Page 1

Λ Ν Δ Κ Β Ο Η Ν Π ΞΟΝΛΖΞΗΑ

2 0 1 1

Ξέμπηη 3/11/11

΢ΓΗΔΗΛΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖ To Σρνιείν καο ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα λ απνθηήζνπλ ηα παηδηά ζπλήζεηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ζα δεκηνπξγήζνπλ κε ηηο δαζθάιεο ηνπο έλα ζνππιά πάλσ ζην νπνίν ζα ηξώλε θαζεκεξηλά ην κεζεκεξηαλό θαγεηό ζην ζπίηη ηνπο.

Γεςηέπα 7/11/11

ΖΚΔΟΑ ΞΝΙΔΚΗΘΖΠ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ Με αθνξκή ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ησλ Αξραγγέισλ Μηραήι θαη Γαβξηήι(8/11), πξνζηαηώλ ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, νη κηθξνί καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ ράξηηλα αεξνπιαλάθηα θαη ζα δξακαηνπνηήζνπλ ην κύζν ηνπ Δαίδαινπ θαη ηνπ Ίθαξνπ.

Ρπίηη 8/11/11

ΔΞΗΠΘΔΤΖ Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Junior Paradise (Μεηακόξθσζε, Τει: 210 2466466) όπνπ νη καζεηέο καο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Δλιά». Τν θόζηνο ηεο επίζθεςεο είλαη 8 εςπώ.

Ξέμπηη 17/11/11

ΔΞΔΡΔΗΝΠ 17ηρ ΛΝΔΚΒΟΗΝ΢ Τελ εκέξα απηή ζα γίλεη ν ενξηαζκόο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. Σύκθσλα κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο δε θα γίνοςν μαθήμαηα. Τα παηδηά ζα έξζνπλ ην πξσί ηε ζπλεζηζκέλε ηνπο ώξα, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εζληθή γηνξηή θαη ζα απνρσξήζνπλ από ην ζρνιείν κε ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία. Ζ ανασώπηζη ησλ παηδηώλ ζα γίλεη ζηιρ 12:00. Όζα παηδηά ζέινπλ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ θαη κεηά ηηο 12:00 ζηη θύλαξη έσο ηηο 4:00 κ. κ. κεηά από επηθνηλσλία κε ηε Γξακκαηεία. Τν δεύηεξν δξνκνιόγην ησλ ζρνιηθώλ ζα γίλεη ζηηο 3:00 μ. μ.

Πάββαηο 19/11/2011 Ώπα 11:00-13:00π.μ.

ΓΝΛΔΥΛ Café Τα Γνλέσλ Café είλαη ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ζέκαηα δηαπαηδαγώγεζεο θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπ γνλείο. Μεηά ηελ εηζήγεζε αθνινπζεί αλνηρηόο δηάινγνο-ζπδήηεζε κεηαμύ γνλέσλ θαη εηζεγεηώλ. Τελ εκέξα απηή έρνπκε πξνζθαιέζεη ηελ τςσολόγο κ. Σπιζηίνα Οαζιδάκη πνπ ζα κηιήζεη κε αθνξκή ην βηβιίν ηεο: «Μέπυ να λέυ ΝΣΗ» Παξαθαινύκε αλ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζην Γνλέσλ Café λα θάλεηε ηειεθσληθή θξάηεζε ζηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο. Η ζπκκεηνρή ζην Γνλέσλ Café είλαη ειεύζεξε.

Ρπίηη 22/12/11

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ Π΢ΛΑΛΡΖΠΖ Οη καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ππογπάμμαηορ πολιηιζηικών ζςνανηήζευν ζα ζπλαληήζνπλ ηε δσγξάθν Σόθη Κάξηεξ θαη ζα δσγξαθίζνπλ όκνξθεο δσγξαθηέο γηα λα ζηνιίζνπλ ην Σρνιείν. ΚΗΘΟΝΗ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΠ Σηα πιαίζηα ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο εξεπλώληαο ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ελιά, νη κηθξνί δαραξνπιάζηεο ζα κπεζνύλ ζηε ζξεπηηθή αμία ηνπ ιαδηνύ ,θηηάρλνληαο λόζηηκα αηνκηθά ιαδνθετθάθηα.

Ρπίηη 22 /11/11

Θςπιακή 27/11/2011 Ώπα 12:30 μ. μ.

«ΠΡΑΣΡΝΞΝ΢ΡΑ» ΠΡΝ BADMINTON Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπκε ζην θέαηπο Badminton ην δεκνθηιέο κπαιέην ηνπ Sergei Prokofiev από ηα κπαιέηα ζηνλ πάγν ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο. Τν ζρνιείν καο εμαζθάιηζε εληαία ηηκή ζηη Β’ Εώνη με κόζηορ 19 € γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. Παξαθαινύκε ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε λα ζηείιεηε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ρξήκαηα έυρ ηην Ρπίηη 15/11/2011.

/imerologionoepron  

http://www.xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2116/imerologionoepron.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you