Page 1

PROFESSIONELE BACHELOR:

SOCIAAL WERK (MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT)

e Xcha ng DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK WWW.XIOS.BE

X p erie nc

e 1


2


xios hogeschool limburg X IOS spri ngt erui t!

Beste student(e)

Bedankt voor je interesse in onze hogeschool. Mogelijk heb je al vernomen dat de XIOS Hogeschool Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg vanaf oktober 2013 samen door het leven gaan als Hogeschool PXL. In onze algemene en departementale brochures stellen we je de opleidingen en de studiemogelijkheden voor die vanuit XIOS zullen overgaan in PXL. Maar we vertellen je dit ook graag persoonlijk. Bezoek ons op SID-IN, ontdek ons op de infodagen of kom proefdraaien op de openlesdag. Je vindt de data op de laatste bladzijde van deze brochure. Surf zeker ook naar onze website www.xios.be, daar vind je altijd de laatste info over onze opleidingen, maar ook over andere boeiende gebeurtenissen en activiteiten. Volgend academiejaar starten onze studenten dus in een nieuwe hogeschool, die verder bouwt op de sterke punten van XIOS en PHL. De opleidingen die dubbel werden aangeboden (office management, toegepaste informatica en lerarenopleiding secundair onderwijs), starten vanaf dan als nieuwe eengemaakte opleidingen. Veel succes in het bepalen van je studiekeuze! Prof. dr. Dirk Franco Algemeen directeur XIOS Hogeschool Limburg 3


MAATSCHAPPELIJK

4


Enig in Limb urg

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET SOCIAALWERK

KASSISTENT Maatschappelijk assistent: een boeiend en veelzijdig beroep!

Studenten kiezen vaak voor de opleiding sociaal werk om later een gevarieerd beroep te hebben waarin omgang met mensen van cruciaal belang is. Dit beeld klopt met de realiteit. De snel evoluerende maatschappij waarin steeds nieuwe problematieken en vragen (sociale, politieke, economische) opduiken, heeft inderdaad nood aan flexibele maatschappelijk assistenten met een mensgerichte aanpak. Centraal in het beroep van een maatschappelijk assistent staat het ‘assisteren’ van mensen bij hun individuele, sociale, beroepsmatige, psychologische en fysiologische noden en bewogenheden. Daarom verwachten wij van de studenten een bewuste sociale ingesteldheid.

JE KUNT KIEZEN UIT DE afstudeerrichtingen - MAATSCHAPPELIJK WERK - PERSONEELSWERK In de afstudeerrichting maatschappelijk werk leer je werken met cliënten en hun directe omgeving. Je leert omgaan met zeer uiteenlopende vragen: waar kan een cliënt terecht voor een leefloon? Hoe vraag je een studiebeurs aan? Waar kunnen mishandelde vrouwen terecht? Voor sommige doelgroepen (verslaafden, probleemjongeren of delinquenten) kunnen er vragen zijn naar psychologische begeleiding. Verder komt een maatschappelijk assistent in contact met vragen rond integratie in de maatschappij, vluchtelingenopvang, loopbaanbegeleiding of dringende hulp. Als maatschappelijk werker behandel je deze vragen voldoende kritisch en alert. Je bekijkt ze globaal en vangt de hulpbehoevende mens op. Hierbij zijn discretie en beroepsgeheim essentieel. In veel gevallen zal je mensen doorverwijzen naar deskundigen: medici, psychologen, juristen, instellingen… Dit veronderstelt

