Page 1

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σήμερα, ........................., την ... του μηνός Μαΐου του έτους 2012, στους Θρακομακεδόνες Αττικής, οι υπογράφοντες αφενός Α) Χαράλαμπος Χριστοφοράτος του Γερασίμου, κάτοικος Αθηνών (οδός Ι. Πατάτσου αρ. 21, με Α.Φ.Μ. 122552982 Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών, αποκαλούμενος στο εξής «Εκμισθωτής», και αφετέρου Β) Aναστάσιος Κονταργύρης του Αντώνιου Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών (οδός Μελετοπούλου αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 133223934 Δ.Ο.Υ Ψυχικού και Α.Δ.Τ. Φ 019192/ Α.Τ. Ν. Ψυχικού, αποκαλούμενη στο εξής «Μισθωτής», συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής: Ο πρώτος συμβαλλόμενος «Εκμισθωτής», έχει στη πλήρη κυριότητα αυτού, νομή και κατοχή, μία ισόγεια κατοικία (υπ΄ αριθμ. 11) που βρίσκεται στους Θρακομακεδόνες Αττικής, στην οδό Αλιάκμονος αρ. 11, και αποτελείται από τους εξής χώρους: σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, λουτρό, συνολικής επιφανείας 26,40 μέτρων τετραγωνικών. Την ως άνω κατοικία ο εκμισθωτής δια του παρόντος εκμισθώνει προς την δεύτερη των συμβαλλομένων, «Μισθωτής», υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες: 1) ΔΙΑΡΚΕΙΑ H διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια και αρχίζει την …. ................ 2012 και λήγει την ….η ................. 2014.

2) ΜΙΣΘΩΜΑ Tο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) Ευρώ μηνιαίως για το πρώτο μισθωτικό έτος. Για το δεύτερο μισθωτικό έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί με πλαφόν αύξησης το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από της 10 εώς 15 κάθε μισθωτικού μήνα στον υπ’ αριθμό

(IBAN: _____________SWIFT/BIC

CODE:_0026.0499.81.01000.16617 ) Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί ο εκμισθωτής στην Tράπεζα ΕUROBANK και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή με το αποδεικτικό κατάθεσης της τραπέζης αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν το μηνιαίο μίσθωμα δίκαιο και ανάλογο με τη μισθωτική αξία του


ακινήτου τούτου και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να το αμφισβητήσουν. 3) Εγγύηση Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσης μίσθωσης, ο μισθωτής κατέβαλε σήμερα άτοκα στα χέρια του εκμισθωτή το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (350,00), του παρόντος επέχοντος θέση αποδείξεως. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος κατά το αυτό ποσό της αύξησης και θα επιστραφεί στην μισθώτρια μετά την εμπρόθεσμη κατά τη λήξη της μίσθωσης αποχώρησή της από το μίσθιο, την παράδοση του μισθίου και των κλειδιών του, και την ακριβή εν γένει τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συνομολογείται ότι η εγγύηση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί προς τα μισθώματα.

4) Χρήση Tο Μισθίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατοικία τoυ κ. Aναστάσιος Κονταργύρης του Αντώνιου Ιωάννη. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του Mισθίου καθώς και η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή.

5) ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το βρήκε της τελείας αρέσκειάς της, σε καλή κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που εκμισθώθηκε. Ο Εκμισθωτής παραδίδει το μίσθιο στον Μισθωτή για άμεση κατοικία και καθαρό. Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης ο Εκμισθωτής δεν έχει καμία

υποχρέωση συντήρησης,

αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο Μισθωτής


Ο Μισθωτής επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για επισκευή ή αντικατάσταση δαπάvαις της όπου οι ζημιές στo Μίσθιo, τα περιεχόμενα, ή στο κτήριο προέρχονται είτε λόγω κακής χρήσης του Mισθίου από την Μισθώτρια είτε από αμέλεια αυτής, είτε φιλoξεvoυμέvωv αυτής ή τρίτων προσώπων συνδεομένων καθ΄οιονδήποτε τρόπο με αυτήν. 6) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Απαγορεύεται

στην

Mισθώτρια

να

κάνει

οποιαδήποτε

τροποποίηση,

επισκευή

ή

μεταρρύθμιση στο μίσθιο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Eκμισθωτή, κάθε δε παράβαση που γίνεται, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του Mισθίου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα αποζημίωσης του Μισθωτή. Πάντως ο Eκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση με δαπάνες του Μισθωτή.

7) ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές,να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία ,την υγεία ,εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του

εκμισθωτή και των λοιπών ενοίκων του οικοδομικού

συμπλέγματος προς τους οποίους πρέπει να τηρεί την συμπεριφορά που πρέπει. Aπαγορεύεται στον Μισθωτή η κατάληψη άλλων η κοινοχρήστων χώρων του οικοδομικού συμπλέγματος στο οποίο βρίσκεται το Μίσθιο. Επίσης οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Εκμισθωτή για τυχόν κινδύνους ή ζημιές του Μισθίου, διαφορετικά ευθύνεται με αποζημίωση για φθορές και βλάβες που έγιναν στο μίσθιο εξ αυτής της αιτίας.

8) ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένη να επιτρέπει στον Eκμισθωτή ή σε αντιπρόσωπό του την επίσκεψη και λεπτομερή επιθεώρηση του μισθίου μια φορά κάθε τρίμηνο

μετά από

συνεννόηση με τον Μισθωτή, ως προς τον καθορισμό της ημέρας και ώρας, για να


διαπιστώνει την καλή και σύμφωνη με τους όρους της μίσθωσης χρήση του. Ο Eκμισθωτής μπορεί να συνοδεύεται από εμπειροτέχνη ή πραγματογνώμονα για να εξακριβώνει τις τυχόν φθορές ή μεταβολές του μισθίου. Ο Μισθωτής οφείλει να ανέχεται τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής του κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκεται το μίσθιο.

9) ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Kατά τη λήξη της μίσθωσης, ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς όχληση, να παραδώσει το μίσθιο στον Εκμισθωτή σε καλή κατάσταση όπως το παρέλαβε εκτός από την τυχόν φθορά από την συνήθη χρήση, διαφορετικά υποχρεούται σε καταβολή προς τον Eκμισθωτή ποσού ίσου με το 1/15 του μηνιαίου μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστερήσεως σαν ποινική ρήτρα καθώς και αποζημίωση για κάθε ζημιά που έπαθε ο εκμισθωτής εξ αιτίας και λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου. Στην περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει σε κατάλληλες ώρες την επίσκεψη του μισθίου σε αυτούς που επιθυμούν να το αγοράσουν καθώς και τους δύο τελευταίους μήνες της μίσθωσης, την επίσκεψη 2 φορές την εβδομάδα, για δύο εργάσιμες ώρες σε αυτούς που επιθυμούν να ενοικιάσουν στη συνέχεια το μίσθιο, μετά από συνεννόηση με τον εκμισθωτή. 10) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΤΕΛΗ Η Mισθώτρια υποχρεούται στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών και εισφορών σε σχέση με το μίσθιο (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης) εκτός από τον επιπλέον φόρο (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που βαρύνει τον Εκμισθωτή. Η διαδικασία που θα ακολουθείται σχετικά με την πληρωμή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. θα είναι η εξής: Η μισθώτρια θα καταβάλει το τέλος αυτό μαζί με τα υπόλοιπα τέλη που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ και εν συνεχεία θα αφαιρεί το ποσό που αναλογεί στο καταβληθέν Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από την επόμενη καταβολή ενοικίου. Τούτο θα αποδεικνύεται με αντίγραφο του εξοφλημένου λογαριασμού ΔΕΗ. Eπίσης, οι λογαριασμοί της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και νερού βαρύνουν την


Μισθώτρια. Η Μισθώτρια υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή του παρόντος να συνάψει με την Δ.Ε.Η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά της.

11) ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ H σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται απόλυτα και για κανένα λόγο δεν θεωρείται σαν τέτοια η παραμονή του Μισθωτή στο μίσθιο, για οποιονδήποτε λόγο, μετά τη λήξη της μίσθωσης. Εξάλλου το τυχόν ενοίκιο που έχει εισπραχτεί κατά τον χρόνο αυτό από τον Εκμισθωτή θα θεωρείται ως καταβολή σε αυτόν λόγω αποζημίωσής του (ποινική ρήτρα) για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου και όχι ως ρητή ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης.

12) ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού θα ισχύει μόνο αν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων και καταρτισθεί εγγράφως.

13) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Η μη εμπρόθεσμη καταβολή από τον Μισθωτή του μισθώματος και των λογαριασμών που αφορούν το μίσθιο και κάθε άλλη πρόσθετη υποχρέωση που αφορούν τον Μισθωτή ή η παράβαση οποιουδήποτε όρου του Συμφωνητικού ή του νόμου, παρέχει στον Εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση να αποβάλλει τη Μισθώτρια από το μίσθιο κατά τη σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά που υπέστη. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή η εγγύηση που δόθηκε. Οι κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων προς την Μισθώτρια μπορούν να γίνονται και στο μίσθιο μέχρι παραδόσεως των κλειδιών του.

14) ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ


Ο Μισθωτής έλαβε γνώση ότι στο μίσθιο ακίνητο είναι εγκατεστημένες και οι ακόλουθες ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες είναι ολοκαίνουργιες και σε πλήρη λειτουργία: Α) ψυγείο LG INOX Β) απορροφητήρας FOURLIS Γ) κεραμική εστία KORTING Δ) φούρνος KORTING INOX Ε) air condition δωματίου LG ΣΤ) air condition σαλονιού Galanz

Παράλληλα, υπάρχουν και κρυφοί φωτισμοί τοποθετημένοι σε κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο και υπνοδωμάτιο καθώς και σύστημα συναγερμού εν πλήρη λειτουργία. Τα ανωτέρω εντάσσονται στα όσα εκτενώς περιγράφονται στους όρους 5), 6) και 7) του παρόντος.

16) Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος όπως και κάθε διένεξη που τυχόν προκύψει από τα ανωτέρω για την μίσθωση αυτή, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν συμφωνητικό διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφτηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα αντίτυπο, ένα δε αντίτυπο θα κατατεθεί από τον Εκμισθωτή στην αρμόδια ΔOY μέσα στη νόμιμη προθεσμία από την ημερομηνία υπογραφής του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ


symfonitiko  

symfonitiko