__MAIN_TEXT__

Page 1

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2018

F Ö R S TA K VA R TA L E T Nettoomsättningen var 504 MSEK (410) Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (52) Resultat före skatt uppgick till 56 MSEK (48) Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (37) Resultat per aktie var 3:11 SEK (2:67) Förvärv av Blowtech Group slutfördes

XANO INDUSTRI AB (PUBL)


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 2

V D : S KO M M E N TA R E R T I L L KO N C E R N E N S

O M S ÄT T N I N G O C H R E S U LTAT

UT VECKLING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen uppgick till 504 MSEK (410). Rörelse­

Koncernen startade året på ett positivt sätt. Omsättnings­

resultatet uppgick till 61 MSEK (52), vilket motsvarar en

tillväxten var 23 procent, varav nyförvärvade Blowtech

rörelsemarginal på 12,1 procent (12,7). Resultat före skatt

bidrog med 18 procent, samtidigt som rörelseresultatet

var 56 MSEK (48).

ökade med närmare 18 procent jämfört med föregående års inledande kvartal. Vinstmarginalen sjönk marginellt från 11,7 till 11,2 procent. I samband med att förvärvet av Blowtech slutfördes i januari, ombildades affärsenheten Rotational Moulding och bytte namn till Industrial Products. Efter förändringen omfattar affärsenheten Industrial Products Ackurat, Blow­ tech och Cipax. Tillskottet av Blowtech innebar en i det närmaste fördubblad omsättning för affärsenheten i för­ hållande till jämförelseperioden och nyförvärvet levererade ett utfall något över förväntad nivå. En mer ofördelaktig produktmix i kombination med ökade inköpskostnader till följd av periodens svaga svenska krona påverkade Cipax marginaler negativt. Arbetet med att integrera Blowtech var högt prioriterat och gemensamma säljaktiviteter för att presentera det bredare erbjudandet för såväl befintliga som potentiella nya kunder pågår. Företagen inom affärsenheten Industrial Solutions rap­ porterade sammantaget något högre såväl omsättning som resultat jämfört med föregående års första kvartal. Som en följd av höstens avtagande orderingång avseende nya automationsprojekt genomfördes färre installationer under perioden. Produktionsvolymerna till flera större kontrakts­ kunder ökade däremot väsentligt. Affärsenheten Precision Technology uppvisade fortsatt starka siffror. Verksamheterna med precisionsbearbetning i metall och plast expanderade ytterligare med bibehållna goda marginaler. Kapacitetsförstärkning genom maskin­ investeringar och utökade produktionsytor projekteras. Under inledningen av året var branschsvängningarna något större än under merparten av 2017 men orderläget i våra företag är generellt sett gott. Koncernens fokus ligger alltjämt på en stabil organisk tillväxt med långsiktig lönsam­ het. Pågående aktiviteter syftar i hög grad till att fördjupa relationerna med befintliga kunder och välja nya uppdrag med långsiktig inriktning. Våra förväntningar om en fort­ satt positiv utveckling för samtliga affärsenheter kvarstår.

A K T I E DATA O C H N YC K E LTA L

Resultat per aktie uppgick till 3:11 SEK (2:67). Eget kapital per aktie var 44:23 SEK (32:45). Genomsnittligt antal ute­ stående aktier uppgick under perioden till 13 945 782. Soli­ diteten var 32 procent (29) vid periodens slut. Medelantalet anställda uppgick till 967 (783). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