een verantwoorde keuze en een parate inhoudelijke kennis van de personen en instellingen die bijstand kunnen bieden. Voorbeelden van beroepsuitwegen: Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), onderwijs (CLB), bijzondere jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, diensten van kind en gezin, seniorenwerking, justitiële sector… Het Human Resources beleid van organisaties wordt steeds vaker gekenmerkt door aandacht voor de individuele werknemer met zijn eigen specifieke talenten. Als personeelswerker werk je binnen organisaties mee aan de ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van deze talenten. Je streeft ernaar om doelstellingen van werknemers en organisaties zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen waardoor beiden zo rendabel mogelijk functioneren. Je vindt hierbij een evenwicht tussen sociale en economische doelstellingen. Als student krijg je een brede sociale opleiding met onder andere aandacht voor psychologie, sociologie, economie en sociale en communicatieve vaardigheden. Je wordt bovendien opgeleid tot een specialist in Human Resources Management. Dit vertaalt zich in een grondige kennis van HR-technieken en -tools, personeelsbeheer, rekrutering en selectie, professionele gespreksvoering, arbeids- en sociaal zekerheidsrecht... Met deze stevige sociale en HR-gespecialiseerde achtergrond kun je een sleutelpositie vervullen op personeelsdiensten van kleine en grote organisaties in de profitsector, de non-profitsector, de sociale economie, de overheid (toezicht sociale wetten en welzijn, RVA, VDAB, ...), werving- en selectiekantoren, outplacementdiensten, diensten voor (arbeids)trajectbegeleiding, sociale secretariaten, vakbonden...


Wat ken ik al?

Om met de opleiding te starten is er geen specifieke voorkennis vereist. Onmisbare troeven om deze richting aan te vatten zijn: graag werken met mensen, een brede interesse voor de samenleving en het openstaan voor veranderingen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je vlot en sociaal aangelegd bent en dat je oprecht geïnteresseerd bent in de sociale thema’s van deze tijd (kansarmoede, sociale huisvesting, vluchtelingenproblematiek, ouderenzorg, jeugddelinquentie, economische werkloosheid, evenwicht werk-gezin…) en in de maatschappelijke structuren (OCMW’s, CLB’s, diensten binnen justitiële sector, bedrijven, vakbonden, jeugdhuizen…) om mensen professioneel bij te staan. Als maatschappelijk assistent werk je immers voor en met mensen in de meest uiteenlopende situaties. Om voldoende zicht te krijgen op de hulpvragen van de mens in de huidige maatschappij en om een antwoord te vinden op de vragen van mensen krijg je tijdens je opleiding een stevige theoretische basis in combinatie met praktijkervaringen (waaronder stages).

Opbouw van het programma

Het programma is onderverdeeld in drie jaar die op hun beurt verdeeld zijn in 2 semesters. Het programma kan voltijds of deeltijds gevolgd worden. Wij streven ernaar dat onze afgestudeerden inzetbaar zijn in zoveel mogelijk diensten en binnen zoveel mogelijk verschillende structuren. Deze generalistische visie op onze opleiding zorgt ervoor dat beide afstudeerrichtingen bouwen op een stevig gemeenschappelijk fundament. Ons vernieuwd opleidingsprogramma trekt voluit de kaart van de integrale benadering. Dit betekent dat we streven naar een sterke verwevenheid tussen theorie en praktijk, de perfecte match voor een ideale startpositie als toekomstig maatschappelijk assistent. Vanaf het eerste jaar wordt naast de aandacht voor de humane wetenschappen, recht en communicatie sterk ingezet op de kennismaking met de verschillende domeinen van het sociale werkveld en het praktisch handelen via de leertaken in het integraal sociaal werk. In het tweede jaar wordt dit accent versterkt en kan je via het opleidingsonderdeel methodisch werken reeds een keuze maken in de richting van het maatschappelijk werk of personeelswerk. Bovendien biedt een stage van zeven weken een uitgekiende praktische invulling, aansluitend bij de casussen van het integraal sociaal werk. Het derde jaar wordt nog praktischer ingevuld. Dit gebeurt onder meer door een stage van veertien weken én het aanscherpen van je onderzoeksvaardigheden via het praktijkgericht onderzoek. Een parcours dat je afsluit met je bachelorproef. Het ligt voor de hand dat we in een mondiale samenleving niet voorbij gaan aan de talrijke mogelijkheden om kennis te maken met de internationale en interculturele componenten van het sociaal werk.

