Page 1

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

DELÅRSPERIODEN

ANDRA KVARTALET

Nettoomsättningen var 853 MSEK (557)

Nettoomsättningen var 443 MSEK (295)

Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (62)

Rörelseresultatet uppgick till 62 MSEK (36)

Resultat före skatt uppgick till 100 MSEK (58)

Resultat före skatt uppgick till 52 MSEK (36)

Resultat efter skatt uppgick till 77 MSEK (45)

Resultat efter skatt uppgick till 40 MSEK (28)

Resultat per aktie var 5,61 SEK (3,27)

Resultat per aktie var 2,94 SEK (2,01)

Viktiga händelser Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni

XANO INDUSTRI AB (PUBL)


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 2

VDs kommentarer till koncernens utveckling under perioden Den starka inledningen på året följdes upp av ett andra kvartal med tilltagande volymer och bibehållen god lön­ samhet i samtliga affärsenheter. Sett till hela delårsperioden var omsättningsuppgången över 50 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 84 procent i jämförelse med första halvåret 2016. Vinstmarginalen steg från 10,4 till 11,8 procent. Under årets första sex månader överträffade företagen inom affärsenheten Industrial Solutions jämförelseperio­ dens fakturering med 89 procent. Tillskottet av Jorgensen bidrog i hög grad till ökningen och dessutom redovisade övriga företag betydligt högre volymer än under motsva­ rande period 2016. Lönsamheten förbättrades samtidigt väsentligt. Marknadsförhållandena var gynnsamma inom de flesta berörda branscher och projektleveranserna till förpackningsindustrin betydligt mer omfattande än under föregående år. Projektorderstocken är fortsatt god och takten avseende nya förfrågningar hög. I övrigt är order­ horisonten förhållandevis kort men orderläget generellt sett mer stabilt än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Ett positivt utfall av genomförda marknadsaktiviteter i kombination med fortsatt fördelaktigt konjunkturläge gav ytterligare omsättningstillväxt för företagen inom affärs­ enheten Precision Technology. Försäljningsvolymerna inom medicintekniksektorn bibehölls på en god nivå. Samtidigt ökade omfattningen på uppdragen till större kontraktskun­ der generellt och projekt inom nya kundsegment tillkom. En hög automatiseringsgrad och ett effektivt resursutnyttjande i affärsenhetens företag bidrog till en fortsatt förbättring av rörelsemarginalerna. Även verksamheten inom affärsenheten Rotational Moulding visade stärkt lönsamhet. Det andra kvartalet var volymmässigt något svagare än motsvarande period före­ gående år men sammantaget för delårsperioden översteg såväl omsättning som rörelseresultat jämförelseperiodens med god marginal. Den positiva utvecklingen avsåg såväl kundspecifika som egna produkter och omfattade i stort sett samtliga branschsegment. Det finns inget som i dagsläget tyder på några större förändringar av marknadsförutsättningarna för koncer­ nens företag. Med nuvarande sammansättning är utfallet av koncernens samlade verksamhet normalt svagare under det andra halvåret. Inför årets återstående sex månader har koncernen sammantaget ett något bättre orderläge än föregående år och i synnerhet avseende den projektrelate­ rade försäljningen till förpackningsindustrin är förhållan­ dena mer fördelaktiga.

