Page 1

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

S A F TU

! À D E R R BO

PROGRAMA ELECTORAL


Programa electoral 2015 · 2019

MODEL DE POBLE QUE VOLEM I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Fomentar la democràcia participativa en totes les instàncies municipals i oferir espais de participació directa dels ciutadans. Establir mecanismes de participació popular pel que fa a la planificació municipal, el més PARTICIPATIU, PLURAL, DIALOGANT I EFECTIU POSSIBLE. Volem crear, dia a dia, el model de poble que desitgem, que passa per ser un ajuntament pròxim als ciutadans i ciutadanes, volem donar aquesta oportunitat a tothom. Afavorir els consells, fòrums, assemblees allà on sigui possible i/o convingui mitjançant els consells d’infants i joves. Donar informació i rebre’n dels temes a tractar abans de prendre decisions. Treballar per una administració municipal TRANSPARENT, EQUITATIVA I JUSTA PER A TOTHOM. Vetllar per la millora de les condicions de vida dels ciutadans de Borredà. Fer dels Plens un espai de participació ciutadana on els continguts puguin ser debatuts per tothom. Fer del nostre poble un espai real d’integració social, obrint la participació a totes les activitats que es realitzin i utilitzant el català com a llengua comuna. Acompanyar a les persones nouvingudes a conèixer el municipi i tots els serveis que aquest ofereix.

PROPOSTES ECONÒMIQUES Realitzar una auditoria pública del deute que té l’ajuntament. Reduir el deute municipal amb un pla d’estalvi i no incrementar-lo. Fer propostes que acondueixin a un pressupost participatiu i obert. Prioritzar les obres de manteniment del poble. Avançar i aprofundir cap a un sistema tributari progressiu. Obrir un espai informatiu ciutadà sobre ajudes i subvencions.

2

http://www.tufasborreda.cat


Programa electoral 2015 · 2019

URBANISME Assegurar un creixement sostenible del poble, evitant requalificacions que no responguin a un creixement racional en funció dels equipaments i recursos naturals del poble. Fomentar la rehabilitació d’edificis vells i habitatges existents enfront de noves construccions, així com l’embelliment de façanes i jardins. Garantir la protecció i la conservació de les masies amb valor històric del poble. Recuperar i conservar les fonts del poble, així com dels seus camins d’accés. Recuperar els espais naturals degradats. Ajudar als propietaris en el tràmit a l’hora de demanar subvencions per rehabilitar finques, mediar i col·laborar amb el tècnics en la confecció d’un projecte de rehabilitació i/ o reforma. Establir un programa concret i just en l’adjudicació d’obres de millora en camins rurals d’accés a masies. Rebaixar les taxes en la sol·licitud de permisos d’obra a menors de 40 anys que vulguin construir o rehabilitar el seu habitatge habitual. (Actualment es del 4% del total del pressupost). Revisar les barreres arquitectòniques.

INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME En aquests moments al poble se li obre una nova etapa per abordar els reptes de futur que se li presenta, els principals a destacar serien: Captar nova activitat econòmica. Crear un espai orientat sobretot a la petita empresa, una zona industrial a la mida del poble. Oferir accions de suport a la nova activitat econòmica, en aquest sentit, la pressió fiscal també és un factor determinant per a les empreses a l’hora de localitzar-se en el territori, o sigui, posar facilitats per atreure al màxim possibles interessats. Estudiar diferents línies per dinamitzar l’activitat econòmica.