the orie en ^pra ktijk verweve n

6


Studiebegeleiding

We streven naar een evenwicht tussen opleiden enerzijds en coachen of begeleiden anderzijds. Studeren in het hoger onderwijs vergt een hele aanpassing. Die aanpassing uit zich vaak in een verkeerde studiemethode, een inefficiënte studieplanning of een incorrecte studiehouding. Sommige studenten hebben moeilijkheden met het verwerken van de grote hoeveelheden leerstof in het hoger onderwijs. Dit komt vaak omdat ze vooral letterlijk studeerden in het secundair onderwijs of gewoonweg nooit echt hebben moeten studeren. Andere studenten hebben goede voornemens maar komen niet toe aan studeren. Ze stellen uit en hebben te weinig zelfdiscipline om om te gaan met de vrijheid die ze krijgen in het hoger onderwijs. Daarnaast weten studenten vaak niet welke studiehouding ze moeten aannemen in het hoger onderwijs. Ze komen in een nieuwe structuur terecht, waarin ze hun weg niet vinden en waarin ze ook niet weten wat van hen wordt verwacht. Concreet besteden we tijdens de algemene studiebegeleiding aandacht aan verschillende onderwerpen die de student ondersteunen in zijn aanpassingsproces. Voorbeelden zijn: • Wegwijs geraken in het hoger onderwijs. • De juiste studiemethode in het hoger onderwijs. • Hoe komen tot een nuttige, efficiënte planning? • Hoe je het best voorbereiden op een mondeling of schriftelijk examen, of op een openboekexamen? Hoe eventuele faalangst onder controle krijgen? • Hoe gemotiveerd blijven doorheen het academiejaar? • … Via individuele begeleiding en groepssessies trachten de studentenbegeleiders jou op weg te helpen. Ook voor problemen die niet direct met studeren te maken hebben en meer van persoonlijke aard zijn kan je bij ons terecht. We proberen je zo goed mogelijk te helpen en indien nodig verwijzen we je door naar een meer gespecialiseerde hulpverlener. Ondervind je hinder bij het studeren en onderwijs volgen omwille van tijdelijke of blijvende problemen (o.a. leerstoornis bv. dyslexie, motorische beperking, chronische ziekte, psychiatrische aandoening …), dan kan je een aanvraag doen om het statuut ‘student met een functiebeperking’ te bekomen. Indien je aanvraag goedgekeurd wordt, zal de studentenbegeleider met jou bespreken welke faciliteiten nodig en mogelijk zijn om jou gelijke onderwijskansen te bieden. Naast de algemene studiebegeleiding, heeft elke lector binnen de opleiding sociaal werk minstens één uur per week vakspecifieke studiebegeleiding. Studenten kunnen individueel of in kleine groepjes bijkomende uitleg vragen over de leerstof, verbanden leren leggen tussen de verschillende onderdelen en eventueel extra oefeningen maken. Studenten worden verder begeleid door mentoren.

7


e Xcha ng

X p eri e nc

e

Internationale contacten

Internationale en interculturele competenties worden steeds belangrijker in de huidige multiculturele en geglobaliseerde samenleving. Het is dan ook noodzakelijk dat je doorheen je opleiding de nodige competenties ontwikkelt om professioneel te functioneren in onze internationale en interculturele maatschappij. Buitenlandse studie of stage Een buitenlandse studie of stage is de ideale manier om internationale en interculturele competenties te verwerven. Binnen de opleiding sociaal werk kan je studie- en praktijkervaring opdoen in het buitenland. Er zijn tal van mogelijkheden in de Euregio, Europa en zelfs elders. Zo kan je binnen het Erasmus programma dat deel uitmaakt van het Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie een deel van je studies volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit in landen zoals Nederland, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Oostenrijk, Denemarken, Tsjechië, Spanje, Ierland, Turkije … Je kunt er ook een stage lopen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om in het kader van ‘projecten ontwikkelingssamenwerking’ via de VLIR UOS-beurzen een stage te lopen in een ontwikkelingsland. Deze stages kunnen samengaan met de bachelorproef rond een internationaal thema in het sociaal werk. Internationalisation@home Ook als thuisblijver krijg je de kans om de nodige internationale en interculturele competenties te verwerven dankzij de talrijke gastlessen van internationale lectoren en de internationale campusdag. Korte mobiliteitsprojecten In het kader van de “International University Week” wordt vanuit een netwerk van sociale hogescholen en universiteiten in Europa aan studenten- en docentenuitwisseling gedaan. Gedurende één week bestudeer je een topic in een internationaal team. Dankzij deze korte mobiliteitsprojecten kan je interculturele competenties ontwikkelen, jouw studies in een internationaal licht plaatsen of kan het een stimulans zijn voor een internationale stage of studieperiode. 8

