Page 1

1


Porta folis Xavier Soto      16/9/13  Sóc  el  Xavier  Soto de la classe de 4t A de l’INS Pere Ribot. Tinc  la  afició  que  ma  vingut  de  família  del  judo,  i  també  amb   el  pas  del  temps me aficionat molt al aeromodelisme.     L’ordinador  l’utilitzo  sobretot  per  cercar  informació,  escoltar  música   i  veure  pel∙lícules,  encara  que  també  e  utilitzat  en   ocasions  fulles  de  calcul  i  programes  matemàtics  com  el  WxMaxima.     He  escollit  aquesta  optativa  perquè  m'agradaria  aprendre  a  fer  disseny  amb  l'ordinador,  a  fer  servir  algun  programa de simulació  o en general per treure­li mes potencial al meu ordinador. 

                                          2 


CREACIONS MULTIMÈDIA    Tractament d’imatge  Dintre  del  tractament de les imatges existeixen dos tipus de  programes creats per desenvolupar  aquesta tasca: els programes de dibuix vectorial i els programes de mapa de punts.   Els programes principals per treballar dibuix vectorial i mapa de punts són:    ­Corel Draw(Dibuix vectorial)  ­Inkscape(Dibuix vectorial)  ­Qcad(Arquitectura i enginyeria)  ­Photoshop(Edició d’imatges)  ­El Gimp(Edició d’imatges)  ­Picasa(Organitzador i editor)  ­Xn view(Visualitzador d’imatges)  ­Illustrator(Dibuix vectorial)  ­3D Studio Max(Disseny 3D)  ­Blender(Disseny 3D)  ­ACDsee(Visualitzador d’imatges)  ­GQview(Visualitzador d’imatges)  ­Autocad(Arquitectura i enginyeria)    Tipus de fitxer dibuix vectorial:   ­wmf: tipic de aplicacions windows  ­odg: correspon als documents oppen office(ODT)  ­cdr: aplicació Corel Draw  ­ai: aplicació adobe illustrator  ­eps: serveix per a transferir gràfics en entorns d’impressió grafica professional  ­swf: animació de Macromedia Flash   ­svg:és utilitzat per l’aplicació INKSCAPE  ­dxf: s’utilitza a programes de disseny d’enginyeria i arquitectura com ara Autocad i QCad    Tipus de fitxer de mapa de punts:  bmp: format de Microsoft paint  tif o tiff: emmagatzema imatges i etiquetes  gif: utilitzat a les pàgines web  pict o pct: format d’imatges de Microsoft  png:format lliure utilitzat per programes com Macromedia Firework  jpg  o  jpeg:  format  que  admet  compressió  però  amb  pèrdua  de  qualitat,  és   molt  útil  per  transmetre fotografies per internet  psd:  admet   color  veritable  però  no  s’utilitza  per  transmetre  imatges  per  Internet  degut  a  las  seves grans dimensions  raw:  conte  la  informació  de  la  imatge  tal  i8  com  va  ser  capturada,  per  això  genera  fitxers  de  3 


grans dimensions 

Dibuix Vectorial  Els  programes   de  dibuix  vectorial  son  programes  que  s’elaboren  a  partir  de  formulacions  matemàtiques. El format vectorial te una serie de punts que aporten avantatges diverses:  ­No perden qualitat quan els fem grans o els reduïm  ­Els fitxers generats ocupen poc espai  ­Es poden modificar las parts del dibuix molt fàcilment   

INKSCAPE

Aquest és l’enllaç de descàrrega de l’Inkscape:  http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Inkscape  L’Inkscape  és  un  programe  informàtic  de  dibuix  vectorial,  lliure  per  tant  no  s’ha  de  pagar  cap  llicencia per tenir­lo instal∙lat a casa teva, es pot fer servir en Linux, Windows i Mac. 

Eines del Inkscape  ●

Corbes Bézier:  aquesta  eina  serveix  per  fer  línies  rectes  que  desprès  amb  la  eina  d’edició de nodes pots convertir­les en corbes.  ● Selecció:  serveix  per  a  seleccionar  els  objectes  o  figures  creades  i  poder­les  moure  o  canviar la mida.                          ●

Edició de   nodes:  serveix  per  a  canviar  certs  punts  de  la  figura  o  si  estas fent servir  les  corbes Bézier per mollejar l’objecte.  ● Crear rectangles i quadrats: serveix per a crear polígons de quatre puntes.  ● Crear   cercles,  el∙lipses  i  arcs:  serveix  per  a  crear  figures  rodones  tals  com  cercles,   el∙lipses i arcs.  4 


Estels i  polígons:  serveix  per  crear  polígons  els  quals  tu  pots  variar   el  seu  nombre  de  puntes i la seva forma. 

