø¸Ðµ½ÐßÀ¢ËƵĢ١£ ¡¡ ¡¡¢ÙÂí»ùÑŸ¥ÀÀîάÂÛ¡·µÚ £³ £´Õ£º¡°Ò»¸ö¶À²ÃÕߵIJúÉú¶ÔÖ´Õþ¹ÙÃÇ˵À´²»Ãâ ÊǺÜÄÑ¿°µÄ£¬ÒòΪִÕþ¹Ù±¾Êǹú¼ÒµÄÊ×Á죬ÏÖÔÚÒ²ºÍÆäËûÈËÒ»Ñù±ä³ÉÁ˳¼Ãñ¡£ Ã÷ÖǵÄÂÞÂíÈËÓÚÊǾÍÈÃÖ´Õþ¹Ù±¾È˾ßÓÐÈÎÃü¶À²ÃÕßµÄȨÁ¦£¬ËûÃÇÈÏΪ¡-¡-Õâ ÑùÒ»À´£¬Ö´Õþ¹Ù¶ÔÓÚ×Ô¼ºËùÈÎÃüµÄ¶À²ÃÕ߾Ͳ»»áÓÐʲô¼µ¶ÊÖ®ÐÄÁË£¬ÒòΪÓÉ ÓÚ×Ô¼ºµÄÐÐΪ¶øÉ˺¦×Ô¼º×ܱȱðÈËÉ˺¦×Ô¼ºÒªºÃЩ¡£µ«µ½ÁË£Û¹²ºÍ¹ú¡ª¡ª Òë ÕߣÝÄ©ÆÚ£¬ÂÞÂíÈ˾Ͳ»ÔÙÑ¡ÈζÀ²ÃÕߣ¬¶ø²ÉÈ¡°Ñ¶À²ÃµÄȨÁ¦Ö±½Ó¸³Óè¸øÒ»¸ö ¡±¡ª¡ª Ö´Õþ¹ÙµÄ°ì·¨£¬ÊÚȨʱÖ´ÊÈçÏ£ºÔ¸Ö´Õþ¹Ù¸ºÔð£¬Ê¹¹ú¼Ò²»ÊÜÈκÎË𺦡£ Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £¸ £¶ ¢Ù

ÊÇ°¢¶û±È ¸øÂÞÂí×ö³öÁËÏÈÀýµÄ¡£ µ±ÂÞÂí¹²ºÍ¹úÕØʼʱ£¬ ËûÃÇÿÿÇóÖúÓÚ¶À²ÃÖÆ£» ÒòΪ¹ú ¼Ò»¹Ã»ÓÐÒ»¸ö×ã¹»¹®¹ÌµÄ¸ù»ù£¬ Äܹ»½öƾÏÜ·¨µÄÁ¦Á¿¾Í¿ÉÒÔ ×Ô±£¡£¢Ú Õâʱºò£¬ ÂÞÂíµÄ·çÉÐʹµÃÔÚ±ðµÄʱ´úÀïÔø¾-ÊDZØÒªµÄÖÖ ÖÖ·À·¶´ëÊ©¶¼³ÉΪ¶àÓࣻ ÈËÃǼȲ»Óú¦Å¶À²ÃÕß»áÀÄÓÃËûµÄ ȨÍþ£¬Ò²²»Óú¦ÅÂËû»áÆóͼÔÚÈÎÂúÖ®ºóÈÔÈ»±£³ÖËûµÄȨÍþ¡£Ïà ·´µØ£¬ ºÃÏñÕâÑù´óµÄȨÁ¦¶ÔÓÚ±»¸³ÒÔÕâÖÖȨÁ¦µÄÈË·´¶øÊÇÒ» ÖÖ¸ºµ££¬ Òò´Ë£¬ ¶À²ÃÕß×ÜÊǼ±ÓÚ°ÚÍÑÕâÖÖȨÁ¦£» ·Â·ðÈ¡´ú·¨ ÂɵĵØλÄËÊÇÒ»Öַdz£Ö®Í´¿à¶øÓַdz£Ö®Î£ÏÕµÄְλËƵġ£ ÓÚÊÇÕâÀïµÄΣÏվͲ»ÔÚÓÚÀÄÓÃȨÁ¦¶øÔÚÓÚ±áµÍȨÁ¦ÁË£¬ Õâ¾ÍʹÎÒÒªÖ¸ÔðÂÞÂíÔçÆÚ¢Û¶ÔÕâÖÖÖÁ¸ßÎÞÉϵÄÐÐÕþ¹ÙÖÆ¶ÈµÄ ÔËÓÃÊDz»¹»ÉóÉ÷µÄ¡£ ÒòΪµ±ÈËÃÇ°ÑÕâÖÖÖƶÈÀÄÓÃÓÚÑ¡¾Ù¡¢ ·î ìëÒÔ¼°ÖÖÖÖ´¿ÐÎʽµÄÊÂÎñÉϵÄʱºò£¬ ¾ÍÓÐÀíÓÉÒªµ¢ÐÄËüÔÚ±Ø ÒªµÄ¹ØÍ··´¶ø»á±äµÃ²»¹»¼áÇ¿£¬ ²¢ÇÒÈËÃÇÒ²»áÏ°¹ßÓڰѽö½ö

¢Ù

°¢ ¶û±È£¨£Á£ì £-£ì £â£å£ì £á£ì £ï £î£ç£õ£å£¬À-¶¡ÎÄ£Á£ì £â£á £ï £î£ç£á£©ÎªÂÞÂíÀ-¶¡Çø×î¹ÅµÄ³ÇÊУ¬

ÓÚÂÞÂíÍõÕþʱÆÚµÚÈýÍõ £Ô£õ £ì £ì £õ£ó£È£ï £ó £ô £é £ì £é £á £óʱ±»»Ù£¬¾ÓÃñ £¨¼´°¢¶û°àÈË£¬¼û±¾ÊéµÚ £´ ¾íµÚ £´ÕÂ×¢£© ÒÆÈëÂÞÂí¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

´Ë´¦²¨À-ÎÌ×¢±¾²»·Ö¶Î¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°ÂÞÂíÔçÆÚ¡± Ö¸ÂÞÂí¹²ºÍ¹úÔçÆÚ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÁùÕ¡¡ÂÛ¶À²ÃÖÆ

£± £¸ £· ¢Ù

ÊÇÓÃÖ®ÓÚÎÞνµÄÒÇʽ·½ÃæµÄÕâÖÖ¹ÙÏο´³ÉÖ»ÊǸö¿ÕÍ·ÏÎ ¡£ ¼°ÖÁ¹²ºÍ¹úµÄÄ©ÆÚ£¬ ÂÞÂíÈËÒѾ-±äµÃ¸üΪÉ÷ÖØÁË£¬ ¿ÉÊÇ ËûÃÇÓÖͬÑùºÁÎÞÀíÓɵØÁßϧ¶À²ÃÖÆ£¬ ÕýÏñÒÔÍùËûÃÇÀÄÓöÀ²Ã ÖÆÄÇÑù¡£ ºÜÈÝÒ׿´³ö£¬ ËûÃǵĽäÐÄÊÇȱ·¦¸ù¾ÝµÄ£¬ µ±Ê±Ê׶¼ Á¦Á¿µÄ±¡Èõ£¬ ÔÚËüÄÚ²¿ÄÇЩÐÐÕþ¹ÙµÄÃæÇ°·´¶ø³ÉÁË°²È«µÄ±£ ÕÏ£» Ò»¸ö¶À²ÃÕßÔÚijÖÖÇé¿ö֮ϿÉÒÔ±£ÎÀ¹«¹²×ÔÓÉ£¬ µ«ÓÀÔ¶ ²»ÄÜêéê칫¹²×ÔÓÉ£» ÂÞÂíµÄ¼ÏËø²¢²»ÊÇÔÚÂÞÂí±¾ÉíÖ®ÄÚÖý³É µÄ£¬¶øÊÇÔÚËüµÄ¾ü¶ÓÀïÃæÖý³ÉµÄ¢Ú¡£ÂíÁôÎÚ˹¶ÔËÕÀ-ÒÔ¼°ÅÓÅà ¶Ô¿-Èö¶¼Ã»ÓнøÐÐʲôµÖ¿¹£¬ Õâ¾Í×ãÒÔ˵Ã÷ÒÔÄÚ²¿µÄȨÍþÈ¥ µÖ¿¹ÍâÀ´µÄÎäÁ¦£¬ ¿ÉÄÜÆÚ´ý×Åʲô½á¹ûÁË¡£ ÕâÖÖÃýÎóʹµÃÂÞÂíÈË·¸ÁËÖØ´óµÄ´íÎó¡£ ÀýÈ磬 ¹ØÓÚ¿¨Ìá ÀïÄÇ¢Ûʼþ²¢Î´ÈÎÃüÒ»¸ö¶À²ÃÕߣ¬¾ÍÊÇÕâÑùµÄÒ»ÖÖ´íÎó£ºÒòΪ Õâһʼþ¼ÈȻֻÊÇÂÞÂí³ÇÄÚµÄÎÊÌ⣬ ÖÁ¶àÒ²Ö»ÊÇÒâ´óÀûij¼¸ ¸öÊ¡ÇøµÄÎÊÌ⣻ ËùÒÔÒ»¸ö¶À²ÃÕßÔËÓ÷¨ÂÉËù¸³ÓèËûµÄÎÞÏÞȨ ¢Ù

¶À ²ÃÕߣ¨£ä £é £ã £ô £á £ô £å £õ £ò£¬À-¶¡ÎÄ£ä £é £ã £ô £á £ô £ï £ò£©Ô-³Æ¡°ÈËÃñÊ×Á족£í£á £ç £é £ó £ô £å £ò£ð£ï £ð£õ £ì £é»ò

¡°×î¸ßÁìÐ䡱£ð £å £ô £ï £ò£í£á £ø £é£í£õ£ó£¬Êǹú¼Ò½ô¼±Ê±ÆÚËùÈÎÃüµÄÌØÊâÐÐÕþ¹Ù£¬¸³Óоø¶ÔµÄ £ò£á Ȩ Á¦¡£µ«ÔçÆÚÂÞÂí£¬³ýÁËÔÚ·¢ÉúÕ½Õù»òÅÑÂÒµÄÇéÐζøÍ⣬»¹ÈÎÃü¶À²ÃÕßÀ´Ö÷³Ö×Ú ½Ì ÉϵÄijЩÒÇʽ»òÃñÊÂÉϵÄһЩµäÀñ£¬ÈÎÎñÖ´ÐÐÍê±ÏÖ®ºó£¬¶À²ÃÕßÁ¢¼´ÍËλ¡£Òò ´Ë£¬ ÂÞÂíÔçÆÚËùν¶À²ÃÕßÓëºó À´ ÔÚ ¹ú ¼Ò ´¦ ÓÚ ½ô ¼± ʱ ÆÚ Ëù ÈÎ Ãü µÄ ¾ß ÓÐ È« Ȩ µÄ ¶À ²Ã Õߣ¬ Æäº-Òå²¢²»ÍêÈ«Ïàͬ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡·£¬µÚ £¹Ê飺 ¡°ÂÞÂíµÄ¼ÏËø¾ø²»ÊÇÔÚÂÞÂíÖý³ÉµÄ£¬¶øÊÇÔÚËýµÄ¾ü

¶Ó ÀïÖý³ÉµÄ£»ÕýÊÇÓÉÓÚËûÃǵÄÕ÷·þ£¬ËûÃDzÅɥʧÁË×Ô¼ºµÄ×ÔÓÉ¡£ËûÃÇ×ÔÓɵÄɥʧ ²¢²»ÊÇÓÉÓÚ±£Ãñ¹ÙµÄÔµ¹Ê¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

£° £¸¡ª£¶ £²Ä꣩£¬ÂÞÂí¹ó×壬Ô-ΪËÕÀ-²¿½«£¬¹« ¿¨ ÌáÀïÄÇ£¨£Ã£á £ô £é £ì £é £î£á£¬¹«ÔªÇ° £±

Ԫǰ £¶ £³Ä꾺ѡִÕþ¹Ùʧ°Üºó·¢¶¯Õþ±ä£¬ Êܵ½ÒÔÖ´Õþ¹ÙÎ÷ÈûÂÞΪÊ׵Ĺ²ºÍÅɵÄÕò ѹ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £¸ £¸

Íþ£¬ ÊǺÜÈÝÒ×Ïû³ýÒõıµÄ¡£ µ«ÄÇ´ÎÒõıֻÊÇÓÉÓÚÓÐÖÖÖÖÐÒÔË »úÔµµÄżºÏ²Å±»×èÖ¹£» ¶øÕâÖÖ»úԵȴÊÇÈËÀàµÄÉóÉ÷ËùÓÀÔ¶²» Ó¦µ±ÆÚ´ýµÄ¡£ ÔªÀÏÔº²¢²»ÕâÑù×ö£¬ ·´¶øÂú×ãÓÚ°ÑËüµÄÈ«²¿È¨Á¦¶¼½»¸ø Ö´Õþ¹Ù£» ´Ó¶ø¾Í·¢ÉúÁËÎ÷ÈûÂÞΪ×ÅÐж¯µÄÓÐЧ¶ø²»µÃ²»ÔÚÒ» ¸ö¸ù±¾ÒªµãÉÏÓâÔ½ÁËÕâÖÖȨÏÞ¢Ù¡£ Èç¹û˵¿ªÍ·Ò»ÕóµÄ»¶Ôþ¹ ʹµÃÈËÃÇÔÞͬÁËËûµÄÐÐΪµÄ»°£¬ ÄÇÄ©µ½ºóÀ´ÈËÃÇÓÖÒªËû¶Ô¹« ÃñÎ¥·´·¨ÂɵÄÁ÷Ѫʼþ¢Ú¸ºÔ𣬾ÍÒ²Ó¦¸ÃÊǹ«ÕýµÄ£»¶ø¶ÔÓÚÒ» ¸ö¶À²ÃÕߣ¬ ¾Í²»ÄܼÓÒÔÕâÖÖÇ´ÔðÁË¡£ È»¶øÕâλִÕþ¹ÙµÄ±ç²Å È´ÃÔ»óÁË´ó¼Ò£» Ëû±¾ÈËËäÈ»ÊÇÂÞÂíÈË£¬ ¿ÉÊÇËû°®×Ô¼ºµÄ¹âÈÙ ¸üÉõÓÚ°®×Ô¼ºµÄ×æ¹ú£» Ëû×·ÇóµÄÓëÆä˵ÊDZ£ÎÀ¹ú¼ÒµÄ×îºÏ·¨ ¶øÓÖ×îÍ×µ±µÄ°ì·¨£¬ µ¹²»Èç˵ÊÇҪʹ×Ô¼ºÏíÓÐÕâһʼþµÄÈ« ²¿ÈÙÓþµÄ°ì·¨¢Û¡£ ÓÚÊÇËû¾ÍºÜ¹«ÕýµØ±»µ±×÷ÂÞÂíµÄ½â·ÅÕßÊÜ µ½×ð¾´£¬ ¶øÓֺܹ«ÕýµØ±»µ±×÷·¨ÂɵÄÆÆ»µÕßÊܵ½³Í·£¡£ ÎÞÂÛ ¶ÔËûµÄÅоöµÄ³·ÏúÊǶàô¹â²Ê£¬ µ«ÄÇȷʵֻÄÜÊÇÒ»ÖÖ¶÷Éâ¡£ ´ËÍ⣬ ÎÞÂÛÕâÒ»ÖØÒªµÄίÈÎÊÇÒÔʲô·½Ê½À´ÊÚÓèÄÜ£¬ µ« ×îÖØÒªµÄÊDZØÐë°ÑËü¹Ì¶¨ÔÚÒ»¸öºÜ¶ÌµÄÆÚÏÞÖ®ÄÚ£¬ ¾ø¶Ô²»ÄÜ ÑÓ³¤¡£ ÔÚÐèÒª½¨Á¢¶À²ÃÖƵÄΣ»ú¹ØÍ·£¬ ¹ú¼ÒºÜ¿ìµØ²»ÊÇ»ÙÃð ¾ÍÊDZ£È«£»µ±½ô¼±ÐèÒª¹ýÈ¥ÒԺ󣬶À²ÃÖƲ»ÊDZä³É±©¾ýÖÆ£¬¾Í ¢Ù

ÔÚÂÞÂí²»¾-ÉóÅоÍÐû¸æÒ»¸ö¹«ÃñΪ·¸×ÄËÊÇ·Ç·¨µÄ¡£µ«Î÷ÈûÂÞÓÚÚÑѯ

ÁËÔªÀÏÔºÖ®ºó£¬Á¢¼´¶Ô¿¨ÌáÀïÄÇʼþµÄͬıÕßÖ´ÐÐËÀÐÌ£¬¶ø²»ÔÊÐíËûÃÇÏòÈËÃñÉÏ Ëß¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Ö¸Õòѹ¿¨ÌáÀïÄÇıÅÑʼþ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¶øÕâÕýÊÇÔÚÌáÃûÒ»¸ö¶À²ÃÕßʱ£¬ËûËùÎ޴ӿ϶¨µÄÊ£»ÒòΪËû¼È²»¸ÒÌá×Ô

¼ºµÄÃû£¬ Ò²²»ÄÜÈ·¶¨ËûµÄͬÁÅ»áÌáËûµÄÃû¡£


µÚÆßÕ¡¡ÂÛ¼à²ì¹ÙÖÆ

£± £¸ £¹

ÊÇͽÓÐÐéÃû¡£ ÔÚÂÞÂí£¬ ¶À²ÃÕßµÄÈÎÆÚÖ»ÄÜÊÇÁù¸öÔ£¬ ËûÃÇ´ó ²¿·Ö¶¼ÊÇÔÚÆÚÂú֮ǰ¾ÍÍËÈεġ£ Èç¹ûÈÎÆڹ涨µÃÔÙ³¤£¬ ËûÃÇ »òÐí»¹»áÆóͼÔÙ¼ÓÒÔÑÓ³¤£¬ ¾ÍÏóÊ®ÈË»áÒé¶ÔÓÚÈÎÆÚÒ»ÄêËù×ö ¹ýµÄÄÇÑù¡£ ¶À²ÃÕßÖ»ÐíÓÐʱ¼äÀ´Ó¦¸¶Ê¹Ëû±»Ñ¡Îª¶À²ÃÕßµÄÄÇ ÖÖ½ô¼±Çé¿ö£¬ µ«²»ÐíÓÐʱ¼äÀ´ÃÎÏëÆäËûµÄ¼Æ»®¡£

µÚÆßÕ¡¡ÂÛ¼à²ì¹ÙÖÆ ÕýÈ繫ÒâµÄÐû¸æÊÇÓÉ·¨ÂÉÀ´ÌåÏֵģ¬ ͬÑùµØ£¬ ¹«¹²ÅÐ¶Ï µÄ Ðû ¸æ ¾Í ÊÇ ÓÉ ¼à ²ì ¹Ù ÖÆ À´ Ìå ÏÖ µÄ¡£ ¹« ¹² µÄ Òâ ¼û ¾Í ÊÇ Ò» ÖÖ ·¨ ÂÉ¢Ù£¬¼à²ì¹Ù¢Ú¾ÍÊÇÕâÖÖ·¨ÂɵÄÖ´ÐÐÕߣ»²¢ÇÒ¼à²ì¹ÙÒ²ÕÕ¾ýÖ÷ µÄÇ°ÀýÄÇÑù£¬ ÊÇÖ»ÄÜÓ¦ÓÃÓÚ¸ö±ðµÄÇé¿öµÄ¡£ Òò´Ë£¬ ¼à²ì¹ÙµÄ·¨Í¥Ô¶²»ÊÇÈËÃñÒâ¼ûµÄÖÙ²ÃÕߣ¬ Ëü½ö½ö ÊÇÈËÃñÒâ¼ûµÄÐû¸æÕߣ» Ö»ÒªÍÑÀëÁËÈËÃñµÄÒâ¼û£¬ ËüµÄ¾ö¶¨¾Í ÊÇ¿Õ¶´µÄ¡¢ ÎÞЧµÄ¡£ Òª°ÑÒ»¸öÃñ×åµÄ·çÉкÍËûÃÇËù³çÉеĶÔÏóÇø·Ö¿ªÀ´£¬ ÄÇ ÊÇͽÀÍÎÞÒæµÄ£» ÒòΪÕâ¶þÕ߶¼ÒÀ¾Ýͬһ¸öÔ-Ôò£¬ ËùÒÔ±ØÈ»µØ »ìÔÚÒ»Æð¡£ ÔÚÈ«ÊÀ½çµÄÒ»ÇÐÃñ×åÖм䣬 ¾ö¶¨ËûÃǵİ®Ô÷È¡Éá ¢Ù

Õâ¸öÇø±ðÔÚÓÚ£º¡°·¨ÂÉ¡± ÊdzÉÎĵģ¬¡°Òâ¼û¡± ÊDz»³ÉÎĵġ£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

¼à²ì¹Ù£¨£ã £å £î£ó £å £õ £ò£¬À-¶¡ÎÄ£ã £å £î£ó £ï £ò£©¸ù¾Ý¹ßÀýϵ´ÓÍËÖ°µÄÖ´Õþ¹ÙÖмäÑ¡³ö¡£

¼à²ì¹ÙΪÂÞÂíµÄ¸ß¼¶ÐÐÕþ¹Ù£¬ÆäÖ°ÎñΪ¼à²ì¹«ÃñµÄµÀµÂ·ç¼Í£¬¼à¶½ÎåÄêÒ»¶ÈµÄÈË ¿Úµ÷²é £¨£ã £å £î£ó £õ£ó£©£¬ µÇ¼ÆÈË¿ÚÓë²Æ²ú¡£ ¼à²ì¹ÙÁ½Ãû£¬ ÓÉÈËÃñ´ó»áÑ¡¾Ù£¬ ÈÎÆÚÎåÄ꣬ ×Ô¹«ÔªÇ° £´ £³ £³ÄêÒÔºóËõ¶ÌΪʮ°Ë¸öÔ¡£¼à²ì¹ÙÖÆÓÚ¹«ÔªÇ° £´ £´ £³£¨£¿ £©Äê´´Á¢£¬¹«Ôª Ç° £² £²Äê·ÏÖ¹¡£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¹ £°

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

µÄ¾ö²»ÊÇÌìÐÔ£¬ ¶øÊÇÒâ¼û¡£ Ö»Òª½ÃÕýÈËÃǵÄÒâ¼û£¬ ËûÃǵķç ÉÐ×ÔȻҲ¾Í»á´¿Õý¡£ ÈËÃÇ×ÜÊÇ°®ºÃÃÀºÃµÄÊÂÎ »òÕß˵£¬ °® ºÃËûÃÇËùÈÏΪÊÇÃÀºÃµÄÊÂÎ È»¶øÕýÊÇÔÚÕâÖÖÅжÏÉÏ£¬ ÈËÃÇ »á·¸´íÎó£» Òò´Ë£¬ ÕýÊÇÕâÖÖÅжϾÍÐèÒª¼ÓÒԹ淶¡£ ÆÀÅзçÉÐ µÄÈ˾ÍÊÇÔÚÆÀÅÐÈÙÓþ£¬ ¶øÆÀÅÐÈÙÓþµÄÈËÔòÊÇ´Ó¹«¹²Òâ¼ûÀïµÃ ³öËûµÄ·¨ÔòµÄ¡£ Ò»¸öÃñ×åµÄ¸÷ÖÖÒâ¼û£¬ ÊÇ´ÓËüµÄÌåÖÆÀïµ®Éú³öÀ´µÄ¡£ Ëä È»·¨Âɲ¢²»Äܹ淶·çÉУ¬µ«ÊÇʹ·çÉеÃÒÔµ®ÉúµÄÈ´ÊÇÁ¢·¨¡£Á¢ ·¨¹¤×÷±¡ÈõµÄʱºò£¬ ·çÉÐÒ²¾ÍÍË»¯£» ¶øÕâʱºò£¬ ¼à²ì¹ÙµÄÅÐ ¶ÏÒ²²¢²»ÄÜ×ö³ö·¨ÂɵÄÁ¦Á¿Ëù²»Ôø×ö³ö¹ýµÄÊÂÇé¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ¼à²ì¹ÙÖÆÒ²Ðí¶ÔÓÚ±£³Ö·çÉÐÊÇÓÐÓõģ¬ µ«ÊÇ ¶ÔÓÚÖؽ¨·çÉÐÈ´ÊǾø¶ÔÎÞÓõĢ١£ Äã¿ÉÒÔ³Ë×Å·¨ÂÉÁ¦Á¿ÍúÊ¢ µÄʱºòÉèÖüà²ì¹Ù£» È»¶øÒ»µ©·¨ÂÉɥʧÁËÁ¦Á¿£¬ Ò»ÇоͶ¼¸æ ¾øÍûÁË£» Ö»Òª·¨Âɲ»ÔÙÓÐÁ¦Á¿£¬ Ò»ÇкϷ¨µÄ¶«Î÷Ò²¶¼²»»áÔÙ ÓÐÁ¦Á¿¡£ ·À·¶¹«¹²Òâ¼ûµÄ¸¯»¯£¬ ÒÔÏÍÃ÷µÄ´ëÊ©À´±£³ÖËüÃǵÄÕýÈ· ÐÔ£¬ ÓРʱ ºò Éõ ÖÁ ÓÚ ÔÚ Ëü ÃÇ ÉРδ È· ¶¨ µÄ ʱ ºò ¾Í °Ñ Ëü ÃÇ ¹Ì ¶¨ Ï À´£¬¡ª¡ª ¼à²ì¹ÙÖƾÍÊÇÕâÑùÀ´Î¬Ïµ·çÉеġ£ ¾ö¶·Ê±Òª´ø¸±ÊÖ µÄÏ°¹ß£¬ ÔÚ·¨À¼Î÷Íõ¹úÖÐÔø¾-¾Ù¹úÈô¿ñµØÊ¢¼«Ò»Ê±£¬ µ«ËüÖ» ÊÇÓɹúÍõÒ»Ö½Ú¯ÊéÀïÁÈÁȵÄÕâÑù¼¸¸ö×־ͱ»·Ï³ýÁ˵ģº ¡°ÖÁÓÚ ÄÇЩÇÓųµÃÒªÕÒ¸±ÊÖµÄÈËÃÇ¡£ ¡± ÕâÒ»ÅжÏÔ¤¼ûÁ˹«¹²µÄÅжϣ¬ ËùÒÔÒ»ÏÂ×Ó±ã¾ö¶¨Á˹«¹²µÄÅжϡ£ È»¶øµ±Í¬ÑùµÄÚ¯ÊéÏëÒªÐû ²¼£¬ ¾ÙÐоö¶·Ò²ÊÇÒ»ÖÖÇÓų£¬¡ª¡ª Õâ±¾À´ÊÇÊ®·ÖÕýÈ·µÄ£¬ µ« ¢Ù

¿É²Î¿´ÃϵÂ˹剆¶ÂÞÂíʢ˥Ô-ÒòÂÛ¡· µÚ £¸Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚÆßÕ¡¡ÂÛ¼à²ì¹ÙÖÆ

