Page 1


50 χρόνια ζωῆς & δράσης


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 2

Χρισ τιανική Φοιτητική Δράση ƗƯƪƴƨƴƪƫƼƲ ƕƯuƞƢƲ ƴƯ˂ ƔƵƬƬƼƤƯƵ ȱƱƩƯƥƼƮƯƵ ȤƦƱƢưƯƳƴƯƬƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ

«Ƒ ƎƇƅƃƔ ƄƃƔƋƍƇƋƑƔ»

ƎƢƵƱƯuƪƷƝƬƨ 32, 106 80 ƃƊƉƏƃ, 210.36.14.135

www.xfd.gr


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

1960-2010. 50 ƷƱƼƭƪƢ! ƕƠ ƦȡƭƢƪ 50 ƷƱƼƭƪƢ uưƱƯƳƴƝ ƳƴƝ 2.000 ƫƢƠ ưƬƞƯƭ, ƴƯ˂ ƩƢƽuƢƴƯƲ ƴʥƲ ǰƤƠƢƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂; ƃȷƴʥƲ ưƯƽ ǯưƼ ƴƼƴƦ ưƯƽ ȃƫƢƭƦ ƴƟƭ ǿuƶƝƭƪƳƟ ƴƨƲ ƥƞƭ ȃưƢƸƢƭ ƬƵƳƳƢƬƞƢ ƭƝ ƴƟ ƥƪƾƫƯƵƭ; ƔƴƢƽƱƹƳƢƭ ƴƼƭ ȤƥƱƵƴƟ ƴƨƲ, ƩƢƭƝƴƹƳƢƭ ƴƯƽƲ ưƪƳƴƯƽƲ ƴƨƲ, ƫƢƠ uƞƷƱƪ ƳƟuƦƱƢ ƥƞƭ ȃƷƯƵƭ ưƝƸƦƪ ƦȟƴƦ ƳƵƤƫƦƫƢƬƵuuƞƭƢ ƦȟƴƦ ǯưƱƯƫƝƬƵưƴƢ ƭƝ ƕƟƭ ưƯƬƦuƯ˂ƭ. ƌƪ ȰuƹƲ ƧƦʳ ƫƢƠ ȸưƝƱƷƦƪ ƫƢƠ ǿưƦƫƴƦƠƭƦƴƢƪ ƫƢƠ ƥƯƮƝƧƦƴƢƪ. ƕƠ ƦȡƭƢƪ 50 ƷƱƼƭƪƢ ƬƯƪưƼƭ uƞƳƢ ƳƴƯƽƲ ƫƼƬưƯƵƲ ƴʥƲ ȸưƦƱƥƪƳƷƪƬƪƦƴƯ˂Ʋ ưƯƱƦƠƢƲ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ; ƎƝ ƴƠ ưƢƱƢưƝƭƹ; 50 ƷƱƼƭƪƢ ƧƹʥƲ ƫƢƠ ǿuưƦƪƱƠƢƲ ƴƯ˂ ƥƪƫƯ˂ ƴƨƲ ƩƢƽuƢƴƯƲ. ƅƪƝ ƫƝưƯƪƯƵƲ ƴƝ 50 ƷƱƼƭƪƢ ƩƦƹƱƯ˂ƭƴƢƪ ƳƴƢƩuƼƲ. ȵƷƪ. Ɔƞƭ ȃƷƯƵuƦ uƪƝ ƴƞƴƯƪƢ ƭƢƱƫƪƳƳƪƳƴƪƫƟ ƸƦƵƥƢƠƳƩƨƳƨ. ƅƪƝ uʖƲ ƴƝ 50 ƷƱƼƭƪƢ ƦȡƭƢƪ ƳƴƢƩuƼƲ uƞ dzƬƬƨ ȃƭƭƯƪƢ. ƎƪƝ ǯƶƯƱuƟ ƤƪƝ ƭƝ ƳƴƱƞƸƯƵuƦ ƴƼ ƣƬƞuuƢ uƢƲ ưƠƳƹ. Ə’ ǯƴƦƭƠƳƯƵuƦ

3


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 4

ƴƠƲ ƦȷƬƯƤƠƦƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂. ƏƝ ƕƼƭ ƥƯƮƯƬƯƤƟƳƯƵuƦ ƫƢƠ ƭƝ ƕƼƭ ƦȷƷƢƱƪƳƴƟƳƯƵuƦ. ƏƝ ƥƯ˂uƦ ƫƢƠ ƴƠƲ ƥƪƫƞƲ uƢƲ ǿƬƬƦƠƸƦƪƲ ƫƢƠ ǯƴƞƬƦƪƦƲ ƫƢƠ ƭƝ ǯƤƹƭƪƳƩƯ˂uƦ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƯ. ƌƪ ȃƴƳƪ ưƱƯƳưƢƩƟƳƢuƦ ƭƝ «ƤƪƯƱƴƝƳƯƵuƦ» ƴƝ 50 ƷƱƼƭƪƢ uƢƲ. ǸưƬƝ ǯƬƬƝ ƥƯƮƯƬƯƤƨƴƪƫƝ. Ǝƞ ƴƼ ƣƬƞuuƢ ƳƴƱƢuuƞƭƯ ƳƴƼ ưƢƱƦƬƩƼƭ ǯƬƬƝ ƫƢƠ uƞ ƴƟ ƥƪƝƩƦƳƨ ƭƝ ưƯƱƦƵƩƯ˂uƦ ƳƴƼ uƞƬƬƯƭ ǯƭƢƬƼƤƹƲ ƴˏƭ ƦȷƬƯƤƪˏƭ ƴƯ˂ ưƢƱƦƬƩƼƭƴƯƲ. ƎƢƧƞƸƢuƦ ƬƯƪưƼƭ Ȱ,ƴƪ ƦțưƾƩƨƫƦ ƳƴƟƭ ȀƼƱƴƪƢ ǯƭƢƶƯƱƝ uƢƲ ƳƴƝ 50 ƷƱƼƭƪƢ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ƫƢƠ ƴƝ ưƢƱƢƥƠƥƯƵuƦ ƳƝƭ ƳƫƵƴƝƬƨ ƫƢƠ ƳƝƭ ǯƭƢuuƞƭƨ ƬƢuưƝƥƢ Ƴ’ ƢȷƴƯƽƲ ưƯƽ ȃƱƷƯƭƴƢƪ ƫƢƠ ǯƫƯƬƯƵƩƯ˂ƭ. ƌƢƠ ƳƝƭ ƩƵuƠƢuƢ ƦȷƤƭƹuƯƳƽƭƨƲ ưƱƾƴƪƳƴƢ ƳƴƼƭ ƌƽƱƪƯ ƴˏƭ ƆƵƭƝuƦƹƭ ǯƬƬƝ ƫƢƠ Ƴƞ ȰƬƯƵƲ ƢȷƴƯƽƲ ưƯƽ uƼƷƩƨƳƢƭ, ưƝƬƦƸƢƭ, ǯƤƹƭƠƳƴƨƫƢƭ ƤƪƝ ƭƝ ƥƪƢƥƾƳƯƵƭ ƫƢƠ ƥƾƳƯƵƭ ƴƼ ƥƪƫƼ ƕƯƵ uƟƭƵuƢ uƞƳƢ ƳƴƝ ƒƢƭƦưƪƳƴƟuƪƢ Ƴ’ ƢȷƴƝ ƴƝ 50 ƷƱƼƭƪƢ. Ǝƞ ƦȷƤƭƹuƯƳƽƭƨ ƫƢƠ ǿƬưƠƥƢ ƤƪƝ ƴƼ uƞƬƬƯƭ Ƙ.Ɨ.Ɔ.


Ἔτσι ξεκινήσαμε ƢƫƢƱƪƾƴƢƴƦ, ƔƦƣƢƳuƪƾƴƢƴƦ, ƊƦƯƶƪƬƞƳƴƢƴƯƪ, ƳƦƣƢƳƴƯƠ ưƢƴƞƱƦƲ, ǯƮƪƼƴƪuƯƪ ƫƽƱƪƯƪ ƫƢƩƨƤƨƴƞƲ ǷƭƹƴƝƴƹƭ ȅƫưƢƪƥƦƵƴƪƫˏƭ ȤƥƱƵuƝƴƹƭ, ƫƵƱƠƦƲ ƫƢƠ ƫƽƱƪƯƪ, ǯƤƢưƨƴƯƠ ƶƯƪƴƨƴƞƲ. ȶƴƢƭ ưƱƠƭ ưƦƭƟƭƴƢ ƷƱƼƭƪƢ ƮƦƫƪƭƯƽƳƢuƦ ƴƼ ȃƱƤƯ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ, ȏuƢƳƴƢƭ ưƯƬƽ ƬƠƤƯƪ. ƑȜ ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƥƞƭ ȃƶƴƢƭƢƭ ƴƯƽƲ ƥƦƫƢưƞƭƴƦ. ƑȜ ƶƯƪƴƟƴƱƪƦƲ ȰuƹƲ ȑƳƢƭ ƤƽƱƹ ƳƴƠƲ ȫƤƥƼƭƴƢ. Ȕ ưƱƾƴƨ uƢƲ ƳƵƤƫƞƭƴƱƹƳƨ ȃƤƪƭƦ ƳƴƟƭ ƢȟƩƯƵƳƢ ƴʥƲ ƅ.Ƈ.Ƙ.ƃ. ƌƵƸƞƬƨƲ ƳƴƠƲ 30 ȱƫƴƹƣƱƠƯƵ ƴƯ˂ 1960, ȌuƞƱƢ ƫƢƠ ưƝƬƪ ƌƵƱƪƢƫƟ. ƕƟƭ ȬƬƯƧƾƭƴƢƭƨ uƭƟuƨ ƴʥƲ ȌuƞƱƢƲ ǿƫƦƠƭƨƲ ƧƹƨƱƦƽƦƪ ȄƭƢ ƷƦƪƱƼƤƱƢƶƯ, ǯưƼ ƴƼ ȬưƯʳƯ ƥƪƢƣƝƧƹ ƫƝưƯƪƦƲ ƳƫƞƸƦƪƲ ưƯƽ ƥƪƢƴƽưƹƳƢ ƴƟƭ ȟƥƪƢ ǿƫƦƠƭƨ ȌuƞƱƢ ƴƯ˂ 1960, ƳƴƟƭ ưƱƾƴƨ ƳƵƤƫƞƭƴƱƹƳƨ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ, Ȍ ȬưƯƠƢ ȃƫƢƭƦ ƴƼ ưƱˏƴƯ ƴƨƲ ƣʥuƢ.

Μ

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƫ. ƏƪƫƯƬƝƯƵ ƒ. ƄƢƳƪƬƦƪƝƥƨ, ƊƦƯƬƼƤƯƵ - ƔƵƤƤƱƢƶƞƹƲ

5


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 6

˱ Ȕ uƢƱƴƵƱƠƢ ƴʥƲ Ƙ.Ɨ.Ɔ. ƳƴƼ ƒƢƭƦưƪƳƴƟuƪƯ.

ȉƬƦƤƢ ƴƼƴƦ: «Ɔƞƭ ƦȡƭƢƪ dzƱƢƤƦ ƴƯƬuƨƱƼ ƭƝ ƫƢƬƦʳ ƫƢƭƦƠƲ uƞƳƢ Ƴ’ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ ȸưƯƣƝƩuƪƳƨ uƪƝ uƪƫƱƟ ȬuƝƥƢ ƭƞƹƭ ǯƭƩƱƾưƹƭ ƭƝ ƥƯƵƬƞƸƯƵƭ ȫƱƤƢƭƹuƞƭƢ, ƥƱƢƳƴƟƱƪƢ ƤƪƝ ƴƟƭ ǯƭƢƷƢƠƴƪƳƨ ƴƯ˂ ƫƢƫƯ˂, ƴƼ ƳưƝƳƪuƯ ƴƯ˂ ưƝƤƯƵ ƴʥƲ ǯƥƪƢƶƯƱƠƢƲ, ɈƳƴƦ ƭƝ ưƭƦƽƳƦƪ Ȍ ƥƱƯƳƪƳƴƪƫƟ ƢȻƱƢ ƴƯ˂ ƒƭƦƽuƢƴƯƲ ƳƴƠƲ uƢƱƢuƞƭƦƲ ǯưƼ ƴƼ ƬƠƣƢ ƴʥƲ ǰuƢƱƴƠƢƲ ƸƵƷƞƲ, ƳƴƠƲ ǯưƯƤƯƨƴƦƵuƞƭƦƲ ƫƢƠ uƦƬƢƤƷƯƬƪƫƞƲ ǯưƼ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ ƴƟƭ ƫƢƫƠƢ ƭƦƢƭƪƫƞƲ ƫƢƱƥƪƞƲ; ƢȷƴƝ ƳƫƦƶƴƼuƯƵƭƢ», ȃƬƦƤƢ, «ǿƮ ǯƶƯƱuʥƲ ƴʥƲ ƳƨuƦƱƪƭʥƲ ƳƵƤƫƦƭƴƱƾƳƦƹƲ», ƴʥƲ ƴƼƴƦ ƥƨƬƢƥƟ, «ƴƝ ǿƭƴƦƬˏƲ ǯƭƩƱƾưƪƭƢ, ȰƴƢƭ ȃưƦƳƦ ƳƴƝ ƷƞƱƪƢ uƯƵ ȄƭƢ ƷƦƪƱƼƤƱƢƶƯ ƴƦƴƱƝƥƪƯ ưƯƽ uƯ˂ ƦȡƷƢƭ ƥƾƳƦƪ ưƱƠƭ ǯưƼ ȄƮƪ ƷƱƼƭƪƢ», ƥƨƬƢƥƟ ƴƼ 1954. «ƕƼ ƴƦƴƱƝƥƪƯ ƤƱƝƶƴƨƫƦ ǯưƼ ȄƭƢ ƭƞƯ ƴƯ˂ 1942-43 – ȑƴƢƭ ƴƝ ƫƱƠƳƪuƢ ƷƱƼƭƪƢ ƴʥƲ ưƢƴƱƠƥƯƲ uƢƲ – ƳƴƟƭ ƌƢƱƥƠƴƳƢ, ȰưƯƵ ưƢƱƢƫƯƬƯƵƩƯ˂ƳƦ ƴƼ ƗƱƯƭƴƪƳƴƟ-


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƱƪƯ ƴƯ˂ ǯƤƹƭƪƳƴʥ, ƶƱƯƭƴƪƳƴƟƱƪƯ ƤƪƝ ƳƴƦƬƞƷƨ ƳƵƤƫƦƫƱƪuƞƭƯƵ ưƯƬƪƴƪƫƯ˂ ƫƼuuƢƴƯƲ. ƎƼƬƪƲ dzƭƯƪƮƢ ƴƼ ƴƦƴƱƝƥƪƯ ƢȷƴƼ, ƥƪƝƣƢƳƢ – ȃƤƱƢƶƦ: ƥƞƭ ȸưƝƱƷƦƪ ƴƠưƯƴƢ ƴƼ ǯƭƾƴƦƱƯ ǯưƼ ƴƼ ƭƝ ƦȡƳƢƪ uƞƬƯƲ ƴƯ˂ (ƴƝƥƦ) ƫƼuuƢƴƯƲ. ƇȡƭƢƪ Ȭ ưƪƼ ƴƪuƨuƞƭƯƲ ƴƠƴƬƯƲ ƤƪƝ ƫƝƩƦ ƴƠuƪƯ dzƭƩƱƹưƯ, ƤƪƝ ƫƝƩƦ ƬƢƺƫƼ ǯƤƹƭƪƳƴƟ. ƅƪ’ ƢȷƴƼ ưƱƞưƦƪ ƴƼ ƬƢƺƫƼ ǯƤƹƭƪƳƴƟ ƭƝ ƥƪƢƫƱƠƭƦƪ ƤƦƱƼ uƵƢƬƼ, ƤƦƱƟ ƫƢƱƥƪƝ, ƩƵƳƠƢ ƫƢƠ ƢȷƴƯƩƵƳƠƢ. ƒƯƪƼ ȑƴƢƭ ƴƼ țƥƢƭƪƫƼ ƢȷƴƯ˂ ƴƯ˂ ƭƞƯƵ; ƥƪƦƱƹƴƟƩƨƫƢ. ƕƼ țƥƢƭƪƫƼ ȰƬƹƭ ǿƫƦƠƭƹƭ ưƯƽ ƳƫƞưƴƯƭƴƢƪ ƳƝƭ ƫƪ ƢȷƴƼƭ; ȄƭƢ ưƱƼƳƫƢƪƱƯ, ƷƢuƨƬƼ, uƯƭƼưƬƦƵƱƯ țƥƢƭƪƫƼ ưƯƽ ȜƫƢƭƯưƯƪƦʳ uƼƭƯ ƴƼƭ ȃƮƹ dzƭƩƱƹưƯ, ǯƶƟƭƯƭƴƢƲ ǯƳƵƤƫƠƭƨƴƯ ƴƼƭ ȃƳƹ dzƭƩƱƹưƯ, ƴƼ ưƭƦ˂uƢ. ƔƫƯưƼƲ ưƯƬƽ ƷƢuƨƬƼƲ. ƌƢƠ Ƥƪ’ ƢȷƴƼ ƴƼƭ dzƷƢƱƪ ƳƫƯưƼ ȄƭƢƲ ǯƤƾƭƢƲ, uƪƝ ưƝƬƨ ưƯƽ ǯưƢƪƴƦʳ ƤƦƱƼ uƵƢƬƼ, ƤƦƱƟ ƫƢƱƥƪƝ, ƩƵƳƠƢ ƫƢƠ ƢȷƴƯƩƵƳƠƢ. ƒƱƯƳƶƞƱƯƵƭ ƥƨƬƢƥƟ ȰƬƯ ƴƯƵƲ ƴƼ ƦȡƭƢƪ ƤƪƝ ƭƝ ƫƦƱƥƠƳƯƵƭ ȄƭƢ ƫƼƳuƯ ƴƼƳƯ uƪƫƱƼ. Ɔƞƭ ȃƷƦƴƦ ƭƝ ƷƝƳƦƴƦ, ƬƞƭƦ Ƴ’ ƢȷƴƯƽƲ ưƯƽ ƴƯƽƲ ǯƫƯƬƯƵƩƯ˂ƭ, ưƢƱƝ uƼƭƯ ƴƠƲ ǰƬƵƳƠƥƦƲ ƳƢƲ. ȉƷƦƴƦ ȰuƹƲ ƭƝ ƫƦƱƥƠƳƦƴƦ ȄƭƢ ƫƼƳuƯ ȬƬƼƫƬƨƱƯ. ƌƢƠ ƥƪƼƱƩƹƳƢ ǯuƞƳƹƲ ƴƟ ƳƫƞƸƨ uƯƵ. ȵƷƪ, ƦȡưƢ, ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ƴƯƬuƨƱƼ ƭƝ uƪƬƝƦƪ ƫƢƭƦƠƲ ƤƪƝ ƥƱƝƳƨ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ, ƯȻƴƦ ƦȡƭƢƪ ƴƯƬuƨƱƼ ƴƼ ƭƝ ƫƢƬƦʳ Ƴƞ ǯƤƾƭƢ ƴƯƽƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƯƽƲ. ƅƪƢƴƠ ǿuƦʳƲ, ǿƭˏ ƥƞƭ ȃƷƯƵuƦ ƭƝ ƷƝƳƯƵuƦ ƴƠưƯƴƦ Ƴ’ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ƴƪuƨuƞƭƨ ƫƢƠ ȃƭƥƯƮƨ ưƝƬƨ, ȃƷƯƵuƦ ƭƝ ƫƦƱƥƠƳƯƵuƦ ȄƭƢ ƫƼƳuƯ ƫƪ ȄƭƢƭ ƯȷƱƢƭƼ ȬƬƼƫƬƨƱƯ, uƪƝ ƢțƹƭƪƼƴƨƴƢ ƤƪƝ uʖƲ ƫƢƠ ƤƪƝ ƴƯƽƲ dzƬƬƯƵƲ. ƃȷƴƼ ƩƞƬƦƪ ƭƝ ưƦʳ ƳƴƝ uƞƬƨ ƴƨƲ ƫƢƴƝ ƴƼ ƳƨuƦƱƪƭƼ

7


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 8

ƮƦƫƠƭƨuƝ ƴƨƲ Ȍ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ. ƃȷƴƟ ƴƟ uƯƭƢƥƪƫƟ, ƴƟ ƳƹƴƟƱƪƢ ƶƪƬƯƥƯƮƠƢ ȃƷƦƪ ɄƲ ȯƭƦƪƱƯ ƫƢƠ ƳƫƯưƼ ƴƨƲ. ƕƠƭƢƤuƢ ǯưƼ ƴƟ ƱƢƳƴƾƭƨ, ƥƪƾƮƪuƯ ƴʥƲ ƭƽƳƴƢƲ ƫƢƠ ƴˏƭ ƳƴƦƠƱƹƭ ƥƪƳƴƢƤuˏƭ ƫƪ ƦȷƩƽƲ ǯuƞƳƹƲ ƳƫƝƸƪuƯ ƫƢƠ ȀƴƯƪuƢƳƠƢ ƩƦuƦƬƠƯƵ. ƅƪ’ ƢȷƴƼ, ƴƼ ƳƽƭƩƨuƝ uƢƲ, ƴƾƱƢ ưƯƽ ƮƦƫƪƭʖuƦ, ƦȡƭƢƪ «ȃƳƫƢƸƦ ƫƢƠ ǿƣƝƩƵƭƦ ƫƢƠ ȃƩƨƫƦ ƩƦuƞƬƪƯƭ ǿưƠ ƴƟƭ ưƞƴƱƢƭ». ƎƟ uƯ˂ ưƦʳƴƦ ưƾƲ Ȭ ƶƯƪƴƨƴƼƫƯƳuƯƲ», ȃƬƦƤƢ ƴƼƴƦ, «ƴʥƲ ȆƬƬƝƥƯƲ ƦȡƭƢƪ ưƝƭƹ ǯưƼ ƦȟƫƯƳƪ ƷƪƬƪƝƥƦƲ» – ƴƼƳƯƲ ȑƴƢƭ ưƦƱƠưƯƵ ƴƼƴƦ, ƳƟuƦƱƢ ƥƞƭ ƮƞƱƹ ưƼƳƦƲ ƷƪƬƪƝƥƦƲ ƦȡƭƢƪ – «ƫƢƠ uƦʳƲ ƦȟuƢƳƴƦ ƬƠƤƯƪ. ƑȜ ƷƪƬƪƝƥƦƲ ƫƢƠ ƯȜ ǯƱƪƩuƯƠ ƦȡƭƢƪ ƭƦƫƱƝ. Ɔƞƭ ưƪƳƴƦƽƯƵuƦ ƳƴƼƭ ǯƱƪƩuƼ. ƐƞƱƦƴƦ ƴƠ ƶƯƣƯ˂ƭƴƢƪ ƯȜ ǿƷƩƱƯƠ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂; Ɔƞ ƶƯƣƯ˂ƭƴƢƪ ƴƟ uƝƧƢ, ƯȻƴƦ ƴƠƲ ƶƹƭƞƲ. ƗƯƣƯ˂ƭƴƢƪ ƴƟ Ƨƽuƨ, ƴƼƭ ƫƼƫƫƯ ƴƯ˂ ƳƪƭƝưƦƹƲ. Ȳ ƦțƳƨƤƨƴƟƲ ƴʥƲ ƊƦƹƱƠƢƲ ƴʥƲ ƔƷƦƴƪƫƼƴƨƴƯƲ, Ȭ ǷƺƭƳƴƝƪƭ, ȃƬƦƤƦ ƫƝưƯƴƦ ưƾƲ, dzƭ ƴƝ 2% ƴƯ˂ ưƬƨƩƵƳuƯ˂ ƴʥƲ ƤʥƲ ƴƨƱƯ˂ƳƢƭ ƳƴƝƳƨ ǯƭƴƪưƯƬƦuƪƫƟ, ưƯƴƞ ƥƞƭ ƩƝ ƤƪƭƼƴƢƭ ưƼƬƦuƯƲ. Ɔƞƭ ƮƞƱƹ dzƭ ƦȡƭƢƪ ƳƹƳƴƟ Ȍ ƩƦƹƱƠƢ ƢȷƴƟ. ƐƞƱƹ ȰuƹƲ ƴƯ˂ƴƯ: ưƾƲ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ Ȍ ưƯƱƦƠƢ dzƬƬƢƮƦ ưƯƬƬƞƲ ƶƯƱƞƲ – ƤƪƝ ƭƝ uƟƭ ưˏ ưƝƭƴƢ – ǯưƼ ƴƼ 2% ƫƢƠ ȯƷƪ ǯưƼ ƴƼ 98%. ƐƞƱƹ ǯƫƼuƨ ƫƢƠ ƴƯ˂ƴƯ: ȊƭƢƲ uƞ ƴƼƭ ƊƦƼ – ǯƬƬƝ uƞ ƴƼƭ ƊƦƼ – ƦȡƭƢƪ Ȍ uƦƤƢƬƽƴƦƱƨ ƥƽƭƢuƨ, Ȍ ƥƱƢƳƴƪƫƼƴƦƱƨ ưƬƦƪƯƸƨƶƠƢ. ƔƦʳƲ ƬƯƪưƼƭ», ȃƬƦƤƢ ƳƴƯƽƲ ǿƬƝƷƪƳƴƯƵƲ ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƴƼƴƦ ƫƢƠ ƶƯƪƴƟƴƱƪƦƲ, «ưƯƽ ƣƱƠƳƫƦƳƴƦ ǿƥˏ ǯưƼƸƦ, ƦȡƳƴƦ ưƱƯƭƯuƪƯ˂ƷƯƪ, ƥƪƼƴƪ ƸƨƬƢƶƟƳƢƴƦ ƴƼ ưƭƦ˂uƢ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ. ƕƢƵƴƼƷƱƯƭƢ ȃƷƦƴƦ


ƴƼ ưƱƯƭƼuƪƯ ƭƝ ƦȡƳƴƦ ƯȜ ưƱƹƴƯưƼƱƯƪ ƳƴƼ ƩƦuƞƬƪƹuƢ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ. ƔƦʳƲ ƩƝ ƤƯƭƢƴƠƳƦƴƦ ưƱˏƴƢ ƤƪƝ ƭƝ ƳƫƝƸƦƴƦ. ƕƝ ƥƪƫƝ ƳƢƲ ƷƞƱƪƢ ƩƝ ƱƯƧƪƝƳƯƵƭ ưƱˏƴƢ ƤƪƝ ƴƼ dzƭƯƪƤuƢ ƴƼ ƣƢƩƽ, ƴƼ uƦƬƦƴƨuƞƭƯ ƫƢƠ ƳƴƦƱƦƼ ƩƦuƞƬƪƯ. ƔƴƟ ƥƯƵƬƦƪƝ ƬƯƪưƼƭ!» ƫƢƠ ƴƞƬƦƪƹƭƢ: «ƑȜ ƥƱƼuƯƪ ǿuưƱƼƲ uƢƲ ǯƭƯƪƷƴƯƠ ƤƪƝ ƬƼƤƯ ƫƢƠ ƤƪƝ ƥƱƝƳƨ!». Ɔƞƭ ƴƯƬuƟƳƢuƦ ƴƼƴƦ ƭƝ ǯƭƢƬƝƣƯƵuƦ ǿƮƹƴƦƱƪƫƟ ƥƱƝƳƨ. ƕƼ ƫƞƭƴƱƯ ƴˏƭ ƳƵƤƫƦƭƴƱƾƳƦƾƭ uƢƲ ƣƱƪƳƫƼƴƢƭ Ƴƞ ƥƽƯ uƪƫƱƯƽƲ ȫƱƼƶƯƵƲ ƫƢƠ ưƯƬƽ ƳƴƦƭƯƽƲ uƪʖƲ ưƯƬƵƫƢƴƯƪƫƠƢƲ ƳƴƟƭ ȬƥƼ ƄƯƵƫƯƵƱƦƳƴƠƯƵ 18 – ƳƟuƦƱƢ ƥƞƭ ȸưƝƱƷƦƪ. ȿưƦƽƩƵƭƯƲ ƴƼƴƦ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ȑƴƢƭ Ȭ uƢƫƢƱƪƳƴƼƲ ƇȷƳƴƝƩƪƯƲ ƎưƝƳƴƢƲ. ƐƦƫƪƭƟƳƢuƦ uƞ uƪƝ ǰƤƠƢ ƩƦuƦƬƠƹƳƨ, ǿƳƹƴƦƱƪƫƟ, uƞ ƴƟ ƣƯƟƩƦƪƢ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ƫƢƠ ƴƟ ƳƵuưƢƱƝƳƴƢƳƨ ƴˏƭ uƦƤƢƬƵƴƞƱƹƭ uƢƲ. ƔƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ ȰuƹƲ ƫƢƴƦƣƟƫƢuƦ ƳƴƼƭ ưƢƭƦưƪƳƴƨuƪƢƫƼ ƳƴƠƣƯ,

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ ȅƮƼƱuƨƳƨ ǯƤƝưƨƲ ƳƴƟ ƄƼƱƦƪƯ ȗưƦƪƱƯ, 1992.