http://www.tufasborreda.cat

3


Programa electoral 2015 · 2019

Impulsar el desenvolupament i canvi a través de la participació local, amb una major col·laboració público-privada. Davant de l’economia de rapinya i especulativa cal actuar de la següent manera: Situar al centre de l’economia les necessitats humanes. Treballar pel desenvolupament d’una economia planificada i solidària que tingui com a objectiu bastir les necessitats del poble. Apostar per l’autogestió i donar suport al cooperativisme com a formes d’economia social al servei dels interessos de les classes populars. Preservar i millorar els sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals. Intentar revitalitzar el poble: Crear una bossa de treball i detectar les necessitats actuals i amb això oferir solucions, una d’elles podria ser evitar l’externalització de tasques. Apostar per un turisme sostenible i responsable, fomentant la seva implicació en la cura de l’entorn i el medi ambient, potenciant els recursos ambientals, culturals, gastronòmic, artístic i històrics del poble. Buscar un “plus” que diferenciï el nostre municipi d’altres pobles de la comarca i de muntanya, afegint-hi una característica singular. Aquesta podria ser una aposta per a fomentar l’embelliment del poble amb flors, o la potenciació dels diferents costums i tradicions de la pagesia.

COMUNICACIÓ I TRANSPORT Viure en un poble petit, en una zona rural, té la mancança de les infraestructures. L’alternativa clara per evitar el despoblament al món rural passa per unes infraestructures bàsiques, com pot ser una xarxa de comunicació pública que faciliti la relació i l’accessibilitat als serveis bàsics Apostarem per una política de transport, que ha de servir per organitzar i ordenar els desplaçaments de la població del municipi. El mitjà de transport accessible ha de ser el transport públic i/o el transport compartit. El model de transport actual està basat en el transport privat particular degut a l’elevada mobilitat laboral pel que fa a desplaçaments externs. Cal, doncs, capgirar aquesta situació. L’ús del vehicle privat particular COMPARTIT és una mesura senzilla i eficaç i buscarem solucions per facilitar-ho.

4

http://www.tufasborreda.cat


Programa electoral 2015 · 2019

Com també vetllarem per millorar la xarxa bàsica de telecomunicacions, com són la cobertura de la telefonia mòbil i la connexió a internet. Una de les possibilitats és a través de la tecnologia sense fils i sobre l’estructura guifi.net, la qual ofereix solucions per fer arribar la banda ampla on les operadores tradicionals no ho fan, per exemple a les zones rurals. A més aquest és un servei gratuït per l’usuari, cosa que permet reduir moltíssim la factura de comunicacions.

EDUCACIÓ Apostar per mantenir l’escola com a servei públic de qualitat, realitzant aquelles polítiques que siguin imprescindibles per a la seva supervivència: Atendre els infants de 0a 3 anys a través de la creació d’un espai públic o l’escola bressol, fortament lligada amb l’etapa obligatòria 3-12. Possibilitat, també, d’incloure els nens de 2 anys a l’escola comptant amb suport d’una Tècnica d’Educació Infantil mixta (municipal/privada). Realitzar campanyes de suport a la preinscripció i matriculació, apostant per a donar a conèixer l’escola i el seu projecte educatiu fora de la població, com a elements dinamitzadors i d’atracció. Mimar els serveis de l’escola pública i obligatòria (menjador, activitats extraescolars, activitats de lleure), complementar l’activitat reglada de l’escola facilitant ajudes a l’AMPA per a sortides, festes, biblioteca,... Obrir els espais escolars a la població facilitant la utilització dels mateixos per part de totes les entitats del poble que ho necessitin. Atendre l’etapa 12-16 o 12-18: facilitar espais de trobada i treball. Potenciar la creació d’un espai Biblioteca o dinamitzar la Biblioteca escolar i del material informàtic del CEIP comptant amb la presència d’un dinamitzador cultural. Apostar per una igualtat real d’oportunitats en la formació de les persones que viuen al poble. Destinar recursos per a la formació en totes les etapes educatives. Mancomunar serveis amb altres municipis, especialment Vilada. Apostar per estendre el model ZER a altres serveis educatius. Facilitar l’accés a la formació post obligatòria mitjançant ajuts directes a les famílies per a transport i/o estada fora del municipi. Al seu torn, aquests ajuts revertiran en el municipi a través de la coresponsabilització: activitats d’ajut a la comunitat. Per ex. Treball amb infants (lleure), nouvinguts (classes de català ) o a d’altres segments de la població ( informàtica,...).

