Page 1

MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

MATERIALS I MODELS ELABORATS PER MESTRES, PROFESSORS i FORMADORS Preguem en feu un ús responsable i de caire estrictament personal.

PAUTA PEL DISSENY DE L’ACTIVITAT COOPERATIVA

1. Elecció de la metodologia cooperativa i justificació: -

Trencaclosques, puzzle. Tutoria entre iguals. Ensenyament recíproc. Grups d’investigació o treball per projectes.

2. Explicitació dels objectius, les competències i els continguts que es volen treballar a partir de l’activitat. 3. Realització dels equips i distribució-negociació de rols (pauta factors diversitat psicopedagògica, pauta rols...). 4. Temporalització i calendari: Previsió de les sessions i planificació de les accions en cada sessió. 5. Intervenció docent. Rol/tasques professors participants. 6. Pla d’equip. Formació d’alumnes. 7. Material necessari. Espais. 8. Criteris i instruments d’avaluació de l’activitat (auto-avaluació, co-avaluació, auto-avaluació de l’equip, reflexió d’equip,...). 9. Previsió dificultats i possibles solucions.

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 1


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

FACTORS DE DIVERSITAT PSICOPEDAGÒGICA

FACTORS

ALUMNES 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.RITME 2.CONEIXEMENTS PREVIS 3.PROCEDIMENTS 4.AUTONOMIA 5.PERSISTÈNCIA 6.AGRUPAMENT 7.MODALITATS D’INTERACCIÓ

1: (L)ENT, (M)ODERAT, (A)CCELERAT

2, 3, 4 i 5: (A)LTA, (M)ITJANA, (B)AIXA

6: PREFERÈNCIA (I)NDIVIDUAL, (P)ARELLA, (GP)PETIT, (GG)RAN, (GC)LASSE 7: (S)OLITARI, (D)OMINANT, (C)OOPERATIU, (P)ARTICIPATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 2

22

23

24

25


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

ROLS: Estructura de les tasques i del temps A) Rols que faciliten la formació i el funcionament de l’equip

B) Rols que contribueixen a consolidar i enfortir el treball en equip

A1. Responsable-coordinador

B1. Sintetitzador-recapitulador

(Coordina el material, controla el temps, fa respectar el torn de paraula...)

(Responsable de que el grup sintetitzi o recapituli els continguts treballats en forma d’esquemes, MC...)

A2. Secretari

B2. Verificador de la correcció

(Anota les decisions i els acords, omple els formularis...)

(Responsable de garantir que les respostes del grup siguin correctes...)

A3. Supervisor de l’ordre

B3. Verificador de la comprensió

(Controla el to de veu, evita la dispersió, controla la rotació de rols...)

(Responsable de que tots els membres de l’equip hagin comprès la informació, fa preguntes...)

A4. Animador-fomentador de la participació

B4. Incentivador de la discusió i el diàleg

(Anima i reforça, ofereix suport, fomenta la participació...)

(Responsable de procurar que els membres de l’equip donin respostes i prenguin decisions consensuades)

A5/B5. Observador (Registra la freqüència amb que els membres del grup adoptin comportaments o actituds adequades al rol que exerceixen)

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 3


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Nom i cognoms______________________________________

Escriu, primer en llapis, quines són les 5 qualitats que ha de tenir un bon tutor o tutora. Pensa què és per a tu un bon professor. L’ordre no és important, però respon amb sinceritat. Després, quan sentis el que han posat els teus companys, podràs si vols fer alguna modificació.

El bon tutor/a és... 1. ________________________________________________ 2. ________________________________________________ 3. ________________________________________________ 4. ________________________________________________ 5. ________________________________________________ Escriu, també en llapis, quines són les 5 qualitats que ha de tenir un bon tutorat o tutorada. Pensa que és per a tu un bon alumne. L'ordre no és important, però la sinceritat, sí. Després, quan sentis el que diguin els companys podràs, si vols, fer algun canvi.

El bon tutorat/ada és... 1. _______________________________________________ 2. ______________________________________________ 3. ______________________________________________ 4. ________________________________________________ 5. ______________________________________

Alumne tutor/a__________________________

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 4


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Alumne tutorat/ada_____________________________

El bon tutor/a és...

