Page 1

..CULTURA...LINGUA...MEDIOAMBIENTE...TEATRO...PATRIMONIO...EDUCACIÓN.. XANDOBELA É UNHA INICIATIVA DE EDUCACIÓN NON­FORMAL E DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL NADA NO 2005 EN COMPOSTELA, CON VOCACIÓN UNIVERSAL RADICADA NA REALIDADE GALEGA. XANDOBELA É UN COLECTIVO NOVO QUE TRABALLA OS VELLOS EIDOS DA CULTURA E DA RELACIÓN ENTRE AS PERSOAS, FAVORECENDO A ACTITUDE INTEGRADORA, CREATIVA E LÚDICA.

PROMOVEN XANDOBELA CINCO PERSOAS EDUCADAS NO ASOCIACIONISMO DE COMPOSTELA, CON EXPERIENCIA NO TRABALLO SOCIOCULTURAL EN DISTINTOS COLECTIVOS E PROGRAMAS E CON AMPLA

PEDAGOXÍA, EDUCACIÓN SOCIAL E DIRECIÓN DE ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE. XANDOBELA É UNHA EQUIPA DE EDUCADORES/AS CON HABILIDADES PARA A DINAMIZACIÓN DE GRUPOS E CAPACIDADE TÉCNICA PARA CONCEBIR E XESTIONAR PROGRAMAS SOCIAIS E CULTURAIS. FORMACIÓN EN

ALÉN DOS OBXECTIVOS DE CADA PROXECTO CONCRETO QUE DESENVOLVAMOS, EXISTEN UNS PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN COMÚNS E DETERMINANTES, CARACTERÍSTICOS DA FILOSOFÍA DE TRABALLO E DA INTENCIONALIDADE EDUCATIVA QUE PROCURAMOS: • NA VIDA: A CULTURA DA PAZ, A COEDUCACIÓN, A ECOLOXÍA, A SOLIDARIEDADE, O ENTENDEMENTO INTERCULTURAL, A NONVIOLENCIA, A CULTURA PARTICIPATIVA. • NO PAÍS: O COMPROMISO COA CULTURA GALEGA E COA LINGUA DE XEITO ESPECIAL. • NAS PERSOAS: A AUTOESTIMA INDIVIDUAL E GRUPAL MEDIANTE A CREATIVIDADE E O CONSTRUTIVISMO FRONTE AO CONSUMISMO, DÁNDOLLE PROTAGONISMO REAL Á CIDADANÍA. • NA ACCIÓN EDUCATIVA: IMPULSO DA PARTICIPACIÓN CRÍTICA, ACTIVA E CREATIVA DAS PERSOAS, PROXIMIDADE E ADAPTABILIDADE DAS NOSAS INTERVENCIÓNS.

...DINAMIZACIÓN...FORMACIÓN...XESTIÓN...DIVULGACIÓN...ASESORAMENTO..

D IN A M IZ A C IÓ N D O L E C E R E D O T E M P O L IB R E CAMPAMENTOS ABERTOS UN CAMPAMENTO ABERTO É UNHA ACTIVIDADE DE LECER INFANTIL E XUVENIL QUE BUSCA CUBRIR AS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR DAS PERSOAS. NON OBSTANTE, XANDOBELA COMPLETA ESTA VERTENTE ASISTENCIAL OFRECENDO PROGRAMACIÓNS QUE RESPONDEN A CRITERIOS E OBXECTIVOS EDUCATIVOS E PEDAGÓXICOS, CULTURAIS E SOCIAIS. Servizo rural galego. AIRE LIBRE s nerante polo doteca Iti • Troularte, Lu mpamentos mento de ca ve ol nv se de • Deseño e dos non verán en perio de s la co es e urbanos

DE XEITO MOI ESPECIAL COIDAMOS O

ASPECTO CONVIVENCIAL NAS NOSAS PROPOSTAS EN MATERIA DE AIRE LIBRE. O PUNTO BÁSICO DO QUE PARTIMOS SON AS EXPERIENCIAS DE GRUPO NO MEDIO NATURAL, E A PARTIR DE AQUÍ, DESEÑAMOS PROXECTOS CON DISTINTAS TEMÁTICAS E ACTIVIDADES QUE TENTAN PRIORIZAR VALORES DE AUTONOMÍA, EXPERIMENTACIÓN, VIVENCIA E RESPECTO NA NATUREZA.

lectivos. . extraescolares •Actividades

ao xogo e a dar renda sol

cómodos e estimulantes,

ta á imaxinación.

espazos que invitan

• Difusión e promoción de xogos tradicionais: distrib ución de xogos populares galegos e difusió n de xogos tradicionais bai lados. • Xestión de aulas de xog o e ludotecas. • Deseño de grandes xog os temáticos. s • Obradoiros de construció n de xogos. Servizo

ARTES ESCÉNICAS ESPECTÁCULOS, ARTISTAS E OBRADOIROS CON

centros culturais de toda índole (bibliotecas, museos, casas da cultura, bibliopiscinas...)

• Deseño e desenvolvemento de proxectos de

revalorización da literatura, da cultura e do coñecemento.

PROPOSTAS ESCÉNICAS E EDUCATIVAS ACORDES COS PRINCIPIOS E VALORES QUE PROMOVE XANDOBELA.

