Page 1

Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο ΢ ΣΑΞΗ Δ’-Ε’

Κςπιακή 22/1/12 11:00 π. μ.

ΛΤΡΙΚΗ ΢ΚΗΝΗ

Δεςηέπα 30/1/12

ΕΟΡΣΑ΢ΜΟ΢ ΣΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΥΩΝ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

΢άββαηο 4/2/12

ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢Η ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΤ (Α.΢.Ι.΢)-ΑΓΩΝΑ΢ ΠΟΔΗΛΑ΢ΙΑ΢

Οι μαθηηέρ από ηη Δ’ έωρ ηη ΣΤ’ ηάξη μποπούν να παπακολοςθήζοςν με ηιρ οικογένειέρ ηοςρ ηην παιδική όπεπα «Σο μαγικό βιολί» ηηρ Εθνικήρ Λςπικήρ Σκηνήρ, ζηο Θέαηπο Ολύμπια.

Με ηοςρ μαθηηέρ μαρ θα παπακολοςθήζοςμε ηη Θεία Λειηοςπγία ζηον Ιεπό Ναό Αγίαρ Σπιάδορ από ηιρ 8:30-10:00 π. μ. για να ηιμήζοςμε ηη μνήμη ηων ηπιών Ιεπαπσών. Μεηά ηο ηέλορ ηηρ Θείαρ Λειηοςπγίαρ οι δαζκάλερ θα μιλήζοςν ζηοςρ μαθηηέρ μαρ για ηο έπγο ηων ηπιών Ιεπαπσών αξιοποιώνηαρ διδακηικό ςλικό πος έσοςν εηοιμάζει οι μαθηηέρ ηηρ ΣΤ΄ ηάξηρ. Η ανασώπηζη ηων παιδιών θα γίνει ζηιρ 12:00. Όζα παιδιά θέλοςν μποπούν να παπαμείνοςν μεηά ηιρ 12:00 ζηη θύλαξη έωρ ηιρ 4:00 μ. μ. μεηά από επικοινωνία με ηη Γπαμμαηεία. ΔΡΟΜΟΤ

Το ζσολείο μαρ ωρ μέλορ ηος ΑΣΙΣ, ηων Αθληηικών ΢ςνανηήζεων Ιδιωηικών ΢σολείων διοπγανώνει αγώνερ ανώμαλος δπόμος με ηη ζςμμεηοσή μαθηηών ηων μεγαλύηεπων ηάξεων Γ’-ΣΤ’ από όλα ηα ιδιωηικά ζσολεία πος ανήκοςν ζηον ΑΣΙΣ. Οι αγώνερ διοπγανώνονηαι, ζηο Άλζορ ηηρ Ν. Φιλαδέλθειαρ δίπλα ζηον Κένηαςπο. Την ίδια μέπα μεηά ηη λήξη ηων αγώνων ανώμαλος δπόμος θα ακολοςθήζει αγώναρ ποδηλαζίαρ μαθηηών Γ’-Ση’ ηάξηρ.


/imerologiod-etaxi12  

http://www.xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2658/imerologiod-etaxi12.pdf