Page 1

SALGSBETINGELSER & ORIENTERING OM BOLIGENE 1.1 Eiendom Øvre Fossheim 6 Gnr. 62, Bnr. 928 i Førde kommune Prosjektet inneholder 4 boliger, 3-roms med takterrasse. 6A, 6B, 6C og 6D

1.2 Areal Bra: 58 kvm P-Rom: 50 kvm

1.3 Utbygger/ selger Xform Eiendom AS Salgsansvarlig Sara Ødven sara@xform.no Telefon: 97625028/ 91304 4444 Oppgjøret vil foretas av: Fjordane Advokatkontor AS v/ Rune Døskeland post@fjordadvokat.no Telefon 577 20 100 www.fjordadvokat.no

1.4 Eierform Selveierboliger organisert som et eierseksjonssameie, bestående av 4 boliger 6A-6D. Parkering på felles grunn med tilvist plass.

1.5 Betingelser Kontrakt inngås til fast pris (kjøpesummen indeksreguleres ikke). Se den til enhver tid gjeldende prisliste. 15% av kjøpesummen for boligen forfaller til betaling 14 dager etter inngåelse av ordinær kjøpekontrakt. Ytterligere 30% av kjøpesummen forfaller ved tett tak. Resterende del av kjøpesummen forfaller til betaling ved overlevering og må være på oppgjørsmeglers konto før nøkler blir utlevert. Finansieringsbekreftelse for kjøpesum skal fremlegges ved kjøp av bolig. Alle innbetalinger skjer til klientkonto hos oppgjørsansvarlig. Det gjøres oppmerksom på at det ikke opparbeides rente på klientkonto til fordel for kjøper, hvis utbygger velger å stille garanti og ta ut pengene i byggetiden. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte leiligheter samt velge å beholde boliger selv.

1.6 Kontraktsforhold Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i Bustadoppføringslova – henholdsvis avhendingslova – alt ettersom kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse. Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved avbestilling etter Bustadoppføringslova. Kjøper holdes ansvarlig for at endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Salgsbetingelser

Xbu Øvre Fossheim 6

8 februar 2017


1.7 Tillegg til kontrakt Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt. salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f. eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett på tilleggsfrist for levering uten kompensasjon ovenfor kjøper. Dette forbehold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

1.8 Felleskostnader Fellesutgifter dekker driftsutgifter for sameie. Driftsutgiftene innbefatter bl.a. boligforsikring, normale drifts- og vedlikeholdsutgifter, og evt. honorar til styret. Det understrekes at dette er et stipulert anslag. Størrelse kostnader påvirkes av driftsnivå sameiet beslutter.

1.9 Dokumentenes rangeringsordning 1. Bindende kjøpsbekreftelse. 2. Salgsbeskrivelse og kjøpsbetingelser. 3. Tegninger/ prospekt. Div. beskrivelser går foran tegninger/ brosjyremateriell.

1.10 Videresalg av bolig før overtakelse Ved transport av kontrakt før overtakelse påløper et gebyr på kr. 25 000,Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtakelse. Selger forbeholder seg retten til å stille vilkår for aksept av transport, herunder krav om solidaransvar eller krav om garantistillelse. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av utbygger/selger.

1.11 Ferdigstilling Det foreligger godkjent rammetillatelse for prosjektet. Byggearbeidet starter ved to forhåndsolgte boliger. Selger beregner en byggetid på ca. 18 mnd etter at byggearbeidene er startet/ to solgte boliger. Ferdigstillelse av boligene og tid for overlevering skal varsles skriftlig av selger etter bestemmelsene i bustadoppføringslova. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted.

1.12 Leveringsbeskrivelse For detaljert leveringsbeskrivelse se salgsprospekt. Det leveres en standard pakke og en oppgradert pakke.

1.13 Tilvalg Endringer og tilvalg avtales direkte med Xform AS. Det vil ikke være mulig å kreve tilvalg som endrer opplegg for strøm, ventilasjon, vann og avløp. Det kan ikke kreves tilvalg som medfører arbeider som hindrer rasjonell fremdrift.

1.14 Oppvarming Elektrisk. Luft til luft varmepumpe i kjøkken og stue. Varme i golv på bad og ved inngangsparti.

Salgsbetingelser

Xbu Øvre Fossheim 6

8 februar 2017


1.15 Arkitekt Xform AS

1.16 Entreprenør Byggherre står fritt til å velge entreprenør til oppføring av boligene.

1.17 Arealangivelser Bruksarealet (BRA) er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. (NS3940) P-rom (Primærrom) er primærrommenes nettoareal og areal av innvendige vegger, minus boder og tekniske rom. Angitte arealer er basert på foreløpig beregninger forut for detalj- prosjektering. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

1.18 Garantier Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontakten i samsvar med Buofl. § 12. Sikkerheten tilsvarer 3% av vederlaget frem til overtagelsestidspunktet. Fra overtagelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5% og gjelde i fem år etter overtagelse. Selger stiller sikkerhet for forskuddsbetaling på 10% av vederlaget, jfr. Buofl. § 47.

1.19 Ligningsverdi Ligningsverdi blir først fastsatt etter at bustaden er tinglyst. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 50 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

1.20 Energimerking Boligene er energimerket. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

1.21 Omkostninger Ved kjøp av ny bolig betales det 2,5% dokumentavgift av tomteverdi og ikke av enhetens salgspris. I tillegg kommer tinglysningsgebyr for skjøte og tinglysningsgebyr for evt. pantedokument.

Salgsbetingelser

Xbu Øvre Fossheim 6

8 februar 2017


1.22 Særlige forbehold Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og 3D-tegninger ikke er å anse som kontrakts grunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Boligene er ikke detaljprosjektert, og det kan bli mindre justeringer i forbindelse med detaljprosjekteringen. Stiplede objekter på salgstegninger inngår ikke i leveransen. Kjøkken på tegningene er veiledende og angir utstrekning av kjøkkenet. Kjøkken leveres i henhold til tegning fra kjøkkenleverandør. Nedsenkede himlinger vil forekomme i forbindelse med detaljprosjektering, primært over gang nede, bad, kjøkken og inngangsparti. Det kan forekomme innkassinger som følge av detaljprosjekteringen. Elektriske punkter leveres og plasseres i henhold til standard NEK 400:2014. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere boligens tilsiktede kvalitet.

1.23 Visning på byggeplass Av sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere ikke ta seg inn på byggeplass uten avtale med utbygger. Selger tar imidlertid sikte på å invitere kjøperne til befaring underveis i byggefasen.

Salgsbetingelser

Xbu Øvre Fossheim 6

8 februar 2017

Salsbetingelsar Xbu Øvre Fossheim  

Salsbetingelsar.

Salsbetingelsar Xbu Øvre Fossheim  

Salsbetingelsar.

Advertisement