Page 1

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING

XIPHOPHORUS OSS Jaargang 64

Nummer: 02-2010


Steur- en sierviskwekerij

Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 5346 JG Oss www.spieringsvis.nl Openingstijden:

Tel: (0412) 64 81 17 Fax: (0412) 64 67 36 info@spieringsvis.nl

november en maart: za. van 9.00 - 17.00 uur van 1 apr. tot 1 okt.: ma. - vr.: van 13.30 - 21.00 uur za.: van 9.00 - 17.00 uur (alle andere tijden op afsraak)

Vijver- en aquariumartikelen: Klingenstraat 27 5348 AX Oss www.vijverproducten.nl Openingstijden:

Tel:

(0412) 65 83 41

ma.: van 13.30 - 18.00 uur dinsdag t/m vrijdag: van 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 18.00 uur za.: van 10.00 - 17.00 uur (zon- en feestdagen gesloten) 2


Jaarprogramma 2010 Datum: 22-02-2010 27/28-02-’10 08-03-2010 13-03-2010 27/28-03-’10 29-03-2010 12-04-2010 26-04-2010 10-05-2010 31-05-2010 14-06-2010 26-06-2010 12-07-2010 19-07-2010 13-09-2010 27-09-2010 11-10-2010 25-10-2010 08-11-2010 22-11-2010 28-11-2010 06-12-2010 13-12-2010 12-2010

Activiteit:

Plaats:

Lezing Willem Heijns Open Dagen Josina Bak van de Maandag Uitslag Districtskeuring Beurs Vivarium 2010 Lezing Dick Poelemyer Bak van de Maandag Lezing Aad Bouman Watermeetavond (voorjaar, 1 van 2) Bak van de Maandag Bak van de Maandag Barbecue Bak van de Maandag Clubavond (nog nader in te vullen) Watermeetavond (najaar, 2 van 2) Clubavond (vrije avond) Watermeetavond - uitslag 1 + 2 Lezing Fons van Lieshout + Jeroen Appelhof (AppLED BV) Bak van de Maandag Quizavond 2010 Verenigingskeuring (John Frencken) Bak van de Maandag Verenigingskeuring (uitslag) Open Dagen Spierings Vis

Clubgebouw Oss Theo van Meegen Boxtel Nieuwegein Clubgebouw Frank de Boer Clubgebouw Clubgebouw Hans Meulblok Max Hopman Clubgebouw Peter Stevens Clubgebouw Clubgebouw Clubgebouw Clubgebouw

Verslaggever Clubavond Verslaggever Bak vd Maandag

(22-02) : (08-03) :

Jaargang 64

Clubgebouw Fons v. Lieshout Clubgebouw Jos Hoedeman Clubgebouw Oss Hans Meulblok Max Hopman

Nummer: 02-2010

3


Activiteiten voor de komende maand Clubavond 22 februari : Lezing Willem Heijns Op maandagavond 22 februari zal dhr. Willem Heijns een lezing geven genaamd : Op zoek naar naar cichliden in Belize en Nicaragua. De lezing bevat een reisverslag over het prachtige land Belize (juist ten oosten van MÊxico). Behandeld worden bezoeken aan rivieren en meren om de cichliden aldaar te filmen en zo mogelijk te verzamelen. Er is ook videomateriaal te zien van cichliden in veel van deze rivieren alsmede een boottocht met een lokale visser op Freshwater Creek. Naast de kratermeren van Nicaragua heeft Willem Heijns ook andere gebieden van dit land bezocht. Deze lezing is een verslag van die reizen naar de soms ontoegankelijke gebieden in het noorden en oosten van Nicaragua. Behalve foto’s zijn ook video opnamen te zien van de cichliden uit de riveren van dit gebied. Bak van de maandag 8 maart : Theo van Meegen Op maandag 8 maart zijn wij welkom op de bak van de maandag bij Theo van Meegen. Het betreft hier een roestvrijstalen aquarium van 190x70x50. Momenteel ingericht als West Afrika aquarium met als hoofdgroep een 15 tal kongozalmen aangevuld met west afrikaanse cichliden (Hemichromis elongatus, - caliente & steatocranus casuaris) Voorts zwemmen er ook nog een tweetal Kwastvin alen van een 25 cm rond. De beplanting bestaat voornamelijk uit Groene Tijgerlotus en Anubias nana. De inrichting wordt verder gecompletteerd met diverse stukken hout. Filtering geschied via een eheim buitenfilter. Belangstellenden worden om 20:00 uur verwacht. Theo woont op de Ypelaar 67 in Veghel. (tel. 0413-341462) Rene Molmans

4


5

Bel gerust en vraag nu vrijblijvend uw offerte aan!