                               

Projecte Inkscape:  He necessitat 6 sessions de informàtica per poder fer i acabar el meu projecte de l’Inkscape.   A  la  primera   ens  van  presentar  el  que  havíem  de  fer  i  el  reste  de  l’hora  de  la  classe  ens  van  deixar  mirar  per  Internet per  adquirir  alguna idea sobre més  o menys el que voldríem fer per a la  portada del projecte.  A  la  segona  sessió  jo  ja  tenia  ven  clar  que  en  el  meu  projecte volia  que  hi  apareixes  un  vaixell,  però  no  sabia  com  fer  perquè  es  veiés  com  si  estigués  navegant  amb  una  certa  perspectiva.  Vaig començar fent un dibuix però no m’acabava de en­sortir amb la perspectiva.  A  la  tercera  vaig  decidir  preguntar­li  a  a  la  Carmen  si  podia  escollir  una  fotografia  i  resseguir­la  utilitzant  les  eines  perquè  així  segur  que  no  podia  cometre  cap  error  amb  la  perspectiva  i  la  sensació  de  moviment.  Em vaig posar a buscar imatges de vaixells de la marca Sunseeker fins  que  finalment  vaig  trobar  un  que  m’agradava  força.  Em  va   donar  temps  per  a  començar  a  resseguir amb corbes bèzier algunes parts del llot.  A  la  quarta  sessió  ja  va començar a agafar forma i vaig poder  començara posar­li color a la part  del casc, a les finestres a les baranes, etc…   A  la  cinquena em  vaig  centrar en  el  color  del  cel  i  del  mar. Primer pensava en deixaro com a la  fotografia:  un  dia  assolellat  amb  algun  núvol,  però  al   no  poder  fer  unes  ones  com  las  de  la  fotografia   vaig  optar  per  fer  un  fons  més  de  crepuscle,  amb  la  nit acostant­se  i  el  dia  que  se’n  va.  Això  o  vaig  poder  aconseguir  gracies  al  degradat  de  dos  colors  amb  taronger  i  negre.  Com   que  no  em   va  ocupar  molt  de  temps  vaig  posar­me  a  fer  el   text.  Aquesta  va  ser  una  de  les  poques  parts  que  em  va  ocasionar  algun  problema   ja  que  al  ser  un  vaixell,  l’espai  visible  és  reduït i no sabia on encabir tota la informació.  A  la  sisena  i  última  ens van  encomanar  exportar  la  portada  a  mapa  de  bits,  i  per  aixó  ens  van  estar  esplicant   quin  tipus  de  resolució  havia  de  tenir  perquè  el  document  no  peses  massa  i   5 


tardes en  obrir­se.  Jo  vaig  optar  per  una  resolució  de  150ppp  perquè  amb  300ppp  m’ocupava  1,1Mb  i  era  massa  pesat.  Aquesta  va  ser  l’altre  part  del  projecte   que  em  va  ocasionar  problemes, perquè a l’hora de exportar, l’ordinador tardava molt en respondre i se’m penjava. 

  Programes de mapa de punts  Els  mapes  de  punts a diferència dels de dibuix vectorial, els formen uns punts anomenats píxels  i cada punt queda definit amb una informació pròpia com per exemple la lluminositat o el color.   Les  imatges  de  mapa  de punts  s’utilitzen  principal  ment  per  reproduir  fotografies  ja  que  serien  impossibles  de  representar  amb  un  programe  de  dibuix  vectorial.  Com  més  gran  sigui  el  nombre de píxels o punts que conformen la quadrícula, de més qualitat serà la imatge.     Programes de mapa de punts  Firework  Photoshop  Gimp  Paint   

Gimp

El  gimp  es  un  program  de  retoc  d'imatges  de  mapa  de  punts,  encara  que  també  es  pot  fer   dibuix vectorial amb ell.  Es un programa lliure i pertant gratuït,  està per Windows,  Mac i Linux.    Enllaç de descàrrega:  http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:GIMP    Eines de gimp  Punts de corbes bèzier: crees punts que s'uneixen fent corbes bèzier.   Degradat: serveix per degradar els colors.  Cubell de pintura: permet emplenar espais buits i tancats  amb un color solid.  Selecció circular: permet crear formes circulars.  Text: permet crear un text i modificar­lo  6 


Capa: amb aquest pots crear diverses capes en las que treballar individual ment    Projecte amb el Gimp  Primer  ens  van  donar  la imatge de  l’escultura situada a   Bruselas  de  l’Atomium.  Desprès  amb  les  líneas  guia  vam  situar  les  voles  i   amb  la  sel∙leccio  el∙líptica  vam  crear  les  circumferències.   Per  cada  circumferència  vam  crear   una   capa  amb  el  nom  del  color  de  la  bola.   Les  boles  havien  d’anar  pintades  amb  un   degradat  radial.  Un  cop  vam tenir  fetes  les  boles  vam  començar  a  fer  les  barres  que les subjecten però aquestes havien  d’anar  pintades  amb  un  degradat  lineal.  Per  crear  les  barres   vam  utilitzar  l’eina  camí  amb  la  que  podíem  modificar la seva forma.   Un  cop  ja  teníem  feta  la  estructura  vam  començar  a  fer  el  text amb  el  que  hauríem  de  posar el nom de l’institut.  Primer  vam   mirar  tutorials  des  de  xtt  informàtica  però  dues  classes  més  tard  vam  trobar  la  manera  de  fer­ho  més  ràpidament.  Es  tractava  d’anar  a  “Crea”   i  anar  desprès  a  “logotips  i  rètols”.  Jo  vaig  provar  l’efecte  cromat  modern  i  com  em  va  agradar  el  vaig  utilitzar.  Desprès  per  poder  posar  el  text en el logotip vaig haver d’exportar­lo a mapa de punts en format  de  jpg.  Un  cop  el  tenia  exportat  el  vaig  obrir  amb  el  Gimp  i  vaig  retallar les paraules: INS, Pere i  Ribot  per  separat.  Un  cop  enganxades  al  logotip(cada  una  en  capa  diferent)  vaig  ordenar­les  perquè fessin un efecte més 3D amb sensació   d’espai.                              Projecte final amb l’Inkscape i el Gimp  En  aquest  projecte  l’objectiu  era  crear  una  postal  de  nadal  amb una imatge  retocada  nostre en  l’escenari d’un país reconeixible i amb un text de felicitació nadalenca.   7 


1.