9


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 10

˱ ƘƱƪƳƴƯƵƤƦƭƭƪƝƴƪƫƨ ǿƮƼƱuƨƳƨ ƳƴƟƭ ȲuƼƭƯƪƢ, 1995.

ƳƴƝ ǯuƶƪƩƞƢƴƱƢ ƴˏƭ ǷƭƹƴƝƴƹƭ ȅƫưƢƪƥƦƵƴƪƫˏƭ ȤƥƱƵuƝƴƹƭ. ƇȡƷƦ ǿƭ ƴː uƦƴƢƮƽ ǯƱƷƠƳƦƪ ƭƝ ǿƫƥƠƥƦƴƢƪ ƫƢƠ Ȍ «ƆƱʖƳƪƲ uƢƲ», ƤƪƝ ƴƟ ƥƪƢƫƠƭƨƳƨ ƴʥƲ ȬưƯƠƢƲ ȸưƦƽƩƵƭƯƪ ȑƳƢƭ ƳƴƟƭ ǯƱƷƟǯƱƷƟ Ȭ ƌƹƭƳƴƢƭƴʳƭƯƲ ƒƢưƢƷƱƟƳƴƯƵ – ƳƟuƦƱƢ ƎƨƴƱƯưƯƬƠƴƨƲ ƃțƴƹƬƠƢƲ ƫƢƠ ǷƫƢƱƭƢƭƠƢƲ ƌƯƳuʖƲ – ƫƢƠ ǯƱƤƼƴƦƱƢ, ƳƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ, Ȭ ǷưƼƳƴƯƬƯƲ ƏƪƫƯƬƢƂƥƨƲ, ƳƟuƦƱƢ ƫƢƩƨƤƨƴƟƲ ƴʥƲ ƊƦƯƬƯƤƪƫʥƲ ƔƷƯƬʥƲ ƴƯ˂ ƒƢƭƦưƪƳƴƨuƠƯƵ ǷƩƨƭˏƭ. ǷƬƬƝ ƤƪƝ ƴƟ «ƆƱʖƳƪ uƢƲ» ƩƝ ưƯ˂uƦ ƴƼƭ ȀưƼuƦƭƯ ƷƱƼƭƯ, ƥƪƼƴƪ ƴƼ ưƦƱƪƯƥƪƫƼ ƫƵƫƬƯƶƼƱƨƳƦ ƳƴƠƲ 5 ƏƯƦuƣƱƠƯƵ ƴƯ˂ 1961. ƔƴƝ ǯuƶƪƩƞƢƴƱƢ ƫƵƱƠƢƱƷƯƪ ȑƳƢƭ ƴƼƴƦ ƯȜ ȫưƢƥƯƠ ƴˏƭ ƥƪƢƶƼƱƹƭ ưƯƬƪƴƪƫˏƭ ưƢƱƢƴƝƮƦƹƭ, ƶƢƭƢƴƪƫƼƴƦƱƯƪ ƴˏƭ ƳƨuƦƱƪƭˏƭ. ƌƢƠ ȑƳƢƭ ȰƬƯƪ ǯƭƴƠƩƦƴƯƠ uƢƲ. Ɣƞ uƪƝ ǿƮƼƱuƨƳƨ ƴƼ 1975 ƳƴƼ ƘƨuƦʳƯ uƞ ƴƼ ưƦƱƪƯƥƪƫƼ uƢƲ, ƴƟƭ ƌƢƪƭƟ ƆƪƢƩƟƫƨ ƫƢƠ dzƬƬƢ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫƝ ƣƪƣƬƠƢ, ƯȜ ǯƭƴƠƩƦƴƯƪ ƷƦƪƱƯƥƠƫƨƳƢƭ ƳƴƯƽƲ ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ, ȃƱƪƮƢƭ ƷƝuƹ ƴƼƭ ǯƦƠuƭƨƳƴƯ ȸƶƨƤƨƴƟ ƴƯ˂ ƒƢƭƦưƪƳƴƨuƠƯƵ ȣƹƝƭƭƨ ƑțƫƯƭƯuƠƥƨ, ȌƤƦƴƪƫƼ ƳƴƞƬƦƷƯƲ ƴƯ˂ ƴƯuƞƹƲ ȅưƪƳƴƨuƼƭƹƭ ƴƯ˂ ƳƵƬƬƼƤƯƵ uƢƲ, ǯƭƞƴƱƦƸƢƭ ƴƝ ƴƱƢưƞƧƪƢ ȰưƯƵ ƦȟƷƢuƦ ƴƝ ƣƪƣƬƠƢ, ưƯƥƯưƝƴƨƳƢƭ – ƫƵƱƪƯƬƦƫƴƪƫƝ ưƯƥƯưƝƴƨƳƢƭ – ƴƟƭ ƌƢƪƭƟ ƆƪƢƩƟƫƨ ƫƢƠ uʖƲ ǯưƾƩƨƳƢƭ ǿƭ ȫƭƼuƢƴƪ ƴʥƲ… ƥƨuƯƫƱƢƴƠƢƲ! ƔƴƝƳƨ ǯƱƭƨƴƪƫƟ ǯưƞƭƢƭƴƠ uƢƲ ƴƨƱƯ˂ƳƢƭ ƥƵƳƴƵƷˏƲ ƫƢƠ ƫƝưƯƪƯƪ dzƬƬƯƪ, ǯưƼ ƴƯƽƲ ȬưƯƠƯƵƲ ưƦƱƪuƞƭƢuƦ, dzƭ ȯƷƪ ƭƝ uʖƲ ƳƵuưƢƱƢƳƴƢƩƯ˂ƭ, ƴƯƵƬƝƷƪƳƴƯƭ ƭƝ uƟ uʖƲ ưƯƬƦuƯ˂ƭ. ƑȜ ƶƯƪƴƟƴƱƪƦƲ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ƦȡƷƢƭ ǯƱƷƠƳƦƪ ƴƠƲ ƫƢƴƢƳƫƨƭƾƳƦƪƲ ƴƯƵƲ ȏƥƨ ǯưƼ ƴƼ 1960. ƑȜ ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƴƠƲ ǯƱƷƠƳƢuƦ ȀƶƴƝ ƷƱƼƭƪƢ ǯƱƤƼƴƦƱƢ. ƐƦƫƪƭƟƳƢuƦ ƦȟƫƯƳƪ ƥƽƯ ƶƯƪƴƨƴƞƲ ưƱƾƴƨ ƶƯƱƝ ǯưƼ ƴƼ ƏƦƱƢƺƥƯƷƾƱƪ ƕƱƪƫƝƬƹƭ, Ƴƞ ƷˏƱƯ ȰưƯƵ ƥƞƭ ȸưʥƱƷƦ ưƢƱƝ uƼƭƯ uƠƢ ưƢƱƝƤƫƢ ǯưƼ ưƪƳƳƼƷƢƱƴƯ (ƢȷƴƟ ȑƴƢƭ ƫƯƵƧƠƭƢ, ǯưƯƩƟƫƨ ƫƢƠ ƥƹuƝƴƪƯ ƴˏƭ ƫƵƱƪˏƭ), uƪƝ ƴƱƢưƦƧƢƱƠƢ ƳƴƨƱƪƧƼuƦƭƨ Ƴƞ ȄƮƪ ƳƴƽƬƯƵƲ ǯưƼ ƳƹƬʥƭƦƲ ƫƢƠ ƳƴƦƤƢƳuƞƭƨ uƞ ƶƴƞƱƦƲ, ƫƢƠ uƞƭƢuƦ Ƴƞ uƪƫƱƞƲ ƳƫƨƭƞƲ, ƷƢuƨƬƞƲ, ƴˏƭ ƥƽƯ ǯƴƼuƹƭ. ɌƳƴƼƳƯ ȑƴƢƭ Ȍ ưƪƼ ɄƱƢƠƢ ƫƢƴƢƳƫƟƭƹƳƨ, ưƢƱƼƬƯƭ Ȱƴƪ ƳƴƠƲ 13 uƞƱƦƲ ưƯƽ uƦƠƭƢuƦ ǿƫƦʳ ȐƬƪƯ ƥƞƭ ƦȟƥƢuƦ ƫƢƩƼƬƯƵ, ǯƶƯ˂ ƦȟƷƢuƦ ƳƵƭƦƷˏƲ ȬuƠƷƬƨ, ƫƱƽƯ ƫƢƠ ƣƱƯƷƟ. ǷƬƬƝ ƯȜ ƫƢƴƢƳƫƨƭƾƳƦƪƲ ƴˏƭ ƶƯƪƴƨƴˏƭ, uƞƷƱƪ ƴƼ 1978 ưƯƽ ưƟƤƢuƦ ƳƴƼ ǷƩƢuƝƭƪƯ, ƦȡƭƢƪ ưƝƬƪ dzƬƬƯ ƫƦƶƝƬƢƪƯ. ƔƨuƦƪƾƭƹ uƼƭƯ ưƾƲ Ȍ ưƯƬƵưƬƨƩƞƳƴƦƱƨ ȑƴƢƭ ƴƼ 1970 ƳƴƯƽƲ ƗƪƬƪƝƴƦƲ ƴʥƲ ȓưƦƠƱƯƵ, uƞ 65 ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƫƢƠ ƫƢƩƨuƦƱƪƭƞƲ ǿƮƯƱuƟ-

11


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 12

ƳƦƪƲ ƳƴƝ ƷƹƱƪƝ ưƯƽ ƣƱƠƳƫƯƭƴƢƪ ƳƴƝ ƳƽƭƯƱƢ uƞ ƴƟƭ ǷƬƣƢƭƠƢ. ƕƼ 1960 ȏuƢƳƴƢƭ ƬƠƤƯƪ. ƌƢƠ ưƝƬƪ ƬƠƤƯƪ ƦȡƳƴƦ. ɌƳƴƼƳƯ ƳƟuƦƱƢ ƯȜ ưƱƹƴƯưƼƱƯƪ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ƴƯ˂ 1960 ƳʖƲ ưƢƱƢƥƠƥƯƵƭ ƴƟ ƳƫƵƴƝƬƨ ƴƯ˂ ǯƤƾƭƢ ƫƢƠ ƴʥƲ ƦȷƩƽƭƨƲ ƤƪƝ ƴƟ ƥƼƮƢ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƫƢƠ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ, ưƯƽ ƣƱƠƳƫƦƴƢƪ ǿƭ ưƯƱƦƠʔ, ƫƢƠ ƳʖƲ ƶƹƭƝƧƯƵƭ: «ƒƝƱƴƦ ƴƟ ƳƫƵƴƝƬƨ ƫƢƠ ưƱƯƷƹƱƦʳƴƦ ƥƪƢƴƨƱƾƭƴƢƲ ƴƼ ưƭƦ˂uƢ ƴƯ˂ ȱƱƩƯƥƼƮƯƵ ȏƩƯƵƲ, ƴʥƲ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ȬuƯƬƯƤƠƢƲ, ƴʥƲ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƶƪƬƢƥƦƬƶƠƢƲ, ƴƯ˂ ǯƤƾƭƢ ƤƪƝ ƴƟ ƥƼƮƢ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂». ƕƼ 1960 ƴƟƭ ȟƥƪƢ ȬƥƼ ǯƫƯƬƯƵƩƟƳƢuƦ. ƌƢƠ ƴƼ 2010 ƴƟƭ ȟƥƪƢ ȬƥƼ ƣƢƥƠƧƦƴƦ. ƌƢƠ uƞƷƱƪ ƳƵƭƴƦƬƦƠƢƲ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ ƴƟƭ ȟƥƪƢ ȬƥƼ ƩƝ ƣƢƥƠƧƯƵuƦ. ƆƪƼƴƪ ƴƠưƯƴƦ ưƪƼ uƦƤƢƬƦƪˏƥƦƲ ƫƢƠ ưƪƼ ǯƬƨƩƪƭƼ ǯưƼ ƴƼƭ ƌƽƱƪƼ uƢƲ ȣƨƳƯ˂ ƥƞƭ ưƢƱƯƵƳƪƝƳƴƨƫƦ ưƯƴƞ ƳƴƼƭ ƫƼƳuƯ. ƒƞƱƢ ǯưƼ ƴƼƭ ƌƽƱƪƯ ȣƨƳƯ˂ ƘƱƪƳƴƼ ȰƬƯƲ ƢȷƴƼƲ Ȭ ƫƼƳuƯƲ uƯƪƝƧƦƪ uƞ uƪƝ ƸƦƵƥƢƠƳƩƨƳƨ. ȶƬƢ ƴƝ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ ƴƯƽƴƯƵ ƩƝ ưƢƱƞƬƩƯƵƭ, ȅƫƦʳƭƯƲ ȰuƹƲ, Ȭ ǻƭƢƱƷƯƲ, ƩƝ ưƢƱƢuƦƠƭƦƪ ƢțƾƭƪƢ. ƌƪ ȰƳƯƪ ƕƼƭ ǯƫƯƬƯƵƩƯ˂ƭ ƫƢƠ ǯƤƹƭƠƧƯƭƴƢƪ ƤƪƝ ƴƟƭ ǷƬƟƩƦƪƢ ƕƯƵ, ƩƝ uƦƴƞƷƯƵƭ ƳƴƟƭ ƢțƾƭƪƢ ƫƢƠ dzƬƨƫƴƨ ƄƢƳƪƬƦƠƢ ƕƯƵ. ƕƦƬƦƪƾƭƯƭƴƢƲ, ƦȻƷƯuƢƪ ƳƦʳƲ, Ȍ ƭƞƢ ƤƦƭƪƝ ưƯƽ ƳƟuƦƱƢ ưƢƠƱƭƦƴƦ ƴƟ ƳƫƵƴƝƬƨ ǯưƼ ƴƟ ƤƦƭƪƝ ưƯƽ ƶƦƽƤƦƪ, ƭƝ ƤƪƯƱƴƝƳƦƴƦ ƴƝ ȀƫƢƴƼƷƱƯƭƢ, ưƢƱƢƥƠƥƯƭƴƢƲ ƴƟ ƳƫƵƴƝƬƨ ƳƴƟ ƤƦƭƪƝ ưƯƽ ƩƝ ƳʖƲ ǯƫƯƬƯƵƩƟƳƦƪ. Ȳ ƊƦƼƲ uƢƧƠ ƳƢƲ!


Μαρτύριο καί μαρτυρία

Τ

Ƽ 1984, ƴƼƭ ƔƦưƴƞuƣƱƪƯ, ȃƶƩƢƳƢ ɄƲ ưƱƹƴƯƦƴƟƲ ƶƯƪƴƨƴƟƲ ƴʥƲ ƊƦƯƬƯƤƪƫʥƲ ƔƷƯƬʥƲ ƳƴƟƭ ǷƩƟƭƢ. ƑȜ ƴƼƴƦ ƳƵƭƩʥƫƦƲ uƞ ȃƶƦƱƢƭ ƭƝ ƥƪƢuƞƭƹ ƳƴƼ ƑțƫƯƴƱƯƶƦʳƯ ƴƯ˂ «ƎƦƤƝƬƯƵ ƄƢƳƪƬƦƠƯƵ» ƳƴƟƭ ȬƥƼ ƌƢƱƴƝƬƨ 7. ƔƴƟƭ ưƢƴƱƠƥƢ uƯƵ ƴƟƭ ƌƽưƱƯ ƦȡƷƢ ǯƫƯƽƳƦƪ ƤƪƝ ƴƟƭ «ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ» ƫƢƠ Ȱƴƪ uƞƳƢ ǯưƼ ƴƠƲ ƥƱƢƳƴƨƱƪƼƴƨƴƞƲ ƴƨƲ ƩƝ ƫƢƬƬƪƦƱƤƯƽuƢƳƴƦ ưƭƦƵuƢƴƪƫƝ. ƔƵƭƦưˏƲ ȑƬƩƢ ƳƴƼ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫƼ ƑțƫƯƴƱƯƶƦʳƯ uƞ ưƱƯƳƥƯƫƠƦƲ ƫƢƠ ǯƭƢƧƨƴƟƳƦƪƲ. ƔƽƭƴƯuƢ uʖƲ ǿƭƨuƞƱƹƳƢƭ ƤƪƝ ƴƯƽƲ ƴƯuƦʳƲ ƥƱƢƳƴƨƱƪƯƴƟƴƹƭ ƴʥƲ ƘƗƆ. ƌƽƫƬƯƪ uƦƬƞƴƨƲ ǸƤƠƢƲ ƅƱƢƶʥƲ, uƨƭƪƢʳƦƲ ȬuƪƬƠƦƲ ƤƪƝ ƶƯƪƴƨƴƞƲ, ǿƫƥƱƯuƞƲ, ƫƢƴƢƳƫƟƭƹƳƨ ƳƴƼ ǷƩƢuƝƭƪƯ, ȃƫƥƯƳƨ ƴƯ˂ ƶƯƪƴƨƴƪƫƯ˂ ưƦƱƪƯƥƪƫƯ˂ «Ȕ ƆƱʖƳƪƲ uƢƲ» ƫƬư. Ȳ ƳƵƤƫƝƴƯƪƫƼƲ uƯƵ, ƫƬƨƱƪƫƼƲ ƫƢƠ ƢȷƴƼƲ ƴƾƱƢ, uƞ ưƬƨƱƯƶƼƱƨƳƦ ƤƪƝ ƴƠƲ ǿƮƯƱuƟƳƦƪƲ ưƯƽ ƤƠƭƯƭƴƢƭ Ƴƞ ȰƬƦƲ ƴƠƲ ƒƢƭƦưƪƳƴƨuƪƢƫƞƲ

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ȅưƪƳƫƼưƯƵ ƌƢƱưƢƳƠƢƲ ƫ.ƫ. ƘƱƪƳƴƯƶƼƱƯƵ

13


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 14

ƔƷƯƬƞƲ ƤƪƝ ƴƟ ƥƪƝƥƯƳƨ ƴƯ˂ ƶƯƪƴƨƴƪƫƯ˂ uƢƲ ưƦƱƪƯƥƪƫƯ˂ ƫƢƠ ƤƪƝ ƴƟƭ ƦȷƢƪƳƩƨƴƯưƯƠƨƳƨ ƴˏƭ ƭƞƹƭ ƤƪƝ ƴƼ uƟƭƵuƢ ƴƯ˂ ƇȷƢƤƤƦƬƠƯƵ. ƎƪƝ ǿưƯƷƟ ưƯƬƽ ƥƽƳƫƯƬƨ, ȰưƯƵ Ȍ ǯƩƦƂƢ, uƞ ưƱƯƦƮƝƱƷƯƭƴƢ ƴƼƭ uƢƱƮƪƳuƼ, ƫƵƱƪƢƱƷƯ˂ƳƦ ưƢƭƴƯ˂ ƫƢƠ ƥƽƳƫƯƬƢ ƫƝưƯƪƯƲ uưƯƱƯ˂ƳƦ ƭƝ uƪƬƟƳƦƪ ǿƬƦƽƩƦƱƢ ƤƪƝ ƩƞuƢƴƢ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫƝ. Ȕ țƥƞƢ ƴʥƲ ǿƭ ƘƱƪƳƴː uƢƱƴƵƱƠƢƲ ȑƴƢƭ ƤƪƝ uƞƭƢ uƠƢ ưƱƼƫƬƨƳƨ. ƘƹƱƠƲ ưƯƬƬƟ ƳƵƧƟƴƨƳƨ ƫƢƠ ƳƫƞƸƨ ǯưƯƥƞƷƴƨƫƢ ƭƝ ǿƭƴƢƷƩˏ ƳƴƼƭ ƴƯuƞƢ ƴˏƭ ǿƮƯƱuƟƳƦƹƭ ƫƢƠ ƭƝ ƤƠƭƹ ǿƭƦƱƤƼ uƞƬƯƲ ƴʥƲ ưƱƯƳưƝƩƦƪƢƲ ƢȷƴʥƲ. ȱƶƦƠƬƹ ƭƝ ȬuƯƬƯƤƟƳƹ Ȱƴƪ ƴƼƴƦ ƥƞƭ ǯƭƴƪƬƢuƣƢƭƼuƯƵƭ ƫƢƬƝ - ƫƢƬƝ ƴƼ ƣƢƩƽƴƦƱƯ ưƭƦƵuƢƴƪƫƼ ƭƼƨuƢ ƴˏƭ ȰƱƹƭ ƫƢƠ ƬƞƮƦƹƭ uƢƱƴƽƱƪƯ ƫƢƠ uƢƱƴƵƱƠƢ. Ȕ ǿuưƦƪƱƠƢ ȰuƹƲ ƴˏƭ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫˏƭ ƶƯƪƴƨƴƪƫˏƭ ǿƮƯƱuƟƳƦƹƭ ƴʥƲ ƘƗƆ uƞ ƣƯƟƩƨƳƦ ǯƱƫƦƴƝ, uƦƴƝ ǯưƼ ưƯƬƬƝ ƷƱƼƭƪƢ ƫƢƠ uƞƳƢ ǯưƼ ƴƟ ƥƪƢƫƯƭƠƢ uƯƵ ƳƴƟƭ ȅƫƫƬƨƳƠƢ, ƭƝ ƳƵƭƦƪƥƨƴƯưƯƪƟƳƹ ƢȷƴƼ ưƯƽ ƴƼƴƦ ǯƤƭƯƯ˂ƳƢ. ƊƵuʖuƢƪ ƷƢƱƢƫƴƨƱƪƳƴƪƫƝ ƴƟƭ ưƱƾƴƨ ǿuưƦƪƱƠƢ uƞƳƢ ƳƴƝ uƦƤƝƬƢ ǯuƶƪƩƞƢƴƱƢ ƴˏƭ ƔƷƯƬˏƭ. ƅƦuƝƴƢ ǯưƼ ƶƯƪƴƨƴƞƲ uƦƴƝ ȏ ưƱƠƭ ƴƟƭ ȃƭƢƱƮƨ ƴˏƭ ƥƪƢƬƞƮƦƹƭ, ƫƢƠ ǿuƦʳƲ ƭƝ ƳƴƦƫƼuƢƳƴƦ ƳƴƟƭ ȄƥƱƢ ƴƯ˂ ƫƢƩƨƤƨƴʥ ƫƢƠ ƭƝ ǯƭƢƫƯƪƭƾƭƯƵuƦ: «ƔƵƭƝƥƦƬƶƯƪ, uưƯƱˏ ƭƝ ȃƷƹ ƴƟƭ ưƱƯƳƯƷƟ ƳƢƲ; ƇȟuƢƳƴƦ ǯưƼ ƴƟƭ ƘƗƆ». ƎƪƝ ưƢƱƝƮƦƭƨ ƳƴƪƤuƪƢƠƢ ƳƪƹưƟ ƫƢƠ ƳƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ ǯƥƪƢƶƯƱƠƢ ǯưƼ ƴƟƭ ưƬƦƪƯƸƨƶƠƢ, ƳƷƼƬƪƢ ǯưƼ ǯƱƫƦƴƯƽƲ, ƦțƱƹƭƦʳƦƲ ǯưƼ dzƬƬƯƵƲ… ƌƢƠ ǿuƦʳƲ ȃưƱƦưƦ ƭƝ ƳƵƭƦƷƠƳƯƵuƦ ƴƟƭ ǯƭƢƫƯƠƭƹƳƨ uƞ ưƪƼ ȃƭƴƯƭƨ


ƶƹƭƟ ƤƪƝ ƭƝ uʖƲ ǯƫƯ˂ƭƦ: «ƔƵƭƝƥƦƬƶƯƪ, ƩƞƬƯƵuƦ ƭƝ ƳʖƲ ưƢƱƯƵƳƪƝƳƯƵuƦ ƴƼ ưƦƱƪƯƥƪƫƼ uƢƲ “Ȕ ƆƱʖƳƪƲ uƢƲ”. ȊƭƢ ȫƱƩƼƥƯƮƯ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫƼ ưƦƱƪƯƥƪƫƼ ưƯƽ ǯƭƢƬƽƦƪ ưƭƦƵuƢƴƪƫƝ ƩƞuƢƴƢ, ǿưƪƳƴƨuƯƭƪƫƝ, ƫƯƪƭƹƭƪƫƝ, ȸưƢƱƮƪƢƫƝ. ƎƠƢ ƳƽƤƷƱƯƭƨ uƢƱƴƵƱƠƢ uƞƳƢ ƳƴƟƭ ƫƯƪƭƹƭƠƢ uƢƲ». ƌƢƠ ǿƫƦʳ ưƯƽ ƭƯuƠƧƢuƦ Ȱƴƪ ƴƝ ƬƼƤƪƢ uƢƲ ȃưƦƶƴƢƭ ƳƴƼ ƫƦƭƼ ƫƢƠ ƫƢƭƦƠƲ ƥƞƭ uʖƲ ȃƥƪƭƦ ƳƨuƢƳƠƢ, ƥƦƪƬƝ - ƥƦƪƬƝ dzƱƷƪƧƢƭ ƫƝưƯƪƢ ưƢƪƥƪƝ, ưƯƽ ǿƮƹƴƦƱƪƫƝ ȟƳƹƲ ƫƢƠ ƭƝ ȃuƯƪƢƧƢƭ, uƞ ƣƝƳƨ ƴƝ ƥƪƫƝ uƢƲ ƫƱƪƴƟƱƪƢ, ƫƯƳuƪƫƝ ƫƢƠ ǯƥƪƝƶƯƱƢ, ƭƝ uʖƲ ưƬƨƳƪƝƧƯƵƭ: «ƔƵƭƝƥƦƬƶƦ, uưƯƱˏ ƭƝ ȃƷƹ ƫƢƠ ǿƤƾ ȄƭƢ; ƎưƱƝƣƯ ƤƪƝ ƴƟƭ ưƱƯƳưƝƩƦƪƢ ƫƢƠ ƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ ƳƢƲ». ƕƞƳƳƦƱƢ ȬƬƼƫƬƨƱƢ ƷƱƼƭƪƢ uƢƧƠ uƞ ƴƯƽƲ ƳƵƭƦƱƤƝƴƦƲ ƳƴƼ ȃƱƤƯ ƴʥƲ uƢƱƴƵƱƠƢƲ ƫƢƠ ƴƯ˂ uƢƱƴƵƱƠƯƵ ƥƠƭƢuƦ ƴƟ uƝƷƨ uƞƳƢ ƳƴƠƲ ƔƷƯƬƞƲ ƴƯ˂ ƒƢƭƦưƪƳƴƨuƠƯƵ ǷƩƨƭˏƭ, uƞ ȰưƬƯ uƢƲ ƴƼ ȱƱƩƼƥƯƮƯ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƼ ƒƦƱƪƯƥƪƫƼ «Ȕ ƆƱʖƳƪƲ uƢƲ».