Omsättning och resultat Delårsperioden Nettoomsättningen uppgick till 853 MSEK (557). Rörelse­ resultatet uppgick till 114 MSEK (62), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,4 procent (11,1). Resultat före skatt var 100 MSEK (58). Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 443 MSEK (295). Rörelse­ resultatet uppgick till 62 MSEK (36), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,0 procent (12,3). Resultat före skatt var 52 MSEK (36). Aktiedata och nyckeltal Delårsperioden Resultat per aktie uppgick till 5,61 SEK (3,27). Eget kapital per aktie var 33,04 SEK (27,20). Genomsnittligt antal ute­ stående aktier uppgick under perioden till 13 813 490. Soli­ diteten var 31 procent (39) vid periodens slut. Medelantalet anställda uppgick till 794 (649). Viktiga händelser under perioden I enlighet med beslut på årsstämman genomfördes i juni en uppdelning av moderbolagets aktier (split) med villkoret 2:1. Händelser efter periodens slut Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens slut. Investeringar Delårsperioden Nettoinvesteringar i anläggnings­ tillgångar uppgick till 13 MSEK (20), varav 1 MSEK avsåg immateriella tillgångar och 12 MSEK​maskiner och inventarier. Andra kvartalet Nettoinvesteringar i anläggnings­ tillgångar uppgick till 3 MSEK (14) och avsåg​maskiner och inventarier. Kassaflöde och likviditet Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 40 MSEK (39). Likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade kre­ diter uppgick på balansdagen till 350 MSEK (178). Antal aktier och röster Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades om en ökning av antalet aktier genom uppdelning av varje befintlig aktie i två nya av samma slag (aktiesplit 2:1). Uppdelningen genomfördes i juni med avstämningsdag den 9 juni.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 3

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inklu­ derar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex pris­ risker för insatsvaror. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidorna 78–80 i års­ redovisningen för 2016. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit.

av EU, årsredovisnings­lagen samt rekommendationer och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. De kritiska bedömningarna och källorna till uppskatt­ ningar vid upprättande av denna delårsrapport är desamma som i den senaste årsredovisningen. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskri­ vits i årsredovisningen för 2016 med undantag av nya eller om­arbetade standarder, tolkningar och förbättringar som ska tillämpas från och med 1 januari 2017. Tillämpningen av dessa nyheter har inte haft någon effekt på koncernens finansiella resultat och ställning. Med syfte att få en tydligare presentation, har från 2017 uppställningsformen för resultaträkningarna ändrats med avseende på posternas ordningsföljd. Jämförelseåret har följdändrats.

Redovisningsprinciper

Nästa rapportdatum

Koncernredovisningen för 2017 har, i likhet med årsbok­ slutet för 2016, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits

Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2017 av­lämnas onsdagen den 1 november 2017.

Efter uppdelningen uppgår totalt antal aktier till 14 093 490, fördelat på 3 644 400 av aktieslag A och 10 449 090 av aktieslag B. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090. Bolaget innehar 280 000 egna B-aktier. Risker och osäkerhetsfaktorer

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Jönköping den 12 juli 2017

Fredrik Rapp

Anna Benjamin

Petter Fägersten

Stig-Olof Simonsson

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Eva-Lotta Kraft

Per Rodert

Sune Lantz

Lennart Persson

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 4

Rapport över totalresultat

2017

2016

2017

2016

16/17

2016

(MSEK)

3 mån apr-jun

3 mån apr-jun

6 mån jan-jun

6 mån jan-jun

12 mån jul-jun

12 mån jan-dec

443 -331

295 -219

853 -641

557 -418

1 348 -1 027

1 052 -804

Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat

112

76

212

139

321

248

Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag

-32 -18 2 -2 0

-28 -13 2 -1 –

-63 -35 3 -3 0

-53 -25 4 -3 –

-110 -63 7 -7 0

-100 -53 8 -7 –

Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader

62 -1 -9

36 3 -3

114 1 -15

62 3 -7

148 9 -23

96 11 -15

Resultat före skatt Skatt

52 -12

36 -8

100 -23

58 -13

134 -32

92 -22

Periodens resultat

40

28

77

45

102

70

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 1) Omräkningsdifferenser 2)

1 -2

-4 3

1 -3

-5 3

4 0

-2 6

Övrigt totalresultat

-1

-1

-2

-2

4

4

Totalresultat för perioden

39

27

75

43

106

74

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

39

27

75

43

106

74

Resultat per aktie, SEK 3)

2,94

2,01

5,61

3,27

7,43

5,09

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3)

2,86

1,88

5,46

3,06

7,31

4,91

-13

-11

-26

-23

-50

-47

ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat

Avskrivningar utgör

Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning.