http://www.tufasborreda.cat

5


Programa electoral 2015 · 2019

SANITAT i SERVEIS SOCIALS En relació al Centre de Salut: Vetllar per mantenir la màxima qualitat dels serveis assistencials comptant sempre amb la coordinació i col·laboració dels professionals del centre. Optimitzar el màxim possible l’accessibilitat als serveis sanitaris, adequant l’horari a les necessitats de la població. Pel que fa als horaris d’especialistes i de proves especials que es realitzen fora del municipi, Berga, intentar adequar aquests horaris al transport públic que disposa Borredà. Actualment el Centre de Salut és de Gestió Municipal, amb uns diners establerts per partides anuals. Estudiar els avantatges i inconvenients d’aquesta gestió així com de la possibilitat de que sigui a càrrec del Sistema Públic de Salut (Catsalut), podent establir convenis puntuals per a la gestió concreta d’espais i equipaments, vetllant en tot moment perquè no es vegi alterada la confidencialitat que requereix aquest servei. En relació a les persones: Promoure l’autonomia personal, l’atenció i la protecció a les persones en situació de dependència a totes les edats, facilitant l’accessibilitat a tots els serveis i oferint equitat i igualtat d’oportunitats. Donar suport a la figura del cuidador (cursos formatius, suport psicològic, suport entre cuidadors, treball cooperatiu...) Adequar l’oferta dels serveis a les demandes i necessitats de les persones amb un cert grau de dependència, fent seguiment i suport d’aquestes famílies, amb l’objectiu que puguin viure a casa seva el màxim de temps possible. En relació a la Comunitat: Realitzar polítiques de promoció, protecció i prevenció de la salut. Promoció i Protecció de la salut: Les polítiques de promoció i protecció de la salut són les activitats que estan directament relacionades a fomentar la salut de la població, buscant entorns saludables a tots els nivells i per a tots els àmbits: infants, joves, dones i homes en edat laboral, jubilació i vellesa. Vetllar per la vigilància de la seguretat alimentària, la salut laboral, la seguretat vial, el respecte pel medi ambient i la inclusió social.

6

http://www.tufasborreda.cat


Programa electoral 2015 · 2019

Promoure la salut des de l'àmbit escolar, comunitari, laboral i sanitari, amb activitats transversals amb l'àrea d'educació i serveis socials. Afavorir estils de vida saludable a través de la potenciació d’activitats físiques adaptades a cada etapa de la vida i a tota la població, buscant la màxima participació. Ajuts a: l’AMPA, l’Associació de joves, Associació de la Gent gran i a totes les entitats que impulsin la realització d’activitats esportives i de lleure saludables. Organitzar activitats d’educació sanitària dirigides a tots els col·lectius en relació a diversos temes: Taller d’alimentació; Taller de primers auxilis; Taller dirigit a les dones en edats de canvis especials; Taller de prevenció i control del consum de tabac, alcohol i altres substàncies, així com dels temes que la població de Borredà consideri d’interès per tal de promoure la seva salut i benestar. Buscar un tracte proper per tal d’acostar-se a tots els col·lectius, oferint i garantint espais de confiança i confidencialitat. Prevenció de la Malaltia: Les activitats que es desenvolupen en aquest apartat són les que estan dirigides a prevenir directament malalties concretes (vacunes; programes de cribratges de càncer, prevenció risc cardiovascular, etc..). Fer sessions informatives de manera coordinada amb els professionals del centre de salut. Aprofitar programes existents a l’Agència de salut pública i a la Diputació de Barcelona així com activitats vinculades als dies mundials dedicats a situacions concretes.