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ ȅưƠƳƫƦƸƨ ǯƤƝưƨƲ ƳƴƼ ƅƨƱƯƫƯuƦʳƯ ǷƩƨƭˏƭ, 2011.

15


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 16

ƊƦƹƱˏ Ȱƴƪ ǿƝƭ ǿưƪuƦƠƭƹ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƯ ƭƝ ƳʖƲ uƪƬˏ ƤƪƝ ƴƠƲ ǿuưƦƪƱƠƦƲ uƢƲ ǯưƼ ƴƠƲ ǿƮƯƱuƟƳƦƪƲ ƢȷƴƞƲ ƫƢƠ ƭƝ ƳʖƲ ƴƠƲ ưƦƱƪƤƱƝƶƹ, ƥƞƭ ƩƝ ưƱƯƳƶƞƱƹ ƴƠưƯƴƢ ƯȷƳƪƢƳƴƪƫƼ ƳƴƟƭ ǯưƯƸƪƭƟ ȀƯƱƴƢƳƴƪƫƟ ǿƫƥƟƬƹƳƨ ƤƪƝ ƴƝ 50ƷƱƯƭƢ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ. ƅƪʝƢȷƴƼ ǿưƪƴƱƞƸƦƴƞ uƯƵ, ȰƳƯ ưƪƼ ƳƽƭƴƯuƢ ƤƠƭƦƴƢƪ, ƭƝ ƳʖƲ ưˏ ưˏƲ ǯƭƴƪƬƢuƣƝƭƯuƢƪ ƴƾƱƢ ƴƼ uƢƱƴƽƱƪƯ ƫƢƠ ƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ ɄƲ ƥƪƢƫƯƭƠƢ uƞƳƢ ƳƴƟƭ ȅƫƫƬƨƳƠƢ. ƒƪƳƴƦƽƹ Ȱƴƪ Ȍ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ ƫƢƴƢƭƼƨƳƨ ƴˏƭ ȰƱƹƭ Ƣȷƴˏƭ ƩƝ uʖƲ ƣƯƨƩƟƳƦƪ ǯƶʝ ȀƭƼƲ ƳƴƟƭ ȫƱƩƼƩƯƮƨ uƢƱƴƵƱƠƢ ƫƢƠ ǯƶʝ ȀƴƞƱƯƵ ƳƴƼ ƭƝ uƟ ƥƪƳƴƝƧƯƵuƦ ƭƝ ƤƠƭƯƵuƦ uƝƱƴƵƱƦƲ ƴƯ˂ ƦȷƢƤƤƦƬƠƯƵ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂, Ƴƞ uƠƢ ǿưƯƷƟ ȰưƯƵ Ȭ ƫƼƳuƯƲ ƫƵƱƪƯƬƦƫƴƪƫƝ ƳƵƭƩƬƠƣƦƴƢƪ uƞƳƢ ƳƴƝ ǯưƱƯƳưƞƬƢƳƴƢ ǯƥƪƞƮƯƥƢ ưƯƽ ǿuƦʳƲ ƥƨuƪƯƵƱƤƟƳƢuƦ, ƫƢƠ ưƦƱƪuƞƭƦƪ ǯưƞƬưƪƥƢ ƭƝ ưƪƢƳƴƦʳ ǯưƼ ƫƝưƯƵ. ƌƢƠ Ȍ uƯƭƢƥƪƫƟ ǿƬưƠƥƢ ưƯƽ ƴƯ˂ ǯưƯuƞƭƦƪ ƦȡƭƢƪ Ȍ ȱƱƩƼƥƯƮƨ ƦȷƢƤƤƦƬƪƫƟ ƫƢƠ ưƢƴƦƱƪƫƟ ǿƬưƠƥƢ.

ƎƢƱƴƽƱƪƯ ƫƢƠ ƎƢƱƴƵƱƠƢ ƕƼ uƢƱƴƽƱƪƯ ƫƢƠ Ȍ uƢƱƴƵƱƠƢ ƦȡƭƢƪ ƳƵƭƵƶƢƳuƞƭƢ uƞ ƴƟ ƧƹƟ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ. Ɔƞƭ uưƯƱƦʳ ƭƝ ȸưƝƱƮƦƪ ȅƫƫƬƨƳƠƢ dzƭƦƵ uƢƱƴƵƱƠƯƵ ƫƢƠ ȰƬƹƲ țƥƪƢƪƴƞƱƹƲ uƢƱƴƵƱƠƢƲ. Ȳ ƘƱƪƳƴƼƲ ƦȡưƦ ƳƴƯƽƲ ƎƢƩƨƴƞƲ ƕƯƵ, ƬƠƤƯ ưƱƠƭ ǯƭƢƬƨƶƩƦʳ ƳƴƯƽƲ ƯȷƱƢƭƯƽƲ: «…ƬƟƸƦƳƩƦ ƥƽƭƢuƪƭ ǿưƦƬƩƼƭƴƯƲ ƴƯ˂ ǸƤƠƯƵ ƒƭƦƽuƢƴƯƲ... ƫƢə ȃƳƦƳƩƞ uƯƪ uƝƱƴƵƱƦƲ» (ƒƱƝƮ. ƢŸ 8). Ȕ ȅƫƫƬƨƳƠƢ ǯưƼ ƴƼƴƦ ƳƴƨƱƠƧƦƴƢƪ ưƝƭƹ ƳƴƟƭ ǿƭƴƯƬƟ ƢȷƴƟ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂. ƊƝ ȏƩƦƬƢ ƳƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ ƭƝ ǿƫƶƱƝƳƹ uƦƱƪƫƞƲ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƳƫƞƸƦƪƲ ưƝƭƹ ƳƴƼ ƩƞuƢ ƴƯ˂ uƢƱƴƵƱƠƯƵ ƫƢƠ ƴʥƲ uƢƱƴƵƱƠƢƲ. ƌƢƴʝ ǯƱƷƝƲ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ưƢƱƢƴƨƱƟƳƯƵuƦ Ȱƴƪ ƯȜ uƝƱƴƵƱƦƲ ƥƞƭ ȃƤƪƭƢƭ ǼƤƪƯƪ ǿưƦƪƥƟ uƢƱƴƽƱƨƳƢƭ, ǯƬƬƝ ǿưƦƪƥƟ ȑƴƢƭ ǼƤƪƯƪ (ƦȡƷƢƭ ƫƢƩƢƱƠƳƦƪ ƴƼƭ ȀƢƵƴƼ ƴƯƵƲ ǯưƼ ƴƝ ưƝƩƨ ƫƢƠ ƴƟƭ ǰuƢƱƴƠƢ ƫƢƠ ȑƴƢƭ uƞƴƯƷƯƪ ƴʥƲ ƘƝƱƪƴƯƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂) ȬƥƨƤƟƩƨƫƢƭ ȀƫƯƵƳƠƹƲ ƳƴƼ uƢƱƴƽƱƪƯ. ǷƫƼuƢ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ưƯ˂uƦ Ȱƴƪ ǼƤƪƯƲ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ǿƫƦʳƭƯƲ ưƯƽ ƫƝƭƦƪ ƩƢƽuƢƴƢ ȏ ƥƞƷƦƴƢƪ ƣƢƳƢƭƪƳƴƟƱƪƢ, ǯƬƬƝ ƢȷƴƼƲ ưƯƽ uƦƴƞƷƦƪ ƴʥƲ ƘƝƱƪƴƯƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂. ƃȷƴƼƲ ưƯƽ ȃƷƦƪ ƫƢƩƢƱƠƳƦƪ ƴƼƭ ȀƢƵƴƼ ƴƯƵ ǯưƼ ƴƝ ưƝƩƨ ƫƢƠ ƴƟƭ ǰuƢƱƴƠƢ ƫƢƠ ƦȡƭƢƪ ȀƭƹuƞƭƯƲ uƞ ƴƼƭ ƘƱƪƳƴƼ: «ƆƪƾƫƦƴƦ ƴɗƭ ƦțƱƟƭƨƭ uƦƴɓ ưƝƭƴƹƭ, ƫƢə ƴɛƭ ǰƤƪƢƳuƼƭ, ƯȾ ƷƹƱəƲ ƯȷƥƦəƲ ȯƸƦƴƢƪ ƴƼƭ ƌƽƱƪƯƭ» (ȆƣƱ. ƪƣŸ 14). ȶưƯƪƯƲ ƬƢuƣƝƭƦƪ ƴƟ ƘƝƱƨ ƴƯ˂ ǸƤƠƯƵ ƒƭƦƽuƢƴƯƲ – ƫƢƠ ȰƬƯƪ ǿuƦʳƲ ƴƟƭ ȃƷƯƵuƦ ƬƝƣƦƪ ƥƪƝ ƴƯ˂ ǸƤƠƯƵ ƄƢưƴƠƳuƢƴƯƲ – ȬưƹƳƥƟưƯƴƦ ƤƠƭƦƴƢƪ uƝƱƴƵƲ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂. ƔƵƭƦưˏƲ ȰƬƯƪ ƯȜ ǴƤƪƯƪ (ƷƱƪƳƴƪƢƭƯƠ) ƦȡƭƢƪ uƝƱƴƵƱƦƲ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂. ƅƪƝ ƴƟƭ ƫƢƬƽƴƦƱƨ ƫƢƴƢƭƼƨƳƨ ƢȷƴʥƲ ƴʥƲ ǯƬƟƩƦƪƢƲ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ƥƯ˂uƦ ƴƟƭ ȀƱuƨƭƦƠƢ ƴˏƭ ȰƱƹƭ «uƢƱƴƵƱƠƢ» ƫƢƠ «uƢƱƴƽƱƪƯ». ƎƢƱƴƵƱƠƢ ƦȡƭƢƪ Ȍ ȬuƯƬƯƤƠƢ ƴʥƲ ǯƬƟƩƦƪƢƲ. ƌƢƠ Ȍ ǷƬƟƩƦƪƢ ƤƪƝ uʖƲ ƴƯƽƲ ȱƱƩƯƥƼƮƯƵƲ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ uƠƢ ǯƶƨƱƨuƞƭƨ ƶƪƬƯƳƯƶƪƫƟ ȃƭƭƯƪƢ ȏ țƥƦƯƬƯƤƠƢ, ǯƬƬƝ ƦȡƭƢƪ ƒƱƼƳƹưƯ, Ȭ ƊƦƝƭƩƱƹưƯƲ ƘƱƪƳƴƼƲ. Ǝƞ ƴƟ ƧƹƟ ƴƯƵ Ȭ ǴƤƪƯƲ ƥƠƭƦƪ ƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ - ȬuƯƬƯƤƠƢ: 1. ȶƴƪ ȸưƝƱƷƦƪ ƊƦƼƲ

17


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 18

2. ȶƴƪ Ȍ ǯƭƝưƬƢƳƨ - ǯƭƢƤƞƭƭƨƳƟ uƢƲ ȃƤƪƭƦ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ȣƨƳƯ˂ 3. ȶƴƪ Ȍ ȅƫƫƬƨƳƠƢ ƦȡƭƢƪ ƴƢuƪƯ˂ƷƯƲ ƴʥƲ ƩƦƠƢƲ ƷƝƱƪƴƯƲ 4. ȶƴƪ ȸưƝƱƷƦƪ ƧƹƟ ưƞƱƢƭ ƴƯ˂ ƴƝƶƯƵ 5. ȶƴƪ Ȭ ƘƱƪƳƴƼƲ ƦȡƭƢƪ Ȭ ǯƬƨƩƪƭƼƲ ƊƦƼƲ ƫƢƠ Ȍ ƳƹƴƨƱƠƢ uƢƲ ǿưƪƴƵƤƷƝƭƦƴƢƪ uƼƭƯ uƞ ƴƟƭ ȄƭƹƳƟ uƢƲ uƞ ƃȷƴƼƭ. ƎƢƱƴƽƱƪƯ ƦȡƭƢƪ ƴƼ ƴƞƬƯƲ uƪʖƲ uƢƱƴƵƱƪƫʥƲ ƧƹʥƲ, ȄƭƢ ƳƵƤƫƦƫƱƪuƞƭƯ ƤƦƤƯƭƼƲ ưƯƽ ǿưƪƳƶƱƢƤƠƧƦƪ ƫƢƠ ǿưƪƳƨuƯưƯƪƦʳ ƴƟ ƧƹƟ ƴʥƲ uƢƱƴƵƱƠƢƲ. ȅƥˏ ưƢƱƦƭƩƦƴƪƫƝ ƩƝ ȏƩƦƬƢ ƭƝ ưˏ Ȱƴƪ Ȭ ƊƦƼƲ ƦȡƭƢƪ ưƯƽ ǯƭƢƫƨƱƽƳƳƦƪ ƴƯƽƲ ǸƤƠƯƵƲ ƫƢƠ ǿuƦʳƲ ƥƪƢƫƨƱƽƳƳƯƵuƦ ƴƟƭ ǯƭƢƫƟƱƵƮƨ. ǷƶƯ˂ ƢȷƴƟ ƦȡƭƢƪ Ȍ ƳƷƞƳƨ uƦƴƢƮƽ uƢƱƴƵƱƠƢƲ (Ȍ ȬưƯƠƢ ưƱƯƨƤƦʳƴƢƪ) ƫƢƠ uƢƱƴƵƱƠƯƵ (ƴƼ ȬưƯʳƯ ȄưƦƴƢƪ), ƤƠƭƦƴƢƪ ƶƢƭƦƱƼ Ȱƴƪ Ȍ uƢƱƴƵƱƠƢ ȃƷƦƪ uƦƤƢƬƽƴƦƱƨ ƳƨuƢƳƠƢ ǯưƼ ƴƼ uƢƱƴƽƱƪƯ, ƴƼ ȬưƯʳƯ ƦȡƭƢƪ ƶƵƳƪƫƟ ƳƵƭƞưƦƪƢ ƴʥƲ ưƱƾƴƨƲ. ƃȷƴƟ Ȍ ƥƪƢƳƢƶƟƭƪƳƨ ƦȡƭƢƪ ǯưƢƱƢƠƴƨƴƨ ƤƪƝ ƥƽƯ ƣƢƳƪƫƯƽƲ ƬƼƤƯƵƲ: 1. ȿưƝƱƷƯƵƭ ǼƤƪƯƪ ưƯƽ ȃƧƨƳƢƭ ƫƢƴƝ ƘƱƪƳƴƼƭ, ƯȜ ȬưƯʳƯƪ ȃƬƢƣƢƭ ƴƟ ƘƝƱƨ uƝƱƴƵƱƯƲ, ȃƥƹƳƢƭ ƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ ưƦƱƠ ƘƱƪƳƴƯ˂ uưƱƯƳƴƝ Ƴƞ ǯƩƞƯƵƲ, ưʥƤƢƭ ǿƭƝƭƴƪƢ ƳƴƼ ƱƦ˂uƢ ƴʥƲ ǿưƯƷʥƲ ƴƯƵƲ, ȑƴƢƭ ƶƠƬƯƪ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƫƢƠ ȯƷƪ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ, ƷƹƱƠƲ ȰuƹƲ ƭƝ ƥƦƷƩƯ˂ƭ ƴƼ uƢƱƴƽƱƪƯ. ƃȷƴƯƠ ƳƴƟƭ ưƱƢƤuƢƴƪƫƼƴƨƴƢ ƦȡƭƢƪ uƝƱƴƵƱƦƲ, ǯƶƯ˂ ȃƥƹƳƢƭ ƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ. ȆưƯuƞƭƹƲ ǿƶƝƱuƯƳƢƭ ƳƴƟ ƧƹƟ ƴƯƵƲ ƴƼ «ȃƳƦƳƩƞ uƯƪ uƝƱƴƵƱƦƲ».


2. ȿưƝƱƷƯƵƭ dzƬƬƯƪ ưƯƽ ưƞƩƢƭƢƭ uƢƱƴƵƱƪƫƝ, ƷƹƱƠƲ ȰuƹƲ ƭƝ ȬuƯƬƯƤƟƳƯƵƭ ȫƱƩƼƥƯƮƢ ƴƟƭ ǯƬƟƩƦƪƢ ưƦƱƠ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƫƢƠ ƢțƹƭƠƯƵ ƧƹʥƲ. ƕƞƴƯƪƯƪ ƦȡƭƢƪ ƯȜ ƢȜƱƦƴƪƫƯƠ (ƢȠƱƦƳƨ ƦȡƭƢƪ Ȍ ǿƫƴƱƯưƟ ƴƼƳƯ ǯưƼ ƴƟ ƥƪƥƢƳƫƢƬƠƢ ȰƳƯ ƫƢƠ ǯưƼ ƴƟ ƧƹƟ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ). ƃȷƴƯƠ ƬƯƪưƼƭ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ uƝƱƴƵƱƦƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, ǯƬƬƝ ƸƦƵƥƯuƝƱƴƵƱƦƲ, ǯƶƯ˂ ƥƞƭ ƦȡƷƢƭ ȫƱƩƼƥƯƮƨ ưƠƳƴƨ ƫƢƠ ƧƹƟ. ƔƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ ƴʥƲ ȬuƪƬƠƢƲ uƯƵ ƩƝ ȏƩƦƬƢ ƭƝ ƳƴƢƩˏ ƫƝưƹƲ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƯ ƳƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ ƫƢƠ ƭƝ ǿƮƨƤƟƳƯƵuƦ ưˏƲ ƢȷƴƟ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƣƪƹƩƦʳ ƳƴƟ ƧƹƟ ȀƭƼƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƯ˂. ƊƝ uưƯƱƯƽƳƢuƦ ƭƝ ǯƬƬƝƮƯƵuƦ ƴƟ ƬƞƮƨ «uƢƱƴƵƱƠƢ» uƞ ƴƟ ƬƞƮƨ «ƦȷƳƞƣƦƪƢ» ƤƪƝ ƭƝ ƫƢƴƢƭƯƟƳƯƵuƦ ƫƢƬƽƴƦƱƢ ƢȷƴƝ ƴƝ ȬưƯʳƢ ƩƝ ǯƭƢƶƞƱƯƵuƦ ưƪƼ ƫƝƴƹ. ȊƭƢƲ ǯưƼ ƴƯƽƲ ƷƢƱƢƫƴƨƱƪƳuƯƽƲ ưƯƽ ưƱƯƳƥƠƥƯƵƭ ƳƴƯƽƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƯƽƲ ƦȡƭƢƪ ƴƼ «ƦȷƳƦƣƦʳƲ».

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ ƔƴƟ ƄƼƱƦƪƯ ȗưƦƪƱƯ, uƞ ƴƼƭ ƎƨƴƱƯưƯƬƠƴƨ ǷƱƤƵƱƯƫƝƳƴƱƯƵ ƫ. ƆƨuƟƴƱƪƯ.

19


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 20

ƕƠ ǿƭƭƯƯ˂uƦ ƳƵƭƟƩƹƲ ǿuƦʳƲ uƞ ƴƼƭ ȰƱƯ «ƦȷƳƦƣƟƲ»; ƃȷƴƼƭ ưƯƽ ȃƷƦƪ ƭƝ ưƢƱƯƵƳƪƝƳƦƪ ƳƴƟ ƧƹƟ uƠƢ ưƬƨƩƾƱƢ ǯưƼ ƫƢƬƝ ǿƮƹƴƦƱƪƫƝ - ƴƵưƪƫƝ ȃƱƤƢ (ƭƨƳƴƦʳƦƲ, ǯƤƱƵưƭƠƦƲ, ưƱƯƳƫƵƭƟuƢƴƢ, ǿƮƹƴƦƱƪƫƝ ƳƷƟuƢƴƢ, ǿƮƯƱuƟƳƦƪƲ ǿƭƥƦƷƯuƞƭƹƲ ƫƬư.). ƇȷƳƞƣƦƪƢ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ƴƝ ƫƢƬƝ ȃƱƤƢ, ǯƬƬƝ Ȍ ǿƳƹƴƦƱƪƫƟ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ ƧƹƟ. ƕƝ ƫƢƬƝ ȃƱƤƢ ƴƼƴƦ ƦȡƭƢƪ ƦȷƳƦƣƟ ȰƴƢƭ ƦȡƭƢƪ ǯưƯƴƞƬƦƳuƢ ƴʥƲ ưƭƦƵuƢƴƪƫʥƲ ƧƹʥƲ. ƃȷƴƼ ƴƼ ȬưƯʳƯ ƣƪƾƭƯƵuƦ, ƢȷƴƼ uưƯƱƯ˂uƦ ƫƢƠ ƭƝ ưƱƯƳƶƞƱƯƵuƦ ƳƴƯƽƲ dzƬƬƯƵƲ. ƑȜ dzƭƩƱƹưƯƪ, țƥƪƢƪƴƞƱƹƲ ƳƟuƦƱƢ, ƥƞƭ ǯƭƢưƢƽƯƭƴƢƪ uƞ ƴƠƲ ƴƵưƯƬƢƴƱƠƦƲ, ǯƭƢƧƨƴƯ˂ƭ ƭƼƨuƢ ƳƴƟ ƧƹƟ ƴƯƵƲ ƫƢƠ ƢȷƩƦƭƴƪƫƝ ƤƭƟƳƪƦƲ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ǿuưƦƪƱƠƦƲ. ƒƱƞưƦƪ ƳƵƭƦưˏƲ ƫƢƠ ǿuƦʳƲ ƭƝ ƫƢƴƢƭƯƟƳƯƵuƦ ưƱˏƴƢ ƴƠ ƳƨuƢƠƭƦƪ ƦȷƳƞƣƦƪƢ, ƭƝ ƴƟ ƣƪƾƳƯƵuƦ ƫƢƠ ƭƝ ƥƾƳƯƵuƦ ƴƟƭ ƫƢƬƟ uƢƱƴƵƱƠƢ - ƦȷƳƞƣƦƪƢ ƳƴƼƭ ƴƢƬƢƪưƹƱƨuƞƭƯ ǯưƼ ƴƟ ƳƽƤƷƵƳƨ, dzƤƷƯƲ, ƶƼƣƯ, ǯƭƢƳƶƝƬƦƪƢ ƫƢƠ ǯưƦƬưƪƳƠƢ ƫƼƳuƯ. ƑȜ ǼƤƪƯƪ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ ƳƵƭƥƞƯƵƭ ƴƟƭ ƦȷƳƞƣƦƪƢ uƞ ƴƟƭ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ƧƹƟ. Ȳ ȜƦƱƼƲ ƘƱƵƳƼƳƴƯuƯƲ ưƢƱƢƴƨƱƦʳ Ȱƴƪ «ȸƤƦƠƢ uɕƭ ƸƵƷʥƲ ƦȷƳƞƣƦƪƢ, ƭƼƳƯƲ ƥɕ ǿƳƷƝƴƨ ƫƢə ǯƱƱƹƳƴƠƢ ƴɛƭ ƊƦɛƭ uɗ ƦțƥƞƭƢƪ». ƊƝ ȏƩƦƬƢ ƳƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ ƭƝ ưƢƱƢƩƞƳƹ ƥƽƯ ƷƢƱƢƫƴƨƱƪƳƴƪƫƝ ƷƹƱƠƢ ƴƯ˂ ǯưƯƳƴƼƬƯƵ ƒƢƽƬƯƵ, ƴƝ ȬưƯʳƢ ƥƦƠƷƭƯƵƭ uƞ ƳƢƶƟƭƦƪƢ ƴƠ ƦȡƭƢƪ Ȍ ƦȷƳƞƣƦƪƢ. 1. «ƒƝƭƴƦƲ ƯȜ ƩƞƬƯƭƴƦƲ ƦȷƳƦƣˏƲ Ƨʥƭ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ȣƨƳƯ˂ ƥƪƹƷƩƟƳƯƭƴƢƪ» (Ƅ ´ ƕƪu. Ƥ ´ 12).


ȅƥˏ ƣƬƞưƯƵuƦ ƮƦƫƝƩƢƱƢ Ȱƴƪ Ȭ ǯưƼƳƴƯƬƯƲ ƒƢ˂ƬƯƲ ƳƵƭƥƞƦƪ ƴƟƭ ƦȷƳƞƣƦƪƢ uƞ ƴƟƭ ǿƭƢƭƩƱƾưƨƳƨ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƫƢƠ ƴƟƭ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ƧƹƟ. ƔƵƭƦưˏƲ ƦȷƳƦƣƟƲ ƦȡƭƢƪ ǿƫƦʳƭƯƲ ưƯƽ ƣƪƾƭƦƪ uƞƳƢ ƳƴƟ ƧƹƟ ƴƯƵ ƴƟƭ ưƢƱƯƵƳƠƢ ƴʥƲ ƷƝƱƪƴƯƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ƫƢƠ ȯƷƪ ǿƫƦʳƭƯƲ ưƯƽ ưƢƱƯƵƳƪƝƧƦƴƢƪ ưƱƼƲ ƴƝ ȃƮƹ ɄƲ ƴƵưƯƬƝƴƱƨƲ. «ƊƦɛƭ ƯȷƥƦəƲ ȀƾƱƢƫƦ ưƾưƯƴƦŻ Ȭ uƯƭƯƤƦƭɗƲ ƵȜɛƲ Ȭ Ʌƭ ƦțƲ ƴɛƭ ƫƼƬưƯƭ ƴƯ˂ ưƢƴƱƼƲ, ǿƫƦʳƭƯƲ ǿƮƨƤƟƳƢƴƯ… Ȭ ƍƼƤƯƲ ƳɓƱƮ ǿƤƞƭƦƴƯ ƫƢə ǿƳƫƟƭƹƳƦƭ ǿƭ Ȍuʳƭ, ƫƢə ǿƩƦƢƳƝuƦƩƢ ƴƟƭ ƥƼƮƢƭ ƢȷƴƯ˂» (ȣƹ. ƢŸ 18, 14). ȶƳƪƯƲ ƒƞƴƱƯƲ ƆƢuƢƳƫƨƭƼƲ:� Ȕ ƦȷƳƞƣƦƪƢ ǿƭˏ «uƠƢ ǿƳƴəƭ ȫƭƯuƢƳƠƢ, ưƯƬƬɓƲ ȃƷƦƪ ƴɓƲ ǿƱƤƢƳƠƢƲ». Ƣ) Ȕ ǯƬƨƩƪƭƟ ƦȷƳƞƣƦƪƢ: ưƱƯƳƫƽƭƨƳƪƲ ƕƱƪƝƥƯƲ - ȫƱƩƼƥƯƮƨ ưƠƳƴƨ - ƤƭƾƳƨ ƫƢƠ ƣƠƹƳƨ. ƣ) ǼƤƪƯƭ ƄƝưƴƪƳuƢ: ȀƭƹƭƼuƢƳƴƦ uƞ ƴƼƭ ƘƱƪƳƴƼ ƫƢƠ ƫƢƬƯƽuƢƳƴƦ ƭƝ ƴƼƭ ƫƱƢƴƟƳƯƵuƦ. Ƥ) ƕƟƱƨƳƪƲ ƴˏƭ ǿƭƴƯƬˏƭ:� «ƴɛ ưƯƪƦʳƭ ƴɛ ƩƞƬƨuƢ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂». «Ȳ ȃƷƹƭ ƴɓƲ ǿƭƴƯƬƝƲ uƯƵ ƫƢə ƴƨƱˏƭ ƢȷƴƝƲ, ǿƫƦʳƭƼƲ ǿƳƴƪƭ Ȭ ǯƤƢưˏƭ uƦ... [ƯȾƴƯƲ] ǯƤƢưƨƩƟƳƦƴƢƪ ȸưɛ ƴƯ˂ ưƢƴƱƼƲ uƯƵ, ƫƢə ǿƤɟ ǯƤƢưƟƳƹ Ƣȷƴɛƭ ƫƢə ǿuƶƢƭƠƳƹ Ƣȷƴː ǿuƢƵƴƼƭ» (ȣƹ. ƪƥŸ 21). ȅƶƢƱuƼƧƯƭƴƢƲ ƴƼ ƩƞƬƨuƢ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ǯƭƢƤƦƭƭƪƼuƢƳƴƦ ƫƢƠ ǯưƯƫƴƯ˂uƦ ƴƠƲ ǯƱƦƴƞƲ.

