Page 1

交易日报表 2014 年 03 月 07 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1403

1333

1335

3

1336

1333

1332

Mn1404

1336

1338

5

1340

1336

Mn1405

1338

1342

7

1342

1338

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1335

3000

2400

600

400.5

1333

1338

1182

6468

302

158.1516

1335

1341

1030

7358

190

138.123

5212

16226

1092

696.7746

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1403

94.8

95.0

0.7

95.0

94.8

94.3

Ni1404

96.3

95.9

0.6

96.4

95.9

Ni1405

97.4

96.9

0.6

97.5

Ni1406

98.2

98.0

0.8

98.2

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.9

4200

85800

-3000

398.58

95.3

96.0

71434

173112

-3032

6857.664

96.8

96.3

97.0

41074

106526

24938

3984.178

97.9

97.2

98.0

2022

18060

1790

198.156

118730

383498

20696

11438.578

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 最高

订货

13320

200

1440

40

266.4

13315

13365

252

3478

80

336.798

13335

13360

220

2544

0

293.92

672

7462

120

897.118

收盘

S1403

13300

13330

50

13330

13300

13280

S1404

13350

13375

60

13375

13350

S1405

13355

13360

25

13365

13350

合约

合计

涨跌

最低价

订货

成交

前结

开盘

算价

结算价

量变

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_03_07_  
2014_03_07_  
Advertisement