Page 1

ΘΑ΢ΓΖΜΦΜΞΜΟ ΑΓΜΞΑ ΙΓ ΡΝΓΞΜ΢Α ΔΩΞΑ

ΞΖΣΓΖΟ ΗΑΖ ΓΗΝΘΕΛΓΖΟ!

Νάνηε ημ ιαπκό ζαξ απ΄ημ Ζζόγεημ (εκοδνείμ) θαη ακεβείηε στξ Δ΄1 1ξπ όοξυξπ κα δείηε ηη θενδίζαηε. Νάκς από 300 ιαπκμί θενδίδμοκ!

Αξ έπμομε ημ κμο μαξ πμύ θαη πμύ ρειά… ΗΓΞΑΟΙΑΠΑ! Ιαζεηέξ ηεξ Οη΄ ηάλεξ πενκμύκ παμμγειαζημί ακάμεζά μαξ θαη μαξ πνμζθένμοκ θνέζθα μηθνά γιοθίζμαηα.

ΓΡ΢ΜΗΜΟΙΜΟ Ηάζε έκα ακζνςπάθη ημ γεμίδμομε εοπέξ, γηα κα ηηξ «μεηαθένεη» ζε όιμ ημκ θόζμμ. Στημ αρλή Ισόγειξ

CYCLING CAFE Πμ γκςζηό θαθέ μαξ θέημξ αθηενςμέκμ ζηεκ πμδειαζία. Απμιαμβάκμομε οπένμπα νμθήμαηα θαη μμκαδηθά ζπηηηθά γιοθά θηηαγμέκα από ηηξ μεηένεξ ηςκ μαζεηώκ μαξ. Στξ Ποξμήπιξ Ισόγειξ

BAZAAR Γπηιεγμέκα βηβιία, ζπηηηθά γιοθά θαη γημνηηκέξ θαηαζθεοέξ Στξ Ν΄2 Ισόγειξ

ΒΖΒΘΖΜΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ θαη ΘΓΑΠΞΖΗΜ ΝΑΖ΢ΚΖΔΖ Μ ζογγναθέαξ Γηώνγμξ Ακηςκάθεξ μαξ πανμοζηάδεη ημ βηβιίμ ημο «Μ πεηζμαηάνεξ Γηάκκεξ θαη η’ αμίιεηα παηδηά» με ηνόπμ μμκαδηθό. Στξ Ν΄1 Ισόγειξ - Στιπ 6 μ. μ.

Ο΢ΜΘΖΗΜ ΠΑ΢ΡΔΞΜΙΓΖΜ Ρπένμπεξ πνηζημογεκκηάηηθεξ card-postal. Γνάρηε ημ μήκομά ζαξ θη εμείξ ζα ημ παναδώζμομε εκηόξ μα θη εθηόξ ημο Οπμιείμο! Στξ πλατύσκαλξ τξρ 1ξρ ξοόυξρ

ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ ΠΑΛΓΩΚ Γηα ημοξ μαζεηέξ ηεξ Α-Β-Γ-Δ-Γ ηάλεξ Δηαγςκηζμόξ μεγαιύηενεξ ζομμεημπήξ ζημ Bazaar. Γνάρηε ηα ζημηπεία ζαξ θαη ζηενίληε ηεκ ηάλε ζαξ. Πμ έπαζιμ ημο δηαγςκηζμμύ…. Γθδνμμή! Στξ Β΄1 1ξπ όοξυξπ SIMULTANE ΟΗΑΗΖΜΡ Μ δηεζκήξ μαηην θαη θμνοθαίμξ ζογγναθέαξ βηβιίςκ ζθαθημύ Ειίαξ Ημονθμοκάθεξ ακηαγςκίδεηαη με όιμοξ εμάξ μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ ηαοηόπνμκα! Δηλώστε σρμμετξςή από τιπ 6.30μ.μ. Ο αγώμαπ νεκιμά στιπ 7 μ. μ. Στξ Γ2 1ξπ όοξυξπ

BAZAAR: ΗΑΠΑΟΗΓΡΓΟ ΙΑΘΕΠΩΚ ΝΞΜΚΕΝΖΜΡ, ΚΕΝΖΜΡ, A1΄, Α2΄ TAΛΕΟ Στημ αίθξρσα Α΄2 1ξπ όοξυξπ

DEUTSCHER GESCHMACK

΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΖΑΠΖΗΓΟ ΠΟΑΚΠΓΟ

Ε ρεζηανηά μαξ. Γεοζηηθά ζμοβιάθηα θαη δεζηό θναζί με γενμακηθή ζοκηαγή! Στημ αρλή Ισόγειξ

Ιε ηεκ ηεπκηθή ημο decoupage δηαθμζμμύμε ηηξ δηθέξ μαξ μμκαδηθέξ οθαζμάηηκεξ ηζάκηεξ. Στξ Α΄1 1ξπ όοξυξπ