En primer  lloc  vam  buscar  un  escenari  adequat  i  conegut  per  la  gent.  Jo buscava  llocs  de  caràcter  més  nadalenc  com  el  pol  nord,  Rússia  o   directament  un  paisatge  nevat.  Però  finalment  em  vaig  decantar  per  agafar  una  imatge  de Times Square de Nova York i  desprès amb l’Inkscape o el Gimp posar­li jo les imatges nadalenques.  2. Desprès  vam  buscar  una  imatge  nostre  que ens agrades per posar­la en el paisatge. Jo  vaig agafar una fotografia meva de quan em van treure l’aparell de les dents.  3. Un  cop  teníem  les  imatges  s’havia  de  retallar  la  nostra   imatge   per  desprès  poder­la  enganxar  en  el fons del paisatge. Podíem utilitzar l’eina selecció de  regió  contigua  que  era  perfecte  si  la fotografia era amb un fons pla  però  com  aquest  no  era  el  meu  cas,  vaig  haver  d’optar  per  l’eina  camins  que  consistia  en anar resseguint  la  meva  figura  i adaptant  les  corbes  per  no  tallar­me  cap  part  del  cos  fins  a  tancar  la  selecció, i desprès només era qüestió de enganxar la meva imatge  retallada  al  document  del  paisatge  i  ajustar­la  a  un  tamany normal  perquè sinó era gegantí.  4. Vam  utilitzar  l’eina taca amb el dit per difuminar la nostra imatge i   que  semblés  més  creïble  amb  el  fons  ja  que  podien  quedar  trossos  de  fons  de  la  imatge  d’on  ens  vam  retallar  i  quedarien  diferents.  5. Ara  venia  la  part  de  crear  el  text  nadalenc  i  teníem   la  opció  de  fer­lo  amb  l’Inkscape  o  amb  el Gimp. Vaig optar per fer­lo amb el Gimp  ja  que te uns logotips molt fàcils de crear i amb  efectes molt xulos.  Desprès de mirar molt vaig  creure   que   el  més  convenient  per  una  postal  nadalenca  era  un  text  amb  l’efecte  “congelat”.  Un  cop  creat  el  text,  vaig  haver  d’exportar­lo  a  png  perquè  se  li  ajuntessin  les  capes,  retallar­lo,  i  anar­lo  enganxant  per  parts  en  la  imatge del paisatge.  6. Una   de  les  últimes  coses  a  fer  era  posar  alguna  cosa  amb  l’Inkscape  i  ja  que  el  meu  paisatge  de  nadalenc en tenia poc, vaig pensar  de  posar­li  flocs  de  neu.  Vaig  agafar  una  imatge  d’Internet,  la  vaig  calcar  amb  l’Inkscape  i  la  vaig  anar  duplicant  fins  a  tenir  un  nombre considera­ble de flocs de neu.  7. Per últim vam crear un marc per a la postal.          Projecte voluntari:Acoloreix una part de la Imatge  Primer  ens  van   dir  que  busquéssim  una  imatge  amb  colors  vius  que  pogués  servir,  aquestes  imatges  8 


acostumen a  trobar­se  en  fotografies  de  insectes  o   animals  selvàtics.  Un  cop  vaig  tenir  la  imatge, els passos van ser els següents:  1. Obrir la imatge en el  Gimp.  2. Duplicar la capa.  3. Anar  al  menú  colors  i  pitjara  “To i  saturació”.  Em  va aparèixer una finestra on vaig haver  de  desplaçar  el  to  de la  saturació  totalment  cap  a  l’esquerra  i la  imatge  va  passar a ser  gris.  4. Vas  al   menú  Capa  ­  Màscara  ­  Afegeix  màscara  de  capa.  Aleshores  vaig  triar  l’opció  Blanc (opacitat total) i prems d’acord.  5. Per  últim  vaig  seleccionar  l’eina  pinzell  amb el color negre com a color de front i em vaig  posar a acolorir.  

   

    Picasa 

Picasa  és  un  programa  editor  de  imatges  fet  per  google,  gratuït i  fet per  Windows,  Mac i Linux,  encara  que  està  molt més actualitzat en la versió per  Windows.  En aquest programe pots editar  de  moltes  maneres  diferents  les  fotografies,  i  una  gran   avantatge  que  tè  és  que  si  tens  un  compte  de  google  i  no  vols  tenir  moltes  fotos  i  que  t’ocupin   molta  memòria,  pots  afegir  directament  des  de  Picasa,  les  fotografies  que  vulguis  al  teu  compte.  Quan  envies  les  9 


fotografies, Picasa te les ordena i classifica en àlbums automàticament.    Enllaç de descàrrega: http://picasa.google.com/index.html      Treballs amb Picasa    Mosaic:    Vam  començar  seleccionant  les  fotografies  d’una  carpeta  anomenada  edició,  on  estaven  els  nostres  logotips  amb  el  Gimp  i  la  feina  consistia  a  agafar  aquelles  fotografies,  penjar­les  a  Picasa  i  desprès  fer  un  mosaic  com  més  ens  agradés  amb  elles.  Hi  havia  molts   tipus  de  mosaics  però  vaig  triar  el  que  més  m’agradava  ja  que   tot  quedava  molt  ben  ordenat  i  podia  posar una fotografia de fons. 

