Page 1

XABI ERPÉREZDEARENAZASALAS Por t f ol i odepr oy ec t osdear qui t ec t ur a


XABI ERPÉREZDEARENAZASALAS Cur r i c ul um Vi t ae


Bus c andoaMi esVanderRohe Cas odees t udi o

Vi v i endapar aun bi bl i รณf i l o en Sui z a

Cent r o de ent r et eni mi ent o en Ez k aba

Nuev o f r ont รณn L abr i t en Pampl ona

Mus eoSubi r ac hsenBar c el ona

Pr oy ec t oF i ndeCar r er a: Nuev a es t ac i รณn de t r en en Donos t i aSanSebas t i รกn

PROYECTOSACADร‰MI COS Uni v er s i daddeNav ar a20062012


Cas odees t udi o:50x50f eethous e L.Mi esVanderRohe

Rei nt er pr et ac i 贸n de una de l as c as as pr oy ec t adasporelar qui t ec t oal em谩n. 2008


Vi vi endapar aunbi bl i 贸f i l o.Sui z a

Pr oy ec t opar aunav i v i enda-es t udi opar aun c ol ec c i oni s t adel i br osenSui z a. L oses pac i os s eor gani z anent or noaunv ol umenc ent r al quec ont i eneunagr anbi bl i ot ec a. 2008


Cent r o de ent r et eni mi ent o en Ez kaba,Navar r a.

Pr oy ec t o deun c ent r o par amenor esque c ont i eneunal ber gueypi s t asdepor t i v as .L a par t edes t i nadaa habi t ac i onesys i l enc i os e s i t 煤aenl aunac aj ac er r ada, mi ent r asquel as z onasdeac t i v i dads eenc uent r anabi er t asal ex t er i or .T oda l ac ons t r uc c i 贸n eses t r i c t ament edemader a. 2010


Nuevof r ont ónLabr i t .Pampl ona

Pr oy ec t o par al ar emodel ac i ón delac t ual f r ont ón L abr i ten Pampl ona.L ai dea es gener arungr anmur os i gui endol at r az ade l aant i guamur al l ayr ec uper andoelc ar ác t er amur al l ado del c ent r o hi s t ór i c o de Pampl ona. Al i nt er i or del mur o s e enc uent r an l oss er v i c i osdelf r ont ón y l a c anc ha. 2011


Mus eoSubi r ac hs .Bar c el ona

Pr oy ec t o par al ac r eac i ón de un mus eo públ i c oenelc as c ohi s t ór i c odeBar c el ona. L a par t e dedi c ada a l a c ol ec c i ón per manent es ec ont i ene en un es pac i o i nt er i orque v uel as obr e un gr an es pac i o abi er t o y públ i c o donde s e mues t r al a ex pos i c i ónt empor al . 2011


Es t ac i 贸ndet r en.Donos t i a

Pr oy ec t opar al ar emodel ac i 贸ndel aac t ual es t ac i 贸n del nor t e en Donos t i aSan Sebas t i 谩n. L ai deadel pr oy ec t oesr es ol v erel c onf l i c t o ur bano pr ov oc ado ac t ual ment e por elf er r oc ar r i ly of r ec er un ent or no ur banoampl i oalf ut ur oc ent r oc ul t ur alT abac al er a.


Es t ac i 贸ndet r en.Donos t i a Pr oyec t oFi ndeCar r er a


Cas aBC GL Rar qui t ec t os Mont er r ey , Méx i c o

Vi v i endabi f ami l i ar Mar i naL er t x undiAr k i t ek t ur a Ai a, Gi puz k oa

Apar t ament osUr bani a GL Rar qui t ec t os Mont er r ey , Méx i c o

Dupl ex-es t udi o Mar i naL er t x undiAr k i t ek t ur a Zar aut z , Gi puz k oa

T ok y oRepl ayCent er Conc ur s oI nt er nac i onal , T ok y o Par t i c i pac i ónper s onalj unt oa l aar qui t ec t aMar í aL uque

