Page 1

Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο ΢ ΣΑΞΗ B’ ΢άββαηο 4/2/12 10:30 π.μ.

ΓΙΟΡΓΑΝΧ΢Η ΑΓΧΝΧΝ ΑΓΧΝΑ΢ ΠΟΓΗΛΑ΢ΙΑ΢

ΑΝΧΜΑΛΟΤ

2 0 1 2

ΓΡΟΜΟΤ

(Α.΢.Ι.΢)-

Σν ζρνιείν καο σο κέινο ηνπ Α΢Ι΢, ησλ Αθληηικών ΢σνανηήζεων Ιδιωηικών ΢τολείων, δηνξγαλώλεη αγώνες ανώμαλοσ δρόμοσ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ Γ’-΢Σ’ από όια ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ Α΢Ι΢. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη, ζηο Άλζος ηης Ν. Φιλαδέλθειας δίπια ζηνλ Κέληαπξν. Σελ ίδηα κέξα κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ αλώκαινπ δξόκνπ ζα αθνινπζήζεη αγώνας ποδηλαζίας καζεηώλ Γ’-΢η’ ηάμεο. Κσριακή 5/2/12

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ Η 2ε αγσληζηηθή ηνπ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Paradise (ηει: 210 2466466), για ηοσς μαθηηές ποσ ζσμμεηέτοσν ζηα μαθήμαηα ηοσ minifootball. Η νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο ζα αληηκεησπίζεη ηελ νκάδα ηνπ St. Catherines.

Κσριακή 5/2/2012 Ώρα 11:30 π. μ.-12:30 μ. μ.

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΟ ΠΡΧΙΝΟ ΢ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ

Παραζκεσή 10/2/12 Ώρα 11.00-12.30 μ.μ.

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΗ ΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η

Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Μέγαρο Μοσζικής Αθηνών ην Κσριακάηικο Πρωινό κε ζέκα «Μοσζικές γάηες, μοσζικοί γίγανηες και μια εγτείριζη… con brio!» Σα Κσριακάηικα Πρωινά είλαη πξνγξάκκαηα κύεζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζηε κνπζηθή κε δεκνθηιή έξγα ηνπ ζπκθσληθνύ ξεπεξηνξίνπ, ζρνιηαζκέλα θαη παξνπζηαζκέλα κε ηξόπν ειθπζηηθό από έκπεηξνπο κνπζηθνιόγνπο.

Οη καζεηέο καο ηεο B΄ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ προγράμμαηος πολιηιζηικών ζσνανηήζεων ζα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό

πξόγξακκα «Οι αγορές ηης οικογένειας» από εξκελεπηέο ηνπ «Δλληνικού Παιδικού Μοσζείοσ». Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα, ην εξεπλνύλ κπαίλνληαο ζε παηρλίδη ξόισλ κειώλ νηθνγέλεηαο θαη δηαρεηξίδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό. Επηπιένλ πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνηακίεπζεο σο κέζσ απόθηεζεο αγαζώλ.


΢άββαηο 11/2/12 6:45 π. μ.-21:00 μ. μ. Πύλη Α-Ολσμπιακό ΢ηάδιο

ΔΚΓΡΟΜΗ ΢ΣΑ ΥΙΟΝΙΑ

Γεσηέρα 20/2/12

ΗΜΔΡΑ ΜΝΗΜΗ΢

Η ΢ρνιή Χαηδήβεε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν θνιύκβεζεο Ρνή δηνξγαλώλεη εκπαιδεσηική εκδρομή ζηο τιονοδρομικό κένηρο Καλαβρύηων όπνπ καζεηέο θαη γνλείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ καζήκαηα ζθη θαη λα ραξνύλ ην ρηόλη. Γηλώζεις ζσμμεηοτής έως 8/2/12.

Σν ζρνιείν καο ηελ εκέξα απηή ηελ έρεη θαζηεξώζεη ζαλ Ημέρα Μνήμης για ηοσς Ιδρσηές ηοσ ΢τολείοσ. Σα καζήκαηα ζα γίλνπλ θαλνληθά. Παραζκεσή 24/2/12

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΙ Σελ εκέξα απηή ζα γίλεη αποκριάηικο πάρηι ζην ΢ρνιείν καο γηα λα ραξνύλ όια ηα παηδηά. Σα παηδηά ζα έξζνπλ ζην ΢ρνιείν ηελ θαλνληθή πξσηλή ώξα θνξώληαο αλ ζέινπλ ηελ απνθξηάηηθε ζηνιή ηνπο. Σα δξνκνιόγηα ησλ ζρνιηθώλ ζα γίλνπλ ζηις 13:00’ και ζηις 16.00’. Σα απνγεπκαηηλά καζήκαηα εθείλε ηελ εκέξα ζα γίλνπλ. Θα ελεκεξσζείηε εθηελώο ζε επόκελε επηζηνιή.

Γεσηέρα 27/2/12

ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Δε ζα γίλνπλ καζήκαηα ιόγσ ηεο αξγίαο ηεο Καζαξάο Δεπηέξαο. Σο ΢τολείο εύτεηαι ζ’ εζάς και ζηα παιδιά θαιή ΢αξαθνζηή και να περάζεηε πολύ όμορθα ηο ηριήμερο.

Σεηάρηη 29/2/12

ΔΠΙ΢ΚΔΦΗ Οη καζεηέο καο ζα επηζθεθηνύλ ην Μοσζείο Λαλαούνη (Καιηζπέξε 12 θαη Καξπάηηδσλ, Αθξόπνιε, Σει:210 9221044), όπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Σόηε ζηα τρόνια ηα παλιά, ιζηορία και παραμύθι ζηο Μοσζείο Κοζμήμαηος». Σν θόζηνο ηεο επίζθεςεο ήηαλ 4 €.

Κσριακή 4/3/12 10:30 π.μ.

OPEN DAY EVENT Ημέρα γνωριμίας πνπ ζρεδηάζακε, ώζηε λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν καο λέεο νηθνγέλεηεο θαη λα ελεκεξσζνύλ νη νηθνγέλεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δεκνηηθνύ θαη ηδηαίηεξα ηεο Α΄ηάμεο.

/imerologiobtaxi  

http://xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2842/imerologiobtaxi.pdf

/imerologiobtaxi  

http://xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2842/imerologiobtaxi.pdf