Page 1

Beleidsplan Maatschappij & Gedragswetenschappen 2009 - 2010


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

Beleidsplan Maatschappij & Gedragswetenschappen 2009 - 2010 De facultaire studentenraad Maatschappij & Gedragswetenschappen 2009-2010 is bereikbaar via fmg@studentenraad.nl De afbeelding op het voorblad is een bewerking van een van de tien inktvlekplaten uit de recentelijk vrijgegeven Rorschach-test van Hermann Rorschach (1884-1922). De test is een bekende maar ook omstreden methode die vanaf het begin van de twintigste eeuw is gebruikt door psychiaters om het karakter van mensen te duiden door middel van de associatieve wijze waarop ons brein werk. Aangezien de inktvlek in zichzelf geen voorstelling is zal iedereen hier iets anders in zien waardoor een eigen interpretatie op de afbeelding wordt geprojecteerd. Onze interpretatie is als volgt, wij zien hier een linker en rechter helft die elkaar spiegelen zoals ook de zeggenschap en medezeggenschap complementair zijn aan elkaar. Onze interpretatie van wat de medezeggenschap voorstelt is bepalend voor hoe wij ons hier mee willen verhouden en hoe waardevol wij deze vinden. De afbeelding is zodanig bewerkt dat er ook een digitale versie, bestaand uit 1 en 0, over het origineel is geplaatst. Dit symboliseert de huidige overgang van analoge informatiesystemen naar het digitale tijdperk van de toekomst. Anno 2009 is communicatie een belangrijk onderdeel van de samenleving geworden. Communicatie ligt aan de basis van goed onderwijs, is de belangrijkste factor binnen de medezeggenschap en heeft dan ook de speciale aandacht van deze raad. Nu we met z’n allen het digitale tijdperk in rennen (lees: alles nog zowel op papier als digitaal regelen) ligt in de communicatie en informatievoorziening de grote uitdaging. Juist de interpretatie van onze omgeving is bepalend voor het succesvol omgaan met uitdagingen. Als raad willen wij aan de hand van dit beleidsplan u een beeld geven van hoe wij tegen onze taak aankijken en gaan de uitdaging dan ook graag samen met u aan. © XpresSean, vrije interpretatie naar Rorschach

1


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

Voorwoord Geachte Lezer, Vol trots presenteer ik u het beleidsplan van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij en Gedragswetenschappen 2009-2010. Trots ben ik ten eerste op het resultaat; voor u liggen de ideeën van een enthousiaste raad welke zij komend jaar graag in daden willen omzetten. Trots ben ik ook op het feit dat er überhaupt een beleidsplan ligt. Dit was tot anderhalve week voor onze constitutieborrel nog maar de vraag. In een korte anekdote wil ik u vertellen hoe deze Studentenraad werkt. Als je aan de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) studeert is het ontwikkelen van een kritisch denkvermogen één van de academische vaardigheden die je leert. Deze academische vaardigheid is bij mijn raadsleden buitengewoon goed ontwikkeld. Hierdoor werd het dagelijks bestuur van de Studentenraad der Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen 2009-2010 (hierna te noemen de raad) af en toe geconfronteerd met conversaties van deze aard: “Even tussen ons: Ik geloof niet zo heilig in dat hele beleidsplannen gedoe. Het lijkt me verstandig om gewoon wat actiepuntjes op te schrijven en daar mee aan de slag te gaan. Zo'n beleidsplan is leuk voor op de boekenplank maar je hebt er niks aan!” Eenmaal overtuigd van het belang van het beleidsplan, heeft de raad haar beste beentje voorgezet om er een inspirerend beleidsplan van te maken. Ik hoop dat ik het hele jaar mag genieten van dergelijke kritische blikken bij alle beleidsstukken die wij als raad met elkaar nog zullen lezen. Tot slot wil ik u veel leesplezier wensen met ons beleidsplan en ik zie er naar uit om samen met mijn raad en u allen er een mooi jaar van te maken!

Namens de Facultaire Studentenraad der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Mariken van der Velden Voorzitter 2009-2010

2


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

Inhoudsopgave Leden van de Studentenraad

4

Inleiding

7

1. Cluster Onderwijsinhoudelijk

8

1.1 Internationalisering 1.2 Opleidingscommissies 1.3 Schakelprogramma’s 1.4 Studiemateriaal 1.5 Studiesucces 1.6 Toetsing en Feedback 1.7 Werkgroepen 1.8 Wetenschappelijke Stage

9 10 11 12 13 14 15 16

2. Cluster Onderwijsfaciliteiten

17

2.1 Duurzaamheid 2.2 Financiën 2.3 Huisvesting 2.4 IC 2.5 Onderwijs- en Examenreglementen 2.6 Studiebegeleiding 2.7 Studieplekken

18 19 20 21 22 23 24

3. Cluster Communicatie

25

3.1 Communicatie 3.2 Inschrijfproblematiek 3.3 PR 3.4 Sorbon 3.5 Website

26 27 28 29 30

Nawoord

31

3


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

Leden van de Studentenraad Mariken van der Velden Studie Functie

Taakgroepen

Politicologie Voorzitter en Clustercoördinator   Onderwijsinhoudelijk   Studiesucces, Studiebegeleiding, Onderwijs- en Examenreglementen en Reglementaire Zaken    

Yara van Someren Studie Functie

Taakgroepen

Psychologie Vice Voorzitter en Clustercoördinator Onderwijsfaciliteiten   Studiesucces, Onderwijs- en Examenreglementen en Wetenschappelijke Stage  

