Page 1

Μ Α Ρ Σ Ι Ο Τ 2 0 1 2 Γ ΄ Σ Α Ξ Η Κπξηαθή 4/3/12 10:30 π. κ.

OPEN DAY EVENT Ηκέξα γλσξηκίαο πνπ ζρεδηάζακε, ώζηε λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν καο λέεο νηθνγέλεηεο θαη λα ελεκεξσζνύλ νη νηθνγέλεηεο ηνπ Πξνλεπίνπ θαη ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ.

Tεηάξηε 7/3/12

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΗ ΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η Οη καζεηέο καο ηεο Γ΄ ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθώλ ζπλαληήζεσλ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην «Robby Right show» από εθπξόζσπν ηεο Burlington books.

΢άββαην 10/3/12 10:30 π. κ.

ΓΙΟΡΓΑΝΩ΢Η ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΤ ΓΡΟΜΟΤ (Α.΢.Ι.΢)-ΑΓΩΝΑ΢ ΠΟΓΗΛΑ΢ΙΑ΢ Τελ εκέξα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αγώλεο αλώκαινπ δξόκνπ, ιόγσ αλαβνιήο πνπ ζεκεηώζεθε ηνλ Φεβξνπάξην. Σηνπο αγώλεο ζα ζπκκεηάζρνπλ καζεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ Γ’-ΣΤ’ από όια ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΑΣΙΣ. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζην Άιζνο ηεο Ν. Φηιαδέιθεηαο δίπια ζηνλ Κέληαπξν. ΑΓΩΝΑ΢ ΠΟΓΗΛΑ΢ΙΑ΢ Τελ ίδηα κέξα κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ αλώκαινπ δξόκνπ ζα αθνινπζήζεη αγώλαο πνδειαζίαο καζεηώλ Γ’-Ση’ ηάμεο αλνηθηόο θαη γηα καζεηέο εθηόο ηνπ Σρνιείνπ κε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία.

Γεπηέξα 12/3/12 ή Σεηάξηε 14/3/12 Ώξα 5-8 κ.κ.

΢ΤΓΚΔΝΣΡΩ΢Η ΓΟΝΔΩΝ

΢άββαην 17/3/12 Ώξα 9:00- 10:30 π. μ.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ΢ ΓΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΓΚΟΤΡΟ

11:00-12:00 π. κ.

ΜΟΤ΢ΙΚΟ ΔΡΓΑ΢ΣΗΡΙ

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθέληξσζε γνλέσλ, όπνπ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζεηε κε ηνπο δαζθάινπο ησλ καζεηώλ γηα ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα παξαιάβεηε ηνπο ειέγρνπο ηνπ Β’ ηξηκήλνπ. Σε ζπλεκκέλε επηζηνιή κπνξείηε λα δείηε ζε πνηα από ηηο δύν εκεξνκελίεο ζα πξέπεη λα έξζεηε ζην Σρνιείν.

΢ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζα δηεμαρζεί ν κεγαιύηεξνο δηεζλήο εθπαηδεπηηθόο καζεκαηηθόο δηαγσληζκόο «Καγθνπξό» γηα καζεηέο από Β’-΢η’ ηάμε. Πεξηκέλνπκε όινπο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή. Τελ ίδηα εκέξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί Διεύζεξν Μνπζηθό Δξγαζηήξην γηα καζεηέο από ην Πξνλήπην έσο ηε Γ’ Σάμε. Τα παηδηά καζαίλνπλ από λσξίο λα αγαπνύλ ηε κνπζηθή, λα μεηπιίγνπλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη λα καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο έσο ηελ Σεηάξηε 14/3. Κόζηνο ζπκκεηνρήο 8 επξώ.


Μ Α Ρ Σ Ι Ο Τ 2 0 1 2 Γ ΄ Σ Α Ξ Η Κπξηαθή 18/3/2012 Ώξα 11:30-12:30 κ. κ.

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΢ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ

Παξαζθεπή 23/3/12 9:30 π. κ.

ΓΙΟΡΣΗ 25εο ΜΑΡΣΙΟΤ

Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπκε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ην Κπξηαθάηηθν Πξσηλό κε ζέκα “ Όπεξα, Μηνύδηθαι, παξακύζηα , ηξία ζε έλα”. Σην πξσηλό ζα αθνπζηνύλ έξγα Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Andrew Lloyd Webber, Νίθνπ Ξαλζνύιε θ.ά. Τν θόζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο είλαη 8 επξώ. Αλ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε παξαθαινύκε λα ζηείιεηε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα ρξήκαηα έσο ηελ Σεηάξηε 7/3.

Τελ εκέξα απηή νη καζεηέο ηεο Γ’ Τάμεο ζα παξνπζηάζνπλ ηε γηνξηή πνπ εηνίκαζαλ γηα ηελ επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηνπο γνλείο ηνπο πνπ ζα ήζειαλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ θαη ζηνπο καζεηέο ηεο Δ’ θαη Ση’ ηάμεο . Η απνρώξεζε ησλ παηδηώλ ζα γίλεη κε ζρνιηθό ζηηο 12:00 θαη ζηηο 15:00’. Όζνη γνλείο επηζπκνύλ λα κείλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε θύιαμε έσο ηηο 16:00 παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία. Κπξηαθή 25/3/12

ΠΑΡΔΛΑ΢Η 25εο ΜΑΡΣΙΟΤ Όπνηνο καζεηήο καο επηζπκεί κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπ ηελ παξέιαζε ησλ καζεηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηεο Δ΄ θαη ηεο ΢Σ’ ηάμεο πνπ ζα γίλεη ζηελ πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.

Παξαζθεπή 30/3/12

ΔΠΙ΢ΚΔΨΗ Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μνπζείν ΢πλαηζζεκάησλ (Καξαηδά 7, Λόθνο Φηινπάππνπ, Τει: 210 9218329) όπνπ νη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Πνηνο είκαη εγώ: Οη αλάγθεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα όλεηξά κνπ». Κόζηνο επίζθεςεο 7 €.

/imerologiomarg  

http://www.xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/3161/imerologiomarg.pdf