Page 1

Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο ΢ ΣΑΞΗ Γ’

2 0 1 2

΢άββαηο 4/2/12 10:30 π. κ.

ΓΙΟΡΓΑΝΧ΢Η ΑΓΧΝΧΝ ΑΝΧΜΑΛΟΤ ΓΡΟΜΟΤ (Α.΢.Ι.΢)ΑΓΧΝΑ΢ ΠΟΓΗΛΑ΢ΙΑ΢ Σν ζρνιείν καο σο κέινο ηνπ Α΢Ι΢, ησλ Αζιεηηθώλ ΢σλαληήζεωλ Ιδηωηηθώλ ΢τοιείωλ, δηνξγαλώλεη αγώλες αλώκαιοσ δρόκοσ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ Γ’-΢Σ’ από όια ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ Α΢Ι΢. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη, ζηο Άιζος ηες Ν. Φηιαδέιθεηας δίπια ζηνλ Κέληαπξν. Σελ ίδηα κέξα κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ αλώκαινπ δξόκνπ ζα αθνινπζήζεη αγώλας ποδειαζίας καζεηώλ Γ’-΢η’ ηάμεο.

Κσρηαθή 5/2/12

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ Η 2ε αγσληζηηθή ηνπ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Paradise (ηει: 210 2466466), γηα ηοσς καζεηές ποσ ζσκκεηέτοσλ ζηα καζήκαηα ηοσ minifootball. Η νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο ζα αληηκεησπίζεη ηελ νκάδα ηνπ St. Catherines.

Κσρηαθή 5/2/2012 Ώρα 11:30 π. κ.-12:30 κ. κ.

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΟ ΠΡΧΙΝΟ ΢ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Μέγαρο Μοσζηθής Αζελώλ ην Κσρηαθάηηθο Πρωηλό κε ζέκα «Μοσζηθές γάηες, κοσζηθοί γίγαληες θαη κηα εγτείρηζε… con brio!» Σα Κσρηαθάηηθα Πρωηλά είλαη πξνγξάκκαηα κύεζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζηε κνπζηθή κε δεκνθηιή έξγα ηνπ ζπκθσληθνύ ξεπεξηνξίνπ, ζρνιηαζκέλα θαη παξνπζηαζκέλα κε ηξόπν ειθπζηηθό από έκπεηξνπο κνπζηθνιόγνπο.

Σρίηε 7/2/12

ΔΠΙ΢ΚΔΦΗ Οη καζεηέο καο ζα επηζθεθηνύλ ηε Βηβιηοζήθε ηοσ Ιδρύκαηος Λαζθαρίδε (Πεηξαηάο, Σει:210 4297540-1-2), όπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζην νηθνινγηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Πες κοσ ηη τρεηάδεηαη». Η επίζθεςε δελ έρεη θόζηνο.

΢άββαηο 11/2/12 6:45 π. κ.-21:00 κ. κ. Πύιε Α-Οισκπηαθό ΢ηάδηο

ΔΚΓΡΟΜΗ ΢ΣΑ ΥΙΟΝΙΑ Η ΢ρνιή Χαηδήβεε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν θνιύκβεζεο Ρνή δηνξγαλώλεη εθπαηδεσηηθή εθδροκή ζηο τηολοδροκηθό θέληρο Καιαβρύηωλ όπνπ καζεηέο θαη γνλείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ καζήκαηα ζθη θαη λα ραξνύλ ην ρηόλη. Γειώζεης ζσκκεηοτής έως 8/2/12.


Σρίηε 14/2/12 Ώρα 9.30-11.00 π.κ.

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΗ ΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η Οη καζεηέο καο ηεο Γ΄ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ προγράκκαηος ποιηηηζηηθώλ ζσλαληήζεωλ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό

πξόγξακκα «Ο δεθάιογος ηοσ θαηαλαιωηή» από εξκελεπηέο ηνπ «Διιεληθού Παηδηθού Μοσζείοσ». Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδη ξόισλ ειεγθηώλ αγνξάο θαη εξεπλνύλ πξντόληα πνπ δηαζέηεη ην πνιπθαηάζηεκα πνπ έρεη ζηεζεί ζηελ ηάμε. ΢πκκεηέρνπλ ζε αμηνιόγεζε κε ζθνπό λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο’ Γεσηέρα 20/2/12

ΗΜΔΡΑ ΜΝΗΜΗ΢ Σν ζρνιείν καο ηελ εκέξα απηή ηελ έρεη θαζηεξώζεη ζαλ Ηκέρα Μλήκες γηα ηοσς Ιδρσηές ηοσ ΢τοιείοσ. Σα καζήκαηα ζα γίλνπλ θαλνληθά.

Παραζθεσή 24/2/12

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΙ Σελ εκέξα απηή ζα γίλεη αποθρηάηηθο πάρηη ζην ΢ρνιείν καο γηα λα ραξνύλ όια ηα παηδηά. Σα παηδηά ζα έξζνπλ ζην ΢ρνιείν ηελ θαλνληθή πξσηλή ώξα θνξώληαο αλ ζέινπλ ηελ απνθξηάηηθε ζηνιή ηνπο. Σα δξνκνιόγηα ησλ ζρνιηθώλ ζα γίλνπλ ζηης 13:00’ θαη ζηης 16.00’. Σα απνγεπκαηηλά καζήκαηα εθείλε ηελ εκέξα ζα γίλνπλ. Θα ελεκεξσζείηε εθηελώο ζε επόκελε επηζηνιή.

Γεσηέρα 27/2/12

ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Δε ζα γίλνπλ καζήκαηα ιόγσ ηεο αξγίαο ηεο Καζαξάο Δεπηέξαο. Σο ΢τοιείο εύτεηαη ζ’ εζάς θαη ζηα παηδηά θαιή ΢αξαθνζηή θαη λα περάζεηε ποιύ όκορθα ηο ηρηήκερο.

Κσρηαθή 4/3/12 10:30 π.κ.

OPEN DAY EVENT Ηκέρα γλωρηκίας πνπ ζρεδηάζακε, ώζηε λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν καο λέεο νηθνγέλεηεο θαη λα ελεκεξσζνύλ νη νηθνγέλεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δεκνηηθνύ θαη ηδηαίηεξα ηεο Α΄ηάμεο.

/imerologiogtaxi  

http://www.xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2842/imerologiogtaxi.pdf