 Stages Praktijkervaring is erg belangrijk in de opleiding sociaal werk. Efficiënt beroepshandelen wordt immers gekenmerkt door een methodologische aanpak. Vandaar dat er in de opleiding veel belang wordt gehecht aan de stage. In het tweede jaar voorzien we een participerende observatiestage en in het derde jaar een professionele stage. Deze professionele stage staat in functie van de gekozen afstudeerrichting. De stages worden op een verantwoorde wijze georganiseerd, zowel naar stageplaatsen als studenten toe. Via stages verwerf je specifieke kennis en vereiste attitudes. De stages worden regelmatig opgevolgd en geëvalueerd aangezien dit bijdraagt tot de beroepsvorming van de student. Tijdens de evaluatie van het praktijkgedeelte peilen we naar basiscompetenties zoals kennisverwerving, vaardigheden en houdingen. Dankzij de stage worden de studenten gevormd tot direct inzetbare maatschappelijk assistenten. Mogelijke stageplaatsen zijn enerzijds Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), woonzorgcentra, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), thuiszorgcentra, integratiecentra, diensten voor kinderopvang, instellingen voor personen met een handicap, ziekenhuizen, jeugdrechtbanken, comités voor bijzondere jeugdzorg, gevangenissen, centra voor slachtofferhulp. Anderzijds kun je ook stage lopen in personeelsgerichte instellingen zoals bedrijven, sociale secretariaten, selectieen uitzendkantoren ...


aan het woord afgestudeerden Bingolo Güler Afgestudeerde maatschappelijk werk

“Momenteel werk ik in een therapeutische gemeenschap. Samen met een socioteam begeleid ik mensen die met een drugprobleem zitten. Het is onze opdracht het psychosociaal functioneren van de bewoners te ondersteunen en hun kansen tot integratie in de maatschappij te bevorderen. Aanvankelijk ging mijn voorkeur niet uit naar een dergelijke doelgroep. Bij toeval had ik in de krant deze vacature gevonden. Ik ben erop ingegaan, ben vlot door het sollicitatiegesprek geraakt en Afge stud ee rd binnen de vijf dagen werd mij de job toegekend. Eva Vanbellingen Inmiddels heb ik in deze job al veel kansen gekregen. Zo kon ik deelafgestudeerde personeelswerk nemen aan congressen en stages. Ik heb zelfs de kans gekregen om “Ik studeerde techniek-wetenschappen in het secundair onderwijs. op dit specifieke domein voordrachten te houden. Ik vind het fijn dat ik Deze studies bevielen me niet, vandaar dat ik besloot verder te studezo snel het vertrouwen van mijn werkgever heb kunnen winnen. Wanren. Ik ging op zoek naar een opleiding die leidde tot een beroep waarin neer ik terugblik op mijn opleiding aan de XIOS Hogeschool Limburg dan menselijk contact, werken voor en met mensen centraal stond. Zo kwam moet ik vaststellen dat ik een goede voorbereiding heb gehad. Dankzij ik uit bij de opleiding sociaal werk. Behalve een brede interesse in mens mijn opleiding kon ik mij snel en vlot aanpassen aan een beroepsveld en maatschappij had ik niet veel voorkennis om met de opleiding te dat zelfs niet mijn eerste keuze was. starten. Mijn interesse ging vooral uit naar de richting ‘personeelswerk’: Als allochtone studente van Turkse origine heb ik mij steeds thuis gehet uitstippelen van een personeelsbeleid, het werven van medewervoeld in de XIOS Hogeschool Limburg.” kers, het meewerken aan de structuren HRM van een organisatie leek echt iets voor mij. Ik koos voor de XIOS Hogeschool Limburg. Via vergeAn Baraitre lijking tussen hogescholen lag deze school me het meest. De school is Afgestudeerde personeelswerk vlot bereikbaar - ze ligt vlakbij het centrum van Hasselt. Wat me vooral “Na mijn studies kon ik onmiddellijk als personeelsdeskundige beginaansprak binnen de opleiding was het gevarieerd programma waarin nen op de personeelsdienst van een OCMW waar ik alle taken van het theorie en praktijk (stages) centraal staan. Daarnaast organiseert de personeelsbeleid en personeelsadministratie toebedeeld kreeg. XIOS Hogeschool Limburg heel wat bedrijfsbezoeken en is er aandacht Inmiddels werd ik ook als vertrouwenspersoon aangesteld voor pestevoor de individuele interesses van elke student. Een aanpak die ik zeker rijen op het werk. In deze functie voel ik mij als personeelswerker ten weet te appreciëren.” volle maatschappelijk assistent. Je komt er met alle soorten problemen