Sean Stevenson Studie Functie

Taakgroepen

Sociologie Penningmeester en Clustercoördinator Communicatie   Opleidingscommissies, Schakelprogramma’s, Onderwijs- en Examenreglementen en Website  

Franz Ferdinand Oehme Studie Functie Taakgroepen

Psychologie CSR-afgevaardigde   Duurzaamheid, Huisvesting, Opleidingscommissies, Studiemateriaal en Studieplekken  

Anne Mulder Studie Functie Taakgroepen

Psychologie Algemeen Raadslid   Opleidingscommissies, Studiebegeleiding en Werkgroepen  

4


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

     

Bart de Soet Studie Functie Taakgroepen

Politicologie Algemeen Raadslid   Financiën, Huisvesting en Sorbon  

Gijs van der Poel Studie Functie Taakgroepen

Planologie Algemeen Raadslid   Huisvesting, IC, Inschrijfproblematiek en Studieplekken  

Henk Jan Meuleman Studie Functie Taakgroepen

Politicologie: master Internationale Betrekkingen Algemeen Raadslid   Internationalisering, Schakelprogramma’s en PR

Karen Koekoek Studie Functie Taakgroepen

Politicologie Algemeen Raadslid   Internationalisering en Wetenschappelijke Stage  

Maarten Remijn Studie Functie Taakgroepen

Algemene Sociale Wetenschappen Algemeen Raadslid   Duurzaamheid, Financiën en Internationalisering  

5


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

       

Reinier Tromp Studie Functie Taakgroepen

Politicologie Algemeen Raadslid   Communicatie, PR en Werkgroepen    

Wiljan Linders Studie Functie Taakgroepen

Politicologie Algemeen raadslid   Huisvesting, Sorbon, Toetsing & Feedback en Werkgroepen    

  De raad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris;    

Sjoerd ter Borg   Studie Functie

Politicologie Ambtelijk Secretaris    

   

6


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

Inleiding De Van Dale definieert Beleidsplan als volgt: “Een sturingsmiddel waarmee de organisatie de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de organisatie. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren.” Deze definitie sluit volledig aan op ons beleidsplan. Hierin staan namelijk alle doelstellingen waarvoor de raad zich komend jaar gaat inzetten. Er is door de raad een selectie gemaakt van onderwerpen waarmee zij zich komend jaar wil bezighouden. Hoewel er ieder jaar een informatieoverdracht plaatst vindt, is het moeilijk om aan het begin van het raadsjaar volledig op de hoogte te zijn van ieder onderwerp. Daarom hebben wij als raad gekozen om het beleidsplan in januari te evalueren en waarnodig te herschrijven. De raad is zo georganiseerd dat ieder onderwerp van het beleidsplan in één van de drie clusters; Onderwijsinhoudelijk, Onderwijsfaciliteiten of Communicatie, is te plaatsen. Ieder cluster wordt ondersteund door een lid van het dagelijks bestuur van de raad, deze cluster coördinator (CC) zorgt voor de informatievoorziening voor een bepaald onderwerp en brengt overkoepelende onderwerpen samen. Op deze manieren probeert de raad zo efficiënt mogelijk te werken. In het beleidsplan zullen eerst de onderwerpen die betrekking hebben op de onderwijsinhoudelijke aspecten van de FMG aan bod komen, gevolgd door de onderwerpen op het gebied van onderwijsfaciliteiten. Tot slot zal het cluster Communicatie aan bod komen.

7


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1. Cluster Onderwijsinhoudelijk Clustercoördinator: Mariken van der Velden

"Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis." (Confucius)

8


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.1

Internationalisering

Henk Jan Meuleman, Karen Koekoek en Maarten Remijn

Inleiding

De UvA is een universiteit waar het onderwerp ‘Internationalisering’ hoge prioriteit wordt toegekend. Bij de meeste opleidingen is de literatuur voor een groot gedeelte Engelstalig. Naast Engelstalige literatuur, bieden sommige opleidingen ook Engelstalig onderwijs aan. Afgelopen jaar heeft de raad zich ingezet voor betere informatievoorziening om in het buitenland te studeren. De huidige raad wil zich hier ook dit jaar weer mee bezig houden. Daarnaast zou de raad graag zien dat internationalisering op de FMG in het algemeen toeneemt.

Doelstelling

De raad zou graag uitbreiding zien van de mogelijkheid om Engelstalig onderwijs te volgen binnen de faculteit. De raad zou ook graag zien dat het voor studenten met interesse voor een internationale bachelor mogelijk gemaakt wordt om een geheel Engelstalige bachelor te volgen. Verder zal de raad betrokken blijven bij de plannen van de Decaan voor een International Office in de nieuwbouw.

Uitvoering

De raad wil graag in samenwerking met de College Directeuren en opleidingscoördinatoren een geheel Engelstalige bachelor bespreken op basis van de behoeften en mogelijkheden. Ook wil de raad graag meehelpen bij een mogelijke implementatie binnen het curriculum. Daarnaast zal kritisch worden gekeken naar de realisering van het International Office in de nieuwbouw.

9


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.2

Opleidingscommissies

Anne Mulder, Franz Ferdinand Oehme en Sean Stevenson

Inleiding

Elke studie heeft een eigen opleidingscommissie (OC), die zowel uit studenten als docenten bestaat. De taak van de OC is om het onderwijs gegeven aan de desbetreffende instelling te evalueren. Het afgelopen jaar bleek er uit een enquête gehouden door de Centrale Studentenraad (CSR) 08-09 dat niet alle OC’s zich bewust waren van hun taken en daardoor niet efficiënt functioneerden. Daarom heeft de vorige raad gepleit voor het invoeren van een OC-introductiepakket en van trainingen voor nieuwe OC-leden. Daarnaast is elk raadslid afgevaardigde bij één van de studies binnen de FMG en bezoekt in die hoedanigheid de OCvergaderingen van de desbetreffende studie. Hiermee wordt beoogd een betere kennis- en informatie-uitwisseling te faciliteren. Dit zal uiteindelijk de OC en de raad ten goede komen.