  Edició d’imatges:  Ens  van  dir  que  agaféssim  d’una carpeta anomenada “edició”, les fotografies que contenia i que  totes  tenien  algun  defecte  que  hauríem  de  corregir  amb el Picasa. Algunes consistia en tocar  la  saturació,  d’altres  era  corregir  la llum,  els  ulls  vermells,  enquadrar  bé  la  imatge,  girar­la perquè  quedes  recte,  o  simplement  canviar  el  color  per  un  filtre en blanc  i negre. Algunes imatges eren  difícils de constatar el que se'ls havia de canviar ja que a simple vista semblava que estaven bé.                        10 


Àlbum Web  Per  crear   l’àlbum  web  vam  haver  d’anar  al  nostre  compte  de  google, desprès  a  fotos  i  un  cop  allà  anar  pitjar  on  posava  “Penja  fotos”.  Vam  penjar   totes  les  fotografies  dels  exercicis  que  havíem realitzat i el resultat és aquest:Àlbum WebÀlbum WebÀlbum Web  Enllaç a àlbum web:https://plus.google.com/u/0/photos 

Audacity 

  Enllaç de descàrrega: http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity  L’Audacity  és  un  programa  d’edició  de so digital, gratuït i  compatible amb Linux, Windows i Mac.  Aquest  programa  genera arxius .aup  i  tenen  la  peculïaritat  de que si mous la carpeta del lloc on   ha estat guardada, aquest arxiu no s’obrirà.  Formats d’audio  Un  format  d'àudio és  un  contenidor  multimèdia  que  guarda  una gravació d'àudio (veus, música,  11 


sons). Cada  arxiu  és  diferent  de  l'altre  segons   les  seves  propietats  d'emmagatzematge  de  dades, de reproducció i d'utilització en un sistema d'administració d'arxius.  Es   pot  enregistrar  el  só  a  través  d'un  micròfon  de  manera  analògica  (disc  de  vinil,  cinta  magnètica)  o   digital,  afegint  la  digitalització  de  les  dades  i  senyals.  La  gravació  digital  permet  que aquests sons siguin emmagatzemats i transmesos en una major varietat de mitjans. 

Códecs Per  poder  llegir  qualsevol  tipus  d’arxiu  d’audio  que  ha  estat  comprimit  s’utilitzen  uns  logaritmes  matemàtics anomenats códecs que varien segons el format que sigui l’audio.  Existeixen  dos   tipus  de  compressió  basats  en  algorisme  de  compressió  sense  pèrdua  o  algorisme de compressió amb pèrdua  Hi ha diferents formats:  ■

Sense comprimir: WAV (en windows), AIFF (en MAC) o AU (Unix i Linux) 

Comprimit sense   pèrdua   (Lossless):  FLAC,  MPEG­4  SLS,  ATRAC,  Apple  Lossless.  Aquest  format  necessita més  temps  de  procesament  que  els  formats  sense  comprimir  però és més eficient en quant l'espai que ocupa. 

Comprimit amb pèrdua (Lossy): com MP3 y WMA (Windows Media Audio) 

              Exercicis Audacity  Exercici 3:  

12


En aquest  exercici  es  tractava  de  crear  tres  tipus  de  sons  amb  tons  diferents  i  crear­los  amb  l’ordinador. 

Exercici 5:  En  aquest  exercici  l’objectiu  era  crear  la  escala  musical  posant  la  freqüència  de  cada  so  a  l’ordinador.             

Exercici 6:  13 


Aquest exercici  tractava  d’enrregistrar  la  nostre  veu  dient:  en  aquesta pel∙licula  os mostrarè les  imatges   més  destacades  de  les  meves  últimes  vacances.  I  un   cop  teníem  enrregistrada  la  nostre  veu  posar  de  fons  una  música  i  amb  l’eina  d’envolupant avaixar  el soroll  de  la  música  a  l’hora que parlem nosaltres i tornar­la a pujar quan acabem. 

Exercici 8:  Aquí haviem d’enrregistrar simplement un vídeo de 20 segons on parlessim.               

14


Exercici 10a:  En aquest exercici havíem de recitar un emberbussament que ens proposava el llibre. 

Exercici 10b:  En  aquest  exercici haviem d’utilitzar l’emberbussament de l’exercici  anterior,  primer col∙locavem  l’original,  desprès vam  fer  tres  copies  que  anirien  a  continuació.  La  primera  li vaig pujar el to de  la  veu  (veu  aguda),  a la segona li vaig abaixar  (veu greu) el to de la veu i a la tercera li vaig haver  d’augmentar la velocitat de la parla.                15 


Exercici 11:  Aquest exercici consisitia en colocar l’exercici 10b i posar­li una música de fons. 