Dimitri Bruninx afgestudeerde maatschappelijk werk

“Ik volgde in het secundair de richting Latijn-wetenschappen en had voldoende kennis om vlot te kunnen volgen in mijn eerste jaar maatschappelijk assistent. Ik koos voor de XIOS Hogeschool Limburg omwille van de goede reacties die ik over deze school ontving. Mijn eigen ervaringen sluiten hierbij aan. Binnen XIOS is er een goede studiesfeer. De drempel tussen studenten en lectoren is laag. Als student kan je steeds terecht bij je lectoren. Dat werkt zeer motiverend. Daarnaast worden theorie en praktijk gecombineerd in de opleiding. Dit is een zeer goede formule. Naast een stevige theoretische basis krijg je zicht op het beroepsveld en leer je je eigen vaardigheden en interesses beter kennen..”

van mensen in contact die je met de nodige discretie moet oplossen. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn opleiding. Vooral sociale wetgeving en sociale vaardigheden komen mij goed van pas. Op mijn huidige werkplek geniet ik van de werksfeer, de collegiale bereidwilligheid en de bestaande wederzijdse flexibiliteit.”


10


“IK GING OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING DIE LEIDDE TOT EEN BEROEP WAARIN MENSELIJK CONTACT, WERKEN VOOR EN MET MENSEN CENTRAAL STOND.” Eva Vanbellingen afgestudeerde afstudeerrichting personeelswerk

11


levenslang leren In het kader van levenslang leren hebben we een aanbod uitgewerkt voor mensen uit de beroepssector. We willen zowel de hulpverleners uit de welzijnssector als de personeelswerkers op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en wijzigingen in de regelgeving en de maatschappij. Dagelijks worden we immers geconfronteerd met nieuwe decreten en wetten. Zo kunnen afgestudeerden en personen uit het werkveld deelnemen aan actuele, kwaliteitsvolle en praktijkgerichte studiedagen, themadagen en meerdaagse interactieve opleidingen zoals: • pensioenwetgeving • jeugdhulpverlening • personen met een handicap • ouderenzorg • woonzorgdecreet • schuldbegeleiding en -bemiddeling • sociale huisvesting • asiel en migratie • tewerkstellingsmaatregelen • zelfdoding • herstelgericht werken • omgaan met agressieve cliënten • Frans voor maatschappelijk werkers • Frans voor personeelswerkers • interculturele communicatie • oriëntatie op supervisie/intervisie • competentiemanagement met kansengroepen • management in de non-profitsector • bemiddelingsgericht werken voor niet-bemiddelaars • sociaal recht in de praktijk • toegepaste communicatie en methodieken in de hulpverlening • ... Voor meer informatie over “levenslang leren” kan je steeds mailen naar navormingsaw@xios.be.

