Page 1

ครีม หอยทาก

Perfect snail

องค์ป ระอบหลัก ของ ครีม หอยทาก ผสม สาหร่า ยแดง

PERFECT SNAIL

Allantoin สารสกัดจากพืชชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซม (healing) ช่วยให้เกิดความนุ่มเนียน (soothing) และช่วยลดอาการระคายเคือง (antiir rating) ใน Skin product ใช้เป็นส่วนประกอบใน Anti acne product , After scar product และ Clarifying lotion

Gluconic Acid กรดกลูโคนิก เป็นกรดอินทรีย์อีกหนึ่งชนิด ที่ได้จากการไฮ โดรไลซ์ กลูโคโน-เดลตา-แล็กโทน หรือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของนำ้าตาล กลูโคส โดยที่แอลดีไฮด์ (-CHO) ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) ละลายในนำ้าได้ดีมาก คือ สารนี้ 100 กรัม ละลายในนำ้า 100 ml. ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สารละลายความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีค่า Ph 2.8 และยังละลายได้ ในแอลกอฮอล์ มีรสอ่อน และใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันได้

Collagen คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นสายยาว(มีมากใน ครีมหอยทาก ) ซึ่งทำา หน้าที่แตกต่างจากสารโปรตีนทั่ว ๆ ไป เช่นแดียวกับเอนไซม์ สายเส้นใย ของ Collagen ถูกเรียกว่า Collagen Fiber <คอลลาเจน ไฟเบอร์> ซึ่งมีลักษณะเป็น สายเกลียวที่มีหน่วยโมเลกุลเกี่ยวพันกันมากมาย โดยปกติผิวหนังทั่วไปที่มีคอลลา เจนเป็นโครงสร้างอยู่มากจึงมีแรงสปริงตัวและยืดหยุ่นได้ดีตามไปด้วย คอลลาเจน นั้นไม่ได้มีอยู่ที่ผิวหนังส่วนนอกของร่างกายเท่านั้น อวัยวะภายในร่างกาย ก็มีคอล ลาเจนเป็นองค์ประกอบอยู่มาก ได้แก่ ผังผืด (Fascia), กระดูกอ่อน (cartilage), เส้น เอ็น (ligaments), ข้อต่อ (tendons), กระดูก (bone) สาร Collagen ที่เป็นส่วน ประกอบหลักของชั้นผิวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เคราติน (Keratin) เคราติน มีหน้าที่สร้างความความยืดหยุ่นแข็งแรง เมื่อสารเคราตินในชั้นผิว น้อยลง จึงเกิดริ้วรอยขึ้นบนชั้นผิว, นอกจากนี้ เคราตินมีหน้าที่สร้างความยืดหยุ่น ให้กับผนังหลอดเลือด มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ รวมทั้งยังเป็นส่วน ประกอบของเยื่อกระจกตาและเลนส์ตาด้วย


Elastin มีคุณสมบัติช่วยทำาให้ผิวมีความชุ่มชื้นเปล่งปลั่ง มีนำ้ามีนวล กระชับเต่ง ตึง และช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นของผิว

Protein มีคุณสมบัติเป็นอาหารให้กับผิว ช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสมากยิ่ง ขึ้น

Vitamin A,C,E ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้า AHA ช่วยกำาจัดเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพแล้วและควบคุมความมันบนผิวหน้า Astaxanthin เป็นสารสีแดงที่สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เป็นสารที่ต้านอนุมูล อิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลก ณ ตอนนี้เหนือกว่าวิตามินอี 550 เท่า มากกว่า Betacaretene 11 เท่า

สาหร่ายทะเล (Seaweeds) เป็นพืชตระกูลชั้นตำ่า ไม่มีระบบท่อลำาเลียง อาหารจากรากสู่ลำาต้นและใบแบบพืชชั้นสูงอย่างเช่นหญ้าทะเล จะใช้วธ ิ ีดูดซับนำ้า


และแร่ธาตุจากนำ้าทะเลมาสู่เซลล์ต่าง ๆ โดยทางตรง พืชกลุ่มนี้จะไม่มีดอกและผล แต่จะแพร่ขยายพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์และการแบ่งตัว สาหร่ายทะเลนั้น แบ่งออก เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างและสีของสารสังเคราะห์แสงได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สาหร่ายสีแดง (red algae) สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน (blue-green algae) สาหร่าย สีเขียว (green algae) สาหร่ายสีนำ้าตาล (brown algae) สาหร่ายสีแดงมี วิวฒ ั นาการแตกต่างจากสาหร่ายอื่นๆ ที่ไม่มีระยะที่มี flagella ในวัฏจักรของฃีวิต ที่เรียกว่าสาหร่ายสีแดงก็เนื่องจาก มี accessory pigments สีแดงที่ชื่อ phycoerythrin ซึ่งเป็นสารในกลุ่มเดียวกับที่พบในสาหร่ายสีนำ้าเงินแกมเขียว หรือ cyanobacteria ที่ชื่อ phycocyanin ที่มีสีนำ้าเงินซึ่งเชื่อว่า plastids ของสาหร่ายสีแดง เกิดจาก primary endosymbiosis กับสาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงินถึงแม้ว่าจะได้ชื่อ สาหร่ายสีแดง แต่ Rhodophyta ไม่ทุกชนิดที่มีสีแดง ในที่ลึกๆ จะมีสีดำาหรือเกือบดำา สีแดงสดที่ความลึกปานกลาง www.perfectsnail.com และในที่นำ้าตื้นจะมีสีเขียว เนื่องจากมี phycoerytrin น้อย สาหร่ายสีแดง จะมีอยู่อย่างมากมายตามชายฝั่ง ทะเลเขตร้อนของโลกแต่ก็มีบางชนิด อยู่ในนำ้าจืด สาหร่ายสีแดงส่วนใหญ่จะเป็น พวกที่มีหลายเซลล์ แต่ขนาดจะไม่ใหญ่เท่าสาหร่ายสีนำ้าตาล สาหร่ายสีแดง หลาย ชนิดจะเป็นเส้นยาวๆ แบบ filaments ที่แตกกิ่งก้านสาขา ส่วนฐานจะเป็น holdfast ที่ยึดเกาะกับวัตถุใต้นำ้าวัฏจักรชีวต ิ สาหร่ายสีแดง ชนิดต่างๆ จะแปรผันต่างกัน ออกไป แต่ลักษณะร่วมกันก็คือ เซลล์สืบพันธุ์ไม่มี flagella และอาศัยกระแสนำ้าเป็น ตัวพาไป ให้เกิดการปฏิสนธิ

ประโยชน์ข องสาหร่า ยสีแ ดง


1.) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 2.) ช่วยชะลอความแก่ชรา 3.) ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ส่วนต่าง ๆ 4.) ป้องกันและบำารุงสายตา 5.) ลดอาการปวดข้อมือและปวดตามกล้ามเนื้อ 6.) ป้องกันสมองและระบบส่วนกลางเสื่อมสภาพ 7.) ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัว 8.) ป้องกันการอักเสบเรื้อรัง 9.) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 10.) บรรเทาอาการปวดจากผื่น คัน ภูมิแพ้

องค์ประกอบ ครีมหอยทาก perfect snail  

ส่วนผสมที่อยู่ใน ครีมหอยทาก ในการบำรุงรักษาผิวหน้า

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you