  Podcast  El  podcàsting  és  una  manera  online  de  poder  escoltar  arxius  de  so  ja  sigui  musica  o  radio  en  qualsevol  moment  encara  que  fagi  temps  que   s’hagin  enregistrat.  Així  és  millor  que  la  radio  normal  on   si  arrives  tard  et  perds  el  teu  programa  preferit.  Aquests  podcasts  es  poden  descarregar en el teu reproductor de música preferit: Ipod, Ipad, movil…  Goear  Goear  és   una  pàgina  web  on  pots  penjar  els  teus  propis  podcasts  i  on  pots  escoltar  els  dels  demès.  La  gran  avantatge  d’aquest  lloc  web és que si tens molta  musica  i  no  vols  que  t’ocupi molt  de l’espai  de  la  teva memòria nomes fa falta que  la pugis a goear i quedarà en el núvol.  Enllaç a Goear  El meu perfil en Goear  16 


El meu podcast 

    El meu compte en Goear  En  el  goear  ens  vam  crear  un  compte  per  desprès  poder  exportar  els  nostres  treballs.  El  problema  era  què  els  arxius  de  l’Audacity  eren  arxius aup.  i per  anar bé a l’hora d’exportar­los al  goear els  arxius havien de ser universals per tant  vam haver d’exportar tots els nostres treballs a  format mp3. Vam exportar els exercicis: 3,5,6,8,10a,10b i 11.    Playlist  Una   de  les  activitats  opcionals  en  Goear  era  crear  una  playlist  que  consisteix  en  escollir  cançons  que  vulguis o  que  t’agradin  i  les  afegeixes  en  una carpeta amb el nom que vulguis i en  aquella  carpeta  hi  hauran  les  cançons  que  hagis  escollit.  Aquest  tipus  de  carpeta  és  lo  que  anomenem playlist.              17 


Windows Movie Maker 

El  windows movie  maker és un programa de Microsoft que serveix per crear vídeo ja sigui  per  mitjà de foto­muntatges  o  posant  vídeos.  És un  programa d’edició de vídeo força fàcil  d’utilitzar.    Activitat  Per a poder fer el nostre vídeo vam haver de seguir un conjunt de passes:  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vam anar a “T” i desprès a la carpeta d’informàtica.  Havíem d’agafar la carpeta anomenada 4 i copiar­la a la nostre carpeta.  Un cop ho tenien, passar totes les fotografies i un vídeo al windows movie maker  Visualitzar el vídeo i totes les fotografies que hi apareguessin esborrar­les.  Passar  a  guió  gràfic(mode  de  visualització  de  diapositives)  i  ordenar  les  fotografies i el vídeo.  Posar­li efectes i transicions a les diapositives.  Aplicar títols i crèdits entre les diapositives.   Exportar el vídeo a format més universal.  Penjar el vídeo al nostre compte de YouTube.  

Enllaç al vídeo de youtube:https://www.youtube.com/watch?v=6lnz6itoilc    Projecte L’escola del Futur  Guió del Projecte  ●

treballar tots  els  alumnes  amb  tablets i  poder  projectar  amb  el  “docs/drive” a la pissarra  els deures.  ● que el Xavi utilitzi l’internet del mobil per utilitzar les tablets  18 


● ● ● ● ● ● ●

que el que escrigui el professor a la pissarra aparegui a les tablets  tirem la motxilla a la brossa (imatge)   també tirar a la brossa: calendari, llibres, calculadora, etc.  tot online  menys contaminació  guanyar temps perquè pots guardar els documents  el  professor  fa  un  document  i  l’envia  a  la  pissarra  i  a  les  tablets   dels  alumnes.  es  pot  utilitzar el docuemt pel següent any 

  Estructura vídeo  Introducció  1. tristor(blanc i negre, amb les motxilles),  2. Noia (Ari) tira motxilla i tot el contingut a la basura  3. Felicitat (tablets)  4. Vídeo: classe (Sílvia escrivint a la tablet i que es projecti a la pissarra)  5. Professor (xavi) treballant a casa  6. El professor transporta per hiperespai els deures a la pissarra  7. Alumne capta els apunts a la tablet i edita el contingut (Agus)      Vídeo  Primer  de  tot  ens  van  explicar en  que  consistia  el  projecte  i  vam estar mirant vídeos de treballs  d’altres  anys  per  a  informar­nos  bé  sobre  que  tractava.  Un  cop  vam  tenir  escrit  el  guió,  els  passos que vam seguir van ser els següents:  1. Vam  sortir  al  passadís  per  a  fer  les  fotografies  en  blanc  i   negre  i  en  color  del  abans  i  desprès  de  l’arrivada  de  l’avenç  tecnològic  a  l’institut.  Las   vam  fer  amb  un  Samsung  Galaxy  SIII  mini  de  5Mpíxels.  En  acabar  teníem  dues  fotografies:  una  on  es  veia  els  alumnes amb motxilles tristos i un altre on l’Ariadna llençava la seva motxilla a la brossa.  2. Un  cop  vam  tenir  les  fotografies  ens  vam centrar  en  el  primer  vídeo  on  el Xavi simulava  ser  el  professor  que  entrava  a  la classe amb la seva tablet i passava amb un cop de ma  de la tablet cap a la pantalla la informació que volia mostrar als alumnes.  3. A  la  següent  classe vam  portar  les  tablets  per  a  poder  fer  el segon vídeo on es veia a la  Ariadna,  a  la  Sílvia i  al Xavi  escrivint  amb  tablets  davant  de la  pissarra i a continuació es  veu  com   a  la   pissarra  es  va escrivint el  que  els  alumnes  estan  fent.  També  vam  fer la  tercera fotografia on estem amb les tablets a les mans i molt contents.  4. Vam  fer  dues  gravacions  on  sortia  l’Agustina  agafant  el   text  de  la  pissarra  digital  i  editant­lo  amb  la tablet  per  escenificar  així que ja el tenia i que treballava amb ell. També  vam enregistrar l’Agustina i la Sílvia parlant amb l’Audacity.  5. La  tasca  ara  era  mirar  quan  duraven  els  vídeos  i  aleshores  escollir  música per cada un  d’ells.  La  música  la  vam haver  de  buscar  en  una  pàgina  anomenada creative commons  19 