F

Fa. van Haren Vogels Tropische vissen Zeevissen Kooien Aquaria Papagaaien Van Noremborghstraat 104-106 ‘s Hertogenbosch tel: 073 6147783

 

8,792(5,1*9$18:&203/(7( %DGNDPHUWRLOHW1DWXXUVWHHQYORHU 7HJHOYORHU.HXNHQWHJHOZHUN  %((56 6


Van de redactie Met een tevreden blik kijkt zowel het oude als het nieuwe bestuur terug op de ledenvergadering van 25 januari jl.. De leden waren goed vertegenwoordigd en de vergadering verliep in een goede stemming. Wel zijn er zorgen t.a.v. de huidige ontwikkelingen binnen het NBAT. Door de bestuurscrisis en de financiële situatie binnen het NBAT, staat de bond te schudden op haar grondvesten. Dit en de andere agendapunten van de ledenvergadering kunt u lezen in de notulen die in dit boekje zijn gepubliceerd. Verder in dit clubblad het verslag van Joost Boumans van het bezoek bij Nico de Man voor de Bak van de Maandag. Aquariumbezitters hebben vaak geen idee welke lange reis hun siervissen hebben moeten afleggen om uiteindelijk gezond en wel in de bak thuis te belanden. Voor de vangst of de kweek, de verzorging en het transport zijn heel wat handelingen en mensen nodig. In dit clubblad een uitgebreid verhaal van o.a. de rol van Ruijsbroek siervisgroothandel in dit traject. Cees van Son

45-jarig jubileum van de Orchideeënvereniging Kring Noordoost Brabant bij Josina Oss Op 27 en 28 februari is Aquariumvereniging Xiphophorus Oss met een grootse stand aanwezig tijdens het 45-jarig jubileum van de Orchideeënvereniging Kring Noordoost Brabant bij Josina Oss. In de kas wordt een groot terrarium met een waterval tentoongesteld. Ook staan er aquaria met vissen en terraria met een vogelspin, een slang en een baardagaam. En bij de informatiewand kunt u bij leden van de vereniging meer informatie krijgen over de aquarium-, terrarium- en/of vijverhobby.

7


Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus, maandag 25 jan. 2010 Aanwezig Afwezig

: Het voltallige bestuur en 23 leden. : Max Hopman (met kennisgeving).

1. OPENING (20:00) - De voorzitter( Vz) verwelkomt de aanwezigen en maakt melding van een extra agendapunt aangaande de perikelen binnen de NBAT en Het Aquarium. Dit agendapunt zal voor de pauze worden besproken. 2. NOTULEN algemene ledenvergadering 2009 - Deze werden goedgekeurd met alleen een opmerking van Ria Ceelen dat het evt. toetreden als bestuurslid in 2011/ 2012 voor haar niet haalbaar is. ( punt 7 laatste alinea). Met dank aan de notulist. 3. JAARVERSLAG SECRETARIS - Dit verslag wordt gedaan door Truus Jansen. In 2009 heeft het bestuur voor alle actieve leden en hun partners een kaderavond georganiseerd als dank voor hun jaarlijkse grote inzet. Wij zijn 2009 gestart met 60 leden. Negen leden zijn er op een natuurlijke weg afgevloeid, beĂŤindigen van de hobby of andere privĂŠ redenen. Jammerlijk heeft het bestuur 2 leden moeten royeren vanwege hun betalingsachterstand. Er hebben zich 7 nieuwe leden aangemeld zodat we 2010 kunnen starten met 56 betalende leden. In 2009 hebben in totaliteit 13 personen deelgenomen aan de verenigingscursussen. Zeven personen deden aan de aquariumcursus april/mei) mee waaronder 4 leden van onze vereniging. De vijvercursus in oktober werd door 6 personen gevolgd, waaronder 3 leden. A.V. Terra Collinaria uit Gulpen heeft in november de aquariumcursus gekocht om deze intern te kunnen gebruiken. In 2009 hebben 3 leden deel genomen aan de districtkeuring. Bij de landelijke keuring heeft Richard Ceelen een keurige 8e plaats behaald. 4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER - Iedereen krijgt het verslag uitgereikt en Irene Lamers licht een en ander toe. Het verslag is voor iedereen duidelijk. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Doordat iedereen zijn/haar contributie tijdig heeft voldaan kan men het jaar afsluiten met een positief saldo. 5. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE - De kascontrole is verricht door Theo van Meegen en Jos Geurts. Men heeft steekproefsgewijs gecontroleerd. Er werden geen onrechtmatigheden geconstateerd. Met dank aan Irene en Fons, die haar heeft ondersteund met het nieuwe boekhoudprogramma, verleent de