I januari slutfördes förvärvet av Blowtech Group. Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. Blowtech producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Företaget har genom mångårig erfarenhet av formblåsning skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden. Blowtech Group har produk­ tionsanläggningar i Gnosjö och Kongsvinger med totalt 120 anställda. Förvärvet omfattade även LTBP Sweden AB (namnändrat till Blowtech Fastigheter AB), i vars fastighet den svenska verksam­heten bedrivs. Omsättningen uppgår till 250 MSEK med en rörelsemarginal om ca 12 procent och den sammanlagda balansomslutningen är ca 200 MSEK. De förvärvade verksamheterna väntas bidra med 1:25 SEK i resultat per aktie på årsbasis. Blowtech är från 2018 en del av XANOs affärsenhet Industrial Products, där även Cipax och Ackurat (tidigare i Industrial Solutions), ingår. Förvärvet av Blowtech innebär att XANO-koncernen får tillgång till ytterligare teknikkom­ petens inom plastbearbetning och därtill nya marknads­ segment. Härutöver skapas förutsättningar för samord­ ningsvinster genom utbyte mellan systerföretagen, där de enskilda enheterna stärks samtidigt som det gemensamma marknadserbjudandet breddas. Köpeskillingen, som betalades dels kontant och dels genom överlåtelse av egna aktier, uppgick till 238 MSEK på skuldfri basis. För reglering av motsvarande 20 MSEK av köpeskillingen, överläts 133 778 egna aktier av aktieslag B till kurs 149:50 SEK.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 3

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

REDOVISNINGSPRINCIPER

Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat

Koncernredovisningen för 2018 har, i likhet med årsbok­

efter periodens slut.

slutet för 2017, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar i anläggnings­ tillgångar uppgick till 198 MSEK (10), varav 174 MSEK avsåg företagsaffärer, 13 MSEK fastigheter och 11 MSEK​maskiner och inventarier.

av EU, årsredovisnings­lagen samt rekommendationer och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. De kritiska bedömningarna och källorna till uppskatt­ ningar vid upprättande av denna delårsrapport är desamma

K ASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 MSEK (6). Koncernens verksamhet har fortsatt medfört ökat rörelsekapital, bland annat lagertillgångar. Likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade kre­ diter uppgick på balansdagen till 366 MSEK (288).

som i den senaste årsredovisningen. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskri­ vits i årsredovisningen för 2017 med undantag av nya eller om­arbetade standarder, tolkningar och förbättringar som ska tillämpas från och med 1 januari 2018. Tillämpningen av de nya standarderna IFRS 9 Finansiella

A N TA L A K T I E R O C H R Ö S T E R

instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder,

Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades om en ökning

med start från 2018, får inte någon väsentlig påverkan på

av antalet aktier genom uppdelning av varje befintlig aktie

koncernens finansiella resultat och ställning och några över­

i två nya av samma slag (aktiesplit 2:1). Uppdelningen

gångseffekter av implementeringen för dessa standarder

genomfördes i juni med avstämningsdag den 9 juni 2017.

har inte identifierats. Standarderna introducerar dock nya

Efter uppdelningen uppgår totalt antal aktier till

begrepp och utökade upplysningskrav.

14 093 490, fördelat på 3 644 400 av aktieslag A och

Beträffande tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal, vilken

10 449 090 av aktieslag B. A-aktie medför tio röster och

träder i kraft 2019, hänvisas till beskrivning i årsredovis­

B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090.

ningen för 2017.

I januari 2018 överläts 133 778 egna B-aktier i samband med företagsförvärv. Efter transaktionen uppgår antalet aktier i eget förvar till 146 222 av aktieslag B motsvarande 1,0 procent av totalt aktiekapital.

N Ä S TA R A P P O R T DAT U M

Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2018 av­lämnas torsdagen den 12 juli 2018. Jönköping den 8 maj 2018

RISKER OCH OSÄKERHE TSFAK TORER

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu­ derar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex pris­

Lennart Persson Verkställande direktör

risker för insatsvaror. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidorna 88–89 i årsredo­ visningen för 2017. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 4

