Page 1

Revoluci贸n industrial


Índice 1. Limar 2. A revolución industrial 2.1 A primeira revolución industrial Os factores A industrialización Gran bretaña Os sectores punta: o téxtil e a siderurxia

2.2 A revolución dos transportes 2.3 A segunda revolución industrial Os efectos da industrialización.

2.4 A aparición dunha sociedades de clases As clases altas As clases medias e baixas.

3. A aparición do movemento obreiro 4. A cambio cultural


Limar Este traballo trata da revolución industrial; esta dividido en apartados nos que se comprende os inicios as causas e as consecuencias de dita revolución. Esperamos que sexa do voso agrado.

Índice


2. A revolución industrial Período histórico comprendido entre a segunda metade do século XVIII e principios do XIX, no que Inglaterra en primeiro lugar, e o resto da Europa continental despois, sofren o maior conxunto de transformacións socioeconómicas, tecnolóxicas e culturais da Historia da humanidade, dende o Neolítico.

Índice


2.1 A primeira revolución industrial •

Os factores

-Revolución demográfica: a natalidade mantívose alta e a mortalidade

descendeu moito o que levou ao aumento do consumo da poboación.

Índice


-A expansión agrícola do século XVIII -Cambiaron as estruturas agrarias.

-Melloráronse as técnicas agrícolas.

-Reformouse a gandaría


-Unha nova mentalidade

O cambio social e económico tamen foi produto da difusión da ideoloxía do liberalismo económico que defendía que o motor do crecemento económico era a iniciativa privada. Consolidouse unha nova forma de pensar e actuar, mais aberta ao investimento, á innovación, ao risco empresarial e a procura do beneficio.


Os artesáns realizaban o traballo de forma manual: non usaban máquinas e só se axudaban cunhas poucas ferramentas. Desde finais do século XVIII os obradoiros comezaron a ser substituídos por fábricas onde os obreiros utilizaban maquinas para traballar. As primeiras máquinas funcionaban cunha nova fonte de enerxía, o vapor, que se xeraba queimando carbón mineral.

A industrialización: a fábrica e a mecanización


A aparición das fábricas tivo dúas consecuencias. Por unha parte, as actividades industrial concentráronse en determinados lugares. Pola outra, modificouse a organización do traballo: cada obreiro especializouse nunha única tarefa do proceso produtivo (división do traballo), tiña un horario fixo e debía traballar ao ritmo que lle impoñía a máquina. A división do traballo aumentou a produtividade e os prezos dos produtos diminuíron.


Gran Bretaña

Iniciouse grazas as súas condicións favorables para o crecemento económico: • Tiñan mans de obra suficiente e un amplo mercado para os seus produtos. • Contaba con xacmentos de ferro e abundante carbón mineral • A nova mentalidade liberal estaba moi estendida e era a base das leis que elaboraba o parlamento.


Os sectores punta: o téxtil e a siderurxia

A industria téxtil algodoeira foi a que máis rapidamente integrou as innovacións técnicas. Axiña os produtos téxtiles británicos, baratos e de boa calidade inundaron os mercados mundiais.

A industria siderúrxica alcanzou un gran desenvolvemento a mediados do século XIX. A substitución do carbón vexetal polo carbón mineral impulsou a construción de modernos altos fornos, nos que se producía gran cantidade de ferro refinado.


2.2 A revolución dos transportes O esplendor da navegación:

* en 1807 o estadounidense Fultón impulsou a primeira liña comercial con barcos propulsados por motor de vapor. *entre 1830 e 1880 os barcos de vapor incorporaron cascos de ferro e comezaron a usar hélices para a propulsión. * As flotas comezaron a especializarse e case en 1870 chegou ás costas americanas o primeiro barco con cámaras frigoríficas.

Índice


A era do ferrocarril

O ferrocarril foi resultado da conxunción da maquina de vapor e a produción do ferro. En 1814, o inglés Stephenson construíu a primeira locomotora de vapor, que se utilizou para transportar cargas entre as minas de carbón.


Consecuencias da revolución dos transportes •

Os novos transportes,cada vez mais veloces, máis seguros e con maior capacidade de carga, tiveron un forte impacto económico e social.

•Produciuse un forte crecemento do comercio

•A economía mundial especializouse

•Os novos transportes modificaron tamen a vida cotiá: permitiron mellorar a dieta, xa que se puideron transportar alimentos, e facilitaron a emigración a outros países.


2.3 A segunda revolución industrial •

A segunda revolución industrial foi un proceso de innovacións tecnolóxicas que tivo lugar entre finais do século XIX e principios do século XX. Sitúase habitualmente entre os anos 1870 e 1914 e caracterízase polo desenvolvemento das industrias química, eléctrica, do petróleo e do aceiro. Outros desenvolvementos significativos deste período inclúen a introdución do motor de combustión interna que prboca o desenvolvemento do avión, a comercialización do automóbil, a produción en masa de bens de consumo, a refrixeración mecánica e a invención do teléfono.