1)

Avser effekter av valutakursförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK. Beloppet redovisas netto efter avräkning för säkringskontrakt.

2)

Beräknat på periodens resultat. I juni 2017 genomfördes en aktiesplit med villkoret 2:1. Jämförelsetalen har omräknats med anledning av aktiespliten.

3)

Skatt uppgår till 23 procent (23) för delårsperioden. Jorgensen Engineering A/S ingår i koncernresultatet från förvärvsdagen den 24 november 2016. Den förvärvade enheten bidrog under 2016 med nettoomsättning om 38 MSEK och ett resultat efter skatt om 1 MSEK efter belastning för avskrivningar på övervärden och finansiella kostnader hänförliga till förvärvet. Härtill belastades koncernresultatet med 1 MSEK avseende transaktionskostnader för förvärvet. Om enheten hade ingått i koncernen under hela 2016, skulle omsättningen ha uppgått till ca 1 372 MSEK och periodens resultat till ca 93 MSEK.

Nettoomsättning och resultat per segment Q1-Q2 2017 (MSEK)

Nettoomsättning Extern Intern Total

Q1-Q2 2016 Resultat före skatt 1)

Nettoomsättning Extern Intern Total

Q1-Q4 2016 Resultat före skatt 1)

Nettoomsättning Extern Intern

Total

Resultat före skatt 1)

Industrial Solutions

588

0

588

73

310

0

310

34

613

0

613

64

Precision Technology

130

2

132

21

119

2

121

17

226

4

230

28

Rotational Moulding

26

135

135

22

128

0

128

19

213

0

213

Eliminering

-2

-2

-2

-2

-4

-4

Ofördelade poster

-16

-12

-26

Koncernen totalt

853

853

100

557

557

58

1 052

1 052

92

1)

Resultatmåttet avser resultat före utfördelning av koncerngemensamma kostnader och skatt enligt intern rapportering. I ofördelade poster ingår främst kostnader för moderbolaget.

Upplysningar om segment lämnas utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. Koncernen rapporterar segmenten Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding. Verksamheten inom respektive segment beskrivs på sidan 9. Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Marknadsmässiga villkor tillämpas vid transaktioner mellan segmenten. Under 2017 har samtliga segment ökat sina totala rörelsetillgångar, som lager och kundfordringar.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 5

Rapport över finansiell ställning

2017

2016

2016

30 jun

30 jun

31 dec

TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

483 34 376 2 895

209 15 316 3 543

484 34 390 2 910

Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

189 315 53 557

168 196 51 415

177 256 165 598

Tillgångar till försäljning

1

1

1

SUMMA TILLGÅNGAR

1 453

959

1 509

456 497

376 177

412 512

(MSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 1, 2) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Räntebärande skulder utgör Uppskjuten skatteskuld utgör Beviljade men ej utnyttjade krediter uppgår till

500

406

585

1 453

959

1 509

582 58 297

333 26 127

690 52 193

I kortfristiga skulder ingår valutaderivat värderade till verkligt värde med 1 MSEK (–) för delårsperioden. I beloppet för helåret 2016 ingår inga valutaderivat. Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde-värderingen baseras bland annat på observerbara data som fixingkurser och swapkurser för gällande valuta.

1)

I kortfristiga skulder ingår räntederivat värderade till verkligt värde med 15 MSEK (21) för delårsperioden och 17 MSEK för helåret 2016. Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde-värderingen baseras bland annat på terminsräntor framtagna från observerbara yieldkurvor.

2)

Jorgensen Engineering A/S förvärvades i november 2016. Förvärvade tillgångar och skulder, inklusive övervärden och efter omvärdering till verkligt värde, uppgick till 578 MSEK respektive 207 MSEK.