£± £¹ £±

È´Î¥·´ÁËÒ»°ãÈ˵ÄÒâ¼û£¬¡ª¡ª ¹«ÖÚ±ã¶ÔÕâÖÖ¾ö¶¨¼ÓÒÔ³°Ð¦£» ÒòΪ¶ÔÕâ¼þÊ£¬ ¹«¹²µÄÅжÏÔçÒѾ-ÐγÉÁË¢Ù¡£ ÎÒÒѾ-ÔÚ±ð´¦¢Ú Ëµ¹ý£¬¹«¹²Òâ¼ûÊǾö²»»áÇü·þÓÚÇ¿ÖÆÁ¦ µÄ£¬ ËùÒÔÔÚΪÁË´ú±í¹«¹²Òâ¼û¶øÉèÖõķ¨Í¥À ²¢²»ÐèÒªÓÐ Ë¿ºÁÇ¿ÖÆÁ¦¢ÛµÄºÛ¼£¡£ ¶ÔÓÚÂÞÂíÈËÊÇÒÔÔõÑùµÄÒÕÊõ¡ª¡ª ¶øÇÒ À-Î÷µÚÃÉÈˢܻ¹Òª¸ü¼Ó¸ßÃ÷µØ¡ª¡ª ÔÚÔËÓÃÕâÖÖÒѾ-±»½ü´úÈË ËùȫȻɥʧÁ˵ÄÄÜÁ¦£¬ÎÒÃÇÊÇÎÞÂÛÔõÑùÔÞÑﶼ²»¿ÉÄܹý·ÝµÄ¡£ ÓÐÒ»¸öµÀµÂ°Ü»µµÄÈË£¬ ÔøÔÚ˹°Í´ïµÄÒé»áÀïÌá³öÁËÒ»Ìõ ºÃ½¨Ò飬 ¼à²ìίԱÃÇÖÃÖ®²»Àí£¬ È´ÈÃÁíÒ»¸öÓеÂÐеĹ«ÃñÀ´ Ìá³öͬÑùµÄ½¨Òé¢Ý¡£Õâ¶ÔºóÕßÊÇÔõÑùµÄÈÙÓþ£¬¶ø¶ÔÇ°ÕßÓÖÊÇÔõ ÑùµÄÎêÈè°¡£»Í¬Ê±ÓÖ¶ÔÁ½ÕßÖеÄÈκÎÒ»¸öÈ˶¼Î´¼ÓÒÔÔÞÑҲ

¢Ù

¬ Ëó ¡¶Ö´ïÀʱ´ÏÈÉúÊé¡·£º¡°Èç¹ûÕþ¸®¿ÉÄܶԵÀµÂÊ©¼ÓÖØ´óÓ°ÏìµÄ»°£¬ÄÇ

Ö»ÄÜÊÇ×î³õµÄÏÜ·¨£»Ò»µ©µÀµÂÒѾ-±»Õþ¸®Ëù¾ö¶¨Ö®ºó£¬²»½öÕþ¸®ÔÙÒ²²»ÄܸıäµÀ µÂ£¬¡-¡-¶øÇÒÕþ¸®ÉõÖÁÓÚºÜÄÑά³ÖµÀµÂÀ´µÖ¿¹ÄÇЩ²»¿É±ÜÃâµÄ¡¢ÆÆ»µµÀµÂµÄÒâÍâ ʼþºÍÄÇЩ»á¸Ä±äµÀµÂµÄ×ÔÈ»ÇãÏò¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ÎÒÔÚ±¾ÕÂÖÐÖ»²»¹ýÊÇÌá³öÎÒÔÚ¡¶Ö´ïÀʱ´ÏÈÉúÊé¡·ÖÐÒѾ-ÏêϸÂÛÊö¹ýµÄ

Òâ¼û¡£ ¢Û

¡¶Ö´ïÀʱ´ÏÈÉúÊé¡·£º ¡°Ç¿Á¦¶ÔÓÚÈ˵ľ«ÉñÊÇÎÞÄÜΪÁ¦µÄ£¬¡-¡-¾ö²»ÒªÓн±

ÉÍ£¬¾ö²»ÒªÓÐÌå·££¬¾ö²»ÒªÓмàÓü£¬¾ö²»ÒªÓдþ²¶£¬¾ö²»ÒªÓÐÎä×°¾¯±¸£¬¡-¡-û ÓÐʲô±È¹«¹²µÄÅжÏÊǸü¼Ó¶ÀÁ¢ÓÚÖÁ¸ßÎÞÉϵÄȨÁ¦Ö®ÍâµÄÁË¡£ÏëʹǿÁ¦ºÍ·¨Âɲå ×ã ÓÚÈËÃǵÄÆ«¼û£¬ÏëÒÔ±©Á¦À´¸Ä±äÈËÃǵÄÈÙÓþ¹ÛÄÄÇÖ»»áÓÐËðÓÚ¹ú¾ýµÄÍþÍû£¬²¢ ÒýÆðÈËÃǶÔÓÚÄÇЩ³¬Ô½ÁË×Ô¼ºÈ¨Ï޵ķ¨ÂɵÄÔ÷ºÞ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

À-Î÷µÚÃÉÈË £¨£Ì£á £ã¨¦ £ä¨¦ £í£ï £î £é £å £î£© ¼´Ë¹°Í´ïÈË¡£Ë¹°Í´ïλÓÚÏ£À°°ëµºÄϲ¿µÄ

À-Î÷µÚÃÉ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

ʼûÆÕ³Ëþ¿Ë¡¶À-Î÷µÚÃÉÈ˼ÎÑÔ¼¡·µÚ £¶ £¹½Ú£¬ÃĘ́Äù £¨£Í£ï £î £ô £á £é £ç£î£å£©¡¶ÎÄ

¼¯¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £³ £±ÕÂתÒý¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £¹ £²

¢Ù

δ¼ÓÒÔÇ´Ôð¡£Óм¸¸öÈøĦµº µÄ×íººçèÎÛÁ˼à²ìίԱµÄϯ룬 µÚ¶þÌì¾ÍÓÐÃ÷ÁîÔÊÐíÈøĦÈË¿ÉÒÔÏÂÁ÷¡£ ÕâÑùµÄÒ»Öֳͷ££¬ Òª ±ÈÕæÕýµÄ³Í·£À´µÃ¸üÑÏÀ÷¡£µ±Ë¹°Í´ïÒѾ-Ðû²¼ÁËʲôÊÇÕýÖ±¡¢ ʲô²»ÊÇÕýÖ±µÄʱºò£¬ È«Ï£À°È´Ã»ÓÐÇë½ÌËûÃǵÄÅжϡ£

µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

¢Ú

Æð³õ£¬ ÈËÀà³ýÁËÉñµoÖ®ÍⲢûÓбðµÄ¹úÍõ£¬ ³ýÁËÉñȨÕþ Ìå Ö® Íâ ¾Í Ã» ÓÐ ±ð µÄ Õþ ¸®¡£ Ëû ÃÇ Ëù ×ö µÄ£¬ Õý ÊÇ ¿¨ Àï ¹Å À- µÄ Ïë ·¨¢Û£»¶øÔÚµ±Ê±£¬ËûÃǵÄÏë·¨ÊǶԵġ£±ØÐë¾-¹ýÒ»¸ö³¤Ê±ÆÚµÄ ¸ÐÇéÉÏÓë˼ÏëÉϵı仯֮ºó£¬ ÈËÃDzŻá¾ö¶¨ÒÔ×Ô¼ºµÄͬÀà×÷

¢Ù

ËûÃÇÊÇÀ´×ÔÁíÒ»¸öСµºµÄ£¬µ«ÎÒ¹úÓïÑÔµÄÏËÈõ£¬²»ÔÊÐíÎÒÖ¸³öËüµÄÃû×Ö

À´¡£ ¢Ù ¢Ù ÈøĦµº£¨£Ó£á£í£ï £ó£©Î»ÓÚ°®ÇÙº£ÖС£´Ë´¦Ëùν¡°ÎÒ¹úÓïÑÔµÄÏËÈõ£¬²»ÔÊÐíÎÒÖ¸ ³öËüµÄÃû×ÖÀ´¡±£¬ ¾ÝÅáµÒ̹ £¨£Ð£å £ô £é £ô £é £á £î£© ½â˵ÈçÏ£º ¬ËóÕâÀïËùÂÛÊöµÄ£¬ ¶¼È¡²ÄÓÚ ÆÕ Â³Ëþ¿Ë¡¶À-Î÷µÚÃÉÈ˼ÎÑÔ¼¡·Ò»Êé¡£°´ÆÕ³Ëþ¿ËµÄ¼ÇÔØ£¬Õâ¼þÊÂÊÇ£Ã£è £é £ïµÄ¾ÓÃñ ¸ÉµÄ£»Â¬ËóÖ®ËùÒÔ±ÜÃâÌá¼°Õâ¸öÃû×Ö£¬ÊÇÒòΪËû²»Ô¸ÒâÔÚÒ»¸öÑÏËàµÄÌâÄ¿ÉÏÒýÓà һ¸ö²»´óºÃÌýµÄÉùÒô¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

±¾ ÕÂÔ-²»ÔÚ×÷Õߵļƻ®Ö®ÄÚ£¬ ÊÇÈ«ÊéÍê¸åÒÔºóÓÚ £± £· £¶ £±ÄêÏļ¾»òÇï¼¾ÓÖ

²¹ д µÄ Ò» Õ£» ³ö °æ Ç° ×÷ Õß ÓÖ ×ö ÁË ºÜ ´ó µÄ ¸Ä ¶¯¡£ ±¾ Õ µ× ¸å ÊÇ ÒÔ ºÜ ÁÊ ²Ý µÄ ×Ö Ìå д ÔÚ ¡°ÂÛÁ¢·¨Õß¡± Ò»Õ²ݸåºóÃæµÄ¡£µ«ÊÇ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ÖÐÓÐÕâÒ»Õ£¬¡¶É½ÖÐÊé¼ò¡· µÚ Ò»ÊéÖÐÒ²·¢»Ó¹ý±¾ÕÂÖеÄ˼Ï룻ËùÒÔ±¾ÕµÄÖ÷Ҫ˼Ïë²¢²»ÊÇ´Ò´ÙÌá³öµÄ¡£ ¡¶ÈÕÄÚÍß ÊÖ ¸å¡·ÖÐÔøÓйýÕâÑùµÄ»°£º ¡°ÈËÃǽøÈëÕþÖÎÉç»áÖ®ºó£¬¾ÍÒª¿¿×Ú½ÌÀ´Î¬³Ö¡£Ã»ÓÐ×Ú ½Ì£¬ Ò»¸öÃñ×å¾Í²»»á¡¢ Ò²²»¿ÉÄܳ¤¾Ã´æÔÚ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¼û±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £²Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£± £¹ £³ ¢Ù

Ϊ×Ô¼ºµÄÖ÷ÈË£¬ ²¢ÇÒ»¹×ÔÚ¼ÕâÑù×ö»áÓкô¦ ¡£ ÿһ¸öÕþÖÎÉç»áµÄÍ·É϶¼·îÓÐÒ»¸öÉñ£» ½öƾÕâÒ»µã¾Í¿É ÒÔÖªµÀ£¬ ÓжàÉÙÃñ×å¾ÍÓжàÉÙÉñ¡£ Á½¸ö±Ë´ËÏàÒìµÄ¶øÇҲ ¶à×ÜÊÇÔڵжÔ×ŵÄÃñ×壬ÊDz»¿ÉÄܳ¤ÆÚÓµ´÷ͬһ¸öÖ÷È˵ġ£Á½ Ö§½»Õ½µÄ¾ü¶ÓÊDz»»á·þ´Óͬһ¸öÊ×ÁìµÄ¡£ ÕâÑù£¬ Ãñ×åµÄÇø·Ö ¾ÍÔì³ÉÁ˶àÉñµÄ¾ÖÃ棬 ²¢ÇÒÓɴ˾ͲúÉúÁËÉñѧÉϵÄÓëÕþÖÎÉÏ µÄ²»¿íÈÝ£»ÎÒÃÇÏÂÃæ¾ÍҪ̸µ½£¬ÕâÁ½ÖÖ²»¿íÈݱ¾À´ÊÇÒ»»ØÊ¡£ Ï£À°ÈËÔø±§ÓÐÒ»ÖÖ»ÃÏ룬 ÒªÔÚÒ°ÂùÃñ×åÖÐȥѰÕÒËûÃÇ×Ô ¼ºµÄÉñ£» ÕâÖÖ»ÃÏëÀ´Ô´ÓÚËûÃÇËù±§ÓеÄÁíÒ»ÖÖ»ÃÄ ¼´Òª°Ñ ËûÃÇ×Ô¼º¿´³ÉÊÇÕâЩҰÂùÃñ×åµÄÌìÈ»µÄÖ÷ÈË¡£ ¿ÉÊÇÔÚÎÒÃǽñ Ì죬 ¾ÓÈ»»¹°Ñ¸÷¸ö²»Í¬Ãñ×åµÄÉñ»ìΪһ̸£¬ ÄǾÍδÃâÔ¨²©µÃ »ÄÃý¿ÉЦÁË£º¾¹·Â·ðĪÂå¿Ë¡¢ÈøÍÁÁÖ¡¢¿ËÂÞŵ¢Ú¿ÉÒÔÊÇͬһ¸ö Éñ£¬ ¾¹·Â·ðëèÄá»ùÈ˵İͶû¡¢ Ï£À°È˵ÄÖæ˹ºÍÀ-¶¡È˵ÄÖÜ±Ë µÃ¢Û¿ÉÒÔÊÇͬһ¸öÉñ£¬ ¾¹·Â·ðÕâЩ¸÷ÓÐ×Ų»Í¬Ãû×ÖµÄÐé»ÃµÄ ÉñÃ÷ÖÁ½ñ»¹¿ÉÒÔÓÐ×ÅijЩ¹²Í¬Ö®µãËƵģ¡ Èç¹ûÓÐÈËÎÊ£¬ ºÎÒÔÔÚÒì½Ìʱ´ú¢Üÿ¸ö¹ú¼Ò¶¼ÓÐËü×Ô¼ºµÄ ×ڽ̳ç°ÝºÍËü×Ô¼ºµÄÉñµo£¬ È´´ÓÀ´²»ÔøÓйý×Ú½ÌÕ½ÕùÄØ£¿ÎÒ ¢Ù

±¾Õ¿ªÍ·Ò»¶ÎÔ-×÷£º ¡°Ò»µ©ÈËÃǽøÈëÕþÖÎÉç»á¶øÉú»îʱ£¬ËûÃǾͱØÐëÓÐÒ»

¸ö ×ڽ̣¬°Ñ×Ô¼ºÎ¬ÏµÔÚÆäÖС£Ã»ÓÐÒ»¸öÃñ×åÔø¾-ÊÇ£¬»òÕß½«»áÊÇûÓÐ×ڽ̶ø³ÖÐø Ï ȥµÄ¡£¼ÙÈçËü²»Ôø±»¸³ÓèÒ»¸ö×ڽ̣¬ËüÒ²»áΪ×Ô¼ºÖÆÔì³öÒ»¸ö×Ú½ÌÀ´£¬·ñÔòËü ºÜ¿ì¾Í»áÃðÍö¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

ĪÂå¿Ë £¨£Í£ï £ì £ï £ã £è£© Ϊ¹ÅëèÄá»ùÈ˵ĻðÉñ£»ÈøÍÁÁÖ £¨£Ó£á £ô £õ £ò£î£© Ϊ¹ÅÂÞÂíÈË

µÄÅ©Éñ£» ¿ËÂÞŵ £¨£Ã£è £ò£ï £î£ï £ó£© Ϊ¹ÅÏ£À°È˵ÄËêʱÉñ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

°Í¶û £¨£Â£á £á £ì£¬£Â£å £ì»ò £Â£å £ì £õ£ó£© Ϊ¹ÅëèÄá»ùÈ˵Ä×î¸ßÉñ£»Öæ˹ £¨£Ú£å £õ£ó£© Ϊ¹Å

Ï£À°È˵Ä×î¸ßÉñ£» Öܱ˵à £¨£Ê £õ£ð £é £ô £å £ò£© Ϊ¹ÅÂÞÂíÈ˵Ä×î¸ßÉñ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

Òì½Ìʱ´úÖ¸»ù¶½½ÌÒÔÇ°µÄʱ´ú¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£± £¹ £´

µÄ»Ø´ðÊÇ£¬ ΨÆäÊÇÿ¸ö¹ú¼Ò¶¼ÓÐËü×Ô¼º¶ÀÌصÄ×ڽ̳ç°ÝÒÔ¼° Ëü×Ô¼ºµÄÕþ¸®£¬ ËùÒÔÕâЩ¹ú¼Ò¸ù±¾¾Í²»Çø±ðËüÃǵÄÉñµoÓë·¨ ÂÉÁË¡£ ÕþÖεÄÕ½ÕùÒ²¾ÍÊÇÉñѧµÄÕ½Õù£» ÿ¸öÉñµÄÁìÓò¿ÉÒÔ˵ ÊǶ¼±»Ãñ×åµÄ½çÏÞËù¹Ì¶¨ÁËÏÂÀ´¡£ Ò»¸öÃñ×åµÄÉñ¶ÔÓÚÆäËûµÄ Ãñ×岢ûÓÐÈκÎȨÀû¢Ù¡£Òì½ÌͽµÄÉñ¾ø²»ÊǼµ¶ÊµÄÉñ£¬ËûÃÇ±Ë ´Ë¼ä»¥Ïà»®·ÖÁËÕû¸öÊÀ½ç¢Ú£» ¾ÍÁ¬Ä¦Î÷ÒÔ¼°Ï£²®À´ÈËÔÚ̸µ½ ÒÔÉ«ÁеÄÉñµÄʱºò£¬ ÓÐʱҲÊDzÉÈ¡ÕâÖÖ¹ÛÄîµÄ¡£ µÄÈ·£¬ ËûÃÇ °ÑÄǸö±»Á÷·ÅµÄ¡¢ ×¢¶¨ÁËÒª»ÙÃðµÄ¡¢ ²¢ÇÒÄÇ¿éÍÁµØ»¹Ó¦¸ÃÓÉ ËûÃÇÀ´Õ¼ÁìµÄÃñ×塪¡ª ¼´åÈÄÏÈË¡ª¡ª µÄÉñ£¬ÊÇÊÓͬÎÞÎïµÄ£»È» ¶øÇë¿´ËûÃÇÊÇÔõÑùÔÚ̸µ½ÄÇЩµÖÓùÁËËûÃǽø¹¥µÄÏàÁÚÃñ×åµÄ ÉñÃ÷µÄ°É¡£ Ò®¸¥Ëû¢ÛÏòÑÇÞÑÈË˵¢Ü£º¡°ÊôÓÚÄãÃǵÄÉñ»ùĨµÄËù ÓУ¬ ÄѵÀ²»ÊǺϷ¨µØËã×÷ÄãÃǵÄÂð£¿ÎÒÃÇҲͬÑùÓÐ×ʸñÕ¼ÓÐ ÎÒÃǵÄÉñËùÕ÷·þ¶ø»ñµÃµÄÍÁµØ¡±¡£¢Ý ÔÚÎÒ¿´À´£¬ÕâÀïÕýÊǺܺà ¢Ù

¹Å´úÒì½Ì³Ç°î²»³ÐÈÏËü×Ô¼ºµÄÉñ¿ÉÒÔ±£»¤Òì°îÈË£¬Ò²²»ÔÊÐíËü×Ô¼ºµÄÉñ

±»Òì°îÈËËù³ç°Ý£» ÉñµîÖ»¶Ô±¾¹úµÄ¹«Ãñ¿ª·Å¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

´Ë´¦³õ¸åÉÐÓÐÈçÏÂ×ÖÑù£º¡°²¢ÇÒËæºóÊÇÎÞÓÇÎÞÂǵػ®·ÖÁËÈ«ÈËÀà¡£ ¡±¡ª¡ª

¢Û

Ò®¸¥Ëû £¨£Ê £¬¼´£Ê £å £ð£è £ô¨¦ £å £ð£è £ô £è£á £ó£©£¬Îª»ùÁÐÈ˵ÄÓÂÊ¿£¬ÔøÈλùÁÐÈ˵ÄԪ˧½ø

Òë×¢ ¹¥ÑÇÞÑÈË¡£ ʼûÊ¥¾- ¡¶¾ÉÔ¼¡¤Ê¿Ê¦¼Í¡·£¬ µÚ £± £±Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡¶¾ÉÔ¼¡¤Ê¿Ê¦¼Í¡·£¬µÚ£± £±Õ£¬µÚ£² £´½Ú£º ¡°ÄãµÄÉñ»ùĨËù´Í¸øÄãµÄµØ·½¿ÉÒÔ

ËãÊÇÄãµÄµØÒµ£»ÎÒÃǵÄÉϵÛÒ®ºÍ»ªÔÚÎÒÃÇÃæÇ°Ëù¸ÏÖðµÄÈË£¬ËûµÄµØÎÒÃDZØËãÊÇÎÒ ÃǵĵØÒµ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¡±ÕâÊÇÀ¡°£Î£ï £î£î£å£å £á£ñ £õ£á £å£ð£ï £ó £ó £é £ä£å £ô£Ã£è£á£í£ï £ó£ä£å £õ£ó£ô £õ£õ£ó£¬£ô £é £â £é£ê £õ £ò£å£ä£å £â£å £î £ô £õ £ò£¿

¶¡Îı¾Ê¥¾-µÄÔ-ÎÄ¡£¼ÖÁ¢°ªÉñ¸¸Òë×÷£º ¡°ÄãÄѵÀ²»ÈÏΪÓÐȨÀûÏíÓÐÊôÓÚÄãÃǵÄÉñ»ù ĨµÄ¶«Î÷Â𣿠¡±ÎÒ²»ÖªµÀÏ£²®À´Ô-ÎĵÄÓïÆøÈçºÎ£»È»¶øÎÒ¿´³öÔÚÀ-¶¡ÎÄÖУ¬Ò®¸¥Ëû ÊÇÕýÃæµØ³ÐÈÏÁË»ùĨÉñµÄȨÁ¦µÄ£¬µ«ÊÇ·¨ÎÄÒëÕßȴʹÓÃÁË¡°ÒÀÄãÃÇ¿´À´¡±£¬ÓÚÊÇ°Ñ Òâ˼¸øÏ÷ÈõÁË£¬ ¶øÕ⼸¸ö×ÖÊÇÀ-¶¡Îı¾ÖÐËùûÓеġ£


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£± £¹ £µ

µØ³ÐÈÏÁË»ùĨµÄȨÀûºÍÒÔÉ«ÁеÄÉϵ۵ÄȨÀûÊÇÏàµÈµÄ¡£ µ«ÊÇÓÌÌ«ÈË£¬ Ïȳ¼·þÓڰͱÈÂصĹúÍõ£¬ ¼Ì¶øÓÖ³¼·þÓÚÐð ÀûÑǵĹúÍõ£¬ È´ÈÔȻҪ¼á³Ö³ýÁË×Ô¼ºµÄÉñ¶øÍâ¾ö²»³ÐÈÏÈκΠÆäËûµÄÉñ£» ÓÚÊÇ£¬ ÕâÖÖ¿¹¾Ü¾Í±»ÈÏΪÊǶÔÓÚÕ÷·þÕßµÄÒ»ÖÖ·´ ÅÑ£¬ ²¢ÇÒ»¹¸øËûÃÇÕÐÖÂÁËÖÖÖÖÆȺ¦¡£ ÕâЩÊÇÎÒÃÇÔÚÀúÊ·É϶Á µ½¹ýµÄ£¬ ¶øÇÒÔÚ»ù¶½½Ì֮ǰÎÒÃÇ»¹Ã»Óмûµ½¹ýÈκÎÆäËûµÄÏÈ Àý¡£¢Ù ÿ ÖÖ ×Ú ½Ì ¼È È» ÊÇ Íê È« ÒÀ ¸½ ÓÚ ¹æ ·¶ ×Å Õâ ÖÖ ×Ú ½Ì µÄ ¹ú ¼Ò ·¨ ÂÉ£» Òò´Ë£¬ ³ýÁËÅ«ÒÛÒ»¸öÃñ×å¶øÍ⣬ ¾Í¾öûÓбðµÄ·½·¨¿ÉÒÔ Ê¹Ò»¸öÃñ×åð§ÒÀ£¬³ýÁËÕ÷·þÕ߶øÍ⣬Ҳ¾öûÓбðµÄ´«½ÌÊ¿£»¶ø ÇҸıä×ڽ̳ç°ÝµÄÕâÒ»ÒåÎñ¼ÈÈ»¾ÍÊDZ»Õ÷·þÕߵķ¨ÂÉ£¬ ËùÒÔ ÔÚ̸µ½¸Ä±ä×ڽ̳ç°ÝÒÔÇ°¾Í±ØÐëÏÈ´ÓÕ÷·þ×ÅÊÖ¡£ Ô¶²»ÊÇÈËÀà ÔÚΪÉñ¶ø×÷Õ½£¬ ·´¶øÕýÏñºÉÂíµÄÊéÖÐËù˵µÄ£¬ µ¹ÊÇÉñÔÚΪÈË ¶ø×÷Õ½£» ÿһ·½¶¼Ïò×Ô¼ºµÄÉñÆíÇóʤÀû£¬ ²¢ÇÒÒª³¥¸¶¸øÉñÒÔ ÐµļÀ̳¡£ ÂÞÂíÈËÔÚ¹¥Õ¼Ò»¸öµØ·½Ö®Ç°£¬ ÏÈÒªÕÙÇë¸Ã´¦µÄÉñ ÍËλ£» µ±ËûÃÇ°ÑËþÂ×ÍÁÄ·¢ÚÈ˵ÄÄÕÅ-µÄÉñÁôϸøËþÂ×ÍÁÄ·ÈË µÄʱºò£¬ ÄÇÊÇÒòΪÕâʱºòËûÃÇÈÏΪÕâЩÉñÒѾ-Çü·þÓÚËûÃÇµÄ Éñ£¬ ²¢ÇÒ²»µÃ²»ÏòËûÃǵÄÉñÐг¼·þÀñÁË¡£ ÂÞÂíÈË°Ñ×Ô¼ºµÄÉñ ¢Ù

¼«ÆäÏÔÈ»£¬Ädz¡ºÅ³ÆÉñÊ¥Õ½ÕùµÄ¸£Î÷È˵ÄÕ½Õù¢Ù£¬²¢²»ÊÇÒ»³¡×Ú½ÌÕ½Õù¡£

ËüµÄÄ¿µÄÊÇÒª³Í·£äÂÉñÕߣ¬ ¶ø²»ÊÇÒªÕòѹ²»ÐŽÌÕß¡£ ¢Ù ¸£Î÷ £¨£Ð£è£ï £µ £¶Ä긣Î÷ £ã¨¦ £å£¬¼´£Ð£è£ï £ã £é £ó£© λÓÚÏ£À°Öв¿¡£ÉñÊ¥Õ½ÕùÖ¸¹«ÔªÇ° £³ £¨ÒÔ¼°Ñŵ䡢˹°Í´ï£©Óëµ×±È˹ £¨ÒÔ¼°ÂíÆä¶Ù£©Ö®¼äµÄÕ½Õù£¬µ±Ê±µ×±È˹È˵Ľè¿Ú ÊǸ£Î÷È˸ûÖÖÁËÉñÊ¥µÄÍÁµØ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