2018

2017

17/18

2017

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån apr-mar

12 mån jan-dec

504 -389

410 -310

1 757 -1 338

1 663 -1 259

Bruttoresultat

115

100

419

404

Försäljningskostnader 1) Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag

-35 -20 5 -4 0

-31 -17 1 -1 0

-119 -71 13 -13 0

-115 -68 9 -10 0

Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader

61 3 -8

52 2 -6

229 5 -26

220 4 -24

Resultat före skatt Skatt

56 -13

48 -11

208 -44

200 -42

Periodens resultat

43

37

164

158

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 2) Omräkningsdifferenser 3)

0 13

0 -1

2 14

2 0

Övrigt totalresultat

13

-1

16

2

Totalresultat för perioden

56

36

180

160

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

56

36

180

160

Resultat per aktie, SEK 4)

3:11

2:67

11:88

11:44

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4)

3:03

2:60

11:57

11:14

-15

-13

-54

-52

R A P P O R T Ö V E R T O TA L R E S U LTAT (MSEK)

Nettoomsättning Kostnad för sålda varor

ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat

Avskrivningar utgör Nettoomsättning avser intäkter från avtal med kunder, se vidare sidan 5. Skatt uppgår till 23 procent (23) för delårsperioden.

Belopp för helåret 2017 innefattar engångsposter om 10 MSEK avseende återföring av befarade kundförluster samt engångsposter om -6 MSEK avseende reklamationer.

1)

Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning.

2)

Avser effekter av valutakursförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK. Beloppet redovisas netto efter avräkning för säkringskontrakt.

3)

Beräknat på periodens resultat.

4)

Blowtech Group AB med dotterbolag och Blowtech Fastigheter AB ingår i koncernresultatet från förvärvsdagen den 2 januari 2018.

N E T T O O M S Ä T T N I N G O C H R E S U LTAT P E R S E G M E N T

Q1 2018 (MSEK)

Nettoomsättning Extern Intern Total

Q1 2017 Resultat före skatt 1)

Nettoomsättning Extern Intern

Total

Q1-Q4 2017 Resultat före skatt 1)

Nettoomsättning Extern Intern

Total

Resultat före skatt 1)

Industrial Products 2)

156

0

156

20

84

0

84

14

296

0

296

35

Industrial Solutions 2)

277

0

277

31

262

0

262

30

1 112

1

1 113

150

Precision Technology

43

71

1

72

13

64

1

65

12

255

4

259

Eliminering

-1

-1

-1

-1

-5

-5

Ofördelade poster

-8

-8

-28

Koncernen totalt

504

504

56

410

410

48

1 663

1 663

200

1)

Resultatmåttet avser resultat före utfördelning av koncerngemensamma kostnader och skatt enligt intern rapportering. I ofördelade poster ingår främst kostnader för moderbolaget.

2)

Jämförelseperioderna har omräknats med anledning av förändrad uppdelning i affärsenheter.

Upplysningar om segment lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar segmenten Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidan 11. Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten. Under 2018 har samtliga segment ökat sina rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 5

U P P D E L N I N G AV I N T Ä K T E R / NETTOOMSÄTTNING

INDUSTRIAL PRODUCTS

INDUSTRIAL SOLUTIONS

PRECISION TECHNOLOGY

KONCERNEN T O TA LT

2018 Q1

2017 Q1

2017 Q1-Q4

2018 Q1

2017 Q1

2017 Q1-Q4

2018 Q1

2017 Q1

2017 Q1-Q4

2018 Q1

2017 Q1

2017 Q1-Q4

Sverige

49

34

121

121

89

363

59

52

203

228

174

682

Övriga Norden

30

31

116

21

8

26

1

1

2

52

40

144

Övriga Europa

55

18

58

80

141

552

4

6

21

139

165

631

Övriga världen

22

1

1

55

24

172

8

6

33

85

31

206

156

84

296

277

262

1 113

72

65

259

504

410

1 663

878

Geografiska marknader 1) (MSEK)