8


Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) commissie Irene dan ook decharge. 6. VERKIEZING KASCONTROLE COMMISSIE - Jos Geurts wordt eerste lid, Fons van Lieshout wordt lid 2 en als reserve lid mogen we Joop Meijer noteren. 7. BEGROTING 2010 - De begroting wordt ook nu weer toegelicht door Irene. Er zijn wel een paar kanttekeningen: (1) in 2010 is de contributie als vereniging bij de NBAT verhoogt van 200 naar 300 euro, (2) er is een verhoging van Het Aquarium van € 13,- naar € 15,-. Aangezien vorig jaar de ledencontributie is verhoogd, heeft het bestuur besloten de huidige ledencontributie te handhaven. (3) Richard Ceelen vraagt waar de uitgave post van de activiteiten commissie op is gebaseerd. Irene antwoord hierop dat dit bedrag vooral de BBQ onkosten zijn. (4) De exacte kosten van het clubblad in nieuwe vorm zijn nog niet bekend. De drukkerij heeft nog geen factuur gestuurd voor de nieuwe coveren advertentiepagina’s, en het drukken van de lagere oplage van het clubblad. Fons vind dat de begrotingsuitgave van het clubblad wel erg hoog is en hij stelt voor om dit bedrag te halveren. 8. NBAT PERIKELEN - De vereniging heeft een mail ontvangen waarin de secretaris van de NBAT bekend maakt dat hij met onmiddellijke ingang stopt met zijn secretariële werkzaamheden. In de mail geeft hij een korte toelichting op zijn besluit. Daarnaast heeft ook Jordan Klink zich als regiovertegenwoordiger teruggetrokken. Wel gaat hij samen met regio zuid iets ondernemen omdat men vind dat alle verenigingen zich solidair dienen op te stellen t.a.v. de NBAT. Daarnaast ontvingen we nog een schrijven van de ex-secretaris van de NBAT over het maandblad Het Aquarium. Doordat de NBAT bij de drukker nog betalingsachterstand heeft, is aan de verspreider opgedragen om Het Aquarium van december 2009 niet te versturen. Hiervoor heeft ieder (NBAT) lid betaald en men heeft daar recht op dit blad te ontvangen. Er zijn verenigingen die hun afdracht aan de NBAT nog niet hebben betaald. Als de verenigingen niet betalen dan gaat de NBAT ten onder. Waarschijnlijk komt er een versnelde verenigingsraad. Het bestuur stelt voor om de mailing lijst te gebruiken t.a.v. berichtgeving naar de leden over de bestuurlijke NBAT perikelen en Het Aquarium. Fons vraagt of de statuten en het reglement van de NBAT bekrachtigd zijn. Verklaard wordt dat deze zijn bekrachtigd.

9


Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) Daarbij vraagt Fons of de aangepaste statuten en reglementen van de vereniging inmiddels ook bekrachtigd zijn. Aangegeven wordt de de aangepaste statuten en reglementen van de vereniging vooralsnog niet zijn bekrachtigd. Afgesproken wordt om dit onderwerp tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken. 9. BESTUURSAANGELEGENHEDEN - Aftredend en niet herkiesbaar zijn Irene Lamers (penningmeester) en Truus Jansen (secretaris). Theo van Meegen heeft zich voor een jaar beschikbaar gesteld als opvolger van Irene. Cees van Son zal Truus vervangen totdat een vrijwilliger zich aanmeldt om de functie van secretaris over te nemen. Hans Meulblok heeft zich kandidaat gesteld om zitting te nemen in het bestuur. Hij zal dit jaar meedraaien in het bestuur en zal zich in 2011 kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Irene en Truus worden bedankt voor hun inzet. 10. JAARPROGRAMMA 2010 - René heeft het jaarprogramma nagenoeg helemaal ingevuld. Er worden nog enkele kleine wisselingen gemaakt. De watermeetavond wordt iets naar voren geschoven. Fons vraagt wel om hier volgend jaar rekening mee te houden en deze in april te doen. Als er problemen met het water zijn aangaande de vijvers dan ben je ein mei te laat om nog iets te ondernemen of te verbeteren. Het volledige programma vind men in het clubblad of op de website. 11. VERENIGINGSBLAD en WEBSITE - De voorzitter merkt op dat men nagenoeg niets heeft gemerkt dat het clubblad een andere redacteur heeft. Cees heeft, in het begin met hulp van Fons, begin 2009 de taak op zich genomen om het clubblad te verzorgen. Dit is hem prima gelukt. Cees dankt Fons voor zijn hulp. In het afgelopen jaar hebben Cees en Fons gewerkt aan het digitaliseren van het clubblad en per ingang van 2010 wordt het clubblad digitaal verspreid onder circa ¾ van de leden. Wat de website betreft is er een werkgroep geformeerd. Bestaande uit Richard Ceelen, Alexander Buil, Fons van Lieshout en Cees van Son. Zij zullen er zorg voor dragen dat de website up-to-date blijft. Dit is erg belangrijk zeker nu ook het boekje digitaal wordt aangeleverd en de website in toenemende mate het communicatiekanaal wordt van de vereniging. René vraagt is het mogelijk om de pagina’s van het boekje i.p.v. scrollen om kan slaan?