ΔΩΓΞΑΦΖΔΩ ΗΑΖ ΠΜ ΔΓΚΠΞΜ ΠΜ ΟΠΜΘΖΔΩ Δςγναθίδμομε όμμνθα ζημιίδηα θαη ηα ημπμζεημύμε ζημ δέκηνμ. Δναζηενηόηεηα θαηάιιειε γηα ημοξ μηθνμύξ μαξ επηζθέπηεξ Στξ Γ΄2 1ξπ όοξυξπ

ΠΜ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖ ΠΩΚ ΙΖΗΞΩΚ ΙΑΓΩΚ Γιάηε κα θηηάλμομε ηηξ δηθέξ μαξ πμιύπνςμεξ θμνώκεξ θαη κα δςγναθίζμομε γύρηκα ζημιίδηα. Στξ Γ΄2 1ξπ όοξυξπ

BAZAAR: ΗΑΠΑΟΗΓΡΓΟ ΙΑΘΕΠΩΚ Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1 ΠΑΛΕΟ Στημ αίθξρσα Στ΄2 2ξπ όοξυξπ

΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΖΑΠΖΗΜ ΒΓΟΠΖΑΞΖΜ Οημ γκςζηό μαξ πιέμκ βεζηηάνημ θςημγναθηδόμαζηε με ημοξ θίιμοξ μαξ ζηα πημ απίζακα background! Στξ θεατοάκι 2ξπ όοξυξπ. Στιπ 7 - 10 μ. μ.

ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΗΕ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕ

ΦΖΘΑΚΘΞΩΝΖΗΜ ΓΞΓΜ – ΑΚΘΞΩΝΜΖ ΑΓΑΝΕΟ

Φένηε μαδί ζαξ ηηξ παιηέξ πνηζημογεκκηάηηθεξ θάνηεξ θαη ζα δεμημονγήζμομε μαδί πμιύπνςμα θμοηάθηα θαη ζημιίδηα γηα ημ δέκηνμ μαξ. Στξ Α’1 1ξπ όοξυξπ

Γκεμενςζείηε γηα ημοξ ζθμπμύξ ημο παδανημύ μαξ θαη γηα ηε ζοκμιηθή δνάζε ηςκ ακζνώπςκ αγάπεξ. Στξ Ν ΄2 Ισόγειξ Νανμοζίαζε ζε video ημο θηιακζνςπηθμύ ένγμο ηςκ Ακζνώπςκ Αγάπεξ στιπ τάνειπ Στ΄1 και Στ΄2 2ξπ όοξυξπ

ΙΜΡΟΖΗΜ ΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΖΑΠΖΗΜ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖ

ΝΞΑΟΖΚΑ ΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ

Γιάηε κα παίλμομε μμοζηθά πνηζημογεκκηάηηθα παηπκίδηα θαη κα ροπαγςγεζμύμε βηώκμκηαξ μμοζηθέξ έκκμηεξ. Στξ Γρμμαστήοιξ 2ξπ όοξυξπ-Δήλωση σρμμετξςήπ από τιπ 4:30 μ. μ. Νηπίξ-Α΄τάνη- Στιπ 5 μ. μ Β΄, Γ΄, και Δ΄τάνηΣτιπ 5.45 μ. μ

Μη μαζεηέξ μαξ από ημ μάζεμα «Αγαπώ ημ Νενηβάιιμκ» έθηηαλακ έκα οπένμπμ επηδαπέδημ επηηναπέδημ μηθμιμγηθό παηπκίδη. Οαξ πενημέκμομε κα ημ παίλμομε μαδί. Στξ θεατοάκι 2ξπ όοξυξπ. Στιπ 4 - 6.30 μ.μ.

ΠΞΑΓΜΡΔΖΑ ΓΖΜΞΠΖΚΑ

ΝΑΔΑΞΖ ΑΚΠΑΘΘΑΓΕΟ ΒΖΒΘΖΩΚ!

Από ηε ΢μνςδία θαη ηεκ Μνπήζηνα ημο Οπμιείμο μαξ

Γιάηε κα επηιέλεηε βηβιία μόκμ με 2€ από ηε ζοιιμγή πμο μαδί δηαμμνθώζαμε.

Στξ Γρμμαστήοιξ 2ξπ όοξυξπ

Στιπ 7 μ. μ.

BAZAAR: ΗΑΠΑΟΗΓΡΓΟ ΙΑΘΕΠΩΚ Δ2΄, Γ1, Γ2, ΟΠ1, ΟΠ2 ΠΑΛΕΟ Στημ αίθξρσα Στ΄1 2ξπ όοξυξπ

Στημ αίθξρσα Γ΄1 2ξπ όοξυξπ

ΟΖΔΓΞΩΙΓΚΓΟ ΢ΑΚΠΞΜΡΘΓΟ Γιάηε κα δεμημονγήζμομε πνηζημογεκκηάηηθα ζημιηδάθηα με ηε δαζθάια μαξ θ. Ιανία Ιπαπά! Στξ Γογαστήοι Γικαστικώμ τξρ 3ξρ ξοόυξρ Στιπ 6 - 8 μ. μ

/2418_hartisdrastiriotiton3  

http://www.xatzivei.gr/sites/xatzivei.gr/files/pdf/events/2418_hartisdrastiriotiton3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you