Rapport över förändringar i eget kapital

2017

2016

2016

30 jun

30 jun

31 dec

Vid årets början Periodens resultat Övrigt totalresultat Totalresultat för perioden

412 77 -2 75

416 45 -2 43

416 70 4 74

Effekt av emitterat konvertibellån Konvertering av personalkonvertibler Förvärv av egna personalkonvertibler Lämnad utdelning, kontant Totala transaktioner med aktieägare

– – – -31 -31

– 6 -58 -31 -83

5 6 -58 -31 -78

Vid periodens slut

456

376

412

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

456

376

412

(MSEK)

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 6

Rapport över kassaflöden

2017

2016

16/17

2016

(MSEK)

6 mån jan-jun

6 mån jan-jun

12 mån jul-jun

12 mån jan-dec

114

62

148

96

5

3

17

15

-79

-26

-36

17

Rörelseresultat Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten

40

39

129

128

Investeringar 1)

-9

-21

-307

-319

Kassaflöde efter investeringar

31

18

-178

-191

Utbetald utdelning Förvärv av egna personalkonvertibler Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten

-31 – -112

-31 -81 103

-31 – 212

-31 -81 427

Periodens kassaflöde

-112

9

3

124

Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel

165 0

41 1

51 -1

41 0

Likvida medel vid periodens slut

53

51

53

165

2017 års belopp innefattar återbetalning om 4 MSEK som erhölls i samband med slutreglering av köpeskilling avseende Jorgensen Engineering A/S, förvärvat i november 2016.

1)

Aktiedata

2017

2016

2017

2016

2016

3 mån apr-jun

3 mån apr-jun

6 mån jan-jun

6 mån jan-jun

12 mån jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental

13 813

13 604

13 813

13 591

13 703

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental

14 383

14 656

14 383

14 705

14 543

Genomsnittligt antal aktier i eget förvar, tusental

280

280

280

280

280

Resultat per aktie, SEK 1)

2,94

2,01

5,61

3,27

5,09

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1, 2)

2,86

1,88

5,46

3,06

4,91

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

2,46

4,08

2,87

2,84

9,33

14 093

14 093

14 093

280

280

280

13 813

13 813

13 813

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental Antal aktier i eget förvar på balansdagen, tusental Antal utestående aktier på balansdagen, tusental Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK Börskurs på balansdagen, SEK

33,04

27,20

29,80

145,00

102,50

104,75

Beräknat på periodens resultat.

1)

Kostnader hänförliga till konvertibla skuldförbindelser uppgår till 1 136 TSEK (503) för delårsperioden och 1 659 TSEK för helåret 2016.

2)

I juni 2017 genomfördes en aktiesplit med villkoret 2:1. Efter uppdelningen uppgår totalt antal aktier till 14 093 490, fördelat på 3 644 400 av aktieslag A och 10 449 090 av aktieslag B. Med avdrag för bolagets innehav av egna aktier, 280 000 av aktieslag B, uppgår antalet utestående aktier till 13 813 490. Samtliga jämförelsetal har omräknats med anledning av aktiespliten. Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020. Konverteringskursen var ursprungligen 218 SEK. Till följd av genomförd aktiesplit har konverteringskursen omräknats i enlighet med § 8 B i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 109 SEK. Varje konvertibel kan under perioden 1 juni till 12 juni 2020 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen ca 4 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet baserat på balansdagens totala antal aktier. För definitioner, se sidan 10.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 7

Nyckeltal

2017

2016

16/17

2016

6 mån jan-jun

6 mån jan-jun

12 mån jul-jun

12 mån jan-dec

Rörelsemarginal, %

13,4

11,1

11,0

9,1

Vinstmarginal, %

11,8

10,4

10,0

8,7

Avkastning på eget kapital p a, %

35,3

21,8

24,6

17,1

Avkastning på sysselsatt kapital p a, %

21,3

18,6

16,8

13,6

Avkastning på totalt kapital p a, %

15,3

13,7

12,2

10,1

439

408

418

407

Genomsnittligt sysselsatt kapital, MSEK

Genomsnittligt eget kapital, MSEK

1 081

702

934

786

Genomsnittligt totalt kapital, MSEK

1 507

951

1 286

1 063

Räntetäckningsgrad, ggr

7,9

8,8

7,1

7,1

Soliditet, %

31

39

31

27

Andel riskbärande kapital, %

35

42

35

31

13

20

403

410

794

649

739

666

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK Medelantal anställda För definitioner, se sidan 10.