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

2. «ƎƞƤƢ ƴɛ ƴʥƲ ƦȷƳƦƣƦƠƢƲ uƵƳƴƟƱƪƯƭ ƊƦɛƲ ǿƶƢƭƦƱƾƩƨ ǿƭ ƳƢƱƫƠ» (ƃ˖ƕƪu. Ƥ ´ 16).

21


22

˱ ƌƢƴƢƱƱƝƫƴƦƲ - ƊƦƯƥƾƱƪƢƭƢ ǻƱƴƨƲ.

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση


Ȳ ǴƤƪƯƲ ƏƪƫƼƥƨuƯƲ Ȭ ǸƤƪƯƱƦƠƴƨƲ ƬƞƤƦƪ ƷƢƱƢƫƴƨƱƪƳƴƪƫƝ:� «Ȕ ƦȷƳƞƣƦƪƢ ƫƢƴɓ ƊƦɛƭ ƦȡƭƢƪ Ȍ ƥƪɓ ƤƭƾƳƦƹƲ ƫƢə ƩƦƹƱƠƢƲ ȸƸƨƬƯƴƞƱƢ ǿƮƢưƬƹuƞƭƨ ƫƢə ưƬƢƴƵƭƯuƞƭƨ ƴˏƭ ƩƦƠƹƭ ưƱƢƤuƝƴƹƭ ƫƢƴƝƬƨƸƪƲ». Ȳ ǴƤƪƯƲ ƏƪƫƼƥƨuƯƲ Ȭ ǸƤƪƯƱƦƠƴƨƲ ȀƱuƨƭƦƽƯƭƴƢƲ ƴƟ ƶƱƝƳƨ ƴƯ˂ ǯưƯƳƴƼƬƯƵ ƒƢƽƬƯƵ ưƱƼƲ ƴƯƽƲ ȅƶƦƳƠƯƵƲ Ȱƴƪ Ȭ ƊƦƼƲ uʖƲ ȃƥƹƳƦ ǯưƯƳƴƼƬƯƵƲ, ưƱƯƶʥƴƦƲ, ưƯƪuƞƭƦƲ ƫƢƠ ƥƪƥƢƳƫƝƬƯƵƲ ƤƪƝ ƭƝ ƶƩƝƳƯƵuƦ ƳƴƟƭ «ǿưƠƤƭƹƳƪƭ ƴƯ˂ ƖȜƯ˂ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂», ưƢƱƢƴƨƱƦʳ uƞ ƳƢƶƟƭƦƪƢ: «ȅưƠƤƭƹƳƪƭ ƥɕ ƴƯ˂ ƖȜƯ˂ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ǿƭƭƯƦʳ Ȭ ƒƢ˂ƬƯƲ ǿƥˏ ȯƷƪ ƴɗƭ Ƥƪƭƹuƞƭƨƭ ƤƭˏƳƪƭ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, ƥƪɓ ƴʥƲ ƩƦƹƱƠƢƲ ƴˏƭ ƫƴƪƳuƝƴƹƭ ƫƢə ƴˏƭ ƩƦƠƹƭ ƅƱƢƶˏƭ. ƕƢƽƴƨƭ ƤɓƱ ƫƢə ƯȜ ǯƫƝƩƢƱƴƯƪ ƥƽƭƢƭƴƢƪ ƭɓ ȃƷƯƵƭ. ǷƬƬɓ ƬƞƤƦƪ ƴɗƭ ƥƪɓ ƩƦƠƢƲ ǿƬƬƝuƸƦƹƲ ƫƢə ƶƹƴƪƳuƯ˂ ǿƭƵưƯƳƴƝƴƯƵ ǿƭ ƫƢƱƥƠʔ ȸưƦƱƶƵƳƪƫɗƭ ƤƭˏƳƪƭ ƴƯ˂ ƖȜƯ˂ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, Ȍ ȬưƯƠƢ uƼƭƯƪƲ ƥƠƥƯƴƢƪ ƴƯʳƲ ƴƦƬƦƠƯƪƲ, ƫƢə ƴƦƬƦƠƹƲ ƫƦƫƢƩƢƱuƞƭƯƪƲ ǯưɛ ƴɓ ƳƹuƢƴƪƫɓ ưƝƩƨ ƫƢə ƸƵƷƪƫƝ, ƦțƲ ƴɗƭ ȬưƯƠƢƭ ƫƢə ƦȻƷƦƴƢƪ ƭɓ ƶƩƝƳƯƵƭ ȰƬƯƪ ƯȜ ƘƱƪƳƴƪƢƭƯƠ».

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƅƦƭƪƫƝ Ȍ ǿƫƫƬƨƳƪƢƳƴƪƫƟ ƧƹƟ ƩƝ uưƯƱƯƽƳƢuƦ ƭƝ ưƯ˂uƦ Ȱƴƪ ǯưƯƴƦƬƦʳ ƳƴƟƭ ưƱƝƮƨ ƴƟƭ ƦȷƳƞƣƦƪƢ, ƴƟƭ ƫƝƩƢƱƳƨ ǯưƼ ƴƝ ưƝƩƨ («ǯưƹƩƾuƦƩƢ ƯȽƭ ƴɓ ȃƱƤƢ ƴƯ˂ ƳƫƼƴƯƵƲ» ƫƢƠ Ȍ ȄƭƹƳƨ uƞ ƴƼƭ ƘƱƪƳƴƼ («ǿƭƥƵƳƾuƦƩƢ ƴɛƭ ƘƱƪƳƴƼƭ» [Ɠƹu. ƪƤŸ 12, 14).

23


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 24

ƃȷƴƼ uʖƲ ȬƥƨƤƦʳ ƳƴƼ ƳƵuưƞƱƢƳuƢ Ȱƴƪ uƼƭƯ ƯȜ ǴƤƪƯƪ, ƢȷƴƯƠ ưƯƽ ȃƷƯƵƭ ƴƟ ƘƝƱƨ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, ȃƷƯƵƭ ƶƹƴƪƳuƞƭƯ ƴƼ ƭƯ˂ ƴƯƵƲ ƫƢƠ ȰƬƨ ƴƟƭ ȼưƢƱƮƟ ƴƯƵƲ, ƦȡƭƢƪ ƦȷƳƦƣƦʳƲ-ƩƦƯƳƦƣƦʳƲ. «ƅƠƭƦƳƩƞ uƯƪ uƝƱƴƵƱƦƲ».� Ȕ ƧƹƟ ƴƯƵƲ uƢƱƴƵƱƦʳ ƴƟƭ ǯƬƟƩƦƪƢ, ƴƟƭ ưƱƢƤuƝƴƹƳƨ ƴʥƲ ƥƼƮƢƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ uƞƳƢ ƳƴƼƭ ƫƼƳuƯ ƫƢƠ Ȱƴƪ Ȍ ƳƹƴƨƱƠƢ ƦȡƭƢƪ ǿƶƪƫƴƟ. Ȳ ǯưƼƳƴƯƬƯƲ ƒƢ˂ƬƯƲ ưƱƼƲ ƴƼƭ ƕƪuƼƩƦƯ:� «ƅƽuƭƢƧƦ ƳƦƢƵƴɛƭ ưƱɛƲ ƦȷƳƞƣƦƪƢƭ» (ƃŸ ƕƪu. ƥŸ 7). ƔƷƯƬƪƝƧƦƪ Ȭ ȜƦƱƼƲ ƘƱƵƳƼƳƴƯuƯƲ�: «ƕƯƵƴƞƳƴƪ ưƱɛƲ ưƠƳƴƪƭ ƫƢƩƢƱɓƭ ƫƢə ƣƠƯƭ ȫƱƩƼƭ. ƕƯ˂ƴƯ ƤƝƱ ǿƳƴƪƭ ƦȷƳƞƣƦƪƢ». ƑȜ ǼƤƪƯƪ ưƠƳƴƦƵƢƭ ƫƢƠ ƧƯ˂ƳƢƭ ȫƱƩƼƥƯƮƢ, Ƥƪ’ ƢȷƴƼ ƫƢƠ ȑƴƢƭ ƦȷƳƦƣƦʳƲ. ƃȠƱƦƳƨ ƦȡƭƢƪ Ȍ ǿƫƴƱƯưƟ ƫƢƠ ǯưƼ ƴƟƭ ȫƱƩƼƥƯƮƨ ƥƪƥƢƳƫƢƬƠƢ ƫƢƠ ǯưƼ ƴƟƭ ȫƱƩƼƥƯƮƨ ƧƹƟ. Ɔƞƭ uƢƱƴƵƱƦʳ Ȍ ƧƹƟ ƴƯƵ ƴƟƭ ǰƤƪƼƴƨƴƢ, ǰưƬˏƲ ƴƟ ƥƪƢƶƨuƠƧƦƪ. ƆƼƤuƢ ƫƢƠ ƒƱƝƮƨ:� ƑȜ ưƢƬƢƪƼƴƦƱƯƪ ƥƞƭ ƤƭƾƱƪƧƢƭ ƤƱƝuuƢƴƢ, ǯƬƬƝ ƦȡƷƢƭ ɄƲ ưƱƼƴƵưƝ ƴƯƵƲ ƴƯƽƲ ǰƤƠƯƵƲ, ƴƯƽƲ ǿuưƪƳƴƦƽƯƭƴƢƭ.

ǼƤƪƯƲ ƅƱƨƤƼƱƪƯƲ ƒƢƬƢuʖƲ� «ǷƬƨƩƪƭɗ ƦȷƳƞƣƦƪƢ ƴɛ uɗ ưƱɛƲ ƴƯɝƲ ƩƦƯƶƼƱƯƵƲ (ƒƢƴƞƱƢƲ) ǯuƶƪƳƣƨƴƦʳƭ», ƤƪƢƴƠ ƯȜ ƥƪƥƢƳƫƢƬƠƦƲ ƫƢƠ Ȍ ƧƹƟ ƴƯƵƲ «ȰƱƯƲ ǿƳƴə ƩƦƯƳƦƣƦƠƢƲ ǯƬƨƩƯ˂Ʋ». ƔƵƭƦưˏƲ, ƦȷƳƞƣƦƪƢ-uƢƱƴƵƱƠƢ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ Ȍ ǿƮƹƴƦƱƪƫƟ ưƢƱƯƵƳƠƢ ƫƢƠ ǿƫƥƨƬƾƳƦƪƲ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƪƢƭƯ˂, ǯƬƬƝ Ȍ ưƢƱƯƵƳƠƢ ƴʥƲ ƘƝƱƪƴƯƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ uƞƳƢ ƴƯƵ, Ȍ ȬưƯƠƢ ƴƼƭ ƬƢuưƱƽƭƦƪ, ƴƼƭ


ǷưƢƱƢƠƴƨƴƨ ƤƪƝ ƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ Ȕ ƫƬƨƱƯƭƯuƪƝ, Ȍ ưƱƯƠƫƢ, ưƯƽ uưƯƱƯ˂uƦ ưƱƢƤuƢƴƪƫƝ ƭƝ ǯƶƟƳƯƵuƦ ƳƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ uƢƲ ƦȡƭƢƪ Ȍ ƦȷƳƞƣƦƪƢ-uƢƱƴƵƱƠƢ, ȰưƹƲ ƴƟƭ ưƦƱƪƤƱƝƸƢuƦ ưƪƼ ưƝƭƹ.� ȤƦƱƼƲ ƘƱƵƳƼƳƴƯuƯƲ:� «ƒƝƭƴƢ ƯȽƭ ưƱƝƴƴƹuƦƭ, ɈƳƴƦ ƢȷƴƯʳƲ (ƳƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ) ǯƶƪƞƭƢƪ ƴɛƭ ƴʥƲ ƦȷƳƦƣƦƠƢƲ ưƬƯ˂ƴƯƭ, ƴɛƭ uƞƭƯƭƴƢ ƫƢə ƳƵƭƢưƯƥƨuƯ˂ƭƴƢ ƫƢə Ưȷƫ ǿƭƴƢ˂ƩƢ uƼƭƯƭ, ǯƬƬɓ ƫƢə ǿƫƦʳ uƞƤƪƳƴƢ ȫƭʥƳƢƪ ƥƵƭƝuƦƭƯƭ».

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƥƯƮƝƧƦƪ ƫƢƠ ƴƼƭ ưƱƯƥƠƥƦƪ ƳƴƯƽƲ ǯƭƩƱƾưƯƵƲ. ƃȷƴƼƲ ƫƱƽƣƦƴƢƪ ƫƢƠ Ȭ ƊƦƼƲ ǯưƯƫƢƬƽưƴƦƪ ƴƼƭ ǿƳƹƴƦƱƪƫƼ ƴƯƵ ưƬƯ˂ƴƯ. ȉƴƳƪ Ȭ ƦȷƳƦƣƟƲ, ǿưƦƪƥƟ ƦȡƭƢƪ ȀƭƹuƞƭƯƲ uƞ ƴƼƭ ƊƦƼ, ȃƷƦƪ uƦƴƝƭƯƪƢ, ưƱƯƳƦƽƷƦƴƢƪ, uƦƴƞƷƦƪ ƳƵƭƦƪƥƨƴƝ ƳƴƝ ƎƵƳƴƟƱƪƢ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ, ƦȡƭƢƪ ƴƢưƦƪƭƼƲ, ǿƬƦƽƩƦƱƢ ȸưƯƴƝƳƳƦƴƢƪ ƳƴƼ ƩƞƬƨuƢ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂. Ǝƞ ƥƽƯ ƬƼƤƪƢ ƦȡƭƢƪ ƷƢƱƪƴƹuƞƭƯƲ, ǰưƬƼƲ, ƶƵƳƪƯƬƯƤƪƫƼƲ dzƭƩƱƹưƯƲ ƫƢƠ ȰƬƹƲ ƦțưƦʳƭ ȬƬƯƫƬƨƱƹuƞƭƯƲ-ưƱƼƳƹưƯ. Ǝƞ ƴƟƭ ȰƬƨ ưƢƱƯƵƳƠƢ ƴƯƵ uƢƱƴƵƱƦʳ ƦȟƴƦ uƞ ȃƱƤƢ ƦȟƴƦ uƞ ƴƟ ƳƪƹưƟ ƴƯƵ ƴƟ ƥƼƮƢ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ƫƢƠ Ȱƴƪ ƢȷƴƼ ƦȡƭƢƪ uƠƢ ưƱƢƤuƢƴƪƫƼƴƨƴƢ ƫƢƠ Ȱƴƪ ƣƪƾƭƦƴƢƪ ƫƢƠ ƳƴƟƭ ǿưƯƷƟ uƢƲ. ȉƴƳƪ ƬƯƪưƼƭ Ȍ ƦȷƳƞƣƦƪƢ ƦȡƭƢƪ ƫƢƠ ƬƞƤƦƴƢƪ uƵƳƴƟƱƪƯƭ, ƥƪƼƴƪ ȀƭƾƭƦƪ ƴƼƭ ưƪƳƴƼ uƞ ƴƟ ƘƝƱƨ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ƫƢƠ ưƬƞƯƭ ƥƞƭ ǿƭƦƱƤƦʳ ƢȷƴƼƲ ɄƲ dzƭƩƱƹưƯƲ, ǯƬƬƝ Ȍ ƘƝƱƨ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, Ȍ ǿƭƯƪƫƯ˂ƳƢ ǿƭ Ƣȷƴː.

25


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 26

ƎƠƢ ƎƢƱƴƵƱƠƢ ƊƝ ȏƩƦƬƢ ƭƝ ƴƦƬƦƪƾƳƹ ƴƟƭ ưƢƱƞuƣƢƳƟ uƯƵ ƢȷƴƟ uƞ ƴƟƭ ƫƢƴƝƩƦƳƨ uƪʖƲ uƢƱƴƵƱƠƢƲ. ȅưƦƪƥƟ ưƯƬƬƝ ǯƫƯƽƤƯƭƴƢƪ, ƬƞƤƯƭƴƢƪ ƫƢƠ ƤƱƝƶƯƭƴƢƪ ƤƪƝ ƴƟƭ ǿƫƫƬƨƳƪƢƳƴƪƫƟ ƤƭƨƳƪƼƴƨƴƢ ƴʥƲ ưƭƦƵuƢƴƪƫʥƲ - ưƯƪuƢƭƴƪƫʥƲ ǿƱƤƢƳƠƢƲ ƴʥƲ ǷƥƦƬƶƼƴƨƴƯƲ ƴƯ˂ «ƔƹƴʥƱƯƲ» ƫƢƠ ƴˏƭ ƳƹuƢƴƦƠƹƭ ưƯƽ ƴƟƭ ưƬƢƪƳƪƾƭƯƵƭ, ƷƹƱƠƲ ƭƝ ƩƞƬƹ ƭƝ ȸưƦƱƢƳưƪƳƴˏ ƫƝƴƪ – ƤƪƢƴƠ ǰưƬˏƲ Ȍ ǯƬƟƩƦƪƢ ƥƞƭ ƷƱƦƪƝƧƦƴƢƪ ǯưƯƬƯƤƨƴƞƲ ǯƬƬƝ uƝƱƴƵƱƦƲ – ƫƢƴƢƩƞƴƹ ƴƟ ƥƪƫƟ uƯƵ uƢƱƴƵƱƠƢ. ƕƠƲ ƣƝƳƦƪƲ ƤƪƝ ƴƟ ƥƪƫƟ uƯƵ ưƱƯƳƹưƪƫƟ uƢƱƴƵƱƠƢ uƞƳƢ ƳƴƟƭ ȅƫƫƬƨƳƠƢ ƴƠƲ ƴƯưƯƩƞƴƨƳƢ uƞƳƢ ǯưƼ ƴƠƲ ƶƯƪƴƨƴƪƫƞƲ ǿƮƯƱuƟƳƦƪƲ ƫƢƠ ƴƟ ƳƵuuƦƴƯƷƟ uƯƵ ƳƴƠƲ ƥƱƢƳƴƨƱƪƼƴƨƴƦƲ ƴʥƲ ƘƗƆ. ƌƢƠ ưƪƳƴƞƸƦƴƞ uƦ, ƯȜ ƣƝƳƦƪƲ ƢȷƴƞƲ ƦȡƭƢƪ ƴƼƳƯ ƤƦƱƞƲ, ƥƪƼƴƪ ƦȡƭƢƪ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ƫƢƠ ȯƷƪ ǯƭƩƱƾưƪƭƦƲ. ƒƝƭƹ ƳʝƢȷƴƞƲ ƴƠƲ ȟƥƪƦƲ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ƣƝƳƦƪƲ ƳƴƨƱƠƷƩƨƫƢƭ ƫƢƠ ƳƴƨƱƠƧƯƭƴƢƪ dzƬƬƯƪ ƥƦƫƢưƞƭƴƦ ƳƵuƶƯƪƴƨƴƞƲ uƯƵ, ưƯƽ ƳƟuƦƱƢ ƥƪƢƫƯƭƯ˂ƭ uƞƳƢ ƳƴƟƭ ȅƫƫƬƨƳƠƢ uƢƲ ɄƲ ȅưƠƳƫƯưƯƪ, dzƤƢuƯƪ ƫƢƠ ȃƤƤƢuƯƪ ƫƬƨƱƪƫƯƠ ƫƢƠ uƯƭƢƷƯƠ ƥƠƥƯƭƴƢƲ ƴƟ uƢƱƴƵƱƠƢ ƫƢƠ ƴƼ uƢƱƴƽƱƪƯ. ƇȻƷƯuƢƪ Ȭ ƊƦƼƲ ƭƝ ǯƭƢƥƦƪƫƭƽƦƪ ǰƤƠƯƵƲ - ƦȷƳƦƣƦʳƲ ǿƱƤƝƴƦƲ ƴƯ˂ ƇȷƢƤƤƦƬƠƯƵ ƫƢƠ ȰƬƯƪ uƢƧƠ ƭƝ ƥƠƭƯƵuƦ ƴƟƭ ȫƱƩƼƥƯƮƨ uƢƱƴƵƱƠƢ. ƘƱƼƭƪƢ ưƯƬƬƝ ƫƢƠ ƦȷƬƯƤƨuƞƭƢ.


50 χρόνια πνευματικῆς προσφορᾶς

Γ

ƪƯƱƴƝƧƦƪ ƳƟuƦƱƢ Ȍ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ ƴƝ ưƦƭƨƭƴƝƷƱƯƭƝ ƴƨƲ. ǷƤƞƱƢƳƴƨ ƳƴƟ ƷƱƵƳƟ ɄƱƪuƼƴƨƴƝ ƴƨƲ, uƞ ƭƦƢƭƪƫƼ ƳƶƱƠƤƯƲ, uƞ ƥƨuƪƯƵƱƤƪƫƼƴƨƴƢ, uƞ ƤƭƨƳƪƼƴƨƴƢ. ƒƪƼ ɈƱƪuƨ, ưƪƼ ƳƴƪƣƢƱƟ, ưƪƼ ȃuưƦƪƱƨ. ƕƼ ưƢƱƦƬƩƼƭ ƴƨƲ ƦȡƭƢƪ ƴƼ ƫƢuƝƱƪ ƴƨƲ. ƕƼ ưƢƱƼƭ ƴƨƲ ƦȡƭƢƪ Ȍ ƦȷƬƯƤƨuƞƭƨ ƳƵƭƦƪƥƨƴƼƴƨƴƢ ƴʥƲ ƮƦƷƹƱƪƳƴʥƲ ǯưƯƳƴƯƬʥƲ ƴƨƲ. ƕƼ uƞƬƬƯƭ ƴƨƲ ƦȡƭƢƪ ƥƵƭƢƴƼ, ȰưƹƲ ƯȜ ȜƦƱƯƠ ưƼƩƯƪ ƴƨƲ, ƫƢƠ uƢƫƱƽ, ȰƳƯ ƯȜ ƦȷƬƯƤƠƦƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂. ǻƭ ƥƱƝƳƨ ƦȡƭƢƪ ƴƱƼưƯƲ ƶƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƧƹʥƲ, ƴƝ ưƢƪƥƪƝ ƴʥƲ ƆƱƝƳƨƲ ƴƼƭ ȃƷƯƵƭ ƫƝƭƦƪ ƴƱƼưƯ ƧƹʥƲ ƴƯƵƲ. ǻƭ ƥƱƝƳƨ ƦȡƭƢƪ țƥƦƯƬƯƤƠƢ, ƴƼƴƦ ƯȜ ƥƱƢƳƴƪƫƯƠ țƥƦƯƬƼƤƯƪ ƫƱƢƴƯ˂ƭ ƸƨƬƝ ƴƟ ƳƨuƢƠƢ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂. Ɔƞƭ ȑƴƢƭ ƤƪƝ uʖƲ ƫƢƴƢƶƽƤƪƯ ƳƴƼƭ ƫƢƴƢƪƤƪƳuƼ ƴˏƭ ǯƬƬƢƤˏƭ ưƯƽ ǯƭƢuƼƱƶƹƭƢƭ ƴƟ ƳƴƢƴƪƫƼƴƨƴƢ ƴʥƲ uƢƩƨƴƪƫʥƲ ƧƹʥƲ.

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƃțƫƢƴƦƱƠƭƨƲ ƘƼưƴƨƱƨ, ƆƱƯƲ ƊƦƯƬƯƤƠƢƲ

27


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 28

˱ ƒƢƭƦƬƬƟƭƪƯ ƔƵƭƞƥƱƪƯ uƞ ƩƞuƢ: «ǷƭƢƧƨƴƾƭƴƢƲ ƥƱƼuƯƵƲ ƧƹʥƲ», 2010.