12


Professionele bachelor in het Sociaal werk (Maatschappelijk assistent)

SP = studiepunt – 1 studiepunt = 25-30 studiebelastingsuren (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie en evaluatie) VERNIEUWD OPLEIDINGSPROGRAMMA!! (informatie onder voorbehoud van wijzigingen) - Afstudeerrichting Maatschappelijk werk Programmadeel 1 INTEGRAAL SOCIAAL WERK 1 : EXPLORATIE INTEGRAAL SOCIAAL WERK 2 : ZELFORIËNTATIE INTEGRAAL SOCIAAL WERK 3 : INTERPRETATIE

SP 3 5

Programmadeel 2 INTEGRAAL SOCIAAL WERK 4 : DE PROFESSIONAL IN ONTWIKKELING (inclusief stage) INTEGRAAL SOCIAAL WERK 5 : DE PROFESSIONAL IN DE SAMENLEVING

SP

Programmadeel 3

SP

14

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 6: DE PROFESSIONELE MAATSCHAPPELIJK WERKER

9

9

STAGE MAATSCHAPPELIJK WERK

25

8

VERDIEPEN VAN HET WERKVELD 2

3

BELEIDSMATIG WERKEN

5

VERKENNEN VAN HET WERKVELD

3

VERDIEPEN VAN HET WERKVELD 3

3

METHODISCH WERKEN 5 : GEÏNTEGREERD HANDELEN

6

VERDIEPEN VAN HET WERKVELD 1

4

METHODISCH WERKEN 3: TOEPASSEN

3

RECHT VOOR DE MAATSCHAPPELIJK WERKER

5

ALGEMENE GESPREKS- EN RAPPORTAGETECHNIEKEN

5

METHODISCH WERKEN 4 : SYSTEMISCH BENADEREN

6

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

5

5

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 3

3

BACHELORPROEF MAATSCHAPPELIJK WERK

5

3

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 4

6

METHODISCH WERKEN 2 : PROCESMODELLEN EN HUMAN RESOURCES BASICS

5

RECHT 2

4

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 1

4

RECHT 3

3

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 2

5

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 3

3

RECHT 1

4

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 4 INQUIRY BASED

3

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 1

3

Totaal

60

Totaal

60

SPECIFIEKE GESPREKS- EN RAPPORTAGETECHNIEKEN METHODISCH WERKEN 1 : WERKINSTRUMENTEN

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 2

3

Totaal

60

Professionele bachelor in het Sociaal werk (Maatschappelijk assistent)

SP = studiepunt – 1 studiepunt = 25-30 studiebelastingsuren (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie en evaluatie) VERNIEUWD OPLEIDINGSPROGRAMMA!! (informatie onder voorbehoud van wijzigingen) - Afstudeerrichting personeelswerk Programmadeel 1

SP

Programmadeel 2

SP

Programmadeel 3

SP

3

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 4 : DE PROFESSIONAL IN ONTWIKKELING (inclusief stage)

14

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 6: DE PROFESSIONELE PERSONEELSWERKER

9

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 2 : ZELFORIËNTATIE

5

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 5 : DE PROFESSIONAL IN DE SAMENLEVING