Kvartalsöversikt

2017

2016

2017

2016

2016

2015

2016

2015

Q2

Q2

Q1

Q1

Q4

Q4

Q3

Q3

256

Nettoomsättning, MSEK

443

295

410

262

269

267

226

Bruttoresultat, MSEK

112

76

100

63

52

56

57

59

Rörelseresultat, MSEK

62

36

52

26

10

18

24

26

Resultat före skatt, MSEK

52

36

48

22

13

15

21

22

Periodens resultat, MSEK

40

28

37

17

9

12

16

17

Periodens totalresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Soliditet, %

39

27

36

16

12

9

19

16

14,0

12,3

12,7

9,8

3,6

6,8

10,6

10,2

31

39

29

44

27

45

42

43

Resultat per aktie, SEK 1)

2,94

2,01

2,67

1,26

0,66

0,89

1,16

1,24

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1)

2,46

4,08

0,41

-1,24

5,20

3,31

1,29

2,99

Jämförelsetalen har omräknats med anledning av aktiesplit 2:1, genomförd i juni 2017.

1)

För definitioner, se sidan 10.

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 8

Resultaträkningar, moderbolaget

2017

2016

2016

(MSEK)

6 mån jan-jun

6 mån jan-jun

12 mån jan-dec

6,8 -12,0

4,4 -8,6

8,7 -17,6

Nettoomsättning Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat

-5,2

-4,2

-8,9

Resultat från andelar i koncernföretag Övriga finansiella poster

– -2,5

12,0 -11,4

56,0 -12,1

Resultat efter finansiella poster

-7,7

-3,6

35,0

Bokslutsdispositioner Skatt

– 1,7

– 3,4

4,1 -7,2

Periodens resultat

-6,0

-0,2

31,9

Periodens resultat Övrigt totalresultat

-6,0 –

-0,2 –

31,9 –

Totalresultat för perioden

-6,0

-0,2

31,9

2017

2016

2016

30 jun

30 jun

31 dec

Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

52,9 499,7

52,9 411,9

52,9 437,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

73,1 64,0 73,9 341,6

73,2 68,1 72,6 250,9

110,2 64,0 73,3 242,6

BALANSOMSLUTNING

552,6

464,8

490,1

Rapport över totalresultat

Skatt uppgår till 22 procent (95) för delårsperioden. Inkomstskattebefriad utdelning bidrog till föregående års avvikande skattesats. Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag.

Balansräkningar, moderbolaget (MSEK)

TILLGÅNGAR

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget

2017

2016

2016

(MSEK)

30 jun

30 jun

31 dec

Vid årets början

110,2

156,1

156,1

Totalresultat för perioden Effekt av emitterat konvertibellån Konvertering av personalkonvertibler Förvärv av egna personalkonvertibler Lämnad utdelning, kontant

-6,0 – – – -31,1

-0,2 – 6,0 -58,1 -30,6

31,9 4,9 6,0 -58,1 -30,6

73,1

73,2

110,2

Kassaflödesanalys, moderbolaget

2017

2016

2016

(MSEK)

6 mån jan-jun

6 mån jan-jun

12 mån jan-dec

Rörelseresultat Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av rörelsekapital

-5,2 -6,2 76,4

-4,2 -1,2 16,9

-8,9 34,5 31,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

65,0

11,5

57,5

65,0

11,5

57,5

Vid periodens slut

Investeringar Kassaflöde efter investeringar

-63,5

-10,9

-59,1

Periodens kassaflöde

Finansiering

1,5

0,6

-1,6

Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel

2,7 0,0

4,5 0,0

4,5 -0,2

Likvida medel vid periodens slut

4,2

5,1

2,7

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 9

DETTA ÄR XANO

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automations­utrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder. Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding.