Totalt

Produkttyp (MSEK) Egna produkter

42

44

143

149

168

732

1

1

4

192

213

Kundspecifik tillverkning

114

40

153

128

94

381

71

64

255

312

197

785

Totalt

156

84

296

277

262

1 113

72

65

259

504

410

1 663

1 008

Tidpunkt för intäktsredovisning (MSEK) Försäljning av vara eller tjänst (vid en tidpunkt)

156

84

296

150

108

458

72

65

259

377

256

Försäljning av tjänst (över tid)

2

2

8

2

2

8

Projekt med successiv vinstavräkning (över tid)

125

152

647

125

152

647

156

84

296

277

262

1 113

72

65

259

504

410

1 663

Totalt 1)

Intäkter per geografisk marknad avser intäkter fördelade på geografiska områden efter var kunderna är lokaliserade.

A K T I E D ATA

2018

2017

2017

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental

13 946

13 813

13 813

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental

14 516

14 383

14 383

Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental

147

280

280

Resultat per aktie, SEK

3:11

2:67

11:44

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1, 2)

3:03

2:60

11:14

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

1:15

0:41

8:51

14 093

14 093

14 093

146

280

280

13 947

13 813

13 813

1)

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental Antal aktier i eget förvar på balansdagen, tusental Antal utestående aktier på balansdagen, tusental Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK Börskurs på balansdagen, SEK

44:23

32:45

39:19

209:00

137:00

149:75

1)

Beräknat på periodens resultat.

2)

Kostnader hänförliga till konvertibla skuldförbindelser uppgår till 565 TSEK (565) för delårsperioden och 2 292 TSEK för helåret 2017.

I juni 2017 genomfördes en aktiesplit med villkoret 2:1. Efter uppdelningen uppgår totalt antal aktier till 14 093 490, fördelat på 3 644 400 av aktieslag A och 10 449 090 av aktieslag B. Med avdrag för bolagets innehav av egna aktier, 146 222 av aktieslag B, uppgår antalet utestående aktier till 13 947 268. Samtliga jämförelsetal har omräknats med anledning av aktiespliten. Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020. Konverteringskursen var ursprungligen 218 SEK. Till följd av genomförd aktiesplit har konverteringskursen omräknats i enlighet med § 8 B i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 109 SEK. Varje konvertibel kan under perioden 1 juni till 12 juni 2020 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen ca 4 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet baserat på balansdagens totala antal aktier. För definitioner, se sidan 9.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 6

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

2018

2017

2017

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

562 34 499 2 1 097

484 35 385 2 906

483 31 389 2 905

281 487 55 823

187 334 130 651

206 355 53 614

Tillgångar till försäljning

1

1

1

SUMMA TILLGÅNGAR

1 921

1 558

1 520

617 654

448 508

541 501

Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 1, 2) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Räntebärande skulder utgör Uppskjuten skatteskuld utgör Beviljade men ej utnyttjade krediter uppgår till

650

602

478

1 921

1 558

1 520

760 87 311

654 55 158

535 71 290

I kortfristiga skulder ingår räntederivat värderade till verkligt värde med 14 MSEK (16) för delårsperioden och 15 MSEK för helåret 2017. Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde-värderingen baseras bland annat på terminsräntor framtagna från observerbara yieldkurvor.

1)

I kortfristiga skulder ingår valutaderivat värderade till verkligt värde med 0 MSEK (0) för delårsperioden. I beloppet för helåret 2017 ingår inga valutaderivat. Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde-värderingen baseras bland annat på observerbara data som fixingkurser och swapkurser för gällande valuta.

2)

Blowtech Group AB med dotterbolag och Blowtech Fastigheter AB förvärvades i januari 2018. Förvärvade tillgångar och skulder, inklusive övervärden och efter omvärdering till verkligt värde, uppgick till 297 MSEK respektive 136 MSEK.