Òë×¢

£· £²Äê±»ÂÞÂíÕ÷·þ¡£¡ª¡ª Ëþ Â×ÉÏÄ·£¨£Ô£á £ò£á £î £ô £õ£í£©Î»ÓÚÒâ´óÀûÄϲ¿£¬¹«ÔªÇ°£²


£± £¹ £¶

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

Áô¸ø±»Õ÷·þÕߣ¬ÕýÏóÂÞÂíÈË°Ñ×Ô¼ºµÄ·¨ÂÉÁô¸ø±»Õ÷·þÕßÒ»Ñù¡£ ÏòÂÞÂí¼Ó±È¶à¶û¢ÙÉñµîµÄÖܱ˵÷îÏ×Ò»¶¥¹ÚÃᣬ ͨ³£±ãÊÇÂÞ ÂíÈËËùË÷È¡µÄΨһ¹±Æ·ÁË¡£ ÖÕÓÚ£¬ ÂÞÂíÈËËæ×ÅËûÃǵĵ۹úÒ»ÆðÒ²¾ÍÀ©ÕÅÁËËûÃǵÄ×Ú ½Ì³ç°ÝºÍËûÃǵÄÉñ£¬ ¶øÇÒËûÃÇ×Ô¼º»¹³£³£²ÉÓñ»Õ÷·þÕßµÄ×Ú ½Ì³ç°ÝºÍÉñ£¬ ²¢¶ÔÓÚÁ½Õ߶¼¸øÓè³Ç°îµÄȨÀû£» ÓÚÊÇÕâ¸ö¹ã´ó µÛ¹úµÄ¸÷Ãñ×å²Å·¢ÏÖ×Ô¼º²»Öª²»¾õµØÒѾ-ÓÐÁË´óÁ¿µÄÉñºÍ×Ú ½Ì³ç°Ý£¬ ¶øÇÒµ½´¦²î²»¶à¶¼ÊÇÒ»ÑùµÄ¡£ Õâ±ãÊǺÎÒÔÔÚµ±Ê±µÄ ÒÑÖªÊÀ½çÖУ¬ Òì½ÌÐÅÑöÖÕÓÚ³ÉΪÁËΨһÎÞ¶þµÄ×ڽ̡£ Ò®öÕ±ãÊÇÔÚÕâÖÖ¾ÖÊÆ֮ϳöÀ´ÔÚµØÉϽ¨Á¢ÆðÒ»¸ö¾«ÉñµÄ Íõ¹úµÄ£» Õâ±ã»®·Ö¿ªÁËÉñѧµÄÌåϵºÍÕþÖεÄÌåϵ£¬ ´Ó¶øʹ¹ú ¼Ò²»ÔÙ³ÉΪһԪµÄ£¬ ²¢ÇÒÔì³ÉÁËÄÇÖÖÓÀÔ¶²»¶ÏµØÔÚ¼¤µ´×Å»ù ¶½½Ì¸÷¸öÃñ×åµÄÄÚ²¿·ÖÁÑ¡£ ¿ÉÊǼÈÈ»ÁíÒ»¸öÊÀ½çµÄÍõ¹úµÄÄÇ ÖÖйÛÄî¢ÚÓÀÔ¶²»ÄÜΪÒì½ÌͽµÄÍ·ÄÔËù½ÓÊÜ£¬ ËùÒÔÒì½Ìͽ¾Í ×ÜÊÇ°Ñ»ù¶½Í½¿´×÷ÊÇÕæÕýµÄ·´ÅÑÕߣ» ËûÃÇÈÏΪÕâЩαװ¹§Ë³ µÄ·´ÅÑÕߣ¬ Ö»ÊÇÔÚ¿úËÅʱ»úÏëÒª×Ô¼º¶ÀÁ¢×÷Ö÷ÈË£¬ ²¢ÇÒÏëÒª ½Æ»«µØ´Û¶áÔÚ×Ô¼ºÁ¦Á¿ÈíÈõʱËùÑðΪ×ð¾´×ŵÄÄÇÖÖȨÍþ¡£ Õâ

¢Ù

¼Ó±È¶à¶û £¨£Ã£á £ð £é £ô £ï £ì £å£©£¬ÂÞÂíµÄСɽ£¬ÆäÉÏÓÐÖøÃûµÄÖܱ˵ÃÉñµî¡£¡ª¡ª Òë

¢Ú

¡¶ÐÂÔ¼¡¤Ô¼º²¸£Òô¡·µÚ £¸Õ£¬µÚ £² £³½Ú£º ¡°ÄãÃÇÊÇÊôÕâÊÀ½çµÄ£¬ÎÒ²»ÊÇÊôÕâ

×¢ ÊÀ ½çµÄ¡£ ¡±Í¬Ê飬µÚ£± £¸Õ£¬µÚ£³ £¶½Ú£º ¡°Ò®öջشð˵£ºÎҵģ¨Íõ£©¹ú²»ÊôÕâÊÀ½ç¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£± £¹ £·

¢Ù

¾ÍÊÇ×Ú½ÌÆȺ¦µÄÔ-Òò ¡£ Òì½ÌͽËù¾åŵÄÊÂÇéÖÕÓÚÀ´ÁÙÁË¢Ú¡£Õâʱºò£¬Ò»ÇоͶ¼¸Ä ±äÁËÃæò¡£ Ç«±°µÄ»ù¶½Í½¸Ä±äÁËËûÃǵÄÓïÑÔ£¬ ¶ø²»¾ÃÎÒÃDZ㠿´µ½Õâ¸öËùνÁíÒ»¸öÊÀ½çµÄÍõ¹ú£¬ÔÚÒ»¸öÓÐÐεÄÊ×Áì¢Û֮ϣ¬ ¾¹È»±ä³ÉÁËÕâ¸öÊÀ½çÉÏ×î¿ñ±©µÄרÖÆÖ÷Òå¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ¼ÈÈ»ÓÀÔ¶¶¼Ö»ÄÜÓÐÒ»¸ö¾ýÖ÷ÒÔ¼°¹«ÃñµÄ·¨ÂÉ£¬ ½á ¹ûÕâÖÖË«ÖØȨÁ¦¢Ü¾ÍÔì³ÉÁËÒ»ÖÖ·¨ÀíÉϵÄÓÀºã³åÍ»£» Õâ¾Íʹ µÃ»ù¶½½ÌµÄ¹ú¼ÒÀï²»¿ÉÄÜÓÐÈκÎÁ¼ºÃµÄÕþÌ壬 ¶øÇÒÈËÃÇÓÀÔ¶ ¡¤¡¤ Ò²ÎÞ´ÓÖªµÀÔÚÖ÷×ÓÓëÉñ¸¸Ö®¼ä¾¿¾¹Ó¦µ±·þ´ÓÄÄÒ»¸ö¡£ Ò²ÓйýÐí¶àÃñ×壬ÉõÖÁÓÚ¾ÍÊÇÅ·ÖÞ»òÅ·ÖÞÁÚ½üµÄÃñ×壬Ôø ¾-ÏëÒª±£´æ»òÕßÖؽ¨¹Å´úµÄÌåϵ¢Ý£¬µ«ÊǶ¼Ã»Óгɹ¦£»»ù¶½½Ì µÄ¾«Éñµ½´¦¶¼»ñµÃÁËʤÀû¡£ ÉñÊ¥µÄ×ڽ̳ç°ÝʼÖÕÊÇ¡¢ »òÕßÖØ Ð±ä³ÉÊǶÀÁ¢ÓÚÖ÷ȨÕßÖ®ÍâµÄ£¬ ²¢ÇÒÓë¹ú¼Ò¹²Í¬ÌåûÓбØÒª µÄÁªÏµ¡£ ĺ±Ä¬µÂ¾ßÓкܽ¡È«µÄÑ۹⣬ Ëû°ÑËûµÄÕþÖÎÌåϵÁª ϵµÃºÜºÃ£» ¶øÇÒµ±ËûµÄÕþ¸®ÐÎʽÔÚËûµÄÄÇЩ¼Ì³ÐÕß¹þÀï·¢µÄ ÖÎÏ»¹¼ÌÐø´æÔÚµÄʱºò£¬ Õâ¸öÕþ¸®È·ºõÊÇÒ»ÔªµÄ£¬ ²¢Çҷdz£ Ö®ºÃ¡£ È»¶ø°¢À-²®È˺óÀ´±äµÃ²ýÊ¢ÁË£¬ ¿ª»¯ÁË£¬ ÎÄÃ÷ÁË£¬ Èá ÃÒ¶øÓÖÇÓųÁË£¬ ÓÚÊÇËûÃǾͱ»Ò°ÂùÈËËùÕ÷·þ£» Õâʱºò£¬ Á½ÖÖ ¢Ù

¡¶Å¦É³´ú¶ûÊָ塷´Ë´¦ÉÐÓÐÈçÏÂÒ»ÌõÔ-×¢£º¡°ËûÃÇÓÉÓÚÉù³ÆËûÃÇÓÐ×ÅÁíÒ»

¸öËûÃdzÆ֮ΪҮöÕµÄÍõ¶øÎ¥¿¹ÁË¿-ÈöµÄÃüÁ¡£×¢ÅÔ±êÓÐÈçÏÂ×ÖÑù£º¡°×¢È롶Éç»á ÆõÔ¼ÂÛ¡· Ä©Õ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

Ö¸»ù¶½½Ì×îºó»ñµÃʤÀû¡£¡ª¡ª Òë×¢ Ö¸½Ì»Ê¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ü

¡°Ë«ÖØȨÁ¦¡± Ö¸»ù¶½½Ì¹ú¼ÒÖÐÕþȨÓë½ÌȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ý

¡°¹Å´úµÄÌåϵ¡± Ö¸¹Å´úÒì½Ì¹ú¼ÒÕþ½ÌºÏÒ»µÄÖƶȡ£¡ª¡ª Òë×¢


£± £¹ £¸

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

ȨÁ¦Ö®¼äµÄ·ÖÁѱãÓÖ¿ªÊ¼ÁË¡£ ÕâÖÖ·ÖÁÑ£¬ ¾¡¹ÜÔڻؽÌͽÄÇÀï ±ÈÆð»ù¶½Í½À´²¢²»ÄÇôÏÔÖø£¬ µ«ÈÔÈ»ÊÇ´æÔÚ×ŵģ¬ ÓÈÆäÊÇÔÚ °¢Àï¢ÙµÄ½ÌÅÉÀ²¢ÇÒÔÚÓÐЩ¹ú¼Ò£¬ÀýÈ粨˹£¬ÔòÕâÖÖ·ÖÁÑÖÁ ½ñ»¹¿ÉÒÔ±»È˲ì¾õ¡£ ÔÚÎÒÃÇÖм䣬Ӣ¹ú¹úÍõÒѾ-×ÔÁ¢Îª½Ì»áµÄÊ×ÁìÁË¢Ú£¬É³»Ê Ò²ÒѾ-ÕâÑù×öÁË¢Û£» µ«ÊÇËûÃDzÉÓÃÕâ¸öÍ·ÏÎÓëÆä˵ÊÇʹ×Ô¼º ³ÉΪ½Ì»áµÄÖ÷ÈË£¬ µ¹²»Èç˵ÊdzÉÁ˽̻áµÄ´ó³¼£» ËûÃÇËù»ñµÃ µÄÓëÆä˵ÊǸıä½Ì»áµÄȨÀû£¬µ¹²»Èç˵ÊÇά³Ö½Ì»áµÄȨÁ¦£»Ëû ÃÇÔڽ̻áÀï²¢²»ÊÇÁ¢·¨Õߣ¬ ¶øÖ»²»¹ýÊǾýÖ÷¡£ ·²ÊÇÔÚ½ÌÊ¿ÐÎ ³ÉΪһ¸ö¹²Í¬ÌåµÄµØ·½¢Ü£¬Ôò½ÌÊ¿ÔÚÆä×Ô¼ºµÄ²¿ÃÅÖ®ÄڢݾÍÊÇ

¢Ù

°¢ À£Á£ì £©ÎªÄº±Ä¬µÂÖ®Ðö£¬µÚËÄ´ú¹þÀï·¢£¬¹«Ôª£¶ £µ £¶¡ª£¶ £¶ £±ÄêÔÚλ¡£¡ª¡ª £é

¢Ú

£± £µ £³ £´ÄêÓ¢¹úͨ¹ý¡°ÖÁ×ðÎÞÉÏ·¨°¸¡±£¬Ðû²¼Ó¢¹ú¹úÍõΪ¡°Ó¢¹ú½Ì»áÓë½ÌÊ¿µÄ

Òë×¢ ±£ »¤ÕßÓëΨһµÄÖÁ¸ßÎÞÉϵÄÁìÐ䡱£»´Ëºó£¬Ó¢¹ú¹úÍõ¼ÓÉÏ¡°ÐÅÑöµÄ±£ÎÀÕß¡±Õâһͷ Ïζø³ÉΪӢ¹ú¹ú½ÌµÄÊ×Áì¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

£± £´ £µ £³Ä궫ÂÞÂíµÛ¹úÃðÍö£¬¶«Õý½ÌµÄÖÐÐÄתÒƵ½¶íÂÞ˹£¬´Ëºó¶í¹úÕý½ÌµÄ

´ó Ö÷½Ì¾ùÓÉɳ»ÊÈÎÃü¡£´Ë´¦¡°É³»Ê¡±£¨£Ã£ú £ó £á £ò£ó£©¡£¡ª¡ª £á £ò£ó£©£¬²¨À-Î̱¾×÷¡°»ÊµÛ¡±£¨£Ã¨¦ Òë×¢ ¢Ü

±ØÐëÌرðÖ¸³ö£¬°Ñ½ÌÊ¿½áºÏ³ÉÒ»¸ö¹²Í¬ÌåµÄ£¬»¹²»ÊÇÐÎʽÉϵļ¯»á £¨Ïñ

ÊÇ·¨¹úµÄÄÇÑù£©£¬µ¹¸üÊǽ̻áµÄÊ¥²Í¡£Ê¥²ÍÓëÆÆÞÍÊǽÌÊ¿ÃǵÄÉç»á¹«Ô¼£»ÓÐÁËÕâ ¸ö¹«Ô¼£¬ËûÃǾÍÓÀÔ¶¶¼ÊÇÈËÃñµÄÓë¹úÍõµÄÖ÷ÈË¡£ËùÓй²ÁìÊ¥²ÍµÄÄÁʦÃǶ¼ÊÇͬ°û ¹« Ãñ¢Ù£¬ÄÄÅÂËûÃÇÊÇÀ´×ÔµØÇòÉϵÄÁ½¼«¡£ÕâÖÖ·¢Ã÷ÕæÊÇÕþÖÎÉϵÄÒ»¼þ´ó½Ü×÷¡£ÔÚ Òì½ÌµÄ¼À˾ÄÇÀï´ÓÀ´»¹²»ÔøÓйýÀàËƵÄÊ£¬ËùÒÔËûÃÇÒ²¾Í´ÓδÔø×é³É¹ý½ÌÊ¿µÄ¹² ͬÌå¡£ ¢Ù ¡°Í¬°û¹«Ãñ¡± Õý±¾×÷ ¡°Í¬°û¹«Ãñ¡±£¬ Óеİ汾×÷ ¡°¹«Ãñ¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¡°ÔÚÆä×Ô¼ºµÄ²¿ÃÅÖ®ÄÚ¡± Ö¸½ÌÊ¿ËùÕƹܵľ«ÉñÊÂÎï¡£°´ ¡°²¿ÃÅ¡±£¨£ð£á £ò £ô £é £å£©

Ò»´Ê¸÷°æ±¾Öоù×÷ ¡°×æ¹ú¡±£¨£ð£á £ô £ò £é £å£©£¬ ´Ë´¦¾Ý·üºº¸ÄÕý¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£± £¹ £¹

Ö÷È˺ÍÁ¢·¨Õß¡£ ÓÚÊÇ£¬ ÔÚÓ¢¹ú¡¢ ÔÚ¶íÂÞ˹ҲºÍÔÚÆäËûµØ·½Ò» Ñù£¬ ±ãÓÐ×ÅÁ½ÖÖȨÁ¦¡¢ Á½¸öÖ÷ȨÕßÁË¡£ ÔÚËùÓеĻù¶½½Ì×÷¼Ò¢ÙÖ®ÖУ¬ ÕÜѧ¼Ò»ô²¼Ë¹ÊÇΨһһ¸ö Äܺܺõؿ´³öÁËÕâÖֱײ¡¼°Æä²¹¾È·½·¨µÄÈË£¬ Ëû¾¹¸ÒÓÚÌáÒé °ÑÓ¥µÄÁ½¸öÍ·¢ÚÖØнáºÏÔÚÒ»Æ𣬲¢ÍêÈ«Öؽ¨ÕþÖεÄͳһ£»Òò ΪûÓÐÕþÖεÄͳһ£¬ ÎÞÂÛÊǹú¼Ò»¹ÊÇÕþ¸®¾ÍÓÀÔ¶²»»áºÜºÃµØ ×éÖ¯ÆðÀ´¢Û¡£È»¶øËûÒ²Ó¦¸Ã¿´µ½£¬»ù¶½½ÌµÄͳÖξ«ÉñÊǺÍËûµÄ Ìåϵ²»ÄÜÏàÈݵģ¬¶øÇÒÄÁʦµÄÀûÒæÓÀÔ¶Òª±È¹ú¼ÒµÄÀûÒæ¸üÇ¿¡£ »ô²¼Ë¹Ö®ËùÒÔΪÈËÔ÷¶ñ£¬ µ¹²»ÔÚÓÚËûµÄÕþÖÎÀíÂÛÖеĿÉÅ嵀 ºÍ´íÎóµÄ¶«Î÷£¬ ·´¶øÔÚÓÚÆäÖеÄÕýÈ·µÄÓëÕæʵµÄ¶«Î÷¡£¢Ü

¢Ù

Õý±¾×÷ ¡°»ù¶½½Ì×÷¼Ò¡±£¨ £ì £å £ó£á £õ £ô £å £õ £ò£ó£ã £è £ò¨¦ £ô £é £å £î£ó£©£¬ Óеİ汾×÷ ¡°ÆäËû»ù¶½

ͽ¡±£¨ £ò£å £ô £é £å £î£ó£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ £ì £å £ó£á £õ £ô £ò£å £ó£ã £è ¢Ú

ӥΪ¹ÅÂÞÂíÕþȨµÄ»ÕºÅ£¬¡°Ó¥µÄÁ½¸öÍ·¡± Ö¸ÕþȨÓë½ÌȨ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

»ô ²¼Ë¹¡¶¹«ÃñÂÛ¡·£¬µÚ £± £²Õ£º ¡°ÔÚ»ù¶½½ÌµÄ¹ú¼ÒÀ¶Ô¾«ÉñÊÂÎñÒÔ¼°³¾ÊÀ

ÊÂÎïµÄ²Ã¾ö¶¼ÕÆÎÕÔÚÊÀË×ÕþȨµÄÊÖÖУ¬´Ó¶øÖ÷ȨÕߵĻáÒé»òÖ÷ȨÕߵľýÖ÷¾Í¼ÈÊÇ ¹ú ¼Ò µÄ Ê× Áì ͬ ʱ ÓÖ ÊÇ ½Ì »á µÄ Ê× Á죬 Òò Ϊ »ù ¶½ ½Ì µÄ ½Ì »á Óë ¹ú ¼Ò ¸ù ±¾ ÉÏ Ö» ÊÇ Ò» »Ø Ê¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü ¹Ø ÓÚÕâ·½Ã棬´Ó¸ñÀÏÐã˹ £± £¶ £´ £³Äê £´Ô £± £±ÈÕ¸øËûÐֵܵÄÒ»·âÐÅÀï¾Í¿ÉÒÔ ¿´ ³ö£¬ÕâλѧÕ߶ÔÓÚ¡¶¹«ÃñÂÛ¡·¢ÙÒ»ÊéËùÔÞÐíµÄÊÇʲô£¬ËùÇ´ÔðµÄÓÖÊÇʲôÁË¢Ú¡£ µÄÈ·£¬ËûËƺõºÜÓÐÑÅÁ¿µØÒòΪƫ°®×÷ÕߵĻµ´¦¶øÔ-ÁÂÁË×÷Õߵĺô¦£»µ«²¢·ÇÈËÈË ¶¼ÊÇÕâÑù¿íºê´ó¶ÈµÄ¡£ ¢Ù ¡¡¡¶¹«ÃñÂÛ¡·£¨£Ä£å£Ã£é £¶ £´ £²Ä꣩£¬Îª»ô²¼Ë¹µÄÖ÷ÒªÕþÖÎÖø×÷Ö®Ò»¡£¡ª¡ª Òë £ö£å£¬£± ×¢ ¢Ú£± £¶ £´ £³Äê £´Ô £± £±ÈÕ¸ñÀÏÐã˹ÖµÜÊ飺¡°ÎÒÒѾ-¶Á¹ýÁË¡¶¹«ÃñÂÛ¡·¡£ÎҺܸßÐË£¬ ËûËù½²µÄÊÇÓµ»¤ÍõȨµÄ£¬È»¶øÎÒ²»ÄÜÔÞͬËûÄǼû½âËùÒÀ¾ÝµÄ»ù´¡¡£ËûÏàÐÅËùÓÐµÄ ÈËÌìÈ»µØ¶¼ÊÇ´¦ÓÚÕ½Õù״̬£¬²¢ÇÒËû»¹µì¶¨ÁËÆäËûһЩºÍÎÒµÄÔ-Ôò²»ÄÜÏà·ûµÄ¶« Î÷¡£ÒòΪËûÉõÖÁÓÚÖ÷ÕÅÿ¸ö¸öÈ˶¼ÓÐÒåÎñ×ñÊعú¼ÒËù¹æ¶¨µÄ×ڽ̣¬¼´Ê¹ÄÚÐÄÀï²¢ ²»ÐÅÑö£¬µ«ÖÁÉÙÒ²Ó¦¸ÃÓÉÓÚ˳´Ó¶ø±íʾÇü·þ¡£Õâλ×÷¼Ò»¹ÓÐÐí¶à¶«Î÷ÊÇÎÒËù²»ÄÜ ÔÞͬµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£² £° £°

ÎÒÏàÐÅ´ÓÕâÒ»¹ÛµãÀ´·¢»ÓÀúÊ·ÊÂʵ£¬ ÎÒÃǾͺÜÈÝÒ×·´²µ ±´¶ûÓ뻪²®µÇ¢ÙÁ½¸öÈËÏà¶ÔÁ¢µÄÒâ¼ûÁË£» ËûÃÇÖеÄÒ»¸öÈÏΪ ÈκÎ×ڽ̶ÔÓÚÕþÖÎÌ嶼ÊǺÁÎÞÓô¦µÄ£¬ ·´Ö®ÁíÒ»¸öÔòÖ÷ÕÅ»ù ¶½½ÌÄËÊÇÕþÖÎÌåµÄ×îÀι̵ÄÖ§Öù¡£ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÏòÇ°ÕßÖ¤Ã÷£¬ ´Ó ûÓÐÒ»¸ö¹ú¼ÒÊDz»ÒÔ×Ú½ÌΪ»ù´¡±ãÄܽ¨Á¢ÆðÀ´µÄ£» ÓÖ¿ÉÒÔÏò ºóÕßÖ¤Ã÷£¬ »ù¶½½ÌµÄ·¨Âɹé¸ù½áµ×ÄËÊÇÓк¦ÓÚ¶ø²»ÊÇÓÐÀûÓÚ ¹ú¼ÒµÄ¼áÇ¿µÄÌåÖƵġ£ ΪÁËʹÈËÄܹ»Àí½â£¬ ÕâÀïÖ»Ðè°ÑºÍÎÒ µÄÖ÷ÌâÓйصÄÖÖÖÖ¹ýÓÚº¬»ìµÄ×ڽ̹ÛÄîÔÙÉÔ¼ÓÃ÷ȷһϡ£ ×ڽ̣¬¾ÍÆäÓëÉç»áÄܹØϵ¶øÂÛ£¬¡ª¡ª ÎÞÂÛÊÇÒ»°ãµÄ¹Øϵ£¬ »¹ÊÇÌØÊâµÄ¹Øϵ¢Ú£¬¡ª¡ª Ò²¿ÉÒÔ·ÖΪÁ½ÖÖ£¬ ¼´ÈËÀàµÄ×Ú½ÌÓë ¹«ÃñµÄ×ڽ̡£Ç°Ò»ÖÖ×Ú½ÌûÓÐÃíÓûÓмÀ̳¡¢Ã»ÓÐÒÇʽ£¬Ö» ÏÞÓÚ¶ÔÖÁ¸ßÎÞÉϵÄÉϵ۷¢×Ô´¿´âÄÚÐĵijç°Ý£¬ ÒÔ¼°¶ÔÓÚµÀµÂ µÄÓÀºãÒåÎñ£»ËüÊÇ´¿´â¶øÓÖÆÓËصĸ£ÒôÊé×ڽ̢ۣ¬ÊÇÕæÕýµÄÓÐ ÉñÂÛ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ³ÆËüΪ×ÔÈ»µÄÉñʥȨÀû¢Ü¡£ºóÒ»ÖÖ×Ú½ÌÊÇдÔÚ Ä³Ò»¸ö¹ú¼ÒµÄµä²áÖ®Äڵģ¬ Ëü¹æ¶¨ÁËÕâ¸ö¹ú¼Ò×Ô¼ºµÄÉñ¡¢ Õâ ¸ö¹ú¼ÒÌØÓеÄÊØ»¤Õß¡£ ËüÓÐ×Ô¼ºµÄ½ÌÌõ¡¢ ×Ô¼ºµÄ½ÌÒÇ¡¢ ×Ô¼º

¢Ù

±´¶û £¨£Â£á £¶ £´ £·¡ª£± £· £° £¶Ä꣩£¬ ·¨¹ú×÷¼ÒÓëÕÜѧ¼Ò£¬¡¶Àú Ê· Óë Åú ÆÀ ´ó ´Ç £ù £ì £å£¬£±

µä¡· Ò»ÊéµÄ×÷Õß¡£ »ª²®µÇ£¬ ¼ûÇ°µÚ £²¾í£¬ µÚ £·ÕÂ×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

´Ë ´¦ ¡°Ò»°ãµÄ¡± ϵָÈËÀàÉç»á£¬¡°ÌØÊâµÄ¡± ÔòÖ¸ÕþÖÎÉç»á £¨¼´¹ú¼Ò£©£»Ïà

Ó¦ ÓÚ ÈË Àà Éç »á µÄ Îª ÈË Àà ×Ú ½Ì£¬ Ïà Ó¦ ÓÚ Õþ ÖÎ Éç »á µÄ Ôò Ϊ ¹« Ãñ ×Ú ½Ì £¨¼´ Õþ ÖÎ ×Ú ½Ì£©¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°¸£ÒôÊé×ڽ̡±ÎªÆôʾµÄ×ڽ̣¬ÏµÓë×ÔÈ»µÄ×Ú½ÌÏà¶Ô¶øÑÔ£»¿É²Î¿´¡¶°®ÃÖ

¶ù¡· µÚ £´¾í£¬¡°Ò»¸öÈø·üÒÀÄÁʦµÄÐÅÑöÐûÑÔ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡¡ ¡°×ÔÈ»µÄÉñʥȨÀû¡± ϵÓë×ÔÈ»µÄÈËÀàȨÀûÏà¶Ô¶øÑÔ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£² £° £±

