Page 1

PAC 3

LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

Xavier Salvador Galí

14/06/12

Consultor: Eduard Masdeu Yelamos Màster educació i TIC


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

Primera activitat 1. ACTIVITAT Nom: El diari del viatge Descripció: Elaboració d'un diari de viatge en forma de presentació en format Pecha Kucha per a l'exposició de grup d'un treball de recerca d'informació sobre una comunitat autònoma d'Espanya. 2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES •

Competències transversals Competències comunicatives Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència artística i cultural Competències metodològiques Competència del tractament de la informació i competència digital.

Competències específiques per conviure i habitar el món Competència social i ciutadana

3. NIVELL EDUCATIU 6è curs d'educació primària. Àrea de coneixement del medi social 4. PROCEDIMENT Aquesta activitat forma part de la fase de síntesi de la seqüència formativa de la unitat didàctica anomenada “Les comunitats autònomes d'Espanya”. Aquesta unitat didàctica es durà a terme a partir d'una webquest. Els alumnes, repartits en grups de tres, han de cercar informació sobre una comunitat autònoma que han triat prèviament per tal de planificar un viatge a aquesta comunitat i anar completant un seguit d'activitats col·laboratives com poden ser entre d'altres, l'edició compartida d'un document de google amb la informació ordenada que han anat trobant. Finalment, en la fase de síntesi, els alumnes hauran d'elaborar una presentació en format Pecha Kucha exposant la informació més rellevant sobre la comunitat autònoma que han treballat,

redactada

i

presentada en forma de diari de viatge. Aquesta seria l'activitat concreta que proposo. Per tal de desenvolupar les diferents activitats de la webquest els alumnes ho faran des de l'entorn de google el qual possibilita compartir documents i treballar de manera col·laborativa a diferents usuaris. És per això que per a preparar la presentació final de grup hauran de fer-ho a través d'un document de presentació de googledocs. Un cop elaborat el contingut de les 20 diapositives i per tal de poder editar les transicions automàtiques que requereix el Pecha Kucha, els alumnes hauran d'exportar la seva presentació en format powerpoint o open office impress, ja que des de google no es pot editar la L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

2


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

reproducció automàtica de les diapositives. Com es treballen les competències •

Competència comunicativa lingüística i audovisual

En la presentació utilitzaran diferents tipus de text: textos que conten (anècdota, reportatge), que expliquen (informació cercada, reportatge), que descriuen (descripcions de llocs,...) Hi ha la finalitat d'utilitzar la llengua escrita com a vehicle de comunicació. •

Competència artística i cultural

Aquesta competència suposa conèixer críticament diferents tradicions culturals, artístiques, tradicionals o no i saber crear amb paraules i suports o eines tecnològiques les representacions de la realitat. És per això que el fet d'haver d'explicar els aspectes culturals característics de la Comunitat és un element que afavorirà el desenvolupament d'aquesta competència. •

Competència del tractament de la informació i competència digital.

Transformar la informació en coneixement implica comprendre-la i comunicar-la amb les possibilitats que ofereixen les TIC. En aquest sentit, el fet de comunicar mitjançant la realització d'una presentació amb format Pecha Kucha la informació més rellevant de la Comunitat “disfressada” de diari de viatge ens possibilitarà el treball de la competència digital. •

Competència social i ciutadana

Entendre els trets de les societats actuals i comprendre l'aportació i riquesa de diferents cultures és una de les característiques d'aquesta competència. Dins del desenvolupament de la competència esmentada els nens hauran de conèixer i explicar alguns dels trets culturals característics de la Comunitat. 5. MATERIAL NECESSARI PER A REALITZAR L'ACTIVITAT Els alumnes necessitaran ordinador (pc o portàtil) amb connexió a Internet Per a poder realitzar l'activitat és necessari accedir a la webquest “Viatge a una comunitat autònoma” ja que és l'eina web des d'on es desenvolupa tota la unitat didàctica i per tant l'activitat proposada. També és necessari tenir un compte de google amb un usuari i contrasenya propis per poder treballar en equip i compartir el document en format presentació entre els alumnes i també amb el docent per a que en pugui fer un seguiment. També serà condició bàsica per a poder desenvolupar l'activitat el fet d'haver realitzat de manera correcte les activitats anteriors de la unitat didàctica ja que serà a partir de la informació tractada en les activitats precedents que els alumnes elaboraran un diari d'un viatge a la comunitat autònoma que hagin escollit en format Pecha Kucha. 6. TEMPORITZACIÓ I FASES L'activitat té 3 fases diferents: •

Fase 1 (Dues sessions d'una hora cadascuna) Una primera fase en la qual els components del grup, a partir de la informació que han anat redactant al desenvolupar les diferents activitats de la webquest, fan una planificació d'un viatge a la Comunitat durant 7 dies: la ruta del viatge, el dia a dia, tot allò que volen visitar i

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

3


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

el com i quan ho faran.