R A P P O R T Ö V E R F Ö R Ä N D R I N G A R I E G E T K A P I TA L

2018

2017

2017

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

541 43 13 56

412 37 -1 36

412 158 2 160

20 – 20

– – –

– -31 -31

Vid periodens slut

617

448

541

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

617

448

541

Vid årets början Periodens resultat Övrigt totalresultat Totalresultat för perioden Avyttring av egna aktier Lämnad utdelning, kontant Totala transaktioner med aktieägare

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 7

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN (MSEK)

Rörelseresultat Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten

2018

2017

17/18

2017

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån apr-mar

12 mån jan-dec

61

52

229

220

7

-2

23

14

-52

-44

-125

-117

16

6

127

117

Investeringar Förvärv och avyttring av dotterbolag 1) Övriga

-133 -26

4 -10

-133 -62

4 -46

Kassaflöde efter investeringar

-143

0

-68

75

– 141

– -35

-31 18

-31 -158

Utbetald utdelning Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

-2

-35

-81

-114

Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel

53 4

165 0

130 6

165 2

Likvida medel vid periodens slut

55

130

55

53

2017 års belopp innefattar återbetalning om 4 MSEK som erhölls i samband med slutreglering av köpeskilling avseende Jorgensen Engineering A/S, förvärvat i november 2016.

1)

I januari 2018 förvärvades Blowtech Group AB med dotterbolag och Blowtech Fastigheter AB. Det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel uppgår enligt preliminär förvärvskalkyl till följande:

FÖRVÄRV (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar

Redovisade värden i dotterbolag

Verkligt-värde-justering

Verkligt värde i koncernen

78

78

Materiella anläggningstillgångar

68

29

97

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Omsättningstillgångar

122

122

Långfristiga skulder

-45

-7

-52

Kortfristiga skulder

-84

-84

61

100

161

Nettotillgångar/köpeskilling Likvida medel i förvärvade verksamheter

-8

Överlåtelse av egna aktier

-20

Totalt kassaflöde hänförligt till förvärvade verksamheter

133

Total köpeskilling för Blowtech-bolagen uppgick till 161 MSEK. För reglering av motsvarande 20 MSEK av köpeskillingen överläts egna aktier. Resterande del betalades kontant. Förvärvet av Blowtech-bolagen medför övervärden om sammanlagt 107 MSEK fördelat på goodwill (78 MSEK) och byggnader (29 MSEK). Transaktionskostnaderna uppgår till 0,5 MSEK. Goodwill avser kundrelationer och synergieffekter. Synergier förväntas främst uppnås till följd av att befintliga verksamheter inom affärsenheten Industrial Products via förvärvet tillförs ytterligare teknikkompetens inom plastbearbetning och tillgång till nya marknadssegment samt genom utnyttjande av gemensamma resurser.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 8

N Y C K E LTA L

2018

2017

17/18

2017

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån apr-mar

12 mån jan-dec

Rörelsemarginal, %

12,1

12,7

13,1

13,2

Vinstmarginal, %

11,2

11,7

11,9

12,0

Avkastning på eget kapital p a, %

30,0

34,3

32,2

33,6

Avkastning på sysselsatt kapital p a, %

21,1

19,4

20,7

20,7

Avkastning på totalt kapital p a, %

15,0

13,9

14,8

14,8

579

430

511

470

Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK

Genomsnittligt eget kapital, MSEK

1 226

1 102

1 138

1 083

Genomsnittligt totalt kapital, MSEK

1 721

1 534

1 594

1 512

Räntetäckningsgrad, ggr

7,8

9,7

8,7

9,3

Soliditet, %

32

29

32

36

Andel riskbärande kapital, %

37

32

37

40

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK

198

10

234

46

Medelantal anställda

967

783

853

807

För definitioner, se sidan 9.