¢Ù

·¨¶¨µÄ³ç°Ý±íÏÖ ¡£³ýÁËÕâ¸öΨһ×ñ·îÕâÖÖ×ڽ̵Ĺú¼Ò¶øÍ⣬ ÆäÓàÒ»Çйú¼ÒÔÚËü¿´À´È«¶¼ÊDz»¾´ÉñµÄ¡¢»¯ÍâµÄ¡¢Ò°ÂùµÄ£»Ëü °ÑÈËÀàµÄȨÀûºÍÒåÎñ½ö½öÉìÕŵ½ºÍËüµÄÉñ̳һÑùÔ¶¡£ Ò»ÇÐÔʼÃñ×åµÄ×ڽ̱ãÊÇÈç´Ë£¬ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ°ÑËü½Ð×÷¹«ÃñµÄ»ò»ý¼«µÄ ÉñʥȨÀû¡£ »¹Óиü¿É¹ÖµÄµÚÈýÖÖ×ڽ̣¬ÕâÖÖ×ڽ̸øÈËÒÔÁ½Ì×Á¢·¨¡¢Á½ ¸öÊ×Áì¡¢Á½¸ö×æ¹ú¢Ú£¬Ê¹ÈËÃÇÇü·þÓÚÁ½ÖÖ»¥Ïàì¶ÜµÄÒåÎñ£¬²¢ ÇÒ²»ÐíËûÃÇÓпÉÄÜͬʱ¼ÈÊÇÐÅͽÓÖÊǹ«Ãñ¡£À®Âï½Ì±ãÊÇÈç´Ë£» ÈÕ±¾È˵Ä×ڽ̱ãÊÇÈç´Ë£» ÂÞÂí»ù¶½½ÌÒ²ÊÇÈç´Ë¡£ ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ³Æ ËüΪÄÁʦµÄ×ڽ̡£ ÓÚÊÇÕâÀï¾Í²úÉúÁËÒ»ÖÖÎÞÒÔΪÃûµÄ¡¢ »ìºÏ µÄ¡¢ ·´Éç»áµÄȨÀû¡£ ´ÓÕþÖÎÉÏÀ´¿¼²ìÕâÈýÖÖ×ڽ̣¬ÔòËüÃǸ÷ÓÐÆä×Ô¼ºµÄȱµã¡£ µÚÈýÖÖ×ڽ̵Ļµ´¦ÊÇÈç´ËÖ®ÏÔÖø£»Èç¹û»¹ÏëÒª¼ÓÒÔÖ¤Ã÷µÄ»°£¬ ÄǼòÖ±ÊÇÀË·Ñʱ¼äÁË¡£ ·²ÊÇÆÆ»µÉç»áͳһµÄ£¬ ¶¼ÊǺÁÎÞ¼ÛÖµ µÄ£»·²ÊÇʹÈËÃÇ×ÔÉíÏÝÓÚ×ÔÏàì¶ÜµÄÖƶȣ¬Ò²ÊǺÁÎÞ¼ÛÖµµÄ¡£ µÚ¶þÖÖ×ڽ̢۵ĺô¦£¬ ¾ÍÔÚÓÚËü°Ñ¶ÔÉñÃ÷µÄ³ç°ÝÓë¶Ô·¨ ÂɵÄÈÈ°®½áºÏÔÚÒ»Æ𣻠¶øÇÒÓÉÓÚËüÄÜʹ×æ¹ú³ÉΪ¹«Ãñ³ç°ÝµÄ ¶ÔÏó£¬ ´Ó¶ø¾Í½Ìµ¼ÁËËûÃÇ£º ЧÖÒÓÚ¹ú¼ÒÒ²¾ÍÊÇЧÖÒÓÚ¹ú¼ÒµÄ ÊØ»¤Éñ¡£ ÕâÊÇÒ»ÖÖÉñȨÕþÌ壻 ÔÚÕâÖÖÉñȨÕþÌåÏ£¬ ÈËÃdzýÁË ¢Ù

¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £´¾í£º¡°Ç§Íò±ð»ìÏýÁË×ڽ̵ÄÒÇʽÓë×ڽ̣¬ÉϵÛËùÒªÇóµÄ³ç

°ÝÄËÊÇÄÚÐĵijç°Ý£¬ÕâÖÖÄÚÐĵijç°Ý£¬Ö»ÒªËü³Ï¿Ò£¬¾ÍÓÀÔ¶¶¼ÊÇÒ»Öµġ£¡-¡-ÖÁ ÓÚ ³ç°ÝÒÇʽ£¬Ëä˵ËüÒ²Ó¦¸ÃºÍÁ¼ºÃµÄÖÈÐòÒ»Ö£¬µ«È´´¿´âÊÇÒ»ÖÖÕþÖεÄÊÂÇ飻³ç °ÝÒÇʽÍêÈ«²»ÐèҪʲôÆôʾ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°Á½¸ö×æ¹ú¡±Ö¸Ò»·½Ãæ¼ÈÓйú¼Ò×éÖ¯£¬ÁíÒ»·½ÃæÓÖÓн̻á×éÖ¯¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¡°µÚ¶þÖÖ×ڽ̡± Ö¸¹Å´úÒì½Ì³Ç°îµÄÃñ×å×ڽ̡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£² £° £²

¾ýÖ÷Ö®Íâ¾ö²»ÄÜÓÐÈκαðµÄ½ÌÖ÷£¬ ³ýÁËÐÐÕþ¹ÙÖ®ÍâÒ²¾ö²»ÄÜ ÓÐÈκαðµÄÄÁʦ¡£ ÓÚÊÇΪ¹ú¼ÒЧËÀÒ²¾ÍÊÇ¿¶¿®Ñ³µÀ£¬ ¶øÎ¥·¸ ·¨ÂÉÒ²¾ÍÊÇÙôäÂÉñÃ÷£» ²¢ÇÒÈ÷¸×ïµÄÈËÊܹ«ÖÚµÄ×çÖ䣬 Ò²¾Í ¢Ù ÊÇ°ÑËû¹©Ï׸øÁËÉñµÄÕðÅ-£º£Ó£á £ã £å £ò£å £ó £ô £ï£¨ÈÃËûÈ¥ÊÜ×çÖä°É£© ¡£ È»¶øµÚ¶þÖÖ×ڽ̵Ļµ´¦£¬ ÔòÔÚÓÚËüÊǽ¨Á¢ÔÚÃýÎóÓë»Ñ»° µÄ»ù´¡Ö®Éϵģ¬ Òò¶øËüÆÛÆ-ÈËÃñ£¬ ʹÈËÃñä´Ó¡¢ ÃÔÐÅ£¬ ²¢ÇÒ °Ñ¶ÔÉñÃ÷µÄÕæÕý³ç°ÝÂÙΪһÖÖ¿Õ¶´µÄÒÇʽ¡£ ¸ü»µµÄÊÇ£¬ µ±Ëü ±ä³ÉΪÅÅËûÐÔµÄÓ뱩¾ýÖƵÄʱºò£¬ Ëü»áʹȫÃñ×å³ÉΪÊÈѪµÄ ºÍ¾ø²»¿íÈݵģ¬´Ó¶øËü¾ÍΨÓп¿Ä±º¦ºÍÍÀɱ²ÅÄܹ»»îÏÂÈ¥£»¶ø ÇÒ»¹ÏàÐÅɱËÀÒ»¸ö²»ÐÅ·îËüÄÇÖÖÉñµÄÈË£¬ Ò²¾ÍÊÇ×öÁËÒ»¼þÉñ Ê¥µÄÐÐΪ¡£ Õâ¾ÍʹµÃÕâÑùÒ»¸öÃñ×å¶ÔÆäËûµÄÒ»ÇÐÃñ×嶼´¦ÓÚ Ò»ÖÖÌìÈ»µÄÕ½Õù״̬£¬ÄǶÔËü×ÔÉíµÄ°²È«Ò²ÊǷdz£Ö®Óк¦µÄ¡£ ÓÚ ÊÇ Ê£ Ï À´ µÄ ¾Í Ö» ÓÐ ÈË Àà µÄ ×Ú ½Ì¢Ú£¬ Ò² ¾Í ÊÇ »ù ¶½ ½Ì ÁË£¬¡ª¡ª µ«²¢²»ÊǽñÌìµÄ»ù¶½½Ì£¬ ¶øÊǸ£ÒôÊéµÄ»ù¶½½Ì£¬ ÄÇ ºÍ½ñÌìµÄ»ù¶½½ÌÊÇÈ«È»²»Í¬µÄ¡£ÓÉÓÚÕâÖÖÉñÊ¥µÄ¡¢³ç¸ßµÄ¡¢Õæ ÕýµÄ×ڽ̣¬ ×÷Ϊͬһ¸öÉϵ۵ĶùÅ®µÄÈËÀàÒ²¾ÍÈÏʶµ½´ó¼Ò¶¼ ÊǵÜÐÖ£¬ ¶øÇÒ°ÑËûÃǽáºÏÔÚÒ»ÆðµÄÄǸöÉç»áÊÇÖÁËÀÒ²²»»á½â ÌåµÄ¡£ ¿ÉÊÇÕâÖÖ×ڽ̼ÈÈ»ÓëÕþÖÎÌåûÓÐÈκÎÌØÊâµÄ¹Øϵ¢Û£¬ ¾Í ¢Ù

Ô-ÎÄΪÀ-¶¡ÎÄ£¬ÏµÂÞÂíÈ˶ÔÓÚ·¸×ïÕßËùÓõÄ×çÖä´Ê£»Ò»¸öÈ˱»×çÖäÖ®ºó£¬

¾Í±»ÈÏΪÊÇÒѾ-Þð³ýÔÚÉç»áÖ®Íâ²¢ÇÒÒѾ-ΪÉñËùÒÅÆú¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÈËÀàµÄ×ڽ̡±¼´Ò»°ãµÄ»òÆÕ±éµÄ×ڽ̣¬ÏµÓë¸÷¹ú¼Ò¡¢¸÷Ãñ×åµÄÌØÊâµÄ»ò

¾ßÌåµÄ×Ú½ÌÏà¶Ô¶øÑÔ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡¶ÐÂÔ¼¡¤Ê¹Í½Ðд«¡·µÚ£± £°Õ£¬µÚ£³ £´¡ª£³ £µ½Ú£º ¡°ÎÒÕæ¿´³öÉϵÛÊDz»Æ«´ýÈË¡£

Ô-À´¸÷¹úÖУ¬ ÄÇÐÐÒåηÖ÷µÄÈË£¬ ¶¼ÎªÖ÷ËùÔÃÄÉ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£² £° £³

Ö»ºÃÈ÷¨ÂÉÈ¥ÒÀ¿¿Æä×ÔÉíËù¾ßÓеÄÁ¦Á¿£¬ ¶ø²»ÄÜÔÙ¸øËüÔö¼Ó ÈκαðµÄÁ¦Á¿£»Òò´ËÌØÊâÉç»á¢ÙµÄ×îÖØ´óµÄÁªÏµÖ®Ò»¢Ú¾Í²»ÄÜ ÔÙÆð×÷ÓÃÁË¡£ ¸üÓÐÉõµÄÊÇ£¬ ËüÔ¶²»ÄÜʹ¹«ÃñÈ«ÐÄÈ«ÒâÒÀ¸½ÓÚ ¹ú¼Ò£¬ ·´¶øʹ¹«ÃñÍÑÀë¹ú¼Ò£¬ ÕýÈçËûÃÇÍÑÀë³¾ÊÀ¼äµÄÒ»ÇÐÊ ÎïÄÇÑù¡£ ÎÒ²»ÖªµÀ»¹ÓÐʲô±ÈÕâ¸ü¼ÓÎ¥·´Éç»á¾«ÉñµÄÁË¡£¢Û ÓÐÈ˸æËßÎÒÃÇ˵£¬ Ò»¸öÕæÕý»ù¶½Í½µÄÃñ×彫»á¹¹³ÉÒ»¸ö ÈËÃÇ¿ÉÄÜÏëÏóµÄ×îÍêÃÀµÄÉç»á¡£ ÎÒ¶ÔÕâÖÖ¼ÙÉèÖ»¿´µ½ÓÐÒ»¸ö ºÜ´óµÄÄѵ㣬 ÄǾÍÊÇ£¬ Ò»¸öÕæÕýµÄ»ù¶½Í½µÄÉç»á½«²»»áÔÙ³É ÆäΪһ¸öÈËÀàµÄÉç»á¡£¢Ü ÎÒÉõÖÁ»¹ÒªËµ£¬ÕâÖÖ¾ßÓÐÆäÈ«²¿µÄÍêÃÀÐԵļÙÏëµÄÉç»á£¬ ¾Í¾ö²»»áÊÇ×îÇ¿ÓÐÁ¦µÄ£¬ Ò²²»»áÊÇ×î³Ö¾ÃµÄ¡£ ÓÉÓÚËüÊÇÍêÃÀ µÄ£¬ËùÒÔËü±ãȱ·¦ÁªÏµÁ¦¢Ý£»ËüÄÇ»ÙÃðÐÔµÄȱÏÝ£¬Ò²¾Í´æÔÚÓÚ ¢Ù

¡°ÌØÊâÉç»á¡±ÏµÓëÆÕ±éµÄÈËÀàÉç»áÏà¶Ô¶øÑÔ£¬Â¬Ëó £± £· £¶ £³Äê £·Ô £± £µÈÕ¡¶ÖÂ

ÎÚ Ë¹ÌØÀ£Õ£ó £©Êé¡·£º ¡°´óÉç»á£¬Ò༴Õû¸öµÄÈËÀàÉç»á£¬Êǽ¨Á¢ÔÚÈ˵ÀÓ벩°®µÄ £ô £å £ò £é »ù ´¡Ö®Éϵġ£ÎÒ˵£¬²¢ÇÒÒ»¹á˵£¬»ù¶½½ÌÊÇÓÐÀûÓÚ´óÉç»áµÄ¡£µ«ÌØÊâÉç»á£¬Ò༴ ÕþÖÎÉç»áºÍ¹«ÃñÉç»á£¬ ÔòÍêÈ«½¨Á¢ÔÚÁíÒ»¸öÔ-ÔòÉÏ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÌØÊâÉç»áµÄ×îÖØ´óµÄÁªÏµÖ®Ò»¡± Ö¸×ڽ̡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

£± £· £¶ £²Äê £± £°Ô £² £±ÈÕ¬ËóÓÑÈËĶûͼ £¨£Í£ï ¡°µ±Äã˵»ù¶½ £õ £ì £ô £ï £õ£©Ö¬ËóÊ飺

½Ì ÊÇÎ¥·´Éç»á¾«ÉñµÄʱºò£¬ÎÒÒÔΪÕâ¾ÍÓֻص½ÁËÄǸö˵·¨£ºÈÊ°®Ô½ÊÇÀ©´ó£¬¾ÍÔ½ »áËɳڡ£ÎÒÃÇÔÚ°ÑËùÓеÄÈ˶¼¿´³ÉÊÇ×Ô¼ºµÄÐÖµÜʱ£¬ÎÒÃǾÍÎÞ·¨»®ÇåËûÃǺÍÎÒÃÇ µÄ ͬ°û¹«ÃñÖ®¼äµÄÖØ´ó½çÏÞÁË¡£Òò´Ë£¬»ù¶½½ÌµÄÌåϵ֮ÓÐÀûÓÚÈËÀàÆÕ±éµÄÉç»á£¬Òª ¸üÓÐÉõÓÚËüÖ®ÓÐÀûÓÚÌØÊâ µÄ Éç »á£» ¶ø »ù ¶½ ͽ Ö® ¾ß ÓÐ ÊÀ ½ç ÐÔ Ò² ¸ü ÓÐ Éõ ÓÚ Ëû µÄ °® ¹ú ÐÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

¡°²»»áÔÙ³ÉÆäΪһ¸ö ÈË Àà µÄ Éç »á¡±£± £· £¶ £³Äê £·Ô £± £µÈÕ ¡¶Ö ÎÚ Ë¹ ÌØ Àï Êé¡·£º

¡°¿É°®µÄÅóÓÑ£¬±ðÍüÁËÄãÃǵĻù¶½Í½Ò²ÊÇÈË£¬¶øÎÒÉèÏëËûÃǵÄÍêÃÀÒ²Ö»ÊÇÈËÀàËùÄÜ ÔÊÐíµÄÍêÃÀ¡£ ÎÒµÄÊé²¢²»ÊÇΪÉñ¶øдµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¡°ÁªÏµÁ¦¡± Ö¸ÈËÓëÈËÖ®¼äµÄ¹²Í¬ÀûÒæ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£² £° £´

¢Ù

ËüÄÇÍêÃÀÐԵı¾ÉíÖ®ÖС£ ÈËÈ˶¼»á¾¡×Ô¼ºµÄÔðÈΣ»ÈËÃñÊÇÊØ·¨µÄ£¬Ê×ÁìÊǹ«ÕýµÄ¡¢ ÓнÚÖƵģ¬ ÐÐÕþ¹ÙÊÇÕýÖ±µÄ¡¢ Á®½àµÄ£¬ Ê¿±øÊDz»ÅÂËÀµÄ£» Õâ Àï¼ÈûÓи¡»ªÐé¿ä£¬Ò²Ã»Óн¾ÉݳÞ×Ý£»ÕâÒ»Çж¼·Ç³£Ö®ºÃ£¬¿É ÊÇÈÃÎÒÃÇÔÙ½øÒ»²½¿´Ò»¿´°É¡£ »ù¶½½ÌÊÇÒ»ÖÖ´¿¾«ÉñµÄ×ڽ̣¬Ò»ÐÄÖ»¹Ø»³ÌìÉϵÄÊÂÎ»ù ¶½Í½µÄ×æ¹úÊDz»ÊôÓÚÕâ¸öÊÀ½çµÄ¡£ µÄÈ·£¬ »ù¶½Í½ÔÚ¾¡×Ô¼ºµÄ ÔðÈΣ¬ È»¶øËûÊÇÒÔÒ»ÖÖÉî³ÁµÄ¡¢ ¾ö²»¼Æ½Ï×Ô¼ºµÄ³É°ÜµÃʧµÄ ÐÄÇéÔÚ¾¡×Ô¼ºµÄÔðÈΡ£ Ö»ÒªËû×Ô¼ºÎÊÐÄÎÞÀ¢£¬ ÎÞÂÛÊÀÉϵÄÒ» ÇÐÊǺÃÊÇ»µ¶ÔËû¶¼ÎÞ×ãÇáÖØ¡£ Èç¹û¹ú¼Ò·±ÈÙ£¬ ËûÒ²¼¸ºõ²»¸Ò ·ÖÏí¹«¹²µÄÐÒ¸££¬ ËûÅÂ×Ô¼º»áÒò¹ú¼ÒµÄ¹âÈÙ¶ø½¾°ÁÆðÀ´£» Èç ¹û¹ú¼Ò˥΢£¬ËûҲҪף¸£Éϵ۵ÄÊÖÔÚ¶Ô×Ô¼ºµÄÈËÃñ½øÐгͷ£¡£ ΪÁËʹÉç»áµÃÒÔ̫ƽ£¬ ºÍгµÃÒÔ±£³Ö£¬ ËùÓеĹ«Ãñ¾Í±Ø ÐëºÁÎÞÀýÍâµØ¶¼ÊÇͬÑùÉÆÁ¼µÄ»ù¶½Í½¡£ µ«ÊÇ£¬ Ö»Òª²»ÐÒ³öÏÖ ÁËÈκÎÒ»¸öÒ°Ðļҡ¢ÈκÎÒ»¸öαÉÆÕߣ¬ÀýÈçÒ»¸ö¿¨ÌáÀïÄÇ¢Ú»ò ÊÇÒ»¸ö¿ËÂ×Íþ¶û¢Û£»ÄÇÄ©£¬ÕâλҰÐļһòαÉÆÕßÔÚËûÄÇЩò¯³Ï ¢Ù

¡¶ÖÂÎÚ˹ÌØÀïÊé¡·£º ¡°ÕâÊÇ´¿´âÈËΪµÄ½¨É衲ָÕþÖÎÉç»áÓ빫ÃñÉç»á¡ª¡ª Òë

Õß¡³£¬ËùÒÔÕæÕýµÄ»ù¶½½ÌÈÏΪÕâÖ»Êdz¾ÊÀÉϵÄÊÂÇé¶ø²»ÈÃÎÒÃÇÈ¥¹ØÐÄËü¡£Ö»ÓÐÈËÀà µÄа¶ñ²ÅʹÕâÖÖ½¨Éè³ÉΪ±ØÒª£¬Ö»ÓÐÈËÀàµÄ¸ÐÇé²ÅÄܱ£³ÖÕâÖÖ½¨Éè¡£Èç¹ûÄã°ÑÄã ÃÇ ÄÇЩ»ù¶½Í½µÄÒ»ÇÐа¶ñ¶¼¸øÈ¥µô£¬ËûÃǾͲ»ÔÙÐèÒª¹ÙÔ±£¬Ò²²»ÔÙÐèÒª·¨ÂÉ£»Èç ¹ûÄã°ÑËûÃÇËù¾ßÓеÄÈËÀà¸ÐÇ鶼¸øÈ¥µô£¬Éç»áÁªÏµ±ãÁ¢¿ÌɥʧËüµÄ¶¯Á¦£»ÔÙҲû ÓÐ ½øÈ¡ÐÄ£¬ÔÙÒ²ÎÞËùν¹âÈÙ£¬¶ÔÓÚÒ»Çеİ®ºÃ¾ÍÔÙÒ²²»ÄÇôÈÈÁÒÁË¡£¸ö±ðµÄÀûÒæ ±»´Ý»ÙÁË£» µ«ÊÇÓÉÓÚȱ·¦Êʵ±µÄÖ§³Ö£¬ ÕþÖÎÌå±ãÏÝÈëË¥Èõ״̬¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬ µÚ £¶Õ·¨¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Û

¿Ë Â×Íþ¶û £¨¼û±¾ÊéµÚ £´¾í£¬µÚ £±ÕÂ×¢£©ÓÚ £± £¶ £´ £¸Äê·ÏÓ¢Íõ²éÀíµÚÒ»£¬×ÔÈÎ

¡°»¤¹úÖ÷¡±£¬¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£² £° £µ

µÄͬ°ûÖм䣬 ¾ÍÒ»¶¨»á³©Í¨ÎÞ×èµÄ¡£ »ù¶½½ÌµÄÈÊ°®£¬ ÇáÒײ» ÐíÈË°Ñ×Ô¼ºµÄÁÚÈËÏëµÃºÜ»µ¡£ Ò»µ©Õâ¸öÒ°ÐļһòαÉÆÕß³öÓÚ Ä³ÖÖ»úÖÇ£¬ ¾ÓÈ»·¢ÏÖÁË×ãÒÔÆÛÆ-ÊÀÈ˲¢¾ðÈ¡Ò»²¿·Ö¹«¹²È¨Íþ µÄÒÕÊõÖ®ºó£¬ ÓÚÊÇËû¾Í³ÉÁË×ðÑϵĻ¯Éí£¬ ÉϵÛÒ²¾ÍÒªÈËÃÇÈ¥ ×ð¾´Ëû£»²»¾ÃËûÓÖÓÐÁËȨÁ¦£¬ÓÚÊÇÉϵÛÒ²¾ÍÒªÈËÃÇÈ¥·þ´ÓËû¡£ Èç¹ûÕâλȨÁ¦µÄÊÜÈÎÕßÀÄÓÃÆäȨÁ¦µÄ»°£¬ ÄǾÍÊÇÉϵÛÔÚÓÃ±Þ ×ӳͷ£×Ô¼ºµÄ¶ùÅ®ÁË¡£ ÈËÃÇÓÐÒâÒªÇýÖð´Û¶áÕߣ¬ µ«ÄǾÍÒªÈÅ ÂÒ¹«¹²µÄ°²Äþ£¬ ¾ÍҪʹÓñ©Á¦£¬ ¾ÍÒªÁ÷Ѫ£» ÕâÒ»Çж¼Óë»ù¶½ ͽµÄÎÂÁ¼ÊǸñ¸ñ²»ÈëµÄ¡£ ¶øÇÒ¹é¸ùµ½µ×£¬ ÎÒÃÇÔÚÕâÖÖ¿àÄÑµÄ ÉîÔ¨À﾿¾¹ÊÇ×ÔÓɵĻ¹ÊDZ»Å«Ò۵ģ¬ ÓÖÓÐʲô¹ØϵÄØ£¿¸ù±¾ µÄÎÊÌâÄËÊÇÒªÉÏÉýÌìÌ㬠¶øÌýÌìÓÉÃüÖ»²»¹ýÊÇÉÏÉýÌìÌõÄÁí Ò»ÖÖÊֶζøÒÑ¡£ ¼ÙÈ籬·¢Á˶ÔÍâÕ½Õù£¬ ÄÇÄ©¹«ÃñÃǾͻáºÁ²»ÎªÄѵسö·¢ ×÷Õ½£¬ ËûÃÇÖ®Öоö²»»áÓÐÈκÎÈËÃÎÏëµ½ÁÙÕóÍÑÌӵģ» ËûÃÇÔÚ ¾¡×Ô¼ºµÄÔðÈΣ¬ µ«ÊǶÔÓÚʤÀûȴûÓÐÈÈÇ飻 ËûÃÇÉÆÓÚЧËÀ¸ü ÉõÓÚսʤµÐÈË¡£ ËûÃǾ¿¾¹ÊÇսʤÕß»¹ÊÇÕ½°ÜÕߣ¬ ÄÇÓÖÓÐʲô ¹ØϵÄØ£¿ ÉϵÛÄѵÀ²»±ÈËûÃÇ×Ô¼º¸üÃ÷°×ËûÃÇÓ¦¸ÃÊÇÔõÑùµÄÂ𣿠¾ÍÇëÏëÏó£¬ Ò»¸ö½¾ºá‘Gº·¶øÒâÆø¼¤°ºµÄµÐÈË£¬ »á´ÓËûÃǵÄÕâ ÖÖ˹¶à¸ðÖ÷Òå¢ÙÀïµÃµ½¶àÉٺô¦°É£¡°ÑÄÇЩ¶ÔÓÚ¹âÈÙÓë¶ÔÓÚ ×æ¹ú³äÂú×ÅÈÈ°®µÄºÀÏÀ¿¶¿®µÄÃñ×壬 Ãæ¶ÔÃæµØ°ÚÔÚÕâÖÖ»ù¶½ ½ÌÃñ×å֮ǰ°É£¬ ÊÔÏëÄãÄÇ»ù¶½½Ì¹²ºÍ¹úÊÇÔÚºÍ˹°Í´ï»òÕßÂÞ ÂíÃæ¶Ô×ÅÃæ°É£» ÕâЩò¯³ÏµÄ»ù¶½Í½¿ÖÅ»¹Ã»ÓÐÀ´µÃ¼°¿´Çå³þ ¢Ù