Doelstelling

De raad heeft zich dit jaar tot doel gesteld de kennis- en informatie-uitwisseling te consolideren en evalueren. De raad zou graag zien dat er faculteitsbreed een evaluatie van de trainingen die worden gegeven aan nieuwe OC-leden plaats vind. Hiermee wil de raad bereiken dat de OC leden op de hoogte zijn van hun taken, rechten en plichten. Verder wil de raad ook kijken naar de rol van het afgevaardigde raadslid (adoptie-ouder) in de OC met het doel om de samenwerking tussen de OC en de raad te versterken.

Uitvoering

Om een uitwisseling van kennis en best practices te bevorderen, wordt er een OC lunch en discussiemiddag georganiseerd. Hier kunnen OC’s hun ervaringen en werkwijzen met elkaar delen. Daarnaast kan er belangrijke informatie worden uitgewisseld. De raad wil de OC’s stimuleren een training te volgen wanneer dat nodig blijkt te zijn en erop toezien dat de informatiepakketten en trainingen daadwerkelijk worden verzorgd.

10


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.3

Schakelprogramma’s

Henk Jan Meulenman en Sean Stevenson

Inleiding

Binnen de Universiteit van Amsterdam (UvA) zullen de schakelprogramma’s in de zeer nabije toekomst volledig worden herzien en in sommige gevallen zelfs worden afgeschaft. Als raad vertegenwoordigen wij ook die studenten, die doormiddel van een schakeltraject onderwijs genieten aan de UvA. Belangrijke aanname is dat het schakelonderwijs een belangrijk onderdeel van het Bachelor-Master stelsel is. De raad wil dan ook de kans aangrijpen op te komen voor de belangen van schakelaars.

Doelstelling

De raad wil een constructieve bijdrage leveren aan het debat over schakelprogramma’s binnen de UvA. Hiervoor stelt de raad zich primair tot doel het beleidsvormend proces binnen de UvA positief voor de (toekomstige) schakelstudenten te beïnvloeden, rekeninghoudend met de onderwijskwaliteit en de belangen van de universiteit als geheel. Ook rekent de raad het tot haar taak om zoveel mogelijk schakelfaciliteiten te behouden voor de student.

Uitvoering

Er zijn verschillende manieren waarop de raad kan bijdragen. Dit kan door zich goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en indien er zich een kans voordoet, invloed uit te oefenen op de besluitvorming of mee te denken met de beleidsmakers en meer specifiek met de taakgroep Amsterdams Schakelprogramma (ASP) om met alternatieve oplossingen te komen. Dit vereist dat er contact wordt opgenomen met de verschillende instanties die zich bezig houden met de herziening van het schakelonderwijs, onder andere College Directeuren en de CSR.

11


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.4

Studiemateriaal

Franz Ferdinand Oehme

Inleiding

De gemiddelde Amsterdamse student heeft behoorlijke grote uitgaven, waaronder de huur van je studentenkamer en je collegegeld. Als je dan ook nog eens tot 634 Euro, het wettelijke maximumbedrag per jaar aan boeken, readers en ander studiemateriaal moet uitgeven, staan sommige studenten voor een groot probleem.

Doelstelling

De raad zou graag zien dat de UvA de studenten bij dit probleem tegemoet komt. De raad wil echter niet dat lagere kosten voor studiemateriaal ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Om de studenten te helpen de kosten van het studiemateriaal laag te houden, wil de raad graag een boekenruilbeurs opzetten. Daarnaast is het ook belangrijk dat er voldoende boeken in de bibliotheek ter inzage zijn, zodat de studenten deze kunnen gebruiken.

Uitvoering

De raad wil ervoor gaan zorgen dat de verplichte literatuur meervoudig in de bibliotheek ter inzage ligt. Verder zullen wij onderzoeken of verplichte readers goedkoper, danwel digitaal aan de student aangeboden kunnen worden. Ook wordt er een boekenruilbeurs georganiseerd, zodat studenten tweedehands boeken kunnen kopen en verkopen.

12


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.5

Studiesucces

Mariken van der Velden en Yara van Someren

Inleiding

“ Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van traag studeren en matig rendement, of men constateert eenvoudig dat aan de UvA nu eenmaal alles anders is.” Hiermee start het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar studierendement aan de UvA van de Universitaire Commissie Onderwijs. Iedereen zal komende jaren te maken krijgen met de consequenties van de ‘Meerjarenafspraak’ tussen het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Deze afspraak heeft grote consequenties voor alle medewerkers en studenten binnen de UvA.

Doelstelling

De ‘Meerjarenafspraak’ heeft voor de studenten vooral consequentie op het gebied van studietempo: 70% zal binnen vier jaar het bachelordiploma moeten behalen. De raad heeft zich daarom als doel gesteld om zich proactief op te stellen tijdens de implementatie van het beleid. De raad zou daarom ook graag in samenwerking de medewerkers van de FMG kijken hoe rapport studiesucces het beste voor studenten en docenten geïmplementeerd kan worden per studie en binnen de FMG als geheel.

Uitvoering

De raad wil dit jaar de best practices op het gebied van de invoering van de ‘Meerjarenafspraak’ in kaart brengen en kritisch bekijken. Op deze manier wil de raad de mogelijkheden van de implementatie van het rapport studiesucces inventariseren. Het doel hiervan is om te onderzoeken hoe dit rapport zo goed mogelijk binnen de FMG geïmplementeerd kan worden. De raad wil namelijk graag constructief meedenken over oplossingen, zodat studenten niet gehinderd worden om zich te ontwikkelen en te kunnen excelleren.