• Deseño, xestión e desenvolvemento de campamentos. • Deseño, xestión e desenvolvemento de campos de

ACTIVIDADES ECONÓMICAS E DE PROMOCIÓN CULTURAL EXISTENTES, FAISE PRECISA UNHA ABORDAXE CERCANA QUE PROMOVA A EMPATÍA E PARTICIPACIÓN E GARANTA UNHA SUSTENTABILIDADE SOCIOCULTURAL. XANDOBELA ENTENDEMOS QUE CÓMPRE INCIDIR NA DIDÁCTICA E AXEITADA DIVULGACIÓN DOS NUMEROSOS TESOUROS QUE NESTA TERRA EXISTEN, AXUDANDO A POÑER EN VALOR E FAVORECER O FORTALECEMENTO DO TECIDO SOCIAL, ECONÓMICO E CULTURAL DAS NOSAS VILAS E LUGARES.

• Deseño de roteiros de sendeirismo.

convivenciais. s espazos e

• Xestión e dinamización de espazos para a lectura e

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA SENDO NO NOSO PAÍS O TURISMO UNHA DAS PRINCIPAIS

Galicia e Portugal a través de distintas actividades

Coidadoras: ambientamo

• Divulgación e didáctica cultural.

Servizo s

Servizos

• Portugaliza: proxecto de convivencia e intercambio entre

convertímolos en lugares

LETRAS PROMOCIONAMOS A LECTURA, AS LETRAS, A LINGUA, A CULTURA, O PATRIMONIO, A ARTE... PIVOTANDO NAS SÚAS POTENCIALIDADES LÚDICAS, EXPRESIVAS E CREATIVAS E CONXUGANDO O DISFRUTE COA APRENDIZAXE E DIVULGACIÓN CULTURAL.

• Deseño e edición de materiais e recursos didácticos.

traballo.

• Ludotecas Itinerantes e

DINAMIZACIÓN CULTURAL

XOGO O XOGO É A FERRAMENTA PRINCIPAL DE TRABALLO DE XANDOBELA, O NOSO EIXO VERTEBRADOR, PRESENTE EN TODAS AS NOSAS ACTIVIDADES, PROXECTOS E INTERVENCIÓNS. UN DOS NOSOS RETOS É REVALORIZAR O PAPEL QUE O XOGO TEN NA VIDA DAS PERSOAS.

• Deseño de rote

participativos e no

• Dinamización de

• Deseño de mat

coñecemento de

izos Serv

iros turísticos vidosos.

recursos turísticos

eriais didácticos

.

que potencien o recursos turísticos .

izos danzas v r n inque e o c S s ta s vos arti no ción de • P ro mo as. dagóxic sociope rú a . ción de s. • Anima s Ilustre Galego e d o ll ador. • Conse atro­am te e d s oiro • O b ra d


LABORATORIO DE EDUCACIÓN NON‐FORMAL TRABALLAMOS DENDE UNHA ÓPTICA INNOVADORA CONTIDOS EDUCATIVOS E SOCIAIS DE ACTUALIDADE. EXPERIMENTAMOS CON NOVAS METODOLOXÍAS E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE FÓRA DAS HABITUALMENTE EMPREGADAS NOS CONTEXTOS DE EDUCACIÓN FORMAL. DINAMIZAMOS CALQUERA os CONTIDO E IDEA QUE TI DESEXES TRABALLAR. erviz

Se

• Deseño e desenvolv emento de proxecto s de didáctica da historia • Dinamización de exposicións e instalacións museísticas.

• Deseño e dese nvolvemento de pro gramas de educación para o co nsumo responsable e saúde. • Dinamización e div ulgación de contidos medioambientais.

PARTICIPACIÓN E ASESORAMENTO NA SOCIEDADE DA COMUNICACIÓN E DEMOCRACIA GLOBAL NA QUE VIVIMOS, AS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIOCULTURAL SON INNÚMERAS, SENDO OS ÚNICOS PRE­REQUISITOS EXISTENTES, O ACCESO Á INFORMACIÓN AXEITADA E O COÑECEMENTO DAS CANLES E PROCEDEMENTOS DE TRAMITACIÓN E XESTIÓN DE PROPOSTAS DE CALIDADE.

izos Serv

e convocatorias mas, estratexias ra og pr de e ad id plural ente a disposición rmación sobre a ñen permanentem • Información e fo po pa ro Eu de lo ropea e o Consel que a Comisón Eu te. ectoriais ou tantes do continen cipación cidadá (s rti pa de todos os habi de s xia te estra e, diálogo senvolvemento de ral, sustentabilidad ltu • Elaboración e de cu e ad id tiv ac l, n a inclusión socia non) que favoreza legas, adanía activa. ns europeas e ga estruturado e a cid tos ou subvenció ec ox pr de n ció permanente. e documenta l e de aprendizaxe ta en • Deseño, xestión bi am l, ni ve ral, xu no contexto s eidos sociocultu no eido local, quer er especialmente no qu ; os up gr de ía , formación e titor • Acompañamento acional. intercultural/intern

Xandobela, Xestión e Dinamización SocioCultural Avenida Quiroga Palacios nº6-baixo 15703_Santiago de Compostela_A Coruña info@xandobela.info www.xandobela.info 981.575.738

tríptico  

triptico xeral

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you