˹¶à¸ðÖ÷Ò壬Ϊ¹ÅÏ£À°Ä©ÆÚÁ÷ÐеÄÒ»¸öÕÜѧÁ÷ÅÉ£¬ÕâÒ»ÅÉÕÜѧÖ÷ÕÅ¿ËÖÆ

¸ÐÇé·þ´ÓÃüÔË¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£² £° £¶

֮ǰ£¬ ¾Í»á±»»÷À£¡¢ ±»·ÛËé¡¢ ±»ÏûÃðµÄ£» »òÐíËûÃÇ¿ÉÒÔ±£È« ÏÂÀ´£¬µ«Äǽö½öÊÇÓÉÓÚËûÃǵĵÐÈ˶ÔËûÃÇÐÄ»³±ÉÒĵÄÔµ¹Ê¡£ÔÚ ÎÒ¿´À´£¬·¨±ÈÎÚ˹¢ÙÊÖϱøÊ¿ÃǵÄÊÄÑÔÊÇÒ»¸öºÜºÃµÄÊÄÑÔ£»Ëû ÃDz¢²»ÐûÊÄҪЧËÀ»òÕßҪսʤ£¬ ËûÃÇÖ»ÊÇÐûÊÄÒªÒÔʤÀûÕßµÄ ×ʸñ¿-Ðý£¬ ¶øÇÒËûÃÇÐÅÊØÁË×Ô¼ºµÄÊÄÑÔ¡£ »ù¶½Í½ÊÇ´ÓÀ´²»×ö ÕâÑùµÄÊÂÇéµÄ£¬ ËûÃÇ»áÒÔΪÕâÊÇÔÚÊÔ̽ÉϵÛÁË¡£¢Ú È»¶ø£¬µ±ÎÒ˵һ¸ö»ù¶½½ÌµÄ¹²ºÍ¹úʱ£¬ÎÒÒѾ-ÊÇ´íÁË£»Òò ΪÕâÁ½¸öÃû´ÊÊÇÏ໥ÅųâµÄ¡£ »ù¶½½ÌÖ»ÐûÑïÅ«ÒÛÓë·þ´Ó¡£ Ëü µÄ¾«ÉñÊÇÌ«ÓÐÀûÓÚ±©¾ýÖÆÁË£¬ ÒÔÖ±©¾ýÖƲ»Äܲ»ÊǾ-³£´ÓÖÐ µÃµ½ºÃ´¦µÄ¡£ ÕæÕýµÄ»ù¶½Í½±»Ôì¾Í³öÀ´¾ÍÊÇ×÷Å«Á¥µÄ£» ËûÃÇ ÖªµÀÕâÒ»µã£¬ ¿ÉÊǶԴËÈ´¼¸ºõÊÇÎÞ¶¯ÓÚÖÔ£» Õâ¶Ì´ÙµÄÒ»ÉúÔÚ ËûÃǵÄÐÄÄ¿Ö®ÖÐÊÇ̫ûÓмÛÖµÁË¡£ ÓÐÈËÏòÎÒÃÇ˵£¬ »ù¶½Í½µÄ¾ü¶ÓÊǺܳöÉ«µÄ¡£ ÎÒ·ñÈÏÕâÒ» µã£» ¾ÍÇëËûÃǸøÎÒÖ¸³öÕâÖÖÊÂʵÀ´°É¡£ ÖÁÓÚÎÒ£¬ ÎÒ¸ù±¾¾Í²» ÖªµÀÓÐʲô»ù¶½Í½µÄ¾ü¶Ó¡£ ÓÐÈË»áÏòÎÒÖ¸³öÊ®×Ö¾üÀ´¡£ ¹ØÓÚ Ê®×Ö¾üµÄÓ¸ÒÕâÀï²»±ØÕùÂÛ£¬ ÎÒÖ»ÒªÖ¸³öÊ®×Ö¾üÔ¶Ô¶²»ÊÇ»ù ¶½Í½£¬ ËûÃÇÄËÊÇÄÁʦµÄ±øÊ¿£¬ ËûÃÇÄËÊǽ̻áµÄ¹«Ãñ£» ËûÃÇÊÇ ÔÚΪËûÃǵľ«ÉñµÄ¹ú¼Ò¶ø×÷Õ½µÄ£¬ µ«ÊÇÕâ¸ö¾«ÉñµÄ¹ú¼ÒÈ´²»

¢Ù

¼´ ÉóÉ÷Õß·¨±ÈÎÚ˹£¨£Æ£á £õ£î £ô £ò£á £ô £ï £ò£¬Ô¼¹« £â £é £õ£ó£ì £å£Ô£å£í£ð£ï £ò £é £ó £å £õ £ò£¬¼´£Æ£á £â £é £õ£ó£Ã£ï

Ôª Ç° £² £· £µ¡ª£² £° £³Ä꣩£¬²¼ÄäÕ½ÕùÖеÄÂÞÂí´ó½«¡£ÒÔÏÂËùÊö£¬Ê¼ûÀîά ¡¶ÂÞÂíÊ·¡· µÚ £²¾í£¬ µÚ £´ £µÕ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶¾ÉÔ¼¡¤ÉêÃü¼Ç¡·µÚ£¶¼Ò£¬µÚ£± £¶½Ú£º ¡°ÄãÃDz»¿ÉÊÔ̽ҮºÍ»ªÄãÃǵÄÉϵۡ£ ¡±

¡¶ÐÂÔ¼¡¤ÂíÌ«¸£Òô¡· µÚ £´Õ£¬µÚ £·½Ú£º¡°¾-ÉϼÇ×Å˵£¬²»¿ÉÊÔ̽Ö÷ÄãµÄÉϵۡ£ ¡±£»ÓÖ ¼û ¡¶Â·¼Ó¸£Òô¡· µÚ £´Õ£¬ µÚ £± £²½Ú¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£² £° £·

¢Ù

ÖªÔõô»Øʾ¹±»½Ì»áŪ³ÉΪ³¾ÊÀµÄÁË ¡£ ºÜºÃµØÃ÷ÁËÁËÕâÒ» µãÖ®ºó£¬ Õâ¾ÍÓֻص½Òì½ÌÖ÷ÒåÈ¥ÁË£» ¸£ÒôÊé´Ó²»Ôø½¨Á¢¹ýʲ ôÃñ×åµÄ×ڽ̣¬ Òò´ËÔÚ»ù¶½Í½Ö®¼ä£¬ ÈκÎÉñÊ¥µÄÕ½Õù¶¼ÊDz» ¿ÉÄܵĢڡ£ ÔÚÒì½Ì»ÊµÛ¢ÛµÄ÷âÏ£¬»ù¶½Í½±øÊ¿ÊÇÓ¸ҵģ»ËùÓлù¶½Í½ µÄ×÷¼Ò¶¼¿Ï¶¨ÕâÒ»µã£¬ ¶øÇÒÎÒÒ²ÏàÐÅÕâÒ»µã£» µ«ÄÇÄËÊǶÔÒì ½Ì¾ü¶ÓµÄÒ»³¡ÈÙÓþ¾ºÕù¡£ ×Դӻʵ۳ÉΪÁË»ù¶½Í½£¬ ÕâÖÖ¾ºÕù ¾Í²»¸´´æÔÚÁË£»²¢ÇÒµ±Ê®×Ö¼ÜÇýÖðÁËÓ¥Æì¢ÜÖ®ºó£¬ÂÞÂíµÄÈ«²¿ ÉÐÎ侫ÉñÒ²¾ÍÏûʧÁË¡£ È»¶ø£¬ Ʋ¿ªÕþÖεĿ¼ÂDz»Ì¸£¬ ÏÖÔÚÈÃÎÒÃǻص½È¨ÀûÎÊÌâ ÉÏÀ´£» ²¢ÇÒÈÃÎÒÃÇÔÚÕâÒ»ÖØÒªÖ®µãÉÏÈ·¶¨ÎÒÃǵÄÔ-Ôò¡£ Éç»á ¹«Ô¼Ëù¸³ÓèÖ÷ȨÕßµÄͳÖγ¼ÃñµÄȨÀû£¬ÕýÈçÎÒÒѾ-˵¹ýµÄ¢Ý£¬ ¾ö²»Äܳ¬³ö¹«¹²ÀûÒæµÄ½çÏÞÖ®Íâ¢Þ¡£ Òò´Ë³¼ÃñÃǵÄÒâ¼ûËùÓ¦ ¢Ù

´Ë´¦Òâν£º»ù¶½½ÌµÄ¡°¾«ÉñµÄ¹ú¼Ò¡±±¾À´ÊÇ¡°²»ÊôÓÚÕâ¸öÊÀ½çµÄ¡±£¬µ«ÊÇ

Ê®×Ö¾ü¶«Õ÷È´°Ñ³¾ÊÀÉϵÄÊ¥³Ç £¨Ò®Â·ÈöÀ䣩Ó뾫ÉñÉϵĹú¼Ò»ìΪһ̸¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡°ÉñÊ¥µÄÕ½Õù¡± Ö¸ ×Ú ½Ì Õ½ Õù£»¡°ÊÇ ²» ¿É ÄÜ µÄ¡± Ö¸ ÔÚ Àí ÂÛ ÉÏ Ó¦ ¸Ã ÊÇ ²» ¿É ÄÜ

µÄ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

¡°Òì½Ì»ÊµÛ¡±Ö¸ÂÞÂí»ÊµÛ¡£µÚÒ»¸ö½ÓÊÜ»ù¶½½ÌµÄÂÞÂí»ÊµÛΪ¾ýʿ̹¶¡´óµÛ

£¨£³ £° £¶¡ª£³ £³ £·£©£¬ ÔÚ´ËÒÔÇ°µÄÂÞÂí»ÊµÛ¶¼ÊÇÒì½Ìͽ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ü

Ê®×Ö¼ÜΪ»ù¶½½ÌµÄ±êÖ¾£¬Ó¥ÆìΪÂÞÂíµÄ¾üÆ죻 ¡°Ê®×Ö¼ÜÇýÖðÁËÓ¥Æ족ָ»ù

¶½½ÌÈ¡´úÒì½Ì³ÉΪÂÞÂí¹ú½Ì¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¼û±¾ÊéµÚ £²¾í£¬ µÚ £´Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ °¢È½Ëɺî¾ô¢Ù˵£º ¡°ÔÚ¹²ºÍ¹úÀÿ¸öÈËÔÚ²»É˺¦±ðÈ˵ķ¶Î§Ö®ÄÚ¶¼ÊÇÍê È«×ÔÓɵġ£ ¡±ÕâÊÇÒ»Ìõ²»¿É±ä¸üµÄ½çÏÞ£»Ã»ÓÐÈËÄܹ»°ÑËü¹æ¶¨µÃ¸üÈ·ÇÐÁË¡£ÎÒ¼¸´Î ÔÚÒýÖ¤Õâƪ¹«ÖÚÉв»ÖªµÀµÄÊÖ¸åʱ£¬¶¼²»½ûΪÎÒÄܶÔÕâλ׿Խ¿ÉÇÕµÄÈËÎï±íʾ¾´ Òâ¶ø¸Ðµ½ÓäÔã¬ËûÒ»Ö±µ½ÁË´ó³¼µÄÈÎÄÚ»¹Ê¼ÖÕ±£³Ö×ÅÒ»¿ÅÕæÕýµÄ¹«ÃñµÄÐÄ£¬²¢ÇÒ ¢Ý ¢Þ

¶Ô×Ô¼º¹ú¼ÒµÄÕþ¸®±£³Ö×ÅÒ»ÖÖÕýÈ·¶ø½¡¿µµÄ¹Ûµã¡£


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£² £° £¸ ¢Ø

¸Ã ×ñ ´Ó ÓÚ Ö÷ Ȩ Õß µÄ£¬ Ò² ½ö ½ö ÒÔ ÄÇ Ð© Óë ¼¯ Ìå ÓÐ ÖØ Òª ¹Ø ϵ µÄ Òâ ¼ûΪÏÞ¡£ ¿ÉÊÇ£¬ ÿ¸ö¹«Ãñ¶¼Ó¦¸ÃÓÐÒ»¸ö×ڽ̣¬ ×ڽ̿ÉÒÔʹËû ÃÇÈÈ°®×Ô¼ºµÄÔðÈΣ¬ Õâ¼þÊÂÈ´ÊǶԹú¼ÒºÜÓÐÖØÒª¹ØϵµÄ¡£ µ« ÕâÖÖ×ڽ̵ĽÌÌõ£¬ ȴΨÓе±ÆäÉæ¼°µ½µÀµÂÓëÔðÈΡª¡ª ¶øÕâÖÖ µÀ µÂ Óë Ôð ÈÎ ÓÖ ÊÇ Ðû Ñï Õâ ÖÖ ×Ú ½Ì µÄ ÈË ×Ô ¼º Ò² Ðë ¶Ô ±ð ÈË ÂÄ ÐÐ µÄ ¡ª¡ª µÄʱºò£¬ ²ÅÓë¹ú¼Ò¼°Æä³ÉÔ±Óйء£ ´ËÍ⣬ ÿ¸öÈ˱㶼¿É ÒÔÓÐËû×Ô¼ºËùϲ»¶µÄÒâ¼û£¬ ¶øÖ÷ȨÕ߶ÔÓÚÕâЩÒâ¼ûÊDz»Äܹý ÎʵĢ١£ÒòΪ£¬¼ÈÈ»Ö÷ȨÕ߶ÔÁíÒ»¸öÊÀ½çÊǸù±¾ÎÞÄÜΪÁ¦µÄ£¬ ËùÒÔÖ»Òª³¼ÃñÃǽñÉúÊǺù«Ãñ£¬ÔòÎÞÂÛËûÃÇÀ´ÊÀµÄÃüÔËÈçºÎ£¬ ¾Í¶¼²»ÊÇÖ÷ȨÕßµÄÊÂÇéÁË¢Ú¡£

¢Ø

¡¡¡¡¢Ù´Ë´¦Óеİ汾×÷¡°°¢ºî¾ô¡±£¬£± £· £¶ £²Äê°æ±¾Ôò×÷¡°°¢ºî¡±¡£ÏÂÎÄϵÒý×Ô °¢È½ËÉ ¡¶·¨¹ú¹Å´úÓë½ü´úÕþ¸®ÂÛ¡·¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ù

£± £· £¶ £²Äê £± £±Ô £± £¸ÈÕ¬Ëó¡¶Ö°ÍÀè´óÖ÷½Ì±«ÃÏ £¨£Â£å £á £õ£í£ï £î £ô£©Êé¡·£º¡°ÔÚÉç»á

ÖУ¬Ã¿¸öÈ˶¼ÓÐȨÁ˽â±ðÈËÊDz»ÊÇ×ÔÒÔΪÓй«Æ½ÕýÖ±µÄÒåÎñ£¬Ö÷ȨÕßÒ²ÓÐȨ¿¼²ì ÿ¸öÈ˽¨Á¢ÕâÖÖÒåÎñËù¸ù¾ÝµÄÀíÓÉ¡£È»¶øÓëµÀµÂÎ޹صġ¢²»»áÒÔÈκη½Ê½Ó°ÏìÈË ÃÇÐж¯¶øÇÒÒ²¾ø²»ÖÂÓÕÈË·¸·¨µÄÄÇЩÒâ¼û£¬Ôòÿ¸öÈËÔÚÕâЩ·½Ãæ¾Í¶¼¿ÉÒÔ×ÔÐÐ×÷ Ö÷Åжϣ¬¶øûÓÐÈκÎÈË¿ÉÒÔÓÐÈκÎȨÀû»òÈκÎÐËȤÀ´¹æ¶¨±ðÈ˵Ä˼Ï뷽ʽ¡£ ¡±¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶Ö°ÍÀè´óÖ÷½Ì±«ÃÏÊé¡·£º ¡°ÎªÊ²Ã´Ò»¸öÈËÒª¼ì²éÁíÒ»¸öÈ˵ÄÐÅÑöÄØ£¿ÎªÊ²

ô¹ú¼ÒÒª¼ì²é¹«ÃñµÄÐÅÑö ÄØ£¿ÄÇ ¾Í ÊÇ Òò Ϊ ÈË ÃÇ ÈÏ Îª ÈË Àà µÄ ÐÅ Ñö ÄÜ ¾ö ¶¨ Ëû ÃÇ µÄ µÀ µÂ£¬¶øËûÃǶÔÓÚÀ´ÉúµÄ¹ÛÄîÓÖÈ¡¾öÓÚËûÃǽñÉúµÄÐÐΪµÄÔµ¹Ê¡£Èç¹ûÊÂÇé²»ÊÇÕâÑù ¡±¡ª¡ª Òë µÄ »°£»ÄÇÄ©ËûÃÇÐÅÑöʲô£¬»òÕßËûÃDZíÏÖΪÐÅÑöʲô£¬ÓÖÓÐʲô¹ØϵÄØ£¿ ×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£² £° £¹ ¢Ù

Òò´Ë£¬¾ÍÒªÓÐһƪ´¿Êô¹«ÃñÐÅÑöµÄÐûÑÔ £¬ÕâƪÐûÑÔµÄÌõ ¿îÓ¦¸ÃÓÉÖ÷ȨÕ߹涨£»ÕâЩÌõ¿î²¢·ÇÑϸñµØ×÷Ϊ×ڽ̵ĽÌÌõ£¬ ¶øÖ»ÊÇ×÷ΪÉç»áÐԵĸÐÇ飬 ûÓÐÕâÖÖ¸ÐÇéÔòÒ»¸öÈ˼Ȳ»¿ÉÄÜ ÊÇÁ¼ºÃµÄ¹«Ãñ£¬Ò²²»¿ÉÄÜÊÇÖÒʵµÄ³¼Ãñ¡£¢Ú ËüËäÈ»²»ÄÜÇ¿ÆÈÈÎ ºÎÈËÐÅÑöËüÃÇ£¬µ«ÊÇËü¿ÉÒÔ°ÑÈκβ»ÐÅÑöËüÃǵÄÈËÇýÖð³ö¾³£» Ëü¿ÉÒÔÇýÖðÕâÖÖÈË£¬ ²¢²»ÊÇÒòΪËûÃDz»¾´Éñ£¬ ¶øÊÇÒòΪËûÃÇ µÄ·´Éç»áÐÔ£¬ ÒòΪËûÃDz»¿ÉÄÜÕæ³ÏµØ°®·¨ÂÉ¡¢ °®ÕýÒ壬 Ò²²» ¿É ÄÜ ÔÚ ±Ø Òª ʱ Ϊ ¾¡ ×Ô ¼º µÄ Òå Îñ ¶ø Îþ Éü ×Ô ¼º µÄ Éú Ãü¡£¢Ûµ« Èç ¹û ÒѾ-ÓÐÈ˹«¿ª³ÐÈÏÁËÕâЩ½ÌÌõ£¬ ¶øËûµÄÐÐΪȴºÍËû²»ÐÅÑöÕâ

¢Ù

£± £· £µ £¶Ä꣸Ô£± £¸ÈÕ¬Ëó¡¶Ö·ü¶ûÌ©Êé¡·£º ¡°Òò´ËÎÒÒªÇóÿ¸ö¹ú¼Ò¶¼Ó¦¸ÃÓÐÒ»

²¿¾«Éñ·¨µä£¬»òÕß˵һƪ¹«ÃñÐÅÑöµÄÐûÑÔ£»Ôڿ϶¨·½ÃæËüÓ¦¸Ã°üÀ¨Ã¿¸öÈ˶¼Ðë³Ð ÈϵÄÉç»á×¼Ôò£»ÔÚ·ñ¶¨·½ÃæËüÓ¦¸Ã°üÀ¨Ã¿¸öÈ˶¼Ðë¼ÓÒԾܾøµÄ²»¿íÈݵÄ×¼Ôò£¬µ¹ ²»ÊÇÒòΪËüÃDz»ò¯¾´£¬¶øÊÇÒòΪËüÃÇÊÇÓÐÉ¿¶¯ÐԵġ£Ò»ÇÐÓë·¨µäÏà·ûµÄ×ڽ̶¼Ó¦ µ±±»ÔÊÐí£¬¶øÒ»ÇÐÓë·¨µä²»·ûµÄ×ڽ̶¼Ó¦µ±±»½ûÖ¹¡£³ýÁËÕâһΨһµÄ·¨µäÖ®Íâ±ã ûÓÐÆäËûµÄ·¨µä£¬ ¶øÿ¸öÈËÒ²¶¼ÊÇ×ÔÓɵġ£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¿-ÈöÔÚΪ¿¨ÌáÀïÄDZ绤ʱ£¬ÔøÁ¦Í¼È·Á¢Ò»ÖÖÁé»êÓÐÐàµÄ½ÌÌõ¡£¿¨Í¼ºÍÎ÷

ÈûÂÞÔÚ²µ³âËûµÄʱºò£¬¸ù±¾¾ÍÀÁµÃÓÃÕÜѧÂÛÖ¤£»ËûÃÇÖ»Âú×ãÓÚÖ¸³ö¿-ÈöÊÇÒÔ»µ¹« Ãñ µÄÉí·ÝÔÚ·¢ÑÔ£¬ËûËùÌá³öµÄÄËÊÇÒ»ÖÖÓк¦ÓÚ¹ú¼ÒµÄÀíÂÛ¡£ÊÂʵÉÏ£¬ÂÞÂíÔªÀÏÔº ËùÒªÅоöµÄÕýÊÇÕâÒ»µã£¬ ¶ø¾ö²»ÊÇʲôÉñѧÎÊÌâ¡£ ¢Û

ÕâÀïµÄÁ½¶Î»°Óë ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 µÄÎÄ×ÖÂÔÓгöÈë¡£É϶Π¡°µ«ÕâÖÖ×ڽ̵Ä

½ÌÌõ¡± ×Ö¾äºó£¬¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 ×÷£º¡°È´Î¨Óе±Éæ¼°µÀµÂµÄʱºò²ÅÓë¹ú¼ÒÓйأ»Æä ËûµÄÒ»Çж¼Êǹú¼ÒËùÍêÈ«ÎÞÄÜΪÁ¦µÄ¡£´ËÍ⣬ÿ¸öÈ˱㶼¿ÉÒÔÓÐËû×Ô¼ºËùϲ»¶µÄ Òâ¼û£¬¶øÖ÷ȨÕ߶ÔÓÚÕâЩÒâ¼ûÊDz»ÄܹýÎʵġ£ÓÐЩÊǹ«ÃñÓ¦¸Ã³ÐÈϵÄÓÐÀûÓÚÉç»á µÄÕýÃæ½ÌÌõ£¬Ò²ÓÐЩӦ¸ÃÈÏΪÊÇÓꦶø¼ÓÒԾܾøµÄ·´ÃæµÄ½ÌÌõ¡£ÕâЩ²»Í¬µÄ½ÌÌõ ¾Í¹¹³ÉÁËһƪӦÓÉ·¨ÂÉÀ´¹æ¶¨µÄ´¿Êô¹«ÃñÐÅÑöµÄÐûÑÔ¡£Õâ¸öÐûÑÔ²¢·ÇÑϸñµØ×÷Ϊ ×ڽ̵ĽÌÌõ £¨ÏÂͬ£© ¡-¡-¡£ÒòΪËûÃDz»¿ÉÄÜÕæ³ÏµØ°®·¨ÂÉ¡¢°®ÕýÒå¡¢°®×æ¹ú£¬Ò² ²»¿ÉÄÜÔÚ±ØҪʱΪ¾¡×Ô¼ºµÄÒåÎñ¶øÎþÉü×Ô¼ºµÄÉúÃü¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


£² £± £°

µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

Щ½ÌÌõÒ»Ñù£¬ ÄǾÍÓ¦¸Ã°ÑËû´¦ÒÔËÀÐÌ£» ÒòΪËû·¸ÁË×î´óµÄ×ï ÐУ¬ ËûÔÚ·¨ÂɵÄÃæǰ˵Á˻Ѣ١£ ¹«Ãñ×ڽ̵ĽÌÌõÓ¦¸Ã¼òµ¥£¬ Ìõ¿îºÜÉÙ£¬ ´Ê¾ä¾«È·£¬ ÎÞÐè ½â˵ºÍ×¢ÊÍ¡£ È«Äܵġ¢ î£Öǵġ¢ Èʴȵġ¢ ÏÈÖª¶øÓÖÊ¥Ã÷µÄÉñ Ã÷Ö®´æÔÚ£¬ δÀ´µÄÉúÃü£¬ ÕýÖ±ÕßµÄÐÒ¸££¬ ¶Ô»µÈ˵ijͷ££¬ Éç »áÆõÔ¼Óë·¨ÂɵÄÉñÊ¥ÐÔ£¬¢Ú¡ª¡ª ÕâЩ¾ÍÊÇÕýÃæµÄ½ÌÌõ¡£ÖÁÓÚ·´ ÃæµÄ½ÌÌõ£¬ÔòÎÒ°ÑËüÖ»ÏÞÓÚÒ»Ìõ£¬ÄǾÍÊDz»¿íÈÝ¢Û£»ËüÊÇÊôÓÚ ÎÒÃÇËùÒѾ-Åųâ¹ýµÄ×ڽ̳ç°ÝµÄ·¶Î§Ö®Äڵġ£ ÎÒµÄÒâ¼ûÊÇ£¬ ÄÇЩ°ÑÕþÖεIJ»¿íÈݺÍÉñѧµÄ²»¿íÈݼÓÒÔ Çø±ðµÄÈË¢ÜÄËÊÇ´íÎóµÄ¡£ÕâÁ½ÖÖ²»¿íÈÝÊÇ·Ö²»¿ªµÄ¡£ÎÒÃDz»¿É ÄܺÍÎÒÃÇÈÏΪÊÇÒª¶éÂäµ½µØÓüÀïÈ¥µÄÈËÃǺÍƽ¹²´æ¢Ý£¬ °®Õâ ЩÈËÒ²¾ÍÊdzðÊӳͷ£ÕâЩÈ˵ÄÉϵÛÁË£» ÎÒÃDZØÐë¾ø¶ÔµØҪĩ ÊÇÍì¾ÈËûÃÇ£¬ ҪĩÊÇÕÛÄ¥ËûÃÇ¡£ ·²ÊdzÐÈÏÉñѧÉϵIJ»¿íÈݵÄ

¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷ÔÚÕâ¾ä»°µÄÉÏÃ滹ÓУº¡°Ã¿¸ö¹«Ãñ¶¼Ó¦µ±ÔÚÐÐÕþ¹ÙµÄÃæÇ°

½ø ÐÐÕâÖÖÐÅÑöÐûÑÔµÄÐûÊÄ£¬²¢ÇÒÕýʽµØ³ÐÈÏÆäÖеÄÒ»ÇнÌÌõ¡£Èç¹ûÓÐÈ˲»³ÐÈÏ£¬¾Í Ó¦¸Ã°ÑËûDzËͳö¾³£¬ µ«ÊÇËû¿ÉÒÔ°²È»´ø×ßËûµÄÈ«²¿²Æ²ú¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û

¿É²Î¿´±¾ÊéµÚ £±¾í£¬ µÚ £·Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡¶Ð°§Âåäô˼¡·µÚ£µ²¿£¬µÚ£¶Ê飺 ¡°Ã»ÓÐÈκÎÕæÕýµÄÐÅÑöÕßÊǻ᲻¿íÈݵģ¬

»òÕßÊÇ»á±ä³ÉÆȺ¦Õߵġ£¼ÙÈçÎÒÊǹÙÀô¶ø·¨ÂÉÓÖ¶ÔÎÞÉñÂÛÕß´¦ÒÔËÀÐ̵Ļ°£»ÄÇÄ© ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ Ë-ÒªÊÇÐûÅбðÈËÕâÖÖ×ï×´£¬ ÎÒÊ×ÏȾÍÒª°ÑËûÉÕËÀ¡£ ¢Ü

´Ë´¦ÏµÖ¸µÒµÂÂÞ £¨£Ä£é £· £± £³¡ª£± £· £¸ £´Ä꣩¡£ µÒµÂÂÞ ¡¶°Ù¿ÆÈ«Ê顤²»¿í £ä£å £ò£ï £ô£¬£±

ÈÝÌõ¡·£º¡°±ØÐëÇø±ðÁ½ÖÖ²»¿íÈÝ£º ¼´½Ì»áµÄ²»¿íÈÝÓ빫ÃñµÄ²»¿íÈÝ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ý

¡¶°®ÃÖ¶ù¡· µÚ £µ¾í£º¡°ÕþÖοíÈÝÓëÉñѧ¿íÈݵÄÕâÒ»Çø±ðÄËÊÇÓ×Öɵġ¢Í½ÀÍ

µÄ¡£ÕâÁ½ÖÖ²»¿íÈÝÊÇ·Ö²»¿ªµÄ£¬ÎÒÃDz»¿ÉÄܲÉÓÃÒ»¸ö¶ø²»ÒªÁíÒ»¸ö¡£¼ÈʹÊÇÌìʹ£¬ Ò²²»»áºÍ±»ËûÃÇÈÏΪÊÇÉϵ۵ĵÐÈ˵ÄÄÇЩÈ˺Íƽ¹²´æµÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢


µÚ°ËÕ¡¡ÂÛ¹«Ãñ×Ú½Ì

£² £± £±

¢Ù

µØ·½£¬¶¼²»¿ÉÄܲ»²úÉúijÖÖÕþÖÎЧ¹ûµÄ ¡£¶øÇÒÖ»ÒªÉñѧÉ쵀 ²»¿íÈÝÒ»µ©²úÉúÁËÕâÖÖЧ¹û£¬ Ö÷ȨÕß¼´Ê¹ÔÚÊÀË×·½ÃæÒ²¾Í²» ÔÙÊÇÖ÷ȨÕßÁË£» ´Ó´ËÄÁʦ¾Í³ÉÁËÕæÕýµÄÖ÷ÈË£¬ ¶ø¹úÍõÔòÖ»²» ¹ýÊÇÄÁʦµÄ¹ÙÀô¶øÒÑ¡£ ÏÖÔÚ¼ÈÈ»ÒѲ»ÔÙÓУ¬ ¶øÇÒÒ²²»¿ÉÄÜÔÙÓÐÅÅËûÐԵĹú¼Ò×Ú

¢Ù

ÀýÈ磬»éÒö¾ÍÊÇÒ»ÏÃñÆõÔ¼£¬¶øÇÒ¾ßÓÐÕþÖεÄЧ¹û£»Ã»ÓÐÕâЩЧ¹û£¬Éç

»áÉõÖÁÓھͲ»¿ÉÄÜ´æÔÚÏÂÈ¥¡£ÏÖÔÚÈÃÎÒÃÇÉèÏëÄÁʦ¾ÓÈ»°Ñ²Ã¿É»éÒöµÄȨÀûÍêÈ«¹é ËûÃÇÀ´ÕÆÎÕ£¬¶øÕâÖÖȨÀû±¾À´Ò²ÊÇÒ»Çв»¿íÈݵÄ×Ú½ÌËù±ØȻҪ´ÛÈ¡µÄ£»ÓÚÊÇËûÃÇ ¾Í»á³Ë×ÅÌá¸ß½Ì»áµÄȨÍþµÄʱºò£¬°Ñ¾ýÖ÷µÄȨÍþ±äµÃÓÐÃûÎÞʵ£¬¾ýÖ÷ËùÊ£µÄ±ãÖ» ÓÐÄÁʦËù¿ÏÁôÏÂÀ´¸øËûµÄ³¼ÃñÁË£¬ÕâÄѵÀ²»ÊÇÃ÷ÏÔµÄÂð£¿ÄÁʦ¿ÉÒÔÊÓÈËÃñÊÇ·ñ½Ó ÊÜ ÕâÖÖ»òÄÇÖÖ½ÌÒ壬³ÐÈÏ»ò¾Ü¾øÕâÖÖ»òÄÇÖÖÒÇʽ£¬ÊÓÈËÃñµÄò¯³Ï³Ì¶ÈµÄ¸ßµÍ£¬¶ø ÒÔ½÷É÷µÄÐж¯Óë¼á¾öµÄ·½Ê½À´Ö÷Ô×ÈËÃÇ¿É·ñ½á»é£»ÄѵÀÕâ²»ÊÇÃ÷ÏÔµØ˵£¬Î¨ÓÐËû ÃDzÅÄÜ´¦Àí¼Ì³Ð£¬´¦Àíְ룬´¦Àí¹«Ãñ£¬ÉõÖÁÓÚÊÇ´¦Àí¹ú¼ÒµÄÂð£¿ÒòΪȫ¿¿Ë½Éú ×Ó À´×é³É¹ú¼Ò£¬Õâ¸ö¹ú¼ÒÊDz»»á³¤¾ÃµÄ¢Ù¡£µ«ÊÇÒ²ÐíÓÐÈË»á˵£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÐû¸æËû ÃÇÀÄÓÃȨÁ¦£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÖÐÖ¹¡¢¿ÉÒÔÃüÁî¡¢¿ÉÒÔ½Ó¹ÜËûÃǵÄÊÀË×ȨÁ¦¡£¶à¿ÉÁ¯µÄ˵ ·¨£¡ÄÁʦÊÇÖ»ÒªÓÐÁËÒ»µã²»¹Ü¶àôСµÄÍ·ÄÔ£¬¡ª¡ª ÎÒ²»ÊÇ˵ÓÐÁËÒ»µãÓÂÆø£¬¡ª¡ª ×Ü »á²»¹Ü±ðÈËÔõôÑù¶ø×ÔÐÐÆäÊǵģ»ËûÃÇ¿ÉÒÔ°²È»ÈñðÈËÈ¥Ðû¸æ¡¢È¥ÖÐÖ¹¡¢È¥Ãü Áȥ½Ó¹Ü£¬¶øÖÕÓÚ»¹ÊÇËûÃÇ×Ô¼º×÷ÁËÖ÷ÈË¡£ÔÚÎÒ¿´À´£¬µ±ËûÃÇÓаÑÎÕ¿ÉÒÔ»ñµÃ È«¾ÖµÄʱºò£¬ ÄÇÄ©ÏÈ·ÅÆúÒ»²¿·Ö²¢²»ÄÜËãÊÇÒ»ÖֺܴóµÄÎþÉü¢Ú¡£ ¡¡¡¡¡¡¡¡¢Ù¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º¡°ÕâÒ»Çж¼ÊÇÈç´ËÖ®»ìÏýÔÚÒ»Æð£¬ÒÔÖ¹«ÃñµÄ×´¿öºÍ ²Æ²úµÄ¼Ì³Ð¾¹ÒªÍêÈ«È¡¾öÓÚÄÁʦ¡£ÔÚ·¨À¼Î÷Íõ¹úÈ«¾³ÄÚ£¬Ò»¸öÓ¤¶ùµÄµ®ÉúÊÇ ·ñºÏ·¨£¬Ò»¸ö¹«Ãñ¶ÔËû¸¸Ç׵IJƲúÊÇ·ñÓм̳ÐȨ£¬½ñºóÈýÊ®ÄêÄÚ·¨¹ú¾ÓÃñÊÇ ·ñ»áÓÉ˽Éú×ÓËù¹¹³É£»ÕâÒ»Çж¼Òª¾ø¶ÔµØÈ¡¾öÓÚÄÁʦ¡£Ö»ÒªÄÁʦµÄÖ°ÄÜ¿ÉÒÔ ²úÉúÕþÖÎЧ¹ûʱ£¬ÄÁʦ¾ÍÊÇÕæÕýµÄÐÐÕþ¹Ù¡£·¨¹úµÄ½ÌÊ¿»áÒ飬ÔÚÎÒ¿´À´£¬²Å ÊÇÕâ¸ö¹ú¼ÒÀïµÄÕæÕý¹ú¼Ò¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢ÚÕâÒ»Ìõ×¢£¬ ÔÚ £± £· £¶ £²Äê°æ±¾Öб»×÷Õßɾȥ¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ ¡¡ËÄ¡¡ ¾í

£² £± £²

¢Ù

½Ì£¬ËùÒÔÎÒÃǾÍÓ¦¸Ã¿íÈÝÒ»ÇÐÄܹ»¿íÈÝÆäËû×ڽ̵Ä×Ú½Ì £¬Ö» ÒªËûÃǵĽÌÌõÒ»µã¶¼²»Î¥·´¹«ÃñµÄÒåÎñ¡£ µ«ÊÇÓÐË-ÒªÊǵ¨¸Ò ˵£º ½Ì»áÖ®Í⣬ ±ðÎ޵þȣ¬ ¾ÍÓ¦¸Ã°ÑËûÇýÖð³ö¹ú¼ÒÖ®Í⣬ ³ý ¡¤¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤¡¤ ·Ç¹ú¼Ò¾ÍÊǽ̻ᣬ¾ýÖ÷¾ÍÊǽÌÖ÷¢Ú¡£ÕâÑùµÄÒ»ÖÖ½ÌÌõ£¬Î¨ÓÐÔÚ ÉñȨÕþ¸®Ö®Ï²ÅÊǺõģ¬ ¶øÔÚÆäËûÒ»ÇÐÕþ¸®Ö®Ï¾Ͷ¼ÊÇÓж¾ º¦µÄ¡£´«ËµÖкàÀûµÚËÄ¢ÛÔÚ½ÓÊÜÂÞÂí½ÌʱËù¸ù¾ÝµÄÄÇÖÖÀíÓÉ£¬ ÊÇÓ¦¸ÃʹµÃÒ»ÇÐÕýÖ±µÄÈ˶¼ÍÑÀëÂÞÂí½ÌµÄ£¬ ¶øÓÈÆäÊÇÿһ¸ö ÉÆÓÚ˼ÏëµÄ¾ýÖ÷¡£

µÚ¾ÅÕ¡¡½áÂÛ ÔÚÒѾ-Ìá³öÁËÕþÖÎȨÀûµÄÕæÕýÔ-Àí²¢ÇÒÊÔͼ°Ñ¹ú¼Òµì¶¨ ÔÚËüµÄ»ù´¡Ö®ÉÏÒÔºó£¬ Ê£ÏÂÀ´µÄ¾ÍÊÇÔõÑùͨ¹ýËüµÄ¶ÔÍâ¹Øϵ ¢Ù

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°ÐÅÑöÐûÑÔÖÐÒ»¸ö±ØÒªµÄ¡¢²»¿É»òȱµÄÌõ¿î¾ÍÊÇ£ºÎÒ¾ø²»

Ïà ÐÅ£¬ ÈÎ ºÎ ÈË ÓÉ ÓÚ Æä ×Ú ½Ì ³ç °Ý µÄ Ïë ·¨ ºÍ ÎÒ µÄ ²» ͬ£¬ ÓÚ ÊÇ ÔÚ ÉÏ µÛ Ãæ Ç° ¾Í »á ÊÇ ÓÐ ×ï µÄ¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú

¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷£º ¡°ÒªÏëµÃ¾È£¬¾Í±ØÐëÏñÎÒÕâÑù˼Ï롪¡ª Õâ¾ÍÊÇ·çÃÒÒ»ÊÀµÄ

¿ÉŵĽÌÌõ¡£Èç¹ûÄãÃDz»´Ó³Ç°îÀï°ÑÕâÌõµØÓüµÄ½ÌÌõÇý³ý³öÈ¥£¬ÄãÃǾÍÓÀÔ¶Ò²³É ¾Í ²»Á˹«¹²µÄºÍƽ¡£Ë-ÒªÊDz»¾õµÃËü¿É²À£¬Ë-¾Í²»¿ÉÄÜÊÇ»ù¶½Í½£¬Ò²²»¿ÉÄÜÔçÒ» ¸ö¹«Ãñ»òÕßÊÇÒ»¸öÈË£¬Ëû¾ÍÊÇÒ»¸ö±ØÐëÄÃÀ´Ï׸øÈ«ÈËÀàµÄ°²Äþ×÷ΪÎþÉü¼ÀÆ·µÄħ ¹í¡£ ¡± ¡ª¡ª Òë×¢ ¢Û

ºàÀûµÚËÄ£¨£± £µ £¸ £¹¡ª£± £¶ £± £°Ä꣩Ϊ½áÊøÊ®ÁùÊÀ¼ÍÏ°ëÒ¶·¨¹ú×Ú½ÌÕ½ÕùµÄ·¨¹ú

¹úÍõ¡£¾Ý˵ºàÀûµÚËÄÔøÕÙ¼¯¹ýÒ»´Î»ù¶½½ÌоɽÌÁ½·½µÄ»áÒ飻»áÉÏн̷½Ãæ³ÐÈÏ ÐÅÑö¾É½ÌÒ²¿ÉÒԵþȣ¬¶ø¾É½Ì·½ÃæÔò·ñÈÏÐÅÑöн̿ÉÒԵþȡ£ÓÚÊǺàÀûµÚËľö¶¨ ÐÅÑö¾É½Ì¡£¡ª¡ª Òë×¢


µÚ¾ÅÕ¡¡½áÂÛ

£² £± £³

À´Ö§³ÖËü£» Õâ¾Í°üÀ¨¹ú¼Ê·¨¡¢ ͨÉÌ¡¢ Õ½ÕùµÄȨÀûÓëÕ÷·þ¡¢ ¹« ·¨¡¢ ͬÃË¡¢ ̸ÅС¢ ÌõÔ¼£¬ µÈµÈ¡£ µ«ÕâÒ»Çй¹³ÉÁËÒ»ÖÖÐÂµÄ¶Ô Ï󣬶ø¶ÔÎÒÕâƪ¼ò¶ÌµÄÂÛÎÄ¢ÙÀ´Ëµ¾ÍδÃâÌ«´óÁË£¬ÎÒ»¹ÊÇʼÖÕ Ö»°ÑËüÏÞ¶¨ÔÚÎҵķ¶Î§ÒÔÄÚ°É¡£

¢Ù

¡¶Éç»áÆõÔ¼ÂÛ¡· Ö»ÊÇһƪ ¡°¼ò¶ÌµÄÂÛÎÄ¡±£¬Â¬ËóÔ-À´Ôø×¼±¸Ð´Ò»²¿ ¡¶ÕþÖÎ

ÖƶÈÂÛ¡· µÄ¾ÞÖøµÄ¡£ ¿É²Î¿´±¾Êé ¡°Ç°ÑÔ¡± ×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢


¸½¡¡¡¡Â¼ ¡¶ÈÕÄÚÍßÊָ塷 µÚ¶þÕÂ

ÂÛÆÕ±éµÄÈËÀàÉç»á

¢Ù

ÈÃÎÒÃÇÏÈÀ´Ì½ÌÖÕþÖÎÖƶȵıØÒªÐÔÊǴӺζøÀ´µÄ¡£ È˵ÄÁ¦Á¿¶ÔÓÚÆä×ÔÈ»ÐèÒª¼°ÆäÔ-ʼ״̬ÐγÉÁËÕâÑùµÄ±È Àý£¬ÒÔÖÂÕâÖÖ״̬µÄ±ä»¯ºÍÕâÖÖÐèÒªµÄÔö³¤²»¹ÜÊǶàô΢С£¬ Ëû¶¼ÐèÒªÓÐËûµÄͬÀàÀ´°ïÖú£» ¶øµ±ËûµÄÓûÍûÖÕÓÚÒª²¢ÍÌÕû¸ö ×ÔÈ»½çµÄʱºò£¬¾ÍÊÇÈ«ÈËÀ඼ºÏÔÚÒ»ÆðÒ²ÄÑÓÚ÷Ð×ãËüÃÇÁË¡£Õý ÊÇÕâÖÖʹµÃÎÒÃÇҪΪ·Ç×÷¶ñµÄÔ-Òò£¬ Ò²¾ÍÕâÑù°ÑÎÒÃÇת»¯Îª Å«Á¥£¬ ²¢ÇÒͨ¹ý¸¯Ê´ÎÒÃǶøÔÚÅ«ÒÛ×ÅÎÒÃÇ¡£ ÎÒÃÇ´àÈõµÄÇé²Ù Ö®³öÓÚÎÒÃǵÄÌìÐÔ£¬ »¹Ô¶²»Èç³öÓÚÎÒÃǵÄÌ°À·£» Ëæ×ÅÎÒÃÇµÄ ¼¤ÇéÔÚ·ÖÁÑÎÒÃÇ£¬ ÎÒÃǵÄÐèÇóÒ²¾ÍÔ½·¢¿¿Â£ÎÒÃÇ£» ÎÒÃÇÔ½ÊÇ ³ÉΪÎÒÃÇͬÀàµÄµÐÈË£¬ ÎÒÃǾÍÔ½·¢ÎÞ·¨·À·¶ËûÃÇ¡£ Õâ¾ÍÊÇÆÕ ±éÉç»áµÄ×î³õŦ´ø£» Õâ¾ÍÊÇÈËËùÊìÖªµÄ±ØÐèÐԷ·ð¾¹ÒÔÖ®ÖÏ

¢Ù

±¾Õ±êÌâ×î³õ×÷£º ¡°ÂÛÈËÓëÈËÖ®¼ä¸ù±¾¾ÍûÓÐ×ÔÈ»¶øÈ»µÄÆÕ±éÉç»á¡±¡£ ¡¶Å¦

ɳ´ú¶ûÊָ塷×÷£º ¡°ÂÛ×ÔȻȨÀûÓëÆÕ±éÉç»á¡±¡£ ¡¶×ÔȻȨÀû¡·£¨£Ä£ò£ï £é £ô£î£á £ô £õ £ò£å £ì£¬»òÒëÌì ¸³ ÈËȨ£© ÊǵҵÂÂÞΪ ¡¶°Ù¿ÆÈ«Êé¡· µÚÊ®¾íËùдµÄÒ»Ìõ£»¹ØÓÚËüºÍ±¾ÕµĹØϵ£¬Ïê Ï¡£¡ª¡ª Òë×¢


¸½¡¡¡¡Â¼

£² £± £µ

Ï¢ÁËÎÒÃǵÄÇé²Ù¡¢ ͬʱÿ¸öÈËÓÖ¶¼ÏëÎÞÐè¼ÓÒÔÅàÓý±ãÄÜߢȡ Æä¹ûʵµÄÄÇÖÖÓÑ°®µÄ»ù´¡ÁË¡£ÖÁÓھʹó×ÔÈ»µÄͬһÐÔ¶øÑÔ£¬Ôò ËüÔÚÕâÉÏÃæµÄ×÷ÓÃÈ´µÈÓÚÁ㣻 ÒòΪËü¶ÔÓÚÈËÃÇͬÑùµØ¼ÈÊÇÕù Ö´µÄ¶øÓÖÊǽáºÏµÄÖ÷Ì⣬ Ëü×ÜÊÇÔÚÈËÃÇÖмä¼È²¥ÏÂÁ˾ºÕùºÍ ¼µ¶Ê£¬ ҲͬÑù²¥ÏÂÁËÃ÷ÖÇÓëºÍг¡£ ´ÓÊÂÎïµÄÕâÖÖÐÂÖÈÐòÖ®ÖУ¬±ã²úÉúÁË´óÁ¿ÎÞ·¨¹À¼ÆµÄ¡¢Ã» ÓйæÔòµÄ¡¢±ä»¯ÎÞ³£µÄ¹Øϵ£¬ÈËÃÇ×ÜÊDz»¶ÏµØÔڸıä×ÅËüÃÇ£» ÓÐÒ»¸öÈËÁ¦Í¼°ÑËüÃǹ̶¨ÏÂÀ´£¬ ¾ÍÓÐÒ»°Ù¸öÈËÁ¦Í¼°ÑËüÃÇÍÆ ·-¡£ ¼ÈÈ»ÔÚ×ÔȻ״̬֮ÖУ¬ Ò»¸öÈ˵ÄÏà¶ÔÉú´æÓÐÀµÓÚǧ°ÙÖÖ ²»¶ÏÔڱ䶯×ŵÄÆäËû¹Øϵ£¬ ËùÒÔËûµÄÒ»ÉúÖ®ÖÐÒ²¾Í¾ö²»»áÓÐ Á½¸öʱ¿ÌÄܿ϶¨ÊÇͬÑùµÄ£» ºÍƽÓëÐÒ¸£¶ÔËûÀ´ËµÖ»²»¹ýÊÇÒ» ÉÁ¶øÒÑ£» ³ýÁËÓÉËùÓÐÕâÀà±ä»Ã¸¡³ÁËùÔì³ÉµÄ¿àÄÑÖ®Í⣬ ¾ÍÔ٠ҲûÓÐʲôÊÇÓÀ¾Ã³¤´æµÄÁË¡£ µ±ËûµÄÇé²ÙºÍËûµÄ˼ÏëÄܹ»ÉÏ Éýµ½ÈÈ°®ÖÈÐòºÍÈÈ°®³ç¸ßµÄµÀµÂ¹ÛÄîµÄʱºò£¬ Ëû¾Í¾ö²»¿ÉÄÜ ÔÚÒ»ÖÖʹµÃ×Ô¼ººÃ»µÄª±æ¡¢ Éƶñ²»·ÖµÄÊÂÎï״̬֮ÖУ¬ È·ÇÐ µØÔËÓÃ×Ô¼ºµÄÔ-Ôò¡£ Òò¶øÏóÕâÖÖÓÉÎÒÃǵĻ¥ÏàÐèÒªËù¿ÉÄܲúÉú³öÀ´µÄÆÕ±éÉç »á£¬ ¾Í¾ö²»»á¶ÔÂÙÓÚ¿àÄѵÄÈËÃÇÌṩһÖÖÓÐЧµÄÔ®Öú£» »òÕß ËµÖÁÉÙÒ²ÊÇ£¬ ËüÖ»¶ÔÓÚÄÇЩÒѾ-ÓµÓйý¶àÁ¦Á¿µÄÈ˲ŻḳÓè еÄÁ¦Á¿£¬ ¶ø¹ã´óµÄ±»ÀäÂä¡¢ ÊÜÖÏÏ¢¡¢ ÊÜѹեµÄÈõÕßÈ´ÕÒ²» µ½Ò»¸öÈÝÉíÖ®Ëù£¬ ËûÃǵĴàÈõµÃ²»µ½ÈκÎÖ§³Ö£¬ ²¢ÇÒËûÃÇÖÕ ½«ÂÙΪËûÃÇËùÔø¾-ÆÚ´ý×ÅÄÜʹ×Ô¼ºÐÒ¸£µÄÄÇÖÖÆ-È˵ĽáºÏ¢Ù µÄÎþÉüÆ·¡£ ¢Ù

¡°½áºÏ¡± Ö¸ÈËÓëÈ˽áºÏ³ÉÕþÖÎÉç»á¡£¡ª¡ª Òë×¢


£² £± £¶

¸½¡¡¡¡Â¼

¡²Èç¹ûÈËÃÇÒ»µ©È·ÐÅ£¬Ê¹ÈËÃǸù¾Ý×ÔÔ¸µÄÁªÏµµÃÒÔ»¥Ïà½á ºÏµÄ¶¯»ú£¬ ÆäÖв¢Ã»ÓÐÈκζ«Î÷ÊǺÍÍŽáÓйصģ» ²¢ÇÒÔ¶²» ÊÇÌá³öÒ»¸ö¹²Í¬¸£ìíµÄÄ¿±ê£¬ ʹÿ¸öÈ˶¼¿ÉÒÔ´ÓÖÐÈ¡µÃ×Ô¼º µÄÒ»·Ý£¬ ·´¶øÊÇÒ»¸öÈ˵ÄÐÒ¸£¾ÍÔì³ÉÁËÁíÒ»¸öÈ˵IJ»ÐÒ£» Èç ¹ûÈËÃÇÖÕÓÚ¿´µ½£¬ ËûÃÇ»¥Ïà½Ó½ü²¢²»ÊÇ°ÑÈËÈ˶¼ÒýÏòÆÕ±éµÄ ÃÀºÃ£¬ ·´¶øÖ»²»¹ýÊÇÒòΪÈËÈ˶¼ÔÚ»¥ÏàÊèÔ¶£» ÄÇÄ©ÈËÃÇ¾Í»á ¸Ðµ½£¬ ¼´Ê¹ÕâÑùÒ»ÖÖ״̬¿ÉÒÔÑÓÐøÏÂÈ¥£¬ Ëü¶ÔÓÚÈËÀàÒ²Ö»²» ¹ýÊÇÒ»¸ö×ï¶ñÓë¿àÄѵÄԴȪ°ÕÁË£¬ ÆäÖÐÿ¸öÈ˶¼Ö»¿´µ½×Ô¼º µÄÀûÒ棬 ËùÒԾͶ¼Ö»×·Ëæ×Ô¼ºµÄÒâͼ²¢ÇÒ¶¼Ö»ÇãÌý×Ô¼ºµÄ¼¤ Çé¡£ ¡³¢Ù Òò´Ë£¬ ÌìÐÔµÄÌðÃÜÉùÒô¶ÔÎÒÃǾͲ»ÔÙÊÇÒ»¸öÕýÈ·ÎÞÎóµÄ Òýµ¼£¬ ¶øÎÒÃÇËùµÃÖ®ÓÚËüµÄÄÇÖÖ¶ÀÁ¢×´Ì¬Ò²¾Í²¢²»ÊÇÒ»ÖÖ¿É Ô¸ÍûµÄ״̬ÁË£» ºÍƽÓëÇå°×£¬ ÔçÔÚÎÒÃÇÄܳ¢µ½ËüÃǵÄÃÀζ֮ Ç°£¬ ¾ÍÒѾ-ÓÀÔ¶´í¹ýÈ¥ÁË¡£ ΪÔ-ʼʱ´úÓÞÃÁµÄÈËÃÇËù¸Ð¾õ²» µ½µÄ¡¢ Ϊºó´úÒѾ-¿ª»¯Á˵ÄÈËÃÇËù´í¹ýÁ˵ÄÄÇÖֻƽðʱ´úµÄ ÐÒ¸£Éú»î£¬ ¶ÔÓÚÈËÀà˵À´½«ÓÀÔ¶ÊÇÒ»ÖÖÄ°ÉúµÄ״̬ÁË£» »òÔò ÊÇÓÉÓÚµ±ÓпÉÄÜÏíÊÜËüµÄʱºò¶øδÄÜÈÏʶËü£¬ »òÔòÊÇÓÉÓÚµ± ÓпÉÄÜÈÏʶËüµÄʱºòȴɥʧÁËËü¡£¢Ú ´ËÍ⻹ÓУºÕâÖÖÍêÈ«µÄ¶ÀÁ¢ºÍÕâÖÖºÁÎÞ¹æÂÉ¿ÉÑÔµÄ×ÔÓÉ£¬ ÄÄÅÂʼÖÕÊǺÍÌ«¹ÅµÄÇå°×ÎÞ¹¼½áºÏÔÚÒ»ÆðµÄ£¬ Ò²ÖÕ¹éÊÇÒ»¼þ

¢Ù ¢Ú

±¾¶ÎÎÄ×ÖÔÚÊÖ¸åÖб»×÷Õßɾȥ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¡°µ±ÓпÉÄÜÏíÊÜËüµÄʱºò¶øδÄÜ ÈÏ Ê¶ Ëü¡± Ö¸ ¡°»Æ ½ð ʱ ´ú µÄ ÐÒ ¸£ Éú »î¡± ¶ø

¡°ÎªÔ-ʼʱ´úÓÞÃÁµÄÈËÃÇËù¸Ð¾õ²»µ½¡±£»¡°µ±ÓпÉÄÜÈÏʶËüµÄʱºòȴɥʧÁËËü¡± Ö¸ ¡°»Æ½ðʱ´úµÄÐÒ¸£Éú»î¡± ¶ø ¡°Îªºó´úÒѾ-¿ª»¯Á˵ÄÈËÃÇËù´í¹ý¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


