Page 1

BANDA DESEÑADA


Historias de Galiza

Maus, Art Spiegelman

Colección que vai repasando a his-

Maus é unha autobiografía na cal Art Spiegelman

toria de Galicia, desde o ano 4500

relata a historia do seu pai Vladek, un sobrevivente

antes de Cristo e cara adiante. Ca-

de Auschwitz. Tamén realiza un retrato deste na

da tomo componse de varias histo-

actualidade e describe a tensa relación que man-

rias..

tén con el. Como característica formal cómpre salientar que as personaxes amosan trazos faciais de animais: representa aos xudeus como ratos e aos

Persépole, Marjane Satrapi Unha obra autobiográfica sobre a vida da autora Marjane Satrapi en Irán nos tempos previos á revolución islámica e durante esta. Tamén describe o seu paso por Europa. Obtivo unha grande sona internacional e foi adaptada a película animada. A BD levou o premio ao autor revelación 2001 e ao mellor guión 2002 no prestixioso festival de BD de Angoulême.

nazis como gatos. Considerado pola crítica un dos mellores cómics. Gañou o premio Pulitzer en 1992 e o Museo de Arte Moderna (MOMA) de Nova Iorque lle dedicou unha exposición


A man do diaño,

A maldición dos Velasco,

Brais

Fausto, Méndez, Malvar

Rodríguez

Cuarto cómic da serie «Un

Unha historia dura nun con-

misterio para Simón», na que

texto de guerra, onde a prio-

o protagonista, Simón Martel,

ridade son os obxectivos, non

ten que resolver un caso na vi-

as persoas. Para reflexionar.

la portuguesa de Sintra.

Obra gañadora do VI Premio de Banda Deseñada Castelao.

Os lobos de Moeche, Manel Cráneo Conta a historia do mozo Martín que, a causa dun terrible suceso, unirase a seu irmán na loita dos seus dereitos. Ambientado no s. XV, na época das Guerras Irmandiñas.

Punto de fuga, Miguel Cuba Historia de corte realista, con doses de humor negro, que trata o tema da crise e a situación laboral nas novas xeracións.


El héroe, David Rubín

Nómades, Xosé Tomás

Unha recreación do Heracles

Unha visión da emigración a

da mitoloxía grega que refle-

través de historias de mulle-

xiona sobre a condición he-

res. Cada capítulo céntrase

roica. Unha perspectiva dife-

nunha protagonista: unha mu-

rente dos mitos, con mestura

ller que cruza o estreito e

de personaxes da historia mi-

chega a un lugar como España,

tolóxica e a actualidade.

outra que podería ser cubana e que chega para traballar como médica.

Sen mirar atrás, Dani Montero Unha ruptura leva a Jaime a rachar coas súas ataduras e comezar dende cero, iniciando unha viaxe sen re-

A mansión dos Pampín, Miguelanxo Prado

torno cara a unha vida diferente,

Un cómic que trata a desfei-

acompañado polo seu can e nada

ta urbanística e caos arqui-

máis que unha mochila con mudas.

tectónico en clave de humor.


BANDA DESEÑADA  

BANDA DESEÑADA PI