� ƴƢƭ ȬƱuƨƴƟƱƪƯ ƤƪƝ ƭƝ ƦțƳƞƬƩƯƵuƦ ƳƴƼ ș ƳƴƠƣƯ ƴʥƲ ƳƫƬƨƱʥƲ ƫƯƪƭƹƭƪƫʥƲ ưƱƢƤuƢƴƪƫƼƴƨƴƢƲ. șƴƢƭ ǿƶƢƬƴƟƱƪƯ ƤƪƝ ƴƯƬuƨƱƝ ƮƢƭƯƠƤuƢƴƢ ƳƴƼƭ ƫƼƳuƯ ƴˏƭ țƥƦˏƭ, ƤƪƝ ƩƢƱƱƢƬƞƦƲ ǯƭƢuƦƴƱƟƳƦƪƲ uƞ ƴƼ ƳƯƵƣƬƦƱƼ ƸƦ˂ƥƯƲ ƴƯ˂ ǯƭƴƪƩƱƨƳƫƦƵƴƪƫƯ˂ uƠƳƯƵƲ. șƴƢƭ ƴƼ ǿƱƤƢƳƴƟƱƪ ưƯƽ ƳuƠƬƦƵƦ ƴƼ ƳƩƞƭƯƲ ƴʥƲ ƷƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƴƢƵƴƼƴƨƴƢƲ. șƴƢƭ Ȍ ǯƭƩƱƢƫƪƝ ưƯƽ ƥƪƢƴƨƱƯ˂ƳƦ ƧƦƳƴƼ ƴƼ ƭƦ˂ƱƯ ƴʥƲ ƸƵƷʥƲ ƳƴƟƭ ưƱƯƫƬƨƴƪƫƟ ƱƢƩƵuƠƢ ƴʥƲ ƭƦƯƬƢƪƺƳƴƪƫʥƲ ƭƯƯƴƱƯưƠƢƲ. șƴƢƭ Ȍ ǯƭƴƠƥƱƢƳƟ uƢƲ ƳƴƼƭ ǯƬƢƧƯƭƪƫƼ ƶƯƪƴƨƴƪƫƼ ƫƯuưƢƳuƼ ƴʥƲ ƥʥƩƦƭ ƫƯƪƭƹƭƪƫƯƦưƪƳƴƨuƯƭƪƫʥƲ ȸưƦƱƯƷʥƲ. șƴƢƭ Ȍ ƫƢƬƨuƞƱƢ uƢƲ ƳƴƯƽƲ ƤƫƱƠƧƯƵƲ ƥƪƢƥƱƼuƯƵƲ ƴʥƲ ǯưƱƼƳƹưƨƲ ƶƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƥƪƢƥƱƯuʥƲ. șƴƢƭ ƴƼ ƳƴƽƬ uƢƲ, Ȍ ƥƪƢƶƯƱƦƴƪƫƼƴƨƴƝ uƢƲ,


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƴƼ ƮƦƷƹƱƪƳƴƼ ƷƱˏuƢ ưƯƽ ƦȡƷƦ ƴƼ ưƢƫƞƴƯ uƞ ƴƝ ƣƪƣƬƠƢ ưƯƽ ǯƤƫƢƬƪƝƧƢuƦ ƳƴƼ ǯƱƪƳƴƦƱƼ ƷƞƱƪ, ǯƶƯ˂ ǯưƞƮƹ ǿƫƩƞƴƢuƦ ƴƼ ưƪƳƴƦƽƹ uƢƲ, ƴƼ ưƦƱƪƯƥƪƫƼ uƢƲ, ƴƼ ȃƭƴƵưƯ ȰưƬƯ uƢƲ, ƴƼ ȃƭƴƵưƯ uƟƭƵuƝ uƢƲ. șƴƢƭ uƪƝ ƧƦƳƴƟ ǯƤƫƢƬƪƝ, ƳƝƭ ȃưƦƶƴƦ ưƝƭƹ uƢƲ ƴƼ ƮƦƱƯƣƼƱƪ ƴʥƲ ǯƥƪƫƠƢƲ, ƴʥƲ ǯưƼƱƱƪƸƨƲ, ƴƯ˂ ƷƬƦƵƢƳuƯ˂. �șƴƢƭ ƴƼ ƷƢuƼƤƦƬƯ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ƳƴƝ ǰƤƭƝ ȯƭƦƪƱƝ uƢƲ ƤƪƝ ȄƭƢƭ ƫƼƳuƯ ǯƬƨƩƪƭƼ ƫƢƠ ɄƱƢʳƯ. �șƴƢƭ Ȍ ƳƵƭƝƭƴƨƳƟ uƢƲ uƞ ƴƼ ưƱƼƳƹưƯ ƴƯ˂ ǯƥƦƬƶƯ˂, ƴƼ ưƦƥƠƯ ƴʥƲ ǯƭƦưƪƴƟƥƦƵƴƨƲ ȃƫƶƱƢƳƨƲ, Ȭ ưƯƬƵƷˏƱƯƲ ưƯƽ ǿƤƷƹƱƯ˂ƳƦ Ȍ ǯƬƬƨƬƯƫƢƴƢƭƼƨƳƨ, Ȍ ǯƬƬƨƬƦƤƤƽƨ, Ȍ ǯƶƦƬƼƴƨƴƢ ƴʥƲ ƫƢƱƥƪʖƲ, Ȍ ƦȷƩƵuƠƢ ƴƯ˂ ƭƦƢƭƪƫƯ˂ ƢȷƩƯƱuƨƴƪƳuƯ˂, Ȍ ǯƭƵưƼƫƱƪƴƨ ȬuƯƸƵƷƠƢ. �șƴƢƭ Ȍ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ uƢƲ ǯƭƢƤƞƭƭƨƳƨ, Ȍ ǯƭƢƧƟƴƨƳƨ ƴʥƲ ǿƳƹƴƦƱƪƫʥƲ ƧƹʥƲ, Ȍ uƵƳƴƨƱƪƢƫƟ ƴƱƯƶƯƥƯƳƠƢ, Ȍ ƢȻƱƢ ƴʥƲ ưƭƦƵuƢƴƪƫʥƲ ưƢƴƱƼƴƨƴƢƲ ƫƢƠ uƨƴƱƼƴƨƴƢƲ ưƯƽ ƥƱƼƳƪƧƦ ƴƠƲ ƸƵƷƞƲ, Ȍ ƫƢƬƬƪƞƱƤƦƪƢ ƴƯ˂ ǿƫƫƬƨƳƪƢƳƴƪƫƯ˂ ƶƱƯƭƟuƢƴƯƲ, Ȍ ƶƪƬƢƫƼƬƯƵƩƨ ƥƪƝƩƦƳƨ. ƕƪuʖƴƢƪ ƳƟuƦƱƢ Ȍ ƆƱƝƳƨ ȏ uʖƬƬƯƭ uʖƲ ƴƪuʖ Ȍ ƆƱƝƳƨ, ǯưƼ ƴƼƴƦ ưƯƽ uʖƲ ƥƞƷƴƨƫƦ ƳƴƼ ưƦƱƪƣƼƬƪ ƴƨƲ, ƭƦƢƱƯƽƲ ƣƬƢƳƴƯƽƲ ưƯƽ ƥƪƸƯ˂ƳƢƭ ƤƪƝ ƶˏƲ ƫƢƠ ƯȷƱƢƭƼ, uƞƷƱƪ ƴƾƱƢ ưƯƽ ǯƭƢƬƯƤƪƧƼuƢƳƴƦ ƫƢƠ ưƱƯƳưƢƩƯ˂uƦ ƭƝ ưƱƯƳuƦƴƱƟƳƯƵuƦ ƴƠ ƱƯƵƶƟƮƢuƦ ǯưƼ ƴƼ ƦȻƶƯƱƯ ƫƢƠ ƫƢƬƬƠƫƢƱưƯ ƢȷƴƼ ƷƹƱƝƶƪ, ƴƼ ƤƦƾƱƤƪƯƭ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂. ƒƯƪƼƲ ȰuƹƲ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƤƠƭƦƪ Ȭ ƴƪuƨƴƟƲ ưƯƽ ƩƝ ǯưƯƴƪuƟƳƦƪ ƴƼ ȃƱƤƯ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, ƴƼ ȃƱƤƯ

29


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 30

ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ; ƅƪƢƴƠ, ưƝƭƹ ǯư’ ȰƬƢ, Ȍ ƆƱƝƳƨ ƦȡƭƢƪ uƪƝ ƧƹƭƴƢƭƟ ưƱƯƳƶƯƱƝ ƴƯ˂ ưƯƬƵƳƷƪƥƯ˂Ʋ ȃƱƤƯƵ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ ƳƴƼƭ ƦȷƢƠƳƩƨƴƯ ƴƯuƞƢ ƴʥƲ ƭƦƼƴƨƴƢƲ. ƌƢƠ ƥƞƭ uưƯƱƦʳ ƭƝ ȸưƝƱƷƦƪ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƆƱƝƳƨ, dzƭ ƯȜ ƥƱˏƭƴƦƲ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ǯƭƢƤƦƭƭƨuƞƭƯƪ ǿƭ ƘƱƪƳƴː. ƎƞƬƯƲ ƴʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ƳƨuƢƠƭƦƪ uƞƬƯƲ ƴƯ˂ uƵƳƴƪƫƯ˂ ƳƾuƢƴƯƲ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ, ƦȷƬƯƤƨuƞƭƯƲ ƬƢƼƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂ ưƯƽ ȸưƝƱƷƦƪ ưƱƾƴƪƳƴƢ ɄƲ ƬƢƴƱƦƵƴƪƫƟ ƫƯƪƭƼƴƨƴƢ, ɄƲ ƦȷƷƢƱƪƳƴƪƢƫƟ ƳƽƭƢƮƨ. ƔƽuƸƵƷƯƪ ƫƢƠ ƧƨƬƹƴƞƲ uƞƳƢ Ƴƞ uƪƝ ǯƴuƼƳƶƢƪƱƢ ƯȷƱƝƭƪƢ, ƧƯƽƳƢuƦ ƴƟ ƩƦƠƢ ƬƢƴƱƦƠƢ ȯƷƪ ɄƲ ǰưƬƟ ƫƵƱƪƢƫƝƴƪƫƨ ƳƵƭƟƩƦƪƢ, ǯƬƬƝ ɄƲ ƴƱƯƶƯƥƼƴƨ ƧƹʥƲ ƫƢƠ ưƭƦƽuƢƴƯƲ, ɄƲ uƦƴƝƤƤƪƳƨ ƢȠuƢƴƯƲ ǯưƼ ƴƼ ƧƾưƵƱƯ ƢȢuƢ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂, ɄƲ ƥƱƢƳƴƪƫƟ ȫƮƵƤƼƭƹƳƨ ƴƯ˂ ȫƱƤƢƭƪƳuƯ˂ ƤƪƝ ƭƝ uƯƱƶƹƩƦʳ ƴƼ ƭƦƢƭƪƫƼ ƳƫƦ˂ƯƲ «ƦțƲ dzƭƥƱƢ ƴƞƬƦƪƯƭ, ƦțƲ uƞƴƱƯƭ ȌƬƪƫƠƢƲ ƴƯ˂ ưƬƨƱƾuƢƴƯƲ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂» (ȅƶ. ƥŸ 13). Ȕ ƭƦƢƭƪƫƟ ƸƵƷƟ, ǿƫ ƶƽƳƦƹƲ ƢțƳƪƼƥƯƮƨ, ǯƤƢưʖ ƫƢƠ ǿưƪƧƨƴƦʳ ƴƼ ƤƪƯƱƴƪƭƼ, ƴƼ ưƢƭƨƤƵƱƪƫƼ. Ȕ ƆƱƝƳƨ, ƳƵƭƴƯƭƪƳuƞƭƨ ƳƴƼ ƭƦƢƭƪƫƼ ưƢƬuƼ, ƮƦƫƪƭʖ ƴƼ ǿƴƟƳƪƯ ȃƱƤƯ ƴƨƲ uƞ ƴƟ ƤƪƯƱƴƟ ưƯƽ ǿuưƭƞƦƪ ȰƬƯ ƴƼ ưƭƦƵuƢƴƪƫƼ ȃƱƤƯ ƴʥƲ ƷƱƯƭƪʖƲ ƥƠƭƯƭƴƢƲ ƴƼ ǰƤƪƯƤƱƢƶƪƫƼ ƳƽƭƩƨuƢ, ƳƽƭƩƨuƢ ưƭƦƵuƢƴƪƫƯ˂ ǯƤƾƭƢ, ưƭƦƵuƢƴƪƫʥƲ ƯțƫƯƥƯuʥƲ. Ȕ ǸƤƠƢ ƅƱƢƶƟ, Ȍ ƳƯƶƠƢ ƫƢƠ Ȍ ǯưƯƫƝƬƵƸƨ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂, Ȍ ưƨƤƟ ƴʥƲ ȰƬƨƲ ưƭƦƵuƢƴƪƫƼƴƨƴƢƲ ƴƯ˂ ȱƱƩƼƥƯƮƯƵ ƘƱƪƳƴƪƢƭƯ˂, ƤƠƭƦƴƢƪ Ȍ ƯȷƱƝƭƪƢ ƴƱƯƶƟ ưƯƽ ƴƢƫƴƪƫƝ ƫƢƠ ƳƴƢƩƦƱƝ ƥƠƭƦƪ Ȍ ƆƱƝƳƨ ƳƴƝ ưƢƪƥƪƝ ƴƨƲ ɄƲ ƫƯƪƭƹƭƠƢ «ưƭƦƵuƢ-


ƴƪƫʥƲ ƴƱƝưƦƧƢƲ», ȰưƹƲ ȫƭƯuƝƧƦƪ Ȭ ȜƦƱƼƲ ƘƱƵƳƼƳƴƯuƯƲ ƴƟ ƩƦƠƢ ƥƪƥƢƳƫƢƬƠƢ ǯưƼ «ƴƝ ƩƦƯưƢƱƝƥƯƴƢ ƬƼƤƪƢ», ȯƷƪ uƞ ƳƫƯưƼ ƴƟ ƤƭƹƳƪƯƬƯƤƪƫƟ ƫƢƠ ƫƱƪƴƪƫƟ ưƱƯƳƞƤƤƪƳƨ ƴʥƲ ƄƠƣƬƯƵ, ǯƬƬƝ ȰưƹƲ ƴƟ «ƩƞƬƦƪ ǯưƼ ƴƯƽƲ ưƪƳƴƯƽƲ ƴƨƲ Ȍ ưƱƝƮƨ ƴʥƲ ȱƱƩƯƥƼƮƯƵ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ», ƥƨƬ. ƭƝ ƶƞƱƦƪ ƫƢƱưƼ ƷƝƱƪƴƯƲ ƴƟƭ ǿƤƫƼƬưƹƳƨ ƴƯ˂ uƨƭƽuƢƴƯƲ ƴʥƲ ƳƹƴƨƱƠƢƲ, ưƯƽ ǿuưƭƞƦƪ ƳƴƼ ƘƱƪƳƴƪƢƭƼ ƴƟƭ ȜƦƱƢưƯƳƴƯƬƪƫƟ ƥƱƝƳƨ. ƕƼ ƥƱƢƳƴƪƫƼ ưƭƦ˂uƢ ƴʥƲ uƯƱƶƾƳƦƹƲ ƴƯ˂ ȬƬƯƫƬƨƱƹuƞƭƯƵ ǯƭƩƱƾưƯƵ, ƴƯ˂ ƫƢƴƝ ƊƦƼƭ ƫƴƪƳƩƞƭƴƯƲ, ƥƞƭ uưƯƱƦʳ ƭƝ ǯƤƭƯƟƳƦƪ ƴƼ ƥƵƭƢuƪƳuƼ ƴʥƲ ȤƦƱʥƲ ƒƢƱƝƥƯƳƨƲ. Ɣ’ƢȷƴƟƭ ƶƱƯƭƴƠƧƦƪ Ȍ ƆƱƝƳƨ ƭƝ uƵƨƩƯ˂ƭ ƴƝ uƞƬƨ ƴƨƲ uƞ ƳƵƷƭƞƲ ƦȷƫƢƪƱƠƦƲ ǿƭƴƱƽƶƨƳƨƲ ƳƴƼƭ ǰƤƪƯưƢƴƦƱƪƫƼ ƬƼƤƯ ƫƢƪ Ƴƞ Ȱ,ƴƪ uʖƲ ưƢƱƞƥƹƳƢƭ ƯȜ ǴƤƪƯƪ ǷưƼƳƴƯƬƯƪ. ƃȷƴƼ ưƯƽ ǯưƯƩƨƳƢƵƱƠƳƴƨƫƦ ƳƴƠƲ ƫƢƱƥƪƞƲ uƢƲ ȑƴƢƭ, ȰưƹƲ ƴƼ ƥƪƢƴƽưƹƳƦ ƳƽƤƷƱƯƭƯƲ ƩƦ-

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ ȅƫƥƱƯuƟ Ƙ.Ɨ.Ɔ. ƳƴƟƭ ƌƽưƱƯ, 2007.

31


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 32

ƯƬƼƤƯƲ – ưƱƹƴƦƱƤƝƴƨƲ ƴʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ – ưƾƲ «ȰƳƯ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƯ ǯƭƢƣƢưƴƪƧƼuƦƩƢ ƳƴƼ ưƭƦ˂uƢ ƴʥƲ ȱƱƩƯƥƼƮƯƵ ƒƢƱƢƥƼƳƦƹƲ, ȰƳƯ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƯ ƱƪƧƾƭƯƵuƦ ƳƴƟƭ ǯƤƢƩƟ Ƥʥ ƴƨƲ, ƴƼƳƯ ƫƢƠ Ȍ ƧƹƟ uƢƲ ƤƠƭƦƴƢƪ ƶƹƴƦƪƭƼƴƦƱƨ, ƴƼƳƯ ƫƢƠ Ȍ ȱƱƩƼƥƯƮƨ ƊƦƯƬƯƤƠƢ ƫƢƠ ǯƬƟƩƦƪƢ ǯưƯƥƦƪƫƭƽƯƭƴƢƪ ƶˏƲ ƬƢuưƱƼ ưƯƽ ƫƢƴƢƵƤƝƧƦƪ ƴƼƭ ƫƼƳuƯ». Ɔƞƭ ƦȡƭƢƪ Ȍ ƦȷƤƭƹuƯƳƽƭƨ ưƯƽ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƫƪƭƟƳƦƪ ƴƟ ƤƬƾƳƳƢ Ƴƞ ǿƤƫƹuƪƢƳƴƪƫƞƲ ȸưƦƱƣƯƬƞƲ, ǯƬƬƝ Ȍ ȟƥƪƢ Ȍ ƧƹƟ ưƯƽ ǯưƯƥƦƪƫƭƽƦƪ Ȱƴƪ Ȍ ƆƱƝƳƨ uƞ ƴƟ uƦƩƯƥƪƫƟ ƴƢƫƴƪƫƟ ƴƨƲ ƳƴƼ ưƱƼƤƱƢuuƢ ƴˏƭ ưƭƦƵuƢƴƪƫˏƭ ƳưƯƵƥˏƭ ƫƢƴƝƶƦƱƦ ƭƝ ƷƢƱƝƮƦƪ ƳƴƝ ƣƝƩƨ ƴʥƲ ƸƵƷʥƲ ƴˏƭ ưƢƪƥƪˏƭ ƴƨƲ ƴƼ ƬƼƤƯ ƴƯ˂ ǰƤƠƯƵ ȣƹƝƭƭƯƵ ƴƯ˂ ƆƢuƢƳƫƨƭƯ˂, ƴƯ˂ uƦƤƝƬƯƵ ƥƯƤuƢƴƪƫƯ˂ ƒƢƴƞƱƢ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ: «ƔƴˏuƦƭ ǿƭ ƴʦ ưƞƴƱʔ ƴʥƲ ưƠƳƴƦƹƲ, ƫƢə ƴʦ ưƢƱƢƥƼƳƦƪ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ, uɗ uƦƴƢƠƱƯƭƴƦƲ ȰƱƪƢ, Dz ȃƩƦƭƴƯ ƯȜ ǴƤƪƯƪ ƒƢƴƞƱƦƲ Ȍuˏƭ, uɗ ƥƪƥƼƭƴƦƲ ƴƼưƯƭ ƴƯʳƲ ƣƯƵƬƯuƞƭƯƪƲ ƫƢƪƭƯƴƯuƦʳƭ, ƫƢə ƫƢƴƢƬƽƦƪƭ ƴɗƭ ƯțƫƯƥƯuɗƭ ƴʥƲ ǰƤƠƢƲ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƫƢƩƯƬƪƫʥƲ ƫƢə ǯưƯƳƴƯƬƪƫʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ». ƔƴƟ ƆƱƝƳƨ ȰuƹƲ ƭƪƾƳƢuƦ ǯƫƼuƨ ƭƝ ƶƯƵƭƴƾƭƦƪ uƞƳƢ uƢƲ ƫƢƠ ƴƼ ȜƦƱƼ ƢȟƳƩƨuƢ ƴʥƲ ƶƪƬƯưƢƴƱƠƢƲ, ưƯƽ ƤƪƤƢƭƴƾƩƨƫƦ ƫƢƩƾƲ ưƱƯƳƦƤƤƠƧƢuƦ uƞ ƥƞƯƲ ƴƠƲ ȌƱƹƪƫƞƲ ƳƦƬƠƥƦƲ ƴʥƲ ȜƳƴƯƱƠƢƲ uƢƲ. șƴƢƭ ȄƭƢƲ ƳƵƳƴƨuƢƴƪƫƼƲ, ƥƱƢƳƴƪƫƼƲ ưƢƴƱƪƹƴƪƫƼƲ ǿuƣƯƬƪƢƳuƼƲ! Ȕ ƥƪƢƫƱƪƴƪƫƟ ǯƤƢƩƯưƯƪƼƲ ƆƱƝƳƨ uʖƲ ȃƫƢƭƦ ƦȷƢƠƳƩƨƴƯƵƲ ƳƴƼƭ ǯƭƩƱƾưƪƭƯ ưƼƭƯ, ƫƢƠ Ȍ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƭƦƢƭƪƫƟ ƦȷƢƪƳƩƨƳƠƢ ȃƤƪƭƦ ƴƱƵƶƦƱƟ ƳƵƭƴƱƯƶƪƝ ƳƴƼƭ ưƯƭƦuƞƭƯ. Ȕ ƸƵƷƢƤƹƤƪƫƟ ȯƸƨ ƴʥƲ ƆƱƝƳƨƲ uƞ ƴƠƲ ưƱƯƳƫƵƭƨuƢƴƪƫƞƲ ǯưƯƥƱƝƳƦƪƲ, ƴƟ ƤƭƹƱƪuƠƢ uƞ ƴƠƲ ȫuƯƱƶƪƞƲ ƴƯ˂ ƤƢƬƢƭƯ˂ ƢȷƴƯ˂ ƴƼưƯƵ, ƴƟƭ ƫƯƪƭƟ ƫƢƴƢƳƫƨƭƹƴƪƫƟ ƧƹƟ uƞ ƴƼ ǰƤƭƼ ƤƞƬƪƯ, ƴƼ ƧƦƳƴƼ, ưƱƯƳƦƵƷƨƴƪƫƼ ƴƱƢƤƯƽƥƪ, ƴƼƭ ǯƥƦƬƶƪƫƼ ƢȷƩƯƱuƨƴƪƳuƼ, ƴƟƭ ƫƯƪƭƹƭƠƢ ƴˏƭ ƸƵƷˏƭ, ǿƭƞưƭƦƦ ƴƟ ƣƦƣƢƪƼƴƨƴƢ ƴʥƲ ȫƱƩƯưƱƢƮƠƢƲ ƫƢƠ ƳƶƪƷƴƼƥƦƭƦ ƴƟƭ ƸƵƷƟ uƞ ƴƟƭ dzƤƫƵƱƢ ƴʥƲ ưƠƳƴƦƹƲ. ȱƱƩƯƥƯƮƠƢ ƫƢƠ ȫƱƩƯưƱƢƮƠƢ ƦȡƭƢƪ ƯȜ ƥƽƯ ưƼƬƯƪ ưƯƽ ȬƱƠƧƯƵƭ ƴƼ ưƦƥƠƯ ƳƴƼ ȬưƯʳƯ ǯƭƢưƴƽƳƳƦƴƢƪ Ȍ ƥƱƝƳƨ ƴʥƲ ƆƱƝƳƨƲ, ƫƢƠ uƞƳƢ Ƴ’ ƢȷƴƼ dzƭƯƪƮƦ ƷˏƱƯ ƥƱƝƳƦƹƲ ƫƢƠ Ƴ’ ƢȷƴƯƽƲ ưƯƽ ȏƩƦƬƢƭ ƭƝ ƳưƝƳƯƵƭ ƴƼ ƭƼuƯ ƴʥƲ ǯƥƱƝƭƦƪƢƲ. ƗƪƬƯƩƦƂƢ ƫƢƠ ƶƪƬƢƭƩƱƹưƠƢ. ȉƭƩƦƨ ǿƳƹƳƴƱƞƶƦƪƢ ƫƢƠ ǯƭƥƱƦƠƢ ȃƮƯƥƯƲ ȬuƯƬƯƤƠƢƲ ƫƢƠ ȜƦƱƢưƯƳƴƯƬʥƲ. ƕƢưƦƪƭƟ ưƢƱƯƵƳƠƢ ƫƢƠ ƶƹƴƦƪƭƼ ưƢƱƝƥƦƪƤuƢ, ƷƹƱƠƲ ƸƦƵƥƢƪƳƩƟƳƦƪƲ ƫƢƠ ǯƭƞƮƯƥƢ ưƵƱƯƴƦƷƭƟuƢƴƢ. ƌƢƠ ƤƪƝ uʖƲ ưƱƯƭƼƨƳƦ Ȍ ǯƤƝưƨ ƴƯ˂ ƎƦƤƝƬƯƵ ƊƦƯ˂ ƭƝ uưƯ˂uƦ ƳƴƟƭ ƴƱƯƷƪƝ ƴƨƲ ƫƢƠ ƭƝ ƧƯ˂uƦ ȸưƼ ƴƟƭ ȄƬƮƨ ƴƨƲ. ƗƪƬƯƴƞƷƭƨuƢ ƴƯ˂ ǰƤƠƯƵ ƊƦƯ˂ ƶƢƭƴƝƧƦƪ ƳƴƝ ȸƤƱƝ uƝƴƪƢ Ȍ ƬƦƣƞƭƴƪƳƳƢ ǯƱƷƼƭƴƪƳƳƢ ƴˏƭ ƭƦƢƭƪƫˏƭ uƢƲ ƷƱƼƭƹƭ. ƌƪ Ȱ,ƴƪ ƶƪƬƯƴƦƷƭƦʳ Ȭ ƊƦƼƲ ȃƷƦƪ ƴƟ ƳƶƱƢƤƠƥƢ ƴʥƲ ƤƭƨƳƪƼƴƨƴƢƲ ƫƢƠ ƴƟƭ ưƱƯƯưƴƪƫƟ ƴʥƲ ƢțƹƭƪƼƴƨƴƢƲ. ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ: ȵƭƴƹƲ ƌƵƱƠƢ ƴƯ˂ ɌƱƢƠƯƵ ƫƢƠ ǷƬƨƩƪƭƯ˂. ƆƱƝƳƨ ǯƤƢưƨuƞƭƨ, ƥƞƮƯƵ ǯưƼ uʖƲ ƴƟƭ ƦȷƤƭƹuƯƳƽƭƨ ƴƯ˂ ƦȷƦƱƤƦƴƨuƞƭƯƵ.

33


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 34

˱ ȤƦƱƼƲ ƏƢƼƲ ǸƤƠƢƲ ƎƢƫƱƠƭƢƲ ǷƩƢuƢƭƠƯƵ ǻƱƴƨƲ.


«Γρηγορεῖτε»

Μ

ƢƫƢƱƪƾƴƢƴƦ, ƔƦƣƢƳuƪƾƴƢƴƦ, ƊƦƯƶƪƬƞƳƴƢƴƯƪ, ƳƦƣƢƳƴƯƠ ưƢƴƞƱƦƲ, ǯƮƪƼƴƪuƯƪ ƫƽƱƪƯƪ ƫƢƩƨƤƨƴƞƲ, ǯƥƦƬƶƯƠ ǿƭ ƌƵƱƠˍ*. ƒƦƭƟƭƴƢ ƷƱƼƭƪƢ Ȍ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ ǿƭƪƳƷƽƦƪ ƴƝ uƞƬƨ ƴƨƲ – ƳƴƟƭ ǯƱƷƟ uƝƬƪƳƴƢ ƫƝƩƦ ƷƱƯƭƪʖƲ – uƞ ȄƭƢ ƳƽƭƩƨuƢ ưƯƽ ƴƼ ưƢƠƱƭƦƪ ǯưƼ ƴƟƭ ǸƤƠƢ ƅƱƢƶƟ. ƗƢƠƭƯƭƴƢƪ, ƤƪƝ ȰƳƯƵƲ uưƯƱƯ˂ƭ ƭƝ ƥƪƢƫƱƠƭƯƵƭ, ƴƝ ưƦƭƟƭƴƢ ƳƵƭƩƟuƢƴƢ ǿƥˏ uưƱƯƳƴƝ uƢƲ. ƗƞƴƯƲ ƴƼ ƳƽƭƩƨuƢ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ƦȡƭƢƪ uƠƢ ƬƞƮƨ: «ƅƱƨƤƯƱƦʳƴƦ». ƎƠƢ ƬƞƮƨ ưƯƽ ƣƤʥƫƦ ǯưƼ ƴƝ dzƷƱƢƭƴƢ ƷƦƠƬƨ ƴƯ˂ ƌƵƱƠƯƵ uƢƲ ƫƢƠ ƴƟƭ ȬưƯƠƢ Ȭ ƌƽƱƪƯƲ ǯưƨƽƩƵƭƦ Ƴƞ ƥƽƯ ưƦƱƪƳƴƝƳƦƪƲ ƳƴƯƽƲ ǰƤƠƯƵƲ ƕƯƵ uƢƩƨƴƝƲ. ƕƟƭ ưƱƾƴƨ, ȰƴƢƭ ƴƯƽƲ uƪƬƯ˂ƳƦ ƤƪƝ ƴƝ ȃƳƷƢƴƢ, ƳƴƟƭ ǿƫƴƦƭƟ ȬuƪƬƠƢ ƕƯƵ ưƦƱƠ ƴʥƲ ƆƦƵƴƞƱƢƲ ƒƢƱƯƵƳƠƢƲ ƕƯƵ, ưƦƱƠ ƴʥƲ ƢțƶƭƪƥƠƢƲ ǿƭƥƼ* ǷƭƝƬƵƳƨ ƴƯ˂ ƳƵƭƩƟuƢƴƯƲ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ƴƼ ȃƴƯƲ ƴƯ˂ ȀƯƱƴƢƳuƯ˂ ƴˏƭ 50 ƷƱƼƭƹƭ (2010-2011).

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ǷƱƷƪu. ư. ǷƳƴƦƱƠƯƵ ƘƢƴƧƨƭƪƫƯƬƝƯƵ, ƒƱƯƺƳƴƝuƦƭƯƵ ǷƥƦƬƶƼƴƨƴƯƲ ƊƦƯƬƼƤƹƭ «Ȳ ƔƹƴƟƱ»

35


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 36

˱ ȅưƠƳƫƦƸƨ ǯƤƝưƨƲ Ƴƞ ƃ.Ǝ.Ƈ.ƃ. ƘƯƬƢƱƤƯ˂, 2010.