¸½¡¡¡¡Â¼

£² £± £·

¸ù±¾ÐԵĻµÊ£¬ ²¢ÇÒ»áËðº¦ÎÒÃÇ×îÓÅÐãµÄ²ÅÄܵĽø²½µÄ£» ÄÇ ¾ÍÊÇ£¬ ËüȱÉÙÄÇÖÖ¹¹³ÉΪÕûÌåµÄ¸÷¸ö²¿·ÖÖ®¼äµÄÁªÏµ¡£ ´óµØ ÉÏ¿ÉÒÔ²¼ÂúÈËÀ࣬ ¶øËûÃÇÖ®¼äÈ´¼¸ºõûÓÐÈκν»Í¨£» ÎÒÃÇ¿É ÒÔÔÚijЩµãÉÏ»¥Ïà½Ó´¥£¬ ȴûÓÐÈκÎÒ»µã¿ÉÒÔ°ÑÎÒÃǽáºÏÆð À´£» ÿ¸öÈËÔÚ±ðÈËÖмäʼÖÕ¶¼Êǹ¶ÀµÄ£¬ ÿ¸öÈ˶¼Ö»Ïë×Å×Ô ¼º£» ÎÒÃǵÄÀí½âÁ¦²»Äܵõ½·¢Õ¹£» ÎÒÃǺÁÎ޸оõ¶ø»î×Å£¬ ÎÒ ÃÇδÔøÉú»î¾ÍËÀÈ¥£» ÎÒÃÇÈ«²¿µÄÐÒ¸£¾ÍÖ»ÔÚÓÚ²¢²»ÈÏʶ×Ô¼º µÄ¿àÄÑ£» ÎÒÃǵÄÄÚÐÄÀï¼ÈûÓÐÉÆÁ¼£¬ ÎÒÃǵÄÐÐΪÖÐҲûÓеÀ µÂ£» ÎÒÃÇÓÀÔ¶Ò²²»»á³¢µ½Áé»êµÄ×îÃÀÃîµÄÇé²Ù£¬¡ª¡ª ÄǾÍÊÇ ¶ÔµÂÐеÄÈÈ°®¡£ ¡²µÄÈ·£¬ÈËÀàÕâ¸ö×ÖÑùÖ»²»¹ýÏò¾«ÉñÌṩÁËÒ»¸ö´¿¼¯ÌåµÄ ¡¤¡¤ ¹ÛÄ¶ø²¢²»¼Ù¶¨¹¹³ÉÈËÀàµÄ¸öÌåÖ®¼äÓÐÈκÎÕæÕýµÄ½áºÏ¡£ÌÈ ÈçÎÒÃÇÔ¸Ò⣬ ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔ²¹³äÕâÑùÒ»Ïî¼ÙÉ裺 ÈÃÎÒÃÇÏëÏóÈË Àà×÷Ϊһ¸öµÀµÂÈ˸ñ¶ø¸³ÓÐÒ»ÖÖ¹²Í¬Éú´æµÄÇé²Ù£¬ Õâ¾Í¸³¸ø ËûÒÔ¸öÐÔ²¢Ê¹Ö®¹¹³ÉΪһ¸ö¸öÌ壻 ͬʱ»¹¸³ÓÐÒ»ÖÖÆÕ±éµÄ¶¯ Á¦£¬ ÄÜΪ×ÅÒ»¸öÓëÕûÌåÏà¹ØµÄ×ÜÄ¿±ê¶ø°Ñ¸÷¸ö²¿·Ö¶¼·¢¶¯Æð À´¡£ ÈÃÎÒÃÇÏëÏó£º ÕâÖÖ¹²Í¬µÄÇé²ÙÒ²¾ÍÊÇÈ˵ÀµÄÇé²Ù£¬ ²¢ÇÒ ×ÔÈ»µÄ·¨ÔòÒ²¾ÍÊÇÕû¸öÕâ¼Ü»úÆ÷µÄ×÷ÓÃÔ-Àí¡£ È»ºó£¬ ¾ÍÈÃÎÒ ÃÇÀ´¹Û²ì£¬ È˺ÍËûµÄͬÀà´¦ÓÚÕâÖÖ¹Øϵ֮ÖеÄÕâÒ»ÌåÖƽ«»á ²úÉúʲô½á¹û¡£ ºÍÎÒÃÇÏëÏóµÄÍêÈ«Ïà·´£¬ ÎÒÃǽ«·¢ÏÖ£º Éç»á µÄ ½ø ²½ »á »½ ÐÑ ¸ö ÈË µÄ Àû Òæ ¶ø ÖÏ Ï¢ ÄÚ ÐÄ Àï µÄ ÈË µÀ£» ×Ô È» ·¨ Ôò £¨µ¹²»ÈçÓ¦¸Ã³Æ֮ΪÀíÐÔ·¨Ôò£©µÄ¸ÅÄîÊÇΨÓе±¼¤ÇéµÄÊÂÏÈ·¢ չʹµÃËüÄÇÈ«²¿µÄ½Ì½ë¶¼ÎÞÄÜΪÁ¦µÄʱºò£¬ ²Å»á¿ªÊ¼·¢Õ¹Æð À´µÄ¡£ Óɴ˿ɼû£¬ ´ó×ÔÈ»Ëù°ä²¼µÄÕâÖÖËùνµÄÉç»áÌõÔ¼£¬ ÄË ÊÇһĻµÀµØµÄ»Ã¾°£» ÒòΪËüÄÇЩÌõ¼þÊÇÓÀÔ¶ÈÏʶ²»Á˵ĻòÕß


¸½¡¡¡¡Â¼

£² £± £¸

ÊDz»ÄÜʵÏֵģ¬ËùÒÔÎÒÃǾͱØÐëÊÇÄ®ÊÓËüÃÇ»òÕßÊÇ¿¹¾ÜËüÃÇ¡£ ¡²¼ÙÈçÆÕ±éÉç»á´æÔÚÓÚʲôµØ·½£¬¶ø²»ÊÇ´æÔÚÓÚÕÜѧ¼ÒµÄ ÌåϵÀÄÇÄ©£¬ÕýÈçÎÒËù˵¹ýµÄ£¬Ëü¾Í»áÊÇÒ»¸öµÀµÂµÄÉúÃü£¬ ÓÐ×ÅËü×ÔÉí¹ÌÓеÄÆ·ÖʶøÓë¹¹³ÉËüµÄÄÇЩ¸öÌåÉúÃüµÄÆ·ÖÊ½Ø È»²»Í¬£¬ ÓеãÏóÊÇ»¯ºÏÎïËù¾ßÓеÄÌØÐÔ²¢·ÇµÃ×Ô¹¹³É»¯ºÏÎï µÄÈκÎÒ»ÖÖ»ìºÏÎïÄÇÑù¡£ ´ó×ÔÈ»½Ì¸øÒ»ÇÐÈ˵ģ¬ ¾ÍÓ¦¸ÃÓÐÒ» ÖÖÆÕ±éµÄÓïÑÔ£¬ Äǽ«ÊÇÈËÃÇ»¥ÏཻͨµÄÆձ鹤¾ß£» ¾ÍÓ¦¸ÃÓÐ Ò»ÖÖ¹²Í¬µÄÉñ¾-ÖÐÊ࣬ ¿ÉÒÔÓÃÓÚËùÓи÷²¿·ÖÖ®¼äµÄͨѶ¡£ ¹« ¹²µÄÀûº¦¾Í²»È¨½öÊǸöÈËÀûº¦µÄ×ܺͣ¬ ÏóÊÇÔÚÒ»ÖÖ¼òµ¥µÄ¼¯ ºÏÌåÀïÄÇÑù£¬ ¶øÓ¦¸Ã˵ÊÇ´æÔÚÓÚ°ÑËûÃǽáºÏÔÚÒ»ÆðµÄÄÇÖÖÁª ϵ֮ÖУ» Ëü»á´óÓÚÄÇÖÖ×ܺͣ» ²¢ÇÒÔ¶²»Êǹ«¹²¸£ìí½¨Á¢ÔÚ¸ö Ìå µÄ ÐÒ ¸£ Ö® ÉÏ£¬ ·´ ¶ø ÊÇ ¹« ¹² ¸£ ìí ²Å ÄÜ ³É Ϊ ¸ö Ìå ÐÒ ¸£ µÄ Ô´ Ȫ¡£ ¡³¢Ù ÔÚ¶ÀÁ¢×´Ì¬ÖУ¬ ÀíÐÔ¸ù¾ÝÎÒÃÇ×ÔÉíÀûÒæµÄ¹Ûµã¾Í»áÒýµ¼ ×ÅÎÒÃÇ»ãºÏ³ÉΪ¹«¹²µÄ¸£Àû£» ÕâÖÖ˵·¨ÄËÊÇ´íÎóµÄ¡£ ¸öÈËÀû ÒæÔ¶²»ÊǺÍÆÕ±éµÄ¸£Àû½áºÏÔÚÒ»Æ𣬠·´¶øÔÚÊÂÎïµÄ×ÔÈ»ÖÈÐò Ö®ÖÐËüÃÇÊDZ˴˻¥ÏàÅųâµÄ£» Éç»á·¨ÔòÄËÊÇÒ»ÖÖî¿é ÿ¸ö È˶¼Ïë°ÑËü¼ÓÖ®ÓÚ±ðÈË£¬ È´²»¿Ï¼ÓÖ®ÓÚ×Ô¼º¡£ ±»ÖÇ»ÛËùÃɱΠµÄ¶ÀÁ¢ÈË»á˵£º ¡°ÎÒ¾õµÃ×Ô¼ºÔÚÈËÀàÖм䵢¾ªÊֻܿࣻºÃÊÇÒª Ä©ÎÒ×Ô¼º²»ÐÒ£¬ ҪĩÎÒ¾Íʹ±ðÈ˲»ÐÒ¡£ ¶ø×î°®ÎÒµÄÈË£¬ Ī¹ý ÓÚÎÒ×Ô¼ºÁË¡£ ¡±¢ÚËû»¹¿ÉÒÔ²¹³ä˵£º¡°ÒªÏëµ÷ºÍÎÒ×Ô¼ºµÄÀûÒæºÍ ¢Ù

ÒÔÉÏÁ½¶ÎÎÄ×ÖÔÚÊÖ¸åÖо-×÷Õßɾȥ¡£¡ª¡ª Òë×¢

¢Ú

´Ë´¦ÒýÎÄÒý×ÔµÒµÂÂÞ¡¶×ÔȻȨÀû¡·Ìõ£¬ÒÔÏÂ×÷Õß·´²µÁ˵ҵÂÂÞµÄÂ۵㡣¿É

²Î¿´ ¡¶âã»Ú¼¡· µÚÄ©Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢


¸½¡¡¡¡Â¼

£² £± £¹

±ðÈ˵ÄÀûÒ棬 ÄÇÊÇÍ÷È»¡£ Äã¶ÔÎÒ˵µÄÓйØÉç»á·¨ÔòµÄºÃ´¦µÄ Ò»Çл°£¬ ¶¼¿ÉÄÜÊǺû°£» ¼ÙÈçÎÒ¶Ô±ðÈËÑϸñ×ñÊØʱ£¬ ÎÒÈ·ÓÐ °ÑÎÕËûÃÇÒ²»á¶ÔÎÒ×ñÊØ¡£ È»¶øÔÚÕâÒ»µãÉÏ£¬ ÄãÄܸøÎÒʲôȷ Çб£Ö¤ÄØ£¿²¢ÇÒ¿´µ½×Ô¼º±©Â¶ÔÚ×îÇ¿ÕßËù¿ÉÄܼÓÖ®ÓÚÎҵĸ÷ ÖÖ»öº¦Ö®Ï£¬ ¶øÎÒÓÖ²»¸ÒÈ¡³¥ÓÚÈõÕߣ» ÄѵÀÎҵĴ¦¾³»¹ÄÜÓÐ ±ÈÕâ¸üÔãµÄÁËÂð£¿ÒªÄ©¾Í¸øÎÒ±£Ö¤£¬ ¾ö²»»á·¢ÉúÈκβ»¹«Õý µÄÊÂÇ飻 Ҫĩ¾Í±ðÖ¸ÍûÔÚÎÒÕâ·½ÃæÓÐʲô¿ËÖÆ¡£ ¾¡¹ÜÄãºÜ¿É ÒÔÏòÎÒ˵£º ·ÅÆúÁË×ÔÈ»·¨ÔòËù¼ÓÖ®ÓÚÎÒµÄÒåÎñ£¬ ÎÒÒ²¾Íͬʱ ±»°þ¶áÁËËüÄÇȨÀû£¬ ²¢ÇÒÎҵı©ÐÐÒ²¾ÍÅú×¼Á˱ðÈËËù¿ÉÄÜ¶Ô ÎÒÊ©¼ÓµÄÒ»Çб©ÐС£ µ«ÎÒÈ´¸üÔ¸Òâ³ÐÈÏ£¬ ÎÒ¸ù±¾¿´²»³öÎÒµÄ ½ÚÖÆÔõô¾ÍÄܹ»¶ÔÎÒ×ö³ö±£Ö¤¡£ºÎ¿öºÍÇ¿ÕßÒ»µÀ¹Ï·ÖÈõÕߣ¬Ê¹ Ç¿ÕßÓÐÀûÓÚÎÒ£¬ ÄÇÒ²ÊÇÎÒµÄÊ£» ÄÇÒª±ÈÕýÒå¸ü¼ÓÓÐÀûÓÚÎÒµÄ ÀûÒæºÍÎҵݲȫ¡±¡£Ã÷ÖǶø¶ÀÁ¢µÄÈËÖ®ËùÒÔÕâÑùÍÆÂÛ£¬ÆäÖ¤¾Ý ¾ÍÊÇÒ»ÇÐÖ÷ȨÉç»á¶¼ÊÇÕâÑùÍÆÂ۵ģ¬ ËüÃǵÄÐÐΪ¶¼ÊÇÖ»¹ËËü ÃÇ×Ô¼ºµÄ¡£ ¶ÔÓÚÕâÀàÑÔÂÛÄÜÓÐʲô¼áÇ¿µÄ´ð¸´ÄØ£¿¡ª¡ª ¼ÙÈçÎÒÃDz» ÏëÓÃ×Ú½ÌÀ´°ïÖúµÀµÂ£¬ ²¢Ê¹Éϵ۵ÄÒâÖ¼Ö±½Ó²ÎÔ¤ÈËÀàÉç»áµÄ ÁªÏµµÄ»°¡£ È»¶øÖÇÕßÃÇÓйØÉϵ۵ijç¸ß¸ÅÄî¡¢ ËüËù¼ÓÖ®ÓÚÎÒ ÃǵÄÄÇЩÃÀÃîµÄ²©°®·¨Ôò¡¢ ¹¹³ÉËüËùÒªÇóÓÚÎÒÃǵÄÄÇÖÖÕæÕý ×ڽ̳ç°ÝµÄÁé»ê´¿½àµÄÖÖÖÖÉç»áµÂÐУ¬ ×ÜÊÇÍÑÀëȺÖڵġ£ ÈË ÃÇ×ÜÒª°ÑËûŪ³ÉÒ»¸ö¾ÍÏóËûÃÇ×Ô¼ºÒ»ÑùÚ¤Íç²»ÁéµÄÉϵۣ¬ Ëû ÃǺÃÏòËû¹©Ï×ÉÏһЩÁ®¼ÛµÄÉÌÆ·£¬ ºÃÒÔËûµÄÃûÒåÀ´±£Ö¤×Ô¼º ÄܳÁäÏÓÚǧ°ÙÖÖ¿Éŵġ¢ ÆÆ»µÐԵļ¤ÇéÀïÃæÈ¥¡£ ¼ÙÈçÕÜѧºÍ ·¨ÂÉÔ¼Êø²»ÁË¿ñÈÈÖ÷ÒåµÄÅ-Ñ棬 ¼ÙÈçÈ˵ÄÉùÒô²¢²»±ÈÉÏµÛµÄ ÉùÒô¸üÇ¿£» ÄÇÄ©Õû¸ö´óµØ¾Í»áѪÁ÷³ÉºÓ£¬ È«ÈËÀàÒ²¾Í»áת˲


£² £² £°

¸½¡¡¡¡Â¼

ÃðÍöµÄ¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ Èç¹ûÖÁ¸ßÕߵĹÛÄîÒÔ¼°×ÔÈ»·¨ÔòµÄ¹ÛÄ ÄËÊÇ Ã¿¸öÈËÄÚÐÄÉúÀ´¹ÌÓеģ»ÄÇôËûÃÇÖ®¼äÒª¹«¿ª»¥Ïà½øÐн̵¼£¬ ¾Í³ÉΪһ³¡ÍêÈ«¶àÓàµÄ²ÙÐÄÁË¡£ ÄǾͻáÊÇ°ÑÎÒÃÇÒѾ-ÖªµÀµÄ ¶«Î÷Ôٽ̸øÎÒÃÇ£¬ ¶øÈËÃÇËù²ÉÈ¡µÄÄÇÖÖ·½Ê½µ¹ÊǸüÊÊÓÚʹÎÒ ÃÇ°ÑËüÍüµôµÄ¡£ ÌÈÈô²»ÊÇÄÇÑù£» ÄÇÄ©¸ù±¾¾Í²»Ôø±»Éϵ۸³Óè ¹ýÕâЩ¶«Î÷µÄËùÓÐÕâЩÈË£¬ Ò²¾ÍÎÞÐëÖªµÀËüÃÇÁË¡£ Ò»µ©Îª´Ë ¶øÐèÒªÓÐijЩÌØÊâµÄ½Ì½ëʱ£¬ ÿ¸öÃñ×å¾Í¶¼»áÓÐÆä×Ô¼ºµÄ½Ì ½ë£¬ ÈËÃÇ»¹¿ÉÒÔÖ¤Ã÷ÄǶÔËûÃÇÄËÊÇΨһÁ¼ºÃµÄ½Ì½ë£» µ«ÓÉ´Ë ¶øÀ´µÄÈ´ÍùÍù¸ü¶àµÄÊÇÍÀɱºÍıº¦£¬ ¶ø²»ÊÇÒ»ÖÂÓëºÍƽ¡£ Òò¶ø£¬¾ÍÈÃÎÒÃǰѸ÷ÖÖ²»Í¬µÄ×ڽ̽ëÃü¶¼¸éÔÚÒ»ÅÔ°É£¬ÀÄ ÓÃËüÃÇËùÔì³ÉµÄ×ïÐв¢²»ÑÇÓÚÔËÓÃËüÃÇÖ®¿ÉÒÔÃâ³ý×ïÐУ» Õâ ¸öÎÊÌâÉñѧ¼Ò´ÓÀ´¶¼Ö»ÊÇËßÖ®ÓÚÈËÀàµÄÆ«¼ûµÄ£¬ ÏÖÔÚ¾ÍÈÃÎÒ Ãǽ»¸øÕÜѧ¼ÒÀ´Éó²é°É¡£ ¿ÉÊÇÕÜѧ¼ÒÓÖ°ÑÎÒËͻص½ÁËÈËÀà±¾ÉíµÄÃæÇ°£¬ ΨÓÐÈËÀà ²ÅÄÜ×ö³ö¾ö¶¨À´£¬ ÒòΪȫÌåµÄ×î´óÐÒ¸£Ò²¾ÍÊÇËûÃÇËù¾ßÓÐµÄ Î¨Ò»ÈÈÇé¡£ËûÃÇ»áÏòÎÒ˵£¬ÕýÊǹ«Òâ²ÅÊǸöÈËËùÓ¦¸ÃÇë½ÌµÄ£¬ ΪµÄÊÇÄܶ®µÃËûÓ¦¸Ã×÷Ò»¸öÈË¡¢ Ò»¸ö¹«Ãñ¡¢ Ò»¸ö³¼Ãñ¡¢ Ò»¸ö ¸¸Çס¢ Ò»¸öº¢×Ó¸÷µ½Ê²Ã´³Ì¶È£¬ ÒÔ¼°Ê²Ã´Ê±ºòÊʺÏÓÚËûµÄÉú ºÍËÀ¡£ÎÒÃǵĶÀÁ¢ÈË»á˵£º ¡°ÎÒ³ÐÈÏ£¬ÎÒÔÚÆäÖÐȷʵ¿´µ½ÁËÎÒ ¿ÉÒÔÚÑѯµÄ×¼Ôò£¬ µ«ÊÇÎÒ»¹Ã»Óп´³öʹÎÒÓ¦¸Ã·þ´ÓÕâÖÖ×¼Ôò µÄÀíÓÉ¡£ÎÊÌâ²»ÔÚÓڽ̵¼ÎÒʲôÊÇÕýÒ壻ÎÊÌâÔÚÓÚÏòÎÒÖ¸Ã÷£¬ ÎÒ×÷È˹«Õý¾Í»áÓÐʲôºÃ´¦¡£ ¡±ÊÂʵÉÏ£¬¼ÙÈ繫Òâ¾ÍÊÇÿ¸ö¸ö ÈË´¿ÀíÖǵÄÐÐΪ£¬ ËüÄÜÔÚ¼¤Çéƽ¾²µÄʱ¿Ì¶ÔÓÚÒ»¸öÈËËù¿ÉÄÜ ÒªÇóÓÚ×Ô¼ºÍ¬ÀàµÄ¡¢ ÒÔ¼°×Ô¼ºÍ¬ÀàÓÐȨҪÇóÓÚ×Ô¼ºµÄÊÂÎï½ø


¸½¡¡¡¡Â¼

£² £² £±

ÐÐÍÆÂÛ£» ÄǾÍÍòÊ´ó¼ªÁË¡£ ¿ÉÊÇÄÄÀï»áÓÐÄܹ»ÕâÑùµØ×Ô¼º°Ú ÍÑ×Ô¼ºµÄÈËÄØ£¿¶øÇÒ£¬ ¼ÙÈçËû¹Ø»³×ű£´æ×Ô¼º±¾Éí¾ÍÊÇ´ó×Ô È»µÄÊ×Òª½Ì½ë£¬ ÄѵÀÎÒÃǾÍÄܹ»Ç¿ÆÈËûÒ²ÕâÑùµØÆձ鿴´ýÈ« ÎïÖÖ£¬ ´Ó¶ø°ÑËû¸ù±¾¾Í¿´²»³öºÍ×Ô¼ºµÄ¸öÌå×é³ÉÓÐÈκÎÁªÏµ µÄ¸÷ÖÖÒåÎñÒ²¶¼¼ÓÖ®ÓÚ×Ô¼º±¾ÉíÂð£¿ÒÔÉϵķ´²µ²»ÊÇÓÀÔ¶¶¼ ´æÔÚµÄÂð£¿ËûµÄ¸öÈËÀûÒæΪʲô¾ÍÒªÇóËû±ØÐëʹ×Ô¼º·þ´ÓÓÚ ¹«Ò⣬ ÕâÒ»µã²»ÊÇÒ²»¹µÃµÈ×Å¿´Â𣿠´ËÍ⻹ÓУº ÕâÑù¸ÅÀ¨³ö×Ô¼ºµÄ¹ÛÄîÀ´µÄÒÕÊõ£¬ ¼ÈÈ»ÊÇÈË ÀàÀíÖÇ×î¼èÄѶøÓÖ×î³Ù»ºµÄÒ»ÖÖÔËÓã» ÄÇÄ©ÊDz»ÊÇÈËÀàµÄ¹² ͬµã¾ÍÓÀÔ¶Ò²ÎÞ·¨´ÓÕâÖÖÍÆÂÛ·½Ê½Öеóö×Ô¼ºÐÐΪµÄ×¼ÔòÁË ÄØ£¿²¢ÇÒ£¬ µ±Ò»×®¾ßÌåÐж¯ÐèÒªÇë½Ì¹«Òâʱ£¬ Ò»¸öÓÃÒâÁ¼ºÃ µÄÈËÓÖÓжàÉٴλáÔÚ×¼ÔòÉÏ»òÕßÔÚÔËÓÃÉÏ·¸´íÎó£¬ ¶øÔÚ×ÔÒÔ Îª·þ´Ó·¨Ôòʱȴֻ²»¹ýÊÇÔÚ×·Ëæ×Ô¼ºµÄÇãÏò°¡£¡È»Ôò£¬ ËûÓÖ Ôõô²ÅÄܱ£Ö¤×Ô¼º²»»á´íÎóÄØ£¿Ëû½«ÚÐÌýÄÚÐĵÄÉùÒôÂð£¿¿É ÊÇÈËÃÇ˵¢Ù£¬ ÄÇÖÖÉùÒôÎ޷ǾÍÊÇÓÉÉç»áÄÚ²¿µÄÅжÏÏ°¹ßºÍ¸Ð ¾õÏ°¹ßËùÐγɵģ¬ ²¢ÇÒÊǸù¾ÝÉç»á·¨ÔòµÄ£» Òò¶øÄǾͲ»ÄÜÓÐ ÖúÓÚÈ·¶¨ËüÃÇ¡£ È»ºó£¬ ÓÖ±ØÐëÔÚËûµÄÄÚÐÄÀﲢûÓÐÓ¿ÏÖ³öÈÎ ºÎÄÇÀàµÄÈÈÇ飬 ÆäÉùµ÷¾¹¸ß³öÓÚÁ¼ÐÄÖ®ÉÏ£¬ ÑÍûÁËËûÄÇÇÓÈõ µÄÉùÒô£¬ ´Ó¶øʹµÃÕÜѧ¼ÒÃÇÄܼá³ÖÈÏΪÄÇÖÖÉùÒôÊDz¢²»´æÔÚ µÄ¡£ Ëû½«ÚÑѯ³ÉÎĵÄȨÀûÔ-Àí¡¢ ¸÷¸öÃñ×åµÄÉç»áÐÐΪ¡¢ ÈËÀà µÐÈ˵ÄĬÆõÔ¼¶¨±¾ÉíÂ𣿠ÎÒÃÇÖÕ¹éÓֻص½×î³õµÄÄÑÌâÉÏÀ´£¬¶ø ÇÒËü²»ÍâÊÇÎÒÃǸù¾Ý×Ô¼ºµÄÏëÏó¶øô¦Òï³öÆä¹ÛÄî²¢ÔÚÎÒÃÇÖÐ ¢Ù

Òë×¢

¡°ÈËÃÇ˵¡±ÊÖ¸å×î³õ×÷¡°ËûÃÇ˵¡±¡£Ö¸µÒµÂÂÞÒÔ¼°µ±Ê±µÄ¡°ÕÜѧ¼Ò¡±¡£¡ª¡ª


£² £² £²

¸½¡¡¡¡Â¼

¼äËùµì¶¨µÄÄÇÖÖÉç»áÖÈÐò¶øÒÑ¡£ ÎÒÃÇÊÇ°´ÕÕÎÒÃǵÄÌØÊâÉç»á ÔÚÉèÏëÆÕ±éÉç»áµÄ£» С¹²ºÍ¹úµÄ½¨Á¢Ê¹ÎÒÃÇÃÎÏë×Å´óµÄ£» ¶ø ÎÒÃǶ¼Ö»²»¹ýÊÇÔÚ³ÉΪ¹«ÃñÖ®ºó£¬ ²ÅÕæÕý¿ªÊ¼±ä³ÉÈ˵ġ£ ÓÉ ´Ë ÎÒ ÃÇ ¾Í ¿É ÒÔ ¿´ ³ö Ó¦ ¸Ã Ôõ ô Ñù À´ ¿´ ´ý Õâ Щ Ëù ν µÄ ÊÀ ½ç ¹« Ãñ ÁË£» ËûÃÇÒÔ×Ô¼º°®È«ÈËÀàÀ´Ö¤Ã÷×Ô¼º°®×æ¹ú£¬ ËûÃÇ×ÔÚ¼°®Ò» ÇÐÈË£¬ ΪµÄÊÇ¿ÉÒÔÓÐȨ²»°®ÈκÎÈË¡£ ÍÆÀíÔÚÕâ·½ÃæÏòÎÒÃÇËùÖ¸Ã÷µÄ£¬ÒѾ-ÍêÈ«±»ÊÂʵËù֤ʵ£» ÎÒÃÇÖ»ÏûÂÔ΢»Ø¹ËÒ»ÏÂÔ¶¹Å£¬ ¾ÍºÜÈÝÒ׿´µ½£º ¶ÔÓÚ×ÔȻȨÀû µÄÒÔ¼°¶ÔÓÚÈËÈËËù¹²ÓеIJ©°®µÄ½¡È«¹Ûµã£¬ ÊǺÜÍíµÄʱºò²Å ´«²¥¿ªµÄ£¬ ²¢ÇÒËüÃÇÔÚÊÀ½çÉϽøÕ¹µÃÄÇô»ºÂý£¬ ÒÔÖÂÓÚÖ»ÊÇ µ½ÁË»ù¶½½Ì²Å°ÑËüÃdzä·ÖÆÕ¼°µÄ¡£ ÎÒÃǾÍÔÚ²éÊ¿¶¡Äá¢ÙµÄ·¨ ÂÉÖÐÒ²·¢ÏÖ£¬ ¹Å´úµÄ±©Á¦ÔÚÐí¶à·½Ã涼Êǵõ½ÈϿɵģ¬ ²»½ö ½öÊǶÔÓÚÒѾ-±»Ðû²¼µÄµÐÈË£¬ ¶øÇÒ»¹¶ÔÓÚ·²²»ÊôÓÚµÛ¹ú³¼Ãñ µÄÒ»ÇÐÈË£» Òò¶øÂÞÂíµÄÈ˵À£¬ ²¢²»±ÈËûÃǵÄͳÖÎȨÉìÕ¹µÃ¸ü Ô¶¡£ ÊÂʵÉÏ£¬ ÕýÈç¸ñÀÏÐã˹ËùÖ¸³öµÄ£¬ ÈËÃdz¤Ê±ÆÚ¶¼ÔÚÏàÐÅ ËûÃÇ¿ÉÒÔ±»ÔÊÐíÈ¥µÁÇÔ¡¢ÂӶᡢŰ´ýÒì°îÈ˶øÓÈÆäÊÇÒ°ÂùÈË£¬ Ö±µ½°ÑÕâЩÈËת»¯ÎªÅ«Á¥¡£ Óɴ˶øÀ´µÄÊÇ£º ÈËÃÇ×ÜÒªÎʲ»Ïà ʶµÄÈËÊDz»ÊÇÔô·Ë»òº£µÁ£¬ ¶ø²¢²»»áð·¸ËûÃÇ£» ÒòΪÕâÖÖÐÐ ÒµÔÚµ±Ê±Ô¶²»ÊDz»¹â²ÊµÄ£¬ ·´¶ø±»µ±×÷ÊÇÈÙÓþµÄ¡£ ×îÔçµÄÓ¢