10


11


12


Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) Dit is makkelijker lezen. De werkgroep website zal kijken of dit gerealiseerd kan worden. 12. JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE - Richard brengt hierover verslag uit. In april heeft men een water meetdag gehouden bij Spierings. Het vijverwater werd gemeten door Max en Jos. Ook heeft Leo van Haaren het AX-cie ondersteund. Op 24 mei hebben wij samen met 15 andere verenigingen bijgedragen aan de open dag van Kinderboerderij Elzeneind. De BBQ werd gehouden op 27 juni en was ook nu weer zeer geslaagd. De wandeling in natuurgebied de Kampina met Rien Smetsers als gids was weer geweldig. Tijdens de opendagen bij Spierings vis van 28 t/m 30 december heeft onze vereniging zich weer gepresenteerd. Het AX-cie van Xiphophorus was met de full color stand aanwezig. Het fraaie aquariummeubel uit de nalatenschap van Colisa Ghuna was door Theo van Meegen beschikbaar gesteld en ingericht. Door de opbrengst van de maandelijkse loterij heeft men dit allemaal kunnen realiseren. Tim Pijl heeft zitting genomen in de AX-cie en Harrie Heijmans zal ondersteunen bij evenementen. Het voorlopige jaarprogramma ziet er als volgt uit: 27/28 februari.- open dagen bij Josina vanwege het 45-jarig bestaan van de OrchideĂŤnvereniging kring Noord-Oostbrabant. Er wordt een uitstapje georganiseerd naar vliegveld Eindhoven, een tweede wandeling in het natuurgebied de Kampina, waarbij deze keer de andere zijde bezocht zal gaan worden. Tevens worden door de aanwezige leden suggesties gedaan zoals bezoekjes aan : De Weerribben, De Biesbosch, OrchideeĂŤn hoeve in Luttelgeest, de tuinen en vijvers bij Holzmann in Rees (Dld) en de Koi-show met aquaria Appeltern of Beekse Bergen. 13. BEHANDELING DIVERSE COMMISSIES - Het verenigingsaquarium, het visite plaatje van de vereniging, is ook het afgelopen jaar verzorgt door Jo van de Leest, Joop Kling en Leo van Haaren. De voorzitter bedankt de drie heren voor hun inzet. Nu het clubblad digitaal is gegaan, zijn de verspreidingswijken aangepast. Joop Meijer wordt bedankt voor zijn inzet als bezorger In april 2010 zal wederom de vijvercursus worden gegeven en in het najaar staat weer een cursus aquarium houden in de planning.

13


Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) Jan Goedhard meldt dat hij op korte termijn met pensioen zal gaan en dat hij niet meer de mogelijkheid zal hebben om de cursusboeken te printen en in te binden. In het clubblad van februari zal niet meer de ledenlijst worden gepubliceerd ivm. het digitaal gaan van het clubblad en het beschikbaar komen van het blad op internet. De ledenlijst zal via de mail worden verzonden. De e-mailadressen van de leden zullen niet op de ledenlijst worden gepubliceerd. Deze worden niet aan de leden verzonden omdat het bestuur bij het opvragen van deze mailadressen de leden beloofd heeft dat deze vertrouwelijk zullen worden gebruikt. Indien men behoefte heeft aan een mailadres moet men desbetreffend lid zelf direct benaderen hierover. 14. RONDVRAAG - Er zijn geen vragen dus kan er geconcludeerd worden dat het een duidelijke vergadering is geweest. 15. SLUITING (22:55) - Met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng wenst de voorzitter iedereen wel thuis. Notulist Truus Jansen

Bak van de maandag bij Nico de Man, januari 2010 Op 11 Januari werden we verwelkomd bij Nico en Sandra om hun aquarium te bewonderen. Het was een goed bezochte BvdM, waar Nico niet alleen een tevreden aquariumbezitter bleek, maar tevens de trotse vader van zoon Ties! Nico is al geruime tijd een groot liefhebber van de vivaristiek. Voorheen lag de nadruk vooral op terrariumgebied, maar sinds 4 jaar heeft hij zich volledig gestort op zijn huidige aquarium. In de afgelopen kerstvakantie is de bak volledig op de schop gegaan, en heeft een andere bodem en qua planten een wat rustigere bezetting gekregen.