ƮƯƵ ǿƬƦƽƳƦƾƲ ƕƯƵ. ƒƱƯƳưƢƩƯ˂ƳƦ ƭƝ ƴƯƽƲ ưƦʳ Ȱƴƪ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ȃƷƯƵƭƦ ǯƤƱƽưƭƪƢ ưƭƦƽuƢƴƯƲ, ƭƝ ƦȡƭƢƪ ȯƱƩƪƢ Ȍ ƸƵƷƟ ƴƯƵƲ ƫƢƠ ƭƝ ƴƼƭ ǯƭƢuƞƭƯƵƭ ǯƭƝ ưƝƳƢ ƳƴƪƤuƟ. ƆƪƼƴƪ ƦȡƭƢƪ dzƤƭƹƳƴƯƲ Ȭ ƷƱƼƭƯƲ ƴʥƲ ǿƬƦƽƳƦƾƲ ƕƯƵ. ƎƼƭƯƭ «Ȭ ƒƢƴɗƱ ƤƪƭƾƳƫƦƪ» (ưƱƣƬ. ƎƢƴƩ. ƫƥŸ 36). ƅƪ’ ƢȷƴƼ, ǿưƦƪƥƟ – ƬƞƦƪ – «Ưȷƫ ƯȟƥƢƴƦ ƴɗƭ ȌuƞƱƢƭ Ưȷƥɕ ƴɗƭ ɈƱƢƭ, ƤƱƨƤƯƱƦʳƴƦ». ƏƝ ƦȡƳƴƦ ưƝƭƴƯƴƦ ȄƴƯƪuƯƪ. Ɔƞƭ ƮƞƱƦƴƦ ưƼƴƦ ƩƝ ’ƱƩˏ. «ȱƸɕ ȍ uƦƳƯƭƵƫƴƠƯƵ ȍ ǯƬƦƫƴƯƱƯƶƹƭƠƢƲ ȍ ưƱƹƠ» (ƎƢƴƩ. ƫƦŸ 13, ƎƝƱƫ. ƪƤŸ 35). ƊƝ ’ƱƩˏ ƴƼ ƣƱƝƥƵ; ƩƝ ’ƱƩˏ uƞƳƢ ƳƴƝ uƦƳƝƭƵƷƴƢ; ƩƝ ’ƱƩˏ ǯƱƤƼƴƦƱƢ, ȰƴƢƭ ƬƢƬƯ˂ƭ ƯȜ ưƦƴƦƪƭƯƠ, ȏ ƴƼ ưƱƹƠ; ȅưƦƪƥƟ ƬƯƪưƼƭ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ƤƭƹƳƴƼ ƢȷƴƼ, Ƥƪ’ ƢȷƴƼ ǿƳƦʳƲ ưƝƭƴƯƴƦ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ǯƤƱƵưƭƦʳƴƦ. ƌƢƠ ưƯƴƞ ƭƝ uƟ ƥƾƳƦƴƦ ȼưƭƯ ƳƴƝ ƣƬƞƶƢƱƝ ƳƢƲ, ưƯƴƞ ƭƝ uƟ ƭƵƳƴƝƮƯƵƭƦ ƴƝ uƝƴƪƢ ƳƢƲ. ƆƽƳƫƯƬƯ… ƒƯƪƼƲ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƦȡƭƢƪ dzƤƱƵưƭƯƲ ƫƝƩƦ ƭƽƷƴƢ, ȰƬƨ ƴƟ ƭƽƷƴƢ; ƎƼƭƯƭ ȰưƯƪƯƲ ƫƢƴƢƬƢƣƢƠƭƦƪ ƴƟƭ ƫƱƪƳƪuƼƴƨƴƢ ƴʥƲ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ɈƱƢƲ ƫƢƠ ƴƟƭ ǯưƯƶƢƳƪƳƴƪƫƟ ƳƨuƢƳƠƢ ƴƨƲ ƤƪƝ ƴƟƭ ưƯƱƦƠƢ uƢƲ ƳƴƟƭ ƢțƹƭƪƼƴƨƴƢ. ƕƟ ƥƦƽƴƦƱƨ ƶƯƱƝ Ȭ ƌƽƱƪƯƲ ƴƟƭ ưƱƯƴƱƯưƟ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ǯưƨƽƩƵƭƦ ƳƴƯƽƲ ƴƱƦʳƲ ưƱƯƫƱƠƴƯƵƲ uƢƩƨƴƝƲ – ƴƼƭ ƒƞƴƱƯ, ƴƼƭ ȣƝƫƹƣƯ ƫƢƠ ƴƼƭ ȣƹƝƭƭƨ – ȰƴƢƭ ƴƯƽƲ ưʥƱƦ uƢƧƠ ƕƯƵ ƳƴƼ ƣƝƩƯƲ ƴƯ˂ ƫƟưƯƵ ƴʥƲ ƅƦƩƳƨuƢƭʥ. «ƎƦƠƭƢƴƦ ɊƥƦ ƫƢə ƤƱƨƤƯƱƦʳƴƦ uƦƴ’ ǿuƯ˂», ƴƯƽƲ ƦȡưƦ, ƥƪƼƴƪ «ưƦƱƠƬƵưƼƲ ǿƳƴƪƭ Ȍ ƸƵƷƟ uƯƵ ȄƹƲ ƩƢƭƝƴƯƵ» (ƎƢƴƩ. ƫƲŸ 38). ƌƝƴƪ ƴƦƬƦƠƹƲ dzƤƭƹƳƴƯ Ƴ’ ǿuʖƲ, ƫƝƴƪ ƴƦƬƦƠƹƲ ưƱƹƴƼƤƭƹƱƯ ƤƪƝ ƌƦʳƭƯƭ. ȉƶƩƢƳƦ Ƴƞ uƠƢ Ƭƽưƨ Ȍ ȬưƯƠƢ ƴƼƭ ȬƥƨƤƯ˂ƳƦ uƞƷƱƪ ƴˏƭ ưƵƬˏƭ ƴƯ˂ ƩƢƭƝƴƯƵ. ƌƢƠ ǿưƦƪƥƟ ȃưƢƳƷƦ ɄƲ dzƭƩƱƹưƯƲ, ɄƲ dzƭƩƱƹưƯƲ ƦȡƷƦ ǯƭƝƤƫƨ ƳƵuưƢƱƢƳƴƝƳƦƹƲ ƫƢƠ Ƥƪ’ ƢȷƴƼ ƴƯƽƲ ưƢƱƢƫƝƬƦƳƦ: «ƎƦƠƭƢƴƦ ɊƥƦ ƫƢə ƤƱƨƤƯƱƦʳƴƦ uƦƴ’ ǿuƯ˂». ȅƫƦʳƭƯƪ ȰuƹƲ ƥƞƭ ƫƢƴƢƬƝƣƢƭƦ. ƌƢƠ ƤƱƟƤƯƱƢ Ȭ ƫƼưƯƲ ƣƝƱƵƭƦ ƴƝ ƣƬƞƶƢƱƝ ƴƯƵƲ ƫƢƠ ȑƬƩƦ Ȭ ȼưƭƯƲ ƫƢƠ ƴƯƽƲ ưʥƱƦ ƳƴƠƲ ǯƤƫƝƬƦƲ ƴƯƵ. Ȳ ƌƽƱƪƯƲ ƤƽƱƪƳƦ ƫƢƠ ƴƯƽƲ ƣƱʥƫƦ «ƫƢƩƦƽƥƯƭƴƢƲ». «ƑȼƴƹƲ Ưȷƫ țƳƷƽƳƢƴƦ uƠƢƭ ɈƱƢƭ ƤƱƨƤƯƱʥƳƢƪ uƦƴ’ ǿuƯ˂!» (ƎƢƴƩ. ƫƲŸ 40). «ȿưƞuƦƪƭƢ ƳƵƬƬƵưƯƽuƦƭƯƭ, ƫƢƠ ƯȷƷ ȸưʥƱƮƦ, ƫƢə ưƢƱƢƫƢƬƯ˂ƭƴƢƲ, ƫƢə ƯȷƷ ƦȾƱƯƭ» (ƙƢƬu. ƮƨŸ [68] 21). ƕƟƭ ɈƱƢ ưƯƽ ȃƥƪƭƦ ƴƟ uƦƤƢƬƽƴƦƱƨ uƝƷƨ ƤƪƝ ƴƟ ƳƹƴƨƱƠƢ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ, ƫƢƭƦƠƲ ƥƞƭ ȑƴƢƭ uƢƧƠ ƕƯƵ. ƌƢƠ ǿưƦƪƥƟ ƯȜ uƢƩƨƴƞƲ ƕƯƵ ƥƞƭ ƕƼƭ ƫƢƴƢƬƝƣƢƪƭƢƭ ƫƢƠ ƫƯƪuƟƩƨƫƢƭ, ưƱƯƳưƝƩƨƳƦ ƴƾƱƢ ƭƝ ƴƯƽƲ ƮƵưƭƟƳƦƪ ȸưƯƥƦƪƫƭƽƯƭƴƢƲ ƴƼƭ ƥƪƫƼ ƴƯƵƲ ƫƠƭƥƵƭƯ: «ƅƱƨƤƯƱƦʳƴƦ ƫƢə ưƱƯƳƦƽƷƦƳƩƦ, ȠƭƢ uɗ ƦțƳƞƬƩƨƴƦ ƦțƲ ưƦƪƱƢƳuƼƭŻ ƴɛ uɕƭ ưƭƦ˂uƢ ưƱƼƩƵuƯƭ, Ȍ ƥɕ ƳɓƱƮ

37


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 38

ǯƳƩƦƭƟƲ» (ƎƢƴƩ. ƫƲŸ 41). ƑȜ ɊƱƦƲ ƦȡƭƢƪ ƥƽƳƫƯƬƦƲ. ƊƝ ƫƪƭƥƵƭƦƽƳƦƴƦ, uưƯƱƦʳ ƭƝ uƞ ǯƱƭƨƩƦʳƴƦ – ƴƼ ȃưƢƩƦ Ȭ ƒƞƴƱƯƲ – «ƤƱƨƤƯƱƦʳƴƦ ƫƢə ưƱƯƳƦƽƷƦƳƩƦ». ƌƢƠ ƴƠƲ ƥƽƯ ƶƯƱƞƲ ưƯƽ Ȭ ƌƽƱƪƯƲ ǯưƦƵƩƽƭƦƪ ƴƟƭ ưƱƯƴƱƯưƟ ƢƵƴƟ ƳƴƯƽƲ uƢƩƨƴƝƲ ƴƯƵ, uƪƬƝƦƪ ƤƪƝ ƫƱƠƳƨ. ƕƟƭ ưƱƾƴƨ ƶƯƱƝ uƪƬƝƦƪ ƤƪƝ ƴƟƭ ȉƳƷƢƴƨ ƌƱƠƳƨ, ƫƢƴƝ ƴƟ ƆƦƵƴƞƱƢ ƒƢƱƯƵƳƠƢ ƕƯƵ. ƕƟ ƥƦƽƴƦƱƨ ƶƯƱƝ uƪƬƝƦƪ ƤƪƝ ƴƟƭ ƫƱƠƳƨ ưƯƽ ƩƝ ưƦƱƝƳƦƪ Ȭ ƫƼƳuƯƲ ƫƢƴƝ ƴƟƭ ɈƱƢ ƴƯ˂ ƒƝƩƯƵƲ ƕƯƵ. «Ə˂ƭ ƫƱƠƳƪƲ ǿƳƴə ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ ƴƯƽƴƯƵ, ƭ˂ƭ Ȭ dzƱƷƹƭ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ ƴƯƽƴƯƵ ǿƫƣƬƨƩƟƳƦƴƢƪ ȃƮƹ» (ȣƹ. ƪƣŸ 31). ƕƾƱƢ ưƯƽ Ȭ ƫƼƳuƯƲ ƩƝ uƞ ƥƦʳ ưƦƱƪƶƱƯƭƨuƞƭƯ ƫƢƠ ƳƴƢƵƱƹuƞƭƯ, ưƱƯƳƨƬƹuƞƭƯ ƳƴƼ ƮƽƬƯ ƴʥƲ ƢțƳƷƽƭƨƲ, ƩƝ ưƦƱƝƳƦƪ uƪƝ ƫƱƠƳƨ. ƊƝ ƷƹƱƠƳƯƵƭ ƯȜ ưƪƳƴƯƠ ǯưƼ ƴƯƽƲ ǯưƠƳƴƯƵƲ. ƌƪ Ȭ ƥƪƝƣƯƬƯƲ ƩƝ ƳƵƭƴƱƪƣƦʳ, Ȍ ǰuƢƱƴƠƢ ƩƝ ƷƝƳƦƪ ƴƟ ƥƽƭƢuƟ ƴƨƲ, ƴƼ ƫƱƝƴƯƲ ƫƢƠ Ȍ ǿƮƯƵƳƠƢ ƴƯ˂ ƳƢƴƢƭʖ ƩƝ ưƞƳƯƵƭ. Ȳ «ƸƦƽƳƴƨƲ ƫƢƠ ǯưƢƴƦƾƭ», ưƯƽ ǯưƯưƬƢƭʖ ƴƯƽƲ ǯƭƩƱƾưƯƵƲ, «ǿƫƣƬƨƩƟƳƦƴƢƪ ȃƮƹ». ƌƢƠ ƳƟuƦƱƢ, ưƯƽ ǯƫƯ˂uƦ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ưƱƯƴƱƯưƟ, «ƅƱƨƤƯƱƦʳƴƦ», ƧƯ˂uƦ uƞ ǯƤƹƭƠƢ. ǷƭƴƪuƦƴƹưƠƧƯƵuƦ ưƦƪƱƢƳuƯƽƲ ƫƢƠ ƫƪƭƥƽƭƯƵƲ. ƒƦƱƭƯ˂uƦ ƫƱƠƳƨ. ƒƯƪƼƲ uưƯƱƦʳ ƭƝ ǿƭƭƯƟƳƦƪ, ƭƝ ƦțƳƷƹƱƟƳƦƪ ƳƴƟƭ ǯƤƹƭƠƢ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƤƪƝ ƴƟ ƳƹƴƨƱƠƢ ƴƯ˂ ǯƭƩƱƾưƯƵ ƫƢƠ ƭƝ «ƤƱƨƤƯƱƦʳ uƦƴ’ ƢȷƴƯ˂»; ƒƯƪƼƲ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƫƢƴƢƬƝƣƦƪ ƴƯƽƲ ưƱƢƤuƢƴƪƫƯƽƲ ƫƪƭƥƽƭƯƵƲ ưƯƽ ưƦƱƭƝƦƪ ȰƬƯƲ Ȭ ƫƼƳuƯƲ ƫƢƠ ƭƝ ưƱƯƳƦƽƷƦƴƢƪ ƫƢƠ ƭƝ ƤƱƨƤƯƱƦʳ «ȠƭƢ uɗ ƦțƳƞƬƩʣ ƦțƲ ưƦƪƱƢƳuƼƭ»; ƒƯƪƼƲ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƥƪƢ-


ƫƱƠƭƦƪ ƴƝ ƳƨuƦʳƢ ƴˏƭ ƫƢƪƱˏƭ, ƭƝ ƫƢƴƢƭƯƦʳ ƴƟƭ ƫƱƪƳƪuƼƴƨƴƢ ƴʥƲ ǿưƯƷʥƲ uƢƲ ƫƢƠ ƭƝ ƫƢƴƢƬƢƣƢƠƭƦƪ Ȱƴƪ Ȍ ƫƱƠƳƨ ưƯƽ uʖƲ uƢƳƴƠƧƦƪ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ƴƼƳƯ ƯțƫƯƭƯuƪƫƟ – dzƭ ȑƴƢƭ ƫƝƴƪ ƴƞƴƯƪƯ, ƴƼƳƯƪ ƯțƫƯƭƯuƯƬƼƤƯƪ ưƯƽ ǯƳƷƯƬƯ˂ƭƴƢƪ ƫƢƠ ƴƼƳƯ ưƯƬƽ ưƯƽ ǯƳƷƯƬƯ˂ƭƴƢƪ, ƥƞƭ uưƯƱƦʳ, ƫƝƴƪ ƩƝ ưƦƴƽƷƢƪƭƢƭ! Ɔƞƭ ưƱƼƫƦƪƴƢƪ ȰuƹƲ. ƆƪƼƴƪ Ȍ ƫƱƠƳƨ ƦȡƭƢƪ ƫƵƱƠƹƲ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ ƫƢƠ ȋƩƪƫƟ, ƦȡƭƢƪ ƫƱƠƳƨ ǯƮƪˏƭ ƫƢƠ țƥƢƭƪƫˏƭ, ƦȡƭƢƪ ƫƱƠƳƨ ƳƵƭƦƪƥƟƳƦƹƭ ƤƽƱƹ ƫƢƠ ưƝƬƪ ǯưƼ ƴƼ ưƦƱƪƶƱƯƭƨuƞƭƯ ưƱƼƳƹưƯ ƴƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂, ƦȡƭƢƪ ƫƱƠƳƨ ƴʥƲ ȟƥƪƢƲ ƴʥƲ ƴƢƵƴƼƴƨƴƢƲ ƴƯ˂ ǯƭƩƱƾưƯƵ. Ȕ ǿưƯƷƟ uƢƲ ƦȡƭƢƪ ǿưƯƷƟ uƦƤƝƬƹƭ ǯƭƢƳƴƢƴƾƳƦƹƭ ƫƢƠ ǯƭƢƫƢƴƢƴƝƮƦƹƭ ƫƢƠ ƱƪƧƪƫˏƭ ǯƬƬƢƤˏƭ, ưƯƽ ȬƥƨƤƦʳ ƳƴƟƭ ȉƳƷƢƴƨ ƌƱƠƳƨ. Ȕ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ ƫƢƠ uƞ ƴƼ ƶƦƴƪƭƼ ƴƨƲ ƳƽƭƩƨuƢ – «ƅƱƨƤƯƱƦʳƴƦ» – ƫƢƠ uƞ ȰƬƨ ƴƟƭ ưƯƬƽƴƪuƨ ưƱƯƳƶƯƱƝ ƴƨƲ ưƦƭƟƭƴƢ ƷƱƼƭƪƢ ƴƾƱƢ, ƥƪƢƫƯƭƦʳ ƴƟƭ ǯƤƱƽưƭƪƢ ƴƯ˂ ưƭƦƽ-

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ ƒƢƭƦƬƬƟƭƪƯ ƔƵƭƞƥƱƪƯ: «ȿưƢƫƯƟ ƫƢƠ ȅƬƦƵƩƦƱƠƢ», 2006.

39


40

˱ ȅƫƥƱƯuƟ Ƙ.Ɨ.Ɔ. ƳƴƟ ƓƼƥƯ, 2004.

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

uƢƴƯƲ. ƒƱƯƳưƢƩƦʳ ƭƝ uʖƲ ƣƯƨƩƟƳƦƪ ƭƝ ƫƢƴƢƬƝƣƯƵuƦ, ȰƳƯƪ ưƦƱƝƳƢuƦ ƫƢƠ ȰƳƯƪ ưƦƱƭƯ˂ƭ ǯưƼ ƴƠƲ ƴƝƮƦƪƲ ƴƨƲ ƴƾƱƢ, Ȱƴƪ ȰƬƦƲ ƯȜ ƯțƫƯƭƯuƪƫƞƲ uƦƬƞƴƦƲ ƥƞ ƣƯƨƩƯ˂ƭ ƯȷƳƪƢƳƴƪƫƝ, ǿƝƭ ƫƢƭƦƠƲ ƥƞƭ ƫƢƴƢƬƝƣƦƪ ƴƼ ƭƼƨuƢ ƴʥƲ ƳƹƴƨƱƠƯƵ ƑțƫƯƭƯuƠƢƲ ƴƯ˂ ƊƦƯ˂. ȶƬƦƲ ƯȜ ƶƪƬƯƳƯƶƪƫƞƲ ǯƬƟƩƦƪƦƲ ƴˏƭ ǯƭƩƱƾưƹƭ ƥƞƭ uưƯƱƯ˂ƭ ƭƝ ȬƥƨƤƟƳƯƵƭ ưƯƵƩƦƭƝ, dzƭ Ȭ dzƭƩƱƹưƯƲ ƥƞƭ ǯưƯƶƢƳƠƳƦƪ ƭƝ ǯƫƯƬƯƵƩƟƳƦƪ ƴƟƭ ǯƬƨƩƟ ǿƭ ƘƱƪƳƴː ƶƪƬƯƳƯƶƠƢ. ƑȜ ưƱƯƳưƝƩƦƪƦƲ ƴƯ˂ ǯƭƩƱƾưƯƵ ƭƝ ƦțƳƥƽƳƦƪ ƳƴƼƭ uƢƤƦƵƴƪƫƼ ƫƼƳuƯ ƴƯ˂ ǯƴƼuƯƵ ƴʥƲ ȼƬƨƲ uưƯƱƯ˂ƭ ƭƝ ǯưƯƣƯ˂ƭ ȫƬƞƩƱƪƦƲ ƫƢƠ ƫƢƴƢƳƴƱƦưƴƪƫƞƲ, ǿƝƭ Ȭ dzƭƩƱƹưƯƲ ƥƞƭ ƦțƳƥƽƳƦƪ ƳƴƼƭ ǿƳƹƴƦƱƪƫƼ ƴƯƵ ƫƼƳuƯ, ǿƝƭ ƥƞƭ ǯƭƢƫƢƬƽƸƦƪ ƴƠƲ ƥƵƭƝuƦƪƲ ưƯƽ ƫƱƽƣƯƭƴƢƪ uƞƳƢ ƴƯƵ, ƤƪƝ ƭƝ ƧƟƳƦƪ uƞƳƢ ƴƯƵ, ƳƴƝ ƣƝƩƨ ƴʥƲ ƫƢƱƥƪʖƲ ƴƯƵ, ưƱƢƤuƢƴƪƫƝ ƫƢƠ ƬƵƴƱƹƴƪƫƝ ƴƟ «ƥƪƝƳưƢƳƨ ƴƯ˂ ǯƴƼuƯƵ». ȶƬƨ Ȍ ưƱƯƳưƝƩƦƪƢ ƴʥƲ ƳƵƤƷƱƼƭƯƵ ƗƵƳƪƫʥƲ ƭƝ ƶƩƝƳƦƪ ƳƴƝ ȃƳƷƢƴƢ dzƫƱƢ ƴƯ˂ ƔƽuưƢƭƴƯƲ, ƭƝ uƪƬƟƳƦƪ ƤƪƝ ƴƠƲ ưƱˏƴƦƲ ǯưƦƪƱƯƦƬƝƷƪƳƴƦƲ ƳƴƪƤuƞƲ ƴʥƲ ƧƹʥƲ ƴƯƵ, ȰƬƨ Ȍ ưƱƯƳưƝƩƦƪƢ ƴʥƲ ƄƪƯƬƯƤƠƢƲ ƭƝ ǿƮƪƷƭƪƝƳƦƪ ƴƼ uƵƳƴƟƱƪƯ ƴʥƲ ƧƹʥƲ, ƥƞƭ ƩƝ ƶƹƴƠƳƯƵƭ ƴƼ ƭƯ˂ uƢƲ, ǿƝƭ ƴƼ ƶˏƲ ƴʥƲ ưƠƳƴƦƹƲ ƥƞƭ uʖƲ ƣƯƨƩƟƳƦƪ ƭƝ ƶƴƝƳƯƵuƦ ƳƴƼ ȃƳƷƢƴƯ ƭƼƨuƢ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ, ƳƴƠƲ ƴƦƬƦƵƴƢʳƦƲ ƳƴƪƤuƞƲ ƴƯƵ ƫƢƠ ƳƴƟƭ uƦƴƢ-ƪƳƴƯƱƪƫƟ ưƯƱƦƠƢ ƴƯƵ, ƤƪƝ ƭƝ ƣƱƯ˂uƦ ƴƼ ǯƬƨƩƪƭƼ ƭƼƨuƢ ƴʥƲ ƧƹʥƲ. ƎƞƳƢ ƳƴƟƭ ǸƤƠƢ ƅƱƢƶƟ ȸưƝƱƷƦƪ ȄƭƢƲ ǿƫưƬƨƫƴƪƫƼƲ ƬƼƤƯƲ, Ȭ ȬưƯʳƯƲ uƢƱƴƵƱƦʳ uƪƝ ȸƸƨƬƟ ưƯƪƼƴƨƴƢ ǿƤƱƨƤƼƱƳƦƹƲ: «ȅƤɟ ƫƢƩƦƽƥƹ ƫƢə Ȍ

41


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 42

˱ ȅưƠƳƫƦƸƨ ƎƨƴƱƯưƯƬƠƴƯƵ ǻƱƴƨƲ ƳƴƟ ƶƯƪƴƨƴƪƫƟ ƫƢƴƢƳƫƟƭƹƳƨ ǷƩƢuƢƭƠƯƵ, 2006.

