Page 1


PLURILINGÜISME


Quan la llengua base és el valencià es denominarà Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV). Quan la llengua base és el castellà es denominarà Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC).


Els centres proposaran, a través del seu Projecte Lingüístic de Centre (PLC) quin serà el programa que aplicaran: PPEV PPEC Els dos programes han de preveure la vehiculació en valencià i castellà


Document del centre docent on s’arrepleguen les mesures organitzatives i curriculars per al desenrotllament dels programes lingüístics que s’apliquen Inclou: • Dades i característiques del centre • Actuacions dissenyades en funció de la realitat lingüística de l’alumnat • Professorat del centre, amb la titulació lingüística • Nivells, matèries i llengua en què es vehicularan, etc.


CIUTADANIA (5è)


El PLC s’implanta en Infantil 3 anys. anys. Aquest curs l’Admnistració ens ha enviat una Persona becaria (English English Helper), Helper la qual s’ha fet càrrec de donar les sessions d’anglès d’infantil… d’infantil…

PLC  

Projecte Lingüistic de Centre-Heretats

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you