JOVENTUT Crear un espai de debat per als joves per tal de promoure que prenguin decisions per ells mateixos i que puguin expressar les necessitats reals que tenen, així com gestionar les activitats que durant l’any creguin convenients a dur a terme. Buscar la màxima implicació dels joves tant en la realització d’esdeveniments de caràcter festiu com en la gestió d’aquests, per tal d’aconseguir que els joves siguin el motor del poble. Buscar el màxim d’ajudes de caire econòmic o de voluntariat per tal de poder dur a terme activitats de formació personal, laboral i cultural.

http://www.tufasborreda.cat

7


Programa electoral 2015 · 2019

FORMACIÓ: Estudiar quines necessitats tenen els joves del poble i facilitar la participació a cursos de formació laboral i educativa que es realitzin a la comarca i els puguin ser útils per al seu dia a dia.

CULTURA: Fomentar la iniciació i o continuació dels joves en l’àmbit de la cultura, a través de formació en diferents arts (música, teatre cinema, pintura, lectura) així com fomentar l’organització de cicles culturals adreçats a edats juvenils. Cercar un espai ja sigui de forma compartida amb altres sectors del poble o no, que permeti el desenvolupament de les activitats esmentades. Espai que podria ser d’autogestió, gestió compartida i gestió municipal. Habilitar un canal de participació directe del jovent en la presa de decisions municipals que els afectin, ja sigui fomentant l’assistència d’aquests als plens o mitjançant trobades periòdiques entre l’ajuntament i aquests sector.

MEDI AMBIENT En temes de medi ambient el marge legal de què disposen els ajuntaments és limitat i la potestat principal es troba en mans de l’Estat i les autonomies, però, el medi ambient és cosa de tots i en l’àmbit municipal no pot ser només una regidoria si no un element transversal que impliqui a totes les àrees de l’actuació. Gestió de residus: Partim de la base que millor que reciclar és “preciclar”: és a dir, evitar el residu i reduir el volum de deixalles. Realitzar campanyes de conscienciació en aquest sentit. Mantenir els contenidors de vidre, paper i cartó, envasos, matèria orgànica i de rebuig. Potenciar el coneixement de la deixalleria. Facilitar el servei de recollida de voluminosos prèvia trucada i a un preu simbòlic. Promoure una campanya de retirada de les uralites: Són un residu molt perillós. La inhalació de les seves partícules és molt perillosa per la salut. No donar llicències per noves explotacions porcines, amb excepció dels pagesos que es mantenen en actiu a Borredà. Controlar l’abocament de purins. Gestió de l’aigua: Vetllar perquè el proveïment d’aigua potable a la població, que és un servei municipal d’obligada prestació, segueixi sent de titularitat 100% municipal i que hi hagi una fiscalitat progressiva: qui més en gasta, més haurà de pagar.

8

http://www.tufasborreda.cat


Programa electoral 2015 · 2019

Exigir el compliment de la llei, en quan a l’Estació Depuradora ja que tampoc en aquest mandat s’ha pogut construir. És una obra que ha de fer la Generalitat, i ha incomplert totes les promeses. Ara diu que l’ha programat per 2016- 2017. La normativa europea marca que el 100 % de les aigües residuals es retornin a la llera dels rius o es dilueixin al mar totalment depurades. Realitzar campanyes de conscienciació d’estalvi d’aigua: com pot ser el rec gota a gota per l’activitat agrícola (estalvi del 70% del consum) i la instal·lació de dipòsits d’aigües grises (residuals no fecals) per regar el jardí o omplir el dipòsit de l’inodor. Recuperar el projecte de xarxa de recollida d’aigües pluvials en l'àmbit municipal. Model energètic Promoure l’ús d’energies renovables: instal·lació de panells solars per obtenir electricitat als edificis municipals. Assessorar per ajudar a l’estalvi a l’economia familiar: Com aïllar les cases i possibilitat d’aprofitament del sol, el vent i la biomassa per l’autoconsum. Potenciar un servei d’auditoria energètica de les llars per informar els usuaris de les mesures a adoptar. Utilitzar la biomassa forestal com a font d’energia: instal·lar calderes d’estella forestal als equipaments municipals (quan en sigui necessària la renovació o en noves construccions) per l’aprofitament d’aquests recursos. En tot cas, mai s’ha de tallar ni un sol arbre amb l’única finalitat d’obtenir biomassa. Boscos i espais naturals Apostar per mantenir i condicionar els camins rurals i les fonts. Protegir l’agricultura i les pràctiques forestals i ramaderes tradicionals com a factor conformador de paisatge i cultura. Impulsar una xarxa d’horts familiars en règim de lloguer. Fomentar la pastura com a sistema de netejar el bosc. Valorar els boscos a llarg termini. Buscar solucions alternatives per la neteja del bosc que no es basin en el benefici immediat i la tala indiscriminada. Incentivar una neteja del bosc ordenada, aclarint, desbrossant, deixant que els arbres més macos es desenvolupin plenament. Exigir a l’administració estatal i autonòmica incentius pels propietaris que vulguin mantenir el seu bosc en condicions. Potenciar les cooperatives forestals per gestionar el bosc de forma sostenible. No permetre que els boscos quedin abandonats a la seva sort després de les tallades. La brancada es podreix molt a poc a poc: tapa camins, el bestiar no hi pot passar i quan s’asseca el perill d’incendi es multiplica per mil.

