Page 1


QUINA HA ESTAT LA MOTIVACIÓ PER ELABORAR EL NOSTRE TREBALL?


OBJECTIUS ●

Aprendre sobre l’organització d’esdeveniments

Tenir una vista més amplia del que suposa preparar un esdeveniment de grans magnituds.

Coneixer els documents que s'han d'utilitzar alhora de crear un esdeveniment.

Veure l’importància de tenir els documents en regle, plànols, contractes, etc.

Organitzar el nostre propi esdeveniment.


HIPÒTESIS ● No és pot fer un esdeveniment sense comprendre el Decret 112. ● Els accidents a gran escala que ocorren dins dels esdeveniments són en gran part per culpa del mal control d'aforament. ● Fer un esdeveniment és bastant complicat; perquè no només cal tenir un lloc on fer-ho, uns obrers perquè ho muntin tot i un equip de seguretat. També és necessari tenir en regla molts documents que compleixin amb el Decret 112 i que sigui eficient amb la Llei 11/2009.


HIPÒTESIS ● Quant els esdeveniments són nocturns hi ha més risc de que ocurreixin accidents. ● De l'organització del esdeveniment s'encarrega una sola persona sense cap ajuda, que es la que contacta amb tot el personal necessari per portar-ho a terme.


ELEMENTS IMPORTANTS EN L’ ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ● Decret 112/2010 ● Certificats ● Memòria Descriptiva ● Estudi Mediambiental ● Estudi Seguretat i Salut ● Llicència Extraordinaria


DECRET 112/2010 El Decret 112/2010, aprovat el 31 d'agost, es el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Objectiu: desplegament reglamentari i l’ aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.


DECRET 112/2010 ● APLICACIÓ D'AQUEST REGLAMENT AL MUNICIPI DE BARCELONA ● ACTIVITATS EXCLUIDES PER AQUEST REGLAMENT


CERTIFICATS Tres tipus: ● Seguretat i Solidesa ● Elèctric ● Ignífug


CERTIFICAT DE SEGURETAT I SOLIDESA


CERTIFICAT ELÈCTRIC


CERTIFICAT IGNÍFUG


MEMÒRIA DESCRIPTIVA Document que ens informa dels materials i/o altres coses que s’han utilitzat. Parts: ● Introducció ● Memòria valorada del projecte ● Conclusions ● Calendari d’execució i equip de treball


ESTUDI MEDIAMBIENTAL S’encarrega de comprovar els efectes que pot tenir l’esdeveniment contra el medi ambient. Exemple: Si pot provocar contaminació acústica, es solen posar limitadors en els escenaris.


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT Té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. Ha de complir amb les següents lleis: ● ● ●

Llei 31/1995 Real decret 1627/1997 Llei 3/2007


LLICÈNCIA EXTRAÒRDINARIA Conjunt de documents que es tenen que presentar a l'ajuntament de la població on es vagi a fer l'esdeveniment concret, on es donen totes les dades del acte que es presenta.


QUÈ HEM TRET DE TOT AIXÒ?


PARADISE MUSIC FESTIVAL 2014


QUÈ ÉS? ● Festival de 3 dies ● Tres estils diferents de música ● Entrada gratuïta ● A la Plaça del Fòrum


QUE HEM FET? Elaborar una descripció completa del muntatge del festival: ● Instal·lacions provisionals ● Serveis de salubritat i confort del personal ● Àrees auxiliars ● Tractaments de residus ● …


ON HO FAREM?


QUINS SERVEIS ENS AJUDARAN? ● Controladors d’Àcces ● Vigilants de Seguretat ● Serveis Sanitaris ● Serveis de Neteja ● ...


CONCLUSIONS ●

No és pot fer un esdeveniment sense comprendre el Decret 112.

CONFIRMADA PARCIALMENT, ja que és el document més important, però aquest només existeix a Catalunya i per tant a la resta d’Espanya no i caldria comprendre’l.


CONCLUSIONS ●

Els accidents a gran escala que ocorren dins dels esdeveniments són en gran part per culpa del mal control d'aforament.

CONFIRMADA, ja que és un fet que si l’aforament no és controla poden ocórrer accidents com els que hem explicat en el punt 6. Encara que la culpa també la tenen les empreses contractades pel promotor que s’encarreguen de controlar les portes.


CONCLUSIONS ●

Fer un esdeveniment és bastant complicat; perquè no només cal tenir un lloc on fer-ho, uns obrers perquè ho muntin tot i un equip de seguretat. També és necessari tenir en regla molts documents que compleixin amb el Decret 112 i que sigui eficient amb la Llei 11/2009.

CONFIRMADA PARCIALMENT, ja que com s’ha dit a la primera hipòtesi el Decret 112 només afecta a Catalunya.


CONCLUSIONS ●

Quant els esdeveniments són nocturns hi ha més risc de que ocurreixin accidents.

DENEGADA, ja que siguin esdeveniments nocturns o diürns, si els controladors d’accés, els vigilants, el client i el promotor no duen a terme la seva feina correctament poden ocórrer accidents com els del punt 6.


CONCLUSIONS ●

De l'organització del esdeveniment s'encarrega una sola persona sense cap ajuda, que es la que contacta amb tot el personal necessari per portarho a terme.

CONFIRMADA PARCIALMENT, ja que un esdeveniment pot ser organitzat tant per una persona com per un grup d’elles, i per tant no es confirma per complert. Tot i així, cal dir que és més comú que un esdeveniment estigui organitzat per un promotor sol.


Agra誰ments a: Victor Planet Sergi Castillo

TR PRESENTACIÓ FINAL  
TR PRESENTACIÓ FINAL  
Advertisement