Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 25 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1403

1338

1328

-12

1338

1328

1340

Mn1404

1340

1332

-11

1340

1330

Mn1405

1335

1330

-3

1335

1330

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1333

1256

3944

904

167.4248

1343

1335

1142

7716

1142

152.457

1333

1332

790

4686

790

105.228

3188

16346

2836

425.1098

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1403

93.9

93.9

-0.2

94.3

93.8

94.1

Ni1404

95.3

94.8

-0.2

95.3

94.8

Ni1405

95.7

95.7

-0.2

96.5

Ni1406

97.0

96.7

-0.1

97.0

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.0

8366

140700

-6718

786.404

95.0

95.0

112124

197470

3402

10651.78

95.7

95.9

95.9

2036

49264

2036

195.2524

96.6

96.8

96.8

1036

6922

1036

100.2848

123562

394356

-244

11733.7212

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 最高

订货

13335

124

2040

-44

165.354

13335

13330

360

3190

360

479.88

13360

133360

270

1508

270

3600.72

754

6738

586

4245.954

收盘

S1403

13355

13300

35

13355

13300

13265

S1404

13310

13340

5

13350

13310

S1405

13375

13340

-20

13375

13340

合约

合计

涨跌

最低价

订货

成交

前结

开盘

算价

结算价

量变

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_25_  
2014_02_25_  
Advertisement