Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 14 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1402

1335

1336

0

1336

1335

1336

Mn1403

1339

1339

-2

1341

1339

Mn1404

1342

1345

1

1345

1342

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1336

1200

600

-600

160.32

1341

1340

614

3922

194

82.276

1344

1344

764

1320

188

102.6816

2578

5842

-218

345.2776

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1402

94.5

94.2

-0.6

94.5

94.2

94.8

Ni1403

95.0

95.3

-0.5

95.4

95.0

Ni1404

96.3

96.3

-0.5

96.4

Ni1405

97.4

97.1

-0.6

97.4

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.4

30000

3000

-21000

2832

95.8

95.2

18734

182262

-9500

1783.4768

96.1

96.8

96.2

103360

176664

11882

9943.232

97.0

97.7

97.2

2848

30952

2848

276.8256

154942

392878

-15770

14835.5344

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

1560

120

-1440

2063.88

13290

530

2392

190

704.37

13320

634

684

242

844.488

2724

3196

-1008

3612.738

算价

13270

13215

13290

13230

-65

13325

13260

13325

-30

13335

13305

13335

13260

13330

13305

S1404

变化

13320

S1403

结算

-70

13270

订货量

前结

13220

S1402

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_14_  
2014_02_14_  
Advertisement