14


Bak van de maandag bij Nico de Man, januari 2010 (vervolg) Nico heeft een gezelschapsaquarium van 100 x 40 x 40 cm. Het is een bak met een open karakter qua inrichting. De achterwand is van kurk en de bak is ingericht met mopanihout en stenen. Het achterste gedeelte van de bak heeft een grindbodem, voorin is een mooie zandstraat van filterzand aangelegd, begrensd met stenen.

Door het open karakter van de bak hebben de vissen veel zwemruimte. Het visbestand bestaat uit: Ongeveer 20 kardinaaltetra’s (Paracheirodon Axelrodi); 5 Kegelvlekbarbelen (Rasbora Heteromorpha); Een groot aantal gewone en Endlerguppen (Poecilia Reticulata en Poecilia Wingei). Nico zou binnenkort het liefst alleen nog Endler-guppen houden in plaats van beide soorten door elkaar. 9 Roze tetra’s (Hyphessobrycon Bentosi Bentosi) 2 Zwarte Tetra’s (Gymnocorymbus Ternetzi) 6 Corydoras Panda (Corydoras Panda) 1 Bloedvlektetra (Hyphessobrycon Erythrostigma) 2 Kuhli’s (Pangio Kuhli) 1 Siamese algeneter (Gyrinocheilus Aymonieri) En als laatste een Otocinclus (Otocinclus Affinis) die zich pas laat op de avond een keertje liet zien!

15


Bak van de maandag bij Nico de Man, januari 2010 (vervolg) De vissen zagen er allemaal goed uit, wellicht zouden er iets minder verschillende scholenvissen gehouden mogen worden, maar dan met meer exemplaren per soort. Het plantenbestand is als volgt: 2 verschillende Cryptocoryne soorten, verdeeld over 3 groepen. 1 prachtige rode tijgerlotus (Nymphaea zenkeri var. rood) Lobelia Cardinalis 1 Echinodorus Bartii 1 Echinodorus Cordifolius 1 Echinodorus sp. Anubias Nana Saggitaria (Saggitaria teres) Cabomba De planten staan netjes in het grindgedeelte geplant, daaronder ligt een voedingsbodem. Nico geeft dagelijks een dosering Easycarbo, en wekelijks een dosering Profito. De planten en vissen worden op leidingwater gehouden. Op de bak draait een potfilter. De verlichting bestaat uit 2x 30 watt T8 met 1 x Philips 827 achterin en 1x Sera Daylight Brilliant voorin. De buitenkant van het aquarium is door Nico zelf netjes afgewerkt. Van een paar latere bezoekers kwamen nog een aantal goede tips met betrekking tot eventuele beplanting voor op de achterwand en om de techniek in het aquarium iets meer aan het oog te onttrekken. Het was een gezellige en geslaagde avond. Nico en Sandra bedankt! Joost Boumans

16


Als dank voor het gratis gebruik van de promotiewand

Van Schijndel Bekistingen Gespecialiseerd in prefab traditionele bekistingen. Daarnaast leveren wij ook slipkegels, sparingen, vulkisten, randkisten, vlonders en werkplaatsmontage. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De Hammen 11 5371MK Ravenstein tel: 0486-416767 fax: 0486-411166 gsm: 06-17764810 info@vanschijndelbekistingen.nl www.vanschijndelbekistingen.nl 17