13


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.6

Toetsing en feedback

Wiljan Linders

Inleiding

De kwaliteit van het onderwijs aan de FMG heeft voor de raad de hoogste prioriteit. Het is belangrijk dat er op een gedegen manier wordt getoetst en dat feedback onderdeel uitmaakt van het onderwijs. Door feedback krijgen studenten inzicht in hun sterke en zwakke punten. Op termijn verbetert dit de studieresultaten van studenten. Door vakken te evalueren krijgen docenten handvatten aangereikt om hun colleges of lessen nog verder te verbeteren. Het is voor docenten motiverend om te horen wat goed ging en stimulerend om inzicht te krijgen in vakinhoudelijke en didactische verbeterpunten.

Doelstelling

De raad concentreert zich voornamelijk op twee reeds lopende projecten. Vorig jaar heeft de raad voor elkaar gekregen dat in de meeste Onderwijs- en Examenregelingen (OER) is opgenomen dat studenten recht hebben op feedback op papers en tentamens. De raad wil onderzoeken hoe dit recht zich vertaalt in de praktijk. We willen ons niet alleen concentreren op de naleving van dit recht, maar we willen samen met studenten en docenten kijken hoe feedback zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden vormgegeven. De opleiding psychologie heeft vakevaluatie door studentenpanels. Deze vorm van evaluatie blijkt succesvol. Daarom wil de raad onderzoeken of de studentenpanels ook voor andere opleidingen binnen de FMG een zinvolle vorm van vakevaluatie is.

Uitvoering

De raad wil per opleiding met docenten bespreken hoe zij invulling geven aan feedback. Onder studenten gaan we onderzoeken welke vorm van feedback studenten als zinvol ervaren. Voor vakevaluaties wordt per opleiding onderzocht hoe vakken nu geëvalueerd worden en of een studentenpanel daar een goede aanvulling op kan zijn. Als dat het geval blijkt wil de raad dit studiejaar voor tenminste twee opleidingen een studentenpanel oprichten.

14


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.7

Werkgroepen

Anne Mulder, Reinier Tromp en Wiljan Linders

Inleiding

Naar aanleiding van de ontwikkelingen ingegeven door het rapport Studiesucces zal er naar de verwachting van de raad in de nabije toekomst veel gaan veranderen voor opleidingen binnen onze faculteit, onder andere wat betreft de manier waarop werkgroepen worden vormgegeven. Wij vinden het van groot belang om ons bij dit project te betrekken. Er hebben al reeds ontwikkelingen plaatsgevonden waaronder, bij de opleiding Psychologie, een project over de “wetenschappelijke houding” van de student. Dit heeft onze speciale aandacht.

Doelstelling

De taakgroep Werkgroepen wil de mogelijkheden tot het hervormen van de werkgroepen, al dan niet naar Utrechts model, gaan onderzoeken en analyseren. Hierover zal een advies worden geschreven. Ondertussen zullen we ook de plaatselijke ontwikkelingen op de voet volgen.

Uitvoering

De eerste stap om duidelijk te krijgen wat de stand van zaken is, wordt het nagaan of er meer informatie over het functioneren van werkgroepen beschikbaar is voor de raad. Hierbij zal er ook contact worden opgenomen met de andere gremia binnen de universiteit waaronder de Centrale Studentenraad.

15


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

1.8

Wetenschappelijke Stages

Karen Koekoek en Yara van Someren

Inleiding

De UvA is een universiteit waar ‘Wetenschap’ hoog in het vaandel staat. De meeste opleidingen bestaan dan ook voor een groot deel uit onderzoeksvaardigheden. De raad vindt dit zeer prijzenswaardig, echter zij zou deze academische vaardigheid naar een nog hoger niveau willen tillen.

Doelstelling De raad zou graag uitbreiding zien van de mogelijkheid om onderzoek binnen de eigen studie te doen in de bachelor. De raad zou graag zien dat het voor studenten met interesse in het onderzoek aan hun opleiding, mogelijk gemaakt wordt om een Wetenschappelijke Stage te realiseren. Dit is een stage waarbij studenten in hun Bachelor mee kunnen lopen met alle fase van een onderzoek van één van hun eigen docenten.

Uitvoering

De raad wil graag in samen werking met de College Directeuren en opleidingscoördinatoren de Wetenschappelijke Stage bespreken op basis van de behoefte en mogelijkheden. Vervolgens wil de raad graag meehelpen bij een mogelijke implementatie binnen het curriculum.

16


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2. Cluster Onderwijsfaciliteiten Clustercoördinator: Yara van Someren

"De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht." (Gandhi)

17


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.1

Duurzaamheid

Franz Ferdinand Oehme en Maarten Remijn

Inleiding

De UvA is een energieslurpende universiteit. Mede dankzij de inzet van de vorige raad heeft de UvA wel bewezen zich positief op te stellen ten aanzien van verbeteringen op het gebied van duurzaamheid met als resultaat de realisatie van de CO2 neutrale computerzaal. Daarom stelt deze raad zich op het gebied van duurzaamheid opnieuw als partner van de UvA op om deze universiteit nog duurzamer te maken.