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Företag

Företagen inom Industrial Solutions tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar såsom förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till förpackningsindustrin. Möbel- och inred­ ningstillverkare förses med detaljer som rattar, handtag och ställ­ fötter. Dessutom genomförs kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier. 2017

2016

Q1-Q2

Q1–Q4

588

310

613

Q1-Q2

2016

Nettoomsättning

MSEK

Rörelseresultat

MSEK

81

35

60

%

13,9

11,3

9,7

Rörelsemarginal

Ackurat

Sverige Finland Polen

Canline

Nederländerna USA

Fredriksons Sverige Kina

Jorgensen Danmark

NPB

Sverige

Jorgensen ingår från förvärvstidpunkten den 24 november 2016.

PRECISION TECHNOLOGY

Företag

Precision Technology omfattar företag med komponent- och system­ tillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet och precision.

KMV

Sverige

LK Precision Sverige

Mikroverktyg Sverige

2017

2016

Q1-Q2

Q1–Q4

230

Q1-Q2

2016

Nettoomsättning

MSEK

132

121

Rörelseresultat

MSEK

22

17

29

%

16,4

14,3

12,7

Rörelsemarginal

ROTATIONAL MOULDING

Resinit

Sverige

Företag

Verksamheten inom Rotational Moulding omfattar utveckling, till­ verkning och försäljning av komponenter och system i plast fram­ ställda genom rotationsgjutning. Företagen levererar såväl kund­ specifika som egenutvecklade produkter.

2017

2016

Q1-Q2

Q1–Q4

213

Q1-Q2

2016

Nettoomsättning

MSEK

135

128

Rörelseresultat

MSEK

23

19

25

%

16,7

14,6

11,7

Rörelsemarginal

XANO INDUSTRI AB (PUBL) | 556076-2055

Cipax

Sverige Estland Norge Finland


DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2017 | SIDA 10

Definitioner Andel riskbärande kapital Eget kapital med tillägg för avsättningar för skatter i förhållande till totalt kapital.

Resultat per aktie Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat med tillägg för kostnader hänförliga till konvertibellån i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibler.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Utgående balans minus ingående balans plus periodens avskrivningar, nedskrivningar och omräkningsdifferenser avseende anläggningstillgångar.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Soliditet Eget kapital i förhållande till totalt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder. Totalt kapital Summa eget kapital och skulder (balansomslutning). Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.

Nyckeltal I denna rapport intagna nyckeltal följer främst av upplysningskrav enligt IFRS och årsredovisningslagen. Övriga mått, s k alternativa nyckeltal, beskriver bl a resultatutveckling, finansiell styrka och hur bolaget förräntat sitt kapital. Presenterade nyckeltal beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och övriga intressenter samtidigt som jämförbarhet med andra företag uppnås. Marginalmåtten presenteras också internt.

Moderbolaget, XANO Industri AB (publ) med organisationsnummer 556076-2055, är ett publikt aktiebolag med säte i Jönköping, Sverige. Kontaktperson: Lennart Persson, verkställande direktör, telefon 036 31 22 33. Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 13:00 CET.

X A N O I n d u s t r i A B ( p u b l ) | I n d u s t r i g a t a n 14 B | S E - 55 3 0 2 J ö n kö p i n g | S v e r i g e Te l e f o n: + 4 6 ( 0 ) 3 6 31 2 2 0 0 | i n f o @ x a n o . s e | w w w. x a n o . s e

XANO Q1-Q2 2017 (svensk)  
XANO Q1-Q2 2017 (svensk)