K V A R TA L S Ö V E R S I K T

2018

2017

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Q1

Q1

Q4

Q4

Q3

Q3

Q2

Q2

295

Nettoomsättning, MSEK

504

410

432

269

378

226

443

Bruttoresultat, MSEK

115

100

99

52

93

57

112

76

Rörelseresultat, MSEK

61

52

54

10

52

24

62

36

Resultat före skatt, MSEK

56

48

50

13

50

21

52

36

Periodens resultat, MSEK

43

37

42

9

39

16

40

28

56

36

48

12

37

19

39

27

Rörelsemarginal, %

Periodens totalresultat, MSEK

12,1

12,7

12,5

3,6

13,8

10,6

14,0

12,3

Vinstmarginal, %

11,2

11,7

11,6

4,9

13,1

9,2

11,9

12,0

32

29

36

27

32

42

31

39

Resultat per aktie, SEK 1)

3:11

2:67

3:07

0:66

2:76

1:16

2:94

2:01

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1)

1:15

0:41

6:78

5:20

-1:14

1:29

2:46

4:08

Soliditet, %

Jämförelsetalen har omräknats med anledning av aktiesplit 2:1, genomförd i juni 2017.

1)

För definitioner, se sidan 9.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 9

DEFINITIONER A N D E L R I S K B Ä R A N D E K A P I TA L

R E S U LTAT P E R A K T I E

Eget kapital med tillägg för avsättningar för skatter i förhållande till totalt kapital.

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

AV K A S T N I N G PÅ E G E T K A P I TA L

R E S U LTAT P E R A K T I E E F T E R U T S PÄ D N I N G

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Periodens resultat med tillägg för kostnader hänförliga till konvertibellån i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibler.

AV K A S T N I N G PÅ S Y S S E L S AT T K A P I TA L

Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

R Ä N T E TÄC K N I N G S G R A D AV K A S T N I N G PÅ T O TA LT K A P I TA L

Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. RÖRELSEMARGINAL

E G E T K A P I TA L P E R A K T I E

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen.

SOLIDITET

Eget kapital i förhållande till totalt kapital. K A SSA F LÖ D E F R Å N D E N LÖ PA N D E V E R K SA M H E T E N PER AK TIE

S Y S S E L S AT T K A P I TA L

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder. T O TA LT K A P I TA L

M E D E L A N TA L A N S TÄ L L DA

Summa eget kapital och skulder (balansomslutning).

Genomsnittligt antal anställda under perioden baserat på arbetad tid.

VINSTMARGINAL

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning. NETTOINVESTERINGAR

Utgående balans minus ingående balans plus periodens avskrivningar, nedskrivningar och omräkningsdifferenser avseende anläggningstillgångar.

N Y C K E LTA L I denna rapport intagna nyckeltal följer främst av upplysningskrav enligt IFRS. Övriga mått, s k alternativa nyckeltal, beskriver bl a resultatutveckling, finansiell styrka och hur koncernen förräntat sitt kapital. Presenterade nyckeltal beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och övriga intressenter för att kunna bedöma koncernens möjligheter att genomföra strategiska investeringar, leva upp till finansiella åtaganden och ge avkastning till aktieägarna samtidigt som jämförbarhet med andra företag uppnås. Marginalmåtten presenteras också internt.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 10

2018

2017

2017

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån jan-dec

Nettoomsättning Försäljnings- och administrationskostnader

3,8 -6,1

2,9 -5,9

16,5 -22,7

Rörelseresultat

-2,3

-3,0

-6,2

Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella poster

– -1,0

– -1,2

113,1 -3,2

Resultat efter finansiella poster

RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET (MSEK)

-3,3

-4,2

103,7

Bokslutsdispositioner Skatt

– 0,7

– 0,9

-12,9 -19,9

Periodens resultat

-2,6

-3,3

70,9

Periodens resultat Övrigt totalresultat

-2,6 –

-3,3 –

70,9 –

Totalresultat för perioden

-2,6

-3,3

70,9

BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET

2018

2017

2017

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

228,8 609,4

52,9 502,7

52,9 634,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

167,4 76,9 187,0 406,9

106,9 64,0 73,6 311,1

150,0 76,9 119,4 341,0

BALANSOMSLUTNING

838,2

555,6

687,3

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

2018

2017

2017

(MSEK)

