Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 07 日 星期五 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1402

1335

1335

-2

1335

1334

1337

Mn1403

1340

1338

-4

1341

1338

Mn1404

1344

1346

1

1346

1344

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1335

1800

5400

-600

240.3

1342

1339

944

3666

300

126.4016

1345

1345

702

1686

66

94.419

3446

10752

-234

461.1206

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1402

94.5

94.7

-0.1

94.7

94.5

94.8

Ni1403

95.3

95.6

-0.2

95.7

95.0

Ni1404

96.0

96.5

-0.1

96.5

Ni1405

97.0

97.2

-0.9

98.8

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.6

4800

128400

-3600

454.08

95.8

95.3

80126

243100

1398

7636.0078

96.0

96.6

96.3

25108

92504

-2450

2417.9004

97.0

98.1

97.2

1614

17336

1254

156.8808

111648

481340

-3398

10664.869

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

122

4278

-122

160.918

13235

652

2362

148

862.922

13260

550

714

142

729.3

1324

7354

168

1753.14

算价

13195

13190

13195

13190

0

13265

13230

13235

0

13270

13235

13265

13235

13260

13265

S1404

变化

13230

S1403

结算

0

13190

订货量

前结

13195

S1402

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_07_