Page 1

交易日报表 2014 年 05 月 22 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1406

1238

1236

-3

1238

1235

1239

Mn1407

1243

1243

-2

1244

1242

Mn1408

1240

1241

0

1241

1238

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1236

1976

30440

-1976

244.2336

1245

1243

1846

30100

1846

229.4578

1241

1239

1712

6394

1712

212.1168

5534

66934

1582

685.8082

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 最高

最低

前结

结算

算价

0.2

139.0

136.3

136.7

137.6

-0.1

140.2

136.6

140.0

140.0

1.7

140.5

140.8

140.9

1.9

141.2

开盘

收盘

Ni1406

136.3

136.9

Ni1407

136.8

Ni1408 Ni1409

合约

合计

涨跌

订货量

成交额

成交量

订货量

138.0

15804

146132

-10892

2180.952

137.7

138.8

126460

201486

1758

17552.648

140.0

138.3

140.2

1926

33596

1926

270.0252

140.8

139.0

140.9

1538

5832

1538

216.7042

145728

387046

-5670

20220.3294

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 最高

订货

17050

452

6084

-452

770.66

16830

17030

256

3846

256

435.968

17000

17065

252

920

252

430.038

960

10850

56

1636.666

收盘

S1406

16920

17510

565

17510

16905

16945

S1407

16880

17560

730

17560

16850

S1408

16950

17580

580

17580

16920

合约

合计

涨跌

最低价

订货

成交

前结

开盘

算价

结算价

量变

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_05_22_