Doelstelling

Het afval van de huiscateraar is hierbij een eerste punt van aandacht. Bij de cateraar van de UvA staat duurzaamheid helaas niet hoog in het vaandel. Ten tweede speelt voor de raad het schoonmaakmiddel dat voor de schoonmaak van UvA gebouwen wordt gebruikt. Er zal binnenkort een nieuw schoonmaakcontract worden afgesloten. Daarom is dit een goed moment om sterk in te zetten op duurzame schoonmaakmiddelen voor de gehele UvA. Er zijn biologisch, milieuvriendelijkere alternatieven voor handen dan de schoonmaakmiddelen die tot nog toe gebruikt worden. Naast afval en schoonmaakmiddelen is wellicht het minst duurzaam aan de UvA het stroomverbruik. Hoewel de stroom `groen´ zou moeten zijn, is dit een belangrijke post om te bezuinigen. Dit is zowel goed voor de financiele begroting als voor het milieu. Geld dat verloren gaat aan verspilde energie zou gestoken moeten worden in kwaliteit van het onderwijs. Met grotere, zeer intensief gebruikte computerzalen gaan enorme hoeveelheden energie naar de computers. Gelukkig is er reeds een initiatief aangedragen om ongebruikte pc’s in de stand-by modus te zetten. Dit initiatief is door de UvA opgepakt en wordt nu stapsgewijs ingevoerd. De volledige invoering van dit plan zal door deze raad in de gaten worden gehouden.

Uitvoering

Deze raad gaat in kaart brengen welke concrete verbeteringen op het gebied van afvalverwerking doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast gaat de raad uitzoeken welke schoonmaakmiddelen milieuvriendelijker zijn dan de huidige gebruikte schoonmaakmiddelen. De raad gaat zich ervoor inzetten om te zorgen dat er milievriendelijkere schoonmaakmiddelen aan de UvA gebruikt gaan worden. Verder gaat de raad kijken hoe de UvA energiezuiniger zou kunnen worden. Er zal het hele jaar samengewerkt worden met de Commissie Duurzaamheid, opgestart door de CSR, om deze doelen te bereiken.

18


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.2

Financiën

Bart de Soet en Maarten Remijn

Inleiding

Er is steeds minder geld beschikbaar binnen de UvA. Ook de FMG ontkomt niet aan deze realiteit. De raad meent echter dat het onderwijs hier zo min mogelijk onder zou moeten lijden, zeker het onderwijs bij de FMG. Echter, met het nieuwe allocatiemodel en de door de faculteit nog in te dienen begroting is het nog de vraag hoeveel geld beschikbaar er is voor onderwijs. Voldoende liquide middelen zijn voor goed onderwijs onontbeerlijk, daarom hebben wij de taak op ons genomen om deze voorwaarde veilig proberen te stellen. De FMG heeft de slechtste student- docent verhouding van de UvA, wat betekent dat hier ook de grootste verbetering mogelijk zou moeten zijn.

Doelstelling

De raad stelt zich tot doel om de financiën van de FMG door te lichten en vast te stellen hoe het geld besteed wordt. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat het onderwijs zo min mogelijk leidt onder de bezuinigingen waarmee de UvA zich geconfronteerd ziet.

Uitvoering

Door middel van een nog op te richten werkgroep, in samenwerking met de CSR, willen we de begroting van deze faculteit vergelijken met de begroting van de UvA in het geheel en per faculteit afzonderlijk. Met deze kennis in pacht kunnen we opkomen voor de studenten als de faculteit zou besluiten veel te bezuinigen op onderwijs en hopelijk meer geld voor goede docenten vinden.

19


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.3

Huivesting

Bart de Soet, Gijs van der Poel en Wiljan Linders

Inleiding

Op het gebied van huisvesting staat voor onze faculteit van alles te gebeuren. In 2013 verhuist onze de hele FMG naar de nieuwbouw op het Roeterseiland Clomplex (REC). Momenteel worden daarvoor de plannen uitgewerkt en de raad zit het als haar taak om dit proces te monitoren, maar ook eigen plannen te initiëren. Desalniettemin studeren er ook grote hoeveelheden studenten tot 2013 aan verschillende universiteitsgebouwen en zullen wij ons inzetten om ook voor hen een mooie studieomgeving te creëren.

Doelstelling

De focus hierbij zal liggen op milieuvriendelijke initiatieven, esthetiek en gebruikersgemak vanuit het oogpunt van de student. Verder zal de raad zich inzetten voor meer kunst in alle gebouwen van de FMG, huisvesting van studieverenigingen en voldoende fietsenrekken. Tevens zal na de extreme groei van dit jaar de focus ook liggen op de kwaliteit van de ‘opvang’-collegezalen.

Uitvoering

Concreet zullen twee á drie afgevaardigde van de raad deelnemen in de faculteitsbrede klankbordgroep voor huisvesting om mee te kunnen praten over nieuwe plannen en ideeën in te brengen. Voor de verdere projecten zullen concrete projectplannen op tafel moeten komen. Voor de kunst zal gekeken worden naar een eventuele samenwerking met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

20


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.4

Informatiserings Centrum

Gijs van der Poel

Inleiding

Op het gebied van het Informatiserings Centrum (IC) zijn er een aantal verbeteringen gaande. Zo is “mijnuva” afgelopen zomer in een nieuw jasje gestoken en worden er weer studenten betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. Een aantal problemen blijft echter bestaan.

Doelstelling De raad zal de aandacht vestigen op het laptopgebruik binnen de UvA. Het is een opkomend fenomeen dat op universiteiten elders in het land al veel verder uitgewerkt is. Laptopgebruik is veel goedkoper dan het huidige PC gebruik op onze universiteit, om nog maar te zwijgen van de verschillen in energieverbruik. Verder zal de raad de ontwikkelingen van nieuwe ICT toepassingen zoals digitaal toetsen en het opnemen van colleges.