on la musica que hi ha és musica sense copyright.  6. Comencem  el  muntatge del vídeo amb el Movie Maker, primer ens organitzem els vídeos  per  saber  quins  aniran  primer  i quins desprès, el problema que vam tenir era que amb el  Windows  Movie  Maker  com  els vídeos els havíem fet amb el móbil no admetia el format i   vam haver de canviar­los a .avi amb un programa d’internet.  7. Vam  silenciar  i  convertir  el  format  de tots  els  videos.  Un  cop  teniem  els  videos  bé  vam  posar­ho  tot  al  Movie  Maker:  les  imatges,  la  musica,  els  videos…  I  vam  ordenar­los   i  colocar­los  on  tocava. Vam  tenir problemes  amb  cançons  que  eren massa llargues i ho  vam solucionar.  8. No  vam   posar  cap  efecte  ja  que  no  voliem  que  canvies  res   però  si  vam  posar  translacions entre els videos i imatges.  9. Vam posar titols al principi i al final i entre cada nou tema amb una petita explicació.  10.  Finalment ho vam guardar amb format wmv. Estem molt orgullosos del resultat. 

  Penjar el vídeo al YouTube  Un  cop  el  vídeo  del  projecte  ja  estava  muntat  era  la  hora  de  penjar­lo  al  YouTube.  Primer  vaig  entrar  al  YouTube  i  vaig anar a dalt a la dreta al costat de l’engranatge on posa “Penja”. S’em va  obrir  una  pàgina  on  em  posava  “Selecciona  fitxers  per  penjar”  i  clicant a  sobre  vaig  anar  a  “T”  desprès  a  “Informàtica”  i  desde  allà  a  “INF3”  on  tenim  la  carpeta  amb   el  nom  de  “Projecte  Agus,Ari,Sot,Silv”  i  allà  estava el  vídeo.  El  vídeo  amb  el  nom  de  “multimedia”  ocupa 19,5Mb i va  tardar  1  minut en carregar­se al YouTube. Com a nom el projecte  s’anomena xsoto_Multimedia i  a  delscripció  li  he  posat:  “Aquest  vídeo  ha  estat  realitzat  per  un  grup  de 4  alumnes  de  l'institut  Pere  Ribot”.  Com   ha  etiquetes  té:  L’escola  del  futur,  la  escuela  del  futuro,  la  tecnologia  en  la  escola, the school of the future, better school better children.    Enllaç al vídeo                                 20 


Web 2.0 

La  web  2.0  és  un tipus  de pagina web  que  va ser creada no fa masses anys i que va comportar  una  revolució  en l’Internet conegut. Abans només una persona podia crear la web en un servidor  i  nomès  ells  podia editar­lo.  Això  era amb la web 1.0. Ara  amb la 2.0 algú pot crear aquesta web   en  un  servidor  però  pot  ser  treballada  i  modificada  per  altres   persones  a través  d’Internet.  Un  exemple molt clar de la web 2.0 són els blocs.    Bloc  Un  bloc  és  un  lloc  web  fàcil  de crear  i  fàcil  de  mantenir  on  una  persona  (o diverses) publica de  forma  instantània  a  Internet.  A  les webs tradicionals,  la creació  i el  manteniment són operacions  per  a  les  quals  cal  tenir  coneixements  de  llenguatges  específics,  a part  que  la  publicació no  és  immediata, cal actualitzar­la al servidor.    Dues coses distingeixen els blocs:   ● l'escriptura és fàcil  ●

ens poden seguir, i per tant veure les nostres idees 

Parts d’un bloc:  ●

Capçalera : la fan el nom o títol del bloc. 

Article, entrada  o  post:  és el cos del bloc, on escrivim periòdicament per expressar les  nostres  idees.  Pot  ser  tan  llarg  com  es  vulgui  i  les  entrades  es  col∙loquen  en  ordre  cronològic.  

Barra lateral  (sidebar):  La  barra  lateral  és  on  posem  coses  de  contingut estàtic  com  per exemple: un buscador, música, etc. 

Peu de  pàgina:  en  aquest  espai  podem  posar  dades rellevants i de caràcter fix com és  una adreça de contacte, un telèfon o un fax.   

