Page 1

交易日报表 2014 年 01 月 08 日 星期三 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1401

1341

1339

-1

1341

1339

1340

Mn1402

1343

1344

0

1345

1343

Mn1403

1346

1348

0

1349

1346

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1340

1800

1800

-600

241.2

1344

1344

820

4394

104

110.208

1348

1347

782

2284

218

105.3354

3402

8478

-278

456.7434

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1401

93.6

93.6

-0.3

93.6

93.4

93.9

Ni1402

94.2

94.5

-0.2

94.6

94.0

Ni1403

95.1

95.3

-0.2

95.4

Ni1404

96.1

96.0

-0.4

96.1

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

93.5

6600

55200

-6600

617.1

94.7

94.2

32440

183870

76

3055.848

94.9

95.5

95.1

68844

210384

30478

6547.0644

95.9

96.4

96.0

2558

28316

2114

245.568

110442

477770

26068

10465.5804

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

400

2520

-400

528.8

13250

510

3862

174

675.75

13290

488

1464

128

648.552

1398

7846

-98

1853.102

算价

13220

13205

13210

13220

-5

13255

13250

13260

-5

13300

13290

13305

13255

13290

13300

S1403

变化

13250

S1402

结算

10

13205

订货量

前结

13220

S1401

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_01_08_  
2014_01_08_  
Advertisement