Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 11 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1402

1335

1335

-1

1336

1335

1336

Mn1403

1338

1338

-1

1339

1336

Mn1404

1344

1345

-1

1346

1343

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1335

1800

4800

600

240.3

1339

1338

668

3666

148

89.3784

1346

1344

782

1660

70

105.1008

3250

10126

818

434.7792

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1402

94.6

94.3

-0.7

94.8

94.0

95.0

Ni1403

95.6

95.1

-0.8

95.7

95.0

Ni1404

96.6

96.1

-0.7

96.7

Ni1405

97.3

97.1

-0.7

97.6

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.5

27600

76200

-27600

2608.2

95.9

95.3

66298

224050

-14786

6318.1994

95.9

96.8

96.3

70396

133002

14568

6779.1348

96.9

97.8

97.3

2306

22370

2306

224.3738

166600

455622

-25512

15929.908

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

278

3720

-198

366.96

13235

452

2370

148

598.222

13265

520

276

-152

689.78

1250

6366

-202

1654.962

算价

13200

13195

13200

13200

-5

13240

13230

13245

-5

13270

13260

13270

13240

13265

13265

S1404

变化

13240

S1403

结算

0

13195

订货量

前结

13200

S1402

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_11_  
2014_02_11_  
Advertisement