Page 1

NORTEKO TRENBIDEARI (1931) Jose M Lujanbio “Txirrita”(1860-1936) 1. (1) Mila ............... irurogeita zazpigarrengo urtian lenengo trena ikusi nuen Españiako partian. Bire pixka bat bistan pasa ta Iñoiz .......... lurpian; perra berriak erantxi dizte andikan orain artian 2.(5) Modu orretan jarri zuenak Norteko ferrokarrilla, .................. aundiya zuen, entendimentu abilla, gizonik ezin hasi liteke .............obiaren billa; goizian irten Irundik eta illuntzerako Madrilla 3.(7) Linea orrek ........... zenbait tunel, zubi ta erriyo, bi birerekin ipiñi dute sekula baño berriyo, ................ indarra eta oinbeste guardarrayo; gau eta egun gelditu gabe beti zerbaiten karrayo. 4.(8) ................. lasai balijuake egiñagatik zartzera, iyo-biriak ederrak dauzka, kotxian aixa sartze´a; amar legua bire pasa ta ordu bateko .............; lengo segunda bezin ederra dago oraingo ............... 5.(9) Eseri-alki ............ eta beste gauza bat on-ona: ezertarako biartzen bada kotxe .............. komona; lenguan antxen ikusi nuen larogei urteko amona, ............... euskaldun buruzuri bat Benta-berriko Moñoña

6.(10) ........................ ez dute biar, fogonerorik ain gutxi; or biar dana: begiyak ernai eta llabiari eutsi; abiyatzian iriki eta allegatutzian itxi, gau eta egun ................. gabe dabil txistu ta irrintzi. 7.(11) Gizon abilla zan elektrika sortu zuben …… ori, piska-piska bat arek graduak bajatu zizkan subari; orain indarra leku askotan kendutzen zaio ........, garai batian merke zan baño gaur baliyo du .......... 8.(12) Orla esanaz ur irakinak egiten zuen ............. “Prezisua al da beti kalderan kiskaltzen egon biarra?” Ez daukat beste alimenturik: Suba, kia ta ............; ongi miatzen baldin banazu otzian badet ……….. 9.(13) Berari beira …….. zitzaion zabaldurikan besuak, arrazoi ori ontzat artu du ……………. maisuak; “Badakit zure gau ta egunak dirala ……………., ori egiya esan badezu itzaliko dira suak 10.(14) Nere munduko jakinduriya izan da oso ............., Jangoikuari eskatzen diyot arren argitu ………; garai batian ez genekiyen elektrikarik bazala, orain ur otzak dabilki trenak len irakiñak ............


1. Hutsuneak bete 2. Jarri euskara batuan azpimarratuta dauden hitzak 3. Noiz egin dira bertso hauek? 4. Zein animaliarekin konparatzen du trena? 5. Zein informazio ematen du trenbideari buruz ? 6. Zein dira trenaren abantailak ? 7. Zein hobekuntza teknikoari buruz hitz egiten digu ? Zein istorio asmatzen du berau kontatzeko ? 8. Zein da bertso sorta honen gaia ? 9. Industria Iraultzaren zein etaparekin lotzen duzu bertso sorta hau? Zergatik?

Norteko ariketa  

Norteko ferrokarrilla

Norteko ariketa  

Norteko ferrokarrilla