Rehabi l i t ac i óndev i v i endas Mar i naL er t x undiAr k i t ek t ur a Zar aut z , Gi puz k oa

PROYECTOSPROFESI ONALES GL R-Mar i naL er t x undi-F r eel anc e


Cas a BC. Mont er r ey , Méxi c o Col abor ac i ón en l as út i mas f as esde obr ae i nt er i or i s mo de l al aur eada v i v i enda del des pac hoGL Rar qui t ec t osen Mont er r ey , Méx i c o. Es t a c ol abor ac i ón s er eal i z ó dur ant e una es t anc i a en es t e des pac ho gr ac i as a l a obt enc i ón de una bec a de i nt er nac i onal i z ac i ón de l a Uni v er s i daddeNav ar r a.


Cas aBC. Mont er r ey ,Méxi c o


Apar t ament osUr bani a Mont er r ey ,Méxi c o

Col abor ac i ónenl asút i masf as esdeobr ae i nt er i or i s model ar ehabi l i t ac i óndel at or r e Ur bani aenel c ent r ode Mont er r ey , Méx i c o. Enes t ai nt er v enc i óns er eal i z aunl ev ant ede l at or r e de of i c i nas par a al ber garunos apar t ament osdel uj oc onelobj et i v odepor un l ado r edens i f i c arl ac i udad yporot r o at r aer el c api t al al núc l eo ur bano abandonadode Mont er r ey .


Conc ur s oi nt er nac i onal : T okyoRepl ayCent er

Pr oy ec t opar aunedi f i c i ol Ăşdi c oenelc ent r o deT ok y o. El pr ogr amai nc l uy es al asyt i endas de v i deo,manga y k ar aok e.Eles pac i o pr i nc i paldes t i nadoalpĂşbl i c os eabr eal a c al l e, apr ov ec handoelc l i mas emi t r opi c alde l ac api t alni pona.L ass al aspr i v adasyl os k ar aok ess edes ar r ol l anenl apar t es uper i or deledi f i c i o.


Vi vi endabi f ami l i ar Ai a,Gi puz koa

Pr oy ec t or eal i z adoenel es t udi odear qui t ec t ur a de Mar i na L er t x undi .Se t r at ade2v i v i endasyac t ual ment ees t á en f as e de c ons t r uc c i ón en l a l oc al i dad de Ai a.Se l ev ant an dos v ol úmenes ,uno par ac ada f ami l i a, r es pet andol apr i v ac i daddec adauna deel l as . El l enguaj e ar qui t ec t óni c o s e di v i de en es pac i os s i r v i ent es y es pac i os s er v i dos , of r ec i ent o una t i pol ogí a di s t i nt a par a es t as par t es c l ar ament e i dent i f i c abl es des de el ex t er i or .


I nt er i or i s mobuhar di l l a. Zar aut z ,Gi puz koa

Pr oy ec t o de i nt er i or i s mo par a l a buhar di l l adeunav i v i endaenZar aut z . Se t r at abade apr ov ec hareles pac i o baj ol ac ubi er t a par ac ons egui runa habi t ac i ónequi padac onbañoyz ona det r abaj o. Seel i genc ol or esneut r osys uel ode mader a de hay a,c ons i gui endo un ambi ent e mi ni mal i s t a j unt o a l os muebl esdedi s eños el ec c i onados .L a l uzc eni t al ,además ,c r eaunaes t anc i a muy l umi nos ayagr adabl e.


Rehabi l i t ac i ónvi vi endass oc i al es Zar aut z ,Gi puz koa

Pr oy ec t o de r ehabi l i t ac i ón par a unas v i v i endass oc i al esr eal i z adasen l apos t guer r aes pañol a. Enel pr oy ec t os eampl i an l asv i v i endasac t ual esañadi éndol esuns egundo pi s o.Se el i mi na l ac ubi er t a de f i br oc ement eac t ualys es ol uc i onanpr obl emas de ac c es i bi l i dad medi ant e una r ampadeac c es o.


Portfolio de arquitectura 2006 - 2013  

Portfolio de proyectos académicos y profesionales desde 2006 a 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you