PAC 3

En aquesta planificació acordaran d'exposar els aspectes més

rellevants de la comunitat, tan des del punt de vista geogràfic, econòmic, cultural, etc, simulant que preparen un viatge dia a dia. •

Fase 2 (2 sessions d'una hora i mitja cadascuna) En aquesta fase crearan una presentació de 20 diapositives amb un document de google on exposaran amb text i imatges el suposat diari del viatge. En aquesta presentació han de quedar reflectits els aspectes que prèviament han decidit en la fase 1.

Fase 3 (1 sessió d'una hora i mitja) S'ha d'exportar la presentació feta en la fase 2 a un document de powerpoint o open office impress per acabar de editar les transicions i la durada de cada diapositiva.

7. CRITERIS D'AVALUACIÓ Per tal d'avaluar l'activitat es tindran en compte els següents criteris: •

Els textos estan ben redactats i sense faltes d'ortografia.

La informació exposada és correcte.

Les imatges són coherents amb el text.

La presentació s'ajusta als criteris de les presentacions en format Pecha Kutxha.

8. ROL DEL DOCENT El docent haurà de desenvolupar les funcions següents: Funció pedagògica: Facilitar la tasca dels alumnes informant-los i clarificant els continguts. Vetllar per la bona comunicació dels integrants del grup. Fer valoracions globals i individualitzades sobre la realització de l'activitat. Funció tècnica: Per tal de donar el suport necessari en cas que els alumnes tinguin alguna dificultat amb les eines tecnològiques utilitzades. 9. ROL DE L'ALUMNE Per tal de desenvolupar l'activitat l'alumne haurà de: Adoptar un paper actiu durant el procés de realització de l'activitat. Mantenir una actitud col·laboradora i cooperativa amb els companys de grup. Tenir iniciativa a l'hora de prendre decisions. Ser responsable del seu propi procés d'aprenentatge.

Segona activitat 1. ACTIVITAT Nom: El conte Descripció: Elaboració d'un conte inventat adreçat a alumnes de cicle inicial mitjançant una wiki.

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

4


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES •

Competències transversals Competències comunicatives Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competències metodològiques Competència del tractament de la informació i competència digital. Competències personals

Competència d'autonomia i iniciativa personal

3. NIVELL EDUCATIU 5è curs d'educació primària. Àrea de llengua catalana. 4. PROCEDIMENT Aquesta activitat està emmarcada en el desenvolupament curricular de l'àrea de llengua catalana i engloba la lectura, l'expressió i comprensió oral i escrita. Prèviament els alumnes, amb tot el grup classe, hauran llegit alguns contes adreçats a nens de 6-7 anys per tal de veure l'estructura, el vocabulari i la temàtica dels contes per a nens d'aquestes edats. Posteriorment, repartits en grups de 4, hauran d'elaborar un conte inventat, pensat per als nens de cicle inicial. Aquest text l'editaran en un wiki creat especialment per a que tots els grups de la classe hi puguin publicar els seus contes. Posteriorment faran alguna il·lustració o dibuix relacionat amb el conte i un cop escanejat l'afegiran al wiki. Finalment gravaran amb l'audacity l'àudio del conte i també l'inclouran en el wiki. Com es treballen les competències •

Competència comunicativa lingüística i audovisual

Per tal de desenvolupar aquesta competència els alumnes hauran de llegir contes existents, crear un text narratiu i llegir-lo tot interpretant-lo. Finalment la part de comunicació, utilitzant eines o recursos TIC, quedarà coberta amb l'ús del wiki i l'audacity. •

Competència del tractament de la informació i competència digital.