31 mar

31 mar

31 dec

150,0

110,2

110,2

-2,6 20,0 –

-3,3 – –

70,9 – -31,1

167,4

106,9

150,0

2018

2017

2017

3 mån jan-mar

3 mån jan-mar

12 mån jan-dec

-2,3

-3,0

-6,2

Rapport över totalresultat

Nettoomsättning avser intäkter från avtal med kunder. Skatt uppgår till 22 procent (22) för delårsperioden. Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag.

TILLGÅNGAR

Vid årets början Periodens totalresultat Avyttring av egna aktier Lämnad utdelning, kontant Vid periodens slut

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (MSEK)

Rörelseresultat Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6,1

-6,8

95,2

39,2

-6,6

-22,0 67,0

30,8

-16,4

Investeringar

-155,9

Kassaflöde efter investeringar

-125,1

-16,4

67,0

123,1

20,5

-63,8

-2,0

4,1

3,2

Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel

5,9 0,0

2,7 0,0

2,7 0,0

Likvida medel vid periodens slut

3,9

6,8

5,9

Finansiering Periodens kassaflöde

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018 | SIDA 11

D E T TA Ä R X A N O

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automations­utrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder. Koncernens verksamhet är från 2018 uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

INDUSTRIAL PRODUCTS

Företag

Verksamheten inom Industrial Products omfattar utveckling, tillverk­ ning och försäljning av komponenter och system i plast framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning. Företa­ gen levererar såväl kund­specifika som egenutvecklade produkter.

Ackurat

Sverige Finland Polen

Blowtech Sverige Norge

2018

2017 1)

Q1

2017 1)

Q1

Q1–Q4

296

Nettoomsättning

MSEK

156

84

Rörelseresultat

MSEK

20

15

37

%

12,9

17,2

12,5

Rörelsemarginal

Cipax

Sverige Estland Norge Finland

Blowtech ingår från förvärvstidpunkten den 2 januari 2018.

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Företag

Företagen inom Industrial Solutions tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar såsom förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till förpackningsindustrin. Dessutom genom­ förs kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier.

Canline

Nederländerna USA

Fredriksons Sverige Kina

Jorgensen 2018

2017 1)

2017 1)

Danmark

NPB

Q1

Q1

Q1–Q4

Nettoomsättning

MSEK

277

262

1 113

Rörelseresultat

MSEK

35

31

161

%

12,7

12,1

14,5

Rörelsemarginal

PRECISION TECHNOLOGY

Sverige

Företag

Precision Technology omfattar företag med komponent- och sys­ temtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kva­ litet och precision.

KMV

Sverige

LK Precision Sverige

Mikroverktyg Sverige

2018

2017

2017

Q1

Q1

Q1–Q4

259

Nettoomsättning

MSEK

72

65

Rörelseresultat

MSEK

14

12

44

%

19,2

18,2

17,0

Rörelsemarginal

Jämförelseperioderna har omräknats med anledning av förändrad uppdelning i affärsenheter.

1)

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055

Resinit

Sverige


Moderbolaget, XANO Industri AB (publ) med organisationsnummer 556076-2055, är ett publikt aktiebolag med säte i Jönköping, Sverige. Kontaktperson: Lennart Persson, verkställande direktör, telefon 036 31 22 33. Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 13:00 CET.

X A N O I n d u s t r i A B ( p u b l ) | I n d u s t r i g a t a n 14 B | S E - 55 3 0 2 J ö n kö p i n g | S v e r i g e Te l e f o n: + 4 6 ( 0 ) 3 6 31 2 2 0 0 | i n f o @ x a n o . s e | w w w. x a n o . s e

Profile for XANO

XANO Q1 2018 (svensk)  

XANO Q1 2018 (svensk)