Page 1

Φ Δ Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο ΢ ΣΑΞΗ A’ ΢άββαηο 4/2/12 10:30 π. κ.

ΓΙΟΡΓΑΝΧ΢Η ΑΓΧΝΧΝ ΑΓΧΝΑ΢ ΠΟΓΗΛΑ΢ΙΑ΢

ΑΝΧΜΑΛΟΤ

2 0 1 2

ΓΡΟΜΟΤ

(Α.΢.Ι.΢)-

Σν ζρνιείν καο σο κέινο ηνπ Α΢Ι΢, ησλ Αζιεηηθώλ ΢σλαληήζεωλ Ιδηωηηθώλ ΢τοιείωλ, δηνξγαλώλεη αγώλες αλώκαιοσ δρόκοσ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ Γ’-΢Σ’ από όια ηα ηδησηηθά ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζηνλ Α΢Ι΢. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη, ζηο Άιζος ηες Ν. Φηιαδέιθεηας δίπια ζηνλ Κέληαπξν. Σελ ίδηα κέξα κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ αλώκαινπ δξόκνπ ζα αθνινπζήζεη αγώλας ποδειαζίας καζεηώλ Γ’-΢η’ ηάμεο. Κσρηαθή 5/2/12

ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ Η 2ε αγσληζηηθή ηνπ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Paradise (ηει: 210 2466466), γηα ηοσς καζεηές ποσ ζσκκεηέτοσλ ζηα καζήκαηα ηοσ minifootball. Η νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο ζα αληηκεησπίζεη ηελ νκάδα ηνπ St. Catherines.

Κσρηαθή 5/2/2012 Ώρα 11:30 π. κ.-12:30 κ. κ.

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΟ ΠΡΧΙΝΟ ΢ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ

Παραζθεσή 10/2/12 Ώρα 9.30-10.30 π.κ.

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΗ ΢ΤΝΑΝΣΗ΢Η

Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Μέγαρο Μοσζηθής Αζελώλ ην Κσρηαθάηηθο Πρωηλό κε ζέκα «Μοσζηθές γάηες, κοσζηθοί γίγαληες θαη κηα εγτείρηζε… con brio!» Σα Κσρηαθάηηθα Πρωηλά είλαη πξνγξάκκαηα κύεζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζηε κνπζηθή κε δεκνθηιή έξγα ηνπ ζπκθσληθνύ ξεπεξηνξίνπ, ζρνιηαζκέλα θαη παξνπζηαζκέλα κε ηξόπν ειθπζηηθό από έκπεηξνπο κνπζηθνιόγνπο.

Οη καζεηέο καο ηεο Α΄ ηάμεο ζηα πιαίζηα ηνπ προγράκκαηος ποιηηηζηηθώλ ζσλαληήζεωλ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό

πξόγξακκα «Οη αγορές ηες οηθογέλεηας» από εξκελεπηέο ηνπ «Διιεληθού Παηδηθού Μοσζείοσ». Σα παηδηά πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα, ην εξεπλνύλ κπαίλνληαο ζε παηρλίδη ξόισλ κειώλ νηθνγέλεηαο θαη δηαρεηξίδνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό. Επηπιένλ πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνηακίεπζεο σο κέζσ απόθηεζεο αγαζώλ.


΢άββαηο 11/2/12 6:45 π. κ.-21:00 κ. κ. Πύιε Α-Οισκπηαθό ΢ηάδηο

ΔΚΓΡΟΜΗ ΢ΣΑ ΥΙΟΝΙΑ

Γεσηέρα 20/2/12

ΔΠΙ΢ΚΔΦΗ

Η ΢ρνιή Χαηδήβεε ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν θνιύκβεζεο Ρνή δηνξγαλώλεη εθπαηδεσηηθή εθδροκή ζηο τηολοδροκηθό θέληρο Καιαβρύηωλ όπνπ καζεηέο θαη γνλείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ καζήκαηα ζθη θαη λα ραξνύλ ην ρηόλη. Γειώζεης ζσκκεηοτής έως 8/2/12.

Οη καζεηέο καο ζα επηζθεθηνύλ ηελ Παρακσζοτώρα (Αλαπαύζεσο 14 θαη Σπξηαίνπ 1, Μεηο Σει:210 9216346), όπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ θνπθινζεαηξηθή παξάζηαζε «Ο Σδαθ θαη ε καγηθή θαζοιηά» Σν θόζηνο ηεο επίζθεςεο είλαη 7 €. Γεσηέρα 20/2/12

ΗΜΔΡΑ ΜΝΗΜΗ΢ Σν ζρνιείν καο ηελ εκέξα απηή ηελ έρεη θαζηεξώζεη ζαλ Ηκέρα Μλήκες γηα ηοσς Ιδρσηές ηοσ ΢τοιείοσ. Σα καζήκαηα ζα γίλνπλ θαλνληθά.

Παραζθεσή 24/2/12

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΙ Σελ εκέξα απηή ζα γίλεη αποθρηάηηθο πάρηη ζην ΢ρνιείν καο γηα λα ραξνύλ όια ηα παηδηά. Σα παηδηά ζα έξζνπλ ζην ΢ρνιείν ηελ θαλνληθή πξσηλή ώξα θνξώληαο αλ ζέινπλ ηελ απνθξηάηηθε ζηνιή ηνπο. Σα δξνκνιόγηα ησλ ζρνιηθώλ ζα γίλνπλ ζηης 13:00’ θαη ζηης 16.00’. Σα απνγεπκαηηλά καζήκαηα εθείλε ηελ εκέξα ζα γίλνπλ. Θα ελεκεξσζείηε εθηελώο ζε επόκελε επηζηνιή.

Γεσηέρα 27/2/12

ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Δε ζα γίλνπλ καζήκαηα ιόγσ ηεο αξγίαο ηεο Καζαξάο Δεπηέξαο. Σο ΢τοιείο εύτεηαη ζ’ εζάς θαη ζηα παηδηά θαιή ΢αξαθνζηή θαη λα περάζεηε ποιύ όκορθα ηο ηρηήκερο.

Κσρηαθή 4/3/12 10:30 π.κ.

OPEN DAY EVENT Ηκέρα γλωρηκίας πνπ ζρεδηάζακε, ώζηε λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν καο λέεο νηθνγέλεηεο θαη λα ελεκεξσζνύλ νη νηθνγέλεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δεκνηηθνύ θαη ηδηαίηεξα ηεο Α΄ηάμεο.

/imerologioataxi  

http://xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/2842/imerologioataxi.pdf