L'edició de text al wiki, escanejar un dibuix i inserir-lo com a imatge al wiki, gravar àudio amb l'audacity i inserir-lo al wiki són habilitats tecnològiques que contribueixen a desenvolupar la competència digital. •

Competència d'autonomia i iniciativa personal

L'autonomia i iniciativa personal impliquen ser capaç d'imaginar, emprendre i desenvolupar projectes individuals o col·lectius amb creativitat i responsabilitat, aspectes que durant el desenvolupament de l'activitat es treballaran segur, ja que seran necessaris per a la correcte realització de la mateixa. 5. MATERIAL NECESSARI PER A REALITZAR L'ACTIVITAT Els alumnes necessitaran ordinador (pc o portàtil) amb connexió a Internet. Perifèrics: micròfon i altaveus. Software: el programa Audacity. Per a poder realitzar l'activitat serà necessari disposar d'un wiki preparat per a publicar-hi els contes. Els

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

5


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

alumnes han de disposar d'una adreça de correu electrònic per a poder ser membres del wiki i poder-lo editar. 6. TEMPORITZACIÓ I FASES L'activitat té 4 fases diferents: •

Fase 1 Elaborar de manera col·laborativa un conte senzill adreçat a nens i nenes de 6-7 anys. Els alumnes poden escriure'l a mà.

Fase 2 Cada alumne del grup fa una il·lustració o dibuix sobre alguna de les parts del conte.

Fase 3 S'han d'escanejar els dibuixos per a convertir-los en arxius d'imatge. Els components del grup gravaran l'àudio del conte creat amb l'audacity, tot interpretant el text.

Fase 4 Un cop escanejats els dibuixos i gravat l'àudio hauran d'editar la seva pàgina del wiki publicant-hi el text del conte, les il·lustracions i l'àudio. Les 3 primeres fases es desenvoluparan cadascuna en una sessió d'una hora. La fase 4 es durà a terme en una sessió de dues hores.

7. CRITERIS D'AVALUACIÓ Per tal d'avaluar l'activitat es tindran en compte els següents criteris: •

Els textos estan ben redactats i sense faltes d'ortografia.

El vocabulari emprat és adequat.

Les imatges són coherents amb el text.

L'expressió oral de la gravació té una bona entonació i la lectura és fluïda.

La pàgina està ben organitzada: títol, text, imatges i àudio.

Els alumnes realitzaran una coavaluació manifestant els aspectes que més i menys els ha agradat dels contes elaborats pels companys. 8. ROL DEL DOCENT El docent haurà de desenvolupar les funcions següents: Funció pedagògica: Facilitar la tasca dels alumnes revisant i corregint les seves aportacions. Vetllar per la bona comunicació dels integrants del grup. Fer valoracions globals i individualitzades sobre la realització de l'activitat. Funció tècnica: Per tal de donar el suport necessari en cas que els alumnes tinguin alguna dificultat amb les eines tecnològiques utilitzades. (Audacity i wikispaces) 9. ROL DE L'ALUMNE Per tal de desenvolupar l'activitat l'alumne haurà de: Adoptar un paper actiu durant el procés de realització de l'activitat.

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

6


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

Mantenir una actitud col·laboradora i cooperativa amb els companys de grup. Tenir iniciativa a l'hora de prendre decisions. Ser responsable del seu propi procés d'aprenentatge. Participar del procés d'avaluació.

Tercera activitat 1. ACTIVITAT Nom: Fases de la reproducció humana Descripció: Elaboració d'un póster-resum sobre les fases de la reproducció humana. 2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES •

Competències transversals Competències comunicatives Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competències metodològiques Competència del tractament de la informació i competència digital

Competències específiques per conviure i habitar el món Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

3. NIVELL EDUCATIU 6è curs d'educació primària. Àrea de medi natural. 4. PROCEDIMENT Aquesta activitat està emmarcada en el desenvolupament curricular de l'àrea de medi natural, tot i que de manera transversal també es treballa l'àrea de llengua catalana. Dins de la unitat didàctica anomenada “La reproducció humana” els alumnes, per parelles, hauran d'elaborar un póster-resum amb el Glogster sobre les fases de la reproducció humana, després d'haver consultat els materials que tenen disponibles a la pàgina web creada especialment per a desenvolupar la unitat. En el resum hi podran incloure imatges, vídeos i enllaços. Com es treballen les competències •

Competència comunicativa lingüística i audovisual

Elaborar un text de manera ordenada i coherent utilitzant adequadament el vocabulari específic del tema i el fet de presentar la informació utilitzant una eina web 2.0 que admet diferents formats digitals ens permetrà treballar aquesta competència de manera transversal. •

Competència del tractament de la informació i competència digital.