   

21


Blogger   Blogger  és   un  dels  molts  serveis  de  google  que  et  permet  d’una  manera  molt  senzilla  publicar  un  bloc  a  Internet.  L’únic  que  es   necessita  és  una  comte de Google.    El Meu Blog        La nostre tasca:  Ens  van  encomanar  la feina de crear un bloc in parléssim del viatge de fi de curs que van fer els  meus  companys.  Com  que  jo no  hi  vaig  anar  vaig  decidir  fer­ho  sobre  un viatge que  vaig  fer  a  Estats Units feia uns anys. Un cop teníem les fotografies del viatge ja vam poder començar:  1. Primer  de  tot   vam  anar  a  Blogger,  i  aleshores  vam  crear­nos  un  comte.  Com   que  treballem  en  un  mateix  servidor  vam  haver  de  crear­lo  a  casa  nostre  ja  que  al  institut  només permetia crear­ne un.  2. Amb  el   comte  creat  vam  posar  el  títol  i  subtítol  del  nostre  bloc.  També  vam  elegir  una  plantilla  que  fos  adient  ja  que  depenen  del  tipus de  plantilla et canviaria el tipus de lletra i  l’efecte   que  et  provoca  a  la  vista.  Jo  vaig  creure  que  la  millor  opció  era  en  la  secció  “Viatges” ja que d’això tractava el bloc.  3. Vam  començar  a  fer  entrades  que  són  publicacions,  primer  amb  una dient  que  havíem  creat  el  bloc   i  desprès  havíem  de  fer­ne  tres  més  sobre  el  viatge.  La  primera entrada  sobre  el  viatge  havia  de  parlar  sobre  l’anada,  jo  vaig escriure més o menys sobre el què  recordava  i  també  vaig  posar  una  fotografia  des  de  l’avió.   A la  segona  i  tercera  havíem  d’explicar  què  havíem fet, què havíem visitat, etc. En totes les entrades del viatge havíem  de  posar  un  enllaç  i  una  fotografia  però  també havíem de posar (només en una entrada)  un  àlbum   de  Picasa  i  un  vídeo. 

      22 


4. Ens van  introduir  en  el  que  eren  els  gadgets:  són   petites  aplicacions  que  poden  ser   executades,  s’acostumen  a  crear  per  ser  “empotrades”  en  una  pàgina  web  copiant  el  seu  codi  HTML.  El  primer   gadget  que  vam  posar  va  ser  un  en  el  que  havíem  de  posar  tres  enllaços  d’interès.  Desprès  ens  van  dir  que  posèsim  un  Voki   i  finalment  que  posèsim  música  al  bloc.  Posar­li  música  va  ser  complicat  al  principi  perquè  no  savia  com  podia  fer­ho  però  gràcies a una pàgina dintre  de xtt informàtica, on et deia tot el que   havies  de  fer,  vam  aconseguir  posar  música de YouTube en el bloc. Consistia en agafar  el  codi  HTML  del  vídeo  i  canviar­li  algunes  paraules  per  unes  altres  que  t’indicaven.

5. Per  acabar  ens  van ensenyar  que,  al  ser  un  projecte  de  l’institut  no podríem publicar­ho  per  treure’n   profit  però  que  si  que  podóem  posar­ho  amb  una  llicència  Creative  Commons.   A   la  pagina  web  de  creative  commons  ens  donava  opcions  que  li  podíem  atribuir  al   bloc,  com   per  exemple  si  volíem  que  poguès  ser  modificat  per  una  altre  persona  o  si  podía  ser  utilitzat per a que una  altre persona en treguès benefici. Un cop ja   estava escollit tot, es va crear un codi HTML que vam posar com a Gadget.  Voki  Un  voki  és un avatar que pots personalitzar perquè s’assembli a tu i el crees online a travès d’un  compte que et crees.  Creació del Voki  Bé  per  començar  has  de  triar  l’estil  de  persona  al  que   vols  que  s’assembli,  hi  ha   de  molts  tipus  però  només  uns  pocs  els  pots  utilitzar   de  manera  gratuïta.  Un  cop  tens  l’estil  de  persona  pots  començar  a  fer  que  s’assembli  a  tú per mitjà de canviar­li aspectes  físics  com:  la  boca,  la  grandària  del  cap,  el  color  dels  ulls,  la  mida  de  les espatlles, el color del cabell, etc… Quan ja s’assembla a  tu ja  pots  triar  la  seva   vestimenta  i  els  seus  complements,  com  per  exemple:  una  assuadora,  una  camisa,  samarreta,   unes  ulleres  de  sol  de  molts  diversos  estils,  el  tipus  de  cabell  i  d’altres.  Desprès  selecciones  el  tipus  de  fons  en  el  que  vols  que  es  situï,  pot  ser  un  bosc,  una muntanya, el mar, o inclús pots escollir un fons animat on  alguns  elements  es  mouen.  Ja  per  acabar  ens   van  dir  que  el  voki  havia  de   dir  alguna  cosa,  aleshores  vaig  anar  a  la  pestanyeta  de  23 


text, vaig  seleccionar  escriure­li  el  text  en  vés  de  parlar  jo  i  quan  estava  escrit  vaig triar  la  veu  que m’agradaria que tingués.     MÚSICA AL BLOC  Web on et diu com posar música    Per poder posar música al bloc vam necessitar ajuda d’una web que hi havia a xtt informàtica on  et   deia  com  podies  fer­ho.  Aquesta  web  et  deia  que  per  començar  anessis  a  YouTube  i  que  miressis  una  cançó  que  t’agradés.  Aleshores  anaves  a  sota  on  pos  “Comparteix”  despres  anaves a “Insereix”.                        Aleshores  t’apareix  un  codi però  que  no  és  el  que  necesitem,  per  aconseguir  el  que  volem  hm  d’anar  a  sota  on  t’aparèixen  tres  pestanyetes,   aleshores  hem  de  pitjar  la  pestanya  que   diu   “Utilitza el codi d'inserció anterior”.               Aleshores el codi canviarà al format què necessitem. 

