Page 1

LA CONTRIBUCIÓ DE LES UNIVERSITATS A LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT


La Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) està vinculada a l’alt valor que tenen la ciència i la innovació en el progrés econòmic i social de qualsevol país. A través de la docència, la recerca i la transferència de coneixement, les universitats de la regió Vives desenvolupen una tasca molt especialitzada i han esdevingut agents de cooperació d’alta qualificació.


Un protagonisme creixent La Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) assumeix un creixement progressiu en el conjunt de la cooperació. Durant l’any 2011, les universitats de la regió Vives van aportar 4,8 milions d’euros al Pla Anual de Cooperació Internacional (PACI) del Ministeri d’Afers Estrangers de l’estat espanyol, el doble que 2 anys enrere i un 16% més que l’any 2010. La universitat és l’únic agent de cooperació que va augmentar la seua contribució neta l’any 2011.


Algunes claus

Avui, les universitats són «actors de gran rellevància» en la cooperació «pel seu reforç als sistemes d’educació superior dels països socis, i per la seua contribució al desenvolupament econòmic i social d’eixos països» (PACI 2012).

El treball de les universitats en la CUD és una tasca molt especialitzada, amb una alta qualificació en docència, recerca i transferència del coneixement.

Les universitats desenvolupen una intensa tasca de formació en cooperació, amb màsters, cursos de postgrau, programes de doctorat, beques, pràctiques i voluntariat, i de sensibilització de la comunitat universitària, amb exposicions i campanyes.

A més, la CUD de les universitats de la Xarxa Vives arriba actualment a més de 40 països empobrits i en vies de desenvolupament arreu del món.


En conclusió...

La CUD garanteix la màxima rendibilitat de la inversió en cooperació, en potenciar el desenvolupament de les universitats del sud i en possibilitar la millora de la formació al sector privat. 12 universitats de la regió universitària Vives aporten el 38% de la inversió en CUD a l’estat espanyol.

La CUD necessita recursos per enfortir la recerca en desenvolupament, els recursos humans i les estructures de cooperació de les universitats.


www.vives.org xarxa@vives.org

La contribució de les universitats a la cooperació al desenvolupament  

La Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) assumeix un creixement progressiu en el conjunt de la cooperació. Les universitats de l...

La contribució de les universitats a la cooperació al desenvolupament  

La Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) assumeix un creixement progressiu en el conjunt de la cooperació. Les universitats de l...

Advertisement