__MAIN_TEXT__

Page 1

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2019

F Ö R S TA K VA R TA L E T Nettoomsättningen var 564 MSEK (504) Rörelseresultatet uppgick till 71 MSEK (61) Resultat före skatt uppgick till 67 MSEK (56) Resultat efter skatt uppgick till 52 MSEK (43) Resultat per aktie var 3:74 SEK (3:11)

XANO INDUSTRI AB (PUBL)


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 2

V D : S KO M M E N TA R E R T I L L KO N C E R N E N S UT VECKLING UNDER PERIODEN

Våra verksamheter inledde året på ett positivt sätt och redo­ visade sammantaget såväl högre fakturering som stärkt lönsamhet i förhållande till föregående års första kvartal. Vi upplevde ett fortsatt stabilt marknadsläge samtidigt som efterfrågan låg kvar på en generellt hög nivå. Omsättnings­ tillväxten uppgick till 12 procent, varav ungefär hälften var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 16 procent och rörelsemarginalen steg från 12,1 till 12,5 procent. Vinst­ marginalen var 11,9 procent. Inom affärsenheten Industrial Products ökade faktu­ reringen med 4 procent medan rörelse­resultatet översteg

orsak till den goda lönsamheten. Ytterligare resurser till­ fördes i form av såväl nyrekryteringar och utbildnings­ aktiviteter som investeringar i maskinteknik. Vi arbetar vidare med våra fokusområden som bland annat omfattar produktutveckling och eftermarknadstjäns­ ter. Kapacitetsförstärkningar genomförs via utökning av produktionsytor och installation av mer effektiv maskin­ utrustning samt genom olika utbildningsaktiviteter. Vi har ett starkt driv i våra företag och upplever att utvecklingspo­ tentialen är stor inom flera områden. I närtid ser marknads­ läget ljust ut och vår uppfattning att det fortsatt finns goda förutsättningar för stabil och lönsam tillväxt kvarstår.

fjolårets utfall med drygt 7 procent. Volymerna var överlag

O M S ÄT T N I N G O C H R E S U LTAT

högre inom berörda branschsegment undantaget delar av

Nettoomsättningen uppgick till 564 MSEK (504). Rörelse­

fordonsindustrin, där en viss avmattning märktes. Organi­

resultatet uppgick till 71 MSEK (61), vilket motsvarar en

sationsutveckling via aktiviteter för ökad effektivitet och

rörelsemarginal på 12,5 procent (12,1). Resultat före skatt

optimering av resurser såväl inom som mellan företagen var

var 67 MSEK (56).

prioriterade, liksom fortsatta satsningar på produktutveck­ ling och digital marknadsföring.

A K T I E DATA O C H N YC K E LTA L

Volymökningen inom affärsenheten Industrial Solutions

Resultat per aktie uppgick till 3:74 SEK (3:11). Eget kapital

uppgick till 16 procent, varav knappt 5 procent var organisk.

per aktie var 53:48 SEK (44:23). Genomsnittligt antal ute­

Rörelse­resultatet förbättrades med 12 procent jämfört med

stående aktier uppgick under perioden till 13 947 268. Soli­

föregående år. Marknadsläget för den projekt­ baserade

diteten var 35 procent (32) vid periodens slut. Medelantalet

verksamheten var gott men utdragna beslutsprocesser för

anställda uppgick till 1 063 (967).

investeringar inom förpackningsindustrin innebar fortsatt stora svängningar avseende orderingång och affärsavslut.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Föregående års lägre projektvolymer gav utrymme för kon­

Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat

solideringsaktiviteter och utveckling av interna processer

under perioden.

som nu successivt får genomslag. Inom kontraktstillverk­ ningen rullade flera större åtaganden igång och medförde

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

initialt ökade kostnader men får en positiv påverkan längre

Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat

fram.

efter periodens slut.

Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 14 procent högre omsättning och ett rörelse­

INVESTERINGAR

resultat som överträffade jämförelseperiodens med 18 pro­

Nettoinvesteringar i anläggnings­ tillgångar uppgick till

cent. Tack vare ett långsiktigt strategiskt arbetssätt hade

27 MSEK (198), varav 2 MSEK avsåg immateriella tillgångar,

företagen generellt sett en fördelaktig uppdragsmix som

5 MSEK fastigheter, 13 MSEK​maskiner och inventarier

gav ett bra kapacitetsutnyttjande och var en bidragande

samt 7 MSEK nyttjanderättstillgångar.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 3

K ASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

rätter för operationella leasingavtal avseende till exempel

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under

lokaler och bilar redovisas som anläggningstillgångar samt

perioden till 75 MSEK (16). Det starkare kassaflödet i för­

att motsvarande åtaganden redovisas som låneskulder.

hållande till jämförelse­perioden är en följd av årets högre

Samtidigt redovisas i resultaträkningen avskrivning på nytt­

resultatutfall i kombination med en mindre ökning av rörel­

janderätter och räntekostnader för leasingskulder istället för

sekapitalet, främst avseende lager och kundfordringar.

hyreskostnader. Koncernen har tillämpat den modifierade

Likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade kre­ diter uppgick på balansdagen till 339 MSEK (366).

retroaktiva metoden vid övergången till den nya standarden, vilket innebär att jämförelseåret inte har räknats om och att den ackumulerade effekten av tillämpningen har redovisats

RISKER OCH OSÄKERHE TSFAK TORER

som en justering av ingående balanser på första tillämp­

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu­

ningsdagen. Förenklingsregeln att nyttjanderättstillgången

derar affärsmässiga risker förknippade med kunder och

motsvarar leasingskulden har tillämpats vid övergången.

leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex pris­

Vidare kommer undantagen att inte redovisa korttidslea­

risker för insatsvaror. Till detta kommer finansiella risker till

singavtal och tillgångar av lågt värde att tillämpas. Värdet

följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

av tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och

uppgick per den 1 januari 2019 till 86 MSEK och solidite­

affärsmässiga risker återfinns på sidorna 77–78 i årsredovis­

ten sjönk därigenom med ca 1,5 procentenheter. Beträff­

ningen för 2018. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms

ande avstämning av leasingskuld hänvisas till beskrivning i

ha tillkommit.

årsredovisningen för 2018. Tillämpningen bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens resultat. Finansiella

REDOVISNINGSPRINCIPER

nyckeltal (kovenanter) avtalade med koncernens huvudbank

Koncernredovisningen för 2019 har, i likhet med årsbok­

påverkas ej av införandet av den nya standarden.

slutet för 2018, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits

N Ä S TA R A P P O R T DAT U M

av EU, årsredovisnings­lagen samt rekommendationer och

Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Denna

av­lämnas onsdagen den 10 juli 2019.

delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. De kritiska bedömningarna och källorna till uppskatt­

Jönköping den 9 maj 2019

ningar vid upprättande av denna delårsrapport är desamma som i den senaste årsredovisningen. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskri­

Lennart Persson

vits i årsredovisningen för 2018 med undantag av nya eller

VD och koncernchef

om­arbetade standarder, tolkningar och förbättringar som ska tillämpas från och med 1 januari 2019. IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från 2019. Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen. För XANOs del innebär det att nyttjande­

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 4

2019

2018

18/19

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån apr-mar

12 mån jan-dec

564 -432

504 -389

2 104 -1 628

2 044 -1 585

Bruttoresultat

132

115

476

459

Försäljningskostnader 1) Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag

-40 -21 3 -3 0

-35 -20 5 -4 0

-150 -84 17 -13 0

-145 -83 19 -14 0

Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader

71 3 -7

61 3 -8

246 8 -24

236 8 -25

Resultat före skatt Skatt

67 -15

56 -13

230 -50

219 -48

Periodens resultat

52

43

180

171

-1 9

0 13

0 5

1 9

R A P P O R T Ö V E R T O TA L R E S U LTAT (MSEK)

Nettoomsättning Kostnad för sålda varor

ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 2) Omräkningsdifferenser 3)

8

13

5

10

Totalresultat för perioden

Övrigt totalresultat

60

56

185

181

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

60

56

185

181

3:74 3:64

3:11 3:03

12:90 12:56

12:27 11:95

-20

-15

-69

-64

Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4) 4)

Avskrivningar utgör Nettoomsättning avser intäkter från avtal med kunder, se vidare sidan 5. Skatt uppgår till 22 procent (23) för delårsperioden. Belopp för helåret 2018 innefattar engångsposter om 3 MSEK avseende återföring av befarade kundförluster.

1)

Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning.

2)

Avser effekter av valutakursförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK. Beloppet redovisas netto efter avräkning för säkringskontrakt.