1.º: admisión 2.º: compresión 3.º: explosión 4.º: escape

Índice


A partir de 1870, o carbón foi substituído pola electricidade e o petróleo.

A industria téxtil perdeu o seu papel de liderado, que foi ocupado polo sector siderúrxico, a industria eléctrica e a industria química Gran Bretaña perdeu a supremacía industrial. Estados Unidos e Alemaña acolleron mellor as novas maquinas.

Nace tamen a grande empresa e a banca moderna


Novos sistemas de produción O enxeñeiro Taylor creou o sistema chamado taylorismo. Dividiu o traballo en pequenas tarefas, cunha duración cronometrada. Cada obreiro especializábase nunha tarefa e recibía un salario proporcional ao labor realizado. O empresario Henry Ford difundiu a produción en serie. Os produtos pasaban dun operario a outro a través dunha cadea de montaxe. Tamen se produciu un proceso de concentración empresarial.


As migracións • • •

A mecanización da agricultura probocou o éxodo rural co que aumento a poboación nas cidades. As cidades non dan absorbido todo o éxodo campesiño e a xente emigra a outros continentes. Os novos medios de transporte tamén favorecen a emigración.


2.4 A APARICIÓN DUNHA SOCIEDADE DE CLASES A sociedade industrial dividíase en clases, Calases sociais según a súa economía (desapareceron os estamentos) grupos que se distinguían pola súa posición económica A nova sociedade industrial baseouse:

Igualdade xurídica

Non se recoñeceron os dereitos das mulleres

Índice


AS CLASES ALTAS:

BURGUESIA, clase dominante: englobaba a grupos moi diversos que defendían a iniciativa e beneficio individuais como única garantía para lograr o benestar económico. ARISTÓCRATAS: Ata ben entrado o s.XX estes continuaron ocupando os postos máis prestixiosos na política, na xustiza, no exército e na diplomacia, e a súa forma de vida era o modelo social.


AS CLASES MEDIAS E BAIXAS

•OS CAMPESIÑOS •PROLETARIADO -Norte de Europa: eran pequenos Realizaban tarefas de pouca cualificación propietarios que podían pertencer ás salarios reducidos, o que influía: clases medias -Non aforrar xa que o diñeiro que -Sur de Europa: coñecidos como gañaban gastábano no día. xornaleiros, traballaban en latifundios. -Superar as 12 horas de traballo •CLASE MEDIA OU PEQUENA -Centro e leste de Europa: continuaron diario BURGUESIA sendo servos. -Traballar en ambientes non Aforraban para facerse cun patrimonio saudables investían na educación dos seus fillos adoitaban ter opinións políticas -Dificultade para a instrución dos fillos. moderadas.


3. A aparición do movemento obreiro

Om inic oveme ia n trab tivas c to obr a o e mel lladore lectiva iro e o lo s s polí rar as asala levad conxun a tica r súa s. s co iados c s a cab to de o ndic o ións n obxe polos labo cto d e rais e

Índice


Ao principio moitos traballadores protestaron polas malas condicións laborais e de vida.Manifestáronse destruíndo máquinas ,este movemento chámaselle ludismo.

Os sindicatos formáronse arredor do ano 1814 despois de que se aprobara o dereito de asociación


Ante unha situación moi desfavorabel para os obreiros , estes uníronse a loita e formaron a Primeira Asociación Internacional de Traballadores(AIT) no ano 1864,que pouco tempo despois desaparecería. Mais tarde formouse a fundación Internacional Socialista que loitaba contra os dereitos das mulleres e rapaces. Esta organización creou posteriormente dous grandes movementos: a festa do Primeiro de Maio e o Himno de Internacionalidade.


4. O CAMBIO CULTURAL A época do Realismo Producise a mediados de século XIX que predominou tanto na pintura como na literatura.Entre os pintores sobresaen Courbert.Millet e Daumier. E na literatura, a novela era o xénero mais característico.

Índice


Os gobernos crearon escolas públicas primarias.Grazas a isto moitos homes e mulleres aprenderon a ler e a escribir e chegaron a prosperar moito no campo da investigación e mesmo en academias e museos. Ao mesmo tempo desenvolveuse a prensa moderna.Mediante esta, os partidos políticos expresábanse.Isto foi posibel grazas ao recoñecemento das liberdades de expresión e de imprenta.


Novos costumes Durante esta época cambiou moito o estilo de vida das persoas. Cambiaron os lugares de relación social, agora os casinos cafés e demáis era puntos de reunión onde había faladoiros. Por esa época, xurdiron novas formas de ocio, os aristócratas e os burgueses iniciaron costumes do verán:desprazábanse ao campo por longas tempadas. Tamén comezaron a practicarse deporte de forma masiva entre a xente que o podía permitir.Os deportes máis practicados eran : o tenis, golf, fútbol e ciclismo.No ano 1886 celebráronse as primeiras Olimpíadas da era moderna.

Panathinaikos, foi o primeiro estadio olímpico


Xende Fernández Pérez Sara Díaz García Natalia Rodríguez VázquezÍndice

Revolución Industrial  
Revolución Industrial  

Xende Fernández Pérez