Uitvoering

Wij willen onze doelstellingen gaan bereiken door studieplekken voor laptops te creëren. Deze plekken moeten gezien worden als extra en mogen niet ten koste gaan van de hoeveelheid huidige vaste plekken. Daarnaast wil de raad kijken naar de mogelijkheid om lockers met opladers voor laptops aan te schaffen zoals al op het Sciencepark het geval is. Er zal moeten worden gekeken naar de beschikbaarheid van verplichte software voor laptopgebruikers. Verder moet er een ondersteuningssysteem worden aangelegd dat kostenefficiënt is en toch kwalitatief goed. Het monitoren zal gaan door middel van ICT&O bijeenkomsten bijwonen waar de nieuwste technieken worden besproken. Een goede samenwerking met de CSR is hierbij essentieel.

21


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.5

Onderwijs- en Examenreglementen

Mariken van der Velden, Sean Stevenson en Yara van Someren

Inleiding

De raad heeft op de Onderwijs- en Examen Regelingen (OER) instemmings- en adviesrecht. In de OER zijn alle regels en vereisten met betrekking tot toelating, vakkenpakket, onderwijs, tentamens en examens vastgelegd. Ieder jaar worden er wijzigingen in het reglement aangebracht, daarom is het nodig deze wijzigingen kritisch te beschouwen.

Doelstelling De raad wil erop toezien dat de vaststelling van de OER-en goed verloopt, met als belangrijkste uitgangspunt de belangen van studenten. De raad zal er dit jaar nastreven om in eerder in het proces betrokken te worden, zodat er op een constructieve manier meegedacht kan worden over de consequenties van de beleidsmaatregelen.

Uitvoering Net als voorgaande jaren zal de raad de gewijzigde OER-en van alle opleidingen aan de FMG uitgebreid doorlichten om erop toe te zien dat aan de OER-gerelateerde beleidsmaatregelen worden verwezenlijkt. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, willen wij best practices uitwisselen met andere faculteiten aan de Uva. Daarnaast wil de raad gaan overleggen met de OC’s over de OER-en, zodat ze hier een goed advies over kunnen uitbrengen.

22


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.6

Studiebegeleiding

Anne Mulder en Mariken van der Velden

Inleiding

Om goed te kunnen studeren is het belangrijk dat studenten begeleid worden tijdens hun studie. Strikt genomen valt onder studiebegeleiding alles wat te maken heeft met zo goed mogelijk kunnen studeren. De raad zal zich bezig houden met al studiebegeleiding in den brede zin van het woord. Hiermee wordt zowel de ondersteuning bij het studeren zelf als de begeleiding bij de loopbaan van de student bedoeld. Dit omvat onder andere zaken als de studieadviseurs, studieadvies, studentenadministratie en mastervoorlichting.

Doelstelling

De raad zou graag doorgaan met het project ‘de Groene Kaart’ dat door de raad 08-09 is gestart. Het idee hiervan is dat studieadviseurs nog beter zouden kunnen functioneren wanneer zij feedback zouden krijgen op het advies dat zij geven. De groene kaart is een kaart waarop studenten, nadat zij bij de studieadviseur zijn geweest, kort kunnen aangeven hoe zij het gesprek ervaren hebben. Studieadviseurs kunnen aan de hand van deze kaarten bijhouden wat in de gesprekken als positief en wat als negatief wordt ervaren. Daarnaast wil de raad zich komend jaar graag inzetten om jaarlijkse gesprekken te realiseren tussen studieadviseur en studenten om hun studievoortgang en toekomstplannen te kunnen bespreken.

Uitvoering

De raad wil dit jaar het project ‘de Groene Kaart’ oppakken en de mogelijkheden onderzoeken om deze te implementeren op de gehele FMG. Daarnaast wil de raad onderzoeken of intensiever contact tussen student en studieadviseur mogelijk is. De raad vindt goede studiebegeleiding essentieel voor het succesvol afronden van je studie.

23


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

2.7

Studieplekken

Franz Ferdinand Oehme en Gijs van der Poel

Inleiding

Afgelopen jaren kampte de FMG al met een tekort aan studieplekken. Vooral in het weekend en tijdens de tentamenperiodes bleek er vaak niet alleen een groot gebrek aan individuele studieplekken, maar ook aan ruimtes waar groepen kunnen werken. Dit jaar blijkt dat het aantal ingeschreven studenten aan de FMG wederom gestegen is. Hiermee is de voorspelling op een nog groter tekort snel gemaakt. Ook de overgang van het beheer van IC naar Universiteitsbibliotheek (UB) gaat tevens zorgen voor veranderingen in onder andere de openingstijden.

Doelstelling

De raad heeft zich als doel gesteld op een nieuwe manier naar het probleem van tekort aan studieplekken te kijken. In plaats van het creëren van nieuwe ruimtes wil de raad het gebruik van reeds bestaande ruimtes efficiënt verbeteren. Daarnaast zal de raad ook opzoek gaan naar mogelijkheden om meer studieplekken te creëren tijdens feestdagen en in de weekenden.

Uitvoering

Om deze doelen te bereiken zijn er twee voorstellen; het openstellen van collegezalen tijdens tentamenperiodes en het creëren van laptopwerkplekken in het Atrium en de Agora door daar stopcontacten de plaatsen. Door de laatstgenoemde optie kan onzes inziens ook een gebrek aan studieplekken voor groepen gedeeltelijk opgelost worden. Verder wil de raad te allen tijde meedenken over een oplossing voor het gebrek aan studieplekken. Zodat aan alle studenten altijd een studieplek aangeboden kan worden, die aan de wensen van de student voldoet.