ƫƢƱƥƠƢ uƯƵ ǯƤƱƵưƭƦʳ» (ϠƳu. ƦŸ 2). Ȳ ưƭƦƵuƢƴƪƫƼƲ dzƭƩƱƹưƯƲ ǯƤƱƵưƭƦʳ ƫƢƠ ȰƴƢƭ ƫƯƪuʖƴƢƪ. ƕƼ ƳˏuƢ ƫƯƪuʖƴƢƪ «ƥƪɓ ƴɗƭ ƷƱƦƠƢƭ ƴʥƲ ƶƽƳƦƹƲ». ƌƢƠ Ȍ ƫƢƱƥƠƢ ǯƤƱƵưƭƦʳ «ƥƪɓ ƴɛ ưƯƬɝ ƴʥƲ ǯƤƝưƨƲ». ȶƴƢƭ ƫƯƪuƼuƢƳƴƦ, Ȍ ƫƢƱƥƪƢƫƟ ƬƦƪƴƯƵƱƤƠƢ ƳƵƭƦƷƠƧƦƴƢƪ, ȰưƹƲ ƫƢƠ ȰƴƢƭ ƦȟuƢƳƴƦ ƮƽưƭƪƯƪ. ȿưƝƱƷƦƪ uƪƝ dzƬƬƨ, ƣƢƩƽƴƦƱƨ ƫƢƱƥƪƝ, Ȍ ȬưƯƠƢ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƬƦƪƴƯƵƱƤƦʳ ƫƪ ȰƴƢƭ ƫƯƪuʖƴƢƪ Ȭ dzƭƩƱƹưƯƲ. ƌƪ Ȭ dzƭƩƱƹưƯƲ, ƫƪ ȰƴƢƭ ǯƫƼuƨ ƫƯƪuʖƴƢƪ, uưƯƱƦʳ ƭƝ ǿưƪƴƵƤƷƝƭƦƪ ƴƞƴƯƪƢ ǿƤƱƟƤƯƱƳƨ ưƭƦƽuƢƴƯƲ, ɈƳƴƦ Ȍ ƸƵƷƟ ƴƯƵ ƭƝ ƧƦʳ, ƭƝ ƷƢƠƱƦƴƢƪ, ƭƝ ưƱƯƳƦƽƷƦƴƢƪ, ƭƝ ưƱƯƳƥƯƫʖ, ƭƝ ưƦƱƪuƞƭƦƪ ƴƟƭ ɈƱƢ ƴƯ˂ ƌƵƱƠƯƵ. ǷƬƬƝ ưƯƪƼƲ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƴƝ ưƦʳ ƢȷƴƝ ƳƴƼ ƳƽƤƷƱƯƭƯ dzƭƩƱƹưƯ, ưƯƽ ƫƪ ȰƴƢƭ ƦȡƭƢƪ ƮƽưƭƪƯƲ ƥƞƭ ƫƢƴƢƬƢƣƢƠƭƦƪ ƴƠưƯƴƢ; ƌƪ dzƭ ƫƝưƯƴƦ ƫƝƴƪ ƫƢƴƢƬƝƣƦƪ, ƤƠƭƦƴƢƪ ȃƮƢƬƬƯƲ ƫƢƠ ƴƼ ưƯƬƦuƦʳ. ƎƞƳƢ ƳƴƟƭ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ ȸưƭƨƬƠƢ ƴʥƲ ǿưƯƷʥƲ uƢƲ, uƞƳƢ ƳƴƼƭ ƣƢƩƽ ȼưƭƯ ƴƼƭ ȬưƯʳƯ ƶƞƱƭƯƵƭ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ȰƬƢ ƴƝ «ƭƢƱƫƹƴƪƫƝ» ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ, ǯƫƯƽƤƦƴƢƪ ƫƢƠ ưƝƬƪ Ȍ ưƱƯƴƱƯưƟ Ȍ ǯƶƵưƭƪƳƴƪƫƟ ƴƯ˂ ƌƵƱƠƯƵ: «ƅƱƨƤƯƱƦʳƴƦ». ƏƝ ƴƟƭ ǯƫƯƽƳƯƵuƦ. ƌƢƠ ƭƝ ƴƟƭ ƫƝƭƯƵuƦ ƳƽƭƩƨuƢ ƴʥƲ ƧƹʥƲ uƢƲ ȰƬƨƲ. ƒƢƱƢƫƢƬƯ˂uƦ, ƎƢƫƢƱƪƾƴƢƴƦ ƫƢƠ ǴƤƪƯƪ ǷƱƷƪƦƱƦʳƲ, ƭƝ ƦȻƷƦƳƴƦ ƭƝ ƫƱƢƴƟƳƯƵuƦ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ưƱƯƴƱƯưƟ ƴƯ˂ ƌƵƱƠƯƵ ƳƴƝ ƣƝƩƨ ƴʥƲ ƫƢƱƥƪʖƲ uƢƲ, ɈƳƴƦ «ƤƱƨƤƯƱƯ˂ƭƴƦƲ» ƫƢƠ «ƭƟƶƯƭƴƦƲ» (ƃŸ ƊƦƳƳ. ƦŸ 6) ƭƝ ƣƢƥƠƳƯƵuƦ ƫƢƠ ƴƼ ȸưƼƬƯƪưƯ ƴʥƲ ưƯƱƦƠƢƲ uƢƲ ƫƢƠ ƭƝ ƣƢƥƠƧƦƪ u’ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ǿƤƱƟƤƯƱƳƨ ƫƢƠ Ȍ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫƟ ƗƯƪƴƨƴƪƫƟ ƆƱƝƳƨ ȰƳƢ ƷƱƼƭƪƢ ƳƴƼ uƞƬƬƯƭ ƴʥƲ ƷƢƱƠƳƦƪ Ȭ ƊƦƼƲ. ƊƝ ȏƩƦƬƢ, ƫƢƩƾƲ ưƬƨƳƪƝƧƯƵuƦ ƳƴƼ ƴƞƬƯƲ ƢȷƴʥƲ ƴʥƲ ǿưƦƴƦƪƢƫʥƲ ǿƫƥƨƬƾƳƦƹƲ ƤƪƝ ƴƝ ưƦƭƟƭƴƢ ƷƱƼƭƪƢ, ƭƝ ƦȷƷƢƱƪƳƴƟƳƹ ȯƬƯƵƲ, țƥƪƢƪƴƞƱƹƲ ƴƯƽƲ ưƢƬƢƪƯƽƲ ưƯƽ ȑƱƩƢƭ, ƴƯƽƲ ƳƦƣƢƳƴƯƽƲ ưƢƴƞƱƦƲ, ƴƯƽƲ ǰƤƠƯƵƲ ǷƱƷƪƦƱƦʳƲ. ȣƥƪƢƠƴƢƴƢ ƴƼƭ ƎƢƫƢƱƪƾƴƢƴƯ, Ȭ ȬưƯʳƯƲ ǯưƼ ƴƠƲ ưƞƭƴƦ ƴƼ ưƱƹƠ ƦȡƭƢƪ ƳƴƼ ưƼƥƪ, ƷƹƱƠƲ ƭƝ ƳƴƢuƢƴƟƳƦƪ ƫƢƩƼƬƯƵ. ƌƢƠ ǯưƼ ƴƢƮƠƥƪ ȑƱƩƦ ƫƢƠ ƴƪuʖ uƞ ƴƟƭ ưƢƱƯƵƳƠƢ ƴƯƵ ƴƟƭ ǿƫƥƟƬƹƳƟ uƢƲ. ȅƫƶƱƝƧƯƵuƦ ƦțƬƪƫƱƪƭˏƲ ƫƢƠ ǿƫ ƣƝƩƯƵƲ ƸƵƷʥƲ ƴƠƲ ƣƢƩƽƴƢƴƦƲ ƦȷƷƢƱƪƳƴƠƦƲ uƢƲ, ƎƢƫƢƱƪƾƴƢƴƦŻ ƳʖƲ ƦȷƷƢƱƪƳƴƯ˂uƦ ƫƢƠ ƤƪƝ ƴƟƭ țƥƪƢƠƴƦƱƨ ǯƤƝưƨ ưƯƽ ƥƦƠƷƭƦƴƦ ƳƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ uƢƲ. ƌƢƠ ƩƝ ƳʖƲ ưƢƱƢƫƢƬƞƳƯƵuƦ, ǯƶƯ˂ Ȍ ƷƯƱƹƥƠƢ uƢƲ ƸƝƬƬƦƪ ƴƼƭ ƴƦƬƦƵƴƢʳƯ ȼuƭƯ, ƭƝ uʖƲ ưƦʳƴƦ ƴƯƽƲ ƬƼƤƯƵƲ ƴʥƲ ǯƤƝưƨƲ ƳƢƲ, ƴƯƽƲ ȬưƯƠƯƵƲ uƞ ưƯƬƬƟ ưƱƯƳƯƷƟ ƩƝ ǯƫƯƽƳƯƵuƦ, ƫƢƠ ƭƝ uʖƲ ƥƾƳƦƴƦ ƴƠƲ ǴƤƪƦƲ ǯƱƷƪƦƱƢƴƪƫƞƲ-ǯƱƷƪƦưƪƳƫƯưƪƫƞƲ ƦȷƷƞƲ ƳƢƲ, ƴƠƲ ȬưƯʳƦƲ uƞ ƦȷƤƭƹuƯƳƽƭƨ ƩƝ ƥƦƷƩƯ˂uƦ.

43


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 44

˱ ƒƦƱƠưƢƴƯƲ ƫƢƴƢƳƫƨƭƹƴˏƭ ǷƩƢuƢƭƠƯƵ.


ƔƦƣƢƳuƪƾƴƢƴƦ, ƊƦƯƶƪƬƞƳƴƢƴƯƪ, ƳƦƣƢƳƴƯƠ ưƢƴƞƱƦƲ, ǿƬƬƯƤƪuƾƴƢƴƯƪ ƫƽƱƪƯƪ ƫƢƩƨƤƨƴƞƲ, ƫƵƱƠƦƲ ƫƢƠ ƫƽƱƪƯƪ, ǯƤƢưƨƴƝ uƞƬƨ ƴʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ*.

Ƭƨ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ɈƱƢ ưƯƽ ưƢƱƢƫƯƬƯƵƩˏ ƴƟƭ ǿƫƥƟƬƹƳƨ ƭƪƾƩƹ ǯƭƝuƪƫƴƢ ƴƝ ƳƵƭƢƪƳƩƟuƢƴƢ uƞƳƢ uƯƵ. ȅƫƦʳƭƢ ưƯƽ uƞ ƶƞƱƭƯƵƭ ưƠƳƹ ưƦƭƟƭƴƢ ƫƢƠ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƢ ƷƱƼƭƪƢ ƫƢƠ u’ ȃƫƢƭƢƭ, ƣƬƞưƯƭƴƢƲ ȰƬƨ ƢȷƴƟ ƴƟ ƥƪƢƥƱƯuƟ ƴˏƭ 50 ƷƱƼƭƹƭ ƫƢƠ ƴƠƲ ɄƱƢʳƦƲ ƦțƫƼƭƦƲ ƫƢƠ ǿƫƥƨƬƾƳƦƪƲ, ƭƝ ƩƵuƨƩˏ ƫƪ ǿƤƾ ǯƭƝƬƯƤƦƲ ưƦƱƪưƴƾƳƦƪƲ. ǷƬƬƝ ȰuƹƲ ƥƞ uƞƭƹ ƳƴƟ ƭƯƳƴƢƬƤƠƢ, Ƴ’ ǿƫƦʳƭƢ ưƯƽ ưƞƱƢƳƢƭ. ƃțƳƩƝƭƯuƢƪ ƫƪ ȄƭƢ uƟƭƵuƢ ƢțƳƪƯƥƯƮƠƢƲ uƞƳƢ ƳƴƟ ƥƽƳƫƯƬƨ ǿưƯƷƟ uƢƲ. ƄƬƞưƯƭƴƢƲ ƴƝ ƭƪƝƴƢ uƢƲ, ƣƬƞưƯƭƴƢƲ ƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ uƢƲ, ƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ ǿưƪƳƴƟuƯƭƦƲ, ǯƫƯƽƤƯƭƴƢƲ ƴƟ ƶƯƪƴƟƴƱƪƢ ƤƪƝ ƴƟƭ ưƱƯƳƥƯƫƠƢ ƫƢƠ ƴƠƲ ưƱƯƳƥƯƫƠƦƲ ƴƨƲ, ưƯƽ ƦȡƭƢƪ ƫƢƠ ƥƪƫƞƲ ƳƢƲ ưƱƯƳƥƯƫƠƦƲ, ǯƬƬƝ ƦȡƭƢƪ ƫƢƠ ưƱƯƳƥƯƫƠƦƲ ȰƬƹƭ uƢƲ, ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ ƫƢƠ ƴʥƲ * ƘƢƪƱƦƴƪƳuƼƲ ƳƴƟƭ ȀƯƱƴƢƳƴƪƫƟ ǿƫƥƟƬƹƳƨ ƤƪƝ ƴƝ 50 ƷƱƼƭƪƢ ƴʥƲ ƘƱƪƳƴƪƢƭƪƫʥƲ ƗƯƪƴƨƴƪƫʥƲ ƆƱƝƳƦƹƲ ǷƩƨƭˏƭ.

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƎƢƫƢƱƪƹƴƝƴƯƵ ǷƱƷƪƦưƪƳƫƼưƯƵ ǷƩƨƭˏƭ ƫƢƠ ưƝƳƨƲ ȆƬƬƝƥƯƲ ƫ.ƫ. ȤƦƱƹƭƽuƯƵ ƄŸ

45


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 46

˱ ȅƩƭƪƫƟ ȀƯƱƴƟ, ǷƩƟƭƢ 2011.

ƒƢƴƱƠƥƢƲ uƢƲ, ƢțƳƩƝƭƯuƢƪ ȄƭƢ uƟƭƵuƢ ƢțƳƪƯƥƯƮƠƢƲ ưƯƽ uƯ˂ ƥƠƭƦƪ ƫƯƵƱƝƤƪƯ ǿƳƹƴƦƱƪƫƼ. Ɔƞƭ ƩƝ ȏƩƦƬƢ ƭƝ ƳʖƲ ƫƯƵƱƝƳƹ ǯưƼƸƦ uƞ ưƯƬƬƝ ƬƼƤƪƢ. ƊƝ ȏƩƦƬƢ ȰuƹƲ ƭƝ ǿưƪƳƨuƝƭƹ ƥƽƯ-ƴƱƠƢ ƳƨuƦʳƢ ưƯƽ ȃƷƯƵƭ ƳƷƞƳƨ u’ ȰƬƯ ƢȷƴƼ ƴƼƭ ƷˏƱƯ ƫƢƠ u’ ȰƬƢ ƢȷƴƝ ưƯƽ ǯƫƯƽƳƢuƦ, ưƯƽ ǿƬƞƷƩƨƳƢƭ ǯưƼƸƦ. ȊƭƢƲ dzƭƩƱƹưƯƲ ưƯƽ ưƞƱƢƳƦ ƴƝ ȀƣƥƯuƟƭƴƢ ƴƯƵ ƷƱƼƭƪƢ, ưƯƽ ȃƧƨƳƦ uƞƳƢ Ƴ’ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ǯƴuƼƳƶƢƪƱƢ ǯưƼ ƴƝ ƥƾƥƦƫƝ ƴƯƵ ƷƱƼƭƪƢ, ƴƠ ƩƝ uưƯƱƯ˂ƳƦ ƭƝ ưƦʳ ƳƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƳƟuƦƱƢ; ƕƝ ưƱƼƳƹưƢ ưƯƽ ƤƭƾƱƪƳƢ, ƴƝ ưƱƼƳƹưƢ ưƯƽ ƥƪƢƫƼƭƨƳƢƭ ƢȷƴƼ ƴƼ ƷˏƱƯ, ȑƳƢƭ ưƱƼƳƹưƢ ưƯƽ ȃƧƨƳƢƭ ƴƼƭ ƘƱƪƳƴƼ ƫƢƠ uʖƲ ȃƥƹƳƢƭ ƴƼ țƥƢƭƪƫƼ ưƢƱƝƥƦƪƤuƢ. ƇȟƴƦ ǯưƼ ƴƠƲ ƫƢƴƢƳƫƨƭƾƳƦƪƲ dzƭ ƮƦƫƪƭƟƳƦƪ ƫƢƭƦƠƲ, ƦȟƴƦ ǯưƼ ƴƝ ƷƱƼƭƪƢ ƴƯ˂ ƶƯƪƴƨƴƪƫƯ˂ ƯțƫƯƴƱƯƶƦƠƯƵ, ƦȟƴƦ ǯưƼ ƴƠƲ dzƬƬƦƲ ǿƫƥƨƬƾƳƦƪƲ ƴƠƲ ƳƵƭƦƷƦʳƲ, uƞƳƢ ƳƴƼ ƭƯ˂ ƴƯƵ ƮƦƶƵƴƱƾƭƯƵƭ ưƱƼƳƹưƢ ȜƦƱƝ, ƴƝ ȬưƯʳƢ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ȃuƦƪƭƢƭ uƞƳƢ uƢƲ ƫƢƠ uʖƲ ƥƦƠƷƭƯƵƭ ƴƼ ƥƱƼuƯ ƭƝ ǯƫƯƬƯƵƩƟƳƯƵuƦ ƴƝ ȟƷƭƨ ƴƯƵƲ, ưƯƽ ƥƞƭ ȏƴƢƭƦ dzƬƬƢ ȟƷƭƨ, ǯƬƬƝ ƴƝ ȟƷƭƨ ƴˏƭ ǸƤƠƹƭ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ. Ȳ ƊƦƼƲ ƦȷƬƼƤƨƳƦ ƭƝ ƣƱƦƩˏ Ƴ’ ƢȷƴƼ ƴƼƭ ƷˏƱƯ, ǯƬƬƝ ƫƢƠ ƳƵƤƷƱƼƭƹƲ uƯ˂ ȃƥƹƳƦ ƴƟƭ ƦȷƫƢƪƱƠƢ ƭƝ ƧƟƳƹ ƫƢƠ ƭƝ ǿƱƤƢƳƴˏ ƫƢƠ Ƴ’ dzƬƬƯƵƲ ƷƾƱƯƵƲ. ȅƱƤƝƳƴƨƫƢ ɄƲ ǿƫưƢƪƥƦƵƴƪƫƼƲ, ǿƱƤƝƳƴƨƫƢ ɄƲ ǯƱƷƢƪƯƬƼƤƯƲ, ǿƱƤƝƳƴƨƫƢ ɄƲ ƣƯƨƩƼƲ ƳƴƼ ƒƢƭƦưƪƳƴƟuƪƯ ƫƢƠ ȼƳƴƦƱƢ, ưƦƱƠưƯƵ ƳƢƱƝƭƴƢ ƷƱƼƭƪƢ uƞƳƢ ƳƴƼƭ ƷˏƱƯ ƴʥƲ ȤƦƱƹƳƽƭƨƲ. ȆưƯuƞƭƹƲ uƯ˂ ƥƼƩƨƫƦ Ȍ ƦȷƫƢƪƱƠƢ ƭƝ ƤƭƹƱƠƳƹ ưƝƱƢ ưƯƬƬƝ ưƱƼƳƹưƢ, ƭƝ ƤƭƹƱƠƳƹ ưƯƬƬƞƲ ƥƱƢƳƴƨƱƪƼƴƨƴƦƲ, ƭƝ ƤƭƹƱƠƳƹ, ƫƢƠ ƫƢƴ’ ǯƭƝƤƫƨƭ ƭƝ ǿƫƴƪuƟƳƹ. ȉƴƳƪ ƬƯƪưƼƭ ƳƴƢuƢƴƝƹ Ƴƞ uƦƱƪƫƝ ưƱƼƳƹưƢ ưƯƽ uƯ˂ ƳƨuƝƥƦƸƢƭ ƴƟ ƧƹƟ ǯư’ ƴƝ ưƢƪƥƪƫƝ uƯƵ ƷƱƼƭƪƢ ƫƢƠ ƳƴƟ ƳƵƭƞƷƦƪƢ. Ɔƞ ƩƝ ƮƦƷƝƳƹ ƴƟƭ ƢȷƴƯƩƵƳƠƢ, ƴƟƭ ǯƭƪƥƪƯƴƞƬƦƪƢ, ƴƟƭ ưƱƯƳƶƯƱƝ – ưƱƝƤuƢƴƢ ưƯƽ ƬƦƠưƯƵƭ ƳƟuƦƱƢ ƫƢƠ ƴƝ ǯƭƢƧƨƴƯ˂uƦ uƞƳƢ ƳƴƼƭ ƷˏƱƯ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ. ƍƼƤˍ ƴʥƲ ƩƞƳƦƹƲ ƳƴƟƭ ȬưƯƠƢ ƦȡuƢƪ ƫƢƠ ƳƴƼƭ ǯƤƾƭƢ ƫƢƠ ƴƟƭ ưƱƯƳưƝƩƦƪƢ ưƯƽ ƫƝƭƯƵuƦ, ƸƝƷƭƯƵuƦ ƭƝ ƣƱƯ˂uƦ ưƱƼƳƹưƢ, ǯƬƬ’ ƢȷƴƝ ƴƝ ưƱƼƳƹưƢ ƫƱƢƴƯ˂ƭ ƴƼ ƱƯƬƼƪ ƳƴƼ ƷƞƱƪ ƴƯƵƲ: «ƕƠ ɈƱƢ ƩƝ ƴƦƬƦƪƾƳƦƪ; ƊƝ ưƦƱƝƳƦƪ Ȍ ɈƱƢ ƤƪƝ ƭƝ ǿƤƫƢƴƢƬƦƠƸƯƵuƦ ƴƼ ȃƱƤƯ, ƤƪƝ ƭƝ ‘ƱƩƯ˂uƦ ƴƟƭ dzƬƬƨ uƞƱƢ ƫƢƩƵƳƴƦƱƨuƞƭƯƪ, dzƭ ƥƞ ƣƱƯ˂uƦ ƫƢƠ ƥƪƫƢƪƯƬƯƤƠƦƲ ƫƢƠ ƭƝ ưƱƯƳƫƯuƠƳƯƵuƦ ƫƢƠ ƷƢƱƴƠ ƴƯ˂ ƤƪƢƴƱƯ˂, ƤƪƢƴƠ… ƥƞƭ uưƯƱƯ˂uƦ ƭƝ ǿƱƤƢƳƴƯ˂uƦ». ƃȷƴƼ ƥƞƭ ȸưʥƱƮƦ ƫƝưƯƪƢ ǿưƯƷƟ. ȗƴƢƭƦ Ȍ ƩƵƳƠƢ ƳƵƭƦƷƟƲ, Ȍ ưƱƯ-

47


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 48

ƳƶƯƱƝ ƷƹƱƠƲ ƭƝ ưƦƱƪuƞƭƦƪ ƫƢƭƦƠƲ ǯưƼ ƫƢƭƞƭƢƭ ƴƠưƯƴƦ, ưƢƱƝ ƭƝ ƥƠƭƦƪ ƳƵƭƦƷˏƲ. ƒƯƪƝ uƯƱƶƟ ǯƬƟƩƦƪƢ ǯư’ ȰƬƦƲ ƢȷƴƞƲ ưƯƽ ƤƭƾƱƪƳƢ, ƩƝ uưƯƱƯ˂ƳƦ ƭƝ ƮƦưƦƱƝƳƦƪ ȄƭƢƭ ƴƢưƦƪƭƼ uƝƤƦƪƱƢ ƳƴƼ ȸưƼƤƦƪƯ ȀƭƼƲ ƯțƫƯƴƱƯƶƦƠƯƵ, ưƯƽ ƤƪƝ ƭƝ ƶʖƭƦ ƥƪƢƫƼƳƪƢ ƳƢƱƝƭƴƢ ưƢƪƥƪƝ, ȃưƱƦưƦ uƞ ƴƝ uƞƳƢ ƴʥƲ ƴƼƴƦ ǿưƯƷʥƲ, ƴƼ ƴƨƤƝƭƪ ƴƼ uƦƤƝƬƯ, uƞƳƢ ƳƴƼ ȬưƯʳƯ ȃưƦƶƴƢƭ ƳƴƼ ƫƢƵƴƼ ƬƝƥƪ ƴƝ ƢȷƤƝ, ƭƝ ƴƼƭ ưƪƴƳƪƬƠƧƯƵƭ ƫƢƠ ƴƝ ƷƞƱƪƢ ƴƯƵ ƭƝ ƦȡƭƢƪ ƳƨuƢƥƦuƞƭƢ ǯưƼ ƢȷƴƟƭ ƴƟ ƥƪƢƫƯƭƠƢŻ ƫƪ ȰƴƢƭ ƴƦƬƦƠƹƭƦ ƴƼ ƥƪƢƫƼƭƨuƝ ƴƯƵ ƢȷƴƼ, ȃưƢƪƱƭƦ ƴƼ ƥƱƼuƯ uƞ ƤƦuƝƴƨ ƴƟƭ ƴƳƞưƨ ƴƯƵ uƞ ƷƢƱƴƪƝ ưƭƦƵuƢƴƪƫƝ ƤƪƝ ƭƝ ǿưƪƳƫƦƶƴƦʳ ƴƯƽƲ ǯƱƱƾƳƴƯƵƲ – ưƯƽ ƴƯƽƲ ƦȡƷƦ ƳƨuƦƪƹuƞƭƯƵƲ ƫƢƠ ƳƴƟƭ ưƱƯƳƦƵƷƟ – ƫƢƠ ƭƝ ƴƯƽƲ ƥƦʳ ƫƢƠ ƭƝ ƴƯƽƲ ǿƭƥƵƭƢuƾƳƦƪ. ǷƫƯƽƳƴƨƫƦ ȄƭƢ ȯƭƯuƢ ǯưƼƸƦ – ƫƢƠ ƥƞƭ ƩƝ ȏƩƦƬƢ ǿƤƾ ƭƝ ƴƼ ǿưƢƭƢƬƝƣƹ, ƤƪƢƴƠ ȸưʥƱƮƢƭ ưƯƬƬƝ ƴƞƴƯƪƢ ȫƭƼuƢƴƢ – ưƯƽ ȏƴƢƭƦ Ȭ ưƢƴƞƱƢƲ ȰƬƹƭ uƢƲ uƞƳƢ ƳƴƼ ƯțƫƯƴƱƯƶƦʳƯ. ƌƢƠ Ƥƪ’ ƢȷƴƯƽƲ ưƯƽ ƦȡƷƢƭ ƴƝ ưƱƯƣƬƟuƢƴƢ ƫƢƠ Ƥƪ’ ƢȷƴƯƽƲ ưƯƽ ȏƴƢƭƦ dzƱƱƹƳƴƯƪ ƫƢƠ ƩƵuƼƴƢƭ ƴƟƭ ɈƱƢ ưƯƽ ȃưƱƦưƦ Ȭ ƫƢƩƞƭƢƲ – ƴƟ ƭƽƷƴƢ, ƥƽƯ ȏ ƴƞƳƳƦƱƪƲ – ƭƝ ưƝƱƦƪ ƴƼ ǯƭƝƬƯƤƯ ƶƝƱuƢƫƯ ưƯƽ ƴƯ˂ ƷƱƦƪƢƧƼƴƢƭƦ. ǷƬƬƝ ƫƢƠ ưƞƱƢ ǯư’ ƴƝ ưƱƼƳƹưƢ ƢȷƴƝ, ȰƳƯƪ ƤƭƹƱƪƳƴƟƫƢuƦ ƫƢƠ ƳƵƭƥƦƩƟƫƢuƦ uƞƳƢ Ƴ’ ƢȷƴƞƲ ƴƠƲ ưƱƯƳưƝƩƦƪƦƲ, ƤƭƹƱƠƧƯƭƴƢƲ ƴƼ ưƱƼƳƹưƯ ƴƯ˂ ȣƨƳƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂, ƣƬƞưƢuƦ Ȱƴƪ ƣƯƨƩƯƽuƦƩƢ ƭƝ ƤƭƹƱƠƳƯƵuƦ ƫƢƠ ƴƝ ưƱƼƳƹưƢ ƴˏƭ ǯƭƩƱƾưƹƭ ưƯƽ ȑƴƢƭ ưƬƝƪ uƢƲ. ƔƟuƦƱƢ ȰƬƯƪ uƪƬʖƭƦ ƤƪƝ ƴƼ dzƴƯuƯ. ǷƬƬƝ,


ȰưƹƲ ưƯƬƽ ɄƱƢʳƢ ƦȡưƦ Ȭ ưƢƴƟƱ ǷƳƴƞƱƪƯƲ, ƴƼ dzƴƯuƯ ƦȡƭƢƪ ƫƝƴƪ ƫƬƦƪƳƴƼ ƳƴƼƭ ȀƢƵƴƼ ƴƯƵ. ƕƼ ưƱƼƳƹưƯ ƩƝ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ƶƽƤƦƪ ǯưƼ ƴƼ dzƴƯuƯ, ƭ’ ǯƭƯƠƮƦƪ, ƤƪƢƴƠ ȃƷƦƪ ƶƢƭƴƢƳƠƢ, ȃƷƦƪ ƥƨuƪƯƵƱƤƠƢ, ȃƷƦƪ ưƭƦ˂uƢ ǿƬƦƵƩƦƱƠƢƲ ƫƢƠ ưƱƞưƦƪ ƭƝ ǯƭƯƪƷƩƦʳ ưƱƼƲ ƴƼƭ dzƬƬƯ. ƌƪ ȰƴƢƭ ƴƝ ưƱƼƳƹưƢ ƳƵƭƢƭƴƪˏƭƴƢƪ ƫƪ Ȭ ƳƽƭƥƦƳuƯƲ ƦȡƭƢƪ Ȭ ȣƨƳƯ˂Ʋ ƘƱƪƳƴƼƲ, ǿƫƦʳ ƤƠƭƦƴƢƪ ƴƼ ƩƢ˂uƢ. ƅƪ’ ƢȷƴƼ ƥƞƭ ƮƦƷƭƪƯ˂ƭƴƢƪ ƢȷƴƞƲ ƯȜ ƤƭƹƱƪuƠƦƲ, ƢȷƴƝ ƴƝ ƣƪƾuƢƴƢ. ȣƳƷƽƯƵƭ ȰƳƯ ƧƯ˂uƦ. ƌƝƩƦ ƷƱƼƭƯ ƴƼ ƔƦưƴƞuƣƱƪƯ ƫƝưƯƵ ƳƵƭƢƭƴƪƼuƢƳƴƦ ȀƫƢƴƼ ưƦƱƠưƯƵ dzƭƩƱƹưƯƪ ưƯƽ ƧƟƳƢuƦ uƢƧƠ ƳƴƼ ƯțƫƯƴƱƯƶƦʳƯ ƫƢƠ ƬƦƤƼuƢƳƴƦ «ƴƝ ưƢƪƥƪƝ»: ƴƝ ưƢƪƥƪƝ ƴˏƭ ȀƣƥƯuƟƭƴƢ, ȀƣƥƯuƟƭƴƢ ưƞƭƴƦ ƷƱƼƭƹƭ! ƒƯƽ ƳƵƭƦƷƠƧƯƵƭ ƭƝ ƦȡƭƢƪ ưƢƪƥƪƝ ƫƢƠ ƭƝ ƴƱƢƤƯƵƥʖƭƦ… ƴƠ; ƴƝ ƴƱƢƤƯƽƥƪƢ ưƯƽ ƴƱƢƤƯƵƥƯ˂ƳƢƭ ƳƴƟƭ ƴƱƢưƦƧƢƱƠƢ ƫƢƠ ƳƴƠƲ ǿƫƥƨƬƾƳƦƪƲ ƫƢƠ ƳƴƠƲ ưƯƱƦʳƦƲ ƴʥƲ ƴƼƴƦ «ƈƹʥƲ». ƒƱˏƴƯ ƬƯƪưƼƭ ƳƨuƦʳƯ ƦȡƭƢƪ ƢȷƴƼ ưƯƽ ƩƞƬƹ

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ Ȕ Ƙ.Ɨ.Ɔ. ƳƴƟ ƔƢƭƴƯƱƠƭƨ, 2011.