18


Siervissen maken wereldreis (bron : Aqua Spiegel 2008-11) Aquariumbezitters hebben vaak geen idee welke lange reis hun siervissen hebben moeten afleggen om uiteindelijk gezond en wel in de bak thuis te belanden. Voor de vangst of de kweek, de verzorging en het transport zijn heel wat handelingen en mensen nodig. Van alle verkochte siervissen is 95 procent afkomstig van kweek; de rest is wildvang. Wereldwijd zijn vele honderdduizenden mensen voor hun bestaan afhankelijk van de siervisteelt. Siervisteelt vindt in veel, waaronder ook Nederland, plaats. Elk land van herkomst lijkt zich daarbij op een bepaalde soort te concentreren. Uit Singapore komen vooral de veelgevraagde guppen, plaatjes, zwaarddragers en mollies. Door de aldaar sterk gestegen kosten wordt steeds meer gebruikgemaakt van in Maleisië en Thailand gekweekte vis, die dan via Singapore wordt geëxporteerd. Hong Kong heeft zich vooral een naam verworven met de kweek van discussen en neontetra’s. Belangrijke exportlanden voor wildvang zijn Brazilië, Colombia, Peru en Nigeria. Het vangen gebeurt gewoonlijk met handnetten waarbij zorgvuldig te werk wordt gegaan. Beschadigde of dode vis levert namelijk geen cent op. De vangst gaat vervolgens naar een opvangbassin. Een plaatselijke opkoper vervoert de dieren naar een verzamelstation waar de volgende tussenhandelaar ze overneemt. Het transport gaat in kunststof bakken die regelmatig van vers water worden voorzien. Iedere schakel in deze keten is gebaat bij een gezonde vis. De exporteur houdt de vissen voor kortere of langere tijd in grote bassins of aquaria en maakt ze gereed voor transport naar Europa, Amerika of Azië. De vissen worden transportklaar gemaakt door ze minimaal twee dagen te laten vasten. Siervissen worden volgens de regels van de Internationale Vereniging van Luchttransportbedrijven verpakt. De controle daarop is heel scherp en aan de juiste verpakking en correcte behandeling van de dozen wordt veel aandacht besteed. Nederland voert op grond van gegevens van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) jaarlijks gemiddeld 1350 zendingen met siervissen in. Deze zijn afkomstig uit 41 verschillende landen met Singapore als belangrijkste leverancier.

19


Siervissen maken wereldreis (vervolg) Op basis van de gemiddelde verpakkingsdichtheid per zending is de schatting dat er jaarlijks minstens 14 miljoen siervissen worden geïmporteerd. Daarvan zijn ten minste 2,5 miljoen vissen rechtstreeks uit het wild gevangen, waaronder 400.000 zoutwatersiervissen. Bij zeven procent viszendingen vindt de RVV problemen: onder andere ondeugdelijke verpakkingen en problemen tijdens het transport van de zendingen. Driekwart van de verpakkingsproblemen heeft een negatief effect op het welzijn van de verpakte vissen. Voorheen werden de internationale transporten uitgevoerd door een dertigtal luchtvaartmaatschappijen, maar mede naar aanleiding van recente negatieve voorvallen met o.a. ‘de versnipperde’ eekhoorntjes in januari 2000 is daar paal en perk aan gesteld. Alleen KLM beschikt momenteel op de nationale luchthaven over goedgekeurde keuringsfaciliteiten waar de luchthavendouane het transport van levende have controleert. Siervissen worden door de exporteur doorgaans verpakt in met water gevulde en gesealde plastic zakken en opgevuld met zuivere zuurstof om de levende have tijdens het transport in leven te houden. Om temperatuurschommelingen en schokken tijdens het transport zoveel mogelijk te beperken, worden de plastic zakken in stapelbare isolerende tempex boxen en in dozen geplaatst, die op hun beurt in de vliegtuigcontainers met bestemming Schiphol komen. Gemiddeld vijf maal per week gaat er op deze wijze een zending siervis naar onder andere Ruijsbroek siervisgroothandel in Maassluis. Import en kweek De ingevlogen siervissen worden bij Ruijsbroek siervisgroothandel in Maassluis afgeleverd, waarna ze na een controle op watertemperatuur en visconditie op soort worden overgezet in de voorraadaquaria van deze groothandel. Volgens directeur-eigenaar Jack Ruijsbroek verpakken en verzenden zijn vaste leveranciers uitzonderlijk goed. “Hooguit één procent van mijn import is dood”, verklaart hij. “De siervishandel is volledig geënt op wederzijds vertrouwen en overleg. Beschadigde zendingen zijn doorgaans volledig voor rekening van de afnemer. Het is in het lange vervoerstraject doorgaans ook bijzonder moeilijk aantoonbaar waar het fout is gegaan. Een transportverzekering is binnen deze branche niet gebruikelijk en schadeposten worden

