Page 1

I.E.S Districte Marítim

I.E.S Districte Marítim

Avd.Baleares 62. VALÈNCIA -46023 - Telèfon: 96 330 87 70 – 71 / 657 19 58 37 - Fax: 96 330 40 58 - Codi: 46015708 - e- mail: 46015708@edu.gva.es Consellería d´educació: http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm I.E.S Districte Marítim: http://intercentres.cult.gva.es/iesdistrictemaritim Informació administrativa: Accedint a l'enllaç de secretaria Departament d'orientació: http://www.elorienta.com/iesdistrictemaritim.com/index.php Associació Exalumnes http://www.fisesport.com/

Guia informativa:

Formació professional


CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Quines ocupacions pots exercir

Principals ocupacions i llocs de treball

Conduir clients per sendes i rutes de baixa i mitja muntanya.

Promotor d'activitats fisicoesportives.

Conduir clients amb bicicleta per itineraris en el medi natural. Conduir clients a cavall per itineraris en el medi natural.

Animador d'activitats fisicoesportives. Coordinador d'activitats poliesportives. Monitor d'activitats fisicoesportives recreatives individuals,

Realitzar l'administració, gestió i comercialització en una xicoteta empresa.

Estudis a què es pot accedir Modalitat de Batxillerat a què dóna accés Ciències de la Naturalesa i de la Salut. Humanitats i Ciències Socials.

d'equip i amb implementos.

Estudis universitaris a què és pot accedir Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport Mestre (tots els especialitats) Diplomat en Educació Social Diplomat en Infermeria

Continuar altres estudis de Formació Professional

Diplomat en Fisioteràpia Diplomat en Nutrici humana i dietética Diplomat en Podologia Diplomat en Relacions Laborals Diplomat en Treball Social Diplomat en Turisme Llicenciat en medicina

I.E.S Districte Marítim

I.E.S Districte Marítim


CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSICESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Mòduls professionals

Mòduls professionals

Primer curs:

Primer curs:

Jocs i activitats físiques recreatives per a animació: 128 hores Activitats fisicoesportives individuals: 256 hores Activitats fisicoesportives amb implementos: 160 hores Fonaments biològics i bases del condicionament físic: 192 hores Animació i dinàmica de grups: 96 hores Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives: 128 hores

Desplaçament, estada i seguretat en el mitjà terrestre: 224 hores Conducció de grups amb bicicleta: 160 hores Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques: 224 hores Administració, gestió empresa: 64 hores

i

comercialització

en

la

xicoteta

Fonaments biològics, salut i primers auxilis: 96 hores

Segon curs:

Activitats físiques per a persones amb discapacitats: 64 hores Dinàmica de grups: 64 hores

Activitats fisicoesportives d'equip: 330 hores

Formació i orientació laboral: 64 hores

Organització i gestió d'una xicoteta empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives:88 hores

Segon curs:

Primers auxilis i socorrisme aquàtic: 110 hores Activitats físiques per a persones amb discapacitats: 66 hores

Formació en Centres de Treball: 440 hores.

Formació i orientació laboral: 66 hores Formació en Centres de Treball: 380 hores.

I.E.S Districte Marítim

I.E.S Districte Marítim


CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSIC-

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL Com s'accedix

Com s'accedix Accés directe:

Accés directe: (Criteris en orde de prioritat). Graduats en Educació Secundària Obligatòria. Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar). Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic). Tindre 2n de BUP aprovat. Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges. Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental. Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE de qualsevol modalitat. De Batxillerat Experimental de qualsevol modalitat, o haver superat qualsevol opció de COU. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

Titulació que s'obté Tècnic en conducció d'activitats físic esportives en el medi natural

I.E.S Districte Marítim

Titulació que s'obté Tècnic superior en animació d'activitats físic esportives

I.E.S Districte Marítim

FORMACIÒ PROFESSIONAL EN EL IES. DISTRICTE MARÍTIM  

I.E.S. DISTRICTE MARÍTIM CICLES FORMATIUS