3)

Beräknat på periodens resultat.

4)

Polyketting B.V. med dotterbolag ingår i koncernresultatet från den 1 maj 2018. Om de förvärvade enheterna hade ingått i koncernen under hela 2018 skulle omsättningen ha uppgått till ca 2 071 MSEK och periodens resultat oförändrat till 171 MSEK. Beträffande effekter av införande av IFRS 16, se sidan 8.

N E T T O O M S Ä T T N I N G O C H R E S U LTAT P E R S E G M E N T

Q1 2019 (MSEK)

Nettoomsättning Extern Intern Total

Q1 2018 Resultat före skatt 1)

Nettoomsättning Extern Intern Total

Q1-Q4 2018 Resultat före skatt 1)

Nettoomsättning Extern Intern Total

Resultat före skatt 1)

Industrial Products 2)

162

0

162

21

156

0

156

20

583

0

583

59

Industrial Solutions 2)

322

0

322

38

277

0

277

31

1 172

0

1 172

139

Precision Technology

50

80

2

82

15

71

1

72

13

289

5

294

Eliminering

-2

-2

-1

-1

-5

-5

Ofördelade poster

-7

-8

-29

Koncernen totalt

564

564

67

504

504

56

2 044

2 044

219

Resultatmåttet avser resultat före utfördelning av koncerngemensamma kostnader och skatt i enlighet med intern rapportering. I ofördelade poster ingår främst kostnader för moderbolaget.

1)

Jämförelseperioderna har omräknats med anledning av förändrad uppdelning i affärsenheter.

2)

Upplysningar om segment lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar segmenten Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidan 11. Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten. Under 2019 har samtliga segment ökat sina rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 5

U P P D E L N I N G AV I N T Ä K T E R / NETTOOMSÄTTNING (MSEK)

INDUSTRIAL PRODUCTS 2019 Q1

2018 Q1

INDUSTRIAL SOLUTIONS

2018 Q1-Q4

2019 Q1

2018 Q1

PRECISION TECHNOLOGY

2018 Q1-Q4

2019 Q1

2018 Q1

KONCERNEN T O TA LT

2018 Q1-Q4

2019 Q1

2018 Q1

2018 Q1-Q4

Geografiska marknader 1) Sverige

48

49

174

108

121

424

68

59

244

222

228

Övriga Norden

40

30

126

7

21

67

2

1

3

49

52

196

Övriga Europa

72

55

278

167

80

494

4

4

16

243

139

788

Övriga världen Totalt

837

2

22

5

40

55

187

8

8

31

50

85

223

162

156

583

322

277

1 172

82

72

294

564

504

2 044

Produkttyp Egna produkter

47

42

149

202

149

719

1

1

3

250

192

871

Kundspecifik tillverkning

115

114

434

120

128

453

81

71

291

314

312

1 173

Totalt

162

156

583

322

277

1 172

82

72

294

564

504

2 044

1 425

Tidpunkt för intäktsredovisning Försäljning av vara eller tjänst (vid en tidpunkt)

162

156

583

144

150

553

82

72

294

386

377

Försäljning av tjänst (över tid)

1

2

13

1

2

13

Projekt (över tid)

177

125

606

177

125

606

162

156

583

322

277

1 172

82

72

294

564

504

2 044

Totalt 1)

Intäkter per geografisk marknad avser intäkter fördelade på geografiska områden efter var kunderna är lokaliserade.

A K T I E D ATA

2019

2018

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental

13 947

13 946

13 947

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental

14 517

14 516

14 517

Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental

146

147

146

Resultat per aktie, SEK 1)

3:74

3:11

12:27

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1, 2)

3:64

3:03

11:95

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

5:41

1:15

10:73

14 093

14 093

14 093

146

146

146

13 947

13 947

13 947

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental Antal aktier i eget förvar på balansdagen, tusental Antal utestående aktier på balansdagen, tusental Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK Börskurs på balansdagen, SEK

53:48

44:23

49:16

206:00

209:00

153:00

Beräknat på periodens resultat.

1)

Kostnader hänförliga till konvertibla skuldförbindelser uppgår till 567 TSEK (565) för delårsperioden och 2 292 TSEK för helåret 2018.