24


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

3. Cluster Communicatie Clustercoördinator: Sean Stevenson

"Men moet voor algemene uitspraken op zijn hoede zijn, want er zijn weinig algemene waarheden." (Socrates)

25


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

3.1

Communicatie

Reinier Tromp

Inleiding

Onder het kopje communicatie richt de raad zich hoofdzakelijk op de interne communicatie van de UvA. Er rust een gevaar dat PR en Communicatie in elkaars veld werken. Om dit te voorkomen, moeten beide velden goed hun grenzen definiëren. Waar PR vooral gericht is op de informatiestroom van de raad naar de student (en vice-versa), richt Communicatie zich op de communicatielijnen die tussen de UvA en de student lopen en tussen de medezeggenschapsraden onderling.

Doelstelling

De raad wil ten eerste de communicatie en de transparantie tussen de OC’s van FMG verbeteren. Ten tweede wil de raad dat de roosterproblematiek wordt aangepakt. Dit in overeenstemming met de CSR die hier ook een dossier over aangelegd heeft.

Uitvoering

Om de communicatie en transparantie tussen de OC’s te verbeteren zal de raad de OC- lunch van vorig raadsjaar voortzetten, zoals aangehaald onder punt 1.2 van ons beleidsplan. Aan de hand van de belangstelling en bereidheid van OC-leden binnen onze faculteit zal de frequentie bepaald worden. Het uitgangspunt is om twee keer per jaar bijeen te komen. Ten tweede zullen we streven naar een verbetering in de overzichtelijkheid van de roosters binnen de faculteit, om de roosterproblematiek aan te pakken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de roosters niet meer per opleiding online te zetten maar per faculteit. Op de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde is hier al sprake van. Dit verdient echter eerst de nodige analyse. Indien de FEB-roosters een succesverhaal blijkt, zal dit als voorbeeld kunnen dienen voor FMG zodat volgend jaar de roosters voor de colleges en voor de tentamens overzichtelijk en toegankelijk zijn.

26


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

3.2

Inschrijfproblematiek

Gijs van der Poel

Inleiding

Iedere inschrijfperiode zorgt het inschrijfsysteem van de FMG (Studieweb) voor grote problemen. Het levert en hoop irritatie op bij studenten, docenten en het onderwijssecretariaat. Door de ‘first come, first served’ methode is de server van het inschrijfsysteem tijdens de eerste dagen van de inschrijfperiode bijna constant overbelast. Hierdoor kunnen studenten zich niet inschrijven voor de werkgroepen die zij graag zouden willen volgen. Dit zorgt voor inroosteringsproblemen en is ook op andere faculteiten, voornamelijk de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw), een groot probleem.

Doel

Met het oog op het verhelpen van dit probleem stelde de CSR afgelopen academisch jaar een zogenaamde Taskforce in. Dit is een interfacultair platform, bestaande uit afgevaardigden van FGw, CSR en FMG en wellicht in de toekomst ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Inmiddels heeft het IC eveneens een werkgroep opgericht, die zich zal toeleggen op de technische aspecten van het inschrijfsysteem op studieweb. Het doel van de Taskforce is om op basis van best practices van andere faculteiten en universiteiten en feedback van studenten en docenten een kennismap samen te stellen om een alternatief te bieden voor het huidige systeem.

Uitvoering

Wellicht biedt een enquête onder FMG studenten een duidelijker beeld van de mankementen van het huidige inschrijfsysteem. Tevens zal er getracht worden om de College Directeuren bij dit proces te betrekken, om zo mogelijkerwijs steun te verkrijgen. Bovenstaande acties dienen er toe te leiden dat er voor het einde van het huidige kalenderjaar een gedocumenteerde kennismap aan de decaan aangeboden kan worden, op basis waarvan een pilot gestart kan worden met een nieuw inschrijfsysteem.

27


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

3.3

PR

Henk Jan Meuleman en Reinier Tromp

Inleiding

PR is een belangrijk onderdeel van de raad. Aangezien PR het doel heeft om het contact te onderhouden met de achterban van studenten, wiens belangen wij als raad behartigen, zijn wij de student verantwoording schuldig. De interactie tussen raad en achterban kan een aantal zaken nastreven. Te noemen zijn bijvoorbeeld het peilen van meningen over universitair- en/of facultair beleid bij studenten, het vergroten van de zichtbaarheid van de raad en het op bepaalde momenten laten weten waar we als raad mee bezig zijn. Dit alles om de democratische legitimiteit en kwaliteit van de medezeggenschap te waarborgen.

Doelstelling

Komend jaar is het de doelstelling van de raad om het contact met de achterban zo goed mogelijk te onderhouden. Daar de raad van 2008-2009 zich voornamelijk heeft gericht op de informatie vanuit de raad naar de student toe, willen we ons komend jaar met name richten op de informatiestroom vanuit de student naar de raad toe. Daarbij wel de kanttekening dat het helaas vaak zo is dat reactie van de achterban gestimuleerd moet worden door bepaalde middelen, dus niet iets vanzelfsprekends is.

Uitvoering

Het Bureau Communicatie van de FMG is een afdeling waar veel enthousiaste mensen werken die graag een handje meehelpen. Als raad zullen we daar dan ook nauw contact mee onderhouden. Om in kaart te brengen hoe onze achterban over bepaalde zaken denkt, willen we komend jaar een eenmalige grootschalige online enquête houden. Onze visie is om deze beperkt te houden wat betreft het aantal gestelde vragen, maar juist specifiek de mening van de achterban te vragen met betrekking tot bepaalde aspecten. Daarnaast is het uiteraard ook erg nuttig dat alle raadsleden zo af en toe op actieve wijze informeren bij hun medestudenten om zo op de hoogte te blijven van wat er leeft. Interactie met de achterban kan ons inziens ook worden bereikt door een spreekuur in te stellen. In het PR-overleg dat centraal georganiseerd wordt door de CSR, wordt geprobeerd acties te organiseren die voor alle faculteiten van belang zijn. Zodoende zullen acties eenduidiger en ook goedkoper zijn. Verder zijn er tal van manieren voor de raad om naar buiten toe te communiceren, waaronder de muurkranten, de Nieuwsflits en studieblaadjes.

