Page 1

Ν Θ Ρ Υ Β Ο Η Ν Π ΡΑΜΖ Δ ’ Ρεηάξηε 12/10/11 (Δ1) θαη Ρεηάξηε 19/10/11(Δ2)

Θπξηαθή 16/10/11 Ώξα 11:3012:30κ.κ.

Γεπηέξα 17/10/11

2 0 1 1

ΔΞΗΠΘΔΤΖ Η εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εθπαηδεπηηθό θέληξν ηεο Actionaid (Αλδξνύηζνπ Οδπζζέα 3, Κνπθάθη, Τει: 210-9211029) όπνπ νη καζεηέο καο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Ζ εθπαίδεπζε είλαη δηθαίωκά κνπ». Τν θόζηνο ηεο επίζθεςεο είλαη 3 €. Θ΢ΟΗΑΘΑΡΗΘΝ ΞΟΥΗΛΝ ΠΡΝ ΚΔΓΑΟΝ Πξνγξακκαηίζακε γηα ηνπο καζεηέο καο θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ ην Θπξηαθάηηθν Ξξωηλό «From Russia with Love». Τα Θπξηαθάηηθα Ξξωηλά είλαη πξνγξάκκαηα κύεζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζηε κνπζηθή κε δεκνθηιή έξγα ηνπ ζπκθσληθνύ ξεπεξηνξίνπ, ζρνιηαζκέλα θαη παξνπζηαζκέλα κε ηξόπν ειθπζηηθό από έκπεηξνπο κνπζηθνιόγνπο. ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΖΚΔΟΑ ΔΜΑΙΔΗΤΖΠ ΡΖΠ ΦΡΥΣΗΑΠ Τελ εκέξα απηή, καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, ζα νξγαλώζνπλ παδάξη κε ζπηηηθέο λνζηηκηέο θαη γιπθίζκαηα. Καινύκε ηνπο κηθξνύο καζεηέο λα εληζρύζνπλ ην παδάξη ησλ παηδηώλ, ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ ζα δηαηεζνύλ ζην «Σακόγειν ηνπ Ξαηδηνύ».

Ξέκπηε 13/10/2011

ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖ Π΢ΛΑΛΡΖΠΖ Οη πνιηηηζηηθέο ζπλαληήζεηο είλαη έλα πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ έρεη ζηόρν νη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ πνηθίια ζέκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλωληθή δωή, ηελ πγεία, ηελ νηθνινγία, ηνλ πνιηηηζκό θ.α. Οη εηζεγεηέο ησλ ζπλαληήζεσλ είλαη εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιόγνη, ινγνηέρλεο, κνπζηθνί, εηδηθνί γηα θάζε ζέκα πνπ αλαπηύζζεηαη. Οη καζεηέο καο ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά, εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο. Οη καζεηέο ηεο Δ’ ηάμεο ζα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο Γπκλαζηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Ιαγνύ Θνξίλα θαη θ. Πάγηα Εαλ Ξηέξ κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα Γηαηξνθήο.(16/10)


Γεπηέξα 17/10/11 ή Ρεηάξηε 19/10/11 Ώξα 5-8 κ. κ.

Π΢ΓΘΔΛΡΟΥΠΖ ΓΝΛΔΥΛ Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθέληξωζε γνλέωλ, όπνπ νη γνλείο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηηο δαζθάιεο ησλ καζεηώλ θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ πξόνδν ηνπο.

Πάββαην 22/10/11 Ν ΚΗΘΟΝΠ ΞΟΗΓΘΗΞΑΠ ΠΡΝ Δ΢ΓΔΛΗΓΔΗΝ 11π.κ.-13 κ.κ.

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα-αθηέξσκα ζην βηβιίν «Ν κηθξόο πξίγθηπαο» ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξύκαηνο Δπγελίδνπ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εθδόζεσλ Παηάθε θαη Τεθηαθή Ξαξάζηαζε. Μπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή έωο ηελ Ξέκπηε 6/10 εθόζνλ ππάξρνπλ αθόκα ζέζεηο. Ρεηάξηε 26/10/11

ΘΔΗΑ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΗΑ Οη καζεηέο καο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηε Θεία Ιεηηνπξγία ζηνλ Ηεξό Λαό Αγίαο Ρξηάδνο από ηηο 8:30-10:00 π. κ. Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκό ηα καζήκαηα ζα ζπλερηζηνύλ θαλνληθά.

Ξέκπηε 27/10/11

ΓΗΝΟΡΖ ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΞΔΡΔΗΝ΢ Tελ εκέξα απηή δε ζα γίλνπλ καζήκαηα. Οη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο θαζώο θαη ηνπ ζεάηξνπ ηεο Δ’ θαη ΣΤ’ ηάμεο ζα εηνηκάζνπλ θαη ζα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηε γηνξηή ηεο 28 εο Οθησβξίνπ. Ρε γηνξηή ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη νη γνλείο ηωλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ . Ζ αλαρώξεζε ησλ παηδηώλ ζα γίλεη ζηηο 12:00. Όζα παηδηά ζέινπλ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ κεηά ηηο 12:00 ζηε θύιαμε έσο ηηο 4:00 κ. κ. κεηά από επηθνηλσλία κε ηε Γξακκαηεία. Τν δεύηεξν δξνκνιόγην ησλ ζρνιηθώλ ζα γίλεη ζηηο 3:00 κ. κ.

Ξαξαζθεπή 28/10/11

ΞΑΟΔΙΑΠΖ 28εο ΝΘΡΥΒΟΗΝ΢ Οη καζεηέο ηηο Δ’ θαη Πη’ ηάμεο ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ (πιαηεία Κσλζηαληηλνππόιεσο) ζηηο 11:00 π.κ. θαη ζηελ παξέιαζε (πιαηεία Διεπζ. Βεληδέινπ) ζηηο 12:00. Πην Πρνιείν ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ζηηο 9:50 π.κ. Μεηά ηελ παξέιαζε, πεξίπνπ ζηηο 1:00 κ.κ, παξαθαινύληαη νη γνλείο λα παξαιάβνπλ ηα παηδηά από ην ζρνιείν.

/emerologiookte11-12  

http://www.xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/imerologio/1889/emerologiookte11-12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you