49


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 50

ƭƝ ȸưƯƤƱƢuuƠƳƹ, Ȱƴƪ ƴƼ ưƱƼƳƹưƯ ƴƯ˂ ȣƨƳƯ˂ ƘƱƪƳƴƯ˂ ƥƨuƪƯƵƱƤƦʳ ưƱƼƳƹưƢ ưƱƢƤuƢƴƪƫƝ, ưƯƽ ƷƱƦƪƢƧƼuƢƳƴƦ ƳƟuƦƱƢ, ưƱƼƳƹưƢ Ƴƞ ȬưƯƪƢƥƟưƯƴƦ ȃƫƶƱƢƳƨ ƴʥƲ ƧƹʥƲ. ȊƭƢ ƥƦƽƴƦƱƯ ƳƨuƦʳƯ ưƯƽ ƩƝ ȏƩƦƬƢ ƭƝ ưˏ ƦȡƭƢƪ Ȱƴƪ Ȭ ƊƦƼƲ ƦȷƬƼƤƨƳƦ ƭƝ ƫƢƴƞƣƹ ǯưƼ ƴƟƭ ǿưƢƱƷƠƢ ƳƴƟƭ ǷƩƟƭƢ Ƴƞ uƪƝ ǿưƯƷƟ ưƯƽ ƴƼ ƌƵưƱƪƢƫƼ ȑƴƢƭ ƳƴƠƲ ưƪƼ ƥƽƳƫƯƬƦƲ ɊƱƦƲ ƴƯƵ. ƕƼƴƦ ǿuƦʳƲ, ƶƯƪƴƨƴƞƲ ƳƴƝ ƥƦƫƢƯƷƴƾ ƷƱƼƭƪƢ, ƭƪƾƩƢuƦ ȃƭƴƯƭƢ ƴƟƭ ȫƱƤƟ ƫƢƠ ƴƟƭ ǯƤƢƭƝƫƴƨƳƨ, ȰƴƢƭ ƣƬƞưƢuƦ ƴƯƽƲ ǯưƢƤƷƯƭƪƳuƯƽƲ, ȰƴƢƭ ƣƬƞưƢuƦ ƴƯƽƲ ǯƤˏƭƦƲ ưƯƽ ƤƠƭƯƭƴƢƭ ƤƪƝ ƭƝ ǿƬƦƵƩƦƱƹƩƦʳ Ȍ ƌƽưƱƯƲ – uƞ ƴƟƭ ȃƭƭƯƪƢ ưƯƽ ƴƼƴƦ ǿƬƞƤƦƴƯ. ƌƢƠ ƫƝƭƢuƦ ƳƵƭƢƭƴƟƳƦƪƲ ƫƢƠ ƫƝƭƢuƦ ǿƫƥƨƬƾƳƦƪƲ ƫƢƠ ƴƟ ƭƽƷƴƢ ƫƯƵƣƢƬƯƽƳƢuƦ ƳƴƠƲ ưƬƝƴƦƲ ƴƝ ƷƢƱƴƪƝ ƴƝ ƥƪƢƶƨuƪƳƴƪƫƝ ưƯƽ ȃưƱƦưƦ ƭƝ ưʖƭƦ Ƴƞ ȰƬƢ ƴƝ uƞƱƨ ƴƯ˂ ƫƼƳuƯƵ. ȶƴƢƭ ưƞƱƢƳƦ ƫƢƪƱƼƲ, ǿưƦƪƥƟ ƢȷƴƟ Ȍ ƩƵƳƠƢ ƴˏƭ ưƢƪƥƪˏƭ uƞ ƴƯƽƲ ǯưƢƤƷƯƭƪƳuƯƽƲ – ƴƯ˂ ƇȷƢƤƼƱƢ ƒƢƬƬƨƫƢƱƠƥƨ ƴƼ ưƯƠƨuƢ «ƩƝ ưƝƱƹ uƪƝƭ ǯƭƨƶƯƱƪƝ…» – u’ ȃƳưƱƹƮƢƭ ƭƝ ǿưƪƳƫƦƶƩˏ ƫƢƠ ƭƝ ƥˏ ȄƭƢ ƬƦƵƠƴƨ ƤƞƱƯƭƴƢ ƳƴƟƭ ƌƽưƱƯ – ƴƼƭ ưƢưƢƔƴƢ˂ƱƯ – ƫƢƠ ƭƝ uƪƬƟƳƹ ƫƢƠ ƭƝ ƴƼƭ ƱƹƴƟƳƹ ɄƲ ƭƞƯƲ ƫƬƨƱƪƫƼƲ: «ƅƪƝ ưƦʳƴƦ uƢƲ, ưƯƪƝ ȑƴƢƭ Ȍ ǿuưƦƪƱƠƢ ƳƢƲ ƫƢƠ ƴƠ ƩƝ ƦȟƷƢƴƦ ƭƝ uʖƲ ưƦʳƴƦ Ƥƪ’ ƢȷƴƯƽƲ ƴƯƽƲ ǯƭƩƱƾưƯƵƲ ƴƯƽƲ ƭƞƯƵƲ, ưƯƽ ȃƥƪƭƢƭ ƴƟ ƧƹƟ ƴƯƵƲ ƫƢƠ ƴƝ ưƝƭƴƢ, ƤƪƢƴƠ ƢȷƴƼ ưƠƳƴƦƵƢƭ Ȱƴƪ ȃưƱƦưƦ ƭƝ ƫƝƭƯƵƭ;» ƌƢƠ uƯ˂ ƦȡưƦ ƴƼ ȀƮʥƲ: «Ȕ ưƱƯƳưƝƩƦƪƢ ƦȡƷƦ ƤƠƭƦƪ ưƯƬƬƞƲ ƶƯƱƞƲ. ǷƬƬƝ ƫƢƴƝƬƢƣƢ, dzƭ ƴƝ ưƢƪƥƪƝ ƢȷƴƝ, uƞ ƴƝ ȬưƯʳƢ ƳƵƧƨƴƯ˂ƳƢ, ƥƞƭ ƦȟƷƢƭƦ uƞƳƢ ƘƱƪƳƴƼ ƫƢƠ


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 51

˱ ȅưƠƳƫƦƸƨ ǯƤƝưƨƲ ƳƴƼ ƏƯƳƯƫƯuƦʳƯ ƒƢƠƥƹƭ, 2010.


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 52

˱ ȅƫƥƱƯuƟ ƴʥƲ Ƙ.Ɨ.Ɔ. ƳƴƟƭ ƌƽưƱƯ, 2007.

ƒƢƴƱƠƥƢ, ƥƞƭ uưƯƱƯ˂ƳƢƭ ƭƝ ǯƭƢƥƦƪƷƩƯ˂ƭ ƢȷƴƼ ưƯƽ ǯƭƢƥƦƠƷƴƨƫƢƭ. ƌƪ Ȭ ǯƤƾƭƢƲ uƯƵ ȑƴƢƭ ƭƝ ƴƯƽƲ ǿuƶƵƳƟƳƹ, ƭƝ ƴƯƽƲ ƤƭƹƱƠƳƹ ƴƼƭ ȣƨƳƯ˂ ƘƱƪƳƴƼ. ƅƪ’ ƢȷƴƼ ƫƢƠ ưƱƯƷƾƱƨƳƢƭ». ȉƴƳƪ ǿƮƨƤƯ˂ƭƴƢƪ ƫƢƠ ƴƝ ƫƦƠuƦƭƝ ƴƯƵƲ, ưƯƽ ƦȡƭƢƪ ƫƦƠuƦƭƢ ƤƦuƝƴƢ ƥƽƭƢuƨ, ưƯƽ dzƬƬƯƪ ƣƞƣƢƪƢ ƴƝ ƥƪƢƣƝƧƯƵƭ ɄƲ ȤƳƴƯƱƠƢ – ǯƬƠuƯƭƯ ȰuƹƲ dzƭ ƳƴƢuƢƴƟƳƯƵuƦ ǿƫƦʳ ƫƢƠ dzƭ ƥƞ ƥƯ˂uƦ Ȱƴƪ ƢȷƴƼ ƦȡƭƢƪ ƴƼ ǯưƢƱƢƠƴƨƴƯ ƳƴƯƪƷƦʳƯ Ƴƞ ƫƝƩƦ ǿưƯƷƟ. ƌƢƠ ƴƼ ƴƱƠƴƯ ƳƨuƦʳƯ: ȅƬƞƷƩƨƫƦ ƫƢƠ ǯư’ ƴƼƭ ưƢƴƞƱƢ ǷƳƴƞƱƪƯ, ƴƼƭ ưƱƯƺƳƴƝuƦƭƯ ƴʥƲ ǷƥƦƬƶƼƴƨƴƯƲ, Ȱƴƪ Ȍ ƫƱƠƳƪƲ ưƯƽ ȸưƝƱƷƦƪ ƳƟuƦƱƢ, ưƝƭƴƯƴƦ, ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ƯțƫƯƭƯuƪƫƟ, ƦȡƭƢƪ ƫƵƱƠƹƲ ưƭƦƵuƢƴƪƫƟ ƫƢƠ ȋƩƪƫƟ. ƌƢƠ ƥƞƭ ƦȡƭƢƪ ƥƽƳƫƯƬƯ ƭƝ ƴƼ ǿƱƦƵƭƟƳƦƪ ƫƢƭƦƠƲ ƫƢƠ ƭƝ ƴƼ ƥƪƢưƪƳƴƾƳƦƪ ƳƟuƦƱƢ. Ȕ ǿƤƹưƝƩƦƪƢ ƦȡƭƢƪ ƳƴƼ ȃưƢƫƱƯ. ƕƼ ƣƼƬƦuƢ ƦȡƭƢƪ Ȭ ƳƫƯưƼƲ ƫƢƠ Ȭ ƳƴƼƷƯƲ ƴƯ˂ ƫƢƩƦƭƼƲ. Ȳ ǯƩƞuƪƴƯƲ ưƬƯƵƴƪƳuƼƲ ƫƢƠ Ȍ ǯưƬƨƳƴƠƢ ƦȡƭƢƪ ǿƫƦʳƭƢ ƴƝ ȬưƯʳƢ ƫƵƱƪƢƱƷƯ˂ƭ ƫƢƠ ȰƬƯƪ uƢƲ ǯƱƦ-


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

ƳƫƼuƦƩƢ ƳƴƟƭ ƦțƫƯƭƪƫƟ ưƱƢƤuƢƴƪƫƼƴƨƴƢ. Ɔƞƭ uʖƲ ǯƱƞƳƦƪ Ȍ ưƱƢƤuƢƴƪƫƼƴƨƴƢ ȰưƹƲ ƦȡƭƢƪ ǯƬƬƝ ȰưƹƲ ƴƟ ƶƢƭƴƝƧƦƴƢƪ ƫƢƭƦƠƲ, ƫƢƠ Ȍ ƦțƫƼƭƢ, ȰưƹƲ ưƦƱƭƝƦƪ uƞƳƢ ǯưƼ ƴƟƭ ƴƨƬƦƼƱƢƳƨ ưƯƽ ƬƨƳƴƦƽƦƪ ƴƠƲ ƸƵƷƞƲ ƴˏƭ ưƢƪƥƪˏƭ uƢƲ, ƢȷƴƟ Ȍ ƦțƫƼƭƢ ƥƨuƪƯƵƱƤƦʳ uƞƳƢ uƢƲ, Ƴ’ ȰƬƯƵƲ, uƪƝƭ ǯƭƢƧƟƴƨƳƨ ƦțƫƯƭƪƫʥƲ ưƱƢƤuƢƴƪƫƼƴƨƴƢƲ. Ȳ ƘƱƪƳƴƼƲ ȰuƹƲ uʖƲ ưƱƯƳƤƦƪƾƭƦƪ ƫƢƠ uʖƲ ƬƞƤƦƪ Ȱƴƪ ƥƞƭ ȃƷƦƪ ǯƮƠƢ ƴƼ ƴƠ ȃƷƦƪƲ, ǯƮƠƢ ȃƷƦƪ ƴƼ ƴƠ ƦȡƳƢƪ. ƌƪ ƢȷƴƼ ƦȡƭƢƪ ưƯƬƽ ƥƽƳƫƯƬƯ ƳƟuƦƱƢ. ƇȡƭƢƪ Ȍ ǿưƯƷƟ ƴƯ˂ «ƶƢƠƭƦƳƩƢƪ», ƦȡƭƢƪ Ȍ ǿưƯƷƟ ƴʥƲ ƶƹƭʥƲ, ȏ, dzƭ ƩƞƬƦƴƦ, ƴʥƲ ƫƱƢƵƤʥƲ. Ȕ ƒƢƭƢƤƠƢ uƢƲ ȰuƹƲ, ưƯƽ ƳƟuƦƱƢ ƤƪƯƱƴƝƧƯƵuƦ, ȏƴƢƭƦ ƴƼ ưƱƼƳƹưƯ ƴʥƲ ƳƪƹưʥƲ. ȗƴƢƭƦ ƫƢƴƦƮƯƷƟƭ ƴƼ ưƱƼƳƹưƯ ƴʥƲ ƳƪƹưʥƲ ƫƢƠ ƴʥƲ ƥƽƭƢuƨƲ. ƅƪƢƴƠ ƦȡƷƦ uƞƳƢ ƴƟƭ ưƠƳƴƨ, ȰưƹƲ ƫƢƠ ƯȜ ǼƤƪƯƪ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ, Ȱƴƪ Ȭ ƫƼƫƫƯƲ ƴƯ˂ ƳƪƭƝưƦƹƲ, ȰưƹƲ ƦȡưƦ Ȭ ƌƽƱƪƯƲ, ƦȡƭƢƪ uƪƫƱƼƲ, ǯƬƬƝ ȃƷƦƪ ƥƽƭƢuƨ, ƫƢƠ Ȍ Ƨƽuƨ ƦȡƭƢƪ ƫƝƴƪ ƬƠƤƯ, ǯƬƬƝ uưƯƱƦʳ ƭƝ ƧƵuƾƭƦƪ ȰƬƯ ƴƼ ƶƽƱƢuƢ. ƍƯƪưƼƭ ƫƢƬƦʳƳƴƦ ƫƪ ǿƳƦʳƲ Ƴ’ ƢȷƴƟ ƴƟƭ ǿưƯƷƟ ƴƟ ƥƽƳƫƯƬƨ ƭƝ ǯƤƹƭƪƳƴƦʳƴƦ. ƆƵƳƴƵƷˏƲ ǿuƦʳƲ ƯȜ uƦƤƝƬƯƪ ƥƞ ƳʖƲ ƥƾƳƢuƦ ƴƝ ưƢƱƢƥƦƠƤuƢƴƢ ưƯƽ ưƦƱƪuƞƭƦƴƦ. ǷƬƬƝ, ƫƪ ȰưƹƲ ƣƬƞưƦƴƦ ƫƢƠ ǯƫƯ˂ƴƦ ƳƴƠƲ ƳƵƧƨƴƟƳƦƪƲ, ƳƴƠƲ ƴƨƬƦƯƱƝƳƦƪƲ ƫƢƠ ƬƯƪưƝ, Ȍ ƳƴƱƯƶƟ ƦȡƭƢƪ ƭƝ ƣƱƯ˂uƦ ƴƱƼưƯƵƲ ƭƝ ǯƭƴƪuƦƴƹưƠƳƯƵuƦ ƴƟƭ ƫƱƠƳƨ ƬƽƭƯƭƴƢƲ ƴƼ ƯțƫƯƭƯuƪƫƼ ưƱƼƣƬƨuƢ. ƇȡƭƢƪ ȰuƹƲ ƬƢƭƩƢƳuƞƭƯƲ ƥƱƼuƯƲ. ƇȡƭƢƪ ǯƱƱƾƳƴƪƢ! ƫƢƠ ƳƴƟƭ ǯƱƱƾƳƴƪƢ, ǯƤƢưƨƴƯƠ uƯƵ ǯƥƦƬƶƯƠ, ȰƴƢƭ ƥƞƭ ƤƠƭƦƪ Ȍ ƫƢƬƟ ƥƪƝƤƭƹƳƨ ƫƢƠ ƥƞƭ ƥƯƩƦʳ ƴƼ ƫƢƴƝƬƬƨƬƯ ƶƝƱuƢƫƯ, Ȍ ǯƱƱƾ-

53


50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση 54

ƳƴƪƢ ƥƞƭ ƩƦƱƢưƦƽƦƴƢƪŻ uưƯƱƦʳ ƭƝ uưƢƬƬƹƩƦʳ ƤƪƝ ƬƠƤƯ, ǯƬƬƝ Ƴƞ ƬƠƤƯ ƩƝ ƮƢƭƢƶƢƭƦƱƹƩƦʳ. ƌƪ ƢȷƴƟ ƬƯƪưƼƭ Ȍ ƫƱƠƳƨ ưƯƽ uƢƳƴƠƧƦƪ ƴƟƭ ǿưƯƷƟ uƢƲ ƳƟuƦƱƢ, ǿƝƭ ưƝƱƦƪ uƼƭƯ ƢȷƴƝ ƴƝ ƶƝƱuƢƫƢ, ƴƝ ǿƮƹƴƦƱƪƫƝ, ƴˏƭ uƦƤƢƬƵƴƞƱƹƭ ƯțƫƯƭƯuƯƬƼƤƹƭ ƫƢƠ ƯțƫƯƭƯuƯƴƦƷƭƪƫˏƭ, ƥƞƭ ưƱƼƫƦƪƴƢƪ ƭƝ ƤƪƢƴƱƦƵƴƦʳ, ǯƬƬƝ ƩƝ ƮƢƭƝƱƩƦƪ ƫƢƠ ƩƝ ƮƢƭƝƱƩƦƪ ƫƢƠ ƩƝ ƮƢƭƝƱƩƦƪ… dzƭ ȰuƹƲ ưƝƱƦƪ ƴƼ ƫƢƴƝƬƬƨƬƯ ƶƝƱuƢƫƯ… ƢȷƴƼ ưƯƽ uʖƲ ƦȡưƦ Ȭ ƌƽƱƪƼƲ uƢƲ, «ȰưƯƪƯƲ ƩƝ ưƪƦʳ ǯưƼ ƢȷƴƼ ƴƼ ƭƦƱƼ», uʖƲ ƦȡưƦ, «ƩƝ ƥƪƸƝƳƦƪ ƫƢƠ ƩƝ ƮƢƭƢƥƪƸƝƳƦƪ ƫƢƠ ƩƝ uƞƭƦƪ ƥƪƸƢƳuƞƭƯƲ. ȶưƯƪƯƲ ȰuƹƲ ưƪƦʳ ǯưƼ ƴƼ ƭƦƱƼ ưƯƽ ȅƤƾ ƩƝ ƴƯ˂ ƥƾƳƹ, ƢȷƴƼƲ ȯƷƪ uƼƭƯ ƩƝ ƮƦƥƪƸƝƳƦƪ, ǯƬƬƝ ƫƢƠ ƩƝ ƤƠƭƦƪ ưƨƤƟ ưƯƽ ƩƝ ưƯƴƠƳƦƪ ƴƯƽƲ dzƬƬƯƵƲ ǯƭƩƱƾưƯƵƲ». ƃȷƴƼ ƴƼ ƭƦƱƼ, uƞ ȬƱuƟ uƝƬƪƳƴƢ, ƴƼ ƣƬƞưƹ ƳƴƝ uƝƴƪƢ ƴˏƭ ƭƞƹƭ ưƢƪƥƪˏƭ, ƳƴƼƭ ǿƭƩƯƵƳƪƢƳuƼ ƴƯƵƲ. ƌƪ ǿƫƦʳ ǯƫƱƪƣˏƲ ƫƱƽƣƦƴƢƪ Ȍ ǿƬưƠƥƢ uƢƲ ƫƢƠ Ȍ ƢțƳƪƯƥƯƮƠƢ uƢƲ ƫƢƠ ƩƝ ƩƞƬƢuƦ Ƴƞ ƴƞƴƯƪƢ ƷƞƱƪƢ ƭƝ ưƢƱƢƥƾƳƯƵuƦ ƴƟ ƳƫƵƴƝƬƨ. ǷƬƬƝ, dzƭ ǯƶƟƳƯƵuƦ ƢȷƴƼ ƴƼ ƭƦƱƼ, ƢȷƴƼ ƴƼƭ ǿƭƩƯƵƳƪƢƳuƼ, ƭƝ ƴƱƞƮƦƪ ȃƴƳƪ ȰưƹƲ ƴƱƞƷƦƪ ǯưƼ ƴƝ ƣƯƵƭƝ ƴƯ˂ ƒƢƱƭƢƳƳƯ˂ ƫƢƠ ƴƯ˂ ȆƬƪƫƾƭƢ ƴʥƲ ưƢƴƱƠƥƯƲ uƯƵ, ȃƴƳƪ ƭƝ ƷƽƭƯƭƴƢƪ, ƥƞ ƥƠƭƯƵƭ ƫƢƱưƼ. ƘƱƦƪƝƧƯƭƴƢƪ ƫƢƭƝƬƪƢ, ƷƱƦƪƝƧƯƭƴƢƪ ǯƤƹƤƯƠ ƤƪƝ ƭƝ uưƦʳ ƢȷƴƼ ƴƼ ƭƦƱƼ uƞƳƢ, ƤƪƝ ƭƝ ƥƾƳƦƪ ƫƢƱưƼƭ ưƯƬƽ. ƌƢƠ ƴƝ ƫƢƭƝƬƪƢ uʖƲ ƴƝ ƥƠƭƯƵƭ ɄƲ ưƢƱƝƥƦƪƤuƢ ƧƹʥƲ, ɄƲ ưƱƝƮƨ ǯƳƫƨƴƪƫƟ ƴʥƲ ȱƱƩƯƥƯƮƠƢƲ ƯȜ ǼƤƪƯƪ ƴʥƲ ȅƫƫƬƨƳƠƢƲ uƢƲ. ƇȡƭƢƪ Ȭ ǯƤƾƭƢƲ ƴƯ˂ ƫƢƩƦƭƼƲ ǯưƼ uʖƲ ƫƢƠ ȰƬƹƭ uƢƲ ƭƝ ƶƴƪƝƮƯƵuƦ ƤƪƝ ƴƼƭ ȀƢƵƴƼ uƢƲ ƫƢƠ ƤƪƝ ƴƯƽƲ ƤƽƱƹ uƢƲ ƫƢ-


ƭƝƬƪƢ ưƯƽ ƩƝ ȬƥƨƤƯ˂ƭ ƴƼ ƭƦƱƼ, ƴƼƭ ǿƭƩƯƵƳƪƢƳuƼ, ƴƟ ƥƽƭƢuƨ ǿƫƦʳ ưƯƽ ưƱƞưƦƪ. Ɔƞƭ uưƯƱƦʳƴƦ ƯȻƴƦ ƳƦʳƲ, ȰưƹƲ ƥƞƭ uưƯƱƞƳƢuƦ ƫƪ ǿuƦʳƲ ƫƢƠ ƥƞ ƩƝ uưƯƱƞƳƯƵƭƦ ƫƢƠ ƯȜ dzƬƬƯƪ ƢȷƴƼƭ ƴƼƭ ƫƼƳuƯ ƭƝ ƴƼƭ ƫƝƭƯƵƭƦ ƒƢƱƝƥƦƪƳƯ – ƦȡƭƢƪ ƥƽƳƫƯƬƯ. ƎưƯƱƯ˂uƦ ȰuƹƲ ƭƝ ǿuưƯƥƠƳƯƵuƦ ƭƝ ƤƠƭƦƪ ƫƼƬƢƳƨ. ƇȡƭƢƪ ƳƴƝ ƷƞƱƪƢ uƢƲ ƭƝ ǿuưƯƥƠƳƯƵuƦ ƭƝ ƤƠƭƦƪ ƫƼƬƢƳƨ. ƎƞƳƢ ƳƴƟƭ ȃƱƨuƯ ƴƠ ƧƨƴƝƦƪ ƫƢƭƦƠƲ; ȵƢƳƨ. ƌƝưƯƵ ƭƝ ƮƦƫƯƵƱƢƳƴƦʳ, ƫƝưƯƵ ƭƝ ưƪƦʳ ƭƦƱƼ, ƫƝưƯƵ ƭƝ ưƝƱƦƪ ƥƽƭƢuƨ, ƭƝ ǯƭƢưƭƦƽƳƦƪ. ƕƞƴƯƪƦƲ ȫƝƳƦƪƲ ƧƨƴʖuƦ ƳƟuƦƱƢ ƫƪ ǿuƦʳƲ ƫƢƠ ƷƱƦƪƝƧƦƴƢƪ Ȭ ƫƼƳuƯƲ. ƎƪƝ ƴƞƴƯƪƢ ȯƢƳƨ ƦȡƭƢƪ ƫƪ ƢȷƴƼƲ Ȭ ƷˏƱƯƲ. ƒƝƱƴƦ ȰƳƯ uưƯƱƦʳƴƦ ȫƮƵƤƼƭƯ, ǯƤƢưƨƴƝ uƯƵ ưƢƪƥƪƝ, ưƝƱƴƦ ȰƳƯ uưƯƱƦʳƴƦ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƢ ǿƶƼƥƪƢ, ưƝƱƴƦ ȰƳƯ uưƯƱƦʳƴƦ ưƦƱƪƳƳƼƴƦƱƨ ƥƽƭƢuƨ, ƤƪƢƴƠ Ȭ ƥƱƼuƯƲ ƦȡƭƢƪ uƢƫƱƽƲ. ƇȷƷƢƱƪƳƴˏ.

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση

˱ ƕƼ ǿƫƫƬƨƳƝƫƪ ƴʥƲ ǸƤƠƢƲ ƎƢƫƱƠƭƢƲ ƳƴƼ ǷƩƢuƝƭƪƯ ǻƱƴƨƲ.

55


56

50 χρόνια Χριστιανική Φοιτητική Δράση


50 χρόνια ζωής και δράσης  

Ενθύμιο από τα 50 χρόνια της Χ.Φ.Δ. Αθηνών 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you