9

STAGE PERSONEELSWERK

25

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 3 : INTERPRETATIE

8

VERDIEPEN VAN HET WERKVELD 2

3

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

5

VERKENNEN VAN HET WERKVELD

3

VERDIEPEN VAN HET WERKVELD 3

3

METHODISCH WERKEN 5 : HUMAN RESOURCES IN PRACTICE

6

VERDIEPEN VAN HET WERKVELD 1

4

METHODISCH WERKEN 3: TOEPASSEN

3

RECHT VOOR DE PERSONEELSWERKER

5

ALGEMENE GESPREKS- EN RAPPORTAGETECHNIEKEN

5

METHODISCH WERKEN 4 : HUMAN RESOURCES APPROACH MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 3

6

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

5

5

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 3

3

BACHELORPROEF PERSONEELSWERK

5

3

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 4

6

5

RECHT 2

4

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 1

4

RECHT 3

3

MENS, SAMENLEVING EN WETENSCHAP 2

5

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 3

3

RECHT 1

4

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 4 : INQUIRY BASED

3

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 1

3

MIJN PROFESSIONELE IDENTITEIT 2

3

Totaal

60

Totaal

60

Totaal

60

INTEGRAAL SOCIAAL WERK 1 : EXPLORATIE

SPECIFIEKE GESPREKS- EN RAPPORTAGETECHNIEKEN METHODISCH WERKEN 1 : WERKINSTRUMENTEN METHODISCH WERKEN 2 : PROCESMODELLEN EN HUMAN RESOURCES BASICS


VEILIG NAAR DE CAMPUS Halte Zwembad

Campus Hasselt

Deze halte ligt langs de Elfde Liniestraat, een zijstraat van de Vildersstraat.

Vildersstraat 5 3500 Hasselt

Halte Dusartplein

Trein en bus

Als je met de trein naar de campus Vildersstraat komt, stap je best af in het station van Hasselt. Daar neem je de boulevardpendel tot aan het Dusartplein. Deze halte ligt op wandelafstand van de campus. Gewoon het voetpad volgen richting Zwembad, en op de hoek met de Vildersstraat links afslaan.

Deze halte ligt op wandelafstand van de campus. Gewoon het voetpad volgen richting Zwembad, en op de hoek met de Vildersstraat links afslaan.

Auto’s en fietsen

Op de campus Hasselt zijn er voldoende parkeermogelijkheden en fietsenstallingen.

De dienstregeling van de treinen vind je op www.nmbs.be De dienstregeling van de bussen vind je op www.delijn.be

Beringen

Eindhoven

Heusden-Zolder

Antwerpen Leuven Brussel

Alb

Zonhoven

ert

Aachen Köln

kan

Diest

aal

Genk Hasselt Universiteitslaan

Boude

wijnlaa

n

Diepenbeek 14 14

St.-Truiden

Tongeren

Liège

Maastricht


Vanaf 1 oktober 2013 fuseren de XIOS Hogeschool Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) tot Hogeschool PXL. Het opleidingsaanbod van XIOS en PHL wordt samengevoegd tot een uitgebreid en divers palet aan opleidingen. Hogeschool PXL wordt een tweede thuis voor meer dan 7000 studenten.

Wat kan je studeren aan PXL

Basisopleidingen PXL-Tech

PXL-Healthcare

• • • •

• • •

Bachelor in de bouw Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ICT Bachelor in de agro- en biotechnologie

PXL-IT •

Bachelor in de toegepaste informatica

PXL-Business • •

Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management

Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde

PXL-Education • • •

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

PXL-Music •

Bachelor in de pop- en rockmuziek

PXL-Media & Tourism

MAD-faculty

• • •

• • •

Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in de journalistiek Bachelor in het toerisme en recreatiemanagement

PXL-Social Work •

Bachelor in het sociaal werk (maatschappelijk assistent)

Bachelor of Arts + Master of Arts in de beeldende kunsten Bachelor of Arts + Master of Arts in de audiovisuele kunsten Bachelor of Arts + Master of Arts in het productdesign


infodagen openlesdag xiosxtra infomarkt

23 februari ‘13 en 20 april ’13

15 mei ’13

2 juli’13

7 september ’13

WWW.XIOS.BE • INFO@XIOS.BE • TELEFOON 011 370 777 CAMPUS HASSELT • VILDERSSTRAAT 5 • B-3500 HASSELT

voor info over opleiding sociaal werk • filip.giraldo@xios.be

Opleidingsprogramma’s en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van twijfel of betwisting wordt enkel de officiële regelgeving (decreten, onderwijsregeling, examenregeling, rechtspositie en participatie, studiegids...) als geldig beschouwd.

16 Uitgave januari 2013© xios hogeschool limburg

XIOS Sociaal-Agogisch Werk 2013-2014  

XIOS Sociaal-Agogisch Werk 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you