Page 1

交易日报表 2014 年 01 月 21 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1402

1340

1340

1

1340

1339

1339

Mn1403

1347

1346

1

1347

1345

Mn1404

1349

1349

1

13489

1348

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1340

448

5438

0

60.032

1345

1346

726

2352

-78

97.7196

1348

1349

522

444

-26

70.4178

1696

8234

-104

228.1694

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1402

96.5

96.5

-0.2

96.8

96.4

96.7

Ni1403

97.5

97.5

0.0

97.8

97.3

Ni1404

98.3

98.3

-0.1

98.5

Ni1405

99.3

99.1

-0.3

99.4

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.6

1932

154972

-1932

186.6312

97.5

97.5

86340

241538

-704

8418.15

98.1

98.4

98.4

7988

64794

7988

786.0192

99.1

99.4

99.3

1076

4708

1076

106.8468

97336

466012

6428

9497.6472

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

174

4486

-78

229.767

13265

546

1794

42

724.269

13300

336

206

44

446.88

1056

6486

8

1400.916

算价

13205

13200

13200

13205

0

13270

13260

13265

0

13305

13295

13300

13265

13295

13300

S1404

变化

13270

S1403

结算

0

13205

订货量

前结

13200

S1402

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_01_21_