28


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

3.4

Sorbon

Bart de Soet en Wiljan Linders

Inleiding

Sorbon is al een aantal jaren de vaste cateraar van de UvA en zijn studenten kritisch over de catering. Dat is enerzijds logisch, een mensa is nooit zo lekker als wat je zelf thuis kookt, anderzijds valt er wel het een en ander te verbeteren bij Sorbon. Zo zijn er op sommige locaties te lange rijen voor de koffie, waar dit niet nodig is. Ook zijn wij van mening dat goedkopere koffie zeer gewaardeerd wordt door studenten. Er zijn verschillende veranderingen waar zowel Sorbon, als de raad haar voordeel mee zou kunnen doen. Bijvoorbeeld dat goedkopere maaltijden beter worden aangegeven kunnen worden, de kwaliteit van de maaltijden kan ook verder omhoog. Daarnaast moet er gekeken worden naar het aanbieden van biologisch eten en goedkoper fruit.

Doelstelling

De lijst is langer dan de opsomming onder de inleiding en het mag duidelijk zijn dat de raad veel ruimte ziet voor verbetering. Het is onze doelstelling om zo veel mogelijk verbeteringen te bewerkstelligen.

Uitvoering

Net als onze voorgangers in 08-’09 zullen wij plaats nemen in de Sorbon-werkgroep omdat wij menen sterker te staan als we met alle studentenraden een vuist maken. De werkgroep is het platform om met Sorbon te onderhandelen, daar willen wij bij zijn en onze punten naar voren brengen. Het is echter absoluut niet uitgesloten dat de raad ook zelf in gesprek treedt met de managers op de FMG-locaties. Aangezien het contract tussen de UvA en Sorbon binnenkort geëvalueerd gaat worden, ook willen wij de catering bij andere universiteiten gaan onderzoeken zodat we kunnen adviseren hoe het beter kan. Nijmegen is hierbij een voorbeeld. Ook dichter bij huis kan vergelijkingsmateriaal gevonden worden. In het Bushuis zit een andere cateraar dan Sorbon. Deze cateraar kan mogelijk als voorbeeld dienen voor de verbeteringen die we bij Sorbon willen bereiken.

29


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

3.5

Website

Sean Stevenson

Inleiding

In dit digitaal tijdperk is het noodzakelijk dat de raad digitaal vertegenwoordigd wordt door een website. Dit is een van de manieren waarop de raad zich naar buiten toe kan manifesteren. Echter, de website heeft tegenwoordig ook een belangrijke rol bij de verantwoording die de raad heeft naar zijn kiezers.

Doelstelling De website van de raad is een essentieel onderdeel van de communicatie naar de student, dit dient verder geprofessionaliseerd te worden. Veel digitale middelen worden ongestuurd en ongericht ingezet zonder een duidelijke visie, de webmaster wil zich echter op de onderstaande drie doelstellingen richten: -

Simpel en gestructureerd Less is more Up-to-date

Uitvoering

De informatie op de website van de raad is divers, oude en nieuwe informatie, interne en externe informatie, onoverzichtelijk en veel te veel. Geen student zal door deze digitale bomen het bos nog zien, laat staan geprikkeld worden hier naar te zoeken. De website zal worden geherstructureerd, hierdoor zal er een deel van de informatie verdwijnen, het deel dat overblijft moet up-to-date gehouden kunnen worden.

30 Â


Beleidsplan FSR – FMG 2009-2010

Nawoord Tot slot ons appèl aan de lezer “Wij hopen als leden van de Facultaire Studentenraad van de faculteit Maatschappij & Gedragswetenschappen dat dit beleidsplan u een beter beeld heeft gegeven van onze visie op de rol die wij willen spelen binnen de universiteit en hoe wij hier het komende jaar invulling aan denken te geven. Het is een hele uitdaging om al in een vroeg stadium in concreto aan te geven welke plannen wij hebben en hoe wij deze ten uitvoer willen gaan brengen, mocht u dan ook op- of aanmerkingen hebben dan houden wij ons ten zeerste aanbevolen.” Uiteraard heeft het samenstellen van dit beleidsplan bijgedragen aan ons inzicht in de samenhang van de verschillende taken en bevoegdheden binnen de raad en ook daar buiten. Echter het beleidsplan heeft juist ook tot doel u, de lezer, te informeren over onze aanpak en het bieden van de informatie die u wellicht de aansluiting biedt om met ons in contact te treden, samen te werken of informatie uit te wisselen. Wij roepen iedereen dan ook van harte op gebruik te maken van de informatie in dit beleidsplan en als leden van de facultaire studentenraad zien wij uit naar een interessant jaar waarbij wij op een constructieve wijze samen met u allen bij kunnen dragen aan de academische gemeenschap binnen de Universiteit van Amsterdam.

Namens de Facultaire Studentenraad der Maatschappij en Gedragswetenschappen, Mariken van der Velden Voorzitter 2009-2010

31

Beleidsplan 2009-2010  
Beleidsplan 2009-2010  

Beleidsplan van de facultaire studentenraad der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam 2009-2010

Advertisement