http://www.tufasborreda.cat

9


Programa electoral 2015 · 2019

Minimitzar les destrosses per l’obertura de pistes i el ròssec dels troncs. Evitar que les pistes s’obrin sobre camins rals o senders.

CULTURA I ESPORT CULTURA Espais Municipals públics: Vetllar perquè els equipaments siguin polivalents i oberts a tot el poble. Habilitar espais per diferents grups d’edat i també possibilitar el compartir-los. Obrir espais per artistes i artesans locals. Suport municipal a les associacions: Donar ajudes puntuals a les entitats a més de facilitar-los espais i infraestructures. Obrir un espai participatiu a la web de l’Ajuntament per a fer difusió de les activitats de les entitats i donar-los suport perquè creïn les pròpies xarxes socials. Apostar per la defensa del català: normalització lingüística en tots els àmbits municipals i activitats formatives: Potenciar la creació de cursos de català per a catalanoparlants i cursos de català per a no catalanoparlants. Promoure un programa d’intercanvi lingüístic tot facilitant la formació de parelles lingüístiques. Facilitar l’accés a cursos específics per a professionals del sector de la restauració i el comerç o facilitar materials/informació. Donar a conèixer el patrimoni com un pol d’atracció turístic. Itineraris i visites culturals guiades: Activar i potenciar els Molins com a recurs turístic – Crear una casa-museu de la vida rural. Editar fulletons informatius de punts d’interès cultural del poble, que podran complementar els itineraris desenvolupats a turisme.

10

http://www.tufasborreda.cat


Programa electoral 2015 · 2019

Activitats i actes festius: Mantenir l’oferta regular de cursos formatius com ara el taller de manualitats artístiques i de punta al coixí, ioga i zumba, etc.

Estudiar els interessos de la població de cara a oferir nous cursos formatius i lúdics. Oferir suport (econòmic i/o logístic) a les entitats veïnals que s’ocupen de l’organització d’esdeveniments ja establerts i de nova creació. Ampliar i mantenir en condicions els punts de “bookcrossing”, llocs on es poden deixar i agafar llibres.

ESPORT Potenciar l’organització d’activitats esportives individuals i en equip durant tot l’any, reforçant-les, especialment, a l’estiu. Crear una xarxa de camins i corriols on es pugui practicar senderisme, bicicleta de muntanya i córrer per la muntanya, esport molt practicat últimament. Promocionar aquest recorreguts informant a clubs i entitats perquè puguin gaudir del nostre poble. Tenir cura de les instal·lacions esportives existents i adaptar-les, si cal. Patrocinar als esportistes del poble que competeixin qualsevol campionat a nivell nacional.

http://www.tufasborreda.cat

11


www.tufasborreda.cat

/tufasborreda

Programa electoral 2015 Treballem Junts per Borredà  
Programa electoral 2015 Treballem Junts per Borredà  
Advertisement