Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 27 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1403

1320

1321

-1

1321

1318

1322

Mn1404

1330

1329

-2

1330

1328

Mn1405

1325

1322

-5

1325

1321

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1320

636

3400

-256

83.952

1331

1329

1378

6124

-942

183.1362

1327

1323

466

4998

94

61.6518

2480

14522

-1104

328.74

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1403

93.2

93.0

-0.7

93.3

92.9

93.7

Ni1404

94.4

94.1

-0.6

94.4

93.9

Ni1405

95.4

95.1

-0.6

95.4

Ni1406

96.4

96.0

-0.7

96.6

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

93.1

5710

134096

-4114

531.601

94.7

94.1

118334

192100

2600

11135.2294

94.9

95.7

95.1

2654

54976

2564

252.3954

96.0

96.7

96.2

1660

9132

922

159.692

128358

390304

1972

12078.9178

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 最高

订货

13255

106

1980

-66

140.503

13305

13290

232

3116

-48

308.328

13335

13315

162

1826

162

215.703

500

6922

48

664.534

收盘

S1403

13280

13240

-55

13280

13240

13295

S1404

13290

13290

-15

13300

13280

S1405

13320

13310

-25

13330

13300

合约

合计

涨跌

最低价

订货

成交

前结

开盘

算价

结算价

量变

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_27_