20


Siervissen maken wereldreis (vervolg) binnen een redelijke marge geaccepteerd.” “Tweemaal per jaar ga ik op bezoek bij mijn vaste leveranciers in Azië of Amerika, of ik spreek hen op de jaarlijkse wereldbeurzen ‘Aquarama’ in Singapore, of op ‘Interzoo’ in Neurenberg. Om de uitval nog verder te beperken, hebben we het dan steevast over de kwaliteit van de aanlevering van de vissen. Het is in de pioniersfase (de vijftiger jaren) wel eens voorgekomen dat een zending van een nieuwe leverancier meer dood dan levend aankwam. Dan heb je intensief wederzijds overleg over de mogelijke oorzaak en verbeteringen. Daarna geef je hem in ieder geval nog een kans, maar dan moet het goed zijn, want het is al met al een flinke schadepost.” Nederland telt pakweg zeven siervisgroothandels met eigen kweekfaciliteiten en een dertiental groothandels die naast vis met name gespecialiseerd zijn in aquariumbenodigdheden, zoals filters, pompen en verwarmingen. Naast import van moeilijk kweekbare en/of zeldzame siervissen beschikt Ruijsbroek als een van de weinige groothandels over eigen kweekfaciliteiten. Ruijsbroek heeft bijna 3000 aquaria met de gemiddelde afmetingen van 60x40x40 cm, waar bij elkaar honderdduizenden siervissen worden opgekweekt voor verkoop en levering aan zo’n 300 dierenspeciaalzaken in Nederland. Buiten de landsgrenzen wordt er door deze groothandel ook geleverd binnen Europa. “De exportactiviteiten heb ik de laatste tijd op een lager pitje gezet. Met name de monopoly-positie van de KLM voor het transport en de keuringen - sinds het voorval in januari 2000 - geeft de nodige problemen”, verklaart Jack Ruijsbroek. “Ik voel momenteel niet meer zo die behoefte aan expansie en concentreer me nu het meest op de kweek en levering van siervissen en planten binnen de Benelux. Samen met mijn 20 personeelsleden heb ik daar de handen vol aan.” Een siervisgroothandel met eigen kweek heeft een sterk dynamische voorraad. Doorlopend worden vissen geboren en uitgeleverd aan de dierenspeciaalzaken. Die gigantische aantallen jonge vissen moeten eerst nog groeien, voordat ze het gewenste formaat voor verkoop hebben bereikt en de kweek is seizoensafhankelijk en van soort tot soort sterk verschillend. Tussentijds gaan er tengevolge van ziekte ook vissen dood. Al die variabelen leiden ertoe dat het voorraadbeheer zich bijzonder moeilijk laat automatiseren.

21


Siervissen maken wereldreis (vervolg) “Ik ken ook geen voorraadbeheerssysteem dat specifiek voor onze branche is gemaakt. Voorraadbepaling op stuksniveau heeft voor ons ook geen enkele zin. We werken hier op basis van de grote getallen. Eens per week maken we een ronde langs de bakken en bepalen we de voorraad simpelweg door te schouwen, hoeveel vis er per soort nog in een kweekbak aanwezig is. Daarbij hanteren we basic begrippen als half- en kwartvol. Het enige wat hier wel volledig is geautomatiseerd, verlichting, verwarming en waterverversing van de kweekbakken. Hoewel we ook voerautomaten hebben, voeren we bij voorkeur toch handmatig. Dan zie je direct hoe de conditie van de vis is.” Orderpicken is in de context een ietwat vreemd klinkende activiteit voor een siervisgroothandel, maar het met netjes uit de bakken scheppen van de bestelde vissen, kan toch als zodanig worden aangemerkt. De meest gevraagde vis, is nog steeds de rood en blauw getinte neon- en kardinaaltetra. Ruijsbroek beschikt over een drietal eigen bestelbussen, waarmee zij de dierenspeciaalzaken volgens bestelling minimaal eens per twee weken beleveren. In de grote steden eenmaal per week. Volgens een vastgesteld routepatroon worden de bestellingen bij hun klanten afgeleverd. De bussen zijn daartoe geïsoleerd en uitgerust met een aanvullend verwarmingssysteem. Sterke temperatuurschommelingen zijn namelijk funest voor de siervissen. De gebruikte verpakkingsmethode is vergelijkbaar met die voor het luchtvervoer wordt gebruikt. Imitatie biotoop De firma Sachtleven is een van de dierenspeciaalzaken waar Ruijsbroek zijn siervissen en planten aan levert. Vanaf hier beginnen de siervissen aan hun laatste reis, om een van de tienduizenden Nederlandse aquaria te bevolken. Vanaf de verre tropische rivier of kweekvijver ergens in Azië tot aan de ‘imitatie biotoop’ thuis hebben hebben zij na een lange reis, omgeven door veel zorg, eindelijk hun rust gevonden. Daar zullen zij de eigenaar met hun prachtige vormen en kleuren, mits goed verzorgd, nog jaren kunnen bekoren. Verschenen in : LogistiekKrant, Publicatiedatum : 19 oktober 2001 : Martin Althoff Auteur

22


Stichting

Papegaaienpark Wintelresedijk 51 5507 PP Veldhoven telefoon 040 - 205 27 72 telefax 040 - 205 27 23