2)

Totalt antal aktier uppgår till 14 093 490, fördelat på 3 644 400 av aktieslag A och 10 449 090 av aktieslag B. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090. Med avdrag för bolagets innehav av egna aktier, 146 222 av aktieslag B, uppgår antalet utestående aktier till 13 947 268. Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020. Konverteringskursen var ursprungligen 218 SEK. Till följd av genomförd aktiesplit har konverteringskursen omräknats i enlighet med § 8 B i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 109 SEK. Varje konvertibel kan under perioden 1 juni till 12 juni 2020 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen ca 4 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet baserat på balansdagens totala antal aktier. För definitioner, se sidan 9.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 6

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

2019

2018

2018

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

576

562

575

40

34

39

522

499

515

TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nyttjanderättstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

92

2

2

2 1 131

1 232

1 097

Varulager

299

281

288

Kortfristiga fordringar

532

487

505

Likvida medel

74

55

70

905

823

863

Tillgångar till försäljning

1

SUMMA TILLGÅNGAR

2 137

1 921

1 994

Summa omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

746

617

686

Långfristiga skulder

656

654

587

Kortfristiga skulder 1, 2)

735

650

721

2 137

1 921

1 994

831 91 265

760 87 311

785 91 190

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Räntebärande skulder utgör 3) Uppskjuten skatteskuld utgör Beviljade men ej utnyttjade krediter uppgår till 1)

I kortfristiga skulder ingår räntederivat värderade till verkligt värde med 15 MSEK (14) för delårsperioden och 14 MSEK för helåret 2018. Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde-värderingen baseras bland annat på terminsräntor framtagna från observerbara yieldkurvor.

2)

I kortfristiga skulder ingår valutaderivat värderade till verkligt värde med – MSEK (0) för delårsperioden och 1 MSEK för helåret 2018. Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde-värderingen baseras bland annat på observerbara data som fixingkurser och swapkurser för gällande valuta.

3)

Leasingskulder hänförliga till nyttjanderättstillgångar utgör 92 MSEK (–) för delårsperioden.

Polyketting B.V. med dotterbolag förvärvades i maj 2018. Förvärvade tillgångar och skulder, inklusive övervärden och efter omvärdering till verkligt värde, uppgick till 57 MSEK respektive 28 MSEK. Värdet av tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder till följd av tillämpning av IFRS 16 uppgick per den 1 januari 2019 till 86 MSEK.

R A P P O R T Ö V E R F Ö R Ä N D R I N G A R I E G E T K A P I TA L

2019

2018

2018

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

Vid årets början

686

541

541

Periodens resultat

52

43

171

Övrigt totalresultat

8

13

10

60

56

181

Avyttring av egna aktier

20

20

Lämnad utdelning, kontant

-56

Totala transaktioner med aktieägare

20

-36

Vid periodens slut

746

617

686

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

746

617

686

Totalresultat för perioden

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 7

2019

2018

18/19

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån apr-mar

12 mån jan-dec

Rörelseresultat Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av rörelsekapital

71 -9 13

61 7 -52

246 11 -48

236 27 -113

Kassaflöde från den löpande verksamheten

75

16

209

150

– -23

-133 -26

-29 -78

-162 -81

52

-143

102

-93

– -51

– 141

-56 -27

-56 165

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN (MSEK)

Investeringar Förvärv av dotterbolag Övriga Kassaflöde efter investeringar Utbetald utdelning Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten

1

-2

19

16

Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel

Periodens kassaflöde

70 3

53 4

55 0

53 1

Likvida medel vid periodens slut

74

55

74

70

K V A R TA L S Ö V E R S I K T

2019

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Q1

Q1

Q4

Q4

Q3

Q3

Q2

Q2

Nettoomsättning, MSEK

564

504

549

432

450

378

541

443

Bruttoresultat, MSEK

132

115

128

99

96

93

120

112

Rörelseresultat, MSEK

71

61

63

54

51

52

61

62

Resultat före skatt, MSEK

67

56

57

50

47

50

59

52

Periodens resultat, MSEK

52

43

45

42

36

39

47

40

Periodens totalresultat, MSEK

60

56

43

48

32

37

50

39

Rörelsemarginal, %

12,5

12,1

11,6

12,5

11,2

13,8

11,3

14,0

Vinstmarginal, %

11,9

11,2

10,5

11,6

10,3

13,1

10,9

11,9

35

32

34

36

32

32

31

31

Resultat per aktie, SEK 1)

3:74

3:11

3:23

3:07

2:60

2:76

3:33

2:94

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1)

5:41

1:15

4:23

6:78

2:94

-1:14

2:41

2:46

Soliditet, %

Jämförelsetalen har omräknats med anledning av aktiesplit 2:1 genomförd i juni 2017.