¢Ù

£² £·¡ª£µ £¶ £µ ²é Ê¿¶¡Äᣨ£Ê £õ£ó £ô £é £î £é £å £î£¬¼´£Ê £õ£ó £ô £é £î £é £á £î£õ£ó£©Îª¶«ÂÞÂíµÛ¹ú»ÊµÛ£¬¹«Ôª£µ

ÔÚ룬¡¶²éÊ¿¶¡Äá·¨µä¡· Ϊ¹Å´úÖøÃûµÄ·¨ÂÉ»ã±à¡£¡ª¡ª Òë×¢


¸½¡¡¡¡Â¼

£² £² £³

¢Ù

ÐÛÃÇ£¬ÈçºÕ¾ÓÀïÊ¿ºÍµÂÐÞ˹ £¬ÊÇÔÚÏòÔô·Ë×÷Õ½£¬ËùÒÔ×Ô¼º²Å ²»¿ÏÒ²½øÐеÁ½Ù£» ¶øÏ£À°ÈËÔò¾-³£ÊÇ°ÑÄÇЩ¸ù±¾²¢²»´¦ÓÚ½» Õ½ÖеÄÃñ×åËù¶©µÄÌõÔ¼¶¼³ÆΪºÍƽÌõÔ¼µÄ¡£ ¶ÔÐí¶à¹Å´úÃñ×å À´Ëµ£¬ ÉõÖÁÓÚ¶ÔÀ-¶¡ÈËÀ´Ëµ£¬ Òì°îÈ˺͵ÐÈËÕâÁ½¸öÃû´Ê³¤ÆÚ

A

ÒÔÀ´¾ÍÊÇͬÒå´Ê¡£Î÷ÈüÂÞ˵£º£È£ï £ó £ô £é £ó£å £î £é£í£á £ð£õ£ä£í£á £ê £ï £ò£å £ó£î£ï £ó

£¨¡°·²ÊÇÔø±» £ô £ò£ï £ó£ä £é £ã £å £â£á £ô £õ £ò£¬£ñ £õ£å£í£î£õ£î£ã£ð£å £ò£å £ç £ò £é £î£õ£í£ä £é £ã £é£í£õ£ó£® ÎÒÃÇ´ó¶àÊý³ÆΪİÉúÈ˵ģ¬ÎÒÃÇÏÖÔھͳÆΪÒì°îÈË¡± £©¡£Òò´Ë£¬ »ô²¼Ë¹µÄ´íÎó²¢²»ÔÚÓÚËûÔÚ¶ÀÁ¢µÄµ«Òѱä³ÉÁËÉç»áÈ˵ÄÈËÃÇ ÖмäÈ·Á¢ÁËÕ½Õù״̬¢Ú£¬ ·´¶øÔÚÓÚËû¶ÔÈËÀà¼ÙÉèÁËÄÇÖÖ×ÔÈ» ״̬¢Û£¬ ²¢ÇҰѱ¾À´ÊÇ×ï¶ñµÄ½á¹ûµ±³ÉÁË×ï¶ñµÄÔ-Òò¡£ È»¶ø£¬ ¾¡¹ÜÈËÓëÈËÖ®¼ä¸ù±¾¾Í²»´æÔÚʲô×ÔÈ»µÄºÍÆÕ±é µÄÉç»á£¬ ¾¡¹ÜËûÃdzÉΪÉç»áÈ˵Äʱºò±äµÃÊ®·Ö²»ÐÒ¶øÓÖ×÷¶ñ ¶à¶Ë£¬ ¾¡¹ÜÕýÒåºÍƽµÈµÄ·¨Ôò¶ÔÓÚÄÇЩ¼ÈÉú»îÓÚ×ÔȻ״̬µÄ

×ÔÓÉÖ®ÖжøͬʱÓÖÇü·þÓÚÉç»á״̬µÄÐèҪ֮ϵÄÈËÃÇÀ´Ëµ£¬ È«¶¼ÊÇ¿Õ»°£»µ«ÊÇǧÍò²»ÒªÒÔΪÎÒÃǾͲ»»áÓеÂÐкÍÐÒ¸£ÁË£¬ ÉÏÌìÒѾ-°ÑÎÒÃÇÎ޿ɾÈÒ©µØÒÅÆú¸øÈËÀàµÄ¸¯»¯ÁË¡£ ÈÃÎÒÃÇŬ Á¦ÄÄÅÂÊÇ´Ó»µÊÂÀïÃ棬 Ò²Òª¼³È¡³öÄܹ»Ò½ÖÎÈËÀàµÄ²¹¾È°ì·¨ °É¡£ ÈÃÎÒÃÇ£¬ ÈçÆä¿ÉÄܵĻ°£¬ ÒÔеĽáºÏÀ´¾ÀÕýÆÕ±é½áºÏµÄ ȱµã°É¡£ µ«Ô¸ÎÒÃǼ¤ÁÒµÄÌáÎÊÈË¢ÜÄܹ»ÒԳɾÍÀ´ÆÀÅÐËû×Ô¼º ¢Ù

ºÕ ¾ÓÀïÊ¿£¬¼û±¾ÊéµÚ £³¾íµÚ £¶ÕÂ×¢£»µÂÐÞ˹ £¨£Ô£è£å £ó¨¦ £å£¬¼´£Ô£è£å £ó £å £õ£ó£©Îª¹Å

Ï£À°µÄÉñ»°Ó¢ÐÛ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¢Ú ¢Û ¢Ü

¼û±¾À´µÚ £±¾í£¬ µÚ £±ÕÂ×¢¡£¡ª¡ª Òë×¢ £³Õ¡£¡ª¡ª Òë×¢ ¼û»ô²¼Ë¹ ¡¶Àûά̹¡· µÚ £± ¡°ÎÒÃǼ¤ÁÒµÄÌáÎÊÈË¡± Ö¸µÒµÂÂÞ ¡¶×ÔȻȨÀû¡· µÚ £µ½Ú£º¡°ÎÒÃǼ¤ÁÒµÄÍÆÂÛ

Õß¡±¡£¡ª¡ª Òë×¢


£² £² £´

¸½¡¡¡¡Â¼

°É¡£ ÈÃÎÒÃÇÒÔÍêÃÀµÄÒÕÊõÏòËûÖ¸³ö¶ÔÓÚÒÕÊõ¿ªÊ¼¸ø×ÔÈ»ËùÔì ³ÉµÄÔÖ»öµÄÄÇÖÖ²¹³¥°É£» ÈÃÎÒÃÇÏòËûÖ¸³öËûËùÏàÐÅÆäΪÐÒ¸£ µÄÄÇÖÖ״̬µÄÈ«²¿±¯²Ò¡¢ ËûËùÏàÐÅÆäΪ½¡È«µÄÄÇÖÖÍÆÂÛµÄÈ« ²¿ÃýÎó°É¡£ µ«Ô¸Ëû´ÓÊÂÎïµÄ¸üÃÀºÃµÄÌåÖÆÀ ÄÜ¿´µ½ÉÆÁ¼ÐРΪµÄ´ú¼Û¡¢¶Ô»µÊµijͷ£ÒÔ¼°ÕýÒåÓëÐÒ¸£ÄÇÖÖ¿É°®µÄÒ»Ö°ɡ£ ÈÃÎÒÃÇÒÔеÄ֪ʶÀ´¿ªµ¼ËûµÄÀíÐÔ£¬ ÒÔеÄÇé²ÙÀ´ÖËůËûµÄ ÐÄÁé°É£» µ«Ô¸ËûÔÚºÍËûµÄͬÀà·ÖÏí×Ô¼ºµÄÉú´æºÍ¸£ìíʱ£¬ ÄÜ Ñ§»á³É±¶µØÔö³¤ËüÃÇ°É¡£ ¼ÙÈçÎÒµÄÈȳÏÔÚÕâ¼þÊÂÇéÉϲ¢Ã»ÓРʹÎÒäĿµÄ»°£¬ ÄÇÄ©¾ÍË¿ºÁ²»±Ø»³ÒÉ£¬ ÓÐÁËÇ¿¾¢µÄÁé»êºÍÕý Ö±¸Ð£¬ ÄÇλÈËÀàÖ®µÐ¾ÍÖÕÓÚ»á·ÅÆúËûµÄ³ðºÞ¼°Æä´íÎóµÄ£¬ Òý ËûÎóÈëáªÍ¾µÄÄǸöÀíÐÔÊÇ»áÖØаÑËû´ø»Øµ½È˵ÀÉÏÀ´µÄ£» Ëû ¾ÍÄÜѧ»áϲ°®×Ô¼ºÒѾ-ºÜºÃµØÀí½âµ½µÄÀûÒæ¸üÓÐÉõÓÚ×Ô¼ºµÄ ±íÃæÀûÒæµÄ£» Ëû¾Í»á±äµÃÉÆÁ¼¡¢ Óе¡¢ Ã÷ÖÇ£¬ ²¢ÇÒ¹é¸ùµ½µ× ¾Í»á±ä³ÉÒ»Ö§ËûÏë³ÉΪµÄ‘Gº·¶ÓÎ飬 ¾Í»á±ä³ÉÒ»¸öÖÈÐòÁ¼ºÃ µÄÉç»áµÄ×î¼á¹ÌµÄÖ§ÖùµÄ¡£


Òë Ãû ¶Ô ÕÕ ±í £Á£ä£á£í¡¡Ñǵ± £Á£ç £é £ó¡¡°¢»ù˹ £Á£ç £ò £é £ã £ï £ì £á¡¡°¢¸ñÈð¿ÂÀ£Á£ì £â£á £é £î¡¡°¢¶û°à £Á£ì £â£å¡¡°¢¶û±È £Á£ì £é¡¡°¢Àï £Á£î £ô £ò£á £é £ñ £õ£å £ó¡¡°ºÌØÀ³¸ñ £Á£ò£ã £á £ä £é £å¡¡°¢¼ÓµÒÑÇ £Á£ò£ã £è £é£í¨¨ £ä£å¡¡°¢¼¸Ã׵ £Á£ò£ç£å £î£ó £ï £î¡¡°¢È½ËÉ £Á£õ£ç£õ£ó £ô £å¡¡°Â¹Å˹¶¼ £Â£á £á £ì¡¡°Í¶û £Â£á £ì £â£á £ï¡¡°Í¶û²¨ £Â£á £ò£â£á £ò £é £å¡¡°Í°ÍÀï £Â£á £ò£â£å £ù £ò£á £ã¡¡°Í±´À-¿Ë £¬£Ó£ô£®¡¡Ê¥°ÍÄò¨ £Â£á £ò£î£á £â¨¦ £Â£á £ò£î£á £â£ï £ô £å £ó¡¡°ÍÄò¨ÌØ £Â£á £ù £ì £å¡¡±´¶û £Â£å £á £õ£æ £ï £ò £ô¡¡²¨·ð £Â£å £á £õ £ì £á £ö£ï £î¡¡²¨À-ÎÌ £Â£å £á £õ£í£ï £î £ô¡¡±«ÃÏ £Â£å £ä£í£á £ò¡¡±´µÂÂê¶û £Â£å £ò£î£å¡¡²®¶ûÄá £Â£ï £ä £é £î¡¡±«µ¤

£Â£ï £ò£ç £é £á¡¡²¨¶û¼Î £Â£ï £ó £ó £õ£å £ô¡¡±«ÐÞ°§ £Â£õ £ò £ì £á£í£á £ñ £õ £é¡¡²¼À-ÂêÆæ £Â£õ £ô £ô £á £æ £õ£ï £ã £ï¡¡²¼´ï¸»¿Â £Ã£á £ì £é £æ £å¡¡¹þÀï·¢ £Ã£á £ì £é £ç£õ £ì £á¡¡¿¨Àï¹ÅÀ£Ã£á £ì £ö £é £î¡¡¼Ó¶ûÎÄ £Ã£á £ð £é £ô £ï £ì £å¡¡¼Ó±È¶à¶û £Ã£á £ò £ò £é £å £ò£ó¡¡¼ÖÁ¢°ª £Ã£á £ò £ô £è£á £ç£å¡¡åÈÌ«»ù £Ã£á £ó £ô £é £ì £ì £å¡¡¿¨Ë¹Ìá £Ã£á £ô £é £ì £é £î£á¡¡¿¨ÌáÀïÄÇ £Ã£á £ô £ï £î¡¡¿¨Í¼ £Ã£å £î£ó £å £õ £ò¡¡¼à²ì¹Ù £Ã£å £î £ô £õ £ò £é £å¡¡°ÙÈËÍÅ £Ã¨¦ £ó £á £ò¡¡¿-Èö £Ã£è£á £ò£ä £é £î¡¡É³¶ûµ¤ £Ã£è£ï £é £ó £å £õ £ì¡¡ÐñÍßÉ« £Ã£è £ò£ï £î£ï £ó¡¡¿Ë³ŵ £Ã£é £ã¨¦ £ò£ï £î¡¡Î÷ÈüÂÞ £Ã£ì £á £õ£ä £é £õ£ó¡¡¿ËÀ͵×ÎÚ˹ £Ã£ì¨¦ £ï£í¨¨ £î£å¡¡¿ËÀï°ÂÃÅÄá˹ £Ã£ì £õ£ó £é £õ£í¡¡¿Ë³ÐÞÄ· £Ã£ï£í£é £ã £å¡¡£ò£ï£í£á £é £î¡¡ ÂÞ Âí ÈË Ãñ ´ó»á


£² £² £¶

ÒëÃû¶ÔÕÕ±í

£Ã£ï £î£æ £å £ó £ó £é £ï £î£ó¡¡ ¡¶âã»Ú¼¡· £Ã£ï £î £ô £ò£á £ô¡¡£ó £ï £ã £é £á £ì¡¡Éç»áÆõÔ¼ £Ã£ï £î £ö£å £î £ô £é £ï £î¡¡Ô¼¶¨ £Ã£ï £ò£ó £å¡¡¿ÆÎ÷¼Î £Ã£ò£á £ó £ó £õ£ó¡¡¸ñÀ-ËÕ˹ £Ã£ò£ï£í£÷£å £ì £ì¡¡¿ËÂ×Íþ¶û £Ã£õ £ò £é £ã¡¡¿âÀïÑÇ £Ã£ù£ã £ì £ï £ð£å¡¡Î÷¿ËÂåÆÖ £Ã£ù £ò¨¨ £î£å¡¡ÎôÀ¼Äá £Ä¡¯£Á£ì £å£í£â£å £ò £ô¡¡´ïÀ¼±´ £Ä£á £ò £é £õ£ó¡¡´óÁ÷Ê¿ £Ä¨¦ £ã £å£í£ö £é £ò¡¡Ê®ÈË»áÒé £Ä¨¦ £ã £õ £ò £é £å¡¡µÂ¿âÀïÑÇ ¡¡ £Ä£å £æ £ï £å µÑ¸£ £Ä£å £î £é £ó¡¡µ«Äá˹ £Ä£å £ó £ã £á £ò £ô £å £ó¡¡µÑ¿¨¶ù £Ä£é £ã £ô £á £ô £å £õ £ò¡¡¶À²ÃÕß £Ä£é £ä£å £ò£ï £ô¡¡µÒµÂÂÞ ¡¡ £Ä£ï £ç£å ´ó¹« £¨ÍþÄá˹£© £ä £ì £å £ó¡¡£ã £õ £ò£õ £ì £å £ó¡¡ÏóÑÀ˾Àñ¹Ù £Å P£é ¡¡ ¡¶ °® ÃÖ ¶ù¡· £í £é £ì £å £Å P £ð £ò£å¡¡¼à²ìίԱ £Å P£è£ï £-£ç¨¦ £ô £á £ô £ó £î¨¦ £ò£á £õ£ø¡¡Èý¼¶»áÒé £Å

P

£Æ£á £â £é £õ£ó¡¡·¨±ÈÎÚ˹ £Æ£é £ì£í£å £ò¡¡·Ñ¶ûÂê £Æ£ì £ï £ò£å £î£ã £å¡¡·ðÂÞÂ×˹ ¡¡ £Æ£ï £ò£õ£í ÂÞÂíÊг¡

£Æ£ò£á £î£ã £ó¡¡·¨À¼¿Ë £Æ£ò £é £â£ï £õ £ò£ç¡¡·ÉÀ´±¤ £Æ£ò£ï £î£ä£å¡¡Í¶Ê¯µ³ £Ç£á £ì £â£á¡¡¸ê¶û°Í £Ç£á £ò£î £é £å £ò¡¡åÈÄá°ª £Ç£ò£á £ã £ñ £õ£å¡¡¸ñÀ-¹Å £Ç£ò£ï £ô £é £õ£ó¡¡¸ñÀÏÐã˹ £È£á £ì £â£÷£á £ã £è£ó¡¡¹þ²®ÍßºÕ £È£á £ð£ó £â£õ £ò£ç¡¡¹þ²®Ë¹±¤ £È¨¦ £ì £ï £é £ó £å£¬ £ì £á¡¡£î£ï £õ £ö£å £ì £ì £å¡¡¡¶Ð°§ Âåäô˼¡· £È£å £ò£ã £õ £ì £å¡¡ºÕ¾ÓÀïÊ¿ £È£é £å £ò£ï £î¡¡Ï£ÂÞ £È£ï £â£â£å £ó¡¡»ô²¼Ë¹ £É £î£ó £ô £é £ô £õ £ô £é £ï £î£ó ¡¡ £ð£ï £ì £é £ô £é £ñ £õ£å £ó ¡¡ ¡¶ÕþÖÎÖƶÈÂÛ¡· £É £ó£í£á£ì¡¡ÒÁ˹ÃÀ

B

¡¡Ò®¸¥Ëû £Ê £å £ð£è £ô¨¦ £Ê £õ£ð £é £ô £å £ò¡¡Öܱ˵à £Ì£á £ã¨¦ £ä¨¦ £í£ï £î£å¡¡À-Î÷µÚÃÉ £Ì¨¦ £ç £é £ó £ì £á £ô £å £õ £ò¡¡Á¢·¨Õß £Ì£å £ö £é £á £ô £è£á £î¡¡ ¡¶Àûά̹¡· £Ì£é £â £ò£õ£í¡¡£ö£å £ô £ï¡¡µ¥¶À·ñ¾öȨ £Ì£é £ã £ô £å £õ £ò¡¡ÒÛÀô £Ì£ï £ã £ë£å¡¡Âå¿Ë


ÒëÃû¶ÔÕÕ±í

£Ì£ï £ò £ò£á £é £î£å¡¡ÂåÁÖ £Ì£ù£ã £õ £ò£ñ £õ£å¡¡À³¸ñ¹ÅÊ¿ £Í£á £ã £å £ä£ï £é £î£å¡¡ÂíÆä¶Ù £Í£á £ã £è £é £á £ö£å £ì¡¡Âí»ùÑŸ¥Àï £Í£á £ç £é £ó £ô £ò£á £ô¡¡ÐÐÕþ¹Ù £Í£á £ò£á £ô £è£ï £î¡¡ÂíÀ-ËÉ £Í£á £ò£ó¡¡Âê¶û˹ £Í£å £ä £é £ã £é¡¡Ã·µÒÆæ £Í ¨¦ £ç£á £ò£å¡¡Ã·¼ÓÀ£Í£é £ì £ô £é £á £ä£å¡¡Ã×Ìá°¢µ×˹ £Í£é £î£ï £ó¡¡Ã×ŵÍõ £Í£ï £ì £ï £ã £è¡¡ÄªÂå¿Ë £Í£ï £î £ô £á £é £ç£î£å¡¡ÃĘ́Äù £Í£ï £î £ô £å £ó £ñ £õ £é £å £õ¡¡ÃϵÂË¹ð¯ £Í£ï £õ £ì £ô £ï £õ¡¡Ä¶ûͼ £Î£å £ð£ï £ó¡¡ÄᲨ˹ £Î£å £õ£ã £è£á ££å ô£ì¡¡Å¦É³´ú¶û £Î£é £ã £ï£í£á £ã £è£õ£ó¡¡Äá¸÷Âí¿É £Î£ï £á £è¡¡Å²ÑÇ £Î£õ£í£á¡¡Å¬Âê

Q

£Ï£ã £ô £á £ö£å¡¡ÎÝ´óά £Ï£ä£ù£ó £ó¨¦ £å¡¡ ¡¶°ÂµÂÈü¡· £Ï£ô £è£ï £î¡¡°Â¶« £Ð£á £ã £ô £å¡¡¹«Ô¼ £Ð£á £õ£ó £ù¡¡£ì £é £ð£ð£å¡¡±«ÎôÀïÆÕ ¡¡ £Ð£å £ô £é £ì £é £á £î ÅáµÒ̹

£² £² £·

£Ð£è¨¦ £î £é £ã £é £å¡¡ëèÄá»ù £Ð£è £é £ì £ï £î¡¡·ÑÁú £Ð£è£ï £ã¨¦ £å¡¡¸£Î÷ £Ð£é £å £ò £ò£å£¬£Ó£ô£®¡¡Ê¥±ËµÃ £Ð£ì £é £î£å¡¡ÆÕÁÖÄá £Ð£ì £õ £ô £á £ò£ñ £õ£å¡¡²¼Â³Ëþ¿Ë £Ð£ï £ì £ù£â £é £õ£ó¡¡²¨Àï±ÈÎÚ˹ £Ð£ï£í£ð¨¦ £å¡¡ÅÓÅà £Ð£ï £ð£õ £ì £õ£ó£Ò£ï£í£á £î£õ£óÂÞÂíÈËÃñ ¡¡ Ïí ÓÐ £Ð£ï £ó £ó £å £ó £ó £é £ï £î £Ð£ï £ú £î£á £î¡¡²¨×ÈÄÏ £Ð£ò£á £å £ò£ï £ç£á £ô £é £ï £á¡¡ÓÅÏÈȨ £Ð£ò¨º £ô £å £õ £ò¡¡´ó·¨¹Ù £Ð£ò £é £î£ã £å¡¡¾ýÖ÷ ¡¡ËùÓÐȨ £Ð£ò£ï £ð £ò £é¨¦ £ô¨¦ £Ð£õ£î £é £ñ £õ£å £ó£¬£ç£õ£å £ò £ò£å £ó²¼ÄäÕ½Õù £Ò£á £â£å £ì £á £é £ó¡¡À-²®À× £Ò£å £ù¡¡À×ÒÁ £Ò£è£ï £ä£å £ó¡¡Â޵õº £Ò£ï£í£á £ç£î£å¡¡ÂÞÂüÑÅ £Ò£ï £â £é £î£ó £ï £î¡¡Â³±õÑ· £Ò£ï£í£õ £ì £õ£ó¡¡ÂÞij˹ £Ó£á £â £é £î¡¡É³±ö £Ó£á£í£ï £ó¡¡ÈøĦµº £Ó£á£í£õ£å £ì¡¡ÈöÄ·¶ú £Ó£á £ô £õ £ò£î£å¡¡ÈøÍÁÁÖ £Ó£ã £ù £ô £è£å £ó¡¡ÈûÖÖÈË ¡¡ £Ó£å £î£á £ô ÔªÀÏÔº


£² £² £¸

ÒëÃû¶ÔÕÕ±í

£Ó£å £ò £ò£á £ò£ä £é£Ã£ï £î£ó £é £ç £ì £é £ï Î÷À-¶û¡¤ ¿µÈüÀï°Â £Ó£å £ò £ö £é £õ£ó¡¡Èü¶ûάÎÚ˹ £Ó £é £ç£ï £î £é £õ£ó¡¡Î÷¹ÅÄáÎÚ˹ £Ó£ï £ì £å £õ £ò£å¡¡ËÕÂÔ¶û £Ó£ï £ì £ï £î¡¡ËóÂ× £Ó£ð£á £ò £ô £å¡¡Ë¹°Í´ï £Ó£ô £á £î £é £ó £ì £á £ó¡¡£Ì£å £ã £ú £é £î£ó £ë £é¡¡ ˹ µ¤ Äá˹À-˹¡¤ÁÐÇà˹»ù £Ó£ô £ï £é £ã £é £ó£í£å¡¡Ë¹¶à¸ðÖ÷Òå £Ó£ù £ì £ì £á¡¡ËÕÀ£Ó£ù £ò£á £ã £õ£ó £å¡¡ÐðÀ-¹Å £Ô£á £ã £é £ô £å¡¡ËþÎ÷Ù¢ £Ô£á £ò£á £î £ô £õ£í¡¡ËþÂ×ÍÁÄ· £Ô£á £ò£ñ £õ £é £î¡¡Ëþ¶û¸É £Ô£è £ì £á £ó £ã £á £ì £á¡¡Ë¹À-˹¼ÓÀ£Ô£é £â¨¦ £ò£å¡¡Ìá±´ÁôÎÚ˹ £Ô£é £ô £á £î¡¡µÙµ« £-£Ì£é £Ô£é £ô £å £ö£å¡¡Àîά

£Ô£ò £é £â£õ£î¡¡±£Ãñ¹Ù £Ô£ò £é £â£õ¡¡²¿×å £Ô£ù £ò¡¡Ìݶû £Õ£ì £ù£ó £ó £å¡¡ÓÅÀïÈü˹ £Õ£ó £ô £å £ò £é¡¡ÎÚ˹ÌØÀï £Ö£á £ò £ò£ï £î¡¡ÍßÈÖ £Ö£á £õ£ç£è£á £î¡¡·üºº ¡¡ £Ö£å £ì £ó £å £ò ά¶ûÈü £Ö£å £ó £ð£á £ó £é £á £î£õ£ó¡¡ÎÀ˹°ÍÏå £Ö£é £ô £å £ì £ì £é £õ£ó¡¡Î¬ÌÝÁô˹ £Ö£ï £ì £ô £á £é £ò£å¡¡·ü¶ûÌ© £×£á £ò£â£õ £ò £ô £ï £î¡¡»ª²®µÇ £Ø¨¦ £î£ï £ð£è£ï £î¡¡É«Åµ·Ò £Ø£å £ò£ø¨¨ £ó¡¡Ñ¦Î÷˹ £Ú£å £õ£ó¡¡Öæ˹

社会契约论  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you