En primer lloc, el fet de navegar correctament pel site on hi ha la informació que necessiten i posteriorment editar correctament el Glogster per a publicar-hi el resum ens assegurarà un bon nivell de competència digital.

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

7


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Un dels punts de partida d'aquesta competència és el coneixement del propi cos humà i el seu funcionament. Comprendre el procés i les fases de la reproducció humana contribuirà de ben segur a aquest coneixement del propi cos per tal d'assolir aquest aspecte de la competència. 5. MATERIAL NECESSARI PER A REALITZAR L'ACTIVITAT Els alumnes necessitaran ordinador (pc o portàtil) amb connexió a Internet. També necessitaran un compte de correu per a poder-se registrar al Glogster. Per a poder desenvolupar l'activitat és necessari consultar el site creat per a poder desenvolupar la unitat didàctica: La reproducció humana 6. TEMPORITZACIÓ I FASES L'activitat té 4 fases diferents: •

Fase 1 (Dues sessions una d'hora i mitja i l'altra d'una hora) Llegir atentament la informació enllaçada a la pàgina corresponent del site, visionar el vídeo que està penjat i, de manera voluntària, realitzar les activitats del jclic que també està disponible des del lloc web. Contrastar amb el grup classe el contingut treballat en la sessió anterior amb la guia i l'ajuda del mestre.

Fase 2 (Una sessió d'una hora) Crear per parelles un resum sobre els aspectes més importants de les fases de la reproducció humana.

Fase 3 (Una sessió d'una hora) Buscar imatges, vídeos i/o enllaços que puguin complementar el text del resum.

Fase 4 (Una sessió d'una hora i mitja) Publicar tots els materials al Glogster.

7. CRITERIS D'AVALUACIÓ Per tal d'avaluar l'activitat es tindran en compte els següents criteris: •

Els textos estan ben redactats i sense faltes d'ortografia.

El vocabulari emprat és adequat.

Les imatges són coherents amb el text.

El póster està ben organitzat: títol, text, imatges, vídeo, enllaços.

Hi ha la informació bàsica de cada fase.

8. ROL DEL DOCENT El docent haurà de desenvolupar les funcions següents: Funció pedagògica: Facilitar la tasca dels alumnes assegurant-se que han entès la informació llegida. Fomentar la cooperació entre els alumnes tan en el moment de posar en comú el contingut com a l'hora de realitzar el resum. Fer preguntes als alumnes que els obligui a reflexionar sobre el seu propi L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

8


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

aprenentatge. Acompanyar l'alumne durant el desenvolupament de la tasca. Fer valoracions globals i individualitzades sobre la realització de l'activitat. Funció tècnica: Per tal de donar el suport necessari en cas que els alumnes tinguin alguna dificultat amb les eines tecnològiques utilitzades. (Glogster) 9. ROL DE L'ALUMNE Per tal de desenvolupar l'activitat l'alumne haurà de: Adoptar un paper actiu durant el procés de realització de l'activitat. Tenir un esperit crític a l'hora de posar en comú el contingut treballat. Mantenir una actitud col·laboradora i cooperativa amb el company de grup. Tenir iniciativa a l'hora de prendre decisions. Ser responsable del seu propi procés d'aprenentatge.

NOTA: Els materials web utilitzats en les activitats 1 i 3 són de creació pròpia.

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

9


LA INCORPORACIÓ DE MATERIALS HIPERMÈDIA EDUCATIUS

PAC 3

BIBLIOGRAFIA Estévez Carmona, Ma Elena (2012). Análisis de los beneficios de la incorporación de las TIC en el área de lengua castellana y literatura: un caso práctico. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación: 40, 21-34. Van Bruggen, Jan i Firssova, Olga (2012). Solucions d'aprenentatge blended i en línia: de la pedagogia a la tecnologia. FUOC Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, (2009) Currículum Educació Primària Andrew Churches. Taxonomia de Bloom para la era digital. Recuperat el 27 de maig de 2012, des de http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php Prats, Miquel Àngel (coord.) et al (2009). La competència digital a l'educació primària. Barcelona: Editorial UOC.

L'APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA

10

Pac 3  
Pac 3  
Advertisement