El bon tutorat/ada és...

Espai d’observacions (per afegir el que vulgueu) 1ª valoració

2ª valoració

3ª valoració

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 5


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

CÀRRECS DE L’EQUIP

Càrrec

Tasques a desenvolupar  Organitza i coordina el treball: indica què s’ha de fer i com s’ha de fer.  Manté l’ordre dins de l’equip: recorda a cada membre de l’equip quin és el seu rol i l’avisa si no l’exerceix. Coordinador i Ajudant  Demana ajuda a la mestra si surt algun problema, dubte o dificultat.  Fa respectar el torn de paraula.  Avisa els companys quan l’equip es desvia del tema o parla d’una altra cosa.  Fomenta la participació.  Pren nota de les decisions del grup. Secretari  Controla el temps de treball.  Omple els qüestionaris de l’equip.  Parla en nom de l’equip. Portaveu  Controla el to de veu .  Reparteix i recull el material necessari.  Organitza la neteja.  Té cura de l’ús del material. Organitzador de  Fa la llista del material de treball necessari material i li explica a la mestra.  Recorda els companys el material que han de dur de casa i s’assegura que tothom s’ho apunti a l’agenda.

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Nom

Pàgina 6


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

NORMES PER TREBALLAR EN EQUIP 1. Compartir-ho tot. 2. Treballar en silenci i, quan sigui necessari, parlar en veu baixa. 3. Demanar la paraula abans de parlar. 4. Acceptar les decisions de la majoria. 5. Ajudar els companys. 6. Demanar ajuda quan es necessiti. 7. No rebutjar l’ajuda d’un company. 8. Fer la feina que em toca. 9. Participar en tots els treballs i les activitats de l’equip. 10.Complir aquestes normes i ajudar els companys a complir-les.

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 7


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

PLA DE TREBALL D’EQUIP Equip:

Curs:

Data d’inici:

Data final:

Components de l’equip:

Distribució dels càrrecs: Càrrec:

Exercit per:

Objectius de l’equip: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 8


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Compromisos personals : Nom :

Marta Flores - GRAI- UAB

Compromís :

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 9


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

AVALUACIÓ PLA DE TREBALL D’EQUIP Equip:

Curs:

Data d’inici:

Data final:

Components de l’equip:

Distribució dels càrrecs: Com ha funcionat el nostre equip

Molt bé

Cal millorar Cadascú ha complert les tasques del seu càrrec Tots hem après Hem utilitzat el temps adequadament Acabem la feina dins el temps previst Ens ajudem els uns als altres Hem avançat en els objectius de l’equip Cadascú ha complert el seu compromís

Què és el que fem especialment bé?

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 10


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU En què hem de millorar?

Propostes de millora per al proper treball:

Valoració global:

Vist-i-plau: Alumnes:

Mestres:

Pares:

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 11


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 12


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 13


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 14


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 15


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 16


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 17


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

Font: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/unaexperienciadetreballcop.pdf

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

PĂ gina 18


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

AUTOAVALUACIÓ DE L’EQUIP

Font: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/unaexperienciadetreballcop.pdf

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 19


MATERIALS APRENENTATGE COOPERATIU

AUTOAVALUACIÓ DEL NOSTRE EQUIP Nom de l’equip: Distribució dels rols Com ha funcionat el nostre equip?

Ha de millorar (0 p.)

Bé(1p.)

Molt bé (2p)

1. Cadascú ha exercit les tasques que li pertocaven? 2. Tots hem après sobre els mètodes del treball cooperatiu?

3. Hem utilitzat el temps adequadament? 4. Ens hem ajudat mútuament? 5. Hem assolit els objectius de l’equip? Què és el que hem fet especialment bé? Què hem de millorar? Objetius pel pròxim Pla de l’Equip: Valoració global:

Supervisió del/la professor/a:

Font: http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/unaexperienciadetreballcop.pdf

Marta Flores - GRAI- UAB

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/

Pàgina 20

Materials apr cooperatiu  

jsdsakfj lkñsdñajlkdfas lklñkjklj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you