Page 1

Competències assignatura • Resolució de problemes aplicats al disseny d'entorns, ambients i contextos educatius virtuals, integrant diferents dimensions d'incidència: pedagògiques, tecnològiques, de producció i organitzacionals. • Disseny i/o redisseny tecnopedagògic d'entorns, ambients i contextos d'ensenyament i aprenentatge virtuals abordant totes les dimensions que l'integren: des dels espais de continguts, a les activitats, a la planificació, a la comunicació telemàtica i a la gestió integral dels processos d'ensenyament i aprenentatge. • Coordinació i dinamització dels processos i les fases de disseny tecnopedagògic d'entorns, ambients i contextos virtuals d'ensenyament i aprenentatge. • Avaluació d'entorns, ambients i contextos d'ensenyament/aprenentatge virtuals a diferents nivells i amb diferents finalitats. Cas 4 Analitzar les característiques de les plataformes virtuals d'aprenentatge existents per proposar dissenys i estratègies adequats a situacions específiques. Crear i utilitzar instruments de diagnòstic de tecnologies de l'aprenentatge en les organitzacions educatives. Avaluar les transformacions que l'ús de plataformes produeixen en les pràctiques docents i les seves implicacions en el procés de disseny.

Cas 1

Objectius • Proposar entorns d’aprenentatge i activitats facilitadores de l’aprenentatge actiu, crític i reflexiu. • Identificar i seleccionar les eines adequades en funció dels objectius d’aprenentatge definits. • Crear una proposta educativa i composar un entorn d’aprenentatge integrat. Objectiu personal Dissenyar un entorn d'aprenentatge amb l'ús d'eines 2.0 seleccionades a partir de la reflexió pedagògica per tal de facilitar i fomentar l'aprenentatge actiu, crític i reflexiu dels alumnes mitjançant unes activitats d'aprenentatge que s'ajustin als objectius d'aprenentatge. Cas 3 Objectius Identificar els condicionaments, obstacles i oportunitats que suposa l’establiment d’un pla de formació en TIC en una institució educativa. Valorar el procés i les conseqü.ncies que pot tenir un pla de formació per a la integració de les TIC en el projecte educatiu d’una escola. Identificar les oportunitats que comporta la integració transversal de les TIC en la pràctica educativa d’una escola com a element integrador i afavoridor de la participació de tota la comunitat en els processos educatius. Aprendre diferents estratègies per tractar i solucionar problemes en el procés de formació i integració pedagògica de les TIC en un centre educatiu. Objectius personals Dissenyar un projecte formatiu per a l'integració transversal de les TIC en un centre de primària utilitzant les estratègies pensades a partir de l'anàlisi de fortaleses, debilitats, amenaçes i oportunitats del propi pla formatiu del centre.

Formalització d'objectius  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you