24 


L’únic que  faltava  fer era posar un gadget per a codi HTML amb el nom música i inserir­ho. Però  si  ho   feiem  amb  el  codi  tal  i  com  l’haviem  agafat  s’ens  penjaria  el  vídeo  i  nosaltres  volem  la  música.  Per  a  tenir  només la  barra  de  control  de  la  música  era  necessari  fer  uns  petits  canvis  en  el  codi.  S’havia  de  canviar  en  els  llocs  on  posava width=”560” posar  width=”000”, on posava   height="315" posar height="010" i on posava version=3 canvir­ho a autoplay=1.      <object  width="560"  height="315"><param  name="movie"   value="//www.youtube.com/v/iCWrjt8hCZk?hl=ca_ES&amp;version=3"></param><param  name="allowFullScreen"  value="true"></param><param  name="allowscriptaccess"  value="always"></param><embed  src="//www.youtube.com/v/iCWrjt8hCZk?hl=ca_ES&amp;version=3"  type="application/x­shockwave­flash"  width="560"  height="315"  allowscriptaccess="always"  allowfullscreen="true"></embed></object>      <object  width="000"  height="010"><param  name="movie"   value="//www.youtube.com/v/iCWrjt8hCZk?hl=ca_ES&amp;autoplay=1"></param><param  name="allowFullScreen"  value="true"></param><param  name="allowscriptaccess"  value="always"></param><embed  src="//www.youtube.com/v/iCWrjt8hCZk?hl=ca_ES&amp;autoplay=1"  type="application/x­shockwave­flash"  width="560"  height="315"  allowscriptaccess="always"  allowfullscreen="true"></embed></object>      I ja ho podem inserir 

    Llicència  Un  cop  tenim  tot  el  bloc  llest només falta  posar­li  una  llicència.  Per  a  posar­li la  llicència, al ser  un  treball   propietat  de la  generalitat  no  podem  posar  una  llicència  privada  però  si  que  li  podem  posar   una   llicència  CC  (Creative  Commons).  Només  fa  falta  anar  a  la  web  de   Creative  Commons i  cliquem a “Llicència”.   Després  pitjem  on  posa:  “esta  web  os  perite  escoger  o  unir  las  condiciones  de  la  siguiente  lista”. 

25 


A continuació  haurem  d’omplir  un  seguit  de  caselles  que  finalment  resultaran  en  un  codi  HTML  que podrem col∙locar com a un gadget en el nostre bloc. 

        Pinterest 

Pinterest  és  una  xarxa  social  nova  on  mostres el que t’interessa, t’agrada, les teves inquietuds i  d’altres  per  mitja  d’imatges  o  vídeos.  L'objectiu  principal  de  Pinterest  és  unir  a  persones de tot   el món a través d'aquelles coses que troben interessants.    La nostre tasca  La  nostre  feina  consisitia  en  crear­nos  un  compte   de  Pinterest  i  a  continuació  fer  el  que  ens  diguèssin:  1. Fer­nos seguidors de la nostre professora, Carmen Royo. 

  26 


2. Fer­nos seguidors de tres companys nostres de classe 

3. Posar­nos  una  fotografia  de perfil  on  sortíssim  nosaltres  sense  necessitat  de  que fos el  cos sencer. 

4. Acceptar  l’invitació  de  la  nostre  professora  a  un  grup  creat  per  a  nosaltres  anomenat:  “Informàtica 3”.  5. Crear   tres   taulells:  Un   on  posèssim  tota  la  feina  que  havíem  realitzat  fins  al moment  i  dos més on tinguèssim les nostres aficions.  6. Passar els treballs del taulell de feina al grup d’informàtica. 

          27 


Codi QR  Un  codi  QR  és  un  nou  mètode  d’accés  ràpid  a  les  webs. Fa servir un  sistema semblant al dels  codis  de  barres.  Aquesta  tecnologia  va  ser  creada  a  Japó  el  1998.  Només  fa  falta  descarregar­te  una aplicació  en  el  mòbil  que et permetrà llegir amb la càmera el codi.  Són molt  fàcils de crear ja que només fa falta que introdueixis l’url de la web i inmediatament tel crea.    La nostre feina:  Ens  van  encomanar  que  ens descarreguèssim  al nostre mòbil dues aplicacions: una per a llegir  codis  QR  i un  altre per a crear­los. Després l’únic que havíem  de fer era crear  tres  codis QR: un  per  al  nostre  blog,  un  altre  per  al  nostre  vídeo  multimèdia  i  un  altre  per a  la nostre  compte  de  Pinterest.      Codi QR del Bloc           C odi QR Pinterest       Codi QR vídeo multimèdia     

    ISSUU 

  Aquest és l’enllaç al meu compte d’ISSUU: http://issuu.com/home    Issuu  és  un  servei  en  linea  que  et  permet  publicar   i  visualitzar   treballs  com  portafolis,  llibres,  revistes, etc…   28 


29

Portafolixaviersoto  

Treball realitzat a la optativa d'Informàtica de 4t d'ESO a l'INS Pere Ribot