1)

För definitioner, se sidan 9.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 8

N Y C K E LTA L

2019

2018

18/19

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån apr-mar

12 mån jan-dec

Rörelsemarginal, %

12,5

12,1

11,7

11,6

Vinstmarginal, %

11,9

11,2

10,9

10,7

Avkastning på eget kapital p a, %

29,2

30,0

27,3

27,6

Avkastning på sysselsatt kapital p a, %

19,4

21,1

17,3

17,9

Avkastning på totalt kapital p a, %

14,3

15,0

12,7

13,0

716

579

660

620

Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK

Genomsnittligt eget kapital, MSEK

1 524

1 226

1 463

1 363

Genomsnittligt totalt kapital, MSEK

2 065

1 721

1 999

1 876

10,7

7,8

10,9

9,9

Soliditet, %

35

32

35

34

Andel riskbärande kapital, %

39

37

39

39

Räntetäckningsgrad, ggr

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK

27

198

112

283

1 063

967

1 039

1 015

2019

2019

2019

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

U T FA L L

EFFEKT IFRS 16

U TA N IFRS 16

U T FA L L

Rörelseresultat

70,7

+0,4

70,3

61,1

Finansiella poster

-3,8

-0,7

-3,1

-4,8

Medelantal anställda För definitioner, se sidan 9.

I F R S 1 6 - E F F E K T P Å R A P P O R T E R A D E R E S U LTAT M Å T T

(MSEK)

Resultat före skatt

66,9

-0,3

67,2

56,3

-14,7

+0,1

-14,8

-12,9

Periodens resultat

52,2

-0,2

52,4

43,4

Avskrivningar utgör

-20,4

-4,3

-16,1

-15,2

Skatt

Rörelsemarginal, %

12,5

12,5

12,1

Vinstmarginal, %

11,9

11,9

11,2

För definitioner, se sidan 9.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 9

DEFINITIONER A N D E L R I S K B Ä R A N D E K A P I TA L

R E S U LTAT P E R A K T I E

Eget kapital med tillägg för avsättningar för skatter i förhållande till totalt kapital.

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

AV K A S T N I N G PÅ E G E T K A P I TA L

R E S U LTAT P E R A K T I E E F T E R U T S PÄ D N I N G

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Periodens resultat med tillägg för kostnader hänförliga till konvertibellån i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibler.

AV K A S T N I N G PÅ S Y S S E L S AT T K A P I TA L

Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

R Ä N T E TÄC K N I N G S G R A D AV K A S T N I N G PÅ T O TA LT K A P I TA L

Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. RÖRELSEMARGINAL

E G E T K A P I TA L P E R A K T I E

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen.

SOLIDITET

Eget kapital i förhållande till totalt kapital. K A SSA F LÖ D E F R Å N D E N LÖ PA N D E V E R K SA M H E T E N PER AK TIE

S Y S S E L S AT T K A P I TA L

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder. T O TA LT K A P I TA L

M E D E L A N TA L A N S TÄ L L DA

Summa eget kapital och skulder (balansomslutning).

Genomsnittligt antal anställda under perioden baserat på arbetad tid.

VINSTMARGINAL

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning. NETTOINVESTERINGAR

Utgående balans minus ingående balans plus periodens avskrivningar, nedskrivningar och omräkningsdifferenser avseende anläggningstillgångar.

N Y C K E LTA L I denna rapport intagna nyckeltal följer främst av upplysningskrav enligt IFRS. Övriga mått, s k alternativa nyckeltal, beskriver bl a resultatutveckling, finansiell styrka och hur koncernen förräntat sitt kapital. Presenterade nyckeltal beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och övriga intressenter för att kunna bedöma koncernens möjligheter att genomföra strategiska investeringar, leva upp till finansiella åtaganden och ge avkastning till aktieägarna samtidigt som jämförbarhet med andra företag uppnås. Marginalmåtten presenteras också internt.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 10

