Page 1

Bindende stadfesting på kjøp av eiendom Eiendom Øvre Fossheim 6 6800 Førde

GBnr.: 62/ 928

Seksjonsnr.:

Eiendommen vil få eget seksjonsnr. ved seksjonering

Undertegnede gir herved bindende kjøpetilbud på ovennevnte eiendom: Kjøpesum

Kr.

eks. omkostninger

+ offentlige omkostninger til oppgjørsansvarlig. Se prisliste

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik: Låneinstitusjon/ kapital:

Referanse:

Kr.

Egenkapital:

Kr.

Totalt

Kr.

Fullfinansiering på hele kjøpesummen skal fremlegges oppgjørsansvarlig senest 5 dager etter at stadfesting er undertegnet. Endelig kjøpekontrakt ihht. bustadoppføringslova blir inngått når forbehold i salgsoppgaven er innfridd, og endelig fremdriftsplan foreligger. Stadfesting avtale gjelder frem til endelig kjøpekontrakt er underskrevet, dog ikke over 6 mnd. Etter denne fristen står partene fritt til å trekke seg fra avtalen, eller eventuelt å forlenge den. Bud er gitt med forbehold om:

Delinnbetaling: Det blir gjort oppmerksom på følgende delinnbetalinger til oppgjørsansvarlig: 15% ved kontraktsinngåelse. 30% ved tett tak. 55 % ved overtakelse. Delinnbetalinger blir ikke renteberegnet og kjøper mottar bankgaranti på hele beløpet. Bindende avtale er regulert i samsvar med lov om avtaler av 31.mai 1918. Kjøper:

Personnr.:

Telefon:

E-post:

Kjøper:

Personnr.:

Telefon

E-post:

Adresse:

Signatur kjøper

Signatur kjøper

Sted, dato:

Sted, dato:

Stadfesting kjøp eigedom, Xbu Øvre Fossheim  

Bindande stadfesting på kjøp av eigedom, Øvre Fossheim.