Page 1

交易日报表 2014 年 03 月 10 日 星期一 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1403

1332

1332

-3

1335

1332

1335

Mn1404

1330

1333

-5

1339

1330

Mn1405

1338

1339

-2

1340

1338

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1333

3600

3600

1200

479.88

1338

1333

888

7228

760

118.3704

1341

1339

738

8008

650

98.8182

5226

18836

2610

697.0686

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1403

93.0

93.4

-1.5

93.6

93.0

94.9

Ni1404

94.7

94.2

-1.8

94.7

93.9

Ni1405

95.8

95.1

-1.9

95.8

Ni1406

96.5

95.9

-2.1

96.5

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

93.3

6000

81000

-4800

559.8

96.0

94.2

96848

169772

-3340

9123.0816

94.9

97.0

95.2

62874

145096

38570

5985.6048

95.3

98.0

96.2

1646

19706

1646

158.3452

167368

415574

32076

15826.8316

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 最高

订货

13295

280

1320

-120

372.26

13365

13295

328

3586

108

436.076

13360

13330

320

2808

264

426.56

928

7714

252

1234.896

收盘

S1403

13280

13290

-30

13310

13280

13320

S1404

13250

13315

-50

13320

13250

S1405

13330

13330

-30

13335

13320

合约

合计

涨跌

最低价

订货

成交

前结

开盘

算价

结算价

量变

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_03_10_  
2014_03_10_  
Advertisement