NOP

Ons vogelpapegaaien opvangcentrum is 7 dagen per week geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. (Okt. tot/met Apr. van 10.00 uur tot 17.00 uur) In ons park treft u aan: ± 4500 grote papegaaien, tientallen toekans, diverse grote parkieten, tropische vogels, kraan-, roof- en watervogels. Tevens kunt u bezoeken: Onze tropische vogel- en plantenkas. Onze hoender- en fazanten afdeling. Onze vrije vluchtvolières van 30, 40, 50 & 80 meter lang. De dagelijkse veterinaire begeleiding wordt verzorgd door: Drs. H. van der Horst. Tel. 040-2053097 Entree prijzen: Volwassenen €10,00 Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 8,00 65+ en gehandicapten € 8,00 Groepskortingen vanaf 20 personen € 1,00 korting per persoon. Rondleiding op aanvraag.

Wij kopen en verkopen geen papegaaien 23


Als u op zoek bent naar een betrouwbare computer

U kunt bij Giso-Automatisering terecht voor: PC-privé projecten Allerlei merken zoals: Hewlett-Packard, Target,enz Op maat gemaakte PC‛s Printers, scanners, all-in-one, Software,enz Draagbare PC‛s Aanleggen en onderhouden van netwerken Reparaties en veranderingen aan PC‛s, monitoren,enz

Fons van Lieshout De Vroedschap 4 5345 MP Oss 0412 624716

Gerard van Gils Woldreef 22 5345 XW Oss 0412 635130

A&J Partners in de bouw Voor alle voorkomende timmerwerken: verbouw, onderhoud en renovatie van woning of bedrijf Ook verzorgen wij het bouwen en/of afwerken van uw woning in uw beheer

Vraag vrijblijvend informatie bij: Joop Kling: Tel.: (024) 6415406 of (0486) 414570

24


Uitnodiging uitslagavond van de Districtskeuring Oost Brabant 2009/2010 Aquariumvereniging Daphnia Boxtel nodigt u, uw partner en alle belangstellenden graag uit voor de feestelijke uitslagavond van de Districtskeuring Oost Brabant 2009/2010 Deze uitslagavond wordt gehouden op zaterdag 13 maart 2010 in het VMBO-college aan de Baanderherenweg 2, 5282 RJ te Boxtel. Het programma is als volgt: 18.30 19.00 19.15 20.00 20.30 21.15 22.15 22.40 23.30

Zaal open Welkomstwoord Aanvang Diapresentatie 1e deel Pauze Aanvang Diapresentatie 2e deel Pauze Trekking Loterij Prijs uitreiking Bekendmaking winaars Keuringspool

Naborrelen en napraten‌..

Advertentie Te Koop : Compleet Aquarium de afmetingen zijn: l = 170 cm, b = 70 cm en h = 50 cm. het aquarium is compleet met - onderstel & ombouw; - verlichting - biologisch filter - verwarming P. Rombouts, tel. : 0413-258169

25


Bestuur en kader van de vereniging Voorzitter: Th. Janssen Kievit 37 5348 VK Oss * voorzitter@xiphophorus.nl Secretaris C. van Son Hageheld 17 5345 ER Oss * secretaris@xiphophorus.nl Publicist / Redactie: C. van Son Hageheld 17 5345 ER Oss * redactie@xiphophorus.nl Ledenbelangen: R. Molmans Veldekestraat 18 5344 TC Oss * Molmans@home.nl Penningmeester: Th. van Meegen Ypelaar 67 5467 BD Veghel * penningmeester@xiphophorus.nl

tel: 0412-639487 tel: 0412-643310 tel: 0412-643310 tel: 0412-648191 tel: 0413-341462

Gironummer: 1756007 t.n.v penningmeester A.V. “Xiphophorus ” Ledenadministratie: C. van Son tel: Hageheld 17 5345 ER Oss 0412-643310 * ledenadministratie@xiphophorus.nl Telefoonnummer clublokaal: 0412-626058, Aengelbertlaan 60, Oss : www.xiphophorus.nl, * info@xiphophorus.nl

Speciaalgroepen: Terrarium: Zeeaquarium: Cichliden: Killi ’s: Planten: Vijvergroep: Verenigingsaquarium: Ondersteuning nieuwe leden: webmaster@xiphophorus.nl

H. Meulblok, R.L. Ceelen A. Jansen M. Hopman P. Ooms J. Goedhard, J. Kling, J.v.d. Leest R.L. Ceelen, J. Goedhard J. Kling, J.v.d. Leest, L.v. Haaren J.Hoedeman 0412-625095 R. Molmans 0412-648191 R.L. Ceelen

26


27


28

A.V. Xiphophorus Clubblad 2010 - Februari  

A.V. Xiphophorus Clubblad 2010 - Februari