2019

2018

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån jan-dec

Nettoomsättning Försäljnings- och administrationskostnader

4,5 -6,7

3,8 -6,1

21,9 -26,2

Rörelseresultat

-2,2

-2,3

-4,3

Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella poster

– -2,5

– -1,0

136,9 -4,1

Resultat efter finansiella poster

RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET (MSEK)

-4,7

-3,3

128,5

Bokslutsdispositioner Skatt

– 1,0

– 0,7

-17,1 -20,8

Periodens resultat

-3,7

-2,6

90,6

Periodens resultat Övrigt totalresultat

-3,7 –

-2,6 –

90,6 –

Totalresultat för perioden

-3,7

-2,6

90,6

BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

2019

2018

2018

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

228,7 695,1

228,8 609,4

228,7 693,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

201,1 94,0 168,9 459,8

167,4 76,9 187,0 406,9

204,8 94,0 172,1 451,2

BALANSOMSLUTNING

923,8

838,2

922,1

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

2019

2018

2018

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

204,8

150,0

150,0

-3,7 – –

-2,6 20,0 –

90,6 20,0 -55,8

201,1

167,4

204,8

2019

2018

2018

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån jan-dec

Rörelseresultat Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av rörelsekapital

-2,2 -8,0 52,7

-2,3 -6,1 39,2

-4,3 112,8 -141,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

42,5

30,8

-33,0

-155,9

-155,9

Rapport över totalresultat

Nettoomsättning avser intäkter från avtal med kunder. Skatt uppgår till 21 procent (22) för delårsperioden. Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag.

TILLGÅNGAR

Vid årets början Periodens totalresultat Avyttring av egna aktier Lämnad utdelning, kontant Vid periodens slut

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (MSEK)

Investeringar Kassaflöde efter investeringar

42,5

-125,1

-188,9

-41,0

123,1

188,2

Periodens kassaflöde

1,5

-2,0

-0,7

Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel

5,2 0,1

5,9 0,0

5,9 0,0

Likvida medel vid periodens slut

6,8

3,9

5,2

Finansiering

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019 | SIDA 11

D E T TA Ä R X A N O

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automations­utrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder. Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

INDUSTRIAL PRODUCTS

Företag

Verksamheten inom Industrial Products omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av komponenter och system i plast framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning. Företagen levererar såväl kund­specifika som egenutvecklade produkter.

Sverige Finland Polen

Blowtech

2019

2018

2018

Q1

Q1

Q1–Q4

162

156

583

Nettoomsättning

MSEK

Rörelseresultat

MSEK

22

20

64

%

13,3

12,9

11,1

Rörelsemarginal

Ackurat

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Sverige Norge

Cipax

Sverige Estland Norge Finland

Företag

Företagen inom Industrial Solutions tillhandahåller egenutvecklade

Canline

automationslösningar såsom förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till förpackningsindustrin. Dessutom genomförs kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier. 2019

2018

2018

Q1

Q1

Q1–Q4

Nettoomsättning

MSEK

322

277

1 172

Rörelseresultat

MSEK

39

35

147

3

12,2

12,7

12,5

– varav engångsposter

Rörelsemarginal

%

Nederländerna USA

Fredriksons Sverige Kina

Jorgensen Danmark

NPB

Sverige

Polyketting

Nederländerna

Polyketting ingår från den 1 maj 2018.

PRECISION TECHNOLOGY

Företag

Precision Technology omfattar företag med komponent- och

KMV

systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall

Sverige

och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet

LK Precision

och precision.

Sverige

Mikroverktyg Sverige 2019

2018

2018

Q1

Q1

Q1–Q4

294

Nettoomsättning

MSEK

82

72

Rörelseresultat

MSEK

16

14

52

%

19,9

19,2

17,7

Rörelsemarginal

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055

Resinit

Sverige


Moderbolaget, XANO Industri AB (publ) med organisationsnummer 556076-2055, är ett publikt aktiebolag med säte i Jönköping, Sverige. Kontaktperson: Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33. Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 13:00 CET.

X A N O I n d u s t r i A B ( p u b l ) | I n d u s t r i g a t a n 14 B | S E - 55 3 0 2 J ö n kö p i n g | S v e r i g e Te l e f o n: + 4 6 ( 0 ) 3 6 31 2 2 0 0 | i n f o @ x a n o . s e | w w w. x a n o . s e

Profile for XANO

XANO Q1 2019 (svensk)  

XANO Q1 2019 (svensk)