Page 1

Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο ΢ ΣΑΞΗ E’

2 0 1 2

Παραζκεσή 3/2/12

ΔΠΙ΢ΚΔΦΗ Οη καζεηέο ηεο Ε ηάμεο ζα επηζθεθηνύλ ην Μοσζείο Λαϊκών Οργάνων (Δηνγέλνπο 1-3 ,Πιαηεία Αέξεδσλ, Σει: 210-3250198), όπνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα «Ας γνωρίζοσμε ηα ελληνικά μοσζικά όργανα/Κοσδούνια, κοσδοσνάκια ήτοι μαγικοί». Σν κόζηος ηεο επίζθεςεο είλαη 3 €.

΢άββαηο 4/2/12 10:30 π. μ.

ΓΙΟΡΓΑΝΧ΢Η ΑΓΧΝΧΝ ΑΝΧΜΑΛΟΤ ΓΡΟΜΟΤ (Α.΢.Ι.΢)ΑΓΧΝΑ΢ ΠΟΓΗΛΑ΢ΙΑ΢ Σν ζρνιείν καο σο κέινο ηνπ Α΢Ι΢, ησλ Αθληηικών ΢σνανηήζεων Ιδιωηικών ΢τολείων, δηνξγαλώλεη αγώνες ανώμαλοσ δρόμοσ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ Γ’-΢Σ’ από όια ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ Α΢Ι΢. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη, ζηο Άλζος ηης Ν. Φιλαδέλθειας δίπια ζηνλ Κέληαπξν. Σελ ίδηα κέξα κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ αλώκαινπ δξόκνπ ζα αθνινπζήζεη αγώνας ποδηλαζίας καζεηώλ Γ’-΢η’ ηάμεο.

Κσριακή 5/2/12

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ Η 2ε αγσληζηηθή ηνπ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Paradise (ηει: 210 2466466), για ηοσς μαθηηές ποσ ζσμμεηέτοσν ζηα μαθήμαηα ηοσ minifootball. Η νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο ζα αληηκεησπίζεη ηελ νκάδα ηνπ St. Catherines.

Κσριακή 5/2/2012 Ώρα 11:30 π. μ.-12:30 μ. μ.

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΟ ΠΡΧΙΝΟ ΢ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Μέγαρο Μοσζικής Αθηνών ην Κσριακάηικο Πρωινό κε ζέκα «Μοσζικές γάηες, μοσζικοί γίγανηες και μια εγτείριζη… con brio!» Σα Κσριακάηικα Πρωινά είλαη πξνγξάκκαηα κύεζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζηε κνπζηθή κε δεκνθηιή έξγα ηνπ ζπκθσληθνύ ξεπεξηνξίνπ, ζρνιηαζκέλα θαη παξνπζηαζκέλα κε ηξόπν ειθπζηηθό από έκπεηξνπο κνπζηθνιόγνπο.

΢άββαηο 11/2/12 6:45 π. μ.-21:00 μ. μ. Πύλη Α-Ολσμπιακό ΢ηάδιο

ΔΚΓΡΟΜΗ ΢ΣΑ ΥΙΟΝΙΑ Η ΢ρνιή Χαηδήβεε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν θνιύκβεζεο Ρνή δηνξγαλώλεη εκπαιδεσηική εκδρομή ζηο τιονοδρομικό κένηρο Καλαβρύηων όπνπ καζεηέο θαη γνλείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ καζήκαηα ζθη θαη λα ραξνύλ ην ρηόλη. Γηλώζεις ζσμμεηοτής έως 8/2/12.


Σρίηη 14/2/12

ΔΠΙ΢ΚΔΦΗ

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηε ΢οκολαηοποιεία Πασλίδη πνπ είρε αλαβιεζεί ην Ννέκβξην. Παραζκεσή 15/2/12 Ώρα 9.30-11.00 π.μ.

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΗ ΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η Οη καζεηέο καο ηεο E΄ ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ προγράμμαηος πολιηιζηικών ζσνανηήζεων ζα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό

πξόγξακκα «Γιεθνή προβλήμαηα-Ομαδικές Λύζεις» από εξκελεπηέο ηνπ «Δλληνικού Παιδικού Μοσζείοσ». Σα παηδηά πξαγκαηνπνηώληαο έξεπλα ζε έληππν πιηθό εληνπίδνπλ δηεζλή νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Γίλνληαη ελεξγνί πνιίηεο θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο ξεαιηζηηθέο ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπίζεη κε βαζηθό ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ. Γεσηέρα 20/2/12

ΗΜΔΡΑ ΜΝΗΜΗ΢ Σν ζρνιείν καο ηελ εκέξα απηή ηελ έρεη θαζηεξώζεη ζαλ Ημέρα Μνήμης για ηοσς Ιδρσηές ηοσ ΢τολείοσ. Σα καζήκαηα ζα γίλνπλ θαλνληθά.

Παραζκεσή 24/2/12

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΙ Σελ εκέξα απηή ζα γίλεη αποκριάηικο πάρηι ζην ΢ρνιείν καο γηα λα ραξνύλ όια ηα παηδηά. Σα παηδηά ζα έξζνπλ ζην ΢ρνιείν ηελ θαλνληθή πξσηλή ώξα θνξώληαο αλ ζέινπλ ηελ απνθξηάηηθε ζηνιή ηνπο. Σα δξνκνιόγηα ησλ ζρνιηθώλ ζα γίλνπλ ζηις 13:00’ και ζηις 16.00’. Σα απνγεπκαηηλά καζήκαηα εθείλε ηελ εκέξα ζα γίλνπλ. Θα ελεκεξσζείηε εθηελώο ζε επόκελε επηζηνιή.

Γεσηέρα 27/2/12

ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Δε ζα γίλνπλ καζήκαηα ιόγσ ηεο αξγίαο ηεο Καζαξάο Δεπηέξαο. Σο ΢τολείο εύτεηαι ζ’ εζάς και ζηα παιδιά θαιή ΢αξαθνζηή και να περάζεηε πολύ όμορθα ηο ηριήμερο.

Κσριακή 4/3/12 10:30 π.μ.

OPEN DAY EVENT Ημέρα γνωριμίας πνπ ζρεδηάζακε, ώζηε λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν καο λέεο νηθνγέλεηεο θαη λα ελεκεξσζνύλ νη νηθνγέλεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δεκνηηθνύ θαη ηδηαίηεξα ηεο Α΄ηάμεο.

/imerologioetaxi  

http://xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2842/imerologioetaxi.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you