Page 1

Ana konular  Planlama alanı ve çevre  Parça bütün  Veri plan; sorun- hedef- öneri  Kimlik kaygısı Şehircilik esasları  Kültür yaşam tarzı (üretim biçimi)  Boş zaman , Para harcama , cemaat cemiet ilişkisi  Gelişme alanı  Planlama ilkeleri  Karar verme ve seçme (kapsamda katılımcı vs)  Projeksiyon nüfus (Taşıma Kapasitesi)

  

Senaryo Vizyon misyon marka Stratejik Amaç hedefler

    

Sosyal kültürel /demografik hedefler Ekonomik Çevresel / ekolojik Mekansal fiziksel hedefler Yönetimsel kurumsal hedefler

 Matrix  İdeal Plan şeması


Tutulan not: Planlama yaklaşımı 

Planlama sınırı gösterilmemeli --> çevreden yaklaşım yap --> İzmirde hangi yollar var --> üst plandan aktarılması gerekenler ilke kararlar (sektörel kimlikler) --> Yol şemaları (yollar nereye gidiyor yaz, derecelenmeyi kalınlıkla belirt)

Çevresiyle olan ilişkisini kur > Dışsal içsel etkileşim > Dışarıdan aktarılan neler (içeriyi neler etkiliyor) > Kimlik kaygısı (bugünü mü geleceği mi planlıyorsun?) > Kimlik oluşturan unsurlar; -->dinsel -->geleneksel yapı -->etnik yapı -->doğal özellikler (hakim rüzgar vs) > bunları doğal, sosyolojik, ekonomik olarak baslıklarda toplayabiliriz -->her kişide bunlar senaryo kurgusuna göre çeşitlili gösterecek > Projeye yansımaları ise --> dışarı yansıması (ulaşımla) --> kimlik unsuru (üst kimlik - alt kimlik ) -->daire yapıları --->kültürel yapıyı ortaya koy(sokak şekli, içe kapalı dışa kapalı dokular)--> homojen yapılaşma--> belli kesimlerde fakir zengin mahalleleri--> sınırlar varmı bu şekilde -->tek merkezli mi -->(ekonomik çeşitlilik var mı )--> sosyal ayrımlaşmaya sebebiyet verir bunlar --> senin yapman gereken farklı yaşam gruplarını bir arada yaşaması > Boş vakit nasıl kullanılıyor > Eğitim süreci > Cemaat cemiet ilişkisi (topluluk yapı --> ordulular mahallesi gibi --> etnik köken gruplaşması var mı -->global etkiler tek


düzelik --> izmirde ege kültürü var bunun mekana yansımalarını belirt

 Gösterim sade olmalı Planlamada izlenecek yol:  o o o

1- Parçadan Bütüne Gitme Merkezi belirt (daha detaylı kararlar) Belirli ağ oluştur (etkileri, dışla olan ilişkisini kur) Merkezin Çevresine oluşturacağı etki ve buna göre cevrenin düzenlenmesi

o

90 sonrası ortaya çıkan yaklaşımdır(sorunlar – hedefler – öneriler izlenecek sıra)

o Sorun önemli --> sorun tespiti ve sorunu cözüm yöntemi  2- Bütünden Parçaya Gitme o Araştırmalar sonucunda eğilimi belirle o Ulaşım yoğunluk kararlarını ver bu bütünden merkez alana (özel alana) yoğunlaş

o Veri topla plan yap Süreçte:  Kapsamlı – katılımcı planlama  Stratejik planlamayı özüne uygun uygula  Çıkarsamaları yap  Karar vermek seçmek değildir. karar vermede süreci belirle buna uygun alternatifleri belirle alternatiflere göre kararlar getir --> esnek bir yapıya sahip olmalı --> bunlar sonucu projeksiyon yap > Nüfus > Göç > Yoğunluk > İş gücü  Taşıma kapasitesini belirle


-->su toprak kullanım kapasitesini belirle -->Plancının kabul edeceği projeksiyon taşıma kapasitesini gözönünde bulundurmalı --> ekolojik ayak izinin belirlenmesi yöntemini kullanarak taşıma kapasitesi belirleyebilirsin bu bir yöntemdir …

18 nisanda teslimde:  Notlama jüride olacak  Rapor getirirken teslim şeklinde olacak  raporda ne olması gerekiyosa onlar yer almalı  Planlama yaklaşımı  5000 nazım imar planı  1000lik analizler  Hepsi eskiz A3 olsun ölçekleri belirtmelisin (örnek: ö : 6152 gibi) Saygılarımla ………